Spis treści 1/2006

Przemysł Spożywczy okładka 1/2006

RAPORT

 • 2 Wybrane aspekty światowej produkcji i użytkowania żywności – B. Kowrygo
  • Wykorzystując dane źródłowe Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz innych agend ONZ scharakteryzowano produkcję i użytkowanie żywności w skali świata i regionów. Stwierdzono, że mimo wzrostu produkcji żywności niezbędne są działania na rzecz dalszego jej zwiększania, zwłaszcza w aspekcie występujących tendencji demograficznych. Podkreślono potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia globalnej współpracy w tym zakresie.

INNOWACYJNOŚĆ

 • 6 Nauka i innowacje w rozwoju sektora rolno-spożywczego – E. K. Chyłek
  • Ministrowie rolnictwa 15 krajów członkowskich UE w czerwcu 2003 r. porozumieli się w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta wprowadza duże zmiany w podejściu UE do wspierania sektora rolno- -spożywczego. Zmiany wprowadzone tą reformą dotyczą również przyjętych w 2004 r. nowych krajów członkowskich. Głównym celem nowej WPR jest wprowadzenie rozwiązań przystosowujących procesy produkcyjne do potrzeb konsumentów i podatników, a także umożliwienie rolnikom UE swobodniejszego reagowania na sygnały rynku. W kontekście tych zmian szczególnego znaczenia dla sektora rolno- -spożywczego nabiera możliwość wykorzystania wyników badań naukowych oraz systemy upowszechniania wiedzy, które decydować będą o ekonomicznych efektach wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych do praktyki i skuteczności stosowanych innowacji. Działania te w konsekwencji powinny doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (EPG).

UE – DOFINANSOWANIE

 • 12 Przemysł spożywczy wspierany środkami Sektorowego Programu Operacyjnego – M. Wigier
  • Sektorowy Program Operacyjny (SPO) jest dla przemysłu spożywczego ważnym źródłem finansowania inwestycji z zakresu poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Dotychczasowe doświadczenia SPO oraz wcześniejsze programu SAPARD dowodzą, że przemysł spożywczy jest dobrze przygotowany do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych. Największe zainteresowanie współfinansowaniem inwestycji przez SPO wykazały firmy przemysłu mleczarskiego, owocowo- -warzywnego i mięsnego. Większość realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczyła poprawy konkurencyjności produkcji. Mimo pewnych opóźnień administracyjnych, środki finansowe przeznaczone na realizację działania zostaną w pełni wykorzystane.

UE – RYNEK

 • 14 Zmiany w systemie regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej – P. Szajner
  • Reforma regulacji rynku cukru w UE zmierza do poprawy konkurencyjności sektora na rynku światowym i uwzględnia stanowisko WTO w zakresie refundacji wywozowych. Zmiana regulacji wpłynie na opłacalność produkcji i przetwórstwa buraków cukrowych w Polsce. Redukcja cen wymusi głęboką restrukturyzację wśród plantatorów i w przemyśle cukrowniczym. Uprawa buraków cukrowych z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich pozostanie jednym z najbardziej dochodowych kierunków produkcji roślinnej. Korzyści z redukcji cen cukru odczują konsumenci oraz wtórne przetwórstwo żywności.

MARKETING

 • 16 Wygrywające strategie marketingowe na rynku artykułów spożywczych – B. Pilarczyk
  • Niezależnie od sposobu definiowania strategii można uznać, że stanowi ona ogół działań związanych z wyborem celów i metod ich realizacji, zapewniających przedsiębiorstwu zdolność do wypracowania zysku w dłuższym czasie. Strategia marketingowa oznacza natomiast wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowywanie się do zmian w otoczeniu i wpływanie na rynek w celu osiągnięcia na nim sukcesu [1].
 • 18 Wpływ promocji sprzedaży na zakupy żywności – K. Gutkowska, I. Ozimek
  • Konsumenci, jak sądzić można z wielu badań, pozostają pod wpływem różnych form aktywizacji sprzedaży. Podobną tendencję wykazują konsumenci wobec żywności, a formą promocji sprzedaży, której wpływowi najczęściej ulegają jest degustacja. Fakt ten wynika z ważnej roli smaku w decyzjach o zakupie żywności. Wpływ degustacji, jak również pozostałych rodzajów promocji sprzedaży jest różny w zależności od charakterystyki socjodemograficznej i ekonomicznej konsumentów. Zauważono, że konsumenci bardziej wykształceni i bogatsi mniej cenią promocyjne obniżki cen, a bardziej kupony rabatowe, które sprzyjają większej lojalności w stosunku do marki, producenta czy detalisty.

TECHNIKA

 • 21 Technologia czyszczenia suchym lodem Cold Jet – A. Witkowski
  • Technologia czyszczenia strumieniem suchego lodu jest oparta na energii kinetycznej cząstek suchego lodu, szoku termicznym oraz sublimacji zestalonego dwutlenku węgla. Czyszczenie wydaje się łatwe w praktyce, ale tylko pozornie, gdyż jedynie dzięki oddziaływaniu ww. czynników można osiągnąć końcowy efekt w postaci dokładnego i efektywnego czyszczenia.

JUBILEUSZ

 • 22 330 lat w jednym dniu
  • W Warszawskim Domu Technika (WDT) 23 listopada 2005 r. obchodzono aż trzy jubileusze: setną rocznicę funkcjonowania tego obiektu, 170 lat zrzeszania się inżynierów na ziemiach polskich oraz 60-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej. Jak zauważył prowadzący tę uroczystość redaktor Krzysztof Michalski, świętowano łącznie aż 330 lat jednorodnych organizacji.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Mobilność obniża koszty i zwiększa szybkość działania w przedsiębiorstwach średniej wielkości – A. Krzywiński, H. Schalk
  • Potencjał optymalizacji działania przedsiębiorstw tkwi w obniżeniu kosztów zarządzania przepływem informacji, czyli kształtowaniu procesów według określonych struktur. Zastosowanie w przedsiębiorstwach wydajnych rozwiązań Enterprise Resource Planning (ERP) jako bazy technologicznej dla jednolitego źródła informacji nie należy do rzadkości. W ostatnich latach wzrosła także liczba przedsiębiorstw średniej wielkości, które inwestują w oprogramowanie branżowe ERP. Efektywne zarządzanie informacją pozwala bowiem oszczędzić koszty i usprawnić procesy, jeśli tylko istniejącą infrastrukturę informatyczną uzupełni się nowymi technologiami, np. zastosowaniem mobilnych urządzeń rejestracji danych. Koszty wtedy maleją, przedsiębiorstwo umacnia pozycję rynkową i osiąga sukces.

TARGI

 • 26 Taropak 2005 – techniki pakowania i logistyka – M. Kizyn, A. Łazarowicz
  • Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich od 20 do 23 września 2005 r. ponad 700 firm krajowych i zagranicznych z 29 krajów wzięło udział w 24 edycji targów Taropak 2005 – Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Logistyki.

PAKOWANIE ŻYWNOŚCI

 • 30 Opakowania aktywne w przemyśle spożywczym – M. Trzcińska
  • Wprowadzenie w praktyce opakowań aktywnych stworzy nowe możliwości w przemyśle spożywczym. Zwiększy atrakcyjność, wpłynie na poprawę jakości, a przede wszystkim przedłuży czas bezpiecznego przechowywania produktów spożywczych. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, opakowania absorbujące tlen, wydzielające lub absorbujące dwutlenek węgla, pochłaniające nadmiar wody, absorbujące etylen, pochłaniające niekorzystne zapachy, wydzielające aromat oraz opakowania o właściwościach przeciwutleniających. Przedstawiono obecny stan badań i perspektywę zastosowania opakowań aktywnych w przemyśle spożywczym.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • 34 Kuchnia – miejsce wtórnego zanieczyszczenia żywności Campylobacter – E. Daczkowska-Kozon
  • Każdy surowiec pochodzenia zwierzęcego może być nośnikiem Campylobacter. Obecność na surowcu oznacza najczęściej obecność tych bakterii na powierzchniach roboczych oraz wykorzystywanym do jego obróbki sprzęcie kuchennym. Z takich źródeł Campylobacter może trafiać jako zanieczyszczenie wtórne na surowce czy produkty wyjściowo wolne od tych bakterii. Innym źródłem wtórnego zanieczyszczenia żywności Campylobacter w kuchni może być udomowione zwierzę, np. kot, pies. W przenoszeniu Campylobacter w tym środowisku określoną rolę odgrywać mogą owady, np. muchy.

DYSTRYBUCJA

 • 36 Optymalizacja trasy dostaw produktów spożywczych – M. Neugebauer, J. Piechocki
  • Jednym z elementów współczesnej działalności gospodarczej jest transport produktów z miejsca ich wytwarzania do miejsca sprzedaży. Jeśli punktów odbioru jest kilka, pojawia się potrzeba wyboru optymalnej trasy przejazdu. Prawidłowe sformułowanie problemu i jego rozwiązanie umożliwia redukcję kosztów transportu i czasu przejazdu. W artykule przedstawiono wyniki badań i symulacji dotyczących optymalizacji trasy przejazdu poza miastem i w mieście. Symulacje były wykonane z wykorzystaniem specjalnie napisanego programu w języku Pascal. Wyniki symulacji potwierdziły, że koszt przejazdu prawidłowo zoptymalizowaną trasą jest mniejszy niż koszt przejazdu trasą wybieraną intuicyjnie. Stosowanie takich procedur w firmach zajmujących się transportem będzie wpływać na zwiększenie efektywności lub zmniejszenie kosztów transportu.

TARGI

 • 39 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2006 r.

42 NOWE PRAWO

43 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE