Spis treści 3/2007

okładka Przemysł Spożywczy 3/2007

RYNEK

 • 2 Sektor mięsny beneficjentem integracji z Unią Europejską – Robert Mroczek, Roman Urban
  • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło istotne zmiany w sektorze mięsnym. Do ważniejszych zmian należał gwałtowny wzrost liczby zakładów przetwórstwa mięsnego uprawnionych do handlu na wspólnym unijnym rynku oraz szybki rozwój eksportu mięsa. Postęp w uprzemysławianiu ubojów zwierząt rzeźnych i przetwórstwa wpłynął na poprawę kondycji finansowej firm mięsnych. Nie nastąpiła natomiast fala masowych upadłości zakładów.
   Słowa kluczowe: sektor mięsny, przetwórstwo mięsa, eksport mięsa
 • 8 Konkurencyjność polskich produktów pochodzenia zwierzęcego – Iwona Szczepaniak, Monika Szczególska
  • Ocena konkurencyjności polskiego sektora zwierzęcego potwierdza dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na wspólnym rynku. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do innych krajów UE, i umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej Unii. Wejście Polski do Wspólnoty nie spowodowało także zalewu polskiego rynku produktami importowanymi z UE. Silną orientację eksportową wykazują takie działy produkcji rolnej jak: chów bydła i cieląt oraz owiec, jak również takie działy przetwórstwa, jak: produkcja mięsa czerwonego i białego oraz przetwórstwo mleka.
   Słowa kluczowe: konkurencyjność, przewagi cenowo-kosztowe
 • 12 Polski handel zagraniczny wołowina, wieprzowiną i drobiem – Danuta Rycombel
  • Po akcesji Polski do UE, w wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach niż w eksporcie do państw trzecich, nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zmieniła się struktura towarowa eksportu. W eksporcie produktów wołowych wzrósł udział mięsa, nastąpił wyraźny spadek eksportu półtusz mrożonych, zwiększył się udział wysokogatunkowych elementów mięsa z kurcząt i z indyków w eksporcie produktów drobiowych. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego. Ale rósł on znacznie wolniej niż eksport.
   Słowa kluczowe: mięso, eksport, import
 • 16 Handel zagraniczny produktami mleczarskimi – Piotr Szajner
  • W 2006 r. została zahamowana wzrostowa tendencja w eksporcie produktów mleczarskich, który mimo to pozostaje na 2,5 razy wyższym poziomie niż przed integracją z UE. Barierą wzrostu eksportu jest system kwot mlecznych, który utrudnia dalsze zwiększenie skupu i przerobu mleka. Czynnikiem ograniczającym wzrost eksportu był także niekorzystny dla eksporterów kurs walutowy. Korzystne były zmiany w strukturze towarowej eksportu. Równocześnie nastąpił dalszy wzrost przywozu, ale jego udział w podaży rynkowej jest bardzo mały. Wymiana handlowa polskiego sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym.
   Słowa kluczowe: produkty mleczarskie, eksport, import

TECHNIKA

 • 22 Błyskawiczny pomiar zawartości wilgoci w rezonatorach mikrofalowych – Mirosław Bohdan
  • Artykuł omawia istotę błyskawicznego pomiaru zawartości wody w wielu produktach, za pomocą technologii rezonansu mikrofal, wykorzystującej polarność cząsteczek wody. Metoda ta polega na zmierzeniu różnicy poziomu energetycznego mikrofal, które przenikają przez produkt zawierający wodę. Pomiar zawartości wody jest dokonywany natychmiastowo, a dokładność pomiaru porównywalna z dotychczas znanymi metodami laboratoryjnymi i nie zależy od koloru próbki, jego powierzchni i struktury. Pomiaru można dokonywać w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych, a przy zastosowaniu określonych sensorów planarnych, można je umieścić w linii produkcyjnej i mierzyć zawartość wody w sposób ciągły.
   Słowa kluczowe: pomiar zawartości wody, rezonans mikrofalowy
 • 26 Wybrane technologie gazowe w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego – Marek Jaśkiewicz
  • Rosnące wymagania rynku oraz konieczność sprostania konkurencyjności i spełnienia norm jakościowych zmuszają producentów żywności do poszukiwania nowoczesnych metod produkcji i optymalizacji jej procesów oraz doskonalenia metod utrwalania i przechowywania żywności. Metody te pozwalają znacznie przedłużyć termin przydatności do spożycia, poprawić wartość handlową produktu, a także uniknąć strat spowodowanych zwrotami towaru.

FIRMY

 • 28 Wizyta w zakładach referencyjnych firmy CSB-System – zaproszenie dla przedstawicieli branży mięsnej
  • Goście frankfurckich targów IFFA (Internationale Fleischer-Fachausstellung) 9 maja 2007 r. będą mieli możliwość złożenia wizyty w trzech zakładach przemysłu mięsnego na terenie Niemiec: EDEKA Südwest Fleisch GmbH & Co., zakład Heddesheim, W. Brandenburg GmbH & Co. oHG, zakład Dreieich, Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau i Karl Eidmann GmbH & Co., Bruchköbel.

HIGIENA PRODUKCJI

 • 30 Znaczenie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w produktach spożywczych – Irena Molska
  • W artykule omówiono znaczenie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako ważnej grupy uwzględnianej przy ustalaniu kryteriów higieny procesu produkcji środków spożywczych. Przedstawiono ogólną charakterystykę Enterobacteriaceae, źródła, z jakich dostają się do produktów spożywczych i ich ujemny wpływ na jakość tych produktów. Zwrócono uwagę na wzrastające znaczenie gatunków chorobotwórczych Yersinia enterocolitica i Enterobacter sakazakii.
   Słowa kluczowe: higiena produkcji, Enterobacteriaceae
 • 34 Zastosowanie testów PetrifilmTM firmy 3M w badaniach żywności i pasz – Krzysztof Kwiatek
  • Wraz z rozwojem nowych dziedzin naukowych związanych z biologią oraz chemią organiczną nastąpił rozwój technik analitycznych wykorzystywanych w mikrobiologii żywności i pasz. Tradycyjne metody mikrobiologiczne wymagają dość dużej pracochłonności, szczególnie przy przygotowywaniu pożywek – jednego z ważniejszych elementów badania i mającego duży wpływ na jego wiarygodność. Nie do pominięcia jest też fakt, iż poszukuje się metod lub wprowadza modyfikacje do już istniejących – takich, które charakteryzowałyby się jak najkrótszym czasem: od rozpoczęcia badania do otrzymania końcowego wyniku, a jednocześnie zapewniających przynajmniej porównywalne parametry z metodami tradycyjnymi.
 • 36 Praktyczne aspekty higienizacji w mleczarniach – Katarzyna Godlewska
  • Prawidłowe przygotowanie powierzchni stykających się z surowcem, półproduktem oraz wyrobem gotowym – przez oczyszczenie z zanieczyszczeń poprodukcyjnych oraz mikrobiologicznych – jest jednym z warunków bezpiecznego wytwarzania żywności. Skuteczność higienizacji w mleczarniach zależy m.in. od organizacji produkcji (ustawienie ciągu technologicznego oraz organizacja pracy), specyfiki produkowanych wyrobów (oraz występujących zanieczyszczeń i zabrudzeń), stosowanych środków, automatyzacji wykonywanych procesów i właściwego nad nimi nadzoru.
   Słowa kluczowe: higiena, mycie, dezynfekcja

PRZEPISY PRAWNE

 • 39 Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy – Łukasz Bobeł, Katarzyna Leśkiewicz
  • Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania kto, w jakim zakresie i w jakich okolicznościach ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczne środki spożywcze. W zakresie zasad odpowiedzialności ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia odsyła do przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
   Słowa kluczowe: niebezpieczny środek spożywczy, odpowiedzialność za środki spożywcze i produkt, odpowiedzialność cywilna, bezpieczeństwo żywności

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 44 Mleczne produkty fermentowane a poziom cholesterolu – Małgorzata Ziarno, Anna Zając
  • Cholesterol w ludzkim organizmie jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Jest wykorzystywany do budowy wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych. Jednak jego nadmiar może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego podejmowane są badania nad obniżeniem poziomu cholesterolu w serum krwi ludzi. Liczne badania in vitro wskazują, że na obniżenie poziomu cholesterolu w podłożach modelowych wpływają bakterie mlekowe – zarówno te powszechnie stosowane w mleczarstwie, jak i pochodzenia jelitowego. Jako jeden z głównych mechanizmów, wg których to zjawisko może następować, wymienia się wiązanie cholesterolu ze ścianami komórkowymi lub/i jednoczesne wbudowywanie go do błon cytoplazmatycznych komórek.
   Słowa kluczowe: cholesterol, wiązanie cholesterolu, mleczne produkty fermentowane

KONFERENCJE

 • 47 Dokonania i szanse polskiego przemysłu spożywczego – Anna Łazarowicz
  • Podsumowaniu dokonań polskiego przemysłu spożywczego od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej oraz jego szansom w nadchodzących latach poświęcono konferencję pod znamiennym tytułem „Polska żywność w natarciu”, zorganizowaną pod koniec stycznia br. przez Rabobank. Na konferencji przedstawiono specjalny „Raport o polskim przemyśle spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej” opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pod kierunkiem prof. Romana Urbana.

TARGI

 • 49 Na Międzynarodowych Targach Słodyczy w Kolonii z firmą Lambertz – Anna Łazarowicz
  • Międzynarodowe targi wyrobów cukierniczych ISM w Kolonii, największa poświęcona tej branży impreza targowa na świecie, każdego roku gromadzi praktycznie wszystkich liczących się producentów, handlowców i ekspertów pracujących na rzecz branży. Nasza redakcja odwiedziła targi na zaproszenie firmy Lambertz Polonia.

50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

52 INFORMACJE BIZNESOWE