Spis treści 10/2006

Przemysł Spożywczy okładka 10/2006

RYNEK

 • 2 Rynek mleka w trzecim roku po integracji – J. Seremak-Bulge
  • Przyszłość polskiego mleczarstwa wydaje się niepewna, mimo tego, że w pierwszych dwóch latach po akcesji eksport przetworów mlecznych dynamicznie wzrastał. Zapowiada to spadek eksportu jaki nastąpił w pierwszej połowie 2006 r. Kwoty mleczne zostały przekroczone w roku kwotowym 2005/2006 o 3%, po uwzględnieniu korekty na zawartość tłuszczu i transferów kwoty bezpośredniej do kwoty hurtowej. Rolnicy którzy przekroczyli kwoty będą zobowiązani zapłacić do końca października opłatę specjalną w łącznej wysokości 350 mln zł. Wprawdzie rezerwa restrukturyzacyjna, która została uruchomiona w kwietniu 2006 r. zabezpieczy rolników przed niebezpieczeństwem przekroczenia kwoty w roku 2006/2007, ale zbyt niska kwota przyznana Polsce będzie utrudniać dalszą restrukturyzację produkcji mleka. Szansą na utrzymanie potencjału produkcyjnego i eksportu na obecnym poziomie jest utrzymanie co najmniej do 2013 r., produkcji mleka na własne potrzeby w małych gospodarstwach.
 • 8 Rynek wysoko przetworzonych wyrobów mleczarskich w Polce i w Niemczech – P. Szajner
  • Sery i twarogi są w Polsce segmentem rynku mleczarskiego o wysokiej dynamice rozwoju. Wskazuje na to rosnąca produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, sery należą do głównych produktów tego sektora. Porównanie polskiej i niemieckiej branży serowarskiej wykazuje więcej różnic niż podobieństw. Różnice dotyczą koncentracji produkcji, poziomu spożycia i wymiany międzynarodowej, podobieństwa zaś obejmują przede wszystkim strukturę produkcji, tj. duży udział serów twarogowych. Rynek jogurtów i napojów mlecznych w Polsce charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2000-2005 produkcja wzrosła o 40% i w przypadku jogurtów jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają inwestorzy zagraniczni. Po integracji z UE eksport wykazuje tendencję wzrostową, ale ma mniejszy udział w produkcji niż w Niemczech. Spożycie jogurtu i napojów mlecznych jest w Polsce prawie cztery razy mniejsze niż w Niemczech, co wynika z różnicy w dochodach oraz ze znacznego samozaopatrzenia polskich rodzin rolniczych.
 • 16 Co nowego na Poleko
  • Setki nowych produktów, nowe ekspozycje specjalne oraz bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów to najciekawsze atrakcje tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych Poleko, które odbędą się 21-24 listopada 2006 r. w Poznaniu. Tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”, ze względu na przypadającą w tym roku pierwszą rocznicę wejścia w życie protokołu z Kioto oraz zapoczątkowanie przez Komisję Europejską wieloletniej kampanii pod tym właśnie tytułem. Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska.
 • 18 Konsumenci produktów mleczarskich – H. Górska-Warsewicz
  • Intensywnie rozwijający się rynek produktów mleczarskich można podzielić pod kątem konsumentów z uwzględnieniem czynników warunkujących proces decyzyjny. Jest to związane z występowaniem produktów innowacyjnych o znacznej wartości dodanej i wytworzonych zgodnie ze strategią niskich kosztów.

USTAWODAWSTWO

 • 20 Jednolita interpretacja przepisów prawnych problemem mleczarstwa – E. Nitecka
  • Zmiany ustawodawstwa UE dotyczące wymagań higienicznych i bezpieczeństwa żywności są wynikiem wieloletnich prac nad modernizacją i ujednoliceniem prawa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumenta uznano za priorytety prawa żywnościowego UE. Zostało to wyrażone w Białej Księdze w sprawie bezpieczeństwa żywności w 2000 r. Biała Księga w ostatnich latach była strategicznym dokumentem budowania nowego prawa żywnościowego UE.
 • 24 Nowelizacja dyrektyw Unii Europejskiej dotycząca dodatków do żywności – A. Rutkowski
  • W artykule omówiono nowe elementy, jakie wprowadza nowelizacja dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2006/52/WE z 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych aniżeli barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE o substancjach słodzących używanych w żywności.
 • 27 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wchodzi w życie – M. Taczanowski
  • 27września 2006 r. w Dzienniku Ustaw (DzU nr 171, poz. 1225) opublikowano ustawę z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zastępuje ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nowa ustawa wchodzi w życie 28 października 2006 r. [1].

OPROGRAMOWANIE

 • 30 Planowanie produkcji w zintegrowanym systemie zarządzania procesami – J. Szablewski, H. Schalk
  • Planowanie produkcji w standardowym pakiecie oprogramowania branżowego musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi ze specyfiki branżowej oraz z indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Spełnienie tych, często różnorodnych, wymagań w ramach standardowego systemu informatycznego klasy ERP jest możliwe dzięki stworzeniu wydajnego i elastycznego narzędzia planowania, które może uwzględnić wszystkie – często odmienne – procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym. Implementacja modułu planowania odbywa się przez konfigurację z poziomu systemu z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych parametrów i procesów.

TECHNOLOGIA

 • 34 Wykorzystanie preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym – E. Hać-Szymańczuk
  • W produktach spożywczych oprócz składników odżywczych znajdują się także tzw. substancje nieodżywcze o właściwościach zdrowotnych, a nawet leczniczych. Produkty będące nośnikami takich substancji są nazywane żywnością funkcjonalną, żywnością prozdrowotną lub leczniczą żywnością docelową [6, 7, 26]. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu błonnika pokarmowego oraz preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym i jego znaczeniu w żywieniu człowieka [1, 2, 7, 10].

ANALIZA ŻYWNOŚCI

 • 40 Instrumentalne metody określania dojrzałości fermentowanych produktów mlecznych – A. Bzducha, M. W. Obiedziński
  • W artykule przedstawiono główne kierunki przemian biochemicznych zachodzących podczas dojrzewania fermentowanych produktów mlecznych. Wskazano instrumentalne metody jakościowego i ilościowego określania tych przemian, co w połączeniu z wielowymiarową analizą danych może służyć monitorowaniu dojrzałości produktów fermentowanych.

PROMOCJA – REKLAMA

 • 46 W jaki sposób promować spożycie mleka i przetworów mlecznych? – A. Rosłaniec
  • Wśród wielu działań na rzecz rozwoju rynku mleka i jego przetworów w Polsce, szczególnej uwagi wymaga promocja ich spożycia. Oprócz wymiernej funkcji ekonomicznej wspomagającej rynek mleka i zwiększającej popyt na artykuły mleczarskie, działania promocyjne spełniają także ważną funkcję społeczno-edukacyjną w prawidłowym żywieniu. Celem promocji spożycia mleka i jego przetworów powinno być odwrócenie niekorzystnej, utrzymującej się w Polsce od ponad 10 lat, spadkowej tendencji do spożycia artykułów mleczarskich przez budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy produktów oraz kreowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

BADANIA KONSUMENCKIE

 • 49 Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów – E. Sosińska, K. Terlicka, K. Krygier
  • Wzrost świadomości istnienia związku między odpowiednią dietą a stanem zdrowia, a także wpływ rozwoju cywilizacji na styl życia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania konsumentów żywnością funkcjonalną. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale konsumenci niewiele o nich wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wiedzy, akceptacji i spożycia żywności funkcjonalnej wśród polskich i belgijskich konsumentów. Określenie żywność funkcjonalna zna jedynie 4% polskich konsumentów, a w Belgii – 49% badanych.

53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

55 INFORMACJE BIZNESOWE