Spis treści 10/2012

Okładka "Przemysł Spożywczy 10/2012Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Światowy rynek a polskie mleczarstwo – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, rynek światowy, przemysł mleczarski

PRAWO

 • 8 Żywność specjalnego przeznaczenia – propozycja zmian przepisów w UE – Katarzyna Stoś
  • Komisja Europejska w 2011 r. przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Dokument ten proponuje wiele zmian, m.in. zniesienie pojęcia dietetycznych środków spożywczych oraz ustanowienie nowych przepisów ogólnych jedynie w odniesieniu do ograniczonej liczby kategorii żywności, które są uznawane za kluczowe dla niektórych szczególnie wrażliwych grup populacji. W artykule opisano aktualne przepisy prawne zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej dla tej grupy żywności oraz proponowane zmiany.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność specjalnego przeznaczenia, przepisy prawne, nowelizacja

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Wzbogacanie żywności w związki polifenolowe – Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Wajda
  • Decydujący wpływ na zdrowie ludzi ma jakość żywności. Odpowiednia dieta, zawierająca dużo warzyw i owoców bogatych w naturalne antyoksydanty, w znacznym stopniu zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Związki fenolowe przyczyniają się m.in. do obniżania ryzyka zawału serca i chorób nowotworowych oraz są pomocne w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzbogacanie żywności jest najtańszą i najefektywniejszą formą poprawy jakości zdrowotnej żywności. Obecnie na rynku obserwuje się wzrost asortymentu żywności innowacyjnej o działaniu prozdrowotnym. Najlepiej rozwijającą się grupą produktów wzbogacanych w związki fenolowe są napoje, co wynika z łatwości ich spożycia i prostej technologii.
   SŁOWA KLUCZOWE: związki polifenolowe, produkty spożywcze, wzbogacanie żywności
 • 20 Bezpieczeństwo produktów mlecznych – Anna Sylwia Tarczyńska
  • W artykule przedstawiono zagadnienia związane z nadzorowaniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych w przemyśle mleczarskim. Zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie realizacji programów Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i powodzeniu w funkcjonowaniu systemu HACCP. Wskazano najczęściej stosowane środki nadzoru nad zagrożeniami występującymi w produkcji artykułów mlecznych (m.in. pomiar temperatury, czasu, pH, detekcja metali) oraz ich znaczenie dla panowania nad zidentyfikowanymi zagrożeniami. Wskazano różnicę pomiędzy środkami nadzoru a kryteriami służącymi do weryfikacji i potwierdzenia skuteczności prowadzonych działań. Przytoczono wymagania podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa żywności oraz szczegółowe wymagania obowiązujące podczas pozyskiwania i przetwórstwa mleka krowiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, mleczarstwo, środki nadzoru
 • 26 Osady mlekowe w wymiennikach ciepła – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Tworzenie się osadów w zakładach przetwórstwa mleka jest główną przyczyną postępującego spadku wydajności i efektywności produkcji. Osady mlekowe obniżają wydajność cieplną gdyż ograniczają zarówno przekazywanie ciepła jak i przepływ płynu. W artykule przeprowadzono analizę czynników biorących udział w procesie tworzenia się osadów mlekowych pod wpływem obróbki termicznej w wymiennikach ciepła. Scharakteryzowano powstające osady, opisano ich skład oraz mechanizm postawania na gorących powierzchniach aparatów.
   SŁOWA KLUCZOWE: osady mlekowe, wymienniki ciepła
 • 34 Metody wykrywania i oznaczania GMO. Cz. II. Techniki immunodiagnostyczne – Marta Słowianek
  • Regulacje prawne narzucające obowiązek znakowania produktów żywnościowych zawierających GMO przyczyniły się do rozwoju rzetelnych i czułych technik jego detekcji. W artykule opisano immunodiagnostyczne metody idealne do jakościowej i ilościowej analizy GM żywności, takie jak ELISA, LFA, Western Blot. Wskazano ich zalety i wady oraz limity detekcji uzyskane dla produktów żywnościowych badanych z ich udziałem. Opisano także alternatywne podejścia badawcze, takie jak NIRS, skuteczne w detekcji nieznanej dotychczas genetycznej modyfikacji żywności. W artykule porównano również mocne i słabe strony metod immunodiagnostycznych oraz opartych na analizie DNA.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, białko, ELISA, LFD, Western Blot, NIRS

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 41 Reklama porównawcza – Ewa Kacperek
  • Prawo polskie wyraźnie dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej. Tym niemniej reklama porównawcza musi spełnić wiele warunków, aby zostać uznana za zgodną z prawem. Dlatego też polscy przedsiębiorcy bardzo niechętnie sięgają po to narzędzie. Artykuł przybliża przesłanki dopuszczalności reklamy porównawczej, podając przykłady dozwolonych i niedozwolonych reklam.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, reklama porównawcza, reklama żywności
 • 45 Czy stać nas na marnowanie żywności? – Bohdan Achremowicz
  • Problem marnotrawstwa żywności dotyczy konsumentów (powodują 42% strat), producentów (39%, handlowców (19%). W UE straty żywności wynoszą 89 mln t (w Polsce 9 mln t) rocznie. Parlament Europejski zamierzał ograniczyć coroczną pomoc żywnościową o 60 mln euro. Podjęto także rezolucję o wzmożeniu działań w celu ograniczenia marnotrawstwa. Rok 2014 ma być ogłoszony „Europejskim rokiem przeciwdziałania marnotrawstwu żywności”.
   SŁOWA KLUCZOWE: straty żywności, pomoc żywnościowa, niedożywienie

WYDARZENIA

 • 48 Informacje biznesowe