Spis treści 12

Przemysł Spożywczy okładka nr 12/2006

RYNEK

 • 2 Sektor mięsny w Polsce i w Niemczech – M. Szczególska
  • Niemiecki i polski sektor mięsny mają silną pozycję w Unii Europejskiej. Niemcy są największym producentem mięsa w Unii, a Polska jest największym producentem mięsa wśród nowych państw członkowskich. W obu krajach podobne są struktury przetwórstwa, w Polsce jest jednak niższa wydajność pracy. Przewaga cenowa polskiego sektora mięsnego wzrasta wraz ze stopniem przetworzenia produktów i ma trwały charakter. Jest to istotne, gdyż Niemcy są głównym rynkiem zbytu polskiego przemysłu spożywczego.

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

 • 6 Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi – K. Krajewski, M. Świątkowska
  • W artykule przeanalizowano warunki funkcjonowania oraz wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle tendencji występujących w krajach Unii w tym zakresie. Poddano analizie warunki produkcji i sytuację na rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Określono potencjalne i realne bariery rynku i handlu produktami ekologicznymi. Przedstawiono zasady prowadzenia kampanii społecznych i na tym tle założenia kampanii rolnictwa ekologicznego. Scharakteryzowano założenia kreatywne, podstawowe cele i przebieg obecnie trwającej w Polsce kampanii rolnictwa ekologicznego finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
 • 12 Kanały dystrybucji żywności ekologicznej – R. Nestorowicz
  • Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i poziomu zamożności społeczeństw europejskich, w tym również Polaków, rośnie zainteresowanie żywnością ekologiczną. Żywność ekologiczna jest uprawiana, przetwarzana i przechowywana wyłącznie w naturalny sposób, przy jej uprawie stosowane są biologiczne metody ochrony roślin i całkowicie wyeliminowane syntetyczne pestycydy. Zasady jej produkcji, przetwórstwa i oznakowania reguluje ustawodawstwo unijne – rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami. W artykule omówiono dystrybucję produktów ekologicznych mających odpowiednie certyfikaty potwierdzające ekologiczne pochodzenie.

OPINIE

 • 14 Jakość żywności w XXI w. – czy mamy powody wyłącznie do zadowolenia? – E. Mrówka
  • Tytuł tegorocznej konferencji Komitetu Nauk o Żywności (KNoŻ) PAN – „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI w.” – sprowokował mnie do przedstawienia stanowiska nt. jakości żywności w aspekcie wyników kontroli Inspekcji Handlowej. Doroczne konferencje KNoŻ stanowią niezaprzeczalnie najpoważniejsze forum wymiany informacji o aktualnych kierunkach badań w nauce o żywności w Polsce. Na tegorocznej sesji, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele miejsca poświęcono jakości żywności. Prezentowano różne definicje tego pojęcia, lecz zasadniczo ograniczano je do bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, pomijając aspekt jakości handlowej żywności i bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 16 60 lat Stowarzyszenia – D. Chyłek, T. Dąbrowska
  • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego obchodziło w dniach 17-18 listopada 2006 r. jubileusz 60 lat działalności. W statucie organizacji z 2003 r. w § 6 zapisano, że celem SITSpoż. jest przede wszystkim „inspirowanie oraz udział w rozwijaniu nauki, techniki i gospodarki w przetwórstwie spożywczym, wyżywieniu ludności i dziedzinach pokrewnych; popieranie pracy twórczej, organizowanie i doskonalenie kwalifikacji oraz obrona interesów zawodowych członków oraz wytwarzanie więzi środowiskowej, zawodowej i towarzyskiej wśród członków oraz organizowanie i niesienie im pomocy”. Cele te Stowarzyszenie realizowało przez 60 lat.

TECHNOLOGIA

 • 20 Żywność dla najmłodszych – S. Kalisz, M. Mitek
  • Żywność dla niemowląt i małych dzieci stanowi specyficzną gałąź przemysłu spożywczego. Proces produkcji tej żywności jest zróżnicowany zależnie od rodzaju produktu oraz wieku dziecka. Wyróżnia się tu szczególną dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego. Reguluje to ustawodawstwo zarówno polskie, jak i unijne. Najczęściej żywność ta występuje na rynku pod postacią preparatów sypkich, ciekłych oraz gotowych do spożycia zup, deserów i innych typów konserw w opakowaniach szklanych.
 • 26 Enzymatyczna modyfikacja białek serwatkowych – J. Leman
  • Oceniono przydatność enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych do otrzymywania żywności o zaplanowanych i pożądanych właściwościach, w tym hydrolizatów o ściśle zdefiniowanym profilu peptydowym. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie enzymatycznej hydrolizy, zwłaszcza w kombinacji z ogrzewaniem lub presuryzacją, do dealergizacji białek serwatkowych. Wskazano również na możliwość wykorzystania oporności β-laktoglobuliny na hydrolizę pepsyną lub peptydazami bakteryjnymi do otrzymywania jej wysoko oczyszczonych preparatów oraz na przydatność transglutaminazy do otrzymywania z białek serwatkowych jadalnych osłonek produktów żywnościowych. Podano przykłady zastosowania enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych w produktach dietetyczno-odżywczo-leczniczych.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Oprogramowanie branżowe ERP do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży napojów – J. Szablewski, H. Schalk
  • W branży napojów potrzebne są rozwiązania, które zagwarantują przedsiębiorstwu przewagę rynkową i pozwolą osiągnąć długotrwałe korzyści. Zakłady produkujące napoje nie mogą prężnie funkcjonować bez zintegrowanego w skali całego przedsiębiorstwa oprogramowania, które uwzględnia wszystkie branżowe, ustawowe, a także indywidualne wymagania dotyczące m.in. bezbłędnej kontroli pochodzenia surowca i produktu, zarządzania liniami produkcyjnymi oraz rozliczenia kierowców i pojazdów. Oprogramowanie takie nie powinno ograniczać działań przedsiębiorstwa, a przeciwnie – powinno umożliwiać jego ekspansję i rozwój.

TECHNIKA

 • 30 Nowe urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego. Polagra-Food 2006 – A. Górecka
  • W polskim sektorze produkcji artykułów spożywczych i napojów od 2003 r. trwa duże ożywienie inwestycyjne. W latach 2003-2004 szczególnie duży wzrost inwestycji odnotowano w tzw. sektorach wrażliwych, w których konieczne było dostosowanie zakładów do unijnych standardów weterynaryjnych. W 2005 r. skala inwestowania nieco się obniżyła, ale i tak była wyższa niż w latach poprzednich. Zmienia się jednak struktura inwestowania. Producenci żywności obecnie ukierunkowują strategię inwestycyjną na poprawę konkurencyjności swoich wyrobów. Inwestują bardziej w prace nad rozwojem produktu i modernizację linii technologicznych. Tendencje te znalazły potwierdzenie na tegorocznej Polagrze Food, podczas której zaprezentowano nie tylko dużo nowych produktów spożywczych, ale także innowacyjnych rozwiązań technicznych.
 • 33 Złote Medale MTP w kategorii maszyny i urządzenia – A. Górecka

SUROWCE

 • 35 Amerykańska żurawina – unikalne zbiory i właściwości zdrowotne. Dziennikarska wizyta w Ocean Spray (USA) – A. Górecka
  • Ocean Spray, światowy lider w produkcji soków i wielu innych produktów na bazie żurawiny, zaprosił dziennikarzy z całego świata na tegoroczne zbiory żurawiny. Spotkanie, w którym jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyła redakcja „Przemysłu Spożywczego”, odbyło się 17-18 października br. w stanie Massachusetts w USA słynącym z uprawy żurawiny. Podczas dwudniowego pobytu na półwyspie Cape Cod dziennikarze zwiedzili muzeum żurawiny obrazujące historię, techniki uprawy i zbioru tej rośliny. Podziwiano też niezwykle widowiskowe, mokre zbiory żurawiny. Zwiedzano również zakład przetwórczy w Middleboro oraz centralę firmy Ocean Spray w Lakeville-Middleboro. W bogatym programie dziennikarskiego wyjazdu organizatorzy przewidzieli także seminaria nt. właściwości zdrowotnych żurawiny oraz dodatków do żywności z żurawiny.
 • 38 Jakość owocników pieczarki dla przetwórstwa a sposób uprawy – J. Damięcka, K. Szudyga
  • Pieczarka Agaricus bisporus jest najważniejszym grzybem uprawnym w Polsce, gdyż charakteryzuje się wysoką wydajnością owocników (25-35 kg z 1 m2), doskonałej jakości.Dlatego owocniki pieczarki znajdują licznych odbiorców w krajach Unii Europejskiej i Rosji. Na jakość pieczarek mają wpływ: gatunek, odmiana, metoda uprawy, obecność chorób i szkodników, stosowane środki ochrony oraz warunki zbioru i przechowywania. Obecnie dla przetwórstwa uprawia się tzw. odmiany pośrednie (in-between group), bowiem łatwo wiążą owocniki, a ich jakość jest odpowiednia dla przemysłu. Grzyby dostarczane do zakładu przetwórczego muszą być świeże, czyste, zdrowe, pozbawione obcych zapachów, bez śladów chorób i szkodników.

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE