Spis treści 1/2009

Przemysł Spożywczy okładka nr 1/2009Gospodarka – Rynek

 • 2 Światowy kryzys finansowy – implikacje dla producentów żywności – Roman Urban
  • Światowy kryzys finansowy wpływa na gospodarkę wszystkich największych krajów. Zmniejszyło się zaufanie do systemu bankowego i nastąpiło gwałtowne spowolnienie rozwoju gospodarczego, łącznie z przejściem do recesji w krajach najbardziej rozwiniętych. Skutki kryzysu finansowego odczuwa także polska gospodarka, w tym również producenci żywności. Nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju i rozwoju produkcji przemysłu spożywczego. Pogorszyły się wyniki handlu zagranicznego żywnością. Spowolnienie rozwoju kraju utrwali te tendencje.
 • 6 Międzynarodowe rynki rolne – kiedy powrócą do równowagi? – Janusz Rowiński
  • W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci światowe rynki rolne znajdowały się w stanie równowagi, ale ceny w międzynarodowym handlu rolnym były często tak niskie, że pokrywały jedynie koszty produkcji najefektywniejszych eksporterów. Wyraźna była również tendencja relatywnego spadku cen rolnych w porównaniu z cenami artykułów nierolniczych w handlu międzynarodowym. Sytuacja ta zmieniła się w 2007 r., gdy ceny rolne gwałtownie wzrosły, przy czym wzrostu nie można w pełni wytłumaczyć sytuacją produkcyjną ani stanem zapasów zbóż. Po zbiorach w 2008 r. ceny spadły i stało się oczywiste, że sytuacja z 2007 r. była przejściowa. Według długookresowych prognoz OECD-FAO ceny artykułów rolnych będą w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyższe niż w pierwszych latach obecnej dekady, ale znacznie niższy niż w latach 2007-2008.
 • 12 Handel zagraniczny polską żywnością w 2008 r. – Wiesław Łopaciuk
  • Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ma stosunkowo duży udział w handlu ogółem, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu obrotów handlowych. W warunkach względnie stałego popytu wewnętrznego większość przyrostu produkcji była kierowana na eksport. Był to skuteczny sposób na zagospodarowanie nadwyżek rynkowych. Cztery lata po wejściu Polski do UE dynamika wzrostu obrotów wyraźnie spadła, ale ciągle była stosunkowo wysoka. Ostatnio zmniejszyła się dynamika eksportu, a dynamika importu wzrosła. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami wartość eksportu rolno-spożywczego w 2008 r. wyniosła 10,6 mld euro i była o 7,2% większa niż w 2007 r. Natomiast wartość importu tych produktów wzrosła o 13,3% do 9 mld euro.

Gospodarka – Fundusze strukturalne

 • 20 Dotacje na inwestycje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Joanna Kimlińska-Jasiewicz
  • Firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza duże, będą miały w końcu szansę na dofinansowanie planowanych inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na realizację nowych projektów i wzrost konkurencyjności firm. Jednym z dostępnych programów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Stawia on na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów. W ramach programu przewidziano kilka działań wspierających różne inwestycje. W zależności od rodzaju planowanej inwestycji, przedsiębiorcy mogą wybrać najwłaściwsze i najkorzystniejsze dla siebie działanie. Złożone wnioski konkurują ze sobą o dotacje w ramach ograniczonej puli środków, a o dofinansowaniu decyduje liczba otrzymanych punktów.
 • 25 Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” z Rekartonem (wywiad z Tadeuszem Pokrywką) – Henryk Piekut
  • Panie Prezesie. KIG „Przemysł Spożywczy” znana jest z działalności edukacyjnej dla pracowników przemysłu spożywczego i skutecznego wpływania na zmiany prawa żywnościowego. Trzeci rok realizujecie również Program Rekarton. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten program. Formalnie do realizacji Programu Rekarton zobowiązali nas sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Powierzyli oni Izbie zorganizowanie i prowadzenie biura Programu oraz wyznaczyli konkretne zadania z tym związane.

Żywność – Żywienie – Nowe produkty

 • 26 Nowe produkty a współczesne zalecenia żywieniowe – Bohdan Achremowicz
  • Współczesne społeczeństwa, mimo ogromnego postępu w medycynie ciągle mają wiele problemów zdrowotnych, wśród których choroby cywilizacyjne powodowane niewłaściwym odżywianiem zajmują ważną pozycję. Od nowych produktów, zwłaszcza od żywności funkcjonalnej, konsumenci oczekują, że będą one miały określone działania prozdrowotne, a nawet będą zapobiegały rozwojowi niektórych chorób. Analizując zmiany zachodzące na rynku nowych produktów należy przede wszystkim uwzględnić tendencje występujące w USA. Jest to największy krajowy rynek żywności na świecie oparty na wszechstronnie rozwiniętym przemyśle spożywczym.

Prawo- Żywność funkcjonalna

 • 30 Żywność funkcjonalna – aspekty prawne – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Dawno już odkryto, że żywność ma istotny wpływ na zdrowie człowieka. Dotychczas jednak zwracano uwagę na występowanie w diecie poszczególnych składników, które – spożywane w odpowiednich ilościach – miały zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nowe podejście polega na przypisaniu żywności roli prozdrowotnej. Staje się ona ogniwem pośrednim między żywnością a lekiem.

Prawo – Znakowanie żywności

 • 34 Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywieniowe i zdrowotne – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • Dla konsumentów znakowanie produktów spożywczych na opakowaniu jest ważnym źródłem informacji o wartości odżywczej produktu i jego wpływie na zdrowie. Informacje podane na etykiecie mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji o sposobie żywienia. W celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym stosuje się różnorodne systemy rejestracji i znakowania żywności o szczególnych walorach zdrowotnych. Chroni to konsumentów przed możliwością popełnienia pomyłki i ułatwia dokonanie wyboru podczas zakupów. Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe są niezbędne zwłaszcza dla konsumentów chcących właściwie się odżywiać.

Logistyka – Opakowanie – Elektroniczna gospodarka

 • 38 Katalog elektroniczny – usprawnienie elektronicznej wymiany danych – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W kolejnym artykule z cyklu publikacji o efektywnych narzędziach elektronicznej gospodarki, zaprezentowano katalog elektroniczny usprawniający wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw, w tym między firmami przemysłu spożywczego a ich klientami, po stronie zaopatrzenia i zbytu. Internet, a zwłaszcza wykorzystanie katalogów elektronicznych to ważne instrumenty zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki, zwłaszcza firm krajowych, w tym firm branży spożywczej.

Wydarzenia – Targi

 • 42 Ekotechnologie także dla spożywców – Henryk Piekut
  • Hasło XX, jubileuszowej edycji targów Poleko brzmiało: „Technika dla klimatu Ziemi” i oczywiście nawiązywało do zaplanowanej na grudzień 2008 r. Światowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Z subiektywnych obserwacji wynika, że tym, co dominowało w tej technice dla klimatu, była produkcja energii z biomasy.
 • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2009 r.

46 Wydarzenia – Polska-Unia-Świat

48 Wydarzenia – Informacje biznesowe