Spis treści 11/2007

okładka Przemysł Spożywczy 11/2007

RYNEK

 • 2 Powiązania polskich producentów żywności z rynkiem międzynarodowym — Janusz Rowiński
  • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do szybkiego wzrostu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki Wspólnoty. Podstawową tego przyczyną było wejście Polski w struktury jednolitego rynku europejskiego. Polska gospodarka żywnościowa w okresie poprzedzającym przystąpienie do UE kosztem ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, wprowadziła wiele zmian zwłaszcza w przemyśle mięsnym, mleczarskim, rybnym i owocowo-warzywnym. Wprowadzono unijne standardy weterynaryjne, sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Z porównania z innymi państwami członkowskimi wynika, że udział Polski w handlu między krajami UE powinien się zwiększyć kilkakrotnie.
   Słowa kluczowe: eksport artykułów rolno-spożywczych, gospodarka żywnościowa, członkostwo w Unii Europejskiej
 • 8 Rynek owoców i warzyw – nowe zasady wspólnej organizacji – Bożena Nosecka
  • Reforma rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów ma przede wszystkim na celu zwiększenie swobody wyboru kierunku produkcji przez producentów owoców i warzyw (przez rozpoczęcie procesu oddzielenia płatności od poziomu produkcji) oraz stymulowanie dalszej koncentracji podaży produktów ogrodniczych w drodze wzrostu finansowania z funduszy unijnych uznanych grup i organizacji producentów. Nowe elementy reformy to: wprowadzenie mechanizmów zmniejszania podaży na rynku w okresach wysokiej podaży, wycofanie subwencji eksportowych oraz zastosowanie dodatkowych płatności dla producentów truskawek i malin w kilku nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce.
   Słowa kluczowe: reforma rynku owoców i warzyw, grupy i organizacje producentów, system jednolitych płatności, zarządzanie kryzysowe, subsydia eksportowe, mechanizmy regulacji importu

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • 13 Fundusze unijne na inwestycje związane z ochroną środowiska – Ryszard Gola Sienkiewicz
  • Unia Europejska przyznała Polsce na lata 2007-2013 ponad 67 mld euro (ok. 260 mld zł) wsparcia w ramach funduszy unijnych. Za te pieniądze mają powstać nowe drogi, linie kolejowe i lotniska, zostaną zmodernizowane największe miasta i wybudowane nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz spalarnie odpadów. Na miliardy euro mogą także liczyć przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy i osoby szukające pracy. W latach 2007-2013 przedsiębiorcy działający w sektorze rolno-spożywczym będą mogli skorzystać zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. Jednym z takich programów jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

TECHNIKA

 • 15 Uzdatnianie wody do zasilania kotłów parowych – Roman Kowalczyk
  • W artykule przedstawiono wpływ gospodarki skroplinami na strumień (ilość) uzdatnianej wody oraz oddziaływanie procesu uzdatniania na środowisko. Podano przyczyny i cel uzdatniania oraz ogólne wymagania stawiane wodzie do zasilania kotłów parowych. Omówiono zmiękczanie wody, demineralizację, odgazowanie i dozowanie inhibitorów
   Słowa kluczowe: uzdatnianie wody, zmiękczanie, demineralizacja, odgazowanie
 • 26 Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym – Krzysztof Krosowiak, Krzysztof Śmigielski, Piotr Dziugan
  • Omówiono możliwości zastosowania ozonu w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Przedstawiono metody jego otrzymywania i właściwości fizykochemiczne. Porównano działanie dezynfekcyjne ozonu z tradycyjnie stosowanymi środkami chemicznymi. Podano przykłady zastosowania w przechowalnictwie warzyw i owoców, przemyśle cukrowniczym i fermentacyjnym. Wykazano, że właściwie użyty ozon jest bezpiecznym i odpowiednim środkiem do zastosowania w przetwórstwie żywności.
   Słowa kluczowe: ozon, dezynfekcja, żywność, owoce, warzywa, fermentacja

POLAGRA

 • 24 Projektowanie nowych wyrobów spożywczych
  • Projektowanie nowych wyrobów spożywczych jest jedną z ważniejszych strategii działalności firm. Postęp techniczny i technologiczny wpłynął nie tylko na zmianę stylu życia, ale także odżywianie społeczeństwa, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych. W ślad za tym zmieniły się potrzeby i oczekiwania konsumentów wobec żywności. Już nie tylko bezpieczeństwo żywności i wysoka jakość produktów stały się pożądanymi wartościami, ale także ich różnorodność zarówno pod względem cech sensorycznych, jak i ceny, wygody w przygotowaniu posiłku, czy zalet prozdrowotnych.

OPROGRAMOWANIE

 • 30 Optymalne receptury pod względem jakości i ceny – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
  • W każdej produkcji opartej na recepturach, w której istnieje możliwość zmiany składników, można przeprowadzić procedury optymalizacyjne. Nadrzędnym celem takich działań jest standaryzacja typowych dla produktu odstępstw od receptur i obszerne wykorzystanie możliwości obniżenia kosztów materiałowych. Jednocześnie optymalizacja receptur jest narzędziem pozwalającym na kontrolę powtarzalnej jakości produkcji. W tym celu należy wszystkie specyficzne dane dla określonej produkcji dopisać do procedur optymalizacyjnych.

SEMINARIUM

 • 32 Jakość i bezpieczeństwo żywności – Agnieszka Górecka
  • Podczas seminarium „Aktualne problemy kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności”, zorganizowanego 28 września br. przez firmę J.S. Hamilton Poland Ltd. prowadzącą specjalistyczne badania i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, przy współpracy z Towarzystwem Naukowym Higieny Żywności (SSHA) i Wyższym Instytutem Żywienia (ISA) w Paryżu, omówiono nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności, wybrane aspekty ustawodawstwa żywnościowego, m.in. w zakresie oświadczeń zdrowotnych, a także zagadnienia związane z alergenami pokarmowymi i żywnością GMO.

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 33 Osiągnięcia technologii molekularnych stosowane w analizie żywności – Małgorzata Ziarno
  • Mikromacierze DNA są jednym z najnowszych osiągnięć technologii molekularnych, wykorzystujących wiedzę z zakresu genetyki, technik PCR, biochemii, analizy matematycznej, informatyki i statystyki. Są to systemy analityczne stwarzające ogromne możliwości w zakresie analizy żywności pod kątem patogennych drobnoustrojów, wirusów, pasożytów, mikroflory probiotycznej, genów kodujących toksyny, alergeny i inne białka oraz wykrywania produktów GMO. W analizie jest wykorzystywane selektywne łączenie się badanych genów do sondy umieszczonej na płytce mikromacierzy. Przedstawiono możliwości stosowania mikromacierzy DNA w technologii żywności.
   Słowa kluczowe: mikromacierze DNA, analiza żywności, medycyna

PRAWO WSPÓLNOTOWE

 • 36 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Tendencje w spożyciu mięsa w Polsce, Unii i USA w latach 1991-2004 – Bartłomiej Wasilewski, Mirosław Gornowicz
  • W artykule zaprezentowano główne tendencje w poziomie, dynamice i strukturze spożycia mięsa w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. W analizie wzięto pod uwagę lata 1991-2004. Stwierdzono, że na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i USA spożycie mięsa w Polsce było wyraźnie niższe. Początkowo nastąpił stosunkowo niewielki (maksymalnie o 15%) spadek jego spożycia, a następnie – po okresie stabilizacji – wzrost, jednak do poziomu nieco niższego niż wyjściowy. W Polsce zaobserwowano drastyczny spadek spożycia mięsa wołowego i wzrost spożycia drobiu.
   Słowa kluczowe: struktura, poziom spożycia mięsa

DYSTRYBUCJA – LOGISTYKA

 • 41 Alternatywne kanały dystrybucji żywności w polskim handlu hurtowym – Wacław Szymanowski
  • W artykule przedstawiono alternatywne kanały dystrybucji żywności w handlu hurtowym. Są one zbudowane na bazie elektronicznej platformy handlowej o charakterze wertykalnym lub horyzontalnym. Przykładem elektronicznej platformy o charakterze branżowym w gastronomii jest Caterweb.pl, a w dziedzinie obrotu podstawowymi surowcami rolniczymi i produktami spożywczymi – eBronisze.pl. Na przykładzie giełdy Netbrokers.pl przedstawiono różnice pomiędzy rynkiem elektronicznym a giełdą wirtualną.
  • Słowa kluczowe: platforma handlowa, giełda elektroniczna, giełda wirtualna

46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

48 INFORMACJE BIZNESOWE