Spis treści 1/2010

Okładka 1/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rankingowa Lista 2000 polskich przedsiębiorstw spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział w obrotach tej grupy podmiotów wyniósł ok. 6,5%. Znaleźli się na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: producenci żywności, przedsiębiorstwa spożywcze, wyniki ekonomiczne
 • 6 Najcenniejsze marki w sektorze żywnościowym – Hanna Górska-Warsewicz
  • Sukces marki na rynku wynika z decyzji producentów w trzech obszarach: pozycji marek w asortymencie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa, strategii pozycjonowania marki oraz jej identyfikatorów. W artykule przedstawiono wyniki szóstego rankingu najcenniejszych polskich marek opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking jest oparty na wartości marki w ujęciu monetarnym. Szczególną uwagę zwrócono na rankingi szczegółowe oraz podsumowanie dotychczasowych rankingów pod względem mocy marki.
   SŁOWA KLUCZOWE: pozycja marki, ranking marek, wartość marki
 • 10 Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego – Roman Urban
  • W minionym dwudziestoleciu polski przemysł spożywczy osiągnął duży postęp w efektywności i produktywności czynników wytwórczych. Wyrażał się on istotną poprawą wydajności pracy oraz zmniejszeniem wysokiej energochłonności i wodochłonności produkcji, przy nieznacznym zwiększeniu majątkochłonności. Ich wynikiem jest także wzrost siły ekonomicznej podmiotów przemysłu spożywczego i wysoka stopa zwrotu kapitału własnego, przy stałym wzroście wartości właścicielskiej. Duża poprawa efektywności produkcji żywności i napojów stanowi trwałą i solidną podstawę rozwoju tego działu polskiej gospodarki. Zapewnia ona także solidne podstawy utrzymania jego konkurencyjności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produktywność, efektywność, przemysł spożywczy
 • 14 Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi – Janusz Rowiński
  • W okresie poprzedzającym akcesję zmienił się charakter polskiego rynku żywnościowego, nastąpiły zmiany instytucjonalne handlu zagranicznego oraz modernizacja i dostosowanie przemysłu rolno-spożywczego do standardów unijnych. W rezultacie polska gospodarka żywnościowa była w dniu członkostwa dobrze przygotowana do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Ponieważ równocześnie polska oferta okazała się konkurencyjna cenowo, po akcesji nastąpił szybki wzrost eksportu rolno-spożywczego przede wszystkim do innych krajów członkowskich UE, a ujemne saldo ogółem obrotów tą grupą towarów przekształciło się w trwale dodatnie.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, członkostwo w UE.
 • 20 Dofinansowanie szkoleń w ramach funduszy Unii Europejskiej – Joanna Plizga-Phillips, Magdalena Kućma
  • Planując budżet szkoleniowy przedsiębiorstwa na 2010 r. należy rozważyć możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie w zakresie dofinansowania rozwoju kadr w przedsiębiorstwie. Szczególnie w okresie dekoniunktury gospodarczej możliwość odciążenia budżetu HR (Human Resources – zasoby ludzkie) firmy, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu inwestycji kadry, może stać się dużą szansą zbudowania potencjału firmy na kolejne lata. Na jeden, maksymalnie dwuletni, projekt szkoleniowy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro.
   SŁOWA KLUCZOWE: szkolenia, dofinansowanie inwestycji w kadry, optymalizacja polityki HR
 • 24 Jubileusz 60-lecia Wydawnictwa SIGMA-NOT
  • Wiedza fachowa na każde czasy – to motyw przewodni jubileuszu 60-lecia oficyny wydawniczej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), od trzydziestu lat znanej jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, którego główne uroczystości odbyły się 24 listopada 2009 r. w Warszawskim Domu Technika. SIGMA-NOT to największe wydawnictwo czasopism technicznych na polskim rynku, które obecnie wydaje 33 tytuły na poziomie merytorycznym i edytorskim porównywalnym z najwyższymi standardami obowiązującymi na światowym rynku prasy fachowej. Do tej grupy czasopism Wydawnictwa należy też nasz miesięcznik wydawany w latach 1946-1954 pod nazwą „Przemysł Rolno-Spożywczy”, a od 1955 r. już jako „Przemysł Spożywczy”.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 26 Spektroskopia NIR on-line w kontroli procesów produkcji żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr Paweł Lewicki
  • Cennych informacji nt. składu żywności może dostarczyć wnikliwe przestudiowanie widm w podczerwieni (IR) uzyskanych za pomocą spektrometrów IR. W analizie żywności wykorzystuje się najczęściej spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR). Bez wątpienia największą zaletą spektroskopii NIR jest szybkość analizy, możliwość uzyskania kilku wyników w tym samym czasie oraz brak konieczności przygotowywania próbek. Zastosowanie systemów NIR on-line umożliwia ciągłe kontrolowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, precyzyjne jego sterowanie, a w konsekwencji optymalizację.
   SŁOWA KLUCZOWE: NIR on-line, spektroskopia, podczerwień, analiza fizykochemiczna

PRAWO

 • 31 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aspekty prawne i naukowe – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Umieszczanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności na produkcie spożywczym lub wykorzystywanie ich w reklamie takiego produktu jest uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem można stosować jedynie oświadczenia,na które zezwoliła Komisja i które są włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Obecnie wciąż trwają prace nad poszczególnymi przepisami oraz nad opracowaniem samego wykazu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykazem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, żywność, rynek żywnościowy, prawo żywnościowe
 • 34 Aktywne i inteligentne opakowania żywności – przepisy prawne – Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
  • W artykule omówiono aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej – rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009. Podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, dotyczy ich system traceability i składanie deklaracji zgodności. Omówiono także procedurę zgłaszania do oceny substancji odpowiedzialnych za aktywną i inteligentną funkcję opakowania oraz ustanowienia wspólnotowego wykazu substancji dozwolonych. Wymieniono szczegółowe informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności wyrobu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania aktywne, opakowania inteligentne, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, EFSA

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 40 Opakowania żywności do ogrzewania w kuchenkach mikrofalowych – Izabela Przetaczek-Rożnowska
  • Konsumenci wykorzystują kuchenki mikrofalowe do szybkiego rozmrażania, podgrzewania oraz pieczenia i gotowania posiłków. Dlatego istotny jest dobór odpowiedniego opakowania, aby podczas podgrzewania żywności w opakowaniu w polu mikrofalowym nie uległo ono deformacji, nie roztopiło się, a także nie wpłynęło w żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności. Przed doborem opakowania producent musi również podjąć decyzję czy produkt podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej ma uzyskać chrupiącą skórkę, brązowe zabarwienie czy może opakowanie ma być pomocne w ograniczeniu miejscowych przypaleń. Aby dobrać odpowiednie opakowanie, należy znać właściwości materiału, z którego jest wykonane opakowanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie pasywne, susceptor, receptor, pole mikrofalowe

WYDARZENIA

 • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2010 r.
 • 46 Jakość i bezpieczeństwo żywności – nowe podejście – Agnieszka Górecka
  • Firma Silliker Polska świadcząca usługi badań laboratoryjnych i doradztwa w zakresie prawa żywnościowego, wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami z Silliker Group Corporation w październiku br. przeprowadziła już szóste doroczne warsztaty kadry menedżerskiej „Bezpieczeństwo i jakość żywności”.
 • 47 Informacje biznesowe
 • 48 Polska – Unia – Świat