Archive for the ‘spis-tresci’ Category

Spis treści 7-8/2011

niedziela, Wrzesień 4th, 2011

Przemysł Spożywczy 7-8/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Przemysł spożywczy w Polsce – obecnie i w przyszłości – Marek Wigier 
  • Impulsem dla przyspieszonego rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce była akcesja do UE. W artykule przedstawiono najważniejsze trendy rozwoju sektora na tle UE, zmiany w handlu zagranicznym, strukturze produkcji i sytuację ekonomiczno-finansową. W nawiązaniu do najważniejszych kierunków ewolucji WPR do 2020 zaprezentowano wyzwania wobec sektora spożywczego odnoszące się do konkurencyjności, innowacyjności oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sektor żywnościowy, konkurencyjność, innowacyjność
 • 21 Wzrasta konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynkach UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • W artykule omówiono pozycję poszczególnych branż polskiego przemysłu spożywczego na rynku europejskim. Wielkość handlu w ramach poszczególnych branż określono na podstawie danych Eurostatu na poziomie czterocyfrowej agregacji grup produktów. Dokonano analizy bilansu handlowego i oceny konkurencyjności za pomocą wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA – Revealed Comparative Advantages i TC – Trade Coverage). W związku z tym, że 76% wymiany handlowej Wspólnoty stanowią obroty wewnątrzunijne, w badaniu skoncentrowano się wyłącznie na obrotach handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jest możliwy dalszy wzrost polskiego eksportu produktów przemysłu rolno – spożywczego na rynek unijny.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, rynek unijny, konkurencyjność, przemysł spożywczy, kraje członkowskie UE
 • 30 Kierunki badań w gospodarce żywnościowej i rolnictwie w UE w latach 2014-2015 – Andrzej Babuchowski
  • Opublikowany przez Komisję Europejską dokument „Strategia 2020” wskazał na kierunki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 r. Nacisk położono na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączaniu społecznemu. Komisja przedstawiła też siedem tzw. „Flagshp initiatives” umożliwiających postęp w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Planuje również wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania m.in. problemów związanych ze zmianami klimatu, efektywnością energetyczną, zdrowia, zmianami demograficznymi oraz zwiększeniem światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Badania będą prowadzone w ramach Wspólnych Strategicznych Ram Badań i Innowacji, co powinno wyeliminować ich fragmentację i zapewnić większą spójność programów unijnych i krajowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Centrum Wiedzy i Innowacji, Europejskie Partnerstwo Innowacyjne
 • 34 Forum ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności – Eugeniusz Chyłek
  • Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw żywności jest dla Europy bardzo ważnym zadaniem. W tym celu powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, a następnie Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Artykuł przedstawia kluczowe zadania jakie powinny być zrealizowane, by przemysł rolno-spożywczy Wspólnoty Europejskiej spełniał kryteria konkurencyjności wobec najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, łańcuch dostaw, Komisja Europejska, polityka, nauka, innowacje

PRAWO

 • 36 Będą zmiany na unijnej liście substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • Obecnie trwają prace nad opracowaniem rozporządzeń Komisji zmieniających przyjęte w kwietniu załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności. Zmiany polegają na dopuszczeniu nowych substancji dodatkowych lub rozszerzeniu zastosowania dopuszczonych obecnie substancji. W artykule omówiono nowe zastosowania substancji dodatkowych, uwzględnione w ww. rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, załączniki do rozporządzenia, zmiany przepisów
 • 42 Bezpieczeństwo zdrowotne tłuszczów stosowanych do smażenia – projekt nowych polskich regulacji – Krzysztof Krygier, Anna Mengual Domenech, Maria Suchowiak, Przemysław Biliński
  • W artykule poruszono złożony problem bezpieczeństwa zdrowotnego tłuszczów używanych do smażenia. Przybliżono wytyczne projektowanego rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego tej kwestii, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza się metody, które będą służyły kontroli stopnia niebezpiecznych przemian, jakie zachodzą w tłuszczach w trakcie smażenia wraz z granicznymi wartościami dla metod odniesienia: liczba kwasowa nie więcej niż 2,5 mg KOH/g tłuszczu (do końca 2012 r.) oraz zawartość związków polarnych poniżej 25% (od 1 stycznia 2013 r.). Przedstawiono również projekt założeń dobrowolnego programu „Odpowiedzialne smażenie”, który ma zapewnić kontrolę wyjściowej jakości tłuszczu przeznaczonego do smażenia, przez zapewnienie zarówno korzystnego żywieniowo składu kwasów tłuszczowych (limit zawartości izomerów trans i kwasów nasyconych), jak i ograniczenie temperatury smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, bezpieczeństwo publiczne, rozporządzenie, odpowiedzialne smażenie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 48 Substancje dodatkowe w produktach spożywczych. Cz. I – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Na podstawie deklaracji producentów zamieszczonych w wykazie składników na etykietach opakowań jednostkowych, dokonano analizy stosowania substancji dodatkowych w 500 różnych produktach spożywczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono dane z badań, które wskazują, że na polskim rynku są produkty zawierające 5 i więcej różnych substancji dodatkowych (np. wędliny paczkowane, napoje gazowane, wyroby cukiernicze) oraz takie, które nie zawierają ich wcale lub najwyżej 1-2 substancje (wafle i pieczywo chrupkie). W drugiej części artykułu porównano skład wybranych produktów spożywczych oferowanych konsumentom w latach 2009 i 2010 ze składem podobnych produktów oferowanych w 2002 r., co wskazało, że obecnie dodaje się do nich przeciętnie o 1 substancję mniej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty spożywcze, substancje dodatkowe
 • 54 Enzymy w mleczarstwie – aspekty technologiczne i prawne – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Podstawowe składniki mleka (laktoza, lipidy i białka) ulegają przemianom enzymatycznym. Przemiany te indukowane są przez enzymy rodzime mleka lub enzymy pochodzenia mikrobiologicznego (mikroflory obecnej w przetworach mlecznych) lub w wyniku dodanych do mleka preparatów enzymatycznych. Zmiany wywołane obecnością enzymów mogą mieć charakter kontrolowany i niekontrolowany – w pierwszym przypadku oczekuje się konkretnych przemian tworzących produkt o ściśle określonych cechach organoleptycznych i sensorycznych. Artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa z zakresu enzymów wykorzystywanych w mleczarstwie i tych, których wykorzystanie może zwiększyć asortyment oferowanych produktów mlecznych na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: enzym, preparat koagulujący, laktaza, transglutaminaza, dojrzewanie serów, modyfikacja enzymatyczna
 • 68 Mięso drobiowe odkostnione mechanicznie – Dorota Pietrzak, Mirosław Słowiński, Jan Mroczek 
  • W artykule opisano uwarunkowania jakości i pozyskiwania oraz możliwości wykorzystania MDOM w przemyśle drobiarskim. Mięso to, z uwagi na sposób otrzymywania, zmieniony skład chemiczny, mazistą, pastowatą konsystencję, gorsze właściwości technologiczne i niską trwałość nie może w pełni zastąpić tkanki mięśniowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: odkostnianie, MDOM, właściwości
 • 72 Systemowe zarządzanie wyrobami niezgodnymi – Waldemar Dzwolak
  • Wyroby (surowce, półprodukty i produkty) niespełniające ustalonych wymagań (wyroby niezgodne) są stałymi elementami każdego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dlatego powinny być objęte systemowymi działaniami w ramach tzw. nadzoru nad wyrobami niezgodnymi. W artykule przedstawiono podstawy zarządzania wyrobami niezgodnymi z uwzględnieniem wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 22000, a także standardów BRC i IFS. Scharakteryzowano systemowe nadzorowanie wyrobów niezgodnych, które powinno obejmować identyfikowanie, kategoryzację, odizolowanie i zabezpieczenie przed niezamierzonym użyciem, a także wycofanie wyrobu, sposoby jego zagospodarowania oraz wykonywanie działań korygujących, które umożliwiają udoskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: wyrób niezgodny, działania korygujące, korekcje, jakość, bezpieczeństwo żywności
 • 78 Biologiczne zanieczyszczenia żywności – powiadomienia RASFF – Krystyna Rybińska, Jacek Postupolski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna
  • W artykule przedstawiono zgłoszenia w latach 2004-2011 w ramach systemu RASFF o zagrożeniach dotyczących zanieczyszczenia środków spożywczych szkodnikami magazynowymi. Obserwuje się wzrost liczby powiadomień w poszczególnych latach oraz zgłoszeń o odrzuceniu na granicy. Zwraca uwagę liczba powiadomień z Polski, w tym powiadomień alertowych. Obecność szkodników w środkach spożywczych może stanowić poważny problem dla bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, środki spożywcze, RASFF, zanieczyszczenie biologiczne, szkodniki magazynowe, roztocze, owady, gryzonie, ciała obce

LOGISTYKA- OPAKOWANIA

 • 84 Postęp w pakowaniu produktów spożywczych – Helena Panfil-Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz, Monika Mieczkowska
  • W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pakowania aktywnego i inteligentnego oraz wykorzystanie nanotechnologii w produkcji najnowszej generacji opakowań do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: pakowanie aseptyczne, pakowanie próżniowe i w modyfikowanej atmosferze, opakowania aktywne i inteligentne, nanotechnologie w opakowalnictwie
 • 92 Nowe kody kreskowe na artykułach spożywczych – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Jednym z najefektywniejszych narzędzi elektronicznej gospodarki, które usprawnia funkcjonowanie firm przemysłu spożywczego, są systemy automatycznej identyfikacji na etapie zaopatrzenia i zbytu towarów. W artykule omówiono najnowsze sposoby oznaczania kodami kreskowymi, których wdrożenie przyniesie kolejne korzyści branży spożywczej wynikające z: automatycznego śledzenia, kontroli terminów przydatności do spożycia, automatyki w przyjmowaniu dostaw i kompletowania wysyłek oraz ze znakowania towarów o zmiennej ilości kodami jednoznacznymi nie tylko na terenie jednego kraju, ale i całego świata.
   SŁOWA KLUCZOWE: kody kreskowe, traceability, etykieta logistyczna, przemysł spożywczy

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 96 Nowe fakty o ołowiu w środkach spożywczych – Monika Mania, Maria Wojciechowska-Mazurek, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Urszula Biernat
  • Przedstawiono i porównano dane pochodzące z monitoringu prowadzonego w Polsce (2004-2008) i w innych krajach Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych pochodzenia roślinnego ołowiem z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności ołowiem w świetle ostatnich opinii: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z marca 2010 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych z czerwca 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: zanieczyszczenia ołowiem, monitoring środków spożywczych, dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia ołowiem

WYDARZENIA

 • 104 Wykaz reklam
 • 106 Polska – Unia – Świat
 • 108 Informacje biznesowe (więcej…)

Issue 7-8/2011

niedziela, Wrzesień 4th, 2011

Przemysł Spożywczy 7-8/2011ECONOMY

 • 18 Food Industry in Poland at Present and in the Future – Marek Wigier
  • The accession of Poland to the EU was an impulse for the accelerated development of food industry in Poland. In the paper, the most important trends in the mentioned sector development against the background of the EU, the changes in foreign trade, production structure and economic and financial situation have been presented. Referring to the most important directions of the CAP evolution until 2020, the challenges for the food sector relating to competitiveness, innovation and food safety have been discussed.
   KEY WORDS: Food industry, food sector, competitiveness, innovation
 • 26 Competitiveness of Polish Food Industry is Rising on the EU Market – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • In the article, ranking of various branches of Polish food industry in the EU market was discussed. The volume of trade within the particular branches is determined on the basis of Eurostat data on the four-digit level of aggregation of product groups. An analysis concerns trade balance and competition assessment, using revealed comparative advantage indicators (RCA – Revealed Comparative Advantages and TC – Trade Coverage). In connection with the fact that 76% of EU trade is an intra trade, the study focuses on trade flows between the European Union countries. The analysis shows that there are further opportunities for growth of Polish agri-food exports to the EU market.
   KEY WORDS: agri-food trade, EU market, competitiveness, food industry, EU member states
 • 30 Research Directions in Food Economy and Agriculture in EU in the Years 2014-2015 – Andrzej Babuchowski 
  • Document „Strategy 2020” published by the European Commission pointer out the directions for a development of the European Union by 2020. The document emphasized on smart and sustainable development promoting social integration. The European Commission presented also seven so-called “Flagship initiatives” to enable progress within each of the thematic priorities. It also plans to use R&D and innovative activities to solve problems associated with climate change, energy efficiency, health, demographic changes and increasing global food security. The research will be conducted within Common Strategic Framework for Future Research and Innovation. This should eliminate its fragmentation and ensure greater coherence of the EU and national programmes.
   KEY WORDS: Common Strategic Framework for Future Research and Innovation, European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Centre, European Innovation Partnership
 • 34 High Level Forum of Improving the Functioning of the Food Supply Chain – Eugeniusz Chyłek
  • To create an integrated system for the management of particular downstream chain the supply of food has become in today’s world, an important task for Europe. To for the purpose of references to the life a Group of High Level of Competitiveness of the Agro-Food industries , and then a High Level Forum of Improving The Functioning of The Food Supply Chain . Article presents the key tasks that should be realized that the agro-industry of the European Community met the criteria for the competitiveness of the economies of most developing in the world.
   KEY WORDS: food, chain of supplies, European Commission , policy, science , innovation.

LAW

 • 36 The Changes Will Occur on the European Union List of Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • The European Commission is elaborating the draft regulations, amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, as being adopted in April. The amendments cover the authorization of new food additives as well as the extension of use of the already authorized substances. The new provisions concerning food additives have been discussed in the article.
   KEY WORDS: food additives, annexes to regulations, changes of legislation
 • 42 Health Safety of Fats Used for Frying – Draft of New Polish Regulations – Krzysztof Krygier, Anna Mengual Domenech, Maria Suchowiak, Przemysław Biliński
  • The article raised the complex issue of health safety of fats used for frying. Guidelines of proposed Minister of Health regulation, which will be in forced from 1st of January 2012, were presented. The introduced methods will serve for control of the degree of dangerous changes taking place in fats during frying; limit values for the reference methods are : acid value no more than 2.5 mg KOH/g of fat (till the end of 2012) and polar compounds less than 25% (from the 1st of January 2013). Also project of guidelines of voluntary program: “Responsible frying”, which will ensure control of initial quality of fat destined for frying through both nutritionally beneficial fatty acid composition (the limit for trans and saturated fatty acids) and limitation of frying temperature, was outlined.
   KEY WORDS: frying, public safety, regulation, responsible frying

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 48 Food Additives in Foodstuff. Part I – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Basing on the declarations of the producers, listed on the labels of packages, the analysis concerning the application of additives in 500 different food products was carried out. The first part of the article includes the data obtained from the studies. These data indicate that, on the Polish market, there may be found the products, containing five and even more various additives (for example: sausages, carbonated drinks, confectionery), as well as these which do not contain additives at all, or – if so; they contain no more that 1-2 such substances (crisps and bread). In the second part of the article, the composition of few selected food products, which were offered to the consumers in 2009 and 2010, was compared with the composition of few similar products suggested in 2002. It has been indicated that one substance less is added to these products nowadays.
   KEY WORDS: foodstuff, food additives
 • 54 Enzymes in Dairy Industry – Technological and Law Aspects – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Basic milk components such as lactose, lipids, and proteins undergo enzymatic changes. These changes are induced by native milk enzymes or microbiological enzymes (of microflora present in milk and milk products) and/or as a result of addition of enzymatic preparations. The changes engendered by enzymes may be controlled or uncontrolled; in the last case, the firm changes creating sensory and organoleptic properties of the final product are expected. This paper is a review of literature in the field of characteristic of the enzymes applied in the dairy industry, and the enzymes which could increase the assortment of milk and milk products offered on the market.
   KEY WORDS: enzyme, coagulant, lactase, transglutaminase, cheese ripening, enzymatic modification
 • 68 Mechanically Deboned Poultry Meat – Dorota Pietrzak, Mirosław Słowiński, Jan Mroczek
  • Factors affecting quality production methods and utilization of mechanically deboned poultry meat (MDPM) were described in this article. The discussed raw material could not fully replace hand deboned meat because of specific conditions of production, changed chemical composition, poor technological properties, greasy consistency and short shelf life.
   KEY WORDS: deboning, MDPM, properties
 • 72 Systemic Management of Nonconforming Products – Waldemar Dzwolak
  • Products (raw materials, semi-products and final products) which do not comply with the defined requirements (nonconforming products) are components of every food quality and food safety management systems. That is why nonconforming products should be covered by planned actions in the course of control of nonconforming products. In the article there are presented the fundamentals of nonconforming products management including some requirements of ISO 9001, ISO 2000, BRC and IFS standards. In the paper, a system control of nonconforming products is characterized. The control should include such elements as identification, classification, quarantine actions as well as product withdrawal and disposal. Control of nonconforming products requires also corrective actions aiming at improvement of food quality and food safety management systems.
   KEY WORDS: nonconforming product, corrective actions, corrections, quality, food safety
 • 78 Biological Contamination of Foodstuff – Notifications to RASFF – Krystyna Rybińska, Jacek Postupolski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna
  • Notifications to RASFF concerning the contamination of foodstuff with warehouse pests in the years 2004-2011 have been presented. An increase of the number of such notifications as well as of the border rejections over in every year the period 2004-2011 has been observed. The number of notifications from Poland, including the alert notifications is of particular importance. Such evidence of the presence of pests in the foodstuffs may become a serious problem for food safety.
   KEY WORDS: food safety, foodstuff, RASFF, biological contamination, warehouse pests, mites, insects, rodents, foreign bodies

LOGISTICS – PACKAGING

 • 84 Progress in Packaging Foodstuff – Helena Panfil-Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz, Monika Mieczkowska
  • The paper focuses on modern packaging methods and new trends in food packaging. The principles and advantages of the following packaging technologies are discussed: aseptic packaging, increased hygiene standard packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging. The systems of active and intelligent packaging and the benefits of using nano-materials in the next generation of food packaging are also presented.
   KEY WORDS: aseptic packaging, vacuum and modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging, nanotechnology in food packaging
 • 92 New Barcodes on Foodstuff – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • The automatic identification systems in the phase of supply and sales are one of the most effective tools for electronic commerce, which improves the operation of food industry companies. Therefore, we will discuss the latest methods of placing the barcodes on food products; their implementation will bring further advantages to food industry, resulting from automatic tracking, monitoring expiration dates, automation in the receipt of supplies and completion of shipments and marking the unambiguous codes on the products of variable number not only at the territory of one country, but all over the world.
   KEY WORDS: barcodes, traceability, logistics label, food industry

FOOD – FEEDING

 • 96 New Facts about Lead in Foodstuffs – Monika Mania, Maria Wojciechowska-Mazurek, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Urszula Biernat
  • The article presents data from national monitoring studies (2004-2008) and data from other European Union countries concerning presently reported lead contamination of foodstuffs of plant origin, compared with maximum permissible levels established in regulation (EC) no 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, amended by regulation (EC) no 629/2008. Health hazard caused by food contamination with lead in the light of the recent European Food Safety Authority from March 2010 and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives from June 2010 opinions was discussed.
   KEY WORDS: contamination with lead, monitoring foodstuffs, permissible levels of contamination with lead

EVENTS

 • 104 List of Advertisements
 • 106 Poland – Union – World
 • 108 Business Information (więcej…)

Spis treści 6/2011

poniedziałek, Czerwiec 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 6/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych – Bożena Nosecka
  • Spowolnienie tempa wzrostu dochodów konsumentów spowodowało spadek konsumpcji, a w konsekwencji produkcji soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych. W segmencie napojów bezalkoholowych utrzymała się jedynie tendencja wzrostowa spożycia wód w opakowaniach jednostkowych, tańszych niż inne napoje bezalkoholowe. Odnowienie tendencji wzrostowej konsumpcji i produkcji soków, napojów oraz nektarów będzie możliwe w warunkach przyspieszenia rozwoju gospodarki. Tempo rozwoju sektora będzie jednak niższe niż przed okresem jego zastoju. Odnowieniu tendencji wzrostowej konsumpcji będzie sprzyjać dalsza dywersyfikacja oferty podażowej krajowych producentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: soki, nektary, napoje, produkcja, popyt, ceny
 • 8 Rynek cukru i artykułów cukierniczych w Polsce- Piotr Szajner
  • W 2010 r. sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku cukru kształtowała się przede wszystkim pod wpływem regulacji rynkowych, będących wynikiem reformy WPR oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku światowym. W wyniku reformy potencjał produkcyjny krajowego sektora cukrowniczego uległ znacznemu zmniejszeniu, a Polska stała się znaczącym importerem. Równocześnie nastąpiła głęboka restrukturyzacja sektora, która przyczyniła się do poprawy technicznej efektywności produkcji. Niskie ceny surowca i redukcja kosztów przetwórstwa przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej branży. Popyt na cukier w Polsce jest stabilny, ale zmienia się jego struktura. Branża cukiernicza jest dynamicznie rozwijającym się działem przetwórstwa żywności, co pozytywnie wpływa na wykorzystanie potencjału produkcyjnego całego przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: cukrownictwo, cukier, rynek, przemysł cukierniczy

PRAWO

 • 14 Zmiany standardów jakości i znakowania soków – Izabela Tańska
  • Jakość handlowa nektarów i soków została uregulowana w Unii Europejskiej już w 1975 r. (dyrektywa 75/726/EWG). Podstawą opracowania tego aktu prawnego było przekonanie, że różnice w przepisach krajowych dotyczących soków owocowych i nektarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą przyczyniać się do rozwoju warunków nieuczciwej konkurencji wprowadzających konsumentów w błąd, a tym samym wpływać bezpośrednio na tworzenie i funkcjonowanie wspólnego rynku. W ciągu 36 lat wielokrotnie aktualizowano regulacje prawne w tym zakresie. Również obecnie w UE trwają prace, które będą skutkować licznymi i ważnymi konsekwencjami dla produkcji oraz obrotu sokami owocowymi i nektarami.
 • 16 Nowe składniki żywności przegląd decyzji Komisji Europejskiej. Cz. II – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W części pierwszej artykułu (nr 5/2011 „Przemysłu Spożywczego”) została omówiona m.in. pierwsza grupa nowych składników żywności, na które zostały wydane pozytywne decyzje Komisji Europejskiej. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane pozostałe nowe składniki, które mogą być stosowane w żywności. Omówiono takie składniki jak: olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, alfa-cyklodekstryna, olej z nasion Allanblackia, rafinowany olej ze żmijowca, suszony miąższ z owoców baobabu, olej z Mortierella alpina, witamina K uzyskiwana z Bacillus subtilis natto, białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego, nasiona szałwii hiszpańskiej, wyciąg z liści lucerny, EDTA, fosforan amonowy żelaza (II), glukan chitynowy z Aspergillus niger, ekstrakt z grzybni Lentinula edodes, produkt peptydowy z ryb.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowe składniki żywności, pozytywne decyzje Komisji Europejskiej
 • 22 Zmiany w przepisach o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i stołowych – Tadeusz Wojtaszek
  • W związku z przystosowaniem krajowych przepisów do standardów Unii Europejskiej, w ostatnim czasie wprowadzono odpowiednie zmiany w dwóch aktach prawnych dotyczących naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych. Zmiany objęły ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i wodach stołowych. Zmiany te mają duże znaczenie dla optymalizacji jakości naturalnych wód butelkowanych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, a także wykorzystania nowych technologii w procesie przygotowania wody do rozlewu. Dla konsumentów oznaczają one jednak duże zmiany w zakresie określeń poszczególnych rodzajów wód.
   SŁOWA KLUCZOWE: naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, standardy UE, bezpieczeństwo żywności

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 27 Jakość wód butelkowanych i napojów – problemy mikrobiologiczne – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • Artykuł traktuje o mikrobiologicznych problemach występujących w produkcji wód butelkowanych i napojów smakowych. Omówiono i przedyskutowano wybrane aspekty ryzyka mikrobiologicznego związane ze stanem mikrobiologicznym podstawowych surowców. Rozwój mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie wód butelkowanych może powodować niekorzystne zmiany sensoryczne, głównie zmętnienie, powstawanie osadów, kłaczków oraz zmiany zapachu i barwy. Część drobnoustrojów, ze względu na zdolności adhezyjne i tworzenie śluzów, może także stymulować tworzenie trudnych do usunięcia biofilmów.
   SŁOWA KLUCZOWE: wody smakowe, wody butelkowane, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wady sensoryczne
 • 32 Półsyntetyczne wypełniacze w żywności – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • Omówiono właściwości funkcjonalne półsyntetycznych wypełniaczy (polioli) jako substancji słodzących. Scharakteryzowano dopuszczone do stosowania w Polsce następujące poliole: erytrytol, izomalt, ksylitol, laktitol, maltitol, mannitol i sorbitol. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym. Poliole charakteryzują się niższą słodyczą od sacharozy. Stosowane są zarówno jako substancje słodzące, jak i wypełniające, stabilizujące, przeciwzbrylające, glazurujące. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem producentów żywności szczególnie specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Niektóre poliole mają silne właściwości chłodzące oraz wykazują skuteczność w zapobieganiu próchnicy zębów, znajdują więc szerokie zastosowanie w produkcji m.in. gum do żucia. Niektóre z nich, spożywane w nadmiernej ilości, wykazują niekorzystne działanie laksacyjne.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje słodzące, poliole, bezpieczeństwo, właściwości funkcjonalne
 • 36 Procesy wstępne stosowane przed suszeniem owoców i warzyw – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Niekorzystne zmiany zachodzące podczas suszenia owoców i warzyw można ograniczyć, stosując odpowiednie operacje wstępne. Tradycyjnie stosowanymi czynnościami jest rozdrabnianie surowca, blanszowanie, niekiedy siarkowanie. Dodatkowo, przed suszeniem można zastosować inne operacje, tj. powlekanie surowca błonami jadalnymi, jego moczenie lub odwadnianie osmotyczne. Wpływają one na modyfikację właściwości produktu, często poprawiają jego jakość, a także efektywność procesu suszenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: blanszowanie, odwadnianie osmotyczne, powłoki, suszenie
 • 42 Suszenie pianowe – nowe kierunki w suszeniu żywności – Ewa Jakubczyk
  • W artykule przedstawiono charakterystykę procesu suszenia pianowego płynnych surowców, trudnych do wysuszenia innymi metodami – soków, przecierów owocowych i warzywnych oraz materiałów pochodzenia biotechnologicznego. Omówiono podstawowe środki spieniające stosowane przy wytwarzaniu stabilnej piany, mechanizm suszenia oraz czynniki wpływające na szybkość procesu. Scharakteryzowano metody suszenia spienionych surowców oraz jakość uzyskanych proszków.
   SŁOWA KLUCZOWE: piana, metody suszenia, jakość proszków
 • 50 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców ziołowych – Alina Kunicka-Styczyńska, Krzysztof Śmigielski
  • Wraz z surowcami ziołowymi stosowanymi powszechnie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym wnoszone są drobnoustroje saprofityczne i chorobotwórcze. Omówiono źródła mikroorganizmów skażających zioła i przyprawy ziołowe, możliwość zmian wywołanych ich rozwojem oraz zagrożenia, jakie stanowią dla konsumenta. Dokonano przeglądu metod dekontaminacji surowców ziołowych, oceniając ich efektywność i bezpieczeństwo sterylizowanego produktu. Spośród opisywanych metod chemicznych i fizycznych za najkorzystniejszą uznano metodę ozonowania – ze względu na skuteczność, bezpieczeństwo i niewielkie obciążenie dla środowiska naturalnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: zioła, przyprawy ziołowe, dekontaminacja, ozonowanie, ozon

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 54 Gatunki piwa i kryteria oceny sensorycznej – Maciej Chołdrych
  • W ogólnej klasyfikacji rozróżnia się piwa górnej i dolnej fermentacji, a więc fermentujące w różnych zakresach temperatury i przy użyciu różnych szczepów drożdży. Jest to podstawa do dalszej klasyfikacji, zgodnie z którą piwa te dzielą się na gatunki. Najbardziej znane piwa górnej fermentacji to niemieckie piwa pszeniczne (weissbier), belgijskie piwa pszeniczne (witbier), angielskie i belgijskie ale, irlandzkie stouty. W dolnej fermentacji królują jasne lagery (także ich mocna odmiana strong lager), pilznery, koźlaki, schwarzbier i portery bałtyckie. Każdy z tych gatunków ma specyficzny skład surowcowy i jest produkowany wg specyficznej technologii, ma więc oryginalny dla gatunku profil sensoryczny.

LOGISTYKA- OPAKOWANIA

 • 57 Informatyczna platforma SWDO. Zasady i formy współpracy – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO), opracowany w ramach projektu PL0015 przez COBRO, przy współpracy partnera norweskiego Østfoldforskning AS oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska, współfinansowany ze środków norweskich, jest pierwszą w Europie informatyczną platformą wspomagającą dobór opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz ich wprowadzania do obrotu rynkowego. W poprzednich publikacjach (nr 6/2010 i 1/2011 „Przemysłu Spożywczego”) odpowiedziano na pytania: dlaczego, dla jakich podmiotów gospodarczych i w jakim celu tworzono platformę SWDO oraz od jakich świeżych, polskich produktów ogrodniczych należy rozpocząć prawidłowe pakowanie na potrzeby europejskiego, wielkotowarowego obrotu rynkowego, z analizą rynków zbytu. W niniejszym artykule dokładniej zaprezentowano platformę SWDO, a zwłaszcza zasady i formy współpracy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, świeże owoce, świeże warzywa, grzyby

WYDARZENIA

Contents 6/2011

poniedziałek, Czerwiec 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 6/2011ECONOMY

 • 2 Market of Juices, Nectars and Fruit and Vegetable Beverages – Bożena Nosecka
  • The economic slowdown was reflected in lower dynamics of individual income growth which led to decline of consumption and, finally, of production of juices, nectars and other fruit and vegetable beverages. As regards the whole segment of non-alcoholic beverages, only the consumption of mineral water in single packages, as being cheaper than other non-alcohol beverages, showed an upward tendency. To restore the upward tendency in the consumption and production of juices, nectars and other beverages will require an acceleration economic growth. The rate of the sector’s development will be hover lower as that one reported prior the slowdown. The restitution of previous upward tendency will be supported by further diversification of trading offer by domestic producers. KEY WORDS: soft drinks, production, demand, prices
 • 8 Sugar Market and Confectionary Products in Poland – Piotr Szajner
  • In 2010, the supply-demand situation in the domestic sugar market developed primarily under the influence of market regulations as a result of CAP reform and a boom in the global market. Due to the reform, the national productive capacity of the sugar sector has been considerably reduced, and Poland has become a large importer. At the same time there was a major restructuring of the sector resulting in a technical improvement of production efficiency. Low prices of raw material and processing cost reduction have caused the improvement of the financial situation of the industry. Demand for sugar in the country is stable, but changes its structure. Confectionery industry is a booming food processing sector, which positively affects the productive potential of the whole food industry.
   KEY WORDS: sugar sector, sugar, market, confectionary industry

LAW

 • 14 Changes of Quality Standards and Juices Labeling – Izabela Tańska
 • 16 Novel Food Ingredients – Review of Commission Decisions. Part II – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • In the first part of the article (issue 5/2011 of “Przemysł Spożywczy”) the first group of new food ingredients, which received positive decision of the European Commission, was inter alia discussed. This article discusses other new ingredients that may be used in foods. The article discusses also the second part of the novel food ingredients released to the market by the decisions of the European Commission such as: maize-germ oil high in unsaponifiable matter, rapeseed oil high in unsaponifiable matter, alpha-cyclodextrin, allanblackia seed oil, rafined echium oil, Baobab dried fruit pulp, oil from Mortierella alpina, vitamin K2 from Bacillus subtilis natto, ice structuring protein type III HPLC 12, lipid extract from Antarctic Krill, chia seed, leaf extract from lucerne, EDTA, ferrous ammonium phosphate, chitin-glucane from Aspergillus niger, mycelial extract from Lentinula edodes, and fish peptide product.
   KEY WORDS: new food ingredients, positive decisions of the European Commission
 • 22 Amendments in the Rules Concerning Natural Mineral Waters, Spring Waters and Table Waters – Tadeusz Wojtaszek
  • In connection with the adaptation of the national legislation to the European Union standards, the appropriate amendments have been recently introduced to two laws concerning natural mineral and table waters in Poland. The mentioned amendments covered the law on food safety and nutrition and the regulation of the Minister of Health on mineral, spring and table waters. The said amendments have a significant meaning for optimization of quality of natural bottled water in respect of health safety as well as for utilization of new technologies in the process of preparation of water for bottling. For consumers, they mean, however, the big changes in respect of definitions of the particular types of water.
   KEY WORDS: Natural mineral waters, spring waters, table waters, EU standards, ford safety

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 27 Quality of Bottled Water and Soft Drinks – Microbiological Problems – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • The hygienic problems of bottled waters and flavored drinks are emphasized, especially on microbial contamination. In this paper, some aspects of microbiological risk, connected with microbiological state of main components, are reviewed and discussed. The growth of spoiled microflora can cause visible impurities, mainly opacity, precipitates, flocks and smell or taste defects. Additionally, part of the microorganisms, in regard of adhesion abilities and mucous substances, can cause biofilm formation, which is very difficult to remove from technological lines.
   KEY WORDS: flavoured drinks, bottled water, microbial contamination, organoleptic defects
 • 32 Bulk Sweeteners in Food – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • The functional properties of semi-synthetic bulk substances (polyols) as sweeteners were described. The following polyols, as authorized in Poland, were characterized: erythritol, isomalt, xylitol, lactitol, maltitol, mannitol and sorbitol. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented. Polyols have a lower sweetness than sucrose. They are used both as sweeteners and bulk sweeteners, stabilizers, anticaking and glazing agents. The food industry is becoming more interested in their application, especially for particular nutritional uses. Some polyols have the strong cooling characteristics and can be effective in preventing tooth decay, and therefore are widely used in the production of i.a. chewing gums. Some of them when consumed in excessive amounts, can cause adverse laxative effects.
   KEY WORDS: sweeteners, polyols, safety, functional properties
 • 36 Pretreatments Employed Before Fruits and Vegetables’ Drying – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Disadvantageous changes occurring during fruits and vegetables’ drying can be reduced by appropriate pretreatments. Traditionally used operations are shredding, blanching, and, sometimes sulfitation. In addition, the coating, soaking or osmotic dehydration can be used before drying. These operations influence the product properties’ modification; often, they improve product quality and efficiency of the drying process.
   KEY WORDS: blanching, osmotic dehydration, covers, drying
 • 42 Foam-Mat Drying – New Trends in Food Drying – Ewa Jakubczyk
  • This work characterizes process of foam-mat drying of liquid materials difficult-to-dry such as fruit, vegetable juices and purees as well as materials of biotechnological origin. The main foaming agents applied to produce the stable form as well as mechanism of drying process and factors affected the drying rate are discussed. The review includes description of different drying methods of foamed materials and quality of the produced powders, as well.
   KEY WORDS: foam, drying methods, powder quality
 • 50 Microbiological Safety of Herbal Raw Materials – Alina Kunicka-Styczyńska, Krzysztof Śmigielski
  • Numerous saprophytic and pathogenic microorganisms are associated with herbal raw materials applied in food, cosmetic and pharmacy industries. Sources of microflora, contaminating herbs and herbal spices, have been described. Possible changes in chemical composition of raw materials as well as threats for consumers have been considered. A review of decontamination methods has considered their effectiveness and safety. Among the listed chemical and physical methods, the ozone treatment seems to be the most profitable because of its effect and low burden for natural environment.
   KEY WORDS: herbs, herbal spices, decontamination, ozone treatment, ozone

FOOD – FEEDING

 • 54 Beers Sorts and Criteria of Sensory Evaluation – Maciej Chołdrych

LOGISTICS – PACKAGING

 • 57 IT Platform PS. Rules and Forms of Cooperation – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Packaging Selection Support System (PS Platform) which was created within the frame of implementation of the Project PL-0015 in cooperation with Norwegian Partner – Østfoldforskning AS and the Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland, co-financed by the Norwegian funds, is the first in Europe platform supporting the selection of packaging fresh fruit, vegetables and mushrooms, and their placing on the market turnover. In previous publications (No 6/2010 and 1/2011 „Food Industry”) we answered the following questions: why, for which operators and what is the purpose of PS Platform creating and from which fresh Polish horticultural products should the proper packaging be initiated for the needs of European wholesale market turnover, with market analyses. This article presents precisely the PS Platform, especially its principles and forms of cooperation.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fresh fruit, fresh vegetables, mushrooms

EVENTS

Spis treści 5/2011

środa, Maj 25th, 2011

Przemysł Spożywczy 5/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

PRAWO

 • 2 Przełom w pracach KE z zakresu substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • W 2011 r. ukażą się załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, zmiany do załącznika nr II w zakresie niektórych barwników, substancji dodatkowych zawierających glin, nowych substancji dodatkowych i rozszerzenia zastosowania dopuszczonych substancji dodatkowych. Do końca roku zostanie również opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie kryteriów czystości substancji dodatkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, Komisja Europejska, zmiany przepisów
 • 8 Nowe składniki żywności – przegląd decyzji Komisji Europejskiej. Cz. I – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Komisja Europejska – po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności – wydaje decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, albo decyzje odmowne. Dotychczas zostało wydanych 50 decyzji, które dopuszczają wprowadzenie do obrotu 33 nowych składników żywności oraz zatwierdzają jeden nowy proces technologiczny. Nie zostały dopuszczone trzy nowe składniki. W I części artykułu omówiono pierwszą grupę składników, które były przedmiotem prac Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia (WE) nr 258/97. Pozostałe składniki zostaną omówione w kolejnym zeszycie „Przemysłu Spożywczego”.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowa żywność, nowe składniki żywności, decyzje Komisji Europejskiej

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Żywność funkcjonalna – co to dziś oznacza? – Krzysztof Krygier
  • Określenie żywność funkcjonalna jest obecnie w Polsce w powszechnym użyciu. Pojęcie to jest różnie rozumiane przez poszczególnych autorów i coraz mniej rozumiane już nie tylko przez zwykłych konsumentów, ale nawet przez osoby blisko związane z produkcją żywności lub oceną jej wartości żywieniowych czy zdrowotnych. Sytuację komplikuje fakt, że nie ma żadnej ustawowej definicji żywności funkcjonalnej ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce. I co więcej – takiej definicji nie będzie, przynajmniej w Unii Europejskiej, co zostało ogłoszone przez przedstawiciela KE na konferencji organizowanej przez European Functional Food Network w Naantali w Finlandii w 2006 r.
 • 18 Spożycie soli – zalecenia i programy WHO oraz UE – Iwona Traczyk, Mirosław Jarosz
  • Spożycie soli w wielu krajach przekracza 5 g/dobę (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia) – w krajach rozwiniętych wynosi średnio ponad 9 g/dobę. W Polsce jest znacznie wyższe, w grupie mężczyzn nawet 2-3 razy przekracza zalecenie WHO. Nadmiar soli (sodu) w diecie jest istotnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia tętniczego, które z kolei przyczynia się do powstawania chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i chorób nerek. Problem jest na tyle poważny, że WHO oraz KE zalecają wprowadzanie narodowych programów zmniejszenia spożycia soli w poszczególnych populacjach. Wiele krajów w różnym czasie podjęło takie inicjatywy, m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Polska.
   SŁOWA KLUCZOWE:spożycie soli, zalecenia, programy redukcji spożycia soli

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 22 Ekstrakty drożdżowe – substancje aromatyzujące – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • W artykule przedstawiono charakterystykę ekstraktów drożdżowych, ich formy handlowe, możliwości ich otrzymywania oraz wpływ parametrów autolizy (tj. stosowana temperatura i pH, rodzaj użytych substratów) na właściwości i skład otrzymanych ekstraktów drożdżowych. Omówiono również nukleotydy – 5’- guanozynomonofosforan (5’-GMP) i 5’-inozynomonofosforan (5’-IMP) zawarte w ekstraktach, jako substancje wzmacniające smak, mające smak umami i pozwalające zastępować lub ograniczać stosowanie glutaminianu sodu. Przedstawiono aspekty prawne stosowania ekstraktów drożdżowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstrakty drożdżowe, autoliza, umami
 • 28 Produkcja oleju palmowego a odpowiedzialność za naturalne środowisko – Agnieszka Górecka
 • 32 Substancje intensywnie słodzące w żywności – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • Omówiono właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących dopuszczonych do stosowania w Polsce, tj. acesulfamu K, aspartamu, soli aspartamu i acesulfamu, kwasu cyklaminowego i jego soli, neohesperydyny DC, neotamu, sacharyny i jej soli, sukralozy oraz taumatyny. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje intensywnie słodzące, bezpieczeństwo, właściwości funkcjonalne
 • 40 Emulsje spożywcze typu o/w – zastosowanie i zwiększanie ich stabilności – Grażyna Bortnowska
  • Emulsje typu olej w wodzie to bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa produktów spożywczych przeznaczonych bezpośrednio do spożycia lub stosowanych w procesie wytwarzania struktur układów bardziej złożonych. Do ich produkcji używa się obecnie, w coraz szerszym zakresie, emulgatory i zagęstniki nowej generacji o specyficznych właściwościach technologicznych i prozdrowotnych, a także pozwalających na uzyskanie znacznej poprawy stabilności dyspersji.
   SŁOWA KLUCZOWE: emulsja spożywcza o/w, stabilność, emulgatory, zagęstniki

GOSPODARKA

 • 44 Chiny – ważny partner Polski w handlu zagranicznym żywnością – Mirosława Tereszczuk
  • W ostatnich latach Chiny stały się jednym z najważniejszych rynków świata. Stopniowemu otwarciu gospodarki chińskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. towarzyszyło rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy lokowali tam miliardy dolarów przyczyniając się tym samym do niezwykle szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju. W ten sposób Chiny stały się jednym z największych odbiorców inwestycji zagranicznych, a wymiana towarowa tego kraju z zagranicą z roku na rok wzrastała. Chiny są ważnym partnerem handlowym Polski. Dynamicznie, z roku na rok wzrasta import towarów z Chin do Polski przy utrzymującym się ujemnym bilansie handlowym. Obroty towarami rolno-spożywczymi w ostatnich latach wzrosły trzyipółkrotnie – z 124 mln w 2000 r. do 440 mln USD w 2010 r. – za sprawą dynamicznie rosnącego importu (z 120 do 403 mln USD). Polska jest importerem netto produktów rolno-spożywczych z Chin.
   SŁOWA KLUCZOWE: Chiny, wymiana handlowa, import, eksport, produkty rolno-spożywcze
 • 47 Słone i pikantne przekąski na rynkach Polski i świata – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Zamiłowanie Polaków do słonych i pikantnych przekąsek ciągle rośnie. Chipsy ziemniaczane, paluszki, chrupki oraz krakersy mają wielu zwolenników. Rynek ten wciąż jest w fazie zmian, co wiąże się ze zmieniającym się stylem życia polskich konsumentów. W 1996 r. najchętniej sięgano po słone paluszki, a od 1998 r. po chipsy ziemniaczane i tak zostało do dziś. Obecnie na sklepowych półkach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno pod względem smaku, rodzaju, opakowania, jak i gramatury produktu.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość rynkowa słonych i pikantnych przekąsek, słone i pikantne przekąski, spożycie przekąsek

WYDARZENIA

Contents 5/2011

środa, Maj 25th, 2011

Przemysł Spożywczy 5/2011

LAW

 • 2 Breakthrough in the Activity of EC Regarding Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • In 2011, the annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council will be published. Amendments to annex II in relation to some colours, aluminium-containing food additives, new food additives and extension of use of some food additives are forthcoming. Until the end of this year, the Commission Regulation on the purity criteria of food additives should be also published.
   KEY WORDS: food additives, European Commission, amendments to legislation
 • 8 Novel Food Ingredients – Review of Commission Decisions. Part I – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The European Commission, following the safety assessment as referred to in Regulation No 258/97 concerning novel foods and novel food ingredients, issues a decision, authorizing the placing on the market of novel foods or novel food ingredients, or refusals. So-far, been 50 decisions were issued, which allow the marketing of 33 new food ingredients and approve a new process technology. The decisions have not released 3 new ingredients. In the first part of the article, there is a discussion of the first group of components that were the subject of the work of the European Commission under the Regulation No. 258/97. The other ones will be discussed in the next issue of “Food Industry”.
   KEY WORDS: novel food, new food ingredients, Commission Decisions

FOOD – FEEDING

 • 14 Functional Food – What does It Mean Today? – Krzysztof Krygier
 • 18 Salt Intake – the Recommendations and the Programs of WHO and EU – Iwona Traczyk, Mirosław Jarosz

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 22 Yeast extracts – flavours- – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • The objective of this article was to characterize the yeast extracts, their commercial forms, the possibilities of their production and the impact of autolysis parameters (applied temperature and pH, type of used stocks) on the properties and composition of the yeast extract. In the article, there were also described the nucleotides – guanosine 5’-monophosphate (GMP), inosine 5’- monophosphate (IMP), being contained in the extracts as flavor enhancers, having the taste of umami, and allowing either to replace or limit the use of monosodium glutamate. The legal aspects of yeast extract were presented.
   KEY WORDS: yeast extracts, autolysis, umami
 • 28 Palm Oil Production and Responsibility for Natural Environment – Agnieszka Górecka
 • 32 High Intensity Sweeteners in Food – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • The functional properties of high intensity sweeteners authorized in Poland such as: acesulfame K, aspartame, aspartame and acesulfame salts, cyclamate and its salts, neohesperedin DC, neotame, saccharin and its salts, sucralose and thaumatin were described. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented.
   KEY WORDS: high intensity sweeteners, safety, functional properties
 • 40 Oil-in-Water Food Emulsions – Application and the Methods for Increase of Their Stability – Grażyna Bortnowska
  • The oil-in-water emulsions belong to the very dynamic developing food products intended for direct consumption or application in manufacture of more complex structures. Currently, in their production, we employ emulsifiers and thickeners of new generation, which exhibit specific technological and functional properties as well as allow obtaining considerable improvement of the dispersion stability.
   KEY WORDS: food emulsion o/w, stability, emulsifiers, thickeners

ECONOMY

 • 44 China – Important Polish Partner in Foreign Food Trade – Mirosława Tereszczuk
  • In the recent years, China has become one of the most important markets of the world. Gradual opening of the Chinese economy on the turn of seventies and eighties of the XIX c. was accompanied by a growing interest of foreign investors, who invested there billions of dollars, contributing to the process of extremely fast economic development of this country. In this way, China became one of the biggest recipients of foreign investments, and the the foreign commodity exchange of this country has been increasing with from the year to the year. China is an important commercial partner of Poland. Import of the commodities from China to Poland has been constantly increasing every year, with the maintained negative trade balance. Turnover of agro-food products during the recent years has grown three-and-half times from 124 million USD in 2000 to the 440 million USD in 2010 due to the dynamically growing import (from 120 to 403 million USD). Poland is a net importer of agro-food products from China.
   KEY WORDS: China, trade exchange, import, export, agro-food products
 • 47 Salty and Spicy Snacks on Polish and World Market – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • The Poles’ passion to salty and spicy snack is incessantly increasing. Potato chips, sticks, crunchy and crackers have many followers and loyal customers. This market is still undergoing changes, which is, to a large extent, associated with the changing lifestyle of Polish consumers. In 1996, one eagerly reached for the salt sticks and since 1998, it included potato chips and so it has remained until today. Currently, everybody may find something for himself on the shop shelves, both in terms of taste, type, packaging or product weight.
   KEY WORDS: Market value, salty and spicy snacks, snacks’ consumption

EVENTS

Spis treści nr 4/2011

piątek, Kwiecień 22nd, 2011

Przemysł Spożywczy okładka 4/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polscy producenci żywności na rynkach krajów WNP – Mirosława Tereszczuk, Łukasz Ambroziak
  • Przedstawiono konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2000-2010. W tym czasie eksport żywności do krajów WNP zwiększył się prawie trzykrotnie z 0,5 do 1,4 mld euro, podobnie import z 0,1 do 0,3 mld euro. Najważniejszymi krajami WNP, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi są: Rosja, Ukraina i Białoruś. Wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki ww. krajów i umocnienie się na nich pozycji polskich producentów żywności w ostatnich latach nie byłyby możliwe, gdyby nie mieli oni przewag komparatywnych nad producentami z innych państw.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), producenci żywności, handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Zastosowanie niskiego ciśnienia w technologii żywności – Piotr P. Lewicki
  • W artykule przedstawiono korzyści ze stosowania niskiego ciśnienia w technologii żywności i sposoby uzyskiwania takiego ciśnienia. Niskie ciśnienie umożliwia prowadzenie procesów w niższej temperaturze niż w warunkach ciśnienia atmosferycznego, ogranicza kontakt produktu z tlenem, umożliwia wymianę atmosfery w opakowaniu, a także ogranicza zużycie energii w procesach zagęszczania i pozwala na szybkie chłodzenie produktów w procesach aseptycznego rozlewu. Niskie ciśnienie w układzie może być wytworzone przy wykorzystaniu zmiany objętości przy przemianie fazowej para-ciecz, wykorzystaniu energii strumienia płynu roboczego, a także stosowaniu pomp próżniowych. Omówiono wady i zalety każdego ze sposobów wytwarzania niskiego ciśnienia. Podano przykłady procesów prowadzonych w warunkach niskiego ciśnienia.
   SŁOWA KLUCZOWE: niskie ciśnienie, przemiana fazowa para-ciecz, energia strumienia płynu, pompy próżniowe
 • 14 Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych – Arkadiusz Szterk, Marek Roszko, Bożena Waszkiewicz-Robak, Rita Kromołowska, Jakub Mikiciuk, Małgorzata Czerwonka
  • 3-monochloropropanol (3-MCPD) jest głównym chloropropanolem obecnym w hydrolizatach białek roślinnych HVP. Chloropropanole, oprócz HVP i sosu sojowego, występują w największych ilościach m.in. w produktach piekarniczych, serach, rybach, mięsie, wyrobach cukierniczych oraz w czosnku, preparatach dymu wędzarniczego i słodzie. Związki te powstają głównie na drodze reakcji termicznych z udziałem jonu chloru. Ich prekursorami są glicerol, monoacyloglicerydy i lisofosfolipidy. Powstawanie 3-MCPD w żywności można ograniczyć np. przez kontrolowanie stopnia hydrolizy kwasowej, a następnie zneutralizowanie środowiska bądź dekomponowanie 3-MCPD z zastosowaniem znanych substancji alkalicznych. Producenci mogą także zmodyfikować proces technologiczny np. stosując hydrolizę enzymatyczną i dodatek przypraw.
   SŁOWA KLUCZOWE: chloropropanole, chloroestry, substancje toksyczne, kwasowa hydroliza
 • 18 Rozpuszczalniki przyszłości – ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne – Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk
  • Ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne to nowa klasa rozpuszczalników o unikatowych właściwościach, dzięki którym mogą być doskonałym zamiennikiem tradycyjnych rozpuszczalników w wielu procesach technologicznych. Nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, spełniają więc wymagania zielonej chemii. Ich zastosowanie napotyka pewne bariery wynikające z wysokiej ceny w przypadku cieczy jonowych oraz instalowania kosztownej aparatury w przypadku ekstrakcji płynami nadkrytycznymi.
   SŁOWA KLUCZOWE: płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe, ekstrakcja
 • 26 Metody mycia stosowane w przemyśle mleczarskim – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Artykuł dotyczy technik mycia, jakie się stosuje w przetwórstwie mleka, z uwzględnieniem urządzeń technologicznych wykorzystywanych do produkcji wyrobów innych niż samo mleko (chodzi o twarogi, sery żółte itp.) Przedstawiono podział metod mycia z ich krótkim opisem. Zwrócono uwagę na podstawowe zagrożenia związane ze skutecznością mycia poszczególnych elementów instalacji w danym systemie mycia oraz przywołano wykorzystywane metody oceny skuteczności mycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: metody mycia, higiena w przetwórstwie mleczarskim, ocean skuteczności mycia

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 32 Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Istotną grupą prozdrowotnych produktów spożywczych są przetwory fermentowane zawierające probiotyki. Pozytywne działanie probiotyków wiąże się głównie z ich zdolnością do zapobiegania niektórym schorzeniom układu pokarmowego i immunologicznego lub zmniejszania częstotliwości ich występowania oraz łagodzeniem przebiegu tych schorzeń. Zgodnie z zaleceniami WHO/FAO z 2001 r. prozdrowotne działanie probiotyków powinno być wykazane i udokumentowane badaniami naukowymi. Niniejszy artykuł przybliża sposoby wykazywania pozytywnych skutków oddziaływania probiotyków na organizm człowieka.
   SŁOWA KLUCZOWE: probiotyk, żywność prozdrowotna, nutrigenomika
 • 34 Kazeinomakropeptyd – właściwości technologiczne i żywieniowe – Justyna Kozioł, Waldemar Gustaw
  • Kazeinomakropeptyd (CMP) jest częścią κ-kazeiny, która jest uwalniana podczas hydrolizy za pomocą enzymów proteolitycznych. CMP występuje w mleku krowim w dwóch wariantach – A i B, różniących się składem aminokwasowym. CMP jest wykorzystywany w produkcji nowej żywności o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych i w produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Ma zdolność wiązania toksyn, ograniczania adhezji bakterii i wirusów. CMP jest uważany za potencjalny prebiotyk. Polipeptyd ten zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. CMP nie zawiera w swoim składzie fenyloalaniny, dlatego może być źródłem białka w diecie osób chorych na fenyloketonurię.
   SŁOWA KLUCZOWE: kazeinomakropeptyd, glikolizacja, właściwości technologiczne, fenyloketonuria

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 Opakowania do mleka i jego przetworów – Wojciech Kozak
  • W artykule zaprezentowano materiały opakowaniowe i opakowania wykorzystywane do pakowania mleka i produktów mlecznych z uwzględnieniem wymagań, jakie muszą spełniać w odniesieniu do specyficznych produktów branży mleczarskiej. Przedstawiono właściwości, wady i zalety poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia ochrony jakości produktów mlecznych. Omówiono również poszczególne formy konstrukcyjne opakowań i ich specyficzne zastosowanie w mleczarstwie. Wskazano także współczesne trendy i nowoczesne rozwiązania zwiększające skuteczność ochrony produktów mlecznych oraz atrakcyjność produktów branży mleczarskiej na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, napoje mleczne, sery, jogurty, szkło, papier, drewno, aluminium, tworzywa sztuczne

WYDARZENIA

 • 40 Targi
 • 42 Konferencje
 • 44 Informacje biznesowe<a href= (więcej…)

Contents 4/2011

piątek, Kwiecień 22nd, 2011

Przemysł Spożywczy okładka 4/2011ECONOMY

 • 2 Polish Food Producers on CIS Countries – Mirosława Tereszczuk, Łukasz Ambroziak
  • The paper discusses the competitiveness of the Polish food producers on the Commonwealth of Independent States (CIS) countries’ markets. In the material, the competitiveness was analyzed on the ground of the results of foreign trade in agricultural products in the period 2000-2010. During ten years the export of agro-food products increased from 0.5 to 1.4 billion euro, import increased from 0.1 to 0.3 billion euro. The major CIS countries with which Poland is conducting the revived foreign trade of agri-food products are: Russia, Ukraine and Belarus. The increase in export of Polish agro-food products to CIS countries and consolidating on them of item of Polish food producers in the recent time would not be possible, if they did not have comparative edges above the producers from other countries.
   KEY WORDS: competitiveness, Commonwealth of Independent States (CIS), food producers, foreign trade, agri-food products

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 8 Application of Low Pressure Air in Food Technology – Piotr P. Lewicki
  • The paper presents advantages of processing of food in vacuum, and methods to produce low pressure in the system. Low pressure of air allows to process foods at temperatures much lower than those applied at atmospheric pressure, reduces contact of food with oxygen, and the air in packages can be substituted with inert gas. Moreover, it reduces energy intensity of liquid concentration process, and allows for quick cooling of products in aseptic processing. Low air pressure in the system can be produced taking advantage of phase change vapor-liquid, using energy of a stream of working medium, and applying vacuum pumps. Their cons and pros are presented in the paper. Examples of low pressure application in food processing are also described.
   KEY WORDS: low pressure, phase change: vapor – liquid, stream of working medium, vacuum pumps
 • 14 Chloropropanols and Chloroesters in Food Staffs – Arkadiusz Szterk, Marek Roszko, Bożena Waszkiewicz-Robak, Rita Kromołowska, Jakub Mikiciuk, Małgorzata Czerwonka
  • 3-Monochloropropanol (3 – MCPD) is the main chloropropanol found in acid – HVP (acid-hydrolyzed vegetable proteins) and was first described by Velíšek and co – workers in 1978. Besides HVP and soy sauce produced by acid hydrolysis, the food groups most likely to contain 3 – MCPD are retail ready – to – eat processed foods including bread, cakes, biscuits, cheese, cooked/cured fish, and meat; licorice confectionery; and commercial food ingredients such as processed garlic, liquid smokes, and malts. The major formation pathways include mainly thermally driven reactions that require chloride ion, the backbone of the molecule being furnished by different precursors such as glycerol, monoacylglycerols, and lysophospholipids. During the late 1980s, acid – HVP manufacturers implemented the necessary procedures to minimize 3 – MCPD formation. For example, careful control of the acid hydrolysis step and subsequent neutralization or alternatively decomposition of 3 – MCPD by a subsequent alkali treatment stage are known approaches. Further, some manufacturers have changed processes, e.g., they employ enzyme hydrolysis; addition of flavoring.
   KEY WORDS: chloropropanols, chloroesters, toxic substances, acid hydrolysis
 • 18 Solvents of the Future – Ionic Liquids and Supercritical Fluids – Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk
  • Ionic liquids and supercritical fluids are a new class of solvents. Their unique properties make them an excellent alternative to traditional solvents in many technological processes. They pose a threat neither to human health nor to natural environment – in that way they meet the ‘green chemistry’ requirements. Their application meets, however, some barriers which stem from high costs, when it comes to ionic liquids, and employing high pressure equipment as well as bearing expenses on compressing solvents in the case of supercritical fluid extraction.
   KEY WORDS: supercritical fluids, ionic liquids, extraction
 • 26 Cleaning Methods Used in the Dairy Industry – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • This article applies to cleaning techniques that are used in processing milk, taking into account the technological equipment used in the manufacture of products other than milk itself (it refers to curd, cheese, etc.) The classification of cleaning methods with a short description was discussed. Attention was paid to the fundamental risks associated with the effectiveness of individual cleaning system components in the system employed in washing; the methods for assessing the effectiveness of cleaning were cited.
   KEY WORDS: washing techniques, hygiene in milk processing, assessing the effectiveness of cleaning

FOOD – FEEDING

 • 32 Health-Promoting Properties of Probiotic Microorganisms – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Major group of health-promoting foods are fermented products containing probiotics. Beneficial effects of probiotics on human health are provided by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. According to WHO/FAO guidelines from 2001 year probiotics health-claims need to be supported by scientific evidence. Here we describe selected examples of scientific approaches to verify probiotic influence on human organism.
   KEY WORDS: probiotic, pro-health food, nutrigenomics
 • 34 Caseinomacropeptide – Technological and Nutritive Properties – Justyna Kozioł, Waldemar Gustaw
  • Caseinomacropeptide (CMP) is a fragment of κ-casein that is released by proteolytic enzymes. CMP occurs in bovine milk in two genetic variants, A and B, which differ with amino acid composition. In the recent years, CMP has become a subject of growing interest, due to its beneficial, biological and functional properties. CMP has ability to bind toxins and inhibit bacterial and viral adhesion. It is also considered as a prebiotic in functional foods. It significantly reduces gastric acid secretion. CMP is the only naturally occurring protein that does not contain phenylalanine; this is why it is often utilized as a source of protein for dietary management of phenylketonuria.
   KEY WORDS: caseinomacropeptide, glycolysation, technological properties, phenylketonuria

LOGISTICS – PACKAGING

 • 37 Packaging for Milk and Dairy Products – Wojciech Kozak
  • The article gives the presentation of packaging materials and packaging used for dairy products taking into account requirements they have to fulfill in case of particular dairy products. Also, properties, advantages and disadvantages of particular solutions are discussed considering quality protection of the dairy products. Particular packaging forms and their application are indicated. The author discusses current trends and modern solutions, increasing efficiency of protection of dairy products and their attractiveness on the market.
   KEY WORDS: milk, milk drinks, cheeses, yogurts, glass, paper, wood, aluminium, plastic

EVENTS

 • 40 Fairs
 • 42 Conferences
 • 44 Business Information (więcej…)

Contents 3/2011

wtorek, Marzec 22nd, 2011

Okładka nr 3/2011 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Business “Gazelles” for Small and Medium Food Enterprises – Jadwiga Drożdż
  • Producers of agricultural products and beverages accounted for 6.7% of the most dynamic small and medium enterprises participating in the ranking “Gazele Biznesu 2010”. 235 producers of the food and beverages were qualified to this competition. They represented the majority of industries of the food industry. Production and processing of meat, production of food concentrates, fresh bread, as well as milk and dairy products were most numerously represented. The leaders of various industries have increased their sales by up to several times.
   KEY WORDS: ranking, small and medium enterprises, food industry
 • 6 Polish Dairy, Meat and Poultry Industry in the European Union – Roman Urban
  • Poland is the fifth producer of the processed food products of animal origin (with participation 8 %) in the EU. The poultry industry is found on the second position in the Community, dairy – on the fifth, and meat is recorded on the sixth position. The development of these sectors of the food industry in Poland is repeatedly faster than in the „old” EU-15. The weak point of the discussed sectors includes almost twice lower labour productivity and lower level of concentration. In the mentioned areas, big differences between Poland and UE- 15 are found in the dairy industry; smaller ones in meat, and the smallest ones – in poultry sector.
   KEY WORDS: dairy, meat, poultry industry, production, labour productivity, concentration
 • 12 Fluctuations of Pork Prices – Stanisław Stańko
  • The aim of the article was to show tendencies of pig prices in Poland in the years 2000-2011. The variation of pig prices is explained in 92% by cyclical and seasonal fluctuations and by tendency. The high increase in cereal prices which was observed since the mid of 2010 has worsened economic conditions of pig production. The decrease in the production and supply, which has a positive impact on the pig prices, will be observable in the second half of 2011. The domestic shortage of pig meat will be balanced by import.
   KEY WORDS: market, fluctuations of pig prices, pig cycle, foreign trade
 • 14 Milk Market at the Beginning of 2011 – Jadwiga Seremak-Bulge
  • The increasing demand for the milk and milk products and high world prices create bright prospects for the Polish dairy industry. The current cost-price advantages are not, however, sufficient for keeping our position in the perspective of diverging from the quoting of production. An efficiency improvement is necessary, mainly of the processing, the effectiveness of marketing activities, and organization of the sale and lower costs. It requires accelerating the process of concentration and consolidation of capital.
   KEY WORDS: milk, dairy industry, dairy products, prices, demand

LAW

 • 22 The Labelling of Meat and Meat Products – Rules of Food Law – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The label is the main source of information about the product for the consumer. The consumer has the right to get full information about the product, which should be made available to him by the manufacturer. The paper discusses the regulatory requirements regarding the labeling of meat and meat products, being sold without packaging, and the required information that must appear on the label of meat and meat products sold in the finished package.
   KEY WORDS: legislation, labeling, meat, meat products

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 28 Meat in Human Nutrition – Current Trends in Manufacture of Meat Products – Piotr Konieczny, Danuta Górecka
  • In today’s meat processing, the most intensive area of development can be observed in production of health-promoting products. This review refers to health aspects of meat consumption with particular attention being paid to the novel foodstuffs. Also, the factors influencing the promotion and market development of such meat products in the near future are discussed.
   KEY WORDS: meat and meat products, functional properties, innovations
 • 32 Meat Products Enriched with Omega-3 Fatty Acids – Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński
  • The studies conducted so far show that its is possible to replace animal fat with vegetable oil in meat products so that the finished product is characterized by a high nutritional value and is acceptable in terms of sensory aspects. Depending on the amount (0-100%) and type of oil (canola, palm, linseed, fish, olive oil), used to replace animal fat, better value of omega-6: omega-3 ratio is obtained. There is, therefore, the possibility of such enrichment of meat in the ingredients with health-promoting properties (including fatty acids from omega-3 family) that the quality of the products obtained does not not differ from the quality of traditional products.
   KEY WORDS: enrichment of foods, polyunsaturated fatty acids, omega-3, functional food
 • 35 Listeria monocytogenes. Chemical, Biological and Combined Methods of Elimination from Food – Anna Sip, Anna Gardo
  • This paper discusses influence of different substances, both natural and synthetic, on the survival of pathogenic bacteria L. monocytogenes in food. Particularly, it was stressed that most of the substances only reduce count of L. monocytogenes; thus, do not guarantee obtaining food, being completely safe food for the consumer. Moreover, it was emphasized that combination of two or more of appropriate anti-listerial factors is the best method of elimination of L. monocytogenes from food, without any loss in its sensory and nutritional attributes.
   KEY WORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination

EVENTS

 • 39 Business Information
 • 40 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 3/2011

wtorek, Marzec 22nd, 2011

Okładka nr 3/2011 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Gazele Biznesu wśród małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci artykułów spożywczych i napojów stanowili 6,7% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm z rankingu „Gazele Biznesu 2010”. Zakwalifikowało się do niego 235 producentów żywności i napojów. Byli oni reprezentantami większości branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowana była produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja koncentratów spożywczych, pieczywa świeżego oraz mleka i jego przetworów. W poszczególnych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet o kilka razy.
   SŁOWA KLUCZOWE: ranking, małe i średnie firmy, przemysł spożywczy
 • 6 Polski przemysł mleczarski, mięsny i drobiarski w Unii – Roman Urban
  • Polska jest piątym w UE producentem przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego (z udziałem 8%). Przemysł drobiarski zajmuje w UE drugą, mleczarski piątą, a mięsny szóstą pozycję. Rozwój tych działów przemysłu spożywczego jest w Polsce wielokrotnie szybszy niż w „starej” Unii (UE-15). Słabą stroną tych sektorów jest prawie dwa razy niższa wydajność pracy oraz niższy poziom koncentracji. W tych dziedzinach największe różnice między Polską a UE-15 występują w przemyśle mleczarskim, mniejsze w mięsnym, a najmniejsze w drobiarskim.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł mleczarski, mięsny, drobiarski, produkcja, wydajność, koncentracja
 • 12 Wahania cen na rynku wieprzowiny – Stanisław Stańko
  • Celem artykułu jest zobrazowanie kierunków zmian cen na rynku wieprzowiny w Polsce w latach 2000-2011. Zmienność cen w 92% wyjaśniają zmiany sezonowe, cykliczne i tendencja. Wysoka dynamika cen zbóż od połowy 2010 r. pogorszyła ekonomiczne warunki chowu trzody chlewnej. Początek skutków rynkowych wzrostu kosztów uwidoczni się w drugiej połowie 2011 r. w postaci zmniejszenia produkcji i podaży, co pozytywnie wpłynie na ceny skupu. Krajowe niedobory żywca mogą być uzupełniane importem.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek, zmiany cen wieprzowiny, cykl świński
 • 14 Rynek mleka na progu 2011 r. – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Rosnący popyt na mleko i przetwory oraz wysokie ceny światowe tworzą dobre perspektywy dla polskiego mleczarstwa. Dotychczasowe przewagi kosztowo-cenowe nie są jednak wystarczające dla zachowania naszej pozycji w perspektywie odchodzenia od kwotowania produkcji. Konieczna jest poprawa efektywności, głównie przetwórstwa, skuteczności działań marketingowych, organizacji sprzedaży oraz niższych kosztów. Wymaga to przyspieszenia procesu koncentracji i konsolidacji kapitału.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, przemysł mleczarski, przetwory mleczne, ceny, popyt

PRAWO

 • 22 Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Dla konsumenta głównym źródłem informacji o produkcie jest jego etykieta. Konsument ma prawo do pełnej informacji o produkcie, która powinna być mu udostępniona przez producenta. W artykule omówiono wymagania przepisów prawnych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych sprzedawanych bez opakowań oraz wymagane informacje, jakie muszą znaleźć się na etykiecie mięsa i produktów mięsnych gotowych sprzedawanych w opakowaniu.
   SŁOWA KLUCZOWE: przepisy prawne, znakowanie, mięso, wyroby mięsne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 28 Mięso w żywieniu człowieka – aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych – Piotr Konieczny, Danuta Górecka
  • W produkcji mięsa i produktów mięsnych, które rozwijają się najdynamiczniej, priorytetowe znaczenie mają obecnie produkty oddziałujące korzystnie na zdrowie konsumenta. W artykule poruszono aspekty zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa, podano przykłady takich działań i innowacyjnych produktów. Omówiono czynniki, które będą determinować rozwój tego rynku w najbliższej przyszłości. SŁOWA KLUCZOWE: mięso i produkty mięsne, właściwości funkcjonalne, innowacje
 • 32 Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3 – Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński
  • Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w przetworach mięsnych możliwe jest zastąpienie tłuszczu zwierzęcego olejem roślinnym, tak, aby gotowy produkt cechował się wysoką wartością odżywczą, a także był akceptowalny pod względem sensorycznym. W zależności od ilości (0-100%) i rodzaju oleju (rzepakowy, palmowy, lniany, rybi, oliwa z oliwek), stosowanego do wymiany tłuszczu zwierzęcego, następuje poprawa stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Istnieje zatem możliwość takiego wzbogacania przetworów mięsnych w składniki o charakterze prozdrowotnym (w tym kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3), aby jakość otrzymanych produktów nie różniła się od jakości produktów tradycyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wzbogacanie żywności, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, żywność funkcjonalna
 • 35 Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – chemiczne, biologiczne i kombinowane – Anna Sip, Anna Gardo
  • W artykule omówiono wpływ różnych substancji – zarówno naturalnych, jak i syntetycznych – na przeżywalność patogennych bakterii L. monocytogenes w żywności. Zwrócono uwagę, że wiele z nich redukuje jedynie liczebność L. monocytogenes, nie gwarantuje więc otrzymania żywności w pełni bezpiecznej dla konsumentów. Podkreślono ponadto, że najlepszym sposobem eliminacji bakterii L. monocytogenes z żywności, niepowodującym pogorszenia jej właściwości sensorycznych i wartości odżywczej, jest stosowanie kombinacji dwóch lub więcej odpowiednio dobranych czynników antylisteryjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie

WYDARZENIA

 • 39 Informacje biznesowe
 • 40 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Spis treści 2/2011

piątek, Luty 18th, 2011

Okładka nr 2/2011 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA – Regina Wierzejska
  • Poglądy konsumentów są ważne i doceniane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności. Z ogólnoeuropejskich badań dotyczących postrzegania przez konsumentów zagrożeń ze strony żywności wynika, że od dawna najwięcej obaw budzą pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, a także pozostałości antybiotyków lub hormonów w mięsie. Konsumenci w Polsce są bardziej zaniepokojeni bezpieczeństwem żywności niż przeciętny konsument europejski. W bezpieczeństwie zdrowotnym żywności w Polsce za najważniejsze są uważane substancje dodatkowe. W artykule omówiono szczegółowe wyniki najnowszych badań EFSA dotyczących opinii konsumentów nt. zagrożeń dla zdrowia, jakie mogą wiązać się z żywnością oraz przeprowadzono analizę zmian w podejściu konsumentów do tego problemu.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, zagrożenie związane z żywnością, konsument

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 6 Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – Waldemar Dzwolak
  • Niewłaściwe podejście do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP może prowadzić do stagnacji zakładowych programów bezpieczeństwa żywności. Ciągłe doskonalenie powinno być podstawowym elementem każdego rzetelnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które prowadzi do poprawy zdrowia publicznego. W artykule zaprezentowano podstawy procesu doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z cyklem PDCA. Przedstawiono także koncepcję doskonalenia przez cele dotyczące bezpieczeństwa żywności, ustalane zgodnie z zasadą SMART. W opracowaniu wskazano także na konieczność definiowania wskaźników opisujących poszczególne obszary systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, które umożliwiają monitorowanie rozwoju systemu i racjonalne formułowanie wytycznych do ciągłego doskonalenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: ciągłe doskonalenie, HACCP, bezpieczeństwo żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, doskonalenie przez cele
 • 12 Laboratorium badawcze w przemyśle spożywczym – Monika Żmudzka, Danuta Juszczakiewicz, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • W artykule przedstawiono znaczenie laboratorium w przemyśle spożywczym. Przytoczono najważniejsze akty prawne regulujące kwestię konieczności monitorowania żywności i procesu produkcji. Omówiono również znaczenie przeprowadzania badań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości żywności przez zarządzanie systemem HACCP i weryfikację poprawności jego działania. Przedstawiono podziały laboratoriów oraz różnicę pomiędzy badaniami metodami klasycznymi a alternatywnymi wraz ze wskazaniem wad i zalet poszczególnych metod.
   SŁOWA KLUCZOWE: laboratorium, wymagania prawa, badania żywności
 • 20 Wykrywanie zafałszowań żywności Izabela Przetaczek-Rożnowska, Monika Rosiak
  • Do zapewnienia bezpieczeństwa, a tym samym jakości produktów, wykorzystywane są coraz nowsze metody wykrywania zafałszowań. Jednak sposoby fałszowania są również coraz bardziej wyrafinowane i trudne do oznaczenia. Postęp w technologii żywności przyczynia się do powstawania coraz skuteczniejszych metod zafałszowania artykułów spożywczych, a wciąż rosnące ceny żywności przyczyniają się zapewne do stosowania przez producentów niezgodnych z przepisami zabiegów.
   SŁOWA KLUCZOWE: fałszowanie żywności, metody monitorowania zafałszowań
 • 30 Detekcja alergenów w żywności – metody immunodiagnostyczne – Marta Słowianek, Joanna Leszczyńska
  • Niezadeklarowane na opakowaniu produktu spożywczego alergenne składniki żywności stanowią zagrożenie dla zdrowia osób uczulonych. Dyrektywa europejska nakłada na producenta wymaganie znakowania głównych alergenów pokarmowych, których obecność i/lub ilość musi być zadeklarowana na opakowaniach produktów spożywczych. Zachodzi więc potrzeba opracowania metod detekcji i oznaczania ilościowego alergenów, które byłyby szybkie i proste w użyciu. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania alergenów w żywności oparte na detekcji białka. Wskazano zalety i wady stosowanych metod. Przedstawiono są także różne parametry metod, takie jak czułość, specyficzność, limit wykrywalności, limit oznaczenia ilościowego i powtarzalność.
   SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, żywność, metody immunodiagnostyczne
 • 34 Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – fizyczne i fizykochemiczne – Anna Sip, Anna Gardo
  • W artykule omówiono fizyczne i fizykochemiczne metody eliminacji L. monocytogenes z żywności. Wyjaśniono, jakie czynniki wpływają na skuteczność ich antylisteryjnego działania. Podkreślono, że komórki L. monocytogenes są odporne na działanie wielu ekstremalnych czynników środowiskowych, ale zwykle giną podczas prawidłowo przeprowadzonej pasteryzacji. Metody nietermiczne, takie jak MAP, HHP, PEF, radiacja, UV, obróbka ultradźwiękami czy wędzenie na zimno, są znacznie mniej efektywnym sposobem oddziaływania na L. monocytogenes, gdyż zwykle jedynie ograniczają intensywność wzrostu tych bakterii.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie
 • 38 System Bax®Q7 – nowa metoda oznaczania obecności Salmonella spp. i Listeria monocytogenes -Małgorzata Stachowiak
 • 41 Cytometria przepływowa w nowoczesnej analizie żywności – Wojciech Juzwa
  • Zastosowanie cytometru przepływowego umożliwia wieloparametryczną analizę cech morfologicznych komórek, interakcji pomiędzy cząsteczkami w komórce, a także ilościowe i jakościowe oznaczanie składu mikrobiologicznego wybranych środowisk. Cytometria przepływowa pozwala na wykrywanie patogenów oraz innych mikroorganizmów niepożądanych bez konieczności wstępnej hodowli mikroorganizmów. Umożliwia analizę mikroorganizmów zaangażowanych w procesy technologiczne, charakterystykę kultur starterowych w celu precyzyjnego ustalenia ich kompozycji oraz stwarza możliwości badania organizmów wchodzących w skład naturalnej flory bakteryjnej człowieka w celu opracowania preparatów probiotycznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: cytometria przepływowa, fluorescencja, wieloparametryczna analiza komórek, ocena jakości mikrobiologicznej produktu, sortowanie komórek

LOGISTYKA

 • 45 Światowy rynek opakowań i maszyn do pakowania
 • 46 Opakowania do żywności – tendencje we wzornictwie – Natalia Czaja-Jagielska, Magdalena Ankiel-Homa
  • Opakowanie jednostkowe, stanowiące inherentną część produktu konsumpcyjnego, jest powszechnie wykorzystywane w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez kreowanie określonego wizerunku produktu czy marki. Aspekty użytkowe, ergonomiczne czy ekologiczne opakowania, wynikające zarówno z obowiązujących aktów prawnych, jak i zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu techniki i technologii, niejednokrotnie mogą stanowić element wyróżnienia produktu i nadania mu cech unikatowych. W dynamicznie rozwijającym się sektorze produktów spożywczych opakowanie jednostkowe jest przedmiotem działań innowacyjnych, co znajduje wyraz w stosowanych materiałach opakowaniowych, technologiach pakowania i znakowania oraz rozwiązaniach konstrukcyjno-graficznych.

WYDARZENIA

 • 49 Strategie koncernów spożywczych w dobie kryzysu
 • 50 Informacje biznesowe
 • 52 Polska – Unia – Świat>

(więcej…)

Contents 2/2011

piątek, Luty 18th, 2011

Cover 2/2011 Przemysł Spożywczy

FOOD – FEEDING

 • 2 Risks Connected with Food. Survey of Consumers’ Studies of EFSA – Regina Wierzejska
  • Consumers´ point of view is becoming important issue for authorities responsible for food safety. All-European surveys on consumers´ perceptions of food-related risks show that pesticide residues in food of the plant origin as well as antibiotics or hormones residues in meat are for years the highest level of worry among consumers. Polish consumers tend to worry more about food safety than Europeans citizens. In Poland, additives like colours or preservatives are the largest sources of concern. In this article there were discussed findings of the latest survey report on risk perception in the EU provided by EFSA and was conducted analysis of public perception of risks associated with food over the last years. KEY WORDS: food safety, food-related risk, consumer

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 6 Improvement of Food Safety Management Systems – Waldemar Dzwolak
  • Improper approach to food safety management systems developed on HACCP rules ay result in a stagnation of the company food safety programmes. Continuous improvement should be the main element of every reliable FSMS, which may improve a public health. In the article, some fundamentals of improvement by food safety objectives which must be defined according to SMART rule are presented. In the paper a necessity of establishing of some indexes describing of some FSMS areas is also pointed out. The indices constitute a key element in monitoring of the system development as well they are useful to establish of some rational indications to continuous improvement.
   KEY WORDS: continuous improvement, HACCP, food safety, food safety management systems, improvement by objectives
 • 12 Analytical Laboratory in Food Industry – Monika Żmudzka, Danuta Juszczakiewicz, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • This article presents the role of laboratory in food industry. Key legal acts regulating the issue of necessity to monitor food itself and its production process are cited. Importance of conducting analysis to assure food’s proper safety and quality, through HACCP system and verification of its correctness are discussed, as well. Different types of laboratories’ classification as well as differences between traditional, classical analytical methods and alternative methods, together with pros and cons of each ones, are presented.
   KEY WORDS: laboratory, regulatory requirements, food analysis
 • 20 Detection of Food Adulterations – Izabela Przetaczek-Rożnowska, Monika Rosiak
  • Expansion of analytical methods makes possible detection of adulterations in food. However, the same methods can be used for food counterfeit. Technology of food keeps abreast of the time and the ways of falsification are more and more sophisticated and it is the worse for as to detect deceptions. Notwithstanding, analysts take the advantage of the latest methods for assure consumers of authenticity and highly quality of food.
   KEY WORDS: food adulterations, detection of adulteration
 • 30 Dulterations Detection in Food Industry -Immunodiagnostic Methods -Marta Słowianek, Joanna Leszczyńska
  • Undeclared quantities of allergenic ingredients in food pose a threat to health of sensitized persons. The European Union Food Labelling Directive requires mandatory labelling of food allergens. They have to be declared on food products by the manufacturers. There is a need for reliable methods for detection and quantification of food allergens that can be applied in a fast and easy-to-use manner. This review focuses on methods for detection and quantification of allergens, which are based on protein detection. The paper describes techniques with their advantages and drawbacks. There are presented various parameters of the methods such as sensitivity, specificity, limit of detection, limit of quantification and reproducibility.
   KEY WORDS: allergens, food, immunodiagnostic methods
 • 34 Listeria monocytogenes. Methods of Elimination from Foods – Physical and Physicochemical – Anna Sip, Anna Gardo
  • Physical and physico-chemical methods of elimination of L. monocytogenes from food are discussed in this work. It is explained what factors influence their antilisterial activity. Although the cells of L. monocytogenes are resistant to many extreme environmental conditions; they are usually destroyed by proper pasteurization. Non-thermal methods, such as MAP, HHP, PEF, radiation, UV, ultrasounds or cold smoking, are significantly less effective methods of L. monocytogenes elimination, since they usually only limit intensity of growth of the discussed bacteria.
   KEY WORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination
 • 38 BaxQ7 System – New Method for Detecting Salmonella spp. and Listeria monocytogenes – Małgorzata Stachowiak
 • 41 The Flow Cytometry in Modern Food Analysis – Wojciech Juzwa
  • The application of flow cytometer allows for multi-parametric analysis of cell morphological features, interactions between cellular molecules and qualitative and quantitative evaluation of microbial composition of diverse environments. Flow cytometry enables the detection of pathogens and other undesirable microorganisms without the need to culture microbial cells. It allows for the analysis of microorganisms involved in technological processes, starter culture characteristics in order to define their appropriate composition and opens the perspectives ahead of research focusing on microorganisms being part of human flora for the purpose of probiotic preparations.
   KEY WORDS: flow cytometry, fluorescence, multi-parametric cell analysis, evaluation of microbiological product quality, cell sorting

LOGISTIC – PACKAGING

 • 45 World Market of Packaging and Machinery to Packaging
 • 46 Food Packaging – Designing Tendencies – Natalia Czaja-Jagielska, Magdalena Ankiel-Homa
  • Individual packaging is a tool for building a competitive advantage as it helps to create a brand image. Utility, ergonomic or ecological aspects, which are the consequence of law regulations or application of innovative technologies, have a potential to differentiate a product from its competitors. In the dynamically developing sector of food products, packaging can be also innovative both in the aspect of materials that it is made of, packaging technology, marking, as well as its structural elements and design

EVENTS

 • 49 Food Concerns Strategies at Crisis Time
 • 50 Business Information
 • 52 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 1/2011

niedziela, Styczeń 23rd, 2011

Okładka "Przemysł Spożywczy nr 1/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wzrost światowych cen produktów rolnych i jego skutki – Roman Urban
  • Na światowych rynkach rolnych i żywnościowych ponownie notuje się duże podwyżki cen, których wielkość jest podobna do notowanej w pierwszej fazie światowego kryzysu żywnościowego. Skutki tego widoczne są już na polskim rynku zbóż, mleka oraz rzepaku i tłuszczów roślinnych, a także na rynku żywności. Może to powodować osłabienie tempa wzrostu krajowego popytu na produkty zbożowe, mleczne i olejarskie, a więc także spowolnieniem rozwoju przemysłowej produkcji żywności. Wzrost cen zbóż i śrut oleistych skutkuje gwałtownym pogorszeniem relacji cen trzody i drobiu do cen pasz.
   SŁOWA KLUCZOWE: podwyżki cen żywności, rynek żywności
 • 7 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 9% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Wystąpili na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: Lista 2000 polskich przedsiębiorstw, producenci żywności
 • 12 Społeczna odpowiedzialność biznesu – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa. Pokazano czynniki, które wpływają na wizerunek oraz proces jego budowania. Przedstawiono rolę, jaką w tym procesie odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Przywołano także przykłady firm z sektora żywnościowego prowadzących działania w ramach społecznej odpowiedzialności. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wizerunek może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej, jak przedsiębiorstwa z sektora żywnościowego powinny kształtować swoje strategie wizerunkowe, jaki wpływ na budowanie wizerunku firmy mają działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu.
   SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, tożsamość, społeczna odpowiedzialność biznesu

PRAWO

 • 15 Substancje dodatkowe i aromaty – zganiany w znakowaniu żywności – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 8 stycznia 2010 r. wdraża pakiet rozporządzeń unijnych z 2008 r. Wnosi ona zmiany w przepisach prawnych dotyczących znakowania żywności. W artykule przedstawiono zasady znakowania żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz aromaty, uwzględniając nowe wymagania.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, aromaty, znakowanie, przepisy prawne
 • 22 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aktualny stan prawny – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Komisja Europejska pracuje nad wykazem „ogólnych” oświadczeń zdrowotnych (tzn. innych niż dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci). Po opublikowaniu wykazu nieumieszczone w nim oświadczenia zdrowotne zostaną zakazane z mocy prawa. Natomiast EFSA stara się określić definicję profili składników odżywczych, z którymi muszą być zgodne produkty żywnościowe lub niektóre ich kategorie, aby prawidłowo podać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymagania UE będą musiały spełniać oświadczenia umieszczane nie tylko na opakowaniach produktów, ale również przy ich reklamie lub prezentacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, żywność, oświadczenia zdrowotne, produkt

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 25 Żywność dla zestresowanych – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
 • 29 Celiakia – aspekty molekularne, technologiczne, dietetyczne – Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba, Leszek Jaszczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę prolamin zbóż oraz pochodzących z nich peptydów toksycznych dla chorych na celiakię oraz specyficzne reakcje układu immunologicznego u osób predysponowanych genetycznie. Zaprezentowano wyniki badań in silico (badania komputerowe) dotyczące białek i peptydów celiakiotoksycznych. Przedyskutowano metody proteolizy prolamin zbóż z wykorzystaniem wybranych szczepów mikroorganizmów oraz enzymów w celu detoksykacji tych białek. Omówiono wady i zalety diety stosowanej przez chorych na celiakię, rynek produktów bezglutenowych, a także przepisy dotyczące znakowania produktów bezglutenowych i alergennych.
   SŁOWA KLUCZOWE: celiakia, gluten, prolaminy zbóż, bioinformatyka, produkty bezglutenowe, oznakowanie produktów bezglutenowych
 • 33 Product placement – narzędzie marketingowe na rynku żywności – Bogna Pilarczyk
  • W artykule przedstawiono analizę wykorzystania product placement na rynku artykułów żywnościowych. Określono istotę oraz dokonano klasyfikacji tej formy komunikacji marketingowej. Wskazano na najczęściej lokowane marki produktów żywnościowych w filmach, sztukach teatralnych, programach telewizyjnych, grach komputerowych itp. Podjęto próbę określenia skuteczności product placement na rynku artykułów żywnościowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: lokowanie produktu, komunikacja marketingowa, reklama
 • 36 Sól z umiarem, a jodu więcej – Agnieszka Górecka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 SWDO – system wspomagania doboru opakowań – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz- Chodorowska, Jan Świetlik
  • System wspomagania doboru opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów opracowano w ramach realizacji projektu PL0015 w COBRO przy współpracy z norweskim partnerem – instytutem badawczym Østfoldforskning AS oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. W artykule pokazano, jakie czynniki brano pod uwagę przy wyborze asortymentu świeżych, polskich produktów ogrodniczych, które należy odpowiednio pakować, zgodnie z wymogami i oczekiwaniami wielkotowarowego, europejskiego obrotu rynkowego. Przedstawiono analizę rynków zbytu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, świeże owoce, świeże warzywa, grzyby

WYDARZENIA

 • 40 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2011 r.
 • 42 Konferencje
 • 43 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 1/2011

niedziela, Styczeń 23rd, 2011

Okładka "Przemysł Spożywczy nr 1/2011ECONOMY

 • 2 Growth in World Prices of Agri-Food Products and Its Consequences? – Roman Urban
  • On the world agricultural and food markets, great price rises are being registered again, of which the scale is similar to that one, recorded in the first phase of the food world-wide crisis. Its effects are visible already on the Polish market of cereal crops, milk and rape and vegetable fats; they are also becoming apparent on the market of the food. It can result in weakening the rate of growth of the domestic demand for cereals, dairy and oil products, that is, also in slowing down the pace of development of the industrial manufacture of foodstuffs. The rise in prices of cereal crops and oil meals results in violent worsening of the relation of prices of pigs and chickens up to the prices of fodders.
   KEY WORDS: food price rise, food market
 • 7 Polish Food Companies on Ranking List 2000 – Jadwiga Drożdż
  • The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent 9% of companies and capital groups included in List 2000 of Polish enterprises. The share of this group in turnover amounts to approximately 5%. The mentioned List contains representatives from all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceeds 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
   KEY WORDS: List 2000 of Polish companies, food producers
 • 12 Corporate Social Responsibility – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • This article attempts to present the essence of corporate identity and image. There are shown factors, which have an influence on company’s image and its creation. Moreover, there is presented a role of corporate social responsibility in this process. As examples there are cited the cases of companies operating in the food sector connected with social responsibility. The article is an attempt to find the answer to the following questions: whether the image may be an important source of competitive advantage, how should the companies from food sector form their branding strategy, and what is the influence of the actions in respect of business social responsibility field on building of the corporate image.
   KEY WORDS: image, identity, corporate social responsibility

LAW

 • 15 Food Additives and Flavourings – Changes in Food Labeling – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The new Polish Act on Safety of Food and Nutrition from 8 January 2010 implements a package of EU regulations from 2008. It introduces the changes in the legislation on food labeling. In the paper, the author presents the rules of law in labeling food containing food additives and flavourings, taking the new requirements into account.
   KEY WORDS: food additives, flavourings, labelling, legislation
 • 22 Nutrition and Health Claims – Actual Legal Status – Iwona Wrześniewska-Wal
  • The European Commission is preparing a list of health claims (different from claims regarding risk of coronary heart disease and children growth and health). After publishing of this new list of health claims, other not listed health claims will become illegal and usage of them will be forbidden. EFSA is trying to define a list of ingredients for the food products. Food products will have to be produced according to approved ingredients’ lists in order to possess proper food and health claims. The EU requirements will be applied not only as food and health claims placed on the product packages but also in products’ advertisement or presentation.
   KEY WORDS: advertisement, food, health claims, product

FOOD – FEEDING

 • 25 Food for Stressed Man – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
 • 29 Coeliac Disease – Molecular, Technological and Dietetic Aspects – Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba, Leszek Jaszczak
  • This paper presents characteristic of cereal prolamins and their coeliac-toxic peptides and the immune response in people genetically predisposed. In silico studies results of coeliac-toxic proteins and peptides are presented. The methods of cereal prolamin proteolysis using selected strains of microorganisms and enzymes in detoxification of these proteins are described. Advantages and disadvantages of diet for patients with celiac disease, gluten-free products market and labeling rules of gluten-free and allergens products are described.
   KEY WORDS: Coeliac disease, gluten, cereal prolamins, bioinformatics, non – gluten products, non – gluten products labeling
 • 33 Product Placement – Marketing Tool on the Food Market – Bogna Pilarczyk
  • The main goal of the paper is to present the analysis of product placement activities on food market. First, the idea of product placement has been presented and classified. Then, food brands with the highest share of voice in various channels (e.g. movies, TV shows, computer games etc.) are presented. In conclusion, the efficacy of product placement on food market is discussed.
   KEY WORDS: product placement, marketing communications, commercial advertisement
 • 36 Salt in Moderation and Iodine More – Agnieszka Górecka

LOGISTIC – PACKAGING

 • 37 PSSS (Polish SWDO) – Packaging Selection Support System – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz- Chodorowska, Jan Świetlik
  • The Packaging Selection Support System of fresh fruit, vegetables and mushroom packaging was worked out within the frame of implementation of the project PL0015 by COBRO in cooperation with Norwegian partner – the Research Institute Østfoldforskning AS and the Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland. In the paper, there was presented a choice of the assortment of Polish fresh horticultural products which, first of all, should be suitably packed for the needs of European wholesale market turnover. An analysis of the market was described.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fresh fruit, fresh vegetables, mushrooms

EVENTS

 • 40 Chosen Fairs for Food Industry in 2011
 • 42 Conferences
 • 43 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 12/2010

czwartek, Grudzień 23rd, 2010

Okładka 12/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009 – Krystyna Świetlik
  • W artykule omówiono główne kierunki zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2000-2009. Koncentrując się na podstawowych wyznacznikach rozwoju gospodarczego (PKB, zatrudnienie i bezrobocie, dochody ludności, poziom inflacji i cen żywności), które w sposób zasadniczy wyznaczają kierunki spożycia, omówiono wpływ tych uwarunkowań na kształtowanie się wydatków na żywność oraz ilościowego spożycia żywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: spożycie żywności, popyt na żywność, wydatki na żywność
 • 8 Handel detaliczny artykułami żywnościowymi – Edward Maleszyk
  • Proces transformacji gospodarki polskiej wywołał wiele zmian w jej sektorach, w tym także w handlu. Największe przeobrażenia dokonały się w strukturze podmiotowej i funkcjonalnej handlu, czego przejawem są postępujące procesy koncentracji i integracji. W handlu detalicznym objęły one przede wszystkim wyodrębniające się stopniowo przedsiębiorstwa sieciowe (zarówno w postaci form koncentracji kapitałowej, jak i grup zintegrowanych przedsiębiorstw), zwłaszcza na rynku artykułów żywnościowych. W artykule naświetlono przebieg tego procesu w latach 1989-2009, wskazując na główne tendencje oraz uwarunkowania rozwoju. Zarysowano także perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorstw sieciowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel w warunkach transformacji, koncentracja i integracja handlu detalicznego, przedsiębiorstwa z sieciami handlowymi
 • 12 Zmiana stawek VAT – problemy z nią związane – Radosław Maćkowski
  • Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, a z 3 do 5% wzrośnie stawka przy sprzedaży surowych warzyw, olei spożywczych i mięsa. Jeszcze w innych przypadkach stawka VAT spadnie o 2 punkty – z 7 do 5% (np. na wyroby mleczarskie, makaron, napoje owocowe i warzywne). Zmiany stawek VAT będą dotyczyć także produktów oferowanych przez branżę piekarniczo-cukierniczą, czyli pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (kategoria 15.81.1 w stosowanej obecnie do celów VAT klasyfikacji PKWiU z 1997 r.).

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Pieczywo funkcjonalne – dlaczego należy je spożywać? – Hanna Kowalska, Agata Marzec, Monika Janowicz, Malwina Mucha
  • Pieczywo jest niezbędnym składnikiem diety człowieka. Zawiera wszystkie składniki potrzebne do życia, tj. węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Szczególnie bogate w w/w składniki jest pieczywo ciemne (żytnie). Istnieje potrzeba uświadamiania konsumentów, aby przynajmniej częściowo zastępowali pieczywo jasne ciemnym lub spożywali pieczywo jasne wzbogacone w naturalne dodatki poprawiające jego wartość odżywczą i przyczyniające się do zwalczania niedoborów ważnych składników codziennej diety. Ze względu na dużą różnorodność, przedstawiono walory zdrowotne wybranych rodzajów pieczywa jak np.: pieczywo wyprodukowane z zastosowaniem kultur starterowych, chrupkie, orkiszowe, z dodatkiem nasion słonecznika, wzbogacone w wapń, wzbogacone ekstraktem z nasion winogron oraz nasionami amarantusa.
   SŁOWA KLUCZOWE: pieczywo funkcjonalne, walory zdrowotne pieczywa, pieczywo orkiszowe, nasiona amarantusa
 • 18 Kawa – szkodzi czy pomaga? – Regina Wierzejska
  • Kawa jest jednym z głównych źródeł kofeiny, która pobudza działanie centralnego układu nerwowego. Wpływ kawy na zdrowie człowieka zależy od ilości i rodzaju wypijanej kawy, istniejących zaburzeń stanu zdrowia i innych czynników ryzyka, a także od nawyku picia kawy. Regularne picie kawy prowadzi na ogół do rozwoju tolerancji organizmu, co powoduje, że efekty długotrwałego spożywania kawy mogą być inne niż przy spożyciu sporadycznym. Umiarkowane picie kawy przez zdrowe osoby dorosłe, nieprzekraczające czterech filiżanek dziennie, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednocześnie wyniki niektórych badań wskazują na możliwość prewencyjnego wpływu picia kawy na rozwój cukrzycy typu 2 i innych chorób przewlekłych. Kawa zawiera zatem wiele składników, które mogą mieć zarówno korzystne, jak i szkodliwe działanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: kawa, kofeina, wpływ na zdrowie
 • 24 Paryska IPA i SIAL barometrem innowacyjności – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne targi IPA (maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego) oraz targi SIAL (produktów spożywczych) odbyły się 17-21 października br. w Paryżu. Targi te okazały się nie tylko kolejnym wielkim sukcesem organizatorów, ale stanowiły też potwierdzenie dużej dynamiki rozwoju branży spożywczej. W targowej ofercie uwagę zwracała bardzo duża liczba różnego rozdzaju innowacji zarówno w sektorze maszyn, jak i produktów spożywczych. Innowacje stały się tym samym jednym z podstawowych czynników zwiększjących konkurencyjność firm spożywczych.
 • 26 Znaczenie orzechów w żywieniu człowieka – Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska
  • W artykule omówiono skład chemiczny orzechów uwzględniając zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin (E, A, B1, B3, B9) i składników mineralnych. Wykazano obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym z rodziny n-3 i n-6), jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wybranych witamin z grupy B i składników mineralnych (potasu, magnezu, żelaza i selenu) oraz polifenoli, fitosteroli i melatoniny. Omówiono oddziaływanie tych składników orzechów na organizm człowieka.
   SŁOWA KLUCZOWE: orzechy, wartość odżywcza, substancje biologicznie aktywne
 • 31 Spożywczy w prestiżowym gronie – Henryk Piekut
  • Zdobycie jednej z kilku równorzędnych głównych nagród i odbieranie jej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada, w pięknej Sali Balowej Zamku Królewskiego, to rzeczywiście wyróżnienie najwyższego stopnia. Tak uhonorowano spółkę Cuprod z Kluczborka – producenta pieczywa cukierniczego. Została ona laureatem XVI edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w grupie średnich organizacji produkcyjnych. Nagrodę z rąk wicepremiera – ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbierał prezes Zarządu Cuprod Sp. z o.o. Krzysztof Kozłowski, który jest jednocześnie głównym udziałowcem spółki.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 32 Jakość mikrobiologiczna żywności w krajach Unii Europejskiej na podstawie doniesień RASFF – Halina Ścieżyńska, Łukasz Mąka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Bożena Windyga, Kazimierz Karłowski
  • W artykule omówiono zgłoszenia w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące żywności w latach 2007-2009, z uwzględnieniem udziału w zgłoszeniach poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W powiadomieniach dotyczących żywności najczęściej zgłaszana była obecność w żywności Salmonella, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Porównano częstotliwość ich występowania w różnych asortymentach żywności. Najczęściej kwestionowano mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego, a także mięso i wyroby z gatunków innych niż drób.
   SŁOWA KLUCZOWE: RASFF, żywność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mikroorganizmy chorobotwórcze
 • 35 Radiacyjna obróbka żywności – kierunki zastosowania – Waldemar Dzwola
  • W artykule przedstawiono oficjalne dane dotyczące światowej produkcji żywności poddanej promieniowaniu jonizującemu w 2005 r., a także dane z UE za 2005 i 2006 r. Podsumowano kierunki zastosowania promieniowania jonizującego do utrwalania jakości i bezpieczeństwa żywności. Scharakteryzowano i podano przykłady możliwości wykorzystania obróbki radiacyjnej do spowalniania procesów fizjologicznych owoców i warzyw, eliminacji szkodników płodów rolnych, eliminacji lub redukcji mikroflory patogennej oraz powodującej psucie się żywności. Podano także przykłady nietypowych kierunków zastosowania promieniowania jonizującego, np. do zwiększania szybkości suszenia surowców pochodzenia roślinnego, a także do redukcji alergenności niektórych białek oraz poziomu szkodliwych związków chemicznych powstających w żywności (N-nitrozoamin i amin biogennych).
   SŁOWA KLUCZOWE: radiacja żywności, promieniowanie jonizujące, patogeny żywności, jakość żywności, alergeny żywnościowe
 • 39 Jak obliczyć zawartość mięsa i tłuszczu wieprzowego w produktach objętych refundacją w Unii – Stanisław Tyszkiewicz
  • Władze Wspólnoty Europejskiej w ramach wspólnej organizacji rynku mięsa wieprzowego stosują refundacje wspierające eksport żywności zawierającej mięso wieprzowe. Refundacje dotyczą wszelkich przetworów z mięsa i podrobów wieprzowych, w których wsad tego surowca przekracza 80%. Kryterium wielkości tego wsadu jest oparte na analitycznym oznaczeniu zawartości tłuszczu i azotu białkowego w produkcie przy szacunkowym uwzględnieniu poprawek na azot białkowy zawarty w surowcach zawierających białko, ale niebędących mięsem i podrobami wieprzowymi. Obowiązujące przepisy nie są jednoznaczne i wymagają dokładniejszej interpretacji, którą przedstawimy w niniejszym artykule.
   SŁOWA KLUCZOWE: dopłaty do eksportu mięsa, wieprzowina, zawartość azotu białkowego, zawartość tłuszczu, zawartość wody, zawartość popiołu

WYDARZENIA

 • 42 Polska – Unia – Świat
 • 44 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 12/2010

czwartek, Grudzień 23rd, 2010

Okładka 12/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Food Consumption in Poland in 2000-2009 – Krystyna Świetlik
  • The paper is aimed at a description of main directions of changes in demand for food in Poland over the period of 2000-2009. Focusing on macroeconomic indicators of economic development (GDP, employment, unemployment rate, personal incomes, inflation rate, level of food prices) which have a considerable influence on food consumption trends their impact on food expenditure as well as on consumption in micro and macro scale was described.
   KEY WORDS: food consumption, demand for food, food expenditure
 • 8 Retail Trade of Foodstuffs – Edward Maleszyk
  • Process of transformation of Polish economy has caused many changes in its sectors, including also trade. The greatest transformations have been performed in the substantial and functional structure of trade what was manifested by the ongoing processes of concentration and integration. In respect of retail trade, they covered, first of all, the gradually distinguished network enterprises (in a form of capital concentration as well as groups if integrated enterprises), especially in the market of food products. In the present paper, the run of the discussed process in the years 1989 – 2009 was discussed; the main tendencies and conditions of development were highlighted. The perspectives for further development of network enterprises were outlined.
   KEY WORDS: trade in the conditions of transformation, concentration and integration of retail trade, enterprises with commercial networks
 • 12 Change of VAT Rates – The Related Problems – Radosław Maćkowski

FOOD – FEEDING

 • 14 Functional Bread – Why We Should Eat It? – Hanna Kowalska, Agata Marzec, Monika Janowicz, Malwina Mucha
  • Bread is an essential component of human diet. It contains all ingredients, necessary for life: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and fiber. Dark bread from rye is particularly rich in the above mentioned components. There is a need to increase the awareness of consumers to replace, at least partially, consumption of white bread by dark one or eating white bread enriched with natural additives to improve the value of health and contribute to combat shortages of important components of daily diet. Due to a large variety of breads, the paper presents selected types of health benefits of bread such as produced by using starter cultures, crunchy, spelled, with the addition of sunflower seeds, fortified with calcium, fortified with grape seed extract and amaranthus seeds.
   KEY WORDS: functional bread, health benefits of bread, spelled bread, amaranthus seeds
 • 18 Coffee – Does It Harm or Help? – Regina Wierzejska
  • Coffee is one of the main sources of caffeine, which is a central nervous system stimulant. Influence of coffee on human health depends on the amount of drunk coffee and brewing method, health disorders and other health risk factors as well as on the habit of coffee drinking. Effects of long-term regular coffee consumption can be different from the effects of occasional consumption. Moderate daily coffee consumption (no more than 4 cups a day) by the healthy adults is not associated with adverse effects. Currently available evidence suggests that coffee consumption may prevent several chronic diseases including type 2 diabetes mellitus. Coffee is, therefore, a mixture of compounds that may have either beneficial or harmful effects.
   KEY WORDS: coffee, caffeine, health outcomes
 • 24 Parisian IPA and SIAL as a Innovation Barometer – Agnieszka Górecka
 • 26 Importance of Nuts in Human Nutrition – Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska
  • In the article, the content of fat protein, dietary fiber, vitamins (E, A, B1, B3, B9), minerals (K, Mg, Fe and Se) in nuts were described. The contents of indispensable polyunsaturated fatty acids (n-3 and n-6), monounsaturated acids, fiber, the selected vitamins, minerals, phenolic compounds, phytosteroles and melatonin were revealed. The influence of the mentioned components on human body was discussed.
   KEY WORDS: nuts, nutritive value, biological active substances
 • 31 Food Producers in Prestigious Group – Henryk Piekut

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 32 Microbiological Quality of Food in the European Union Countries Based on RASFF Notifications – Halina Ścieżyńska, Łukasz Mąka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Bożena Windyga, Kazimierz Karłowski
  • RASFF notifications about food microbiological quality in 2007-2009 were discussed. Following pathogens were most frequently notified in food category: Salmonella, Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Frequency of presence of pathogenes in different kind of food was compared. Notifications about poultry meat and poultry meat products as well as meat and meat products (other than poultry) were the most frequently notified.
   KEY WORDS: RASFF, foodstuffs, microbiological contamination, pathogenic microorganisms
 • 35 Food Irradiation Treatment – Trends of Applications – Waldemar Dzwolak
  • In the article, some current data on quantity of irradiated food in the world in 2005 are presented, including some EU official data in 2005 and 2006. The paper summarizes applications of ionizing irradiation to food quality and food safety preservation. Some characteristics with many examples relating to application of irradiation treatment to inhibition of physiological processes in fruits and vegetables, elimination of food pests, elimination and/or reduction of pathogenic and food spoilage microorganisms are discussed. In the article, also some non-conventional applications of food irradiation are included, e.g. enhancement of dehydration rate during technological processes as well as reduction of allergenicity level of some food proteins and reduction of some hazardous chemicals formed in food products (N-nitrosamines and biogenic amines).
   KEY WORDS: food irradiation, ionizing irradiation, food pathogens, food quality, food allergens
 • 39 How to Estimate Pork Meat and Fat Content in the Products Covered with the Refunds of the European Union – Stanisław Tyszkiewicz
  • The European Union Authorities apply refunds supporting food export containing pork meat, in the frame of common meat market. Refunds concern the products obtained from pork meat and giblets with the participation of the raw material, exceeding 80%. Criterion of meat share capacity is based on analytical determination of fat and protein nitrogen content in the product with an approximate regard to correction of protein nitrogen contained in additional raw materials containing protein but being not pork meat or giblet. Obligatory regulations are not unambiguous and require more detailed interpretation, which is being presented in the following paper.
   KEY WORDS: export refunds to meat, pork meat, protein nitrogen content, fat content, moisture content, ash content

EVENTS

 • 42 Poland – Union – World
 • 44 Business Information (więcej…)

Contents 11/2010

wtorek, Listopad 23rd, 2010

Okładka 11/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 4 Economic Analysis of Polish Food Industry Innovativeness – Iwona Szczepaniak
  • The competitiveness of the Polish food sector is determined, above all, by lower prices and high quality in the agricultural and food sector in Poland. Among other factors of the competitiveness growth, the innovation features are particularly important. These factors may determine our competitiveness in the future. The paper presents a development of innovativeness (product, technology, organisational and marketing one) of Polish food producers. In the analysis there were used mainly the results of statistic researches of enterprises innovation activity carried out by Central Statistic Office (CSO). The mentioned analysis covers the last years before the enlargement of the EU and the first years after integration (2000-2008). The innovativeness of the Polish food industry is low. In the longer term perspective its low innovativeness may not only become a threat to our producers’ competitive position, but even to their chances of market survival.
   KEY WORDS: food industry, innovation activity, innovativeness
 • 10 Crisis Has Accelerated Processes of Concentration in Food Industry – Piotr Chechelski
  • The article presents the changes which have taken place in the Polish food industry in the recent years under the influence of transnational corporations (both production and trade corporations). The food industry branches of very high level of globalization have further concentrated their production, mainly through mergers and acquisitions of TNC on the world market, which may eventually result in monopoly of these departments. The biggest trade networks have also quickly been increasing their share in food sales as well as in the production on request under the „self brand names”. Competition on the food market of the trade and production corporations may lead to substantial transformation of companies with domestic capital.
   KEY WORDS: Globalization, the food industry, transnational corporations, crisis, company
 • 15 World Convention of Polish Engineers – Janusz M. Kowalski
 • 16 Is it possible and how to subsidize environment-promoting activity in the company? – Joana Hejft, Aleksandra Pabiańska-Walec

FOOD – FEEDING

 • 18 Cereal Products at the Button of Pyramid of Healthy Nutrition – Ewa Sicińska
  • Cereal products are the essential components of human diet. Grain contains many chemical compounds, which have a positive effect on human organisms. It is a rich source of protein, vitamins, minerals and fiber as well as phenolic acids and phytoestrogens. Most of these compounds are located in outer layers, which cause that they are removed during milling process. The results of epidemiological studies indicate that whole-grain intake is protective against cardiovascular disease, cancer, diabetes and obesity.
   KEY WORDS: cereal products, nutritive value, whole-grain products, disease prevention

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 21 Gas Chromatography – Olfactometry for Identification of Aroma Compounds in Food – Henryk Jeleń, Renata Zawirska-Wojtasiak
  • In this article, the backgrounds of GC-O (gas chromatography – olfactometry), and its application in the identification of key aroma compounds in food are described. GC-O technique uses human nose as a detector in gas chromatography, which enables a registration of odor impressions along with signals acquired by “classical” detectors. This technique enables identification of key odorants among sometimes hundreds of volatile compounds, of which majority is flavor non-active. In the article, variants of GC-O, requirements for sample preparation and some applications are described.
   KEY WORDS: GC-O, gas chromatography – olfactometry, food flavor compounds, aroma
 • 27 Water in Food Industry – Zygmunt Zander, Fabian Dajnowiec, Lidia Zander
  • Problems of water consumption in food processing industry have been discussed. It has been emphasized that the necessity of fulfilling quality requirements for technological water is as important as demand for its recycling and recovery. Literature data regarding water consumption for processing of raw materials in various branches of food industry are given as examples illustrating great requirements for water delivery during processing and possibilities of its recovery. Actions leading to reduction of water consumption per production unit are presented and discussed.
   KEY WORDS: water quality, unit water consumption, water recovery, water recycling
 • 32 Food Spices – Characteristics and Properties – Halina Makała
  • The article presents the distribution and characteristics of the spices used for both food processing and catering, and in terms of their antioxidative, antibacterial, and coloring properties. The state of micro-biological methods for decontamination of spices and seasoning of raw materials was discussed. The factors shaping the aroma of spices and durability of sensory impressions were presented.
   KEY WORDS: spices, characteristics, properties,  microbiology, decontamination

EVENTS

 • 36 Food Safety and Quality
 • 38 Unusual Jubilee of Prof. dr Antoni Rutkowski – Stanisław Gwiazda
 • 40 Information on Labeling of Foodstuffs – What and for Who?
 • 41 This year’s Polagra and Taropak Savouring a Hope – Agnieszka Górecka (więcej…)

Spis treści 11/2010

wtorek, Listopad 23rd, 2010

Okładka 11/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 4 Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego – Iwona Szczepaniak
  • Podstawą budowania przewag konkurencyjnych w sektorze spożywczym były dotychczas ceny oraz jakość produktów. Spośród innych źródeł przewag konkurencyjnych niezwykle ważna jest innowacyjność i to ona może determinować naszą konkurencyjność w przyszłości. W artykule przedstawiono analizę innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego (produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej). Wykorzystano w niej wyniki badań statystycznych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw prowadzonych przez GUS. Przeprowadzona analiza obejmuje przeważnie lata 2000-2008, tj. zarówno ostatnie lata przed rozszerzeniem UE, jak i pierwsze lata po integracji. Z analizy innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego wynika, że jest ona dość niska, co w dalszej perspektywie może stanowić zagrożenie nie tylko dla pozycji konkurencyjnej naszych producentów, ale i ich szans przetrwania na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, działalność innowacyjna, innowacyjność
 • 10 Kryzys przyspieszył proces koncentracji w przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski
  • W artykule przedstawiono zmiany, jakie dokonują się w polskim przemyśle spożywczym w ostatnich latach pod wpływem korporacji transnarodowych (zarówno produkcyjnych, jak i handlowych). W działach przemysłu spożywczego o bardzo dużym poziomie globalizacji nastąpiła dalsza koncentracja produkcji, głównie za sprawą fuzji i przejęć korporacji transnarodowych na rynku światowym, która może grozić monopolizacją tych działów. Największe sieci handlowe również szybko zwiększały swój udział w sprzedaży żywności oraz w produkcji na zlecenie pod markami własnymi. Konkurencja na rynku żywności ze strony korporacji handlowych i produkcyjnych może doprowadzić do istotnych przemian przedsiębiorstw z kapitałem krajowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: globalizacja, przemysł spożywczy, korporacje transnarodowe, kryzys, przedsiębiorstwa
 • 15 Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – Janusz M. Kowalski 
  • Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w dniach 8–10 września 2010 r. pod hasłem Inżynierowie Ojczyźnie i Światu. Zgromadził wielu polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju oraz poza jego granicami. Patronat nad Zjazdem objął marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. Zjazd, którego organizatorami były: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, był kontynuacją inżynierskich sympozjów „Polacy Razem” organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
 • 16 Czy i jak można dofinansować działania prośrodowiskowe w firmie? – Joana Hejft, Aleksandra Pabiańska-Walec

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 18 Produkty zbożowe u podstaw piramidy zdrowego żywienia – Ewa Sicińska
  • Produkty zbożowe są niezbędnym składnikiem diety człowieka. Ziarno zawiera wiele składników pokarmowych, które wywierają pozytywny wpływ na organizm ludzki. Jest ono źródłem białka, witamin, składników mineralnych i błonnika, zawiera także kwasy fenolowe oraz fitoestrogeny. Większość cennych składników zlokalizowana jest w jego zewnętrznych tkankach co sprawia, że podczas przemiału ziarna są one usuwane. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że spożywanie produktów pełnoziarnistych przeciwdziała schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, nowotworom, cukrzycy i otyłości.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty zbożowe, wartość odżywcza, produkty pełnoziarniste, zapobieganie chorobom

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 21 Chromatografia gazowa – olfaktometria do identyfikacji związków zapachowych żywności – Henryk Jeleń, Renata Zawirska-Wojtasiak
  • W artykule przedstawiono podstawy chromatografii gazowej w połączeniu z olfaktometrią (GC-O) i wykorzystanie tej metody w identyfikacji kluczowych związków zapachowych żywności. W metodzie GC-O nos człowieka jest detektorem w chromatografii gazowej, co pozwala na rejestrację wrażeń zapachowych razem z danymi uzyskiwanymi za pomocą „klasycznych” detektorów. Jest to metoda umożliwiająca identyfikację związków istotnych dla tworzenia zapachu produktu wśród niejednokrotnie setek związków lotnych, spośród których większość nie wykazuje aktywności zapachowej. W artykule omówiono warianty tej metody, jej zastosowanie oraz istotne wymagania dla badanych próbek.
   SŁOWA KLUCZOWE: GC-O, chromatografia gazowa – olfaktometria, związki zapachowe żywności, aromat
 • 27 Woda w przemyśle spożywczym – Zygmunt Zander, Fabian Dajnowiec, Lidia Zander
  • W artykule omówiono problemy zużycia wody w przemyśle spożywczym. Wykazano, że konieczność spełnienia wymagań jakościowych dla wody technologicznej jest równie ważna jak jej odzyskiwanie i powtórne wykorzystanie. Przytoczono dane literaturowe dotyczące zużycia wody do przerobu surowców spożywczych jako przykłady ilustrujące wielkie zapotrzebowanie na wodę w procesach technologicznych i możliwości jej odzyskiwania. Przedstawiono działania prowadzące do zmniejszenia jednostkowego zużycia wody.
   SŁOWA KLUCZOWE: jakość wody, jednostkowa zużycie wody, powtórne wykorzystanie wody, odzyskiwanie wody
 • 32 Przyprawy do żywności – charakterystyka i właściwości – Halina Makała
  • W artykule przedstawiono podział i charakterystykę przypraw stosowanych do żywności zarówno w przetwórstwie, jak i w gastronomii pod względem ich właściwości antyoksydacyjnych,antybakteryjnych i barwiących. Omówiono stan mikrobiologiczny przypraw oraz metody dekontaminacji surowców przyprawowych.Przedstawiono czynniki kształtujące aromat przypraw oraz trwałość wrażeń sensorycznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, charakterystyka, właściwości, mikrobiologia, dekontaminacja

WYDARZENIA

 • 36 Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • Wszystkie zagadnienia wiążące się z bezpieczeństwem żywności mają fundamentalne znaczenie dla jej producentów. Niezmiernie ważne jest właściwe rozpoznawanie obecnie występujących zagrożeń oraz stosowanie procedur ograniczających ryzyko zakażenia żywności. Nie mniej istotne dla każdego producenta żywności jest określanie mogących występować w przyszłości zagrożeń oraz metod zarządzania jakością. Pogłębieniu wiedzy w tym zakresie służyły warsztaty menedżerskie zorganizowane 20 października br., już po raz siódmy, przez -firmę Silliker w Warszawie.
 • 38 Niezwykły jubileusz prof. dr dr h.c. Antoniego Rutkowskiego – Stanisław Gwiazda
  • Profesor Antoni Rutkowski jest jedną z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych postaci z grona pracowników naukowych i dydaktycznych, współtwórcą nauki o żywności w Polsce, zarówno w zakresie kształcenia kadr, jak i organizacji placówek badawczych oraz działalności społeczno-zawodowej.Antoni Rutkowski urodził się 13 listopada 1920 r. w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej o dużych tradycjach patriotycznych.
 • 40 Informacje na etykietach produktów spożywczych – jakie i dla kogo?
  • Podstawowym źródłem wiarygodnej informacji o produkcie spożywczym powinna być etykieta. Jednak jest ona, podobnie jak hasła reklamowe opracowane na zlecenie producenta, który chciałby, aby właśnie jego produkt kupił konsument. Czy zatem informacje na etykiecie są prawidłowe, rzetelne i zrozumiałe dla konsumenta? Niestety, nie zawsze się tak dzieje i dlatego ustawodawca wprowadził specjalne przepisy regulujące zasady i formy znakowania żywności.
 • 41 Tegoroczna Polagra i Taropak napawają optymizmem – Agnieszka Górecka
  • Podczas tegorocznych targów Polagra-Tech, Polagra-Food, Gastro Trendy zaprezentowało się ponad 650 firm, natomiast na Taropaku – ponad 600 wystawców. Łącznie we wszystkich odbywających się w tym czasie imprezach targowych oraz w targach Smaki Regionów wzięło udział blisko 1300 wystawców z ponad 30 krajów. Jest to wzrost liczby wystawców o 7% w porównaniu z 2008 r.,w którym tematyka targów była identyczna. Targi łącznie odwiedziło ok. 45 tys. gości. Swoją premierę miało aż 400 produktów, a 47 produktów zostało wyróżnionych Złotym Medalem MTP. (więcej…)

Spis treści 10/2010

wtorek, Październik 26th, 2010

Okładka nr 10/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polskie artykuły mleczne na rynkach zagranicznych – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wzrost polskiego handlu artykułami mleczarskimi z państwami Unii Europejskiej. Poprawa pozycji eksportowej polskich artykułów mlecznych była możliwa dzięki intensywnej restrukturyzacji sektora oraz rozszerzeniu asortymentu. Polska, mając w 2009 r. szóstą co do wielkości kwotę dostaw do przemysłu, znajdowała się wśród eksporterów UE na ósmej pozycji. Podstawowym rynkiem eksportowym polskich artykułów mlecznych, podobnie jak innych państw członkowskich, jest rynek europejski, którego udział kształtuje się na poziomie ok. 80%. Jeszcze większy jest udział rynku unijnego w imporcie – ok. 90%. Warunkiem zachowania konkurencyjności polskich artykułów mlecznych na jednolitym rynku europejskim, zwłaszcza w przypadku zniesienia kwot mlecznych, będzie poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych polskiego przemysłu mleczarskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł mleczarski, kwoty mleczne, podaż mleka, eksport produktów mleczarskich, saldo obrotów handlowych, rynek UE
 • 10 Mechanizmy fiskalne wspierające działalność badawczo-rozwojową – Michał Turczyk, Edyta Janus
  • Artykuł porusza temat polityki fiskalnej ukierunkowanej na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej sektora prywatnego. W pierwszej części omówiono znaczenie innowacyjności w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także znaczenie państwa w tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. W artykule przedstawiono ponadto mechanizmy fiskalne wspierające badania i rozwój przedsiębiorstw stosowane w różnych krajach, a także system funkcjonujący w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: instrumenty podatkowe, badania i rozwój

PRAWO

 • 12 Znakowanie produktów mlecznych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Prawidłowe znakowanie produktów spożywczych wymaga uwzględnienia wielu aktów prawnych. Informacje zamieszczone na etykiecie można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące oznakowania mleka i produktów mlecznych w zakresie obowiązkowych danych (m.in. nazwa, skład produktu, data minimalnej trwałości, zawartość netto, warunki przechowywania) oraz innych danych nieobowiązkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty mleczne, znakowanie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 20 Napoje mleczne – kierunki ich rozwoju – Tadeusz Grega, Grażyna Jaworska
  • W artykule scharakteryzowano nowe asortymenty napojów mlecznych wprowadzanych na rynek na świecie i w Polsce, powstające w wyniku wielu modyfikacji. Do najważniejszych kierunków rozwoju należy produkcja mlecznych napojów smakowych z dodatkiem składników zwiększających ich walory funkcjonalne, takich jak owoce, warzywa, ziarna zbóż, piwo. Na specjalną uwagę zasługują także napoje przeciwdziałające chorobom XXI w., np. z fitosterolami oraz pozbawione laktozy.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje mleczne smakowe, napoje funkcjonalne, innowacje, składniki prozdrowotne
 • 26 Mikrofiltracja – frakcjonowanie białek mleka – Justyna Żulewska
  • Mikrofiltracja (MF) to proces rozdziału składników w roztworze, którego siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany o wielkości porów od 0,1 do 10 μm. Proces ten w przemyśle mleczarskim jest stosowany do usuwania bakterii i przetrwalników z mleka oraz frakcjonowania miceli kazeinowych i białek serum. Podstawą rozdziału kazeiny i białek serum jest różnica w wielkości cząstek między micelami kazeinowymi (0,2 μm) a białkami serum (0,0036 μm). Dzięki fizycznemu rozdziałowi uzyskane produkty – koncentrat kazeiny micelarnej i koncentrat białek serum – charakteryzują się interesującymi właściwościami funkcjonalnymi. Stwarza to wiele możliwości rozwoju nowych produktów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mikrofiltracja, frakcjonowanie białek, micele kazeinowe, białka serum
 • 32 Ekstrakty roślinne w produktach mlecznych – Dorota Zaręba, Mariola Kozłowska, Małgorzata Ziarno
  • Ekstrakt to produkt otrzymany przez wymywanie składników z surowca roślinnego za pomocą rozpuszczalnika (na ogół organicznego) lub wody, a następnie ewentualne usunięcie rozpuszczalnika. Wiele związków aktywnych wchodzących w skład ekstraktów wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe lub przeciwutleniające, a nawet przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Te właściwości ekstraktów nie są doceniane w branży mleczarskiej, a powinny, zważywszy na synergistyczny efekt ich działania z kwasem mlekowym lub bakteriami kwasu mlekowego na mikroflorę zanieczyszczającą oraz słabe działanie na bakterie kwasu mlekowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstrakty roślinne, substancje przeciwdrobnoustrojowe, substancje przeciwutleniające, produkty mleczne, jogurt
 • 40 Metody selekcji mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne zwiększa zapotrzebowanie na żywność funkcjonalną, której zadaniem jest wspomaganie zdrowia człowieka. Prozdrowotne działanie probiotyków przejawia się zapobieganiem, zmniejszaniem częstotliwości występowania lub łagodzeniem przebiegu niektórych schorzeń związanych z układem pokarmowym i odpornościowym. W artykule omówiono kategorie i metody selekcji szczepów probiotycznych na podstawie zalecenia WHO/FAO z 2001 r. oraz najnowsze ustalenia środowiska naukowego specjalizującego się w tej dziedzinie.
   SŁOWA KLUCZOWE: probiotyk, selekcja, żywność funkcjonalna, suplement diety, nutrigenomika
 • 46 Jak ocenić aktywność przeciwutleniajacą składników żywności – Mariola Kozłowska, Agata Górska
  • Składniki pokarmów niejednokrotnie wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka – zapobiegają lub opóźniają procesy degeneracyjne. Obecnie dużo uwagi poświęca się przeciwutleniaczom jako substancjom zdolnym do wychwytywania wolnych rodników i wspomagającym własne mechanizmy obronne organizmu. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się naturalne antyoksydanty uznawane za bezpieczne, trwałe i zyskujące coraz większe zaufanie konsumenta. Jednym z kierunków badań w technologii żywności jest zatem analiza nowych produktów, głównie pochodzenia roślinnego, w celu identyfikacji związków wykazujących aktywność przeciwutleniającą. W artykule omówiono metody umożliwiające prostą i szybką ocenę właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów uzyskanych z żywności, co znacznie ułatwia i skraca badania nad poszukiwaniem antyoksydantów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: przeciwutleniacze, żywność, aktywność przeciwutleniająca, metody oznaczania

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 50 Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. II. Ograniczenie zanieczyszczeń żywności – Anna Sip
  • W artykule wyjaśniono, dlaczego patogenne bakterie L. monocytogenes powszechnie występują w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono, w jaki sposób można w nich ograniczyć obecność tych bakterii i w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich występowania w żywności. Wyjaśniono ponadto, dlaczego całkowite wyeliminowanie bakterii L. monocytogenes ze środowiska produkcyjnego jest aż tak trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 54 Opakowania aktywne – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski

WYDARZENIA

 • 58 Informacje biznesowe
 • 60 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 10/2010

wtorek, Październik 26th, 2010

Okładka nr 10/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Polish Dairy Products on Foreign Markets – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Polish accession to the European Union has increased the Polish trade in dairy products with other European Union countries. The intensified restructuring process in the sector leading to extend the range of production caused the improvement of the Polish position as the one of the main exporters of dairy products among the EU countries. In 2009, Poland had the sixth largest industrial milk quotas among EU countries and had the eighth value of export among the EU exporters. The main export market for Polish dairy products, as well as for other Member States, is the Common European Market – it is equal to ca.80%. Even greater is the share of the EU market in imports – about 90%. The competitiveness of Polish dairy products in the Common European Market, especially in case of abolition of milk quotas, is determined by the improvement of the technical-economic indicators of Polish dairy industry.
   KEY WORDS: dairy industry, milk quotas, milk supply, exports of dairy products, trade balance, Common European Market
 • 10 Fiscal Mechanisms Supporting Research and Development – Michał Turczyk, Edyta Janus
  • The article concerns the topic of fiscal policy oriented towards the support of research and development activity within the private sector. In the initial part of the study, the significance of innovativeness in achieving the competitive advantage as well as the role of the state in creating the innovation-friendly environment is described. Moreover, the article presents fiscal mechanisms supporting research and development implemented in various countries as well as the Polish system.
   KEY WORDS: tax instruments, research and development

LAW

 • 12 The Labelling of Dairy Products – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The labelling milk and milk products requires taking under consideration many rules of law. In the paper the author presents the obligatory rules e.g.: the name under which the product is sold, list of ingredients, date of minimum durability, the net quantity, any special storage conditions and any other not obligatory information.
   KEY WORDS: milk products, labelling

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 20 Dairy Beverages – Trends in the Development – Tadeusz Grega, Grażyna Jaworska
  • This article characterizes a new assortment of the dairy beverages obtained due to various modifications, which are introduced on the global and Polish market. The production of dairy beverages flavored with the addition of fruits, vegetables, cereal grains or beer – the ingredients, improving their functional properties, is said to be the most important trend. A special attention should also be paid to the beverages, which prevent the diseases’ spreading of the 21st century, for example those with phytosteroles or lactose-free ones.
   KEY WORDS: dairy beverages, functional beverages, innovation, bioactive composition, health-promoting components
 • 26 Microfiltration – Fractionation of Milk Proteins – Justyna Żulewska
  • Microfiltration (MF) is a pressure-driven separation process using membranes with a pore diameter ranging from 0.1 to 10 μm. The two most common applications of MF in the dairy industry are removal of bacteria and spores from skim milk and separation of micellar casein from serum proteins (SP). Separation of micellar casein from SP in skim milk relies on the difference in size between casein micelles (0.2 μm) and SP (0.0036 μm). Physically-based separation process produces micellar casein concentrate (MCC) and serum protein concentrate (SPC) with interesting functional properties. New ingredients, such as MCC and SPC, create a lot of opportunities in the area of new food product development.
   KEY WORDS: microfiltration, protein fractionation, casein micelles, serum proteins
 • 32 Plant Extracts in Dairy Products – Dorota Zaręba, Mariola Kozłowska, Małgorzata Ziarno
  • An extract is a product made by extracting the substances of a raw plant material by using a solvent, such as organic solvent or water, and then removing the solvent eventually. Many active compounds of extracts show the antimicrobial or antioxidant activity, and even anti-inflammatory and anti-thrombotic. These proprieties of extracts are not valued in dairy industry, but they should be, taking into account the synergistic effect of their activity and lactic acid on spoilage microflora, and weak activity against lactic acid bacteria.
   KEY WORDS: plant extracts, antimicrobial compounds, antioxidant compounds, dairy products, yoghurt
 • 40 Methods of Selection of Probiotic Microorganisms – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Increased incidence of civilization diseases increases public demand for functional foods. Beneficial effects of probiotics on human health are displayed by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. This review discusses probiotic strains’ selection categories and techniques according to WHO/FAO guidelines from 2001 and the latest improvements proposed by probiotic scientific community.
   KEY WORDS: probiotic, selection, functional food, dietary supplement, nutrigenomics
 • 46 How Evaluate the Antioxidant Capacity of Food Products – Mariola Kozłowska, Agata Górska
  • Dietary constituents present in consumed products are often beneficial for human health by preventing and inhibiting the degenerative processes. Recently much attention has been paid to antioxidants as the substances which are capable of scavenging free radicals and supporting the natural defenses of the organism. The modern food industry shows growing interest in natural antioxidants, recognized as safe, stable and thus gaining the increasing confidence of consumers. One of the strategies in the food technology studies includes the analysis of the new products, mainly of plant origin, in order to identify the substances, revealing antioxidant activity. In the article, basic and quick antioxidant activity assays, which significantly simplify and shorten the studies on new antioxidants with potential application, are described.
   KEY WORDS: antioxidants, food, antioxidant activity, determination mnethods

FOOD – FEEDING

 • 50 Bacteria Listeria monocytogenes. Part II. Limitation of Sources of Food Contamination – Anna Sip
  • This work explains why pathogenic bacteria L. monocytogenes are so commonly present in food industry plants. It discusses how the presence of these bacteria can be limited and, in consequence, how to restrict a risk of food contamination. Furthermore, it elucidates, why complete elimination of L. monocytogenes from the processing environment is so difficult, or in some cases, even impractical.
   KEYWORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination (control)

LOGISTICS – PACKAGING

 • 54 Active Packaging – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski

EVENTS

 • 58 Business Information
 • 60 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 9/2010

poniedziałek, Wrzesień 27th, 2010

Okładka nr 9/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
  • Z powodu rosnącego popytu na rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim na rynku krajowym, dynamicznie wzrasta w obecnej dekadzie produkcja warzyw mrożonych. Stabilizujące się zapotrzebowanie na rynkach zbytu i rosnąca konkurencja innych dostawców oraz niewielki wzrost zapotrzebowania na rynku wewnętrznym są natomiast powodem braku tendencji wzrostowej produkcji większości gatunków mrożonych owoców. Rynek mrożonych owoców charakteryzuje się ogromną wahliwością podaży i cen, co jest wynikiem a zarazem przyczyną braku powiązań pionowych dostawców surowca i producentów mrożonek. Na rynku mrożonych warzyw wahania podaży i cen są znacznie mniejsze, a surowiec pozyskiwany jest w 80% w ramach umów kontraktacyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożone owoce i warzywa, produkcja, rynek, popyt, podaż
 • 8 Finansowanie outsourcingu z wykorzystaniem pomocy publicznej – Joanna Różycka
  • Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
 • 10 Mrożone dania gotowe
  • Określenie wielkości produkcji i wartości sprzedaży mrożonej żywności, w tym dań gotowych, jest utrudnione, ponieważ firmy badawcze monitorują różne segmenty tego rynku w nieco odmiennym zakresie. W ocenie Euromonitor International w 2009 r. wartość sprzedaży mrożonek na polskim rynku wynosiła 1,6 mld zł, podczas gdy w ocenie MEBMR i Nielsena na mrożonki, łącznie z mrożonymi frytkami, Polacy wydali 1,3 mld zł. Mimo tych rozbieżności, na podstawie cząstkowych danych, a także opinii głównych graczy w tym segmencie rynku można mówić o tendencjach i perspektywach dotyczących mrożonych dań gotowych.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Przetwórstwo żywności – oczekiwania i perspektywy – Bohdan Achramowicz
  • Postępy nauki o żywności i żywieniu stwarzają potrzebę kontroli jej bezpieczeństwa i opracowania prozdrowotnych zasad odżywiania. Proponowane diety nie spełniły oczekiwań, a wzrost liczby osób otyłych i podatnych na choroby dietozależne jest niepokojący. Kryzys ekonomiczny także wywarł wpływ na sposób odżywiania się i przemysł spożywczy powinien to uwzględnić w planach rozwoju.
   SŁOWA KLUCZOWE: model żywienia, antyoksydanty, fitoestrogeny, alergie, probiotyki
 • 18 Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – Michał Dobrzyński
  • Na firmach stosujących w swej działalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne spoczywa wiele obowiązków wynikających z europejskiej legislacji ekologicznej. Użytkownicy urządzeń pracujących na bazie czynników z grupy HFC (tzw. F-gazów) muszą zapobiegać wyciekom czynnika chłodniczego, m.in. przez zapewnienie regularnych kontroli szczelności oraz jak najszybszą naprawę wykrytych wycieków. Choć większość tych zobowiązań ciąży na użytkownikach instalacji, to legalny dostęp do instalowania i oraz serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mają wyłącznie osoby i firmy dysponujące stosownymi certyfikatami.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, czynniki chłodnicze z grupy HFC, F-gazy
 • 26 Techniki krogenicznego chłodzenia i zamrażania – Wiesław Gazda
  • W artykule przedstawiono krótki przegląd dostępnych technik chłodzenia i zamrażania kriogenicznego stosowanych w przemyśle spożywczym. Omówiono wady i zalety techniki chłodzenia kriogenicznego oraz sposoby eliminacji wad tych technik w obecnie stosowanych urządzeniach. Ponadto wskazano wybrane możliwości rozwoju technik zamrażania wynikające z połączenia techniki kriogenicznego i owiewowego zamrażania.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamrażarki kriogeniczne, kriogenicznego zamrażanie, kriomechaniczne zamrażanie, ciekły azot

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 34 Żywność pochodzenia morskiego – konsumpcja a potencjalne zagrożenia – Piotr J. Bykowski
  • Blisko 20% białka zwierzęcego pochodzi z połowów morskich i akwakultury. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska i chemizacja są przyczynami zanieczyszczeń chemicznych występujących w organizmach żyjących w morzu. W wielu przypadkach stwierdza się niekorzystny wpływ zakumulowanych w tkankach ryb zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, np. wzrost zachorowań na nowotwory. Przez zmiany w technologiach oraz ograniczenia prawne podjęto próby ograniczenia tych niekorzystnych dla zdrowia człowieka zjawisk. Na podstawie zaprezentowanego w artykule aktualnego stanu wiedzy dotyczącego o podstawowych zanieczyszczeniach chemicznych, przy jednocześnie oraz uwzględniając bardzo małą konsumpcję ryb można stwierdzić, że w Polsce nie istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumenta będące wynikiem zanieczyszczeń chemicznych pobieranych z żywnością pochodzenia morskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność pochodzenia morskiego, ryby, konsumpcja, zanieczyszczenia chemiczne
 • 40 Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności – Anna Sip
  • Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, występowanie, źródła skażenia, przeżywalność w żywności

WYDARZENIA

 • 44 Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – Anna Kurowska
  • 17 września 2010 r. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej obchodzi jubileusz 60-lecia pracy dydaktycznej i naukowej. Wydział powstał w 1950 r. pod nazwą Wydział Chemii Spożywczej, a uprawiane dyscypliny naukowe łączyły wiedzę techniczną, chemiczną, biologiczną z technologią przemysłu spożywczego. Rozwój osiągnięć naukowych związanych z biotechnologią znalazł wyraz w zmianach nazwy wydziału.
 • 45 Brau Beviale przekonuje swoją atrakcyjną ofertą
  • Z okazji tegorocznej edycji targów Brau Beviale, w czerwcu br. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja prasy specjalistycznej. Około 35 zaproszonych dziennikarzy z Europy, wśród nich również przedstawiciel naszej redakcji, miało sposobność bezpośredniej rozmowy zarówno z organizatorami targów, jak i z przedstawicielami branży, np. z dr. Wernerem Gloßnerem ze zrzeszenia Prywatne Browary Bawarii. Zaproszeni goście mieli również okazję poznania technologii produkcji napojów w zakładzie Coca-Cola HBC Czech Republic.
 • 46 Polska – Unia – Świat
 • 48 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 9/2010

poniedziałek, Wrzesień 27th, 2010

Cower no 9/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Market of Frozen Fruits and Vegetable – Bożena Nosecka
  • Production of frozen vegetables over the decade has dynamically increased due to growing demand on foreign markets and, first of all, on the domestic market. . The stabilizing demand and increasing competition of other producers along with a slight rise in demand on the domestic market have led to stagnation in the production of majority of frozen fruits. The market of frozen fruits is characterized by a great degree of volatility as regards supply and prices what results from a lack of vertical linkages between raw material suppliers and the producers of frozen fruits. In the market of frozen vegetables, the fluctuations of supply and prices are considerably lower and raw material in 80% is obtained within the frames of the concluded contracts.
   KEY WORDS: frozen fruits and vegetable, production, market, demand, supply
 • 8 Financing of Outsourcing Using of Public Aid Funds – Joanna Różycka
 • 10 Frozen Ready-to-Eat Meals

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Food Processing Industry – Expectations and Perspectives – Bohdan Achremowicz
  • Advances in the field of food science and nutrition create opportunities to undertake control of food safety and to develop health-promoting rules of nutrition. Proposed diets did not fulfill expectations, and increased number of obese people and susceptible to diet-related diseases was disturbing. Economical crisis also has an impact on nutritional habits, and food industry should consider it in its developmental plans.
   KEY WORDS: nutrition model, antioxidants, phytoestrogens, allergies, probiotics
 • 18 Obligations of End-Users of Refrigeration and Air-Conditioning Equipment – Michał Dobrzyński
  • The companies which employ refrigeration and air-conditioning (RAC) equipment have numerous obligations resulting from the European ecological legislation. End-users of the said equipment, functioning on the ground of HFC refrigerants (the so-called F-gases) must prevent emissions of refrigerants, i.a. by ensuring regular leakage controls and swift repairs of any identified leaks. Even though most responsibilities are imposed on end-users of RAC gear, according to the law – the installation and service of refrigeration and air-conditioning equipment may be performed only by duly certified personnel and companies.
   KEY WORDS: refrigeration and air-conditioning equipment, HFC refrigerants, F-gases
 • 26 Techniques of Cryogenic Cooling and Freezing – Wiesław Gazda
  • The available techniques of cryogenic cooling and freezing units used in food industry are presented in a brief overview. The advantages and disadvantages of cryogenic freezing and trends in reducing disadvantages in current units are discussed. Furthermore, the selected possibilities of the development of cryogenic techniques resulting from the combination of cryogenic and air blast freezing are indicated.
   KEY WORDS: cryogenic freezers, cryogenic freezing, cryomechanical freezing, liquid nitrogen

FOOD – FEEDING

 • 34 Seafood – Consumption and Potential Threats – Piotr J. Bykowski
  • Almost 20% protein of animal origin derives from sea catches and aquaculture. Growing environmental pollution and chemization of our life are the cause of chemical contamination found in organisms living in the sea. In many cases, a negative impact of accumulated in fish tissues contaminants can be determined i.e.: impact of growth of cancer cases in humans. Through changes in technology and changes in the law-in-force, the attempts have been made to decrease those factors, being unfavorable for man. Based on the actual state of knowledge, presented in this article, concerning the basic chemical pollutants and at the same time, with a very low fish consumption, it can be stated that in Poland there is practically no health risk resulting from the effect of chemical contaminants coming from the sea organisms.
   KEY WORDS: seafood, fish, consumption, chemical contaminants
 • 40 Bacteria Listeria monocytogenes. Part I. Occurrence and Sources of Food Contamination – Anna Sip
  • L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
   KEYWORDS: Listeria monocytogenes, occurrence, sources of contamination, viability in foods

EVENTS

 • 44 The 60th Jubilee of Faculty of Biotechnology and Food Sciences of Technical University of Łódź – Anna Kurowska
 • 45 Brau Beviale Persuades of its Attractive Offer
 • 46 Poland – Union – World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 7-8/2010

niedziela, Sierpień 29th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 7-8/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 9 Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego – Roman Urban
  • Lata 2008-2009 były okresem światowego kryzysu i recesji najbardziej rozwiniętych krajów. Polska gospodarka była odporna na te zjawiska, gdyż nastąpiło jedynie spowolnienie jej rozwoju. Jeszcze mniej wrażliwy na kryzys był cały sektor żywnościowy i nasz przemysł spożywczy. W tym przemyśle nastąpiło jedynie osłabienie tendencji wzrostowych i przejściowe pogorszenie wyników, zwłaszcza inwestycji. W 2009 r. przemysł spożywczy osiągnął rekordowe wyniki finansowe, ale otoczenie rynkowe jest jeszcze mało stabilne i niepewne. Najbliższe lata będą okresem rozwoju tego sektora, ale w tempie wolniejszym niż w latach integracji z Unią Europejską.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, kryzys gospodarczy, produkcja, popyt, wyniki finansowe
 • 22 Polska jako eksporter produktów rolno-spożywczych na rynek UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Lata 2004-2009 były okresem szybkiego wzrostu handlu artykułami rolno-spożywczymi zarówno w Polsce, jak i w pozostałych nowych państwach członkowskich. Ogólna pozycja nowych państw członkowskich, jako eksporterów artykułów rolno-spożywczych, jest na rynku UE nadal słaba. Wprawdzie udział nowych państw członkowskich w handlu artykułami rolno-spożywczymi na Jednolitym Rynku Europejskim podwoił się w okresie 2000-2009, ale wciąż wynosi zaledwie 10%, natomiast udział Polski – 4%. Potencjalne możliwości eksportu rolno-spożywczego nowych państw członkowskich nie są wykorzystywane. Polska gospodarka żywnościowa ma wciąż jeszcze możliwości wzrostu eksportu na rynki innych państw członkowskich i możliwości te systematycznie coraz lepiej wykorzystuje.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel artykułami rolno-spożywczymi, saldo obrotów handlowych, intensywność eksportu, Jednolity Rynek Europejski
 • 28 Sektor mleczarski w Polsce – problemy i perspektywy – Piotr Szajner
  • W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle niezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczarstwo, kwoty mleczne, efektywność, konkurencyjność, konsumpcja, popyt, podaż
 • 34 Energia z biomasy i biogazu – jakie wsparcie inwestycji w 2010 r. – Joanna Hejft-Wolska, Magdalena Kućma
  • Rok 2010 będzie przełomowy pod względem dostępu do zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć z zakresu produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce. U schyłku okresu powszechnej dostępności funduszy europejskich otwierają się kolejne możliwości – dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 36 Napoje bezalkoholowe – nowe tendencje w produkcji – Grażyna Jaworska, Aleksandra Olczak
  • W artykule omówiono kierunki rozwoju rynku napojów bezalkoholowych. Wskazano, że konsumenci są zainteresowani nie tylko napojami jako produktami gaszącymi pragnienie, ale także jako produktami dostarczającymi szczególnych korzyści zdrowotnych. Modyfikowany jest ich skład, najczęściej przez wprowadzane dodatków wpływających na właściwości prozdrowotne tych produktów. Coraz większym zainteresowaniem konsumentów cieszą się soki naturalnie mętne, soki i napoje naturalne, napoje tzw. wellness, służące obniżaniu masy ciała, dla sportowców oraz napoje energetyzujące. Ponadto na rynek wprowadza się wody smakowe, herbatę oraz napoje łączące cechy soków owocowych oraz mleka.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, napoje funkcjonalne, składniki prozdrowotne, fortyfikacja
 • 46 Badania trwałości żywności – Monika Żmudzka, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • Określenie trwałości żywności jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania jej jakością i bezpieczeństwem. Prawidłowo wyznaczona trwałość produktu ma wpływ na kształtowanie się zaufania konsumentów do środka spożywczego, a zwłaszcza do producenta. W artykule przedstawiono ogólne informacje o trwałości produktu w kontekście jego bezpieczeństwa, a także odpowiedniej jakości. Omówiono także badania trwałościowe: bezpośrednie łącznie z badaniami obciążeniowymi oraz badaniami niehomogennego rozkładu wady, a także badania przyspieszone.
   SŁOWA KLUCZOWE:  trwałość żywności, bezpośrednie badania trwałości, przyspieszone badania trwałości
 • 52 Bezpieczeństwo barwników stosowanych w produkcji żywności- Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska, Kazimierz Karłowski
  • W trosce o bezpieczeństwo konsumenta Komisja Europejska ustanowiła program ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. Ze względu na wyniki badań sugerujące niekorzystny wpływ barwników na zdrowie człowieka, jako pierwsza zostanie oceniona ta grupa substancji. Ocena bezpieczeństwa poszczególnych dodatków ma wpływ na wymagania ustawodawstwa w zakresie substancji dodatkowych do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwniki spożywcze, ocena bezpieczeństwa, ADI
 • 62 Nowe techniki pakowania mięsa i przetworów mięsnych – Marek Cierach, Agnieszka Bilicka
  • W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie zachodzą podczas przechowywania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach w atmosferze modyfikowanej. Scharakteryzowano funkcje gazów w opakowaniach w systemie MAP. Przedstawiono także wiele nowości technologicznych oraz nowe urządzenia pakujące prezentowane na tegorocznych targach IFFA 2010 we Frankfurcie.
   SŁOWA KLUCZOWE: mięso, przetwory mięsne, pakowanie próżniowe, MAP

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 68 Opakowania giętkie – nowe materiały i rozwiązania – Mirosław Bohdan
  • Opakowania giętkie wykonane z tworzyw sztucznych stanowią obecnie największą i najważniejszą grupę opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Przewiduje się, że tak będzie w przyszłości. Rozwój będzie dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów tej grupy opakowań, ale będzie rosło znaczenie ich bezpieczeństwa, barierowości, wytrzymałości, atrakcyjności, wygody w ich użytkowaniu, biodegradowalności i łatwości w ich pozbyciu się. Przewiduje się, że opakowania z tworzyw sztucznych, w tym przede wszystkim opakowania giętkie, będą stopniowo eliminować inne rodzaje opakowań, w tym głównie szklane i metalowe. Głównym tego powodem jest najniższy udział ceny oraz masy tych opakowań w stosunku do zapakowanego produktu, a także uniwersalność i różnorodność form umożliwiająca pakowanie wszystkich dotychczas znanych produktów spożywczych.
    SŁOWA KLUCZOWE: polimery PE, PP, PET, PVC, opakowania giętkie, folie opakowaniowe, laminaty,  biodegradowalność
 • 76 Urządzenia transportu bliskiego i wybrane urządzenia pomocnicze – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji wymagają transportu oraz składowania. Obecnie wykonanie tych zadań jest związane z mechanizacją prac, a to wymaga wykorzystania do przemieszczania jednostek ładunkowych różnych urządzeń transportowych i pomocniczych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków pracy. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego oraz wybrane urządzenia pomocnicze mające wpływ na prawidłowe warunki pracy, a także ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia transportu bliskiego, układnice, dźwigi, wózki jezdniowe, przenośniki, kontenery ładunkowe, palety ładunkowe

PRAWO

 • 82 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – nowe obowiązki dla producentów – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Producenci żywności mogą umieszczać na swoich produktach jedynie oświadczenia, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz z dyrektywą 2000/13 w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. W 2010 r. kończą się niektóre okresy przejściowe związane z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Producenci żywności będą zobowiązani do stosowania nowych przepisów.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, prawo żywnościowe
 • 88 Zasady znakowania żywności – Agnieszka Górecka
  • Producenci żywności wciąż mają duże problemy z prawidłowym znakowanie produktów spożywczych. Świadczą o tym wyniki kontroli przeprowadzanych przez IJHARS. Na 8688 kontroli w 21 grupach artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych w 2009 r. przez Inspekcję aż 35,1% skontrolowanych partii produktów oraz 24,3% partii świeżych owoców i warzyw było nieprawidłowo oznakowanych. Najwięcej niezgodności w znakowaniu stwierdzono w przypadku bułki tartej (51% zakwestionowanych partii), wyrobów garmażeryjnych, makaronów i pieczywa (ok. 47%), a najmniej, co nie znaczy mało, w przypadku przetworów owocowo-warzywnych, napojów spirytusowych, jaj, wyrobów cukierniczych (18-20% zakwestionowanych partii).
 • 92 Nieprawidłowa reklama żywności – kto I jak za nią odpowiada – Anna Ostrowska-Tomańska
  • Przedsiębiorcom trudno się bezproblemowo poruszać w gąszczu przepisów rządzących w Polsce reklamą żywności. Tym bardziej istotne jest, aby wiedzieć, jaka reklama produktów żywnościowych jest niezgodna z prawem oraz jaka kara może za to grozić i komu. Reklama żywności w Polsce jest uregulowana przez wiele przepisów nie tylko szczegółowo odnoszących się do produktów żywnościowych, ale i generalnie odnoszących się do wymagań, jakie spełniać muszą przekazy reklamowe.

WYDARZENIA

 • 94 Targowe spotkania branży spożywczej
  • Polagra-Food, Polagra-Tech i Gastro Trendy to kompleksowa oferta targowa, liczne premiery rynkowe oraz bogaty program seminariów, pokazów i konkursów. Te targi to najważniejsze wydarzenie dla branży spożywczej, które odbędzie się w połowie września w Poznaniu.
 • 98 Polska – Unia – Świat
 • 100 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 7-8/2010

niedziela, Sierpień 29th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 7-8/2010

ECONOMY

 • 16 Polish Food Industry in the Period of the World Economic Crisis – Roman Urban
  • The years 2008-2009 were a period of global crisis and the recession of most developed countries. The Polish economy was resistant to these phenomena, and there was only slow down of its development. Even less sensitive to the crisis was Polish food sector and food industry. In this industry there has been only a weakening of upward trends and transitional worsening of the results, especially of investment. In 2009, food industry achieved record financial results, but the market environment is still not very stable and uncertain. The coming years will be a period of development of this sector, but at a slower rate than in the years of integration with the European Union.
   KEY WORDS: food industry, economic crisis, production, demand, financial results
 • 22 Poland as an Exporter of Agri-Food Products in the EU Market – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • The years 2004 – 2009 were a period of rapid growth in trade of agri-food products in Poland, as well as in other new Member States. The general position of new member states, as exporters of agri–food products, is on the EU market still weak. Although the share of new Member States in trade of agri-food products on the Common European Market doubled during the period 2000-2009, but still is only 10% while Polish – 4%. The potential for agri-food exports of the new Member States is not used enough. Polish food economy still has the possibilities of increased exports to the market of other Member States, and uses these possibilities systematically better and better.
   KEY WORDS: agri-food trade, trade balance, intensity of exports, Common European Market
 • 28 Dairy Industry in Poland – Problems and Perspectives – Piotr Szajner
  • Polish dairy sector still faces serious problems. The most important of them is that restructuring process has not been finalized yet followed by a low level of consumption of milk and dairy products and a significant influence of the situation on external markets on the economic situation of the domestic dairy sector. The reform of the EU dairy market regime is aimed at an abolishment of production quotas which would have a considerable impact on basic conditions within the domestic sector, particularly on the efficiency of production.
   KEY WORDS: dairy sector, milk quotas, efficiency, competitiveness, consumption, demand, supply
 • 34 Energy from Biomass and Biogas – What kind of the Investment Support in 2010 – Joanna Hejft-Wolska, Magdalena Kućma

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 36 Non-alcoholic Beverages – New Tendencies in Production – Grażyna Jaworska, Aleksandra Olczak
  • The present article presents new trends observed in the development of the market of non-alcoholic beverages. It has been revealed that consumer interest in such beverages results not only from their role as thirst-quenching beverages but also from their especially beneficial effects on human health. Their composition is modifying, usually by supplementation with the additives improving their health-promoting properties. In the development of non-alcoholic beverages the fundamental trends may be noted towards the naturally cloudy juices, natural juices and beverages, wellness beverages reducing the body mass dedicated for athletes, and energetic drinks. Moreover, flavoured waters, teas, and beverages of both juice and milk properties are launched onto a market.
   KEY WORDS: non-alcoholic beverages, functional beverages, health-promoting components, fortification
 • 46 Shelf Life Studies – Monika Żmudzka, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • Shelf life study is one of the key issues of the food safety and quality management. Properly designed shelf life of foods affects the formation of consumers trust to the product and company in particular. The article presents general information concerning shelf life of the product, in the context of its safety and adequate quality. The types of shelf life studies were discussed in the article: direct studies (challenge tests and NHDD – non homogenous distributed defect) and accelerated studies.
   KEY WORDS: shelf life studies, direct shelf life studies, accelerated shelf life studies
 • 52 Safety of Colours for Use in Foodstuffs – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska, Kazimierz Karłowski
  • Safety of the consumer is the main aim of the re-evaluation programme of food additives which has been set up by the Commission. The top priority of evaluation is given to colours, because the results of new studies have been available since the original assessment was carried out.  The re-evaluation of food additives has an effect on the food additives’ legislation. 
   KEY WORDS: food colours, safety assessment, ADI
 • 62 New Techniques of Packaging Meat and Meat Products – Marek Cierach, Agnieszka Bilicka
  • The article provides information about fast-developing technologies of packaging meat and meat products in modified atmosphere. Development in this field refers to new packaging materials, machines and technologies. Information has been given also about the changes which occur in meat and meat products stored in packages with modified atmosphere. In the article there have been characterized functions of gases in packages in MAP system. There have been also described a lot of technological novelties as far as packaging machines are concerned which were presented at this year’s IFFA 2010 trade fair in Frankfurt.
   KEY WORDS: meat, meat products, vacuum packaging, MAP

LOGISTICS – PACKAGING

 • 68 Flexible Packaging – New Materials and Solutions Mirosław Bohdan
  • Flexible packaging from artificial materials currently constitutes the largest and the most important type of packaging by the food industry. This is likely to remain the case in the future. Developments within this impact all aspects of this packaging but will probably focus upon safety, barrier levels, durability, aesthetic properties, ease of use, biodegradability and ease of disposal. Artificial materials are likely to further push other materials such as glass and metal out of use in packaging, especially flexible packaging. The main reason for this is the relatively low cost and weight of packaging made from these materials as compared to the cost and weight of the contained items. An additional consideration is the great variety of packing that can be made from these materials, allowing all known types of food products to be contained within them.
   KEY WORDS: PE, PP, PET, PVC polymers, flexible packaging, packaging films, laminates, biodegradability
 • 76 Materials Handling Equipments and Chosen Auxiliary Equipments – Adam Wojciechowski
  • Groceries and raw materials used in food industry require transportation and storing. Currently, these tasks are mechanized. This calls for various transport and auxiliary devices, necessary for moving unit loads, and ensuring proper working conditions. The paper presents the most frequently used close transport means and auxiliary devices and their advantages and disadvantages. Some threats connected with their utilization have been pointed out.
   KEY WORDS: warehouse, storage, materials handling equipment, stacker cranes, lifts, trucks, conveyors, freight containers, pallets

LAW

 • 82 Nutrition and Health Claims – New Obligations for Food Producers – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Food producers can place on their products only the claims or statements, which are in accordance with rule 1924/2006 concerning food statements and health claims for food and rule 2000/13 concerning labeling, presentation and food advertisement. There will be the end of some transitional periods regarding food statements and health claims in 2010. Food producers will be oblige  to use new rules.
   KEY WORDS: nutrition and health claims, food low
 • 88 The Rules of Labeling Food – Agnieszka Górecka
 • 92 Incorrect Food Advertisements – Who and How is responsible for It – Anna Ostrowska-Tomańska

EVENTS

 • 94 Fair’s Meetings of Polish Food Sector
 • 98 Poland – Union – World
 • 100 Business Information (więcej…)

Contents 6/2010

wtorek, Czerwiec 22nd, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010

ECONOMY

 • 2 Market of Processed Fruits and Vegetables in Poland – Bożena Nosecka
  • Prior 2008 both production and consumption of fruit and vegetable products showed a regular upward tendency, whish strengthened after the accession to the EU. The tendency reflected also increasing processing capacity and growing imports of raw materials. The world economic crisis and a slowdown of Polish economy weakened internal demand for fruits and vegetables and caused a decline in export prices. Due to depreciation of Polish currency a decline in imports was observed. Despite the decline of the utilisation level of production capacity, and thus the declining production of many products, financial indicators of the branch in 2009 were better than in the previous year. An improvement in economic situation in European countries along with acceleration of economic growth in Poland will bring upward tendencies in Polish fruit and vegetable processing sector back on the track.
   KEY WORDS: fruit and vegetable products, production, export, import
 • 8 Supporting Schedules for the Promotion of Agro-food Products – Mirosława Tereszczuk
  • Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union provides support for the information, advertising and promotional activity on the agro-food products market. In the framework of this mechanism it is possible to get partial funding for implementations of promotional and/or information programs. As part of those programs is increasing the knowledge of consumers about advantages of foodstuffs produced in European Community. Moreover, the aim of conducted action should be increasing demand for food by strengthening the product image, in particular with reference to the quality, nutritional value, food safety and production methods.
   KEY WORDS: promotion, agro-food products, food producers, promotional campaigns (programs), funds for the promotion
 • 14 Special Economic Zones. Who Can Expect Reduced Tax? – Marek Sienkiewicz

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Mycotoxins in Food – Changes in European Union Legislation – Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Ewa Lendzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski
  • Development of international trade, as well as progress in research in mycotoxins contamination of food was a reason for revision of European Union mycotoxins legislation. For alignment with Codex Alimentarius FAO/WHO standards, changes of Commission Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs was necessary. It is considered to set up maximum levels for new groups of foodstuffs such as oilseeds and apricot kernels. It is therefore appropriate to set a maximum level of ochratoxin A in spices and liqorice.
   KEY WORDS: food safety, food control, legislation, mycotoxins
 • 24 Pesticide Residues in Food – Marek Roszko, Krystyna Szymczyk
  • Pesticides form a broad group of chemical compounds commonly used in agriculture practice for plant protection. Application of pesticides in agricultural production brings about the risk that their residues will appear in the food chain and pose a threat to consumer health. Maximum residue levels of pesticides in food products are set by the European Commission. This paper briefly presents issue of pesticides as food chemical contaminants, taking into consideration analytical aspects of pesticide residues determination in food. Some results of recent research on determination of pesticide residues in selected agricultural/food products are also presented.
   KEY WORDS: pesticides, residues of pesticides, agricultural production
 • 28 Instant Dessert Dry Mixes with Alternative Sweeteners – Iwona Błasińska, Maria Jeżewska, Małgorzata Kulczak
  • The paper presents instant sugar-free dessert dry mixes (jellies, starch desserts and puddings) characteristics. The criteria of choosing intensive sweeteners and bulking agents to obtain sensory and technological quality, comparable to traditional desserts with sugar, are described. The offer of instant sugar-free products may extend convenience food market in Poland.
   KEY WORDS: sugar-free dry mixes, instant desserts, intensive sweeteners, bulking agents, convenience food

FOOD – FEEDING

 • 32 Tea – Aromatic Beverage or Super Antioxidant? – Anna Gramza-Michałowska
  • Tea (Camelia sinensis) is one of the most consumed beverages in the world. Types of tea, chemical composition and factors influencing content of selected substances are presented in the paper. Tea leave infusions are also important sources of substances possessing high antioxidant and antiradical potential, essential for the consumer’s health and food producers. According to the wide spectrum of action, also new directions of tea leaves extracts use in lipid containing systems are presented.
   KEY WORDS: tea leaves, Camelia sinensis, polyphenols, catechins, antioxidant potential

LOGISTICS – PACKAGING

 • 37  SWDO (PSSS). Why, for whom and how? – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Packaging Selection Support System (PSSS)/Packaging Selection Platform (PSP) was prepared by Polish Packaging Research and Development Center (COBRO) in the framework of Project PL 0015: „Packaging as a stimulus for economic growth of the region and improvement of the environment protection on the regional scale”, in cooperation with Project partners: Østfoldforskning (Norway) and Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland. System is addressed to Polish whole-sale suppliers of packed fresh fruit and vegetables and their business partners, i.e.: wholesale receivers, packaging producers/suppliers and LTS service providers. System recommends, which packaging is the best for certain fruit and vegetables, according to the requirements of the receivers. Preparing and introducing properly packed produce, in the form of palletized unit loads, agreed with supply chain participants, positively influence cooperation between them and the turnover of goods.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fruit, vegetables

EVENTS

 • 42 Business Information
 • 44 Poland – Union – World

(więcej…)

Spis treści 6/2010

wtorek, Czerwiec 22nd, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek przetworów owocowych i warzywnych w Polsce – Bożena Nosecka
  • Do 2008 r. produkcja, eksport i spożycie przetworów owocowych oraz warzywnych wykazywały systematyczną tendencję wzrostową. Tendencje wzrostowe na rynku przetworów umocniły się po akcesji do UE w wyniku rozbudowy mocy przetwórczych oraz wzrostu importu produktów zasilających i wzbogacających krajową bazę surowcową. Światowy kryzys gospodarczy i spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce spowodowały obniżenie w 2009 r. zapotrzebowania na przetworzone owoce i warzywa na rynku wewnętrznym oraz obniżenie cen w eksporcie. Zmniejszył się też, z powodu dewaluacji złotego, import przetworów owocowych i warzywnych. Mimo mniejszego wykorzystania mocy przetwórczych i spadku produkcji wielu przetworów, wyniki finansowe branży w 2009 r. były lepsze niż w roku poprzednim. Poprawa sytuacji gospodarczej w krajach europejskich oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce spowodują przywrócenie tendencji wzrostowych w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw w naszym kraju.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowe i warzywne, produkcja, eksport, import
 • 8 Wsparcie programów promocji produktów rolno-spożywczych – Mirosława Tereszczuk
  • Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej na rynku produktów rolno-spożywczych. W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Celem działań prowadzonych w ramach tych programów jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie Wspólnoty Europejskiej i zwiększanie na nie popytu przez wzmocnienie wizerunku produktu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz metod produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: promocja, produkty rolno-spożywcze, producenci żywności, kampanie (programy) promocyjne, fundusze promocji
 • 14 Specjalne Strefy Ekonomiczne. Kto może liczyć na ulgę podatkową? – Marek Sienkiewicz
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE, strefa) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, na której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Największą zachętą dla inwestorów w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Przedsiębiorca może w tej formie uzyskać zwrot nakładów sięgający nawet 70% wydatków inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Mikotoksyny w żywności – zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej – Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Ewa Lendzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski
  • Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Konieczne było dostosowanie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 określającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych do wymagań Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Przyjęto limity dla nowych grup środków spożywczych – nasion oleistych i pestek moreli. Za konieczne uznano uzupełnienie ww. rozporządzenia w kwestii zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw i lukrecji.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności, ustawodawstwo, miko toksyny
 • 24 Pozostałości pestycydów w żywności – Marek Roszko, Krystyna Szymczyk
  • Pestycydy to duża grupa zwązków chemicznych powszechnie wykorzystywanych w produkcji rolniczej do ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Stosowanie pestycydów w produkcji surowców roślinnych niesie ze sobą ryzyko występowania ich pozostałości w całym łańcuchu pokarmowym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Maksymalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych zostały ustalone przez Komisję Europejską. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia związane z problematyką pestycydów jako chemicznych zanieczyszczeń żywności biorąc pod uwagę również analityczne aspekty ich oznaczania. Zaprezentowano także wyniki badań pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: pestycydy, pozostałości pestycydów, produkcja rolna
 • 28 Koncentraty deserów instant z zamiennymi środkami słodzącymi – Iwona Błasińska, Maria Jeżewska, Małgorzata Kulczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i sposób otrzymywania bezcukrowych koncentratów deserów instant: galaretek, kisieli i budyni. Omówiono kryteria doboru zamiennych substancji słodzących i wypełniających do tego typu produktów, niezbędnych do zapewnienia jakości sensorycznej i technologicznej, porównywalnej z tradycyjnymi deserami z cukrem. Zwrócono uwagę na możliwości rozszerzenia krajowej oferty rynkowej o nowe, słodkie produkty z grupy wygodnej żywności bezcukrowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezcukrowe koncentraty spożywcze, desery instant, intensywne środki słodzące, substancje wypełniające, żywność wygodna

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 32 Herbata – aromatyczny napój czy superantyoksydant? – Anna Gramza-Michałowska
  • Herbata (Camelia sinensis) jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. W artykule przedstawiono rodzaje herbaty, scharakteryzowano ich skład chemiczny oraz czynniki wpływające na zawartość poszczególnych związków. Napar z liści herbaty stanowi także bardzo ważne źródło związków przeciwutleniających i przeciwrodnikowych, istotne z punktu widzenia konsumenta oraz producenta żywności. Zaprezentowano także nowe kierunki zastosowania ekstraktów z liści herbaty jako przeciwutleniaczy w produktach zawierających tłuszcze.
   SŁOWA KLUCZOWE: liście herbaty, Camelia sinensis, polifenole, katechiny, potencjał przeciwutleniający

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37  SWDO. Dlaczego, dla kogo i jak? – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w ramach realizacji projektu PL 0015 „Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych”, przy współpracy z partnerem norweskim – Østfoldforskning oraz z krajowym – Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. System ten jest przeznaczony dla wielkotowarowych, polskich dostawców pakowanych, świeżych produktów ogrodniczych oraz ich biznesowych partnerów, tj. wielkotowarowych odbiorców oraz producentów czy dostawców opakowań i usługodawców LTS (Logistyka-Transport-Spedycja). System ułatwia dobór odpowiednich opakowań dla określonych świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wymaganiami odbiorców. Przygotowanie i wprowadzenie do obrotu rynkowego prawidłowo pakowanych – w formie paletowych jednostek ładunkowych – produktów, uzgodnione z uczestnikami łańcucha dostaw, stymuluje zarówno współpracę partnerów biznesowych, jak i obrót rynkowy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, owoce, warzywa

WYDARZENIA

 • 41 Jakie napoje piją Polacy
  • Jeszcze kilkanaście lat temu Polacy zapytani o ulubione napoje odpowiedzieliby zgodnym chórem: „Pijemy herbatę lub kompot!”. Zamiłowanie do herbaty do tej pory wyróżnia Polaków na mapie Europy. Może jeszcze tylko Rosjanie piją jej więcej od nas. Włochom czy Francuzom picie herbaty kojarzy się głównie z leczeniem niestrawności. Wprawdzie wzorem zachodnich społeczeństw rozkochaliśmy się w kawie, to jednak ciągle co piąty Polak regularnie pije herbatę. Co dziś Polacy piją najczęściej? Wyniki badań SMG/KRC Millword/ Brown pt. „Co piją Polacy” przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15. roku życia wskazują, że wśród ulubionych napojów znajdują się: woda, soki 100% i napoje gazowane.
 • 42 Informacje biznesowe
 • 44 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 5/2010

poniedziałek, Maj 24th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 5/2010

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 2 Food Additives – Natural = Safe? – Janusz Czapski
  • Belief that natural ingredients are completely safe to eat is very common among consumers. Supporters of this view use the argument of the long and secure their consumption or use in folk medicine. Views on the harmfulness of the various natural components are always changing, now harmless, and even acting positively on health – tomorrow harmful, and vice versa. The value of pro-health is clearly part of a marketing boost profit and sales. Use of additives of vegetable origin should be borne in mind, however, various threats posed by the volume of consumption, interaction with other ingredients or drugs, etc. It is often forgotten by legal restrictions related to novel foods, and introduced to ensure food safety.
   KEY WORDS: food additives, plant origin substances, food safety
 • 8 Novel Structure-Building Substances – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • The objective of this article is to characterize the structure-building substances, the possibilities of their modification, and the use of biotechnological methods for obtaining those substances. In the article also were describe different functional properties of these substances with the special attention to their nutritional properties.
   KEY WORDS: hydrocolloids, transglutaminase, fiber
 • 12 Superfruits – Marek Druri
  • „Superfruits”, a marketing term, first used in the food and beverage industry in 2005, refers to fruits which combine exceptional nutrient richness and antioxidant quality with appealing taste. Top eleven “superfruits “ 2008 are characterized: acai, blueberry, cranberry, wolfberry, red grapes, guarana, mango, mangosteen, noni, pomergranate, sea buckthorn.
   KEY WORDS: superfruits, nutritional value, antioxidant properties
 • 18 Aroma Stability in Reduced-Fat Food – Grażyna Bortnowska
  • Odor is an important attribute of food quality and very often affects choice and acceptance of the product by consumer. Lately a tendency has been observed to considerably decrease amount of fat in food. That causes unfavorable worsening of food rheological properties as well as a decrease of aroma stability. Knowledge, concerning low stability of aroma compounds in food is very important from practical point of view, particularly in preparations of new recipes of food products with fat replacers, which significantly change the influence of the system on odorants release.
   KEY WORDS: aroma stability, low-fat food, food emulsion
 • 22 Flavoring Substances in Meat Processing – Halina Makała
  • The article characterizes the taste of aromatic substances, highlighting and enhancing palatability of meat products. Presents the role of MSG, the nucleotide and protein hydrolysates. Types of smoke preparations are described, their possibility of use and practical applications, as well as advantages and disadvantages, and safety of their use.
   KEY WORDS: flavoring, smoke flavoring preparations, meat processing

FOOD – FEEDING

 • 28 Omega-3 Fatty Acids – Role in Nutrition, Occurrence and Use – Magdalena Maszewska, Iwona Gańko
  • Omega-3 fatty acids are present in significant amount in fishes, fish and some vegetable oils. Modern diet is characterized by high consumption of saturated fatty acids and omega-6 fatty acids and too low intake of omega-3 fatty acids. Higher intake of omega-3 fatty acids lowers the frequency of morbidity on cardiovascular dieses, brain, kidney and digestive tract and also anti-inflammation. Deficiencies of omega-3 might be counteracted by diet and by supplementation and food enriching by omega-3 fatty acids.
   KEY WORDS: polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acids, fish oil, food enrichment
 • 32 Functional Food for Persons Leading an Active Life – Arkadiusz Szterk, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Energy demand of people practicing sport depends on a variety, intensity and period of time required by physical exercises. That demand is in the range of 3500 to 7000 kcal per day, and is related to sport’s discipline. A special group of functional foods, satisfying specific, increased nutritional needs are food products designed for people who lead an active lifestyle and who practice sport. Taking into consideration the composition of nutrients, it is possible to distinguish a few groups of functional foods like protein, carbohydrate and mineral-vitamin rich products, and products containing other bio-active compounds including bio-stimulators. Based on the type of physical activity practiced, the use of appropriate type of functional food is recommended.
   KEY WORDS: sports nutrition, diet, food for athletes, energy demand

LAW

 • 38 The New Community Lists of Food Additives and Flavoring Substances Soon – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • State of play of Community lists of food additives and flavoring substances is presented in the article. The mentioned Community lists will be published as the annexes to Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives and Regulation (EC) No 1334/2008 on flavorings.
   KEY WORDS: food additives, flavorings, Community lists
 • 42 Proposals of Changes to the Regulation on Novel Foods – Katarzyna Stoś, Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling
   KEY WORDS: novel foods, novel food ingredients, placing the novel food on the market
 • 46 Shelf Payments – Tax Cost or Criminal Fiscal Liability – Hubert Cichoń
 • 48 Expenses Financed From Grants as a Tax Deductible Cost – Krystian Bortlik

EVENTS

 • 50 World Convention of Polish Engineers
 • 52 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 5/2010

poniedziałek, Maj 24th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 5/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Dodatki do żywności – naturalne = bezpieczne? – Janusz Czapski
  • Przekonanie, że naturalne składniki roślin są całkowicie bezpieczne jest bardzo powszechne wśród konsumentów. Zwolennicy takiego poglądu podpierają się argumentem wieloletniego bezpiecznego ich spożywania lub stosowania w lecznictwie ludowym. Znaczenie żywieniowe różnych naturalnie występujących składników ulega przewartościowaniu: dziś nieszkodliwe, a nawet działające pozytywnie na zdrowie – jutro szkodliwe, i odwrotnie. Wartość prozdrowotna jest niewątpliwie elementem marketingowym zwiększającym zysk i wartość sprzedaży. Przy stosowaniu substancji pochodzenia roślinnego jako dodatków do żywności należy mieć jednak na uwadze różne zagrożenia, wynikające z wielkości spożycia, interakcji z innymi składnikami lub lekami itp. Często zapomina się o ograniczeniach prawnych związanych z nową żywnością, wprowadzonych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, substancje pochodzenia roślinnego, bezpieczeństwo żywności
 • 8 Nowoczesne substancje strukturotwórcze – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • W artykule przedstawiono charakterystykę substancji strukturotwórczych, możliwości modyfikacji ich właściwości, wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania nowych substancji. Omówiono również inne funkcje tych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji żywieniowych., m.in. funkcje błonnika pokarmowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: hydrokoloidy, transglutaminaza, błonnik pokarmowy
 • 12 Superowoce – Marek Druri
  • Superowoce to termin marketingowy, użyty po raz pierwszy w przemyśle żywnościowym w 2005 r. – oznacza owoce wyróżniające się szczególną wartością odżywczą, właściwościami antyoksydacyjnymi i interesującym smakiem. W artykule podano charakterystyki jedenastu owoców z rankingu superowoców w 2008 r.: acai, borówki amerykańskiej, żurawiny, goji, czerwonych winogron, ciernioplątu, mango, mangustanu, noni, granatu i rokitnika.
   SŁOWA KLUCZOWE: superowoce, wartość odżywcza, właściwości antyoksydacyjne
 • 18 Stabilność aromatu w żywności o zmniejszonej ilości tłuszczu – Grażyna Bortnowska
  • Zapach jest ważnym wyróżnikiem jakości żywności i bardzo często decyduje o wyborze oraz akceptacji produktu przez konsumenta. Obserwowana w ostatnim czasie tendencja do znacznego zmniejszania ilości tłuszczu w żywności powoduje, niestety, pogorszenie jej właściwości reologicznych oraz prowadzi do obniżenia stabilności aromatu. Wiedza na temat przyczyn braku stabilności substancji zapachowych w żywności ma bardzo duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza przy opracowywaniu receptur nowych produktów spożywczych, do których zamiast tłuszczu wprowadza się jego zamienniki, wyraźnie zmieniające sposób oddziaływania układu na ich uwalnianie.
   SŁOWA KLUCZOWE: stabilność aromatu, żywność niskotłuszczowa, emulsja spożywcza
 • 22 Substancje smakowo-zapachowe w przetwórstwie mięsa – Halina Makała
  • W artykule scharakteryzowano substancje smakowo-zapachowe, podkreślające i wzmacniające smakowitość przetworów mięsnych. Przedstawiono rolę glutaminianu sodu, nukleotydów oraz hydrolizatów białkowych. Opisano rodzaje preparatów dymu wędzarniczego, możliwości praktycznego zastosowania, ich zalety i wady oraz bezpieczeństwo jego stosowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje smakowo-zapachowe, preparaty dymu wędzarniczego, przetwórstwo mięsa 

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 28 Kwasy tłuszczowe omega-3 – rola w żywieniu, występowanie, zastosowanie – Magdalena Maszewska, Iwona Gańko
  • Kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 występują w znacznych ilościach m.in. w rybach, olejach rybich i roślinnych. Współczesna dieta charakteryzuje się zbyt dużym spożyciem tłuszczów nasyconych i kwasów omega-6, a zbyt małym kwasów omega-3. Wzrost spożycia kwasów omega-3 ma wpływ na obniżenie zachorowalności na choroby układu krążenia, pracę mózgu, nerek, narządów przewodu pokarmowego. Kwasy omega-3 działają również przeciwzapalnie. Niedoborom kwasów omega-3 można przeciwdziałać dietą oraz wprowadzając suplementację oraz wzbogacanie żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3, olej rybi
   wzbogacanie żywności
 • 32 Żywność funkcjonalna dla osób prowadzących aktywny tryb życia – Arkadiusz Szterk, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Zapotrzebowanie na energię osób uprawiających sport zależy przede wszystkim od rodzaju, intensywności i czasu trwania wysiłku fizycznego. W zależności od uprawianej dyscypliny sportu wynosi zazwyczaj od 3500 do 7000 kcal dziennie. Żywność dla osób prowadzących aktywny tryb życia i uprawiających sport stanowi szczególną grupę żywności funkcjonalnej, pokrywającej specyficzne, zwiększone potrzeby żywieniowe tych osób. Biorąc pod uwagę skład odżywek, można wyróżnić następujące ich grupy: białkowe, węglowodanowe, białkowo-węglowodanowe, mineralno-witaminowe, inne – zawierające oprócz podstawowych składników odżywczych biostymulatory. W zależności od rodzaju aktywności fizycznej wskazane są do stosowania określone rodzaje tej żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywienie sportowców, dieta, żywność dla sportowców, zapotrzebowanie na energię 

PRAWO

 • 38 Wkrótce nowe wspólnotowe wykazy substancji dodatkowych i substancji aromatycznych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • W artykule omówiono stan prac nad opracowaniem wspólnotowych wykazów substancji dodatkowych oraz substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Wykazy te będą stanowiły załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz nr 1344/2008 w sprawie aromatów.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, aromaty, wspólnotowe wykazy
 • 42 Propozycje zmian w rozporządzeniu o nowej żywności – Katarzyna Stoś, Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowa żywność, nowe składniki żywności, wprowadzanie nowej żywności do obrotu
 • 46 Opłaty półkowe – koszt podatkowy czy odpowiedzialność karna skarbowa -  Hubert Cichoń
  • Jednym z podstawowych wymagań, jakie stawiają sieci handlowe podmiotom, które chcą za ich pośrednictwem dystrybuować swoje produkty, jest konieczność ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sieci. Opłaty te mają różny charakter, są ponoszone z różnych tytułów i w różny sposób dokumentowane w zależności od sieci handlowej oraz rodzaju umowy. Zbiorczo są jednak powszechnie nazywane opłatami półkowymi. Opłaty te stosowane są tak powszechnie, że nieraz stawały się już tłem rozstrzyganych sądownie sporów między dostawcami a sieciami handlowymi. Obowiązek ponoszenia części takich opłat sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy uznały za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uznanie opłaty za czyn nieuczciwej konkurencji może mieć zaś daleko idące skutki podatkowe, z których większość podatników je ponoszących nie zdaje sobie sprawy.
 • 48 Wydatki finansowane z dotacji jako koszt uzyskania przychodów – Krystian Bortlik
  • Jednym z kluczowych zagadnień podatkowych związanych z korzystaniem z dotacji jest sposób rozpoznawania wydatków ponoszonych z uzyskanych dotacji jako kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP). Wynika to z bogatej praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie, która ukształtowała odmienną metodę rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w zależności od przeznaczenia uzyskanej dotacji; tj. w zależności od rodzaju wydatków finansowanych z danego wsparcia. 

WYDARZENIA

 • 50 Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
 • 52 Polska – Unia – Świat.

(więcej…)

Spis treści 4/2010

czwartek, Kwiecień 29th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 4/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Kryzys gospodarczy a inwestycje w polskim przemyśle spożywczym – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż
  • Wyniki produkcyjne przemysłu spożywczego w 2008 r. oraz w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazują, że skończyło się w tym sektorze ożywienie produkcyjne wywołane wejściem Polski do UE, a coraz bardziej widoczne stały się skutki światowego kryzysu gospodarczego. Przemysł spożywczy, który zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe ludności, odczuł jednak ten kryzys znacznie mniej niż inne działy polskiej gospodarki. Potwierdzają to wyniki II półrocza 2009 r., kiedy to okazało się, że spadek produkcji sprzedanej i pogorszenie wyników finansowych były tylko przejściowe. Do 2008 r. zjawiska kryzysowe nie oddziaływały na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Obniżenie tej aktywności nastąpiło dopiero w 2009 r., ale biorąc pod uwagę postępujący spadek inwestycji rozpoczętych należy sądzić, że będzie on kontynuowany w 2010 r. W kolejnych latach w przemyśle spożywczym można oczekiwać ponownego wzrostu nakładów na inwestycje.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, inwestycje, światowy kryzys gospodarczy
 • 8 Finansowe wsparcie projektów badawczo-rozwojowych – Piotr Szajner
  • Handel zagraniczny ma duże znaczenie dla sektora mleczarskiego ze względu na utrzymującą się na rynku krajowym przewagę podaży nad popytem. W kolejnych latach po akcesji do UE wzrastało dodatnie saldo wymiany handlowej. W 2009 r., w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz pogorszenia się koniunktury na światowym i unijnym rynku mleczarskim, zmniejszył się eksport. Jednocześnie odnotowano wzrost importu, a w konsekwencji spadek salda. Podobne tendencje mogą wystąpić także w 2010 r., a zdecyduje o tym spadek produkcji i skupu oraz aprecjacja złotego. Wzrost wartości waluty krajowej niekorzystnie wpływa na konkurencyjność cenową oraz opłacalność transakcji eksportowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel zagraniczny, sektor mleczarski, konkurencyjność, eksport, import
 • 12 Handel zagraniczny produktami mlecznymi – Katarzyna Berbeć, Edyta Janus
  • W artykule omówiono kluczowe możliwości zewnętrznego finansowania działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, w tym z sektora spożywczego. Przedstawiono najatrakcyjniejsze schematy wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz instrumentów podatkowych. Omówiono wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone na projekty B+R (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 oraz 4.5.2 PO IG) oraz na rozwój infrastruktury badawczorozwojowej (4.2 oraz 4.5.2 PO IG). Przedstawiono również mechanizmy podatkowe wspierające działalność badawczo-rozwojową.
   SŁOWA KLUCZOWE: dotacja, instrumenty podatkowe, innowacja, badania i rozwój

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 17 Ogrzewanie mikrofalowe w przemyśle mleczarskim – Antoni Pluta, Anna Berthold
  • Do dobrze znanych korzyści wynikających z ogrzewania mikrofalowego należy zaliczyć szybkie i bezpośrednie ogrzewanie produktu w całej masie oraz brak kontaktu z powierzchnią grzejną, a dzięki temu, zapobieganie przegrzewaniu produktu i blokowaniu przepływu. W artykule przedstawiono również wpływ ogrzewania mikrofalowego na jakość mleka. Retentat po mikrofiltracji mleka oraz śmietankę (28% tłuszczu) poddano ogrzewaniu mikrofalowemu w systemie ciągłym w temp. 110-138°C przez 5 s. Po sterylizacji próbki przechowywano w temp. 5±1°C oraz 25±1°C do 5 dni. Stwierdzono, że ogrzewanie śmietanki i retentatu odpowiednio w temp. powyżej 125 i 130°C przez 5 s, było skuteczne do sterylizacji mikrofalowej tych produktów. Ogrzewanie mikrofalowe nie powodowało niekorzystnych zmian smaku i zapachu produktu.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, retentat mleka, śmietanka, ogrzewanie, mikrofale
 • 24 Radiacyjna obróbka żywności – Waldemar Dzwolak
  • W artykule omówiono wpływ promieniowania jonizującego na składniki żywności, łącznie z powstawaniem 2-alkilocyklobutanonów w napromienianej żywności, oraz możliwości zastosowania promieniowania jonizującego do redukcji kancerogennych związków chemicznych (N-nitrozoamin i amin irradiabiogennych) obecnych w niektórych środkach spożywczych. Podano również podstawowe zasady znakowania żywności napromienionej. Artykuł jest rozszerzeniem publikacji zamieszczonej w nr. 4/2009 „Przemysłu Spożywczego” pod tytułem „Radiacyjna obróbka żywności. Stan prawy i dawki promieniowania”.
   SŁOWA KLUCZOWE: napromienianie żywności, radioliza, 2-ACB, promieniowanie jonizujące
 • 36 Program ochrony przed szkodnikami – Łukasz Peła
  • Zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego każda fi rma zajmująca się obrotem i produkcją żywności powinna wdrożyć oraz doskonalić program ochrony przed szkodnikami. Aby program ten był skuteczny, należy pamiętać, że pracownicy fi rmy świadczącej usługi DDD powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie biologii szkodników, środków biobójczych i ich stosowania oraz powinni posiadać co najmniej podstawową wiedzę nt. systemów zarządzania jakością. Należy też pamiętać o odpowiednio dobranych urządzeniach do monitorowania i zwalczania szkodników, które mogą poprawić skuteczność prowadzonych działań.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, szkodniki, ochrona przed szkodnikami

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 26 Produkty mleczne suplementowane związkami żelaza – Małgorzta Zierno, Dorota Zaręba
  • Żelazo jest zaliczane do mikroelementów niezbędnych dla organizmu człowieka. Badania krajowe i zagraniczne dowodzą, że dzieci, dziewczęta i kobiety nie spożywają wystarczającej ilości żelaza. W artykule omówiono wzbogacanie żywności w żelazo jako jedną ze strategii zapobiegania niedoborom żelaza. Żelazo dodawane do żywności można podzielić na niehemowe (nieorganiczne sole żelaza) i hemowe (pochodzenia zwierzęcego). Istotnymi czynnikami takiego wzbogacania są: trwałość produktu, koszt wzbogacania, chemiczna forma związków żelaza, ich biodostępność i wpływ na żywność (zmiana barwy, smaku i zapachu, katalizowanie utleniania tłuszczu).
   SŁOWA KLUCZOWE: żelazo, wzbogacanie, mleko, produkty mleczne
 • 30 Mleczne napoje fermentowane – wybrane aspekty zdrowotne – Stanisław Zmarlicki
  • W artykule przedstawiono poglądy na temat pochodzenia i właściwości prozdrowotnych pożytecznej mikroflory jelitowej człowieka. Omówiono także możliwości wspomagania tej mikroflory w wypełnianiu jej funkcji prozdrowotnych przez probiotyki stosowane w produkcji mlecznych napojów fermentowanych nowego typu lub preparatów farmaceutycznych. Podano przykłady stosowania probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób. Przedstawiono argumenty przemawiające za możliwością prozdrowotnego oddziaływania bakterii fermentacji mlekowej stosowanych do produkcji tradycyjnych rodzajów mleka fermentowanego.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczne napoje fermentowane, bakterie fermentacji mlekowej, probiotyki, prebiotyki

PRAWO

 • 39 Kolejna nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Maciej Taczanowski
  • Artykuł jest krótkim przeglądem dotyczącym ostatniej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innych ustaw, która weszła w życie 11 marca 2010 r. Zmiany ustaw przedstawiono przez pryzmat dwóch głównych celów legislacyjnych, tj. pełnego dostosowania stanu polskiego prawa żywnościowego, w zakresie bezpieczeństwa żywności, do prawa wspólnotowego oraz doprecyzowania niektórych polskich przepisów sprawiających poważniejsze trudności interpretacyjne. Przedmiotowa nowelizacja ma w większości charakter redakcyjny i – nie narzucając podmiotom branży spożywczej istotnych nowych obowiązków – stwarza dogodniejsze warunki prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo żywnościowe, polska ustawa żywnościowa, nowelizacja

WYDARZENIA

 • 44 Forum 100 – dyskusje o przyszłości przemysłu żywnościowego
  • Ponad 140 przedstawicieli kadry zarządzającej przemysłu spożywczego, organizacji branżowych, instytucji rządowych oraz naukowców wzięło udział w „Forum 100” – spotkaniu zorganizowanym przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, które odbyło się 11 marca 2010 r. w Warszawie.
 • 47 Polska – Unia – Świat
 • 48 Informacje biznesowe.

(więcej…)

Contents 4/2010

piątek, Kwiecień 30th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 4/2010

ECONOMY

 • 2 Economic Crisis and Investments in Polish Food Industry – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż
  • Production results of Polish food industry in 2008 and during the first months of 2009 indicate that revival in that sector connected with the accession of Poland into the EU has been finished. The effects of global financial crisis have been more and more noticeable. However since food industry meets basic consumer needs, it was less affected than other sectors of Polish economy. The results of Polish food industry in the second half of the year 2009 showed that decrease in the production sold and deteriorating of financial results were temporary. The crisis did not affect investment activity in food industry until 2008. The decline of investment activity was observed in 2009, but given the progressive decline in investments, it can be expected that it would continue in 2010. The revival of investment activity is expected in subsequent years.
   KEY WORDS: ford industry, investments, global financial crisis
 • 8 Foreign Trade of Dairy Products – Piotr Szajner
  • Reflecting permanent surpluses of dairy products on the domestic market foreign trade is considered a very important issue for Polish dairy sector. Consequent years after the accession to the EU showed an increase the positive balance of trade. Due to world economic crisis and worsening situation on the EU and the world market a decline in Polish dairy export was reported in 2009. At the same time dairy imports grew up and thus the balance considerably declined. Similar tendencies are likely to take place also in 2010, which will be caused by decline in production and procurement as well as appreciation of Polish currency. The appreciation will erode the price competitiveness and so the profitability if export transactions.
   KEY WORDS: foreign trade, dairy sector, competitiveness, export, import
 • 12 Financial Support for Research and Development Projects – Katarzyna Berbeć, Edyta Janas
  • The article entails the description of key possibilities of external financing for research and development activities for enterprises, including food sector. There are presented the most attractive support schemes within European Union Funds as well as tax instruments. The selected measures within Operational Programme Innovative Economy for R&D projects (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 and 4.5.2 of OPIE) and for the R&D infrastructure development (4.2, 4.5.2 of OPIE) are discussed. There are also presented tax instruments for the support of R&D activities.
   KEY WORDS: grant, tax instruments, innovation, research and development

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 17 Microwave Heating in Dairy Industry – Antoni Pluta, Anna Berthold
  • Microwave treatment has well known potential advantages, which are derived from the rapid and direct heat transfer to the product, even temperature distribution throughout the material and the lack of contact with hot surfaces, which avoids overheating of the product and formation of additional heat transfer resistance. In this paper the effects of microwave treatment on the quality of milk were also presented. Retentat after milk microfiltration and cream (28% fat) were subjected to the continuous-flow microwave treatment at 110-138°C for 5 s. After heat treatment samples were stored at 5±1°C and 25±1°C for up to 5 days. It was observed that the heating temperatures above 125 and 130°C / 5 s for cream and retentat, respectively, were effective as microwave sterilization. Microwave heating had no adverse effects on product flavour.
   KEY WORDS: milk, milk retentat, cream, heating, microwave
 • 24 Irradiation of Food – Waldemar Dzwolak
  • The infl uence of ionizing irradiation on food compounds is discussed in the article. Formation af 2-alkylcyklobutanone in irradiated foods is also presented. Some possibilities of reduction in some foods cancerous compounds (N-nitrosamines and biogenic amines) by ionizing tion are shown. There are also presented some general information on labeling of irradiated food. The article is an extension of a paper published in issue No. 4/2009 of „Przemysł Spożywczy” Doses under the tile Irradiation of Food. Legal Status and Irradiation”.
   KEY WORDS: food irradiation, radiolysis, 2-ACB, ionizing irradiation
 • 36 Program of Pest Control – Łukasz Peła
  • In concord with polish and UE law every company, which produce food, should implement and improve the Pest Management. There are few necessary points for Pest Management to be eff ective. Pest Controllers should be trained in pest biology and should have minimum knowledge about quality management systems. They also should know very well pesticides and the way of use. The appropriate choice of equipment for Pest Control can help eff ectiveness of undertaken action.
   KEY WORDS: food safety, pests, pest management, pest control
 • 26 Dairy Products Supplemented with Iron Compounds – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
  • Iron is recognized as microelements requred by human organism. National and foreign research proved that children, girls and women do not consume sufficient quantities of iron. The review article presents the problem of food enrichment with iron, which is one of the strategies of the prevention to iron deficiency. There are two forms of iron added to foodstuffs: nonhaeme (inorganic salts of iron) and haeme (the animal origin). Major factors of such enrichment are: the shelf life of the product, the cost of enrichment, the chemical form of iron compounds, their bioavailability, and their influence on the food (changes of colour, taste and smell, catalyzing of fat oxygenation).
   KEY WORDS: iron, fortification, milk, dairy products
 • 30 Cultured Milks – Chosen Health Aspects – Stanisław Zmarlicki
  • The article presents the views on the origin and health promoting properties of advantageous intestinal microflora. It discusses the possibility of supporting that microflora in performing its functions, by probiotics used in production of novel cultured milks or pharmaceutical preparations. Examples are presented on the use of probiotics in prophylaxis and treatment of certain diseases. Arguments are cited supporting the view that lactic acid bacteria used in production of traditional cultured milks, have also positive influence on our health.
   KEY WORDS: milk fermented beverages, lactic acid bacteria, probiotics, prebiotics

LAW

 • 39 Consecutive amendments of the Statute on Safety of Food and Nutrition – Maciej Taczanowski
  • The article is a brief preview of the last amendments of Polish Statute on Safety of Food and Nutrition, and other statutes. The amendments entered into force on 11 March 2010. The amendments are presented in view of two leading legislation motives, i.e. to gain a full conformity of Polish food law status with Community law, within the scope of food safety, and to make some Polish provisions more precise, in case of its major interpretation problems. In general, the amendments are mainly of editorial nature and do not impose new significant obligations on food business operators, creating better conditions for the business activity.
   KEY WORDS: food law, Polish food statute, law amendments

EVENTS

 • 44 Forum 100 – Discussion on Food Industry Future
 • 47 Poland – Union – World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 3/2010

poniedziałek, Marzec 29th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 3/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wyzwania i bariery produkcji mięsa w Polsce – Robert Mroczek
  • W 2010 r. możliwy jest wzrost produkcji mięsa wieprzowego o ok. 100 tys. t (do ok. 1800 tys. t) oraz dalsza powolna odbudowa pogłowia trzody chlewnej. Produkcja mięsa wołowego będzie podobna jak w ub.r, a drobiowego może nieznacznie wzrosnąć. Eksportujemy ponad połowę produkowanej w kraju wołowiny, głównie do krajów UE. Pogorszenie opłacalności tuczu trzody chlewnej w latach 2007-2008, m.in. ze względu na wysokie ceny zbóż i pasz, spowodowało ograniczanie produkcji żywca wieprzowego przez rolników. W latach 2008-2009 Polska stała się importerem netto mięsa wieprzowego. Pogorszyła się sytuacja finansowa zakładów przemysłu mięsnego oraz sektora drobiarskiego, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży. W latach 2008-2009 zyski sektora mięsnego były o 1/3 niższe niż w latach 2006-2007, a sektor drobiarski w 2008 r. nie wypracował zysku.
   SŁOWA KLUCZOWE: wieprzowina, wołowina, mięso drobiowe, produkcja, eksport, import, zakłady przemysłu mięsnego
 • 8 Dotacje na duże inwestycje – Michał Turczyk, Kamila Łepkowska
  • W artykule omówiono możliwości ubiegania się przez przedsiębiorstwa z sektora spożywczego o dotację na realizację dużych inwestycji o wartości przekraczającej 160 mln zł w ramach działania 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Omówiono zwłaszcza warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać wsparcie, przedstawiono również proces aplikacyjny oraz zasady obliczania wysokości dotacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: inwestycje, dotacje, innowacyjność, nowe technologie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 System EUROP – klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych – Agnieszka Pawelec
  • Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP jest obowiązkowa dla zakładów prowadzących ubój bydła powyżej 3900 szt. i/lub trzody chlewnej powyżej 10 400 szt. rocznie. Sześciostopniowa skala klasyfikacji tusz wieprzowych określa procentową zawartość chudego mięsa w tuszy. Szacowania mięsności, na podstawie pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu, dokonuje uprawniony rzeczoznawca. Wizualna ocena tusz wołowych określa poziom umięśnienia oraz otłuszczenia w pięciostopniowych skalach. Jednocześnie każda tusza wołowa zaliczana jest do jednej z piątej kategorii bydła rzeźnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: klasyfikacja, EUROP, tusze wołowe, tusze wieprzowe, IJHARS, klasy umięśnienia, klasy otłuszczenia
 • 16 Tradycyjne i niekonwencjonalne przekąski mięsne – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Przekąski z roku na rok zdobywają coraz więcej zwolenników. Jest to niezwykle dochodowy biznes. Spożycie przekąsek w Polsce i na świecie wciąż rośnie. Większość z nich jest źródłem niepełnowartościowego białka i charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu, sięgającą nawet 40%, oraz soli. Pewnymi zmianami wprowadzonymi w spożywaniu mięsa oraz znanych na naszym rynku przekąsek mogą być tradycyjne przekąski mięsne, m.in. beef jerky, bakkwa lub niekonwencjonalne przekąski azjatyckie, np. pieczona szarańcza.
   SŁOWA KLUCZOWE: przekąski mięsne, beef jerky, biltong, bakkwa, pieczona szarańcza, spożycie przekąsek
 • 21 Bakterie probiotyczne w produktach mięsnych – Zbigniew J. Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska
  • Na świecie produkuje się obecnie wiele rodzajów fermentowanych wyrobów mięsnych. Najpopularniejszą grupą tych produktów są kiełbasy i szynki surowe, przy produkcji których istotną rolę odgrywają kultury startowe. W artykule wykazano skuteczność stosowania kultur startowych, które nie tylko poprawiają smak i aromat produktów oraz zapewniają im bezpieczeństwo mikrobiologiczne, ale także mogą mieć właściwości probiotyczne. Fermentowane wyroby mięsne mają tę zaletę, że tylko w tej grupie produktów mięsnych istnieje możliwość zastosowania probiotyków.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakterie probiotyczne, fermentacja, produkty mięsne, właściwości prozdrowotne
 • 25 Szkolenia pracowników obowiązek czy potrzeba
 • 26 Przyprawy i ich ekstrakty w przetwórstwie mięsa – Halina Makała
  • W artykule scharakteryzowano i opisano rolę przypraw oraz substancji aromatyzujących najczęściej stosowanych w przetwórstwie mięsa – przedstawiono przykłady zastosowania przypraw do określonego asortymentu mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu oraz wyrobów z nich uzyskiwanych. Omówiono antyutleniające właściwości wybranych przypraw wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa, szczególnie takich jak rozmaryn. Scharakteryzowano ekstrakty przypraw, sposoby ich pozyskiwania oraz możliwości zastosowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, właściwości, przetwórstwo mięsa
 • 29 Środki smarne a bezpieczeństwo żywności. Cz. 2 – Radosław Sutkowski
  • W artykule podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego. Uwzględniono następujące warunki środowiska produkcji: niska lub wysoka temperatura, wilgotność, stężone środki agresywne (myjące), zapylenie. W artykule zamieszczono również specyficzne zastosowania środków smarnych w przemyśle spożywczym. W odniesieniu do środków smarnych przytoczono przykłady rzeczywiście obecnych w zakładach dokumentów systemu zarządzania jakości ISO 9001;2001.
   SŁOWA KLUCZOWE: środki smarne, bezpieczeństwo żywności, dobór środków smarnych

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 33 Opakowanie a wizerunek firmy przyjaznej środowisku – Hanna Żakowska
  • Narastające problemy ekologiczne o zasięgu lokalnym i globalnym spowodowały pojawienie się nowych kierunków w projektowaniu różnych wyrobów, w tym opakowań. Coraz liczniejsza grupa świadomych klientów rezygnuje z konsumpcyjnego stylu życia na rzecz zachowań proekologicznych i oczekuje takiego podejścia od producentów. Opakowanie może stać się dobrym narzędziem w tworzeniu wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne, jeżeli narzędzie to jest wykorzystywane odpowiedzialnie, zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną i handlową.
   SŁOWA KLUCZOWE: ochrona środowiska, opakowania, odpady opakowaniowe, ślad węglowy, recykling
 • 36 Opakowania inteligentne -Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski
  • W artykule omówiono opakowania inteligentne, nazywane niekiedy sprytnymi, służące do monitorowania i dostarczania informacji o produkcie, jego jakości, a także narażeniach występujących podczas transportu, magazynowania, sprzedaży detalicznej oraz podczas użycia. Opakowanie inteligentne zdefiniowano jako opakowania zawierające wewnętrzny lub zewnętrzny wskaźnik zmieniający swoje właściwości pod wpływem warunków zewnętrznych (np. temperatury) lub zmian zachodzących wewnątrz opakowania (np. wydzielającymi się podczas starzenia produktu metabolitami). Przedstawiono również zasadę działania i podano przykłady wskaźników: jakości, temperatury i czasu (TTI) oraz obecności gazów.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania inteligentne, wskaźniki świeżości, wskaźniki czasu i temperatury, wskaźniki obecności gazu

WYDARZENIA

 • 40 Polska – Unia – Świat

(więcej…)

Contents 3/2010

poniedziałek, Marzec 29th, 2010

cover "Przemysł Spożywczy" 3/2010

ECONOMY

 • 2 Challenges and Barriers of Meat Production in Poland – Robert Mroczek
  • In 2010 the increase of meat production (up to 1800 ths. tons), as well as further slowly reconstruction of pigs headage is likely to occur. The beef production will be similar to last year, in turn the poultry production may insensibly rise. We export over half of beef meat produced in Poland, mainly to EU countries. Deterioration of cost-effectiveness of pigs fattening in the years 2007-2008, on accounted of high prices of feed and cereals, caused limitation of pigs production. In the years 2008-2009 Poland became a net importer of pig meat. Despite of sales income growth the financial condition of meat industry companies, as well as poultry sector was deteriorated. In the years 2008-2009 the profit of meat sector was at about 1/3 lower than in the years 2006-2007, whereas the poultry sector in 2008 didn’t turn a profit.
   KEY WORDS: pork, beef, poultry, export, import, meat industry companies
 • 8 Grants for Big Investments – Michał Turczyk, Kamila Łepkowska
  • The paper presents funding opportunities for implementation of large investment projects (value of above 160 M PLN) by enterprises from food processing industry within the framework of measure 4.5.1 Operational Program Innovative Economy. In particular the Paper focuses on discussing the requirements of the measure, presents main stages of the application process and explains how to determine potential level of support.
   KEY WORDS: investment, grants, innovativeness, new technologies

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 EUROP System – Classification of Carcasses of Slaughter Animals – Agnieszka Pawelec
  • Classification of slaughter animals in EUROP system is obligatory for the plants which slaughter more than 3900 heads of cattle and/or more than 10 400 pigs annually. The six-grade scale of classification of pork carcasses determines the percentage of lean meat in the carcass. Estimation of meatiness, on the ground of measurements of back fat and M. longissimus dorsi is performed by authorized expert. Visual evaluation of beef carcasses determines the level of musculature and fattening in five-grade scales. At the same time, each beef carcass is classified in one from five categories of slaughter cattle.
   KEY WORDS: classification, EUROP, beef carcasses, pork carcasses, IJHARS, muscle grades, fattening grades
 • 16 Traditional and Unconventional Meat Snacks – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Snack market is unusually money-maker business and gains yearly more and more adherents. Consumption of snacks in Poland and all over the world still increase. Most of them are sources of low biological value proteins and contain a lot of fat (even 40%) and edible salt. A new trend in meat consumption and alternative to well known snack in Polish market could be meat snack (e.g. beef jerky, bakkwa) or unconventional Asian snacks, e.g. roast locust.
   KEY WORDS: meat snacks, beef jerky, biltong, bakkwa, roast locust, snacks consumption
 • 21 Probiotic Bacteria in Meat Products – Zbigniew J. Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska
  • There are many fermented meat products produced on the markets all over the world. The most popular group includes sausages and raw hams, in manufacture of which starter cultures play the important role. In the present paper, the efficacy of the application of starter cultures has been indicated. The mentioned cultures not only improve the flavour of the products and ensure their microbiological safety but also they possess probiotic properties. The advantage of the fermented meat products consists in the fact that the possibility of applying probiotics exists only for this group of meat products.
   KEY WORDS: probiotic bacteria, fermentation, meat products, pro-health action (health-promoting properties)
 • 26 Spices and Their Extracts in Meat Processing – Halina Makała
  • This article characterizes and describes the role of spices and flavourings which are frequently used in meat processing. There are presented examples of the using of spices to a specific range of meat from slaughter animals, poultry and products obtained out of they. In the article are discussed the antioxidant properties of selected spices used in meat processing, particularly such as rosemary. There are characterized extracts of spices, their acquisition and application options.
   KEY WORDS: spices, properties, meat processing
 • 29 Lubricants in Respect to Food Safety. Part II – Radosław Sutkowski
  • The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substance (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants – USDA H1. The article contains the examples of the documents existing in the plants using ISO 9001;2001 management quality systems concerning lubricants.
   KEY WORDS: lubricants, food safety, selection of lubricants

LOGISTICS – PACKAGING

 • 33 Packaging and Environment-Friendly Image of the Enterprise – Hanna Żakowska
  • Increasing local and global environmental problems led to the appearance of new trends in project design of different products, including packaging. Currently numerous client groups abandon their consumable lifestyle in favour of more environmental friendly behaviour, and the same is expected from the producers. Packaging can be developed as an effective tool in creating environment caring image of the enterprise, provided of course that this tool is used responsibly and according to business and production best practice.
   KEY WORDS: environment protection, packaging, packaging waste, carbon footprint, recycling
 • 36 Intelligent Packaging – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski
  • In this paper the intelligent packaging, sometimes called smart packaging, used to provide information about storage, transport, retailing and in consumer’s home are described. Intelligent packaging is defined as packaging containing internal or external indicator that can sense environmental changes inside or outside the package. Some commercially available examples and detailed information about intelligent packaging concepts e.g. freshness indicators, time-temperature indicators and gas concentration indicators were given too.
   KEY WORDS: intelligent packaging, quality indicators, time-temperature indicators, gas indicators

EVENTS

 • 40 Poland – Union – World

(więcej…)

Spis treści 2/2010

czwartek, Luty 18th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" nr 2/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Granty unijne dla branży spożywczej – Michał Jaworski, Karolina Kaptur
  • W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podano informacje o kolejnych krokach w procesie ubiegania się o dotację, od wyboru odpowiedniego schematu wsparcia, przygotowania i złożenia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawiono również główne zasady ubiegania się o fundusze, w tym rodzaj projektów kwalifikujących się do wsparcia, czynniki zwiększające szansę na dotację, potencjalną wartość dotacji, a także kluczowe ograniczenia i wyłączenia z możliwości wnioskowania o fundusze. Zawarto także praktyczne informacje dla wnioskodawców dotyczące procesu składania wniosków o wsparcie oraz procesu oceny projektu.
   SŁOWA KLUCZOWE: dotacja, innowacja, badania i rozwój, branża spożywcza

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Jakość mikrobiologiczna żywności w Polsce – Bożena Windyga, Halina Ścieżyńska
  • Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: jakość mikrobiologiczna, zatrucia pokarmowe, bakterie chorobotwórcze w żywności
 • 12 Techniki analityczne on-line w procesach produkcji żywności – Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Jarosław Czubiński
  • Produkcja żywności w zakładach przemysłu spożywczego wymaga kontrolowania parametrów procesu technologicznego, co bezpośrednio wpływa na jakość gotowego wyrobu. Techniki analityczne stosowane do oceny i kontroli jakości surowców, półproduktów czy produktów końcowych są nieustannie udoskonalane. Szybkie uzyskanie danych z przeprowadzanych analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i bezpieczeństwo produkcji żywności. Dlatego zastosowanie systemów analitycznych pracujących w systemie on-line nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: systemy on-line, UV-Vis, NIR, fluorescencja, biosensory
 • 22 Przemysłowa produkcja roślin GM – fakty dokonane – Krzysztof L. Krzystyniak
  • Bezpieczeństwo genetycznie modyfikowanej (GM) żywności i paszy jest określone w ramach regulacji 1829/2003 (EC) oraz dyrektywy 2001/18/EC formułującej zasady celowego wprowadzania GMO do środowiska. Niemniej w ostatnich latach odnotowano wiele przypadków nielegalnego wprowadzenia do obrotu genetycznie modyfikowanych roślin niedopuszczonych do konsumpcji, a nawet w niektórych przypadkach niedopuszczonych do produkcji przemysłowej. Niedozwolone uwalnianie GMO do środowiska podważa zaufanie społeczeństwa. Występowanie przypadkowych lub niezamierzonych incydentów genetycznie modyfikowanych roślin może być wyeliminowane lub ograniczone.
   SŁOWA KLUCZOWE: rośliny genetycznie zmodyfikowane, bezpieczeństwo żywności, czynniki ryzyka, legislacja GMO, przemieszanie odmian transgenicznych, rozsiewanie transgenów
 • 26 Detekcja GMO w żywności – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Dopuszczenie do obrotu genetycznie modyfikowanych organizmów wywołało debatę społeczną dotyczącą prawa wyboru pomiędzy produktami zawierającymi GMO a wolnymi od nich. Gwarancją wolności wyboru jest obowiązek oznakowania produktów zawierających bądź wyprodukowanych z użyciem GMO. Spowodowało to konieczność opracowania czułych i wiarygodnych metod detekcji i analizy ilościowej. Opierają się one na analizie białek (z wykorzystaniem metod immunologicznych ELISA i LFS) lub DNA (z zastosowaniem metody PCR). Proces wykrywania GMO rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki. Kolejnym etapem jest jej redukcja do skali laboratoryjnej i analitycznej, i ona jest dopiero wykorzystana do przeprowadzenia detekcji GMO lub oznaczenia jego procentowej zawartości. Wymagania co do tych etapów zostały formalnie zawarte w stosownych normach i rozporządzeniach.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, pobranie próbki, oznaczenie jakościowe, analiza ilościowa, standardy
 • 34 Metody oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia – Anna Wątroba, Krzysztof Krygier
  • W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, ocena jakości, fizyczne i chemiczne metody, szybkie testy
 • 37 Higiena personelu w produkcji żywości – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik-Kalinowska
  • W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych każdy producent żywności, bez względu na wielkość, profil i charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz jakość zdrowotną produkowanych wyrobów. Zakłady produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością powinny tworzyć oraz spełniać warunki gwarantujące wyprodukowanie zdrowego i bezpiecznego środka spożywczego. Warunki te są przede wszystkim związane z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny być zapewnione podczas całego procesu produkcyjnego. Człowiek, obecny na każdym etapie produkcji, stanowi najsłabsze ogniwo w ciągu produkcyjnym. Świadomość istniejącego zagrożenia ze strony pracownika oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny gwarantuje dobrą jakość wyrobów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, personel, GHP, mycie, dezynfekcja
 • 42 Środki smarne a bezpieczeństwo żywności. Cz. 1 – Radosław Sutkowski
  • Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: środki smarne, bezpieczeństwo żywności, skażenie żywności
 • 45 Kadm w środkach spożywczych – celowość obniżenia limitów – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Opoka
  • Porównano opracowane statystycznie dane pochodzące z monitoringu krajowego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia kadmem środków spożywczych pochodzenia roślinnego z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności kadmem w świetle ostatniej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ze stycznia 2009 r. i celowość obniżenia niektórych limitów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kadm, metale ciężkie, toksyczność kadmu, żywność, zanieczyszczenie kadmem, pobranie kadmu z żywnością

WYDARZENIA

 • 49 Żywność i żywienie w XXI w.
  • Ponad stu naukowców i przedstawicieli polskich firm spożywczych spotkało się 4 grudnia 2009 r. na Politechnice Łódzkiej na konferencji „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego przemysłu spożywczego” aby dyskutować o przyszłości badań i kierunkach rozwoju technologii dla tego sektora. Z punktu widzenia polskiej gospodarki to ważna konferencja. Polska jest bowiem znaczącym producentem mleka, mięsa, zbóż oraz owoców i warzyw, a przemysł rolno-spożywczy jest ważnym działem krajowej gospodarki.
 • 50 Polska – Unia – Świat

52 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 2/2010

czwartek, Luty 18th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" nr 2/2010ECONOMY

 • 2 Union Grands for Food Industry in Poland – Michał Jaworski, Karolina Kaptur
  • The article presents potential grant opportunities for highly innovative projects and goal-oriented projects, including R&D works and implementation of their results in the company applying for grant, within measures 1.4-4.1 and 4.4 Operational Programme Innovative Economy (OP IE). In particular, the article includes information on following steps and procedures in the process of grant application, starting from the choice of appropriate aid measure, preparation and submission of grant application, till the moment of signing grant agreement. General principles of applying for EU funds are presented, including the type of projects eligible for co-financing, success factors increasing grant probability, potential grant values, as well as key limitations and exclusions in grant applications. Some practical information for applicants, including grant application submission and projects evaluation process, are also included.
   KEY WORDS: grant, innovation, research and development, food processing industry

TECHNICK – TECHNOLOGY

 • 8 Microbiological Quality of Food in Poland – Bożena Windyga, Halina Ścieżyńska
  • The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented
   KEY WORDS: microbiological quality, food poisoning, pathogenic bacteria in food
 • 12 On-Line Analytical Techniques in Food Production – Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Jarosław Czubiński
  • In the process of food production it is very important to monitor the parameters on the production line, which directly affects the quality of the inished products. Analytical techniques used for evaluation and quality control of raw materials, intermediates (semi-finished products) or finished products require continuous improvement. Fast data gathering from analysis directly affects the optimization, efficiency and security of food production. Therefore, the application of analytical systems operating on-line in recent years become increasingly important.
   KEY WORDS: on-line systems, UV-Vis, NIR, fluorescence, Biosensors
 • 22 Production of GM Plants – Accomplished Facts – Krzysztof L. Krzystyniak
  • Safety of genetically modified (GM) food and feed is defined within the framework of the Regulation (EC) No. 1829/2003, and Directive (EC) 2001/18/EC on the deliberate release of GMOs into the environment. Nevertheless recent years have seen a number of illegal releases of GM crops that were not approved for human consumption or in some cases even for commercial planting. These unapproved GMO releases are affecting social confidence. The possible occurrence of unintended or unexpected events in agriculture industry of GM plants can be eliminated or restricted.
   KEY WORDS: genetically modified plants, food safety, risk factors, GMO legislation, transgene admixture, transgene dispersal
 • 26 GMO Detection in Food – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • GMOs’ approval for commercialization has caused public debate on the consumers’ freedom of choice to purchase GMO-derived products or not. To protect the consumers’ freedom of choice GMO labeling regulations were issued. To make sure the successful enforcement of the GMO labeling, specific and reliable techniques had to be developed. Protein and nucleic acid-based detection techniques have been exploited, such as ELISA, lateral flow strip, and PCR. The GMO-detection process starts with acquirement of representative sample, which has to be reduced to a laboratory and analytical size. The latter one is used for GMO detection or its quantitative analysis. Requirements for the whole process are issued in proper standards and regulations.
   KEY WORDS: GMO, sampling, qualitative analysis, quantitative analysis, standards
 • 34 Methods of Quality Evaluation of Fats Used for Frying – Anna Wątroba, Krzysztof Krygier
  • The aim of this work was to systematize and update knowledge of methods of quality evaluation of fats use for frying. Laboratory methods based on physical as well as chemical changes of fats, and rapid tests being their completion were considered. At the end of the paper guidelines and regulations in different countries on fat use for frying were tabulated.
   KEY WORDS: frying, quality evaluation, physical and chemical methods, rapid tests
 • 37 Personnel Hygiene in Food Production – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik-Kalinowska
  • According to current legal regulations in Poland, every food producer, without consideration on size, profile and production nature, is responsible for safety and nutritional quality of products. The basic principles of hygiene must be assured during whole production process to fulfill those requirements. These conditions are connected with Man is the weakest point in hygiene assurance during food processing.
   KEY WORDS: hygiene, personnel, GHP, cleaning, disinfection
 • 42 Lubricants in Respect to Food Safety. Part I – Radosław Sutkowski
  • The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevitable. The lubricant for use in food industry should be non-toxic and harmless for human health. There are three very important factors, which affect safety from lubrication point of view: the type of lubricants used in a factory, the way the machine is designed and the application of the quality management systems. The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substances (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants – USDA H1. The article contains the examples of the documents, in enterprises using ISO 9001:2001 management quality systems, concerning lubricants.
   KEY WORDS: lubricants, food safety, food contamination
 • 45 Cadmium in Foodstuffs – Purposefulness to Decrease Limits – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Opoka
  • Statistical processed data derived from the domestic (2004-2008) and other the EU member states monitoring studies, related to existing contamination of foodstuffs of plant origin with cadmium, were compared with highest permitted levels stated in Regulation (EC) 1881/2006, amended by Regulation (EC) 629/2008. Health hazards caused by food contamination with cadmium were discussed in light of the recent opinion of the European Food Safety Authority issued in January 2009 and purposefulness of decreasing some of the prevailing limits.
   KEY WORDS: cadmium, heavy metals, toxicity of cadmium, contamination with cadmium, intake of cadmium with foods

EVENTS

 • 49 Food and Feeding in XXI Century
 • 50 Poland – Union – World
 • 52 Business Information (więcej…)

Spis treści 1/2010

czwartek, Styczeń 28th, 2010

Okładka 1/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rankingowa Lista 2000 polskich przedsiębiorstw spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział w obrotach tej grupy podmiotów wyniósł ok. 6,5%. Znaleźli się na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: producenci żywności, przedsiębiorstwa spożywcze, wyniki ekonomiczne
 • 6 Najcenniejsze marki w sektorze żywnościowym – Hanna Górska-Warsewicz
  • Sukces marki na rynku wynika z decyzji producentów w trzech obszarach: pozycji marek w asortymencie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa, strategii pozycjonowania marki oraz jej identyfikatorów. W artykule przedstawiono wyniki szóstego rankingu najcenniejszych polskich marek opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking jest oparty na wartości marki w ujęciu monetarnym. Szczególną uwagę zwrócono na rankingi szczegółowe oraz podsumowanie dotychczasowych rankingów pod względem mocy marki.
   SŁOWA KLUCZOWE: pozycja marki, ranking marek, wartość marki
 • 10 Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego – Roman Urban
  • W minionym dwudziestoleciu polski przemysł spożywczy osiągnął duży postęp w efektywności i produktywności czynników wytwórczych. Wyrażał się on istotną poprawą wydajności pracy oraz zmniejszeniem wysokiej energochłonności i wodochłonności produkcji, przy nieznacznym zwiększeniu majątkochłonności. Ich wynikiem jest także wzrost siły ekonomicznej podmiotów przemysłu spożywczego i wysoka stopa zwrotu kapitału własnego, przy stałym wzroście wartości właścicielskiej. Duża poprawa efektywności produkcji żywności i napojów stanowi trwałą i solidną podstawę rozwoju tego działu polskiej gospodarki. Zapewnia ona także solidne podstawy utrzymania jego konkurencyjności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produktywność, efektywność, przemysł spożywczy
 • 14 Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi – Janusz Rowiński
  • W okresie poprzedzającym akcesję zmienił się charakter polskiego rynku żywnościowego, nastąpiły zmiany instytucjonalne handlu zagranicznego oraz modernizacja i dostosowanie przemysłu rolno-spożywczego do standardów unijnych. W rezultacie polska gospodarka żywnościowa była w dniu członkostwa dobrze przygotowana do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Ponieważ równocześnie polska oferta okazała się konkurencyjna cenowo, po akcesji nastąpił szybki wzrost eksportu rolno-spożywczego przede wszystkim do innych krajów członkowskich UE, a ujemne saldo ogółem obrotów tą grupą towarów przekształciło się w trwale dodatnie.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, członkostwo w UE.
 • 20 Dofinansowanie szkoleń w ramach funduszy Unii Europejskiej – Joanna Plizga-Phillips, Magdalena Kućma
  • Planując budżet szkoleniowy przedsiębiorstwa na 2010 r. należy rozważyć możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie w zakresie dofinansowania rozwoju kadr w przedsiębiorstwie. Szczególnie w okresie dekoniunktury gospodarczej możliwość odciążenia budżetu HR (Human Resources – zasoby ludzkie) firmy, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu inwestycji kadry, może stać się dużą szansą zbudowania potencjału firmy na kolejne lata. Na jeden, maksymalnie dwuletni, projekt szkoleniowy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro.
   SŁOWA KLUCZOWE: szkolenia, dofinansowanie inwestycji w kadry, optymalizacja polityki HR
 • 24 Jubileusz 60-lecia Wydawnictwa SIGMA-NOT
  • Wiedza fachowa na każde czasy – to motyw przewodni jubileuszu 60-lecia oficyny wydawniczej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), od trzydziestu lat znanej jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, którego główne uroczystości odbyły się 24 listopada 2009 r. w Warszawskim Domu Technika. SIGMA-NOT to największe wydawnictwo czasopism technicznych na polskim rynku, które obecnie wydaje 33 tytuły na poziomie merytorycznym i edytorskim porównywalnym z najwyższymi standardami obowiązującymi na światowym rynku prasy fachowej. Do tej grupy czasopism Wydawnictwa należy też nasz miesięcznik wydawany w latach 1946-1954 pod nazwą „Przemysł Rolno-Spożywczy”, a od 1955 r. już jako „Przemysł Spożywczy”.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 26 Spektroskopia NIR on-line w kontroli procesów produkcji żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr Paweł Lewicki
  • Cennych informacji nt. składu żywności może dostarczyć wnikliwe przestudiowanie widm w podczerwieni (IR) uzyskanych za pomocą spektrometrów IR. W analizie żywności wykorzystuje się najczęściej spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR). Bez wątpienia największą zaletą spektroskopii NIR jest szybkość analizy, możliwość uzyskania kilku wyników w tym samym czasie oraz brak konieczności przygotowywania próbek. Zastosowanie systemów NIR on-line umożliwia ciągłe kontrolowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, precyzyjne jego sterowanie, a w konsekwencji optymalizację.
   SŁOWA KLUCZOWE: NIR on-line, spektroskopia, podczerwień, analiza fizykochemiczna

PRAWO

 • 31 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aspekty prawne i naukowe – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Umieszczanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności na produkcie spożywczym lub wykorzystywanie ich w reklamie takiego produktu jest uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem można stosować jedynie oświadczenia,na które zezwoliła Komisja i które są włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Obecnie wciąż trwają prace nad poszczególnymi przepisami oraz nad opracowaniem samego wykazu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykazem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, żywność, rynek żywnościowy, prawo żywnościowe
 • 34 Aktywne i inteligentne opakowania żywności – przepisy prawne – Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
  • W artykule omówiono aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej – rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009. Podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, dotyczy ich system traceability i składanie deklaracji zgodności. Omówiono także procedurę zgłaszania do oceny substancji odpowiedzialnych za aktywną i inteligentną funkcję opakowania oraz ustanowienia wspólnotowego wykazu substancji dozwolonych. Wymieniono szczegółowe informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności wyrobu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania aktywne, opakowania inteligentne, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, EFSA

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 40 Opakowania żywności do ogrzewania w kuchenkach mikrofalowych – Izabela Przetaczek-Rożnowska
  • Konsumenci wykorzystują kuchenki mikrofalowe do szybkiego rozmrażania, podgrzewania oraz pieczenia i gotowania posiłków. Dlatego istotny jest dobór odpowiedniego opakowania, aby podczas podgrzewania żywności w opakowaniu w polu mikrofalowym nie uległo ono deformacji, nie roztopiło się, a także nie wpłynęło w żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności. Przed doborem opakowania producent musi również podjąć decyzję czy produkt podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej ma uzyskać chrupiącą skórkę, brązowe zabarwienie czy może opakowanie ma być pomocne w ograniczeniu miejscowych przypaleń. Aby dobrać odpowiednie opakowanie, należy znać właściwości materiału, z którego jest wykonane opakowanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie pasywne, susceptor, receptor, pole mikrofalowe

WYDARZENIA

 • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2010 r.
 • 46 Jakość i bezpieczeństwo żywności – nowe podejście – Agnieszka Górecka
  • Firma Silliker Polska świadcząca usługi badań laboratoryjnych i doradztwa w zakresie prawa żywnościowego, wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami z Silliker Group Corporation w październiku br. przeprowadziła już szóste doroczne warsztaty kadry menedżerskiej „Bezpieczeństwo i jakość żywności”.
 • 47 Informacje biznesowe
 • 48 Polska – Unia – Świat

(więcej…)

Contents 1/2010

sobota, Styczeń 30th, 2010

Okładka 1/2010 "Przemysł Spożywczy"ECONOMY

 • 2 Ranking List 2000 of Polish Food Industry Companies – Jadwiga Drożdż
  • The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent about 10% companies and capital groups included in the List 2000 of Polish companies. The share of this group in turnover amounts to approximately 6,5%. This List contains representatives from almost all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceed 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
   KEY WORDS: producers of food, food enterprises, economic results
 • 6 The Most Valuable Brands in Food Sector – Hanna Górska-Warsewicz
  • The success of brand is perceived as a result of managing decisions in three areas: place of brand in the producer assortment, strategies of brand positioning as well as the elements of the brand allowing for brand identification. In the article results of the Sixth Ranking of the Most Valuable Polish Brand are introduced, published by “Rzeczpospolita” newspaper. Ranking was created based on the monetary brand value. The special attention is given to detailed rankings as well as the summary of previous rankings in the scope of the strength of the brand.
   KEY WORDS: place of brand, ranking of brands, brand value
 • 10 Productivity and Efficiency of Polish Food Industry – Roman Urban
  • During the last twenty years Polish food industry improved substantially its efficiency and productivity. Labor efficiency increased, energy and water consumption decreased with parallel small increase in fixed asset intensity. It resulted in increased economic strength of food enterprises, high rate of return on equity at constant increase of ownership value. Large increase in production effectiveness of food and beverages is a good basis for further development of that branch of Polish economy. It is also a solid base for domestic and international competitiveness of Polish food industry.
   KEY WORDS: productivity, efficiency, food industry
 • 14 The Changes in Foreign Trade of Agri-Foodstuffs – Janusz Rowiński
  • In the years before accession the Polish food market changed its shape, the foreign trade with agricultural products was privatized and agro-food industry modernized and adjusted to the EU standards. Polish food economy was therefore in the day of accession well prepared to the functioning on the European market. Prices of Polish agro-food industry were competitive and the rapid growth of export of agro-food products after accession was observed. Poland has now an important surplus in the agro-food trade with other member countries.
   KEY WORDS: key words: agri-food trade, membership in EU.
 • 20 Financing of Trainings within the European Union Funds – Joanna Plizga-Phillips, Magdalena Kućma
  • When planning training budget for 2010 a company should consider the potential of using European funds for co-financing of staff development. Especially, during the economic downturn a chance to unburden the company HR budget while intensifying training programs can become a great business opportunity to build capacity for future years. For one maximum two-year training project a company may receive up to EUR 2 million of financing.
   KEY WORDS: training, financing of investments in human resources, HR optimization
 • 24 The 60th Jubilee of Publishing House SIGMA-NOT

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 26 NIR on-Line Spectroscopy in Food Production System Control – Arkadiusz Szterk, Piotr Paweł Lewicki
  • Reliable information about food composition can be provided by careful studying infrared (IR) spectrum obtained by the IR spectrometers. Near infrared (NIR) spectroscopy is the most commonly used for chemical analysis of food. Quickness of analysis and the possibility to obtain many results at a time are undoubtedly the greatest advantages of the NIR spectroscopy. There is no necessity of preparing samples for analysis. The use of NIR on-line systems provides the possibility to check the production process in real time on a constant basis, its control with a high precision, and consequently its optimization.
   KEY WORDS: NIR on-line, spectroscopy, infrared, physicochemical analysis

LAW

 • 31 Nutrition and Health Claims – Legal and Scientific Aspects Iwona Wrześniewska-Wal
  • Food and health claim placement on the label of the food product or usage of the claim in the food product advertisement is ruled by the regulation no 1924/2006. According to this regulation only approved and listed in the register approved by the Commission claims might be used. Currently some paragraphs and the register are still under construction. Up to date status of the food and health claims register is covered in the following article.
   KEY WORDS: health claims, food, food market, European food law
 • 34 Active and Intelligent Food Packaging – Legal Regulations – Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
  • In this article the active and intelligent food contact materials and articles are discussed in the aspects of the EU legislation – Regulation (EC) 1935/2004 and Regulation (EC) 450/2009. It is underlined that active and intelligent food packaging, similarly to traditional food packaging, must be manufactured in accordance with GMP rules, also the traceability system and declaration of compliance have to be applied. The procedures for the evaluation of substances responsible for the active and intelligent functions of food packaging, as well as establishing the Community list of allowed substances were also discussed. Detailed information related to declaration of compliance and its content for active and intelligent packaging is listed.
   KEY WORDS: active packaging, intelligent packaging, food contact materials and articles, EFSA

LOGISTICS – PACKAGING

 • 40 Packaging for Microwaved Foods Izabela Przetaczek-Rożnowska
  • Consumers use microwave ovens for thawing out a meal, warming up a lunch, cooking a cake and boiling. Therefore the package cannot be deformated during microwave irradiation and also it should not melt, distort or be otherwise affected by the hot food. Manufacturers ought to decide whether the packaging materials should permit formation of crisp crusts or a foil shielding should prevent meal from local overheating. Before making decision, the manufacturers should have sufficient knowledge about properties of packaging materials.
   KEY WORDS: passive containers, susceptor, microwave

EVENTS

 • 44 Chosen Fairs for Food Industry in 2010
 • 46 Quality and Food Safety – New Approach – Agnieszka Górecka
 • 47 Business Information
 • 48 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 12/2009

środa, Grudzień 16th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 12/2009TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś – Wojciech Sawicki
  • Media nieustannie mówią o złej jakości żywności i warunkach sanitarnych panujących u jej producentów. Wielu ludzi zachowało w pamięci smak jakiegoś rarytasu z dzieciństwa: wędliny od miejscowego rzeźnika, chleba z pobliskiej piekarni, cukierków kupowanych u wędrownego handlarza czy oranżady w proszku. Wspomnieniom często towarzyszy myśl, że teraz już tak się nie robi. Istnieje powszechne przekonanie, że dawniej jedzenie było zawsze smaczne i nieskażone, krótko mówiąc – prawdziwe. Tymczasem już w czasach antycznych opisywano proceder fałszowania żywności i próbowano z nim walczyć.
   SŁOWA KLUCZOWE: fałszowanie żywności, prawo żywnościowe
 • 8 Pomagamy lepszym – wywiad ze Stanisławem Kowalczykiem z IJHARS – Agnieszka Górecka, Henryk Piekut
  • Ze Stanisławem Kowalczykiem, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozmawiają Agnieszka Górecka i Henryk Piekut. Wśród wielu zadań, jakie realizuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, najważniejszy jest nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a zwłaszcza kontrola jakości handlowej tych artykułów w produkcji i obrocie. Odpowiadamy za kontrolę wszystkich artykułów rolno- -spożywczych, a więc badamy wszystkie grupy produktowe pod względem jakości handlowej. W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. przeprowadziliśmy łącznie 43 687 kontroli, z czego 6242 na rynku krajowym i 37 445 w obrocie z zagranicą.
 • 12 Zastosowanie metody PCR do wykrywania patogenów w żywności – Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Dorota Merlak
  • W artykule omówiono wykorzystanie różnych metod PCR do wykrywania patogenów w próbkach żywności, ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego systemu BaxQ7®. Omówiono podstawy działania tego systemu oraz metody wykorzystywane do detekcji produktów PCR i weryfikacji ich specyficzności. System BaxQ7® pozwala na analizę obecności Salmonella sp., E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Listeria sp., Enterobacter sakazaki, Campylobacter coli/jejuni/lari, Staphylococcus aureus oraz drożdży i pleśni w różnych produktach spożywczych, znacznie skraca czas ich badania.
   SŁOWA KLUCZOWE: PCR, patogeny żywności, system BaxQ7
 • 16 Błonnik pokarmowy – korzyści zdrowotne i technologiczne – Danuta Górecka
  • Epidemiologiczne badania wskazują, że błonnik pokarmowy ma wiele zalet, zwłaszcza w zakresie obniżania poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, przyspieszania pasażu treści pokarmowej przez jelita i zwiększania masy kału, zapobiegania otyłości, a także zmniejszania ryzyka powstawania chorób układu krążenia i nowotworów okrężnicy. To fizjologiczne działanie zależy od ilości i jakości błonnika pokarmowego oraz jego funkcjonalnych właściwości. Spożycie błonnika przez osoby dorosłe nie jest wystarczające do zapobiegania chorobom dietozależnym. Zalecenia dietetyczne dotyczące zwiększonego spożycia produktów wysokobłonnikowych, takich jak: owoce, warzywa, całe ziarna zbóż oraz nasiona roślin strączkowych powinny być rozszerzone o produkty spożywcze wzbogacone w błonnik pokarmowy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania błonnika pokarmowego pochodzącego z owoców i warzyw, zbóż i nasion roślin strączkowych w produktach spożywczych w celu poprawy jakości żywności i diety.
   SŁOWA KLUCZOWE: błonnik pokarmowy, właściwości żywieniowe błonnika, właściwości technologiczne błonnika
 • 25 Wzbogacanie żywności w witaminy – za i przeciw – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska- -Żurek
  • W artykule podano przyczyny wzbogacania żywności w składniki odżywcze. Przedstawiono ogólną charakterystykę witamin stosowanych do wzbogacania, funkcję, jaką pełnią w organizmie człowieka oraz dzienne zapotrzebowanie na nie. Przedstawiono wykaz produktów spożywczych, do wzbogacania których stosuje się preparaty zawierające witaminy. Omówiono straty poszczególnych witamin ponoszone podczas procesów przetwórczych, zwłaszcza pod wpływem światła i temperatury. Zwrócono również uwagę na zalety wzbogacania produktów spożywczych w witaminy oraz ewentualne wynikające z tego zagrożenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: witaminy, dodatki do żywności
 • 30 Powłoki jadalne – tworzenie i zastosowanie – Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart
  • Ostatnio więcej uwagi poświęca się jadalnym opakowaniom z naturalnych polimerów. W literaturze naukowej spotyka się coraz to nowsze rozwiązania, często już wprowadzone na rynek. Powłoki jadalne stosowane na produktach spożywczych mają większe zastosowanie. Niniejszy artykuł przybliża problematykę, funkcje, tworzenie i zastosowanie jadalnych powłok do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: powłoki jadalne, opakowania biodegradowalne

GOSPODARKA

 • 33 Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Henryk Mruk
  • Skuteczne przewodzenie pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku żywnościowym. Lider odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Powinien w tym celu kształtować cechy przywódcze oraz dbać o własny rozwój osobisty. Istotne jest także motywowanie pracowników do osiągania celów. Znajomość pułapek decyzyjnych ogranicza ryzyko zarządzania przedsiębiorstwem w przemyśle żywnościowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: lider, zarządzanie, rola lidera w zarządzaniu

WYDARZENIA

 • 24 Jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Lazur
  • 23 listopada 2009 r. podwójny jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej i 50-lecia tradycji serów pleśniowych obchodziła firma Lazur w Nowych Skalmierzycach. Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowych Skalmierzycach celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Napierałę, ordynariusza diecezji kaliskiej. W kościele miało też miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru SM Lazur.
 • 36 Noty o książkach
 • 38 Polska-Unia-Świat
 • 40 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 12/2009

środa, Grudzień 16th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 12/2009TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 2 Food Adulteration from Ancient Times till Present Day – Wojciech Sawicki
  • The contemporary media constantly report about deteriorating food quality and compromised hygienic conditions in food processing plants. Customers often seem to recall the taste of certain delicacies eaten in their youth: deli meat from a local butcher, freshly-baked bread from the nearest bakery, home- -made candies or instant lemonade bought from street vendors. These memories are often followed by a nostalgic, sentimental thought ‘you cannot have food produced this way any longer’. A common belief is also shared that in former times food was always tasty, not contaminated, in other words, ‘genuine’. Yet, cases of food adulteration have been known, reported, described and prosecuted since ancient times.
   KEY WORDS: food adulteration, food law
 • 8 We Help the Better – a Interview Stanisław Kowalczyk from IJHARS – Agnieszka Górecka, Henryk Piekut
 • 12 Application of PCR Techniques for the Detection of Pathogens in Food – Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Dorota Merlak
  • Article illustrates application of PCR techniques for the detection of food borne pathogens in food samples with particular attention paid to the BaxQ7® system. Principles of operation of this system are presented as well as methods applied for detection of PCR products and verification of their specificity. System BaxQ7® allows detection of Salmonella sp., E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Listeria sp., Enterobacter sakazaki, Campylobacter coli/jejuni/lari, Staphylococcus aureus as well as yeast and molds in different food products, substantially shortening time of analysis.
   KEY WORDS: PCR, foodborne pathogens, system BaxQ7
 • 16 Dietary Fiber – Health and Technological Benefits – Danuta Górecka
  • The epidemiologic research shows that dietary fiber has an important health benefits, especially in lowering cholesterol and glucose levels, promoting normal dejection, preventing and treating obesity and can help reduce the risk of cardiovascular disease and colon cancer. These physiological effects are dependent on dietary fiber quality and quantity and its functional properties. Intake of dietary fiber by adults may not be adequate to maintain good health and prevent disease. Dietary recommendations to increase consumption of high-fiber foods such as fruits, vegetables, whole grains and legumes should be broadly supported by enrichment of food products in dietary fiber. This article shows also the possibilities of using the fiber from fruits, vegetables, cereals and legumes for improving the quality of food and diet.
   KEY WORDS: dietary fiber, dietary properties of fiber, technological properties of fiber
 • 25 Enrichment of Food Products in Vitamins – Pros and Cons – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska- -Żurek
  • In this paper, the reasons for the enriching of food in nutritional ingredients are introduced. The general characteristics of vitamins, which can be used as an enrichment product, their role for human organism and daily requirements are presented. The list of food products, which are enriched in vitamins is also presented. The loss of vitamins during technological processes, especially under the influence of light and temperature are discussed. A special attention is paid to discuss the advantages of vitamin enriched food products, and possibility of risks in respect to those modifications.
   KEY WORDS: vitamins, food additives
 • 30 Edible Films and Coatings – Formation and Use – Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart
  • In the recent years, edible packagings based on biopolymers have received interesting attention. The recent reports pointed out the new applications often introduced to the food market. A growing interest in the edible films and coatings applied into food products has been observed in the past few years. This paper characterizes edible films and coatings, their function, and production and application in the food industry.
   KEY WORDS: edible coatings, biodegradable packaging

ECONOMY

 • 33 The Role of Leader in Company Management – Henryk Mruk
  • Efficient leadership lets the company to dominate on the food market. The leader is responsible for preparing and breaking in the company development strategy. To do it best he should form his leader skills and take care of his own, personal development. Also the important issue is to motivate employees to achieve company’s purposes. The knowledge of decision making tricks reduces the risk of company management in the food industry.
   KEY WORDS: leader, management, the role of the leader in management

EVENTS

 • 24 The 80th Jubilee of Lazur Dairy
 • 36 Notes about Books
 • 38 Poland-Union-World
 • 40 Business Information (więcej…)

Spis treści 11/2009

poniedziałek, Listopad 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy 11/2009

GOSPODARKA

 • 2 Konsolidacja mleczarstwa sposobem na kryzys gospodarczy Jadwiga Seremak-Bulge
  • Poprawiająca się opłacalność produkcji i przetwórstwa mleka, zwłaszcza po integracji, przy stabilnym, ale okresowo malejącym spożyciu, była przyczyną wzrastającej samowystarczalności Polski w produkcji mleka. Wraz z rosnącą nadwyżką podaży nad krajowym spożyciem, polskie mleczarstwo coraz bardziej uzależniało się od eksportu, który stał się jednym z podstawowych czynników prorozwojowych. Jednak dynamika eksportu osłabła w 2008 r., a w 2009 r. nastąpił jego spadek. Polskie mleczarstwo musi szybciej niż dotychczas szukać rozwiązania dotychczasowych problemów obniżających jego konkurencyjność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się być konsolidacja.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, konkurencyjność, eksport
 • 8 Ekodotacje dla producentów branży spożywczej – Agata Kurcewicz, Michał Jaworski
  • Przedsiębiorcy realizujący projekty zmierzające do ochrony środowiska naturalnego mogą uzyskać dofinansowanie z wielu funduszy unijnych. Obecnie największym instrumentem finansującym tego typu projekty jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego można otrzymać wsparcie na uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS, a także ekoznaków. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, działań i konkursów organizowanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kredytów preferencyjnych z BOŚ SA.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekoinwestycje, ochrona środowiska, dotacje unijne, kredyty preferencyjne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Produkcja biogazu z organicznych odpadów przemysłu mięsnego -Tomasz Florowski, Andrzej Pisula
  • Obecnie polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. t odpadów rocznie (z 1,2 mln t odpadów, jakie są wytwarzane podczas uboju ponad 24,5 mln szt. trzody chlewnej, 1,3 mln szt. bydła oraz ponad 1,5 mln t drobiu). Odpady te są przerabiane na mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz i spalane lub używane jako polepszacz gleby. Proces ten jest jednak bardzo kosztowny, dlatego współczesny przemysł mięsny poszukuje nowych, alternatywnych metod utylizacji, o większej ekonomicznej opłacalności. Specyfiką odpadów wytwarzanych w zakładach przemysłu mięsnego jest duża zawartość materii organicznej, którą można wykorzystać jako surowiec do fermentacji metanowej. Produkcja biogazu jest w opinii wielu ekspertów skuteczną i obecnie najbliższą ekonomicznej opłacalności metodą utylizacji odpadów poubojowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: odpady poubojowe, biogaz, produkcja biogazu
 • 18 Analiza cyklu życia – jak chronić środowisko Marek Druri
  • Analiza cyklu życia jest integralną częścią norm serii ISO 14000. Wdrożenie tych norm w firmie gwarantuje niezmienną wysoką jakość produkcji, a także stosowanie technologii przyjaznych środowisku. W artykule przedstawiono kolejność czynności analizy cyklu życia i kategorie wpływu na ekologię będące przedmiotem analizy. Omówiono zastosowanie analizy cyklu życia w procesach produkcji żywności. Analizę zilustrowano prostym przykładem procesu gotowania ziemniaków w warunkach domowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: analiza cyklu życia, LCA, ISO 14000, przetwórstwo żywności
 • 23 Cykl życia opakowań
  • Na zlecenie firmy SIG Combibloc, niemiecki Instytut Ifeu (Institut für Energie und Umweltforschung – Instytut Badań Energetycznych i Środowiskowych) przeprowadził ocenę wpływu różnych rodzajów opakowań produktów spożywczych na środowisko naturalne przy użyciu analizy porównawczej ich cyklu życia. Ogólnoeuropejskie badanie oceniające cykl życia metalowych puszek, szklanych słoików, opakowań kartonowych i woreczków syntetycznych potwierdziło, że używanie opakowań kartonowych ogranicza emisję ditlenku węgla i zużycie zasobów paliw kopalnych nawet o 60%.
 • 24 Targi Polagra atrakcyjne mimo kryzysu – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne poznańskie targi dla specjalistów z branży spożywczej – Polagra-Food, Gastro Trendy oraz Polagra-Tech i Pakfood były atrakcyjne mimo kryzysu gospodarczego. 800 wystawców z Polski i z zagranicy prezentowało nowoczesne produkty na ekspozycjach targowych o łącznej powierzchni 18 tys. m2, a zwiedziło je ok. 25 tys. profesjonalistów. Targi uatrakcyjniła wystawa żywności tradycyjnej – Smaki regionów oraz bogaty program interesujących wydarzeń towarzyszących.
 • 29 Instalacje rurowe – mycie w obiegu zamkniętym – Joanna Piepiórka, Sylwia Mierzejewska
  • W artykule omówiono zagrożenia higieniczne związane z myciem specyficznych elementów instalacji rurowych – kolanek, trójników oraz elementów o zmiennym przekroju poprzecznym. Zaprezentowano analizę warunków mycia na podstawie rozkładu linii prądu przepływu cieczy. Podstawą były obliczenia symulacyjne wykonane metodą elementów skończonych (FEM) przeprowadzone w środowisku Ansys Flotran
   SŁOWA KLUCZOWE: mycie, rurociągi, system CIP, warunki przepływu

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 33 Wartość odżywcza białek mleka, tłuszczu mlekowego, laktozy – Stanisław Zmarlicki
  •  W  artykule podkreślono wysoką wartość odżywczą białek mleka. Omówiono występowanie alergii – w przypadku indywidualnej wrażliwości na te białka. Scharakteryzowano właściwości odżywcze i zdrowotne tłuszczu mlecznego. Krótko zaprezentowano wybrane metody zwiększania jego wartości żywieniowej. Opisano różne aspekty nietolerancji laktozy oraz metody łagodzenia tych problemów.
   SŁOWA KLUCZOWE: białko mleka, tłuszcz mlekowy, laktoza, gęstość odżywcza mleka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 38 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego – Adam Wojciechowski
  •  Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane wolno stojące regały magazynowe oraz ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, urządzenia do składowania, regały, regały wolno stojące
 • 43 Przyszłość opakowań biodegradowalnych – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • Na konferencji pt. „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” zaprezentowano światowe i polskie osiągnięcia w dziedzinie wytwarzania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych i opakowań kompostowalnych. Zwrócono także uwagę m.in. na takie istotne problemy, jak terminologia, kryteria biodegradacji i kompostowania, wprowadzanie w błąd konsumentów przez nieuprawnioną reklamę opakowań z tworzyw sztucznych z udziałem degradantów jako opakowań biodegradowalnych, konieczność budowy systemów selektywnego zbierania.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania biodegradowalne i kompostowalne, selektywna zbiórka opakowań

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 11/2009

poniedziałek, Listopad 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy 11/2009

ECONOMY

 • 2 Consolidation of the Dairy Sector is the Way to Manage Crisis – Jadwiga Seremak-Bulge
  •  An improvement in the profitability of milk production and processing, particularly after the accession to the UE overlapped with a temporary decline in consumption, increased the self-sufficiency ratio in Poland. As the market surpluses kept growing, Polish dairy sector became more and more dependant on exports, that was considered as one of the main development factors. However, the export growth rate diminished in 2008 and in 2009 a decline was reported. Polish dairy sector has to accelerate the search for new paths of solving present problems leading to a decline in its competitiveness. The consolidation of the sector seems to be one of the most efficient solutions in this respect.
   KEY WORDS: dairy market, milk market, competitiveness, export
 • 8 Eco-Funds for Producers in the Food Industry – Agata Kurcewicz, Michał Jaworski
  • Entrepreneurs pursuing projects related with environmental protection are able to obtain financing from various EU funds. The biggest tool currently providing financing for such projects is the Operational Program Infrastructure and Environment, which supports the achievement of environmental management certification ISO 14001, EMAS and Eco-Marks. Entrepreneurs can also receive assistance under the regional operational programs, activities and competitions organized by both the National and Provincial Funds for Environmental Protection and Water Management, Rural Development Program and in form of preferential loans from BOŚ SA.
   KEY WORDS: ECO-investments, environmental protection, EU funds, preferential loans

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 10 Production of Biogas from Organic Wastes of Meat Industry – Tomasz Florowski, Andrzej Pisula
  • At present, Polish meat industry collects and processes about 800 thousand tons of wastes annually (out of 1.2 million tons, which are produced during slaughtering of about 24 millions hogs, 1.3 million cattle and above 1.5 million tons of chicken). All of them are processed into meat and bone meal and fat, which are either burned off or used as fertilizer. This is a very expensive process and requires development of an alternative and economically feasible methods of processing. Animal wastes contain a large amount of organic matter, which can be used in methane fermentation. In opinion of many experts, production of biogas is at present the most economical methods of animal wastes utilization.
   KEY WORDS: abbatoir waste, biogas, biogas production
 • 18Life Cycle Assessment – How to Protect the Environment – Marek Druri
  • Life Cycle Assessment – LCA is a part of the series of the ISO 14000 standards. Implementation of these standards in the business ensures permanently stable, high quality of the production, and simultaneously the technology friendly to environment. Article presents an order of the analysis of the LCA and categories of ecological impacts being a matter of that analysis. Application of the LCA in the food processing is discussed. First steps of the LCA are illustrated by a simple example of the process of the boiling potatoes at home.
   KEY WORDS: Life Cycle Assessment, LCA, ISO 14000, food processing
 • 24 Polagra Fairs Attractive in Spite of Crisis – Agnieszka Górecka
 • 29 Pipeline Installations – Cleaning in Place Systems – Joanna Piepiórka, Sylwia Mierzejewska
  • These paper presents hygienic risks connected with cleaning of specific elements of pipeline installations such as: elbows, T-sections and elements with changing cross- -section. In the article analysis of cleaning conditions is presented based on flow velocities in those elements. The analysis for the various geometry pipeline elements uses simulations computed with method of finite elements (MES) done by ANSYS FLOTRAN program.
   KEY WORDS: cleaning, pipeline, CIP system, cleaning Conditions

FOOD – FEEDING

 • 33 Nutritional Value of Milk Proteins, Fat and Lactose – Stanisław Zmarlicki
  • The article emphasizes the nutritional excellence of milk proteins and discusses the occurrence of allergies they may cause in individuals sensitive to some of those proteins. Pros and cons regarding the nutritional and health aspects of milk fat are presented and chosen methods of enhancement of its nutritional value are briefly outlined. Various aspects of lactose intolerance are described and methods to alleviate this problem are mentioned.
   KEY WORDS: milk protein, milk fat, lactose, nutritional density of milk

LOGISTICS – PACKAGING

 • 38 Technical Equipment of Warehouses in Food Processing Industry – Adam Wojciechowski
  •  Food processing industry has always been requiring transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays realisation of these tasks involves mechanization of work, and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. In the first part of the paper, the most commonly used in practice various types of free standing racks, with their advantages and drawbacks are presented. Attention has been drawn to some hazards related to exploitation of those racks.
   KEY WORDS: warehouse, storage, storage appliances, racks, free standing raks
 • 43 The Future of Biodegradable Packaging – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • „The Future of Biodegradable Packaging” conference presented global and national achievements in the field of biodegradable and compostable packaging materials production and processing. The conference was also involved in such issues as terminology, biodegradation and compostability criteria, misleading consumer packaging advertising practices of plastics with degrading additives (as biodegradable packaging), the need for creating a selective collection system etc.
   KEY WORDS: biodegradable packaging and compostable, selective collection of packaging materiale

EVENTS

 • 46 Poland-Union-World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 10/2009

wtorek, Październik 20th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 10/2009GOSPODARKA

 • 2 Perspektywy mleczarstwa a kryzys gospodarczy – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Przyczyną trudnej sytuacji mleczarstwa wspólnotowego, w tym polskiego, są opóźnienia we wdrażaniu reformy WPR na rynku mleka, problem nadwyżek produkcyjnych mleka, którego dotychczas nie rozwiązały kwoty mleczne, mimo że funkcjonują od 25 lat oraz niska konkurencyjność mleczarstwa wspólnotowego. Problem ten został ujawniony przez pogorszenie koniunktury na światowym rynku produkcji, na którym ceny powróciły do poziomu z lat 2005-2006. W najbliższym czasie sytuacja na światowym rynku mleka nie ulegnie większej zmianie.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, reforma WPR, koniunktura na rynku mleka
 • 8 Polska – krajem „doganiającym”? – Małgorzata Duczkowska-Piasecka
  • Pytanie wydaje się zasadne zważywszy z jednej strony na panujący kryzys globalny, z drugiej zaś na dobrą pozycję Polski jako kraju dzielnie sobie radzącego z kryzysem. Gospodarka Polski jest bowiem zintegrowana z rynkiem światowym, w tym z rynkiem europejskim. Owo radzenie sobie z kryzysem poprzez – jak wskazują wyniki gospodarcze – zmniejszenie tempa przyrostu PKB i niepopadnięcie w recesję gospodarczą jest jednak tylko fragmentarycznym sukcesem polskiej gospodarki. O ile można ten sukces przypisać stosunkowo małemu udziałowi wymiany międzynarodowej (w każdym znaczeniu – towarów, usług, osób i kapitału), to wyjście z kryzysu (a w Polsce ze spowolnienia) następuje wyłącznie poprzez innowacje. Tu – jak się wydaje Polska ma ogromne zaległości do nadrobienia.
 • 12 W jedności siła. Wywiad z Bronisławem Wesołowskim – Henryk Piekut
  • Z Bronisławem Wesołowskim, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego rozmawia Henryk Piekut.
   - Stowarzyszenie SITSpoż. ma bogaty dorobek i może się chwalić wspaniałymi osiągnięciami z przeszłości. Na jakich formach działalności koncentruje się to inżynierskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne obecnie?
   - Muszę przyznać, że rzeczywiście tych form działalności oferowaliśmy naszym członkom w przeszłości znacznie więcej niż obecnie. Niektóre z nich uchodziły za bardzo atrakcyjne. W czasach, gdy każdy wyjazd na Zachód był dla polskiego inżyniera wręcz marzeniem – czymś bardzo trudnym, dzięki organizowanym przez Stowarzyszenie wyjazdom naukowo-technicznym stawało się to osiągalne dla naszych członków.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 14 Sery podpuszczkowe o zmniejszonej zawartości tłuszczu – Antoni Pluta
  • Promocja i spożycie serów podpuszczkowych, zwłaszcza o zmniejszonej zawartości tłuszczu, powinny być w Polsce coraz większe zarówno ze względów żywieniowych, jak i ekonomicznych. W artykule przedstawiono korzyści żywieniowe i ekonomiczne dla producentów i konsumentów wynikające z produkcji serów niskotłuszczowych i o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Przedstawiono również wybrane modyfikacje technologii produkcji serów pełnotłustych w celu otrzymania ich odpowiedników o zmniejszonej zawartości tłuszczu.
   SŁOWA KLUCZOWE: sery niskotłuszczowe, sery o zmniejszonej zawartości tłuszczu, skład, technologia, znakowanie
 • 22 Inulina – znaczenie żywieniowe i technologiczne – Danuta Górecka, Piotr Konieczny, Anna Gramza-Michałowska
  • Rozwój sektora żywnościowego, wzrost świadomości żywieniowej konsumentów oraz dbałość o zdrowie przyczyniły się do powstania rynku tzw. żywności funkcjonalnej. Ponieważ współczesny konsument coraz częściej poszukuje żywności o mniejszej wartości energetycznej oraz zawartości tłuszczu, producenci żywności podejmują próby znalezienia nowych rozwiązań technologicznych. W efekcie uzyskają produkt nie tylko zdrowszy, ale charakteryzujący się również odpowiednimi zaletami sensorycznymi. Wśród substancji spełniających wymagania zarówno producentów, jak i konsumentów żywności znajduje się inulina. Zaleca się jej stosowanie przede wszystkim do modyfikacji tekstury produktów niskotłuszczowych. Inulina jako naturalna mieszanina pochodnych fruktozy, występująca powszechnie w przyrodzie, ma wiele korzystnych właściwości funkcjonalnych. W artykule przedstawiono właściwości żywieniowe i funkcjonalne inuliny oraz kierunki jej wykorzystania w przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: inulina, właściwości żywieniowe, zastosowanie
 • 29 Postęp w wytwarzaniu i ocenie żywności – Zbigniew Czarnecki, Bożena Danyluk, Jan Michniewicz
  • W dniach 29 czerwca – 1 lipca br. w Poznaniu odbyła się 34. Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, zorganizowana przez poznańskie środowisko naukowe reprezentowane przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W sesji wzięło udział 220 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki akademickie i instytuty prowadzące badania w dziedzinie nauki o żywności i żywieniu. Program sesji obejmował zarówno obrady podczas sesji plenarnych, jak i w ramach czterech sekcji tematycznych obejmujących część referatową i posterową.
 • 30 Produkty mleczarskie z naturalnie zwiększoną zawartością witaminy B12 – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Mleko jest doskonałym źródłem większości substancji zaliczanych do witamin z grupy B, z wyjątkiem kwasu foliowego i witaminy B12. Wielokrotnie dowiedziono, że fermentacja mlekowa poprawia wartość odżywczą mleka, chociaż może obniżać zawartość witaminy B12. Witamina B12 jest niezbędna do życia, należy jednak podkreślić, że do jej syntezy de novo jest zdolnych tylko kilka eubakterii i archea bakterii. Organizmy człowieka i zwierząt nie potrafią same syntetyzować witaminy B12. Liczne badania dowiodły, że można zwiększyć zawartość kobalamin w fermentowanych produktach mlecznych wykorzystując kultury Prop. freudenreichii.
   SŁOWA KLUCZOWE: witamina B12, bakterie propionowe, mleko, produkty mleczne
 • 36 Zakażenie bakteriofagowe – zagrożenie procesów fermentacyjnych w mleczarniach – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Infekcje bakteriofagowe są dużym problemem w przemyśle fermentacyjnym, zwłaszcza w mleczarniach. Zanieczyszczenie fagami często prowadzi do lizy kultury starterowej – powoduje pogorszenie jakości, a nawet zepsucie produktu. Bakteriofagi są wirusami infekującymi komórki bakterii. W środowiskach mleczarni najczęściej występują fagi typu 936, c2 i P335. Do klasycznych metod detekcji fagów należą: metoda płytek dwuwarstwowych, test zakwaszenia i koagulacji mleka oraz próby reduktazowe. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki tych testów, opracowano nowoczesne, szybkie metody oparte na metodzie PCR. Głównymi sposobami eliminacji infekcji fagowych są sterylizacja mleka i stosowanie kultur starterowych złożonych z fagoopornych szczepów pozbawionych profagów. Natomiast eliminację wtórnych zakażeń (za główne ich źródło uważa się serwatkę) można osiągnąć przez rotację kultur starterowych i zastosowanie szeroko pojętej higieny produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: fermentacja, bakteriofag, infekcja, bakterie fermentacji mlekowej, mleko, serwatka, ser, jogurt, mleczarnia

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 42 Mleko i przetwory mleczne jako źródło wapnia – Stanisław Zmarlicki
  • W artykule omówiono mleko i produkty mleczarskie jako źródło wapnia w diecie i ich rolę w zapobieganiu osteoporozie. Podkreślono znaczenie stosunku wapnia do białka w diecie (mg wapnia/1 g białka). Dla mleka i sera wynosi on od 33 do 36. Uważa się, że duże spożycie białka może mieć niekorzystny wpływ, jeżeli stosunek ten jest niższy od 20. W przypadku twarogu stosunek wapnia do białka jest mało korzystny, gdyż wynosi 7-12. W przypadku większości roślinnych i zwierzęcych produktów spożywczych, z wyjątkiem kapusty, stosunek ten wynosi znacznie poniżej 20.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, produkty mleczarskie, wapń, osteoporoza
 • 47 Fosfor w produktach spożywczych – Dariusz Nowak, Joanna Jarząbek
  • Fosfor jest powszechnie obecny w żywności. Szczególnie bogatym źródłem fosforu są produkty mleczne, zbożowe, mięso i ryby. Fosfor jest również składnikiem wielu fosforanów dodawanych do żywności i jest obecny w napojach (jako kwas fosforowy), serach, kiełbasach i wielu innych produktach spożywczych. Stanowi to problem, gdyż liczne badania pokazują, że spożycie fosforu w diecie gwałtownie wzrasta.
   SŁOWA KLUCZOWE: fosfor, źródła fosforu, dodatek fosforanów
 • 51 Terroryzm żywnościowy – wytyczne WHO – Waldemar Dzwolak
  • Wdrożenie dobrych praktyk (np. GAP, GMP/GHP) w zakładach sektora rolno-spożywczego, oprócz standaryzacji jakości, może przynieść korzyści związane z działaniami zapobiegającymi terroryzmowi żywnościowemu. W artykule zaprezentowano zalecenia WHO w zakresie gotowości i reagowania w stanach zagrożenia oraz wytyczne do wdrażania środków przeciwdziałania terroryzmowi żywnościowemu w zakładach produkcji i obrotu żywnością.
   SŁOWA KLUCZOWE: terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo żywności, zalecenia WHO, zapobieganie terroryzmowi żywnościowemu

WYDARZENIA

Contents

wtorek, Październik 20th, 2009

Przemysł Spożywczy cover 10/2009

ECONOMY

 • 2 Dairy Perspectives and Economic Crisis – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Delays in implementing the reforms, unsolved problem of raw milk surpluses, despite the quota system that has been in force for 25 years, and low competitiveness of the EU dairy sector are the main reason causing difficult situation of the dairy industry both in the EU and Poland. The problem was revealed by deteriorating situation on the world market, where the prices decreased to the level observed over the period of 2005-2006. None of major changes in this respect can be expected in short term.
   KEY WORDS: dairy milk, Common Agricultural Policy, economic situation on dairy marke
 • 8 Poland – a „Catching up” Country? – Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • 12 The Strength in Unity. Interview Bronisław Wesołowski – Henryk Piekut

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 14 Reduced-Fat Rennet Cheese – Antoni Pluta
  • Rennet cheeses, particularly those with reduced-fat content there are products, which promotion and consumption should increase in Poland from nutritional and economic point of view. The potential benefit for consumer and producers from the production of low-fat and reduced-fat cheeses are given in this article. Modifications of full-fat cheese production to obtain the reduced- -fat cheese are also presented.
   KEY WORDS: low-fat cheese, reduced-fat cheese, composition, technology, labeling
 • 22 Inulin – Nutritional and Technological Importance – Danuta Górecka, Piotr Konieczny, Anna Gramza-Michałowska
  • Development of food sector, higher level of nutritional education and health concerns contributed to creating market of so-called “functional food”. Since modern consumer is looking more and more often for low-fat and low-calorie products, producers make efforts to find new technological solutions leading not only to healthier food, but also to value added products demonstrating proper sensorial properties. Among compounds fulfilling these growing requirements of food producers and consumers, inulin is indicated and recommended first of all as texture modifier in low fat food products. Inulin, a heterogeneous blend of fructose polymers, found widely distributed in nature, shows several desirable functional properties. In the present study both nutritional and functional properties of inulin as well as general areas of its application in respect to food processing are described.
   KEY WORDS: inulin, nutritional properties, applications
 • 29 Progress in Food Processing and Assessment – Zbigniew Czarnecki, Bożena Danyluk, Jan Michniewicz
 • 30 Dairy Products with Naturally Increased Contents of Vitamin B12 – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Milk is a perfect source of the most of vitamins of B-group, except for folic acid and vitamin B12. It is known that lactic fermentation improves the nutritional value of milk, although it could decrease the content of vitamin B12. Cobalamin is necessary for the life of all animals, and only eubacteria and archea bacteria are able to de novo biosynthesize vitamin B12. Humans and animals cannot biosynthesize vitamin B12. Numerous researches proved that the content of cobalamins in fermented dairy products could be increased using cultures of Prop. freudenreichii.
   KEY WORDS: vitamin B12, propionibacteria, milk, dairy products
 • 36 Bacteriophage Infections – A Risk to Fermentation Processes in Dairy Plants – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Bacteriophage infection imposes a serious threat for biotechnology industry, especially in dairy field. Phage contamination often leads to lysis of starter culture causing reduction of product quality or even loss of whole batch. Bacteriophares are viruses that infect bacteria. The most predominant phage types isolated from dairy plant environments are 936, c2 and P335. Conventional phage detection techniques (double- -agar plates, milk acidification and coagulation, or redox tests) give results in few hours, thus modern techniques based on PCR were developed. To eliminate primary sources of fages milk should be sterilized and the starter cultures used should be based on phage- -unrelated and insensitive as well as prophage-free strains. Preventative measures of secondary infection (as whey is considered for being its major source) involve starter rotation and extensive cleaning and sanitization of process equipment and plant environment.
   KEY WORDS: fermentation, bacteriophage, infection, lactic acid bacteria, milk, whey, cheese, yoghurt, dairy

FOOD – FEEDING

 • 42 Dairy and Dairy Products as a Source of Calcium – Stanisław Zmarlicki
  • The article presents the information concerning the role of milk and milk products as a source of calcium in our diet and their significance in preventing the occurrence of osteoporosis. It underlines the importance of the fact, that the ratio of calcium to protein content in milk, cultured milks and cheese (mg Ca/1 g protein) ranges from 33 to 36, and is far above the value of 20 considered as a minimum, necessary to offset the adverse effect of protein on calcium balance. This ratio is less favorable for tvarog, as it amounts only to 7-12. In most of the other food products of plant and animal origin the above ratio is far below 20, with the exception of cabbage.
   KEY WORDS: milk, dairy products, calcium, osteoporosis
 • 47 Phosphorus in Food – Dariusz Nowak, Joanna Jarząbek
  • Phosphorus is found in most food. Dairy, cereal, meat and fish products are particularly rich sources of phosphorus. Phosphorus is also a component of many polyphosphate food additives and is present in most soft drinks (as phosphoric acid), cheese, sausages and other foodstuffs. This creates a problem, because many studies have shown the rapid increase in consumption of phosphorus in the diet.
   KEY WORDS: phosphorus, sources of phosphorus, phosphate additives
 • 51 Food Terrorism – WHO Guideline – Waldemar Dzwolak
  • Besides quality standardization the implementation of good practices (e.g. GAP and GMP/GHP) within food and agriculture companies enable some preventive actions against the food terrorist acts. In the article some WHO recommendations on preparedness and response during emergencies as well as a guidance on the food terrorism preventative actions in food production and retailing companies are presented.
   KEY WORDS: food terrorism, food safety, WHO recommendations, food terrorism prevention

EVENTS

Contents 9/2009

sobota, Wrzesień 19th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 9/2009

ECONOMY

 • 2 Supply and Demand on the Market of Frozen Fruit and Vegetables in Poland – Bożena Nosecka
  • A dominant position of frozen fruit and vegetables in the Polish sector of horticultural processing products has strengthened after the accession of Poland to the European Union. We also maintained the first place in production and export of frozen fruit to EU and the second place in production and export of frozen vegetables. However, in 2008/2009 a dynamic tendency in production, export and consumption of frozen vegetables has been broken due to decrease of demand in Poland and Europe caused by the economic recession. Prices in export of frozen vegetables should not be lower than the high level of the last years. Frozen fruit, as it has been so far, will be characterized by a significant variability.
   KEY WORDS: frozen fruit and vegetables, exports, imports, consumption, prices
 • 8 Competitiveness of Polish Agri-Food Producers on Ukrainian Market – Mirosława Tereszczuk
  • Ukraine is one of the most significant economic and trade partners of Poland. During 2000-2008 the foreign trade in agri-food products between Poland and Ukraine increased considerably. In 2008 the value of turnovers of foreign trade in agricultural products between Poland and Ukraine amounted almost to 650 mln Euro and were four-time higher then that in 2000. Value of exports of agri-food products from Poland to Ukraine during the years 2000-2008 increased over threefold (from 133 to 422 mln Euro). Import in this period increased over nine folds from 24 mln Euro in 2000 to 222 mln Euro in 2008. In structure of export to Ukraine dominate first of all: meat and its products live animals, fresh fruits and vegetables. Poland imports from Ukraine mainly: cereals and plant oils.
   KEY WORDS: competitiveness, agri-food products, Ukrainian market, import, export, food producers
 • 14 Fish Sector in Poland – Development Tendencies – Krzysztof Hryszko
  • In 2008 the value of fish processing in Poland reached a record level of PLN 5 billion, which was double as much as prior the accession to the EU. The development of the sector is primarily determined by exports to the EU market where smoked salmon, processed herrings and cod fillets are traded (roughly 2/3 of the export value). Despite an upward tendency, domestic demand is still relatively small. Fish processing is mostly based on imported raw material, which makes the sector dependant on the world market situation and the exchange rate.
   KEY WORDS: fishery, fish processing, foreign trade, fish consumption

LOGISTICS – PACKAGING

 • 19 Refrigerating Containers – Perishable Cargo Transport – Ludmiła Filina
  • Seaports play a significant role in the cold chain of containerized perishable cargoes. These ports have continuously to adapt to service of growing quantity of refrigerating containers. The paper presents hazard situations affecting quality of perishable cargoes transported in containers, and recommendations allowing increasing the level of transported perishable cargo safety. One of the often occurring and long-lasting risk factors is cutting off of electric supply on the seaport territory, which can result in quality loss.
   KEY WORDS: refrigerating container, perishable cargo, safety

LAW

 • 26 Synthetic Refrigerants – Review of Law Regulations – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) and hydrofluorocarbons (HFC) are synthetic refrigerants commonly called freons. These gasses have negative impact on ecosystem. They cause an increase in the value of Ozone Depletion Potential (ODP) and the value of Global Warming Potential (GWP). In this work, the law regulations concerning these compounds are presented
   KEY WORDS: synthetic refrigerants, freons, destruction of ozone, greenhouse effect, law regulations

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 30 Revolution in Refrigeration and Air Conditioning – Forgotten Union – Prohibitions – Michał Dobrzyński
 • 34 Culinary Beef – Post-Mortem Factors and Meat Quality – Marek Cierach, Jacek Niedźwiedź, Maciej Borzyszkowski
  • The quality of culinary beef depends not only on biotic aspects, but also, in significant degree, on post-mortem factors. This article focuses on the post-mortem factors, which are required for obtaining high quality meat. The most important factor that influences characteristic features of culinary beef is post-mortem meat aging process. Changes occurring in this process contribute to growth of proper tenderness, juiciness, bright color and high nutrition value.
   KEY WORDS: culinary beef, meat quality, post-mortem changes, meat aging, cooling, packaging

FOOD – FEEDING

 • 38 Nutraceuticals – Additives with Pro-Health Properties and Bioactive Substances in Food -Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • In the paper, the newest definition of nutraceuticals is presented. Nutraceuticals are categorized basing on different criteria, that are its origin, chemical structure and pro-health properties. Nutraceuticals with antineoplastic, antioxidative and osteogenic activity as well as those that improve blood lipid profile and generally strengthening organism are described in this work. Products with an increased amount of nutraceuticals are specified. Moreover, the paper contains a reference to legal regulation concerning nutritional and sanitary statements and the safety of the consumption of nutraceuticals.
   KEY WORDS: nutraceuticals, biologically ac tive substances, pro-health influence, nutrition and health claims
 • 43 Food Terrorism – Agents of Threats – Waldemar Dzwolak
  • One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
   KEY WORDS: bioterrorism, food terrorism, health security, food safety

EVENTS

 • 46 Poland-Union-World
 • 48 Business Information

(więcej…)

Spis treści 9/2009

sobota, Wrzesień 19th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 9/2009

GOSPODARKA

 • 2 Podaż i popyt mrożonych owoców i warzyw na polskim rynku – Bożena Nosecka
  • Po akcesji Polski do UE umocniła się dominująca pozycja mrożonych owoców i warzyw w polskim sektorze przetwórstwa artykułów ogrodniczych. Utrzymaliśmy też pierwsze miejsce w produkcji i eksporcie mrożonych owoców w UE i drugie miejsce w unijnej produkcji oraz eksporcie mrożonych warzyw. W 2008/2009 r. dynamiczna tendencja produkcji, eksportu i spożycia mrożonych warzyw została jednakże przerwana z powodu spadku popytu w kraju i Europie spowodowanym recesją gospodarczą. Ceny w eksporcie mrożonych warzyw nie powinny być niższe od wysokich cen z ostatnich lat, a dużą zmiennością, tak jak dotychczas, będą charakteryzować się ceny mrożonych owoców.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożonki owocowe i warzywne, eksport, import, spożycie, ceny
 • 8 Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynku ukraińskim – Mirosława Tereszczuk
  • Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski. W latach 2000-2008 odnotowano wzrost znaczenia handlu towarami rolno-spożywczymi między tymi krajami. W 2008 r. wzajemne obroty handlowe tymi produktami wyniosły prawie 650 mln euro i były cztery razy wyższe niż w 2000 r. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę w latach 2000-2008 wzrosła ponad trzykrotnie (ze 133 do 422 mln euro). Import w tym okresie wzrósł ponad dziewięciokrotnie – z 24 mln w 2000 r. do 222 mln euro w 2008 r. W strukturze eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę dominują przede wszystkim: mięso i jego przetwory, żywe zwierzęta oraz świeże owoce i warzywa. Polska importuje z Ukrainy głównie zboża i rośliny oleiste.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, produkty rolno-spożywcze, rynek ukraiński, import, eksport, producenci żywności
 • 14 Sektor rybny w Polsce – tendencje rozwojowe – Krzysztof Hryszko
  • Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: rybołówstwo, przetwórstwo ryb, handel zagraniczny, spożycie ryb

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 19 Kontenery chłodnicze – transport towarów szybko psujących się – Ludmiła Filina
  • W łańcuchu chłodniczym towarów szybko psujących się, transportowanych w kontenerach istotną rolę odgrywają porty morskie, które powinny być dostosowywane do obsługi coraz większej liczby kontenerów chłodniczych. Artykuł zawiera analizę czynników ryzyka wpływających na jakość produktów żywnościowych transportowanych w kontenerach podczas ich obsługi w porcie morskim oraz zalecenia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo transportu tych towarów. Na przykład częste i długotrwałe odłączenie kontenera od źródła zasilania elektrycznego na terenie portu może pogorszyć jakość znajdujących się w nim szybko psujących się towarów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kontener chłodniczy, towary szybko psujące się, bezpieczeństwo

PRAWO

 • 26 Syntetyczne czynniki chłodnicze – przegląd regulacji prawnych – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Syntetyczne czynniki chłodnicze, nazywane potocznie freonami, to chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodory (HFC). Gazy te negatywnie oddziałują na ekosystem, gdyż mają wysoki wskaźnik potencjału niszczenia ozonu (ODP) oraz potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W artykule przedstawiono przepisy prawne odniesione do tych substancji.
   SŁOWA KLUCZOWE: czynniki chłodnicze, freony, niszczenie ozonu, efekt cieplarniany, regulacje prawne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 30 Rewolucja w chłodnictwie i klimatyzacji – zapomniane zakazy unijne – Michał Dobrzyński
  • Współczesna gospodarka nie może istnieć bez chłodnictwa i klimatyzacji. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne są wszędzie: w przetwórstwie żywności i transporcie chłodniczym, przy produkcji napojów, w kopalniach, hutach i rafineriach, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i elektronicznym, w telekomunikacji i bankowości, a także w klimatyzacji w biurach, samochodach oraz coraz częściej – w mieszkaniach. Trudno znaleźć zakład przemysłowy, który na jakimś etapie produkcji nie korzystałby z nich. Zagadnienie to dotyczy więc wszystkich.
 • 34 Wołowina kulinarna – czynniki poubojowe a jakość mięsa – Marek Cierach, Jacek Niedźwiedź,Maciej Borzyszkowski
  • Uzyskanie mięsa wołowego wysokiej jakości zależy nie tylko od czynników przyżyciowych, ale także w znacznym stopniu od czynników poubojowych. W artykule omówiono wpływ czynników poubojowych na kształtowanie cech jakościowych wołowiny kulinarnej. Ważny jest proces dojrzewania poubojowego, w wyniku którego kształtują się charakterystyczne cechy jakościowe wołowiny kulinarnej decydujące o jej atrakcyjności: kruchość, soczystość, jasna barwa i wysoka wartość odżywcza.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina kulinarna, jakość mięsa, przemiany poubojowe, dojrzewanie, chłodzenie, pakowanie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Nutraceutyki – dodatki prozdrowotne i bioaktywne składniki żywności – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • W artykule przedstawiono najnowszą definicję nutraceutyków oraz dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, tj. pochodzenia, budowy chemicznej i prozdrowotnego oddziaływania. Omówiono nutraceutyki o działaniu ogólnie wzmacniającym, przeciwnowotworowym, przeciwutleniającym, osteogennym oraz korzystnie wpływającym na profil lipidowy krwi. Wymieniono produkty o podwyższonej zawartości substancji nutraceutycznych. Nawiązano również do przepisów prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz bezpieczeństwa stosowania nutraceutyków.
   SŁOWA KLUCZOWE: nutraceutyki, substancje biologicznie aktywne, prozdrowotne oddziaływanie, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
 • 43 Terroryzm żywnościowy – czynniki zagrożenia – Waldemar Dzwolak
  • Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: bioterroryzm, terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo żywności

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

INVITATION TO PANEL

piątek, Sierpień 21st, 2009

How to Introduce and Finance Innovations

Developmental Challenges for Food Industry

15 of September 2009, POZNAŃ, Polagra Food – Polagra Tech, Pav.7, room A, 1 p.m.-3 p.m.

PARTICIPATION IN PANEL IS FREE

The increasing competition on the international food market forces the producers to improve the quality and safety of food products, finding out various methods of competing in order to obtain comparative advantages for a long time.

The necessity of employing new technologies requires solution of many problems:

- how to choose the technology appropriate for the size of the company, its level of development, position on the market and future developmental goals;

- how to find the means for financing innovations and progress;

- how can the enterprises cooperate with the progress-generating (scientific) units.

During the panel, experts, invited by the editorial office of “Food Industry” will discuss the following issues:

• Innovations and construction of comparative advantages

• Actions and structures of supporting the innovative processes

• Introduction of innovations in food sector, shown on the example of cluster – Nutribiomet

• Centres of transfer and introduction of technologies – technological platforms, excellence centres

• How and where to seek the sources of financing the introduction of innovative solutions

ORGANIZERS: „Przemysł Spożywczy”, SITSpoż., MTP

We invite also to visit editorial office of “Food Industry” pavilion 4, stand 31

During the POLAGRA TECH, POLAGRA FOOD in Poznań, 14-17 September 2009

Spis treści 8/2009

poniedziałek, Sierpień 31st, 2009

okładka Przemysł Spożywczy 8/2009

GOSPODARKA

 • 17 Rynek i produkcja żywności a światowy kryzys gospodarczy – Roman Urban
  • Lata 2003-2008 były okresem szybkiego rozwoju sektora żywnościowego. Pod wpływem korzystnego cyklu koniunkturalnego i integracji z UE poprawiła się sytuacja dochodowa konsumentów i rolników, przetwórców i innych podmiotów działających w otoczeniu rolnictwa i przetwórstwa. Sytuacja jednak zmieniła się w połowie 2008 r. Pod wpływem zjawisk globalnych polska gospodarka żywnościowa utraciła wysoką dynamikę rozwoju, ale dotychczas skutecznie broni się przed recesją i kryzysem gospodarczym. Zagrożenia te są mniejsze niż w innych działach polskiej gospodarki.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkcja żywności, rynek żywności, światowy kryzys gospodarczy
 • 22 Międzynarodowe rynki rolne – co dalej? – Janusz Rowiński
  • Międzynarodowe rynki rolne są bliskie osiągnięcia stanu nowej równowagi. Najbliższe lata mogą być okresem poważnych zmian w międzynarodowym handlu rolnym. Należy się spodziewać znacznego zwiększenia znaczenia krajów rozwijających się jako producentów, eksporterów i impor-terów żywności. Szczególnie silny wpływ może wywrzeć rosnący import Chin i Indii.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynki rolne, handel rolny, produkcja żywności, popyt na żywność
 • 28 Centra usług wspólnych – optymalizacja działalności firmy – Joanna Plizga, Michał Turczyk
  • Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources – zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Firma ma także szansę na dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów z funduszy unijnych. Tegoroczna alokacja środków na tego typu przedsięwzięcia przekracza 1 mld zł, a wnioski można składać w trybie ciągłym do jej wyczerpania.
   SŁOWA KLUCZOWE: centra usług wspólnych, fundusze UE, konkurencyjność przedsiębiorstw, optymalizacja działalności
 • 32 Klastry – sposób na zdynamizowanie rozwoju regionów problemowych – Katarzyna Duczkowska-Małysz
  • Klastry są porozumieniami firm kooperujących, ale i konkurujących ze sobą, połączonych wspólnym celem i przyczyniających się do zrealizowania zadań, dla których klaster utworzono. Nie ma wątpliwości, że klastry przyczyniają się do dynamizacji rozwoju regionów, zwłaszcza z dysparytetami, w tym – obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów, w których klastry zaczęły powstawać w latach siedemdziesiątych pokazują, że są to struktury wysoko innowacyjne, oparte na nowoczesnych technologiach i bazujące na nowoczesnych systemach zarządzania. Koncentracja celowo kooperujących przedsiębiorstw i instytucji oraz uniwersytetów jest wynikiem globalizacji i internacjonalizacji rynków, co wymusza osiąganie przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: klastry, pionowa, pozioma i skośna kooperacja między przedsiębiorstwami, typy klastrów, korzyści ze struktury klastrowej

PRAWO

 • 36 Zmiany dyrektyw w sprawie substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek
  • W Unii Europejskiej toczą się prace nad projektem rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 92/2/WE w sprawie substancji dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące. Projekt przewiduje dopuszczenie do stosowania innych substancji dodatkowych oraz rozszerzenie listy zastosowań już dopuszczonych substancji dodatkowych. Opracowano również projekt rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 94/36/WE w sprawie barwników stosowanych do żywności. Wprowadzono m.in. zmiany co do stosowania likopenu w żywności. Opracowano również projekt rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących. Zawiera ono m.in. warunki stosowania neotamu. Komisja Europejska opracowała także projekt rozporządzenia ustanawiającego program oceny bezpieczeństwa dopuszczonych substancji dodatkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe do żywności, barwniki, substancje słodzące, bezpieczeństwo substancji dodatkowych do żywności

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 40 Wartość odżywcza żywności – sposoby jej ustalania – Romualda Dolińska, Monika Żmudzka, Katarzyna Wawer, Anna Bugajewska
  • W artykule omówiono metody ustalania wartości odżywczej środków spożywczych oraz sposoby zapisania jej na etykiecie produktu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych wartością odżywczą (DzU 2007 r., nr 137, poz. 967). Przedstawiono sposoby wyznaczania zawartości składników odżywczych w zależności od rodzaju środka spożywczego wraz z uwzględnieniem czynników, na jakie należy zwrócić uwagę przy zastosowaniu danej metody. Wskazano na zmiany zapisów w dyrektywie Rady z 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (90/496/EWG), które muszą zostać implementowane do polskiego rozporządzenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość odżywcza, żywność, znakowanie żywności
 • 44 Jak mierzyć zapach? – Marek Druri
  • Zapachy odgrywają w naszym życiu większą rolę niż nam się wydaje. One mogą sterować naszym samopoczuciem, postępowaniem i emocjami. Skala hedoniczna i odpowiednie deskryptory pozwalają opisać zapach. Informacji o jego składzie jakościowym i ilościowym dostarcza chromatografia gazowa. Intensywność zapachu mierzy się metodami olfaktometrycznymi wg normy CEN 13725. Możliwość ilościowego pomiaru natężenia zapachu pozwala na wdrożenie norm ograniczających emisję smrodliwych substancji, zatruwających otoczenie.
   SŁOWA KLUCZOWE: zapach, pomiar zapachu, intensywność zapachu, metody olfaktometryczne
 • 52 Przyprawy sypkie – właściwości i innowacyjne rozwiązania – Barbara Kowrygo, Izabela Rowińska
  • W artykule omówiono główne tendencje rozwojowe na polskim rynku przypraw sypkich. Posłużono się wtórnymi źródłami informacji, w tym ze stron internetowych liderów tego rynku. Szczególną uwagę skupiono na roli przypraw w żywieniu człowieka, podziale rynkowym produktów, głównych graczach, produkcji i sprzedaży oraz działalności innowacyjnej firm. Stwierdzono, że w produkcji przypraw liczy się obecnie nie tylko jakość, ale również kreatywność.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, rynek, liderzy, sezonowość sprzedaży, spożycie
 • 58 Wołowina kulinarna – czynniki przyżyciowe a jakość – Marek Cierach, Maciej Borzyszkowski, Jacek Niedźwiedź
  • W artykule omówiono wpływ czynników przyżyciowych na kształtowanie cech jakościowych wołowiny kulinarnej. Uzyskanie mięsa wołowego wysokiej jakości jest możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich wymaganych sposobów postępowania, a zwłaszcza właściwego obchodzenia się ze zwierzętami przed ubojem. Wywierają one ogromny wpływ na uzyskanie wołowiny akceptowanej przez konsumentów, czyli kruchej, soczystej, o jasnej barwie i wysokiej wartości żywieniowej. Wystąpienie chociażby jednego niepożądanego czynnika może prowadzić do otrzymania mięsa o niewłaściwych cechach jakościowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina kulinarna, jakość, dobrostan zwierząt, żywienie, bydło
 • 70 Centralne stacje CIP – kontrola zbiorników i czujników pomiarowych – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik
  • W artykule zaprezentowano nie omawiane dotychczas zagadnienia dotyczące higieny zbiorników magazynowych wchodzących w skład centralnych stacji mycia CIP. Zwrócono uwagę na konieczność okresowej wymiany środków myjących. Podano przykładowe programy mycia naczyń instalacji oraz kalibracji czujników pomiarowych odpowiedzialnych za poprawność zabiegów mycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, higiena, mycie, stacje CIP

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 74 Robotyka w pakowaniu żywności – Jan Barczyk
  • W artykule przedstawiono wybrane problemy robotyzacji procesu pakowania wyrobów oraz dokonano przeglądu typowych zastosowań robotów przemysłowych do pakowania artykułów spożywczych. Większość obecnie oferowanych robotów przemysłowych może być wykorzystanych w procesach pakowania. Jednak wiele procesów pakowania stawia specyficzne wymagania, np. dużej szybkości działania, możliwości synchronizacji z przenośnikami taśmowymi, zachowania właściwej czystości, odpowiedniej dokładności pozycjonowania oraz żądanego udźwigu i zasięgu, czasem odporności na niską temperaturę (praca w chłodni).
   SŁOWA KLUCZOWE: robotyzacja, chwytanie produktów, pakowanie żywności packing
 • 85 Wartość rynku opakowań z tworzyw – sztucznych w Polsce – Bohdan Czerniawski
  • Artykuł zawiera wyniki analiz krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wartościowym. Prezentowane wyniki ujęto w odniesieniu do czterech analizowanych segmentów rynku: materiałów i opakowań giętkich (w tym folii PE, PP i folii wielowarstwowych), opakowań termoformowanych z folii sztywnych, opakowań formowanych z rozdmuchem oraz opakowań formowanych metodą wtrysku, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań produktów spożywczych. W analizie rynku wykorzystano zarówno podejście systemowe, jak i wywiady prowadzone z ekspertami. Wskazano także na przewidywane kierunki rozwoju analizowanej dziedziny.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, tworzywa sztuczne, analiza rynku, zużycie, wartość
 • 90 Opakowania na półkę – nowe opakowania – stare problemy – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono podstawowe wytyczne dla opakowań gotowych na półkę (SRP) dotyczące wspólnego podejścia, które wypracowano w ramach Efektywnej Obsługi Konsumenta (ECR Europe). W Polsce stosują je również przedstawiciele producentów towarów konsumenckich, w tym artykułów spożywczych, oraz dostawcy opakowań we współpracy z detalistami. Przedstawiono rodzaje SRP i wymagania funkcjonalne, jakim powinno odpowiadać opakowanie uznane za SRP.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie gotowe na półkę (SRP) (więcej…)

Contents 8/2009

poniedziałek, Sierpień 31st, 2009

okładka Przemysł Spożywczy 8/2009

ECONOMY

 • 13 Food Market and Food Production in the Face of the World Economic Crisis – Roman Urban
  • The years 2003-2008 were the period of quick development of food sector. As affected by favourable situation cycle and integration with the EU, income situation of the consumers and farmers, processors and other entities, acting in the surroundings of agriculture and processing sector was improved. The situation was, however, changed in the half of 2008. As affected by the global phenomena, Polish food sector lost its high dynamics of development but it has effectively defended against recession and economic crisis. The mentioned threats are smaller than in other sectors of Polish economy.
   KEY WORDS: food production, food market, world economic crisis
 • 22 International Agricultural Markets – what Futher? – Janusz Rowiński
  • The international agricultural markets are approaching the new equilibrium. The next years will probably be a period of important changes in the international trade of agricultural products. The developing countries will play much more important role as food producers, importers and exporters. The expected rise of import markets of China and India may have a special meaning.
   KEY WORDS: agricultural markets, agricultural trade, food production, demand on food
 • 28 Shared Services Centers – Business Optimization – Joanna Plizga, Michał Turczyk
  • Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a company may obtain funding within the EU Funds for establishment or development of SSC. This year budget for such undertakings exceeds 1 billion PLN and grant applications can be submitted until it is not used beforehand.
   KEY WORDS: shared services center, EU Funds, competitiveness of enterprises, business optimization
 • 32 Clusters – the Solution to Acceleration of Development of Underdeveloped Regions – Katarzyna Duczkowska-Małysz
  • Clusters function as the result of close cooperation among enterprises which are realising the common goals and common tasks which cluster is organized for. There is no doubt that clusters accelerate the economic growth and development also in regions with socio-economic disparities and rural areas as well. Experiences of countries, which started with cluster organization in the middle of 1970s show that cluster structures base on innovations, high technologies and new, modern systems of management. Concentration of enterprises, institutions and universities which cooperate together is the result of globalization and market internationalization cluster structures help to firms and regions compete on international markets.
   KEY WORDS: clusters, vertical, horizontal and diagonal cooperation among enterprises, types of clusters, cluster advantages

LAW

 • 36 Amendments in Directives on Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek
  • In the European Union, the work on the draft regulation, amending Directive 92/2/EC on food additives different than colours and sweeteners is going on. The mentioned draft document anticipates the admission of other additive substances and extension of the list of the applications of already allowed food additives. Also, the draft regulation amending Directive 94/36/EC on colours employed in food has been developed. There were introduced the changes concerning, inter alia, application of lycopene in food. The draft regulation amending Directive 94/35/Ec on the use of sweeteners was elaborated, as well. It contains, inter alia, the requirements of applying neotame. The European Commission has also developed the draft regulation, laying down the programme for evaluation of safety of the allowed food additives.
   KEY WORDS: food additives, colours, sweeteners, safety of food additives

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 40 Nutritive Value of Food – Methods of its Establishing – Romualda Dolińska, Monika Żmudzka, Katarzyna Wawer, Anna Bugajewska
  • Discussion of methods of setting the nutrition value of foodstuffs and ways of declare nutrition facts on the labels, according to the regulation of Ministry of Health 25 July 2007 on labeling by nutrition value (Official Journal of Laws 2007 no 137, item 967). Review of methods of setting the nutrition value depending on kind of food and questions concerning different methods of determination nutrition value. Modification in Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labeling for foodstuffs, which are obligatory to implement to the Polish food law.
   KEY WORDS: nutrition value, food, food labeling
 • 44 How are Odours Measured? – Marek Druri
  • Odours in our life are more important as we think. They can affect our moods, our feelings and our actions. The hedonic scores and adequate descriptors allow describing odour character. The Gas Chromatography technique enables detecting of qualitative and quantitative compositions of odorants. Odour intensity we can be measured by olfactomeric method according to standard CEN 13725. The possibility of the precise malodours intensity measurement, allows to use standards for delimit of the bad smell emission in the environment.
   KEY WORDS: odours, odour measurement , odour intensity, olfactomeric methods
 • 52 Spices – Properties and Innovative Solution – Barbara Kowrygo, Izabela Rowińska
  • The main trends in the development of spices market were described in the article. The secondary type of data was used including internet information of market leaders. Special attention was paid to: the role of spices in human nutrition, market segmentation, main stakeholders and innovative activities of producers. It was concluded that in the production of spices creativity not quality is the main concern.
   KEY WORDS: spices, market, leaders, sales seasonality, consumption
 • 58 Culinary Beef – Living Factors and Quality – Marek Cierach, Maciej Borzyszkowski, Jacek Niedźwiedź
  • This article presents the effect of living factors responsible for the characteristic features of culinary beef. Getting high-quality meat is possible only under very particular conditions as optimal animal welfare and appropriate treatment before slaughter. Those factors are crucial for obtaining beef most appreciated by customers. It means meat which is tender, juicy, have a bright colour and high nutrition value. Failure of even one stage in this procedure can lead to unwanted effects and prevent generation of high-quality meat.
   KEY WORDS: culinary beef, quality, farm animal welfare, nutrition, cattle
 • 70 CIP System – Control of Containers and Sensors of Measuring – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik
  • The work presents the questions relating to hygiene of warehouse containers which constitute the composition of central washing in CIP system. There is a necessity of periodical exchange of cleaning agents. In the paper, the washing program of installation containers and sensors of measuring calibration which are responsible for washing treatment correctness has been discussed.
   KEY WORDS: food industry, higiene, cleanning, CIP system

LOGISTICS – PACKAGING

 • 74 Robotics in Food Packaging – Jan Barczyk
  • In the paper, the selected problems of robotization of product packing processes were discussed and the review of typical application of industrials robots for packing of food products was conducted. Most of the presently offered industrial robots may be employed in packing processes. Many packing processes have, however, specific requirements, e.g. high speed of functioning, possibility of synchronizing with belt conveyors, keeping the appropriate cleanness, correct precision of situating and the required lifting and range and sometimes, resistance to low temperature (work in refrigerating rooms).
   KEY WORDS: robotization, catching of products, food
 • 85 Market Value of Plastics Packaging in Poland – Bohdan Czerniawski
  • The paper contains the results of analysis of plastic packaging consumption in Poland, in the terms of its value. The data presented are submitted in relation to four analyzed segments of the market, i.e. flexible materials and packaging (including PE, PP and multilayer films), packaging thermoformed from rigid sheets, those formed by blowing process, as well as injection moulded ones, with a special attention paid on food packaging. In the analysis of plastics packaging market both system approach and interviews with experts were applied. The forecast directions of further development in the analyzed area have been given.
   KEY WORDS: packaging, plastics, market analysis, consumption, value
 • 90 Shelf Packaging – New Packages – Old Problems – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • In the article, there were discussed basic guidelines for SRP, related to a common approach, developed within ECR Europe and adopted also in Poland by representatives of producers of consumer goods including food products and packaging providers in cooperation with retailers. In this part the following issues were presented: types of SRP and functional requirements that a packaging considered to be a SRP should meet.
   KEY WORDS: Shelf Ready Packaging (SRP)

(więcej…)

Contents 7/2009

niedziela, Lipiec 26th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 7/2009

LOGISTICS – PACKAGING

 • 2 Chain of the FMCG Supply as Management Strategy – Mateusz Boruta
  • The article is on the Efficient Consumer Response (ECR) strategy. It covers description of the strategy itself, it’s elements, best practices and benefits coming form implementation. In addition, the role of ECR in Poland has been shown – the organization facilitating development of ECR in Poland and enabling supply chain optimization according to ECR spirit.
   KEY WORDS: ECR, supply chain management, EUR pallets, Global Score Card
 • 6 Electronic Catalogue – Why is It Worth Using It and how to Use It – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • The potential benefits for suppliers and retailers of using the SA2 Data Pool are given in this article. Electronic Catalogue coming from the Data Synchronization also is a different channel of communication (e.g. by connection to other software). There is the list of Mandatory Attributes to describe and publish the product in the Data Pool. Moreover, some details considering registration documents, which are required to join the SA2 Catalogue are discussed.
   KEY WORDS: electronic catalogue, Electronic Data Interchange, GS1 system, barcodes, food industry

LAW

 • 11 Labeling of Traditional and Organic Foods – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • The growing interest of European consumers to the traditional and organic foods is a stabile tendency. Labeling and certification of traditional, regional and organic foods is regulated by law to inform and protect consumers against unlawful marketing practices and makes easier choices during shopping. European Food Law implements the system of production, labeling, registration and retailing of traditional or organic foods.
   KEY WORDS: food labeling, traditional food, organic food

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Rape-seed Oil – Its Use and Nutritional Value – Krzysztof Krygier
  • In Poland rape-seed oil has not so good opinion. Probably this is due to the still persisting opinion on previous, old varieties characterized by high content of unhealthy erucic acid, pungent odor and dark color. Today’s varieties (called very often canola) practically contain no erucic acid, have light color and no flavor, and are nutritionally very valuable. First of all the fatty acid composition is of the highest value among common fats and oils: the lowest content of unhealthy saturated fatty acids and the highest of healthy unsaturated fatty acids, especially those of n-3 fatty acids. Rape-seed oil has also a very high culinary value: very high stability, very good for frying, for production of mayonnaise like emulsions, and even as a liquid oil for some cakes.
   KEY WORDS: Rape-seed oil, canola oil, fatty acid composition, culinary value
 • 21 Ochratoxin A in Food – Małgorzata Ziarno, Magdalena Ujazdowska
  • Penicillium nordicum is relatively recently discovered species of moulds, having the ability to grow in the condition of extreme cold, although occurring also quite often in Mediterranean region. The species occurs mainly in products rich in lipids and proteins as well as in plant environment. There is a possibility of Penicillium nordicum to grow in food, mainly frozen or refrigerated stored, dried or with high salt concentration, as well as in feed. Ochratoxins, mainly OTA, are the most important secondary metabolite of this mould in food and feed. OTA is rated by IARC to 2B class of carcinogenic factors as toxin causing probably the human cancer.
   KEY WORDS: mould, Penicillium nordicum, micotoxins, OTA, ochratoxin A
 • 26 Methods of Acrylamid Reduction in Potato and Cereal Products – Waldemar Dzwolak
  • Acrylamid (AA) formed in foodstuffs at temperature exceeding 120°C is recognized as a toxic substance for human organism and since 2002 is one of the most important fields of interest for scientists and food sector. Scientific studies all over the world are focused mostly on termically processed potato and cereal products. In the article the most important methods of acrylamid reduction including the preharvest and postharvest strategies were characterized. The paper is a literature review on actual scientific works which may be implemented to obtain of AA reduction in chips, French fries, snacks, breads and other potato and cereal products.
   KEY WORDS: acrylamid, acryloamid content reduction, acryloamid precursors, food safety

ECONOMY

 • 30 The Sources of the Information about the New Products – Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak
  • The purchase of a new product is loaded with the decision risk taken by the consumer. Hence, information that goes to the consumer is very important. The knowledge of the sources of information and their importance for the consumer, play a special role for enterprises. Proper communication directed to the consumer make the diffusion process about innovative products to go faster.
   KEY WORDS: innovation product, information resources, food products
 • 33 New Forms of the Marketing Communication on the Food Market – Monika Świątkowska
  • The modern marketing communication reaching the customer in the purpose is using very much diverse, often unconventional forms of the message. Food processing enterprises are still taking advantage of traditional advertising forms on the account of mass character of produce (e.g. the advertisement in radio, television or the press). They more and more reach for custom forms of the marketing communication every now and then, such as ambient media, guerilla marketing, the whispered marketing or tryvertising. The aim of this study is characteristics of non standard forms of the advertising and their use in food products promotion as well as their influence on the consumer.
   KEY WORDS: marketing communication, food market, consumer

EVENTS

 • 37 Session of Board of SITSpoż. Association – Małgorzata Wojnarowska
 • 38 Fair Ekogala 2009 – Iwona Oleniuch
 • 39 Professional Maintenance of Cleaning – Fair ISSA/INTERCLEAN – Mikołaj Jankowiak
 • 42 Poland-Union-World
 • 44 Business Information

(więcej…)

Contents 6/2009

wtorek, Czerwiec 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 6/2009

ECONOMY

 • 2 Price Dilemma of Food Markets in 2009 – Krystyna Świetlik
  • An upward tendency in relative food prices has been observed in Poland since 2004. Conducted analysis of prices and fundamentals of main agricultural markets points out that food products are a main factor of inflation also in 2009. Major price rises are expected in the case of pork and swine fats, poultry, fish, sugar and eggs.
   KEY WORDS: food market, food prices
 • 10 Non-Alcoholic Beverages in Poland – Production, Prices, Consumption – Bożena Nosecka
  • In the present decade, the production and the consumption of non-alcoholic beverages showed a regular increasing tendency. The fastest pace of growth concerns the production and consumption of drinking water in unit packaging. An improvement in consumers’ financial situation and a insignificant growth in retail prices of non-alcoholic beverages (resulting mainly from growing efficiency of operating of the sector participants), had a positive influence on the consumption of non-alcoholic beverages. In the years 2009-2010 the pace of growth of the consumption, and thus the production, will be considerably lower than that in the previous years. It will result from a slowdown in the growth of consumer income.
   KEY WORDS: non-alcoholic beverages, juices, nectars, drinking water, market of non-alcoholic beverages
 • 14 I Agricultural Science Congress „Science-Practice” – Danuta Chyłek

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Stability of Carotenoids in Food – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Stability of carotenoids varies widely in food. The unsaturated nature of carotenoids makes them susceptible to oxidation and isomerization. The stability of carotenoids upon food processing depend on: nature of carotenoids chemical structure, sort of carotenoid-containg foods, environment especially: temperature and time of food processing, light, pH, air and presence of heavy metals. Understanding of the influence of those parameters and choice of the suitable food processing ensures good properties and quality of the final products
   KEY WORDS: carotenoids, stability of carotenoids, oxidation of carotenoids, isomerization of carotenoids
 • 26 Tomatoes – the Best Source of Lycopene – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • In the article general characteristic of tomatoes, chemical composition and their beneficial properties are described. Tomatoes are valuable source of vitamins and minerals, as well as are characterized by low energy value. The most valuable component of tomatoes is lycopene, biologically active antioxidant. The main emphasis was put on the positive role of lycopene against heart and neoplastic diseases. KEY WORDS: tomatoes, lycopene, carotenoids
 • 30 Packaging of Minimally Processed Fruits and Vegetables in Modified Atmosphere – Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik
  • Modified atmosphere with reduced oxygen content and elevated content of carbon dioxide is commonly used in packaging of minimally processed fruits and vegetables. At inappropriately selected packaging and storage conditions there is a risk of the formation of anaerobic conditions. This leads to a deterioration of sensory and microbiological quality of the product. The article presents an alternative method using atmosphere with high oxygen content in packaging of minimally processed fruits and vegetables. Its effect on physiological, biochemical processes and microbiological changes in tissue of stored products are presented. Moreover, directions of studies on wider application of this packaging method are also presented.
   KEY WORDS: modified atmosphere, high oxygen concentration, minimally processed fruits and vegetables
 • 34 Alicyclobacillus acidoterrestris – Still Inevitable Problem in Juice Industry – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Bacteria Alicyclobacilli are an integral component of fruit micro-flora. Alicyclobacillus acidoterrestris can have unfavourable influence on the taste of products. In this article the presence of this bacteria in industrial processes of concentrated fruit juice production was described. A few chosen procedures of Alicyclobaclillus spp. detection and confirmation were given. Some key factors limiting the development of A. acidoterrestris in juice were characterized. The elimination of bacterial endospores or even their substantial reduction may be reached by multidirectional action of two or three factors described above.
   KEY WORDS: bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris, concentrated fruit production

LAW

 • 38 Amendments to the Act on Registration and Protection of Names and Designations of Agricultural Products, Foodstuffs and Traditional Products – Wojciech Sawicki
  • At the beginning of 2009 the Act of 24 October 2008 about changing the Act on Registration and Protection of Names and Designations of Agricultural Products and Foodstuffs as well as Traditional Products was legislated (DzU 2008, No. 216, item 1368). Significant changes include the range of registration and protection of names of agricultural products and foodstuffs as protected. Designations of Origin, Protected Geographical Indication, and Traditional Specialty Guaranteed. Moreover, issues of compliance of production process of agricultural products and foodstuffs. The Act also amended the Act of 18 October 2006 on Production of Spirit Drinks and on Registration and Protection of Geographical Indication of Spirit Drinks.
   KEY WORDS: food law, Agricultural and Food Quality Inspection, traditional Products
 • 40 GMO Food – Legal Aspects – Iwona Wrześniewska-Wal
  • At one side GMO is well acclaimed by the scientist and rise hope as the solution for many problems from the following areas: medicine, agriculture and environment protection. On the other side there are many reservations and concerns for GMO safety, whether its development is a threat for the human safety and environment. Bearing in mind those reservations European Commission decided to again assay safety of regulations discussed in this paper and concerning marketing of GMO food. Report regarding this mater should be finalized in January 2010.
   KEY WORDS: genetically modified organism (GMO), food, regulation, law, safety, consumer
 • 44 Feed GMO in Poland – Iwona Wrześniewska-Wal

EVENTS

 • 46 Non-Alcoholic Beverages Market in Poland

(więcej…)

Spis treści 7/2009

niedziela, Lipiec 26th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 7/2009

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 2 Strategia zarządzania łańcuchem dostaw FMCG – Mateusz Boruta
  • Artykuł jest poświęcony koncepcji ECR – wydajnej reakcji na potrzeby konsumenta. Zawiera omówienie koncepcji, jej elementów składowych, najlepszych praktyk i korzyści płynących z jej stosowania. Pokazana została również rola Porozumienia ECR Polska – organizacji wspierającej rozwój ECR w Polsce i pomagającej firmom wspólnie optymalizować łańcuchy dostaw w duchu ECR.
   SŁOWA KLUCZOWE: ECR, zarządzanie łańcuchem dostaw, palety EUR, globalna karta wyników
 • 6 Katalog elektroniczny – dlaczego warto z niego korzystać i w jaki sposób – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono korzyści, jakie mogą odnieść odbiorcy i dostawcy danych korzystający z katalogu elektronicznego, jako jednego z narzędzi elektronicznej gospodarki, w tym firmy przemysłu spożywczego i ich klienci. Wymieniono usługi oferowane w ramach katalogu oraz zakres, w jakim jest możliwa dwustronna komunikacja z katalogiem SA2 Worldsync, a także możliwości współpracy tego katalogu z zewnętrznym oprogramowaniem. Przedstawiono warunki jakie musi spełniać produkt w opakowaniu w celu jego umieszczenia w katalogu oraz listę danych użytkownika i oświadczeń niezbędną do zawierania umowy, zlecenia lub zamówienia w katalogu SA2 Worldsync.
   SŁOWA KLUCZOWE: katalog elektroniczny, elektroniczna wymiana danych, system GS1, kody kreskowe, przemysł spożywczy

PRAWO

 • 11 Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • Od kilkunastu lat w Europie można zauważyć zainteresowanie żywnością wytwarzaną metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. W celu dostarczenia informacji o produkcie i wytwórcy, a także zapobiegania nieuczciwym praktykom producentów (przywłaszczaniu nazwy, podrabianiu), stosuje się różnorodne systemy rejestracji, znakowania i certyfikacji żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej. Chroni to konsumentów przed możliwością pomyłki i ułatwia im dokonanie wyboru podczas zakupów. Zagadnienia związane z rejestracją i ochroną produktów regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami czy ekologicznych są określone w prawie Unii Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, żywność tradycyjna, żywność ekologiczna

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Olej rzepakowy – jego wartość żywieniowa i użytkowa – Krzysztof Krygier
  • W Polsce olej rzepakowy nie ma dobrej opinii, zapewne z powodu dawniej uprawianych odmian o wysokiej zawartości szkodliwego kwasu erukowego, z którego otrzymywało się olej o ostrym zapachu i ciemnej barwie. Dzisiejsze odmiany (często nazywane canola) są w zasadzie bez kwasu erukowego, a otrzymywany z nich olej jest bez zapachu, bardzo jasny i bardzo wartościowy pod względem żywieniowym. Przede wszystkim charakteryzuje się korzystnym składem kwasów tłuszczowych – najmniejsza zawartość kwasów nasyconych i największa kwasów nienasyconych, w tym kwasów n-3. Olej rzepakowy ma również wysoką wartość użytkową: bardzo wysoka stabilność, polecany jest do smażenia, do produkcji emulsji majonezowych, a nawet , w postaci ciekłej, do niektórych ciast.
   SŁOWA KLUCZOWE: olej rzepakowy, skład kwasów tłuszczowych, wartość użytkowa/kulinarna
 • 21 Ochratoksyna A w żywności – Małgorzata Ziarno, Magdalena Ujazdowska
  • Penicillium nordicum to stosunkowo niedawno odkryty gatunek pleśni, mający zdolność do wzrostu w warunkach ekstremalnego zimna, chociaż dość często występujący także w regionach śródziemnomorskich. Występuje głównie w produktach bogatych w tłuszcz i białko, ale może być także izolowany z produktów roślinnych. Istnieje niebezpieczeństwo jego rozwoju w żywności, głównie mrożonej lub przechowywanej w warunkach chłodniczych, suszonej lub z dużą zawartością chlorku sodu, a także w paszach. Najważniejszym wtórnym metabolitem tej pleśni w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz paszach są ochratoksyny, głównie ochratoksyna A (OTA). OTA została zakwalifikowana przez IARC do kategorii 2B wśród czynników kancerogennych jako toksyna prawdopodobnie powodująca raka u ludzi.
   SŁOWA KLUCZOWE: pleśnie, Penicillium nordicum, mikotoksyny, OTA, ochratoksyna A
 • 26 Sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu w produktach skrobiowych – Waldemar Dzwola
  • Akryloamid, powstający w żywności ogrzewanej w temperaturze powyżej 120°C, od 2002 r. jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania świata nauki i przedstawicieli sektora spożywczego ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Prace badawcze prowadzone na całym świecie najwięcej uwagi poświęcają produktom ziemniaczanym i zbożowym poddawanym obróbce cieplnej. W artykule scharakteryzowano najważniejsze sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu podejmowane w ramach strategii przedzbiorczej i pozbiorczej. Dokonano na podstawie literatury przeglądu aktualnych prac badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktycznych działaniach związanych ze zmniejszeniem zawartości akryloamidu w chipsach, frytkach, snackach, pieczywie i innych przetworach ziemniaczanych i zbożowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: akryloamid, redukcja akryloamidu, prekursory akryloamidu, bezpieczeństwo żywności

GOSPODARKA

 • 30 Źródła informacji o nowych produktach – Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak
  • Zakup nowego produktu żywnościowego obarczony jest znacznym ryzykiem decyzji dla konsumenta. W tym procesie istotne znaczenie mają informacje, które docierają do konsumenta, dotyczące nowej oferty produktów żywnościowych. Znajomość tych źródeł oraz ich znaczenia dla konsumenta odgrywa szczególną rolę dla przedsiębiorstw. Odpowiedni komunikat skierowany do konsumenta przyspiesza proces dyfuzji innowacji produktowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: innowacja produktowa, produkty żywnościowe, źródła informacji
 • 33Niestandardowe reklamy na rynku żywności – Monika Świątkowska
  • Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, rynek żywności, konsument

WYDARZENIA

 • 37 Posiedzenie ZG SITSpoż. – Małgorzata Wojnarowska
  • 3 czerwca br. w warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematem przewodnim obrad było sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w 2008 r. Spotkaniu przewodniczył doc. dr hab. Andrzej Borys – przewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż.
 • 38 Targi Ekogala 2009 – Iwona Leniuch
  • Już po raz trzeci do Rzeszowa przyjechali producenci żywności ekologicznej z Polski i zza granicy na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Ekogala 2009. Impreza odbyła się w dniach 22-24 maja. Pierwsza edycja (w 2007 r.) miała charakter targów krajowych, jednak udany debiut i zainteresowanie uczestników sprawiły, że obecnie jest to wydarzenie o randze międzynarodowej i największa impreza promująca żywność wyłącznie ekologiczną w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 39 Profesjonalne utrzymanie czystości – tragi ISSA/INTERCLEAN – Mikołaj Jankowiak
  • Już po raz czwarty mieliśmy okazję podziwiać najnowsze technologie i innowacje z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. W dniach 13-15 maja br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się kolejna, polska edycja Międzynarodowych Targów Czystości ISSA/INTERCLEAN Europa Środkowo-Wschodnia 2009.
 • 40 Euro Lider Rynku dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego – Krystyna Zielińska
  • W tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Interres International Fair, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego po raz kolejny został wyróżniony tytułem Lidera i Euro Lidera Rynku w kategorii najlepszy produkt w Polsce, za rozwiązanie: „grupa biopreparatów do kiszenia pasz probiotycznych”. Gala finałowa Forum Liderów Polskich, połączona z uroczystą ceremonią wręczenia nagród, odbyła się 23 maja 2009 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.
 • 42 Polska-Unia-Świat
 • 44 Informacje biznesowe

(więcej…)

Spis treści 6/2009

wtorek, Czerwiec 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 6/2009

GOSPODARKA

 • 2 Cenowe dylematy rynku żywnościowego w 2009 r. – Krystyna Świetlik
  • Od 2004 r. utrzymuje się w Polsce tendencja relatywnego wzrostu cen towarów spożywczych. Analiza sytuacji cenowej i podażowo-popytowej na poszczególnych rynkach branżowych żywności w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje, że także w br. wzrost cen żywności będzie głównym czynnikiem powodującym inflację. Należy się liczyć z wydatnym wzrostem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz tłuszczów wieprzowych, ryb, cukru i jaj.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek żywnościowy, ceny żywności
 • 10 Napoje bezalkoholowe – produkcja, ceny, spożycie – Bożena Nosecka
  • Produkcja i spożycie napojów bezalkoholowych wykazywały w obecnej dekadzie systematyczną tendencję wzrostową, a najszybciej zwiększała się produkcja i konsumpcja wód w opakowaniach jednostkowych. Wzrostowi spożycia napojów bezalkoholowych sprzyjała w ostatnich latach poprawa sytuacji dochodowej konsumentów i niewielkie tempo wzrostu cen detalicznych tych produktów, wynikające w bardzo dużym stopniu z poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów tego sektora. W latach 2009-2010 tempo wzrostu spożycia, a w konsekwencji produkcji, będzie znacznie niższe niż w latach poprzednich z powodu zahamowania dynamiki wzrostu dochodów konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, soki, nektary, wody, rynek napojów bezalkoholowych
 • 14 I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” — Danuta Chyłek
  • W dniach 14-15 maja 2009 r. w Puławach odbył się I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”. Inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a współorganizatorami tego wydarzenia: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Stabilność karotenoidów w żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Stabilność karotenoidów w żywności jest bardzo zróżnicowana. Występowanie w karotenoidach wielu wiązań podwójnych powoduje, że związki te są podatne na reakcje utleniania oraz izomeryzację. Stabilność karotenoidów zależy od ich budowy chemicznej, produktu, w jakim się znajdują, środowiska, głównie temperatury i czasu trwania procesu technologicznego, obecności światła, pH, tlenu oraz obecności metali ciężkich. Zrozumienie wpływu tych parametrów na stabilność karotenoidów oraz dobór odpowiedniego procesu technologicznego gwarantują uzyskanie finalnego produktu o naturalnej barwie i wysokiej jakości.
   SŁOWA KLUCZOWE: karotenoidy, stabilność karotenoidów, utlenianie karotenoidów, izomeryzacja karotenoidów
 • 26 Pomidory – najlepsze źródło likopenu – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę pomidorów i ich skład chemiczny. Omówiono ich prozdrowotne właściwości. Pomidory są cennym źródłem witamin i minerałów, a jednocześnie cechują się niską wartością energetyczną. Najcenniejszym składnikiem pomidorów jest likopen, biologicznie aktywny antyoksydant. Zwrócono uwagę na jego rolę w zwalczaniu chorób serca oraz niektórych chorób nowotworowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomidory, likopen, karotenoidy
 • 30 Pakowanie mało przetworzonych owoców i warzyw w atmosferze modyfikowanej – Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik
  • Atmosfera modyfikowana o obniżonej zawartości tlenu i podwyższonej ditlenku węgla jest powszechnie stosowana do pakowania mało przetworzonych owoców i warzyw. W przypadku niewłaściwie dobranych warunków pakowania i przechowywania istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia warunków beztlenowych. Prowadzi to do pogorszenia jakości sensorycznej i mikrobiologicznej produktu. W artykule przedstawiono alternatywną metodę wykorzystującą atmosferę o wysokiej zawartości tlenu do pakowania warzyw i owoców mało przetworzonych. Opisano jej wpływ na procesy fizjologiczne, biochemiczne i zmiany mikrobiologiczne zachodzące w tkance przechowywanych produktów. Nakreślono również kierunki badań nad szerszym zastosowaniem tej metody pakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: atmosfera modyfikowana, wysokie stężenie tlenu, owoce i warzywa mało przetworzone
 • 34 Bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris – problem aktualny w przemyśle sokowniczym – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus stanowią naturalną mikroflorę owoców. Alicyclobacillus acidoterrestris może niekorzystnie wpływać na smak koncentratów soków owocowych. W artykule przedstawiono występowanie tej bakterii w procesie produkcji koncentratów. Opisano wybrane procedury wykrywania i potwierdzenia obecności Alicyclobaclillus spp. Scharakteryzowano również czynniki ograniczające rozwój bakterii A. acidoterrestris w sokach. Eliminację spor bakterii w produkcie lub znaczące obniżenie ich liczby można osiągnąć przez równoczesne stosowanie kilku z opisanych metod inaktywacji spor.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris, produkcja koncentratów owocowych

PRAWO

 • 38 Nowelizacja ustawy o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, spożywczych i tradycyjnych – Wojciech Sawicki
  • Na początku 2009 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2008 r. nr 216, poz. 1368). Zasadnicze zmiany dotyczą zakresu rejestracji i ochrony ww. nazw produktów rolnych i środków spożywczych. Uregulowano również kwestie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo żywnościowe, IJHARS, produkty tradycyjne
 • 40 Żywność GMO – aspekty prawne – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) z jednej strony budzą entuzjazm i duże nadzieje na rozwiązanie wielu problemów: w medycynie, rolnictwie czy ochronie środowiska, z drugiej strony zaś istnieje wiele zastrzeżeń i obaw społeczeństwa, czy GMO są bezpieczne, czy ich tworzenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i przyrody. Kierując się tymi zastrzeżeniami, Komisja Europejska postanowiła jeszcze raz ocenić bezpieczeństwo omówionych w artykule regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu żywności GMO. Raport w tej sprawie ma powstać w styczniu 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: organizmy genetycznie modyfikowane (GMO), żywność, przepisy, prawo, bezpieczeństwo, konsument
 • 44 Pasze GMO w Polsce – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Obecny kształt polskich przepisów dotyczących pasz GMO jest próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy producentami, ekologami oraz Komisją Europejską, co wydaje się wyjątkowo trudne, jeśli nawet nie niemożliwe.

WYDARZENIA

 • 45 Polska-Unia-Świat
 • 46 Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce
  • Z roku na rok Polacy wydają o kilkaset milionów złotych więcej na napoje bezalkoholowe. W 2008 r. wartość sprzedaży osiągnęła 10,8 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł w porównaniu z 2007 r.). Z „Raportu o rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w 2008 r.”, opracowanego we współpracy z ekspertami z IERiGŻ PIB oraz SGGW na podstawie danych ACNielsen Polska, GUS oraz Canadean wynika, że Polacy rozsmakowali się w napojach gazowanych, wodach butelkowanych i napojach owocowych. Nieco wolniej rośnie natomiast spożycie soków i nektarów. Głównymi przyczynami tak dynamicznego rozwoju jest dopływ do branży kapitału inwestorów strategicznych oraz skuteczność kampanii reklamowych.
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

Spis treści 5/2009

niedziela, Maj 24th, 2009

okładka nr 5/2009 "Przemysł Spożywczy"

PRAWO

 • 2 Trudności z interpretacją przepisów o substancjach dodatkowych -Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka,Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • W artykule omówiono zapisy krajowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094), co do których jest najwięcej zapytań ze strony jego użytkowników. Przedstawiono właściwą interpretację wybranych zapisów dotyczących: substancji pomagających w przetwarzaniu, funkcji technologicznej oraz dopuszczalnych dawek substancji dodatkowej, zasady przenoszenia oraz odwróconej zasady przenoszenia, stosowania substancji słodzących i konserwantów, podejścia do kategorii środków spożywczych, w tym produktów tradycyjnych, oraz stosowania substancji dodatkowych w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, praktyczne zastosowanie, interpretacja przepisów
 • 8 Przewodnik po najnowszych przepisach dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów – Joanna Gajda-Wyrębek
  • W październiku ub.r. ukazały się trzy rozporządzenia Ministra Zdrowia:
   rozporządzenie z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094),
   rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (DzU nr 177, poz. 1092),
   rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (DzU nr 177, poz. 1093).

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Barwniki do żywności – trudności z ich doborem i stosowaniem – Elżbieta Dłużewska, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawiono charakterystykę naturalnych i syntetycznych barwników stosowanych do barwienia żywności. Omówiono trudności, jakie mogą wystąpić przy doborze i stosowaniu barwników. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składu barwionej żywności, pH środowiska, parametrów procesu technologicznego i warunków przechowywania na destabilizację barwy.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwniki spożywcze, klasyfikacja, stabilność, żywność
 • 18 Aromaty naturalne wyizolowane z surowców roślinnych – Katarzyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych naturalnych olejków eterycznych stosowanych do aromatyzacji żywności w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem ich aktywności biologicznej. Opisano podstawowe metody służące do otrzymywania olejków eterycznych. Przedstawiono ogólne przepisy obowiązujące obecnie w krajach Unii Europejskiej, a dotyczące stosowania aromatów w produkcji żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: aromaty naturalne, substancje aromatyczne, olejki eteryczne
 • 24 Pullulan – nowy dodatek do żywności – Małgorzata Gniewosz
  • W artykule omówiono charakterystykę i wykorzystanie pullulanu w przemyśle spożywczym. Został on niedawno zatwierdzony przez Unię Europejską jako dodatek do żywności i dopuszczony do stosowania w Polsce. Wskazano na unikatowe cechy pullulanu oraz możliwości użycia go w postaci kapsułek, powłok i filmów. Przedstawiono także wyniki badań naukowych stwierdzające, że pullulan może być stosowany w żywności przeznaczonej dla diabetyków i osób odchudzających się.
   SŁOWA KLUCZOWE: pullulan, kapsułki, powłoki jadalne, filmy
 • 30 Olejki eteryczne – naturalne substancje antydrobnoustrojowe – Alicja Kunicka-Styczyńska
  • Olejki eteryczne są substancjami pochodzenia naturalnego, wykazującymi silne działanie antydrobnoustrojowe i antyutleniające. Od wieków wprowadzane do żywności nie tylko poprawiały smak produktów, ale również je stabilizowały. W artykule omówiono pochodzenie i ogólną charakterystykę chemiczną olejków, a także właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne wybranych olejków eterycznych wobec mikroflory saprofitycznej lub patogennej żywności. Podano przykłady wykorzystania olejków do stabilizacji mikrobiologicznej żywności. Ze względu na istotne zmiany właściwości organoleptycznych żywności, stosowanie olejków eterycznych jako jedynych konserwantów wydaje się być ograniczone do niektórych matryc.
   SŁOWA KLUCZOWE: olejki eteryczne, działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • 34 Polifenole w żywności. Wpływ na cechy organoleptyczne żywności – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawiono znaczenie związków polifenolowych w kształtowaniu cech sensorycznych żywności: barwy, smaku, wyglądu zewnętrznego (osady i zmętnienia). Omówiono główne grupy związków fenolowych wpływających na cechy sensoryczne: kwasy fenolowe, antocyjany, katechiny, flawonole, procyjanidyny oraz ich spolimeryzowane i skondensowane pochodne, w tym taniny. Przedstawiono wpływ warunków przetwarzania i przechowywania żywności na przemiany polifenoli, w tym procesy: enzymatycznego i nieenzymatycznego brunatnienia, polimeryzacji, kondensacji i kopigmentacji polifenoli. Omówiono też wpływ prostych fenoli występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego (głównie mleka i produktów mlecznych) na wybrane cechy sensoryczne.
   SŁOWA KLUCZOWE: polifenole, flawonoidy, antocyjany, barwa, smakowitość, osady i zmętnienia, cechy sensoryczne żywności
 • 40 Słodko-gorzka prawda o stewii – Joanna Ziembicka
  • W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania substancji o właściwościach słodzących, zawartych w roślinie Stenia Rebaudiana Bertoni, w produkcji żywności. Dokonano charakterystyki tej rośliny ze szczególnym uwzględnieniem przypisywanych jej zalet oraz potencjalnych zagrożeń związanych z jej spożywaniem. Przeanalizowano aktualne sposoby wykorzystywania stewii i wyekstrahowanych z niej związków w żywności dostępnej na światowym rynku. Rozważono także przyczyny ograniczenia jej obecnego zastosowania oraz perspektywy na przyszłość, przede wszystkim w świetle ustawodawstwa unijnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: Stevia Rebaudiana Bertoni, stewia, słodzik, nowa żywność

GOSPODARKA

 • 44 Rynek lodów w Polsce – Piotr Szajner
  • Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja w latach 2003-2007 wzrosła o 34,5% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy polskie, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Kondycja finansowa firm w latach 2007-2008 ulegała systematycznej poprawie. Eksport lodów po integracji z UE wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
   SŁOWA KLUCZOWE: lody, rynek lodów, produkcja lodów, eksport lodów, konsumpcja lodów

WYDARZENIA

 • 48 Anuga FoodTec – targi innowacyjności dla branży spożywczej – Agnieszka Górecka
  • Targi Anuga FoodTec, odbywające się co trzy lata w Kolonii w Niemczech, i w tym roku potwierdziły, że są największymi i najważniejszymi w Europie targami urządzeń dla branży spożywczej. Liczba wystawców i odwiedzających była porównywalna z tą sprzed trzech lat. W czasach światowego kryzysu taki wynik jest zadowalający i stanowi pozytywny sygnał dla branży. Producenci żywności wykazują wciąż duże zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami i uważają targi Anuga FoodTec za istotną platformę wymiany informacji oraz nawiązywania kontaktów biznesowych.
 • 51 Nowoczesne dodatki dla piekarnictwa i cukiernictwa -Agnieszka Górecka
  • „Substancje dodatkowe przyjazne konsumentowi w piekarnictwie i cukiernictwie” – pod takim tytułem odbyła się w marcu br. XII konferencja naukowo-promocyjna Polskiej Izby Dodatków do Żywności. Substancje dodatkowe są wprowadzane do wyrobów piekarsko-ciastkarskich w celu podwyższenia ich atrakcyjności. W zaspokajaniu oczekiwań konsumentów coraz większą rolę odgrywają nowe strukturotwórcze i prozdrowotne dodatki do żywności.
 • 52 Noty o książkach
 • 54 Polska-Unia-Świat
 • 56 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 5/2009

niedziela, Maj 24th, 2009

okładka nr 5/2009 "Przemysł Spożywczy"

LAW

 • 2 Difficulties with Interpretation of the Food Additives Regulation – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • The parts of the regulation of Ministry of Health of 18 September 2008 on food additives, which are the most difficult for users were discussed in the article. There is described the proper interpretation concerning: processing aids, technological function and maximum levels of food additive, carry-over and adverse carry-over principle, the use of sweeteners and preservatives, the approach to food categories including traditional products and the use of food additives in foodstuffs intended for special nutritional uses.
   KEY WORDS: food additives, use in practice, interpretation of the regulation
 • 8 Guide of the Newest Regulations Concerning Food Additives, Flavors and Enzymes – Joanna Gajda-Wyrębek

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 10 Food Colors – Problems with their Choice and Application – Elżbieta Dłużewska, Andrzej Gasik
  • The characteristics of the natural and synthetic dyes used in the coloring of food are presented in the paper. The problems, which can arise in the choosing, and application of colors are discussed. A special attention is given to the effect of the chemical composition of colored food as well as pH of the environment, technological process variables and storage conditions on the stability of food color.
   KEY WORDS: food colorants, classification, stability, food
 • 18 Natural Flavors Isolated from Vegetable Materials – Katarzyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • In the paper the general characteristics of selected natural essential oils, as the most important flavors in the food industry, are described taking into consideration their biological activity. The natural essential oils are manufactured from various plants using a number of methods such as pressing, steam distillation, as well as organic solvent, enzymatic and biochemical extractions. These methods and the law regulations regarding the use of aromas in food production in the European Union members are presented.
   KEY WORDS: natural flavors, natural substances, essential oils
 • 24 Pullulan – a New Food Additive – Małgorzata Gniewosz
  • The characteristic and pullulan utilization in food industry is presented in the paper. Recently pullulan was confirmed by the European Union as food additive and admitted to applying in Poland. Unique properties of pullulan are pointed out as well as the possibilities of utilization in the form of capsules, coatings and films. The results of scientific investigations, which proved the positive effect of pullulan incorporated into the food products for diabetics and persons losing weight are also presented.
   KEY WORDS: pullulan, capsules, edible coating, films
 • 30 Essentials Oils – Natural Antimicrobial Substances – Alicja Kunicka-Styczyńska
  • Essential oils are substances of natural origin exhibiting strong antimicrobial and antioxidant activities. Essential oils have been added to food for ages, improving its taste and stability. The report shows an origin and general characteristics of essential oils. Bacteriostatic and fungistatic activities of chosen oils against saprophytic or pathogenic food microflora are described. The examples of essential oils application for microbiological stabilization of food are described. Because of considerable changes in sensory features of food, the use of essential oils as sole stabilizers seems to be limited to some food varieties.
   KEY WORDS: essentials oils, antimicrobial activities
 • 34 Polyphenols in Food. Influence on Sensory Properties of Food – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • This work presents influence of polyphenol compounds in formulating sensory features of food such as color, taste and physical features (haze and cloudiness). Main groups of phenol compounds that influence sensory features i.e. phenolic acids, anthocyanins, catechins, flavonols, procyanidins and their polymerized and condensed derivatives including tannins are discussed. Influence of processing and storage conditions on polyphenol changes including enzymatic and non-enzymatic browning, polymerization, condensation and copigmentation are presented. Influence of basic polyphenol present in dairy products on chosen sensory features is also discussed.
   KEY WORDS: polyphenols, flavonoids, anthocyanins, color, flavor, haze and sediments, sensory properties of food
 • 40 Sweet-and-Bitter. Truth of Stevia – Joanna Ziembicka
  • The article discusses the possibilities of the use of Stevia Rebaudiana Bertoni as a sweetener in food manufacturing. The analysis includes the characteristics of Stevia, with particular stress on its qualities and potential threats connected with its consumption. There are also presented current ways of Stevia utilization and applications in food manufacturing on various markets. Additionally, main reasons for the limitations of Stevia usage as a food component are given. The separate part of the article refers to the perspectives for Stevia utilization as a food ingredient in the light of the EU legislation.
   KEY WORDS: Stevia Rebaudiana Bertoni, stevia, sweetener, novel food

ECONOMY

 • 44 Ice-Cream Market in Poland – Piotr Szajner
  • The Polish market of ice cream is featured with a permanent and relatively high growth rate. Over the period of 2003-2007 ice cream production increased by 35%. At the same time the production capacities were strongly concentrated. Despite of a leading position of a foreign company domestic enterprises have got a considerable share in the market. After accession of Poland to the EU the ice cream exports constantly increased. The consumption of ice cream in Poland is still low and shows strong seasonal variations.
   KEY WORDS: ice-cream, market of ice-cream, production of ice-cream, export of ice-cream, consumption of ice-cream

EVENTS

 • 48 Anuga FoodTec – Fair of Innovativeness for Food Industry – Agnieszka Górecka
 • 51 The Latest Additives for Bakery and Confectionery – Agnieszka Górecka

(więcej…)

Spis treści 12

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka nr 12/2006

RYNEK

 • 2 Sektor mięsny w Polsce i w Niemczech – M. Szczególska
  • Niemiecki i polski sektor mięsny mają silną pozycję w Unii Europejskiej. Niemcy są największym producentem mięsa w Unii, a Polska jest największym producentem mięsa wśród nowych państw członkowskich. W obu krajach podobne są struktury przetwórstwa, w Polsce jest jednak niższa wydajność pracy. Przewaga cenowa polskiego sektora mięsnego wzrasta wraz ze stopniem przetworzenia produktów i ma trwały charakter. Jest to istotne, gdyż Niemcy są głównym rynkiem zbytu polskiego przemysłu spożywczego.

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

 • 6 Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi – K. Krajewski, M. Świątkowska
  • W artykule przeanalizowano warunki funkcjonowania oraz wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle tendencji występujących w krajach Unii w tym zakresie. Poddano analizie warunki produkcji i sytuację na rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Określono potencjalne i realne bariery rynku i handlu produktami ekologicznymi. Przedstawiono zasady prowadzenia kampanii społecznych i na tym tle założenia kampanii rolnictwa ekologicznego. Scharakteryzowano założenia kreatywne, podstawowe cele i przebieg obecnie trwającej w Polsce kampanii rolnictwa ekologicznego finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
 • 12 Kanały dystrybucji żywności ekologicznej – R. Nestorowicz
  • Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i poziomu zamożności społeczeństw europejskich, w tym również Polaków, rośnie zainteresowanie żywnością ekologiczną. Żywność ekologiczna jest uprawiana, przetwarzana i przechowywana wyłącznie w naturalny sposób, przy jej uprawie stosowane są biologiczne metody ochrony roślin i całkowicie wyeliminowane syntetyczne pestycydy. Zasady jej produkcji, przetwórstwa i oznakowania reguluje ustawodawstwo unijne – rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami. W artykule omówiono dystrybucję produktów ekologicznych mających odpowiednie certyfikaty potwierdzające ekologiczne pochodzenie.

OPINIE

 • 14 Jakość żywności w XXI w. – czy mamy powody wyłącznie do zadowolenia? – E. Mrówka
  • Tytuł tegorocznej konferencji Komitetu Nauk o Żywności (KNoŻ) PAN – „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI w.” – sprowokował mnie do przedstawienia stanowiska nt. jakości żywności w aspekcie wyników kontroli Inspekcji Handlowej. Doroczne konferencje KNoŻ stanowią niezaprzeczalnie najpoważniejsze forum wymiany informacji o aktualnych kierunkach badań w nauce o żywności w Polsce. Na tegorocznej sesji, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele miejsca poświęcono jakości żywności. Prezentowano różne definicje tego pojęcia, lecz zasadniczo ograniczano je do bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, pomijając aspekt jakości handlowej żywności i bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 16 60 lat Stowarzyszenia – D. Chyłek, T. Dąbrowska
  • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego obchodziło w dniach 17-18 listopada 2006 r. jubileusz 60 lat działalności. W statucie organizacji z 2003 r. w § 6 zapisano, że celem SITSpoż. jest przede wszystkim „inspirowanie oraz udział w rozwijaniu nauki, techniki i gospodarki w przetwórstwie spożywczym, wyżywieniu ludności i dziedzinach pokrewnych; popieranie pracy twórczej, organizowanie i doskonalenie kwalifikacji oraz obrona interesów zawodowych członków oraz wytwarzanie więzi środowiskowej, zawodowej i towarzyskiej wśród członków oraz organizowanie i niesienie im pomocy”. Cele te Stowarzyszenie realizowało przez 60 lat.

TECHNOLOGIA

 • 20 Żywność dla najmłodszych – S. Kalisz, M. Mitek
  • Żywność dla niemowląt i małych dzieci stanowi specyficzną gałąź przemysłu spożywczego. Proces produkcji tej żywności jest zróżnicowany zależnie od rodzaju produktu oraz wieku dziecka. Wyróżnia się tu szczególną dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego. Reguluje to ustawodawstwo zarówno polskie, jak i unijne. Najczęściej żywność ta występuje na rynku pod postacią preparatów sypkich, ciekłych oraz gotowych do spożycia zup, deserów i innych typów konserw w opakowaniach szklanych.
 • 26 Enzymatyczna modyfikacja białek serwatkowych – J. Leman
  • Oceniono przydatność enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych do otrzymywania żywności o zaplanowanych i pożądanych właściwościach, w tym hydrolizatów o ściśle zdefiniowanym profilu peptydowym. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie enzymatycznej hydrolizy, zwłaszcza w kombinacji z ogrzewaniem lub presuryzacją, do dealergizacji białek serwatkowych. Wskazano również na możliwość wykorzystania oporności β-laktoglobuliny na hydrolizę pepsyną lub peptydazami bakteryjnymi do otrzymywania jej wysoko oczyszczonych preparatów oraz na przydatność transglutaminazy do otrzymywania z białek serwatkowych jadalnych osłonek produktów żywnościowych. Podano przykłady zastosowania enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych w produktach dietetyczno-odżywczo-leczniczych.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Oprogramowanie branżowe ERP do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży napojów – J. Szablewski, H. Schalk
  • W branży napojów potrzebne są rozwiązania, które zagwarantują przedsiębiorstwu przewagę rynkową i pozwolą osiągnąć długotrwałe korzyści. Zakłady produkujące napoje nie mogą prężnie funkcjonować bez zintegrowanego w skali całego przedsiębiorstwa oprogramowania, które uwzględnia wszystkie branżowe, ustawowe, a także indywidualne wymagania dotyczące m.in. bezbłędnej kontroli pochodzenia surowca i produktu, zarządzania liniami produkcyjnymi oraz rozliczenia kierowców i pojazdów. Oprogramowanie takie nie powinno ograniczać działań przedsiębiorstwa, a przeciwnie – powinno umożliwiać jego ekspansję i rozwój.

TECHNIKA

 • 30 Nowe urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego. Polagra-Food 2006 – A. Górecka
  • W polskim sektorze produkcji artykułów spożywczych i napojów od 2003 r. trwa duże ożywienie inwestycyjne. W latach 2003-2004 szczególnie duży wzrost inwestycji odnotowano w tzw. sektorach wrażliwych, w których konieczne było dostosowanie zakładów do unijnych standardów weterynaryjnych. W 2005 r. skala inwestowania nieco się obniżyła, ale i tak była wyższa niż w latach poprzednich. Zmienia się jednak struktura inwestowania. Producenci żywności obecnie ukierunkowują strategię inwestycyjną na poprawę konkurencyjności swoich wyrobów. Inwestują bardziej w prace nad rozwojem produktu i modernizację linii technologicznych. Tendencje te znalazły potwierdzenie na tegorocznej Polagrze Food, podczas której zaprezentowano nie tylko dużo nowych produktów spożywczych, ale także innowacyjnych rozwiązań technicznych.
 • 33 Złote Medale MTP w kategorii maszyny i urządzenia – A. Górecka

SUROWCE

 • 35 Amerykańska żurawina – unikalne zbiory i właściwości zdrowotne. Dziennikarska wizyta w Ocean Spray (USA) – A. Górecka
  • Ocean Spray, światowy lider w produkcji soków i wielu innych produktów na bazie żurawiny, zaprosił dziennikarzy z całego świata na tegoroczne zbiory żurawiny. Spotkanie, w którym jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyła redakcja „Przemysłu Spożywczego”, odbyło się 17-18 października br. w stanie Massachusetts w USA słynącym z uprawy żurawiny. Podczas dwudniowego pobytu na półwyspie Cape Cod dziennikarze zwiedzili muzeum żurawiny obrazujące historię, techniki uprawy i zbioru tej rośliny. Podziwiano też niezwykle widowiskowe, mokre zbiory żurawiny. Zwiedzano również zakład przetwórczy w Middleboro oraz centralę firmy Ocean Spray w Lakeville-Middleboro. W bogatym programie dziennikarskiego wyjazdu organizatorzy przewidzieli także seminaria nt. właściwości zdrowotnych żurawiny oraz dodatków do żywności z żurawiny.
 • 38 Jakość owocników pieczarki dla przetwórstwa a sposób uprawy – J. Damięcka, K. Szudyga
  • Pieczarka Agaricus bisporus jest najważniejszym grzybem uprawnym w Polsce, gdyż charakteryzuje się wysoką wydajnością owocników (25-35 kg z 1 m2), doskonałej jakości.Dlatego owocniki pieczarki znajdują licznych odbiorców w krajach Unii Europejskiej i Rosji. Na jakość pieczarek mają wpływ: gatunek, odmiana, metoda uprawy, obecność chorób i szkodników, stosowane środki ochrony oraz warunki zbioru i przechowywania. Obecnie dla przetwórstwa uprawia się tzw. odmiany pośrednie (in-between group), bowiem łatwo wiążą owocniki, a ich jakość jest odpowiednia dla przemysłu. Grzyby dostarczane do zakładu przetwórczego muszą być świeże, czyste, zdrowe, pozbawione obcych zapachów, bez śladów chorób i szkodników.

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści nr 11

  poniedziałek, Czerwiec 8th, 2009

  Przemysł Spożywczy nr 11/2006

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • 2 Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym – K. Pielech-Przybylska
   • W artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia polskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych przez przemysł spożywczy, w zakresie ochrony środowiska na tle przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnie dziesięć lat ochrony środowiska w Polsce to ponad 60 mld zł (opracowanie własne wg danych GUS) wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych m.in. na ochronę powietrza, gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, zmniejszenie hałasu i ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Towarzyszące temu ogromne przeobrażenia polskiego przemysłu, w tym spożywczego, świadczą o jego dynamicznym rozwoju i wzroście jego pozycji na rynku unijnym.
  • 8 Prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem specyfiki zakładów przetwórstwa spożywczego – J. Rotko
   • Na pojęcie zakładowej gospodarki wodno-ściekowej składają się różne przedsięwzięcia inwestycyjne, technologiczne, organizacyjne oraz prawne, związane z pozyskiwaniem wody do procesów produkcyjnych oraz odprowadzaniem powstałych z nich ścieków. Omawiając aspekty prawne tego zagadnienia, należy rozpatrywać je w kontekście szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza prawa wodnego. Ważna jest również problematyka związana z możliwością korzystania z infrastruktury sieci komunalnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) i to też będzie przedmiotem tego artykułu.

  TECHNIKA

  • 12 Uzdatnianie wody technologicznej – R. Kowalczyk
   • Przedstawiono ogólne wymagania stawiane wodzie technologicznej w przemyśle spożywczym, źródła zaopatrzenia w wodę, zużycie wody w poszczególnych branżach i energochłonność jej uzdatniania. Omówiono tradycyjne i alternatywne metody uzdatniania wody do celów technologicznych, takie jak odżelazianie, odmanganianie, filtracja z wykorzystaniem mas chemicznie aktywnych, wykorzystanie technik membranowych i dezynfekcję.
  • 19 Ekonomiczne rozwiązania w gospodarce osadami
  • 20 Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki
   • Dopłaty są jednym z najważniejszych programów Wspólnej Polityki Rolnej wspierającym rynek mleka i przetworów mlecznych w Unii Europejskiej. Dzięki temu programowi producenci wyrobów cukierniczych i lodów mogą uzyskać dopłaty do masła lub masła skoncentrowanego albo śmietanki, jeśli wykorzystają je do wyprodukowania określonych artykułów żywnościowych.

  TECHNOLOGIA

  • 22 Innowacja i zróżnicowanie
   • Preferencje i potrzeby konsumentów ulegają ciągłym zmianom, zwłaszcza gdy są związane z dietą i zdrowiem. Wiele z tych trendów przyjmuje się bardzo szybko, ale ich atrakcyjność zwykle maleje, gdy pojawia się następny, fascynujący produkt. Aby podtrzymać zainteresowanie konsumentów, producenci żywności powinni nauczyć się przewidywać trendy rynkowe. Identyfikacja tego, co konsumenci uznają za korzystne i wartościowe oraz reagowanie na to przez wprowadzenie innowacyjnych produktów, pozwoli producentom żywności przekonać wymagających klientów. Sandra Bock, regionalny menedżer sprzedaży w firmie National Starch Food Innovation z siedzibą w Niemczech wyjaśnia, w jaki sposób specjalistyczne dodatki spożywcze mogą inspirować innowacyjność produktów

  TARGI

  • 25 Targi Polagra-Food 2006 – dużo nowych produktów i informacji
   • Tegoroczne Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra-Food 2006 w Poznaniu pobiły rekordy poprzedniej edycji, którą określano jako przełomową. W I półroczu br. przemysł spożywczy zwiększył obroty o 8%, a zysk o 18%. Poprawiła się również płynność finansowa firm większości sektorów (dane z raportu „Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do UE”, IERiGŻ). Polagra-Food 2006 potwierdza zatem tezę, że przemysł spożywczy ma się dobrze.

  RYNEK MLEKA

  • 32 Konsekwencje negocjacji WTO dla przemysłu mleczarskiego Unii Europejskiej – R. Gasek
   • Negocjacje na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) zostały zawieszone 24 lipca br. Powodem były zbyt duże rozbieżności pomiędzy stanowiskami prezentowanymi przez najważniejszych członków WTO. Zgodnie z treścią oświadczenia wydanego tego samego dnia przez komisarza UE ds. handlu, Petera Mandelsona, za przerwanie rokowań odpowiedzialne są USA, które nie chciały dostrzec elastyczności prezentowanej przez innych członków WTO. (Od red.: Informacje o przebiegu rokowań w ramach WTO zostały opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w numerach 1/2005 i 8/2006).
  • 34 Działania reklamowe na rynku mleka w Polsce – M. Świątkowska
   • Przez wiele lat mleko było produktem anonimowym, nie kojarzącym się z żadną marką. W 1995 r. wykreowano z sukcesem unikatową, doskonale rozpoznawalną markę mleka UHT – Łaciate. Producenci mleka zaczęli inwestować w kolejne komercyjne kampanie reklamowe własnych marek. W artykule przedstawiono wybrane kampanie reklamowe mleka w Polsce, wskazując na ich efektywność oraz zastosowane środki. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty przynoszą wspólne działania reklamowe producentów produktów mleczarskich.

  OPROGRAMOWANIE

  • 36 System CSB optymalizuje procesy produkcyjno-administracyjne w branży piekarskiej i cukierniczej – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Przedsiębiorstwo Klemme AG jest liczącym się na rynku europejskim i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję rynkową producentem mrożonego pieczywa. Inwestycje, jakie zakład poczynił w najnowocześniejsze technologie produkcyjne, zwracają się, gdyż rośnie popyt na produkty mrożone w całej Europie.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 38 Czy istnieje potrzeba znakowania żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych? – H. Mojska
   • Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają z izomerów cis w wyniku przemysłowego utwardzania olejów roślinnych i rybich oraz w czasie procesu biouwodornienia przebiegającego w żwaczu zwierząt przeżuwających. W licznych badaniach wykazano, że spożywanie izomerów trans kwasów tłuszczowych miało działanie aterogenne przez wpływ na poziom lipoprotein w surowicy krwi. Wykazano także, że izomery trans zaburzają metabolizm kwasów linolowego α-linolenowego do ich długołańcuchowych metabolitów. Głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są produkty cukiernicze, produkty smażone w głębokim tłuszczu (np. frytki ziemniaczane) i margaryna kostkowa. Znakowanie żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, nadal nieuregulowane prawnie w Europie, pozwoliłoby konsumentom na wybór tych produktów, w których zawartość izomerów trans jest najniższa.

  LUDZIE NAUKI

  • 42 Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Pijanowskim, wybitnym działaczu Stowarzyszenia – S. Tyszkiewicz
   • Stowarzyszenie Techników Przemysłu Spożywczego, obecnie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, powstało 12 listopada 1946 r. Formalne powołanie Stowarzyszenia poprzedziło zorganizowane 19 czerwca 1946 r., w lokalu Podsekretariatu Stanu ds. Przemysłu Spożywczego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, spotkanie fachowców, przedstawicieli przemysłu spożywczego, władz centralnych i terenowych oraz naukowców, na którym wyłoniono Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia oraz uzgodniono jego statutowe cele i założenia organizacyjne. W gronie osób zaproszonych na to spotkanie był 40-letni wówczas profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Technologii Żywności, doktor habilitowany Eugeniusz Pijanowski – bohater naszych wspomnień.

  ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

  • 45 Ekologiczne produkty z całego świata
   • W Austrii, w ekologicznym gospodarstwie w Kellau niedaleko Salzburga, odbyła się konferencja poprzedzająca BioFach 2007 – największe Międzynarodowe Targi Bioproduktów, które odbędą się od 15 do 18 lutego 2007 r. w Norymberdze w Niemczech.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 47 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym?

  50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 10/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 10/2006

  RYNEK

  • 2 Rynek mleka w trzecim roku po integracji – J. Seremak-Bulge
   • Przyszłość polskiego mleczarstwa wydaje się niepewna, mimo tego, że w pierwszych dwóch latach po akcesji eksport przetworów mlecznych dynamicznie wzrastał. Zapowiada to spadek eksportu jaki nastąpił w pierwszej połowie 2006 r. Kwoty mleczne zostały przekroczone w roku kwotowym 2005/2006 o 3%, po uwzględnieniu korekty na zawartość tłuszczu i transferów kwoty bezpośredniej do kwoty hurtowej. Rolnicy którzy przekroczyli kwoty będą zobowiązani zapłacić do końca października opłatę specjalną w łącznej wysokości 350 mln zł. Wprawdzie rezerwa restrukturyzacyjna, która została uruchomiona w kwietniu 2006 r. zabezpieczy rolników przed niebezpieczeństwem przekroczenia kwoty w roku 2006/2007, ale zbyt niska kwota przyznana Polsce będzie utrudniać dalszą restrukturyzację produkcji mleka. Szansą na utrzymanie potencjału produkcyjnego i eksportu na obecnym poziomie jest utrzymanie co najmniej do 2013 r., produkcji mleka na własne potrzeby w małych gospodarstwach.
  • 8 Rynek wysoko przetworzonych wyrobów mleczarskich w Polce i w Niemczech – P. Szajner
   • Sery i twarogi są w Polsce segmentem rynku mleczarskiego o wysokiej dynamice rozwoju. Wskazuje na to rosnąca produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, sery należą do głównych produktów tego sektora. Porównanie polskiej i niemieckiej branży serowarskiej wykazuje więcej różnic niż podobieństw. Różnice dotyczą koncentracji produkcji, poziomu spożycia i wymiany międzynarodowej, podobieństwa zaś obejmują przede wszystkim strukturę produkcji, tj. duży udział serów twarogowych. Rynek jogurtów i napojów mlecznych w Polsce charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2000-2005 produkcja wzrosła o 40% i w przypadku jogurtów jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają inwestorzy zagraniczni. Po integracji z UE eksport wykazuje tendencję wzrostową, ale ma mniejszy udział w produkcji niż w Niemczech. Spożycie jogurtu i napojów mlecznych jest w Polsce prawie cztery razy mniejsze niż w Niemczech, co wynika z różnicy w dochodach oraz ze znacznego samozaopatrzenia polskich rodzin rolniczych.
  • 16 Co nowego na Poleko
   • Setki nowych produktów, nowe ekspozycje specjalne oraz bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów to najciekawsze atrakcje tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych Poleko, które odbędą się 21-24 listopada 2006 r. w Poznaniu. Tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”, ze względu na przypadającą w tym roku pierwszą rocznicę wejścia w życie protokołu z Kioto oraz zapoczątkowanie przez Komisję Europejską wieloletniej kampanii pod tym właśnie tytułem. Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska.
  • 18 Konsumenci produktów mleczarskich – H. Górska-Warsewicz
   • Intensywnie rozwijający się rynek produktów mleczarskich można podzielić pod kątem konsumentów z uwzględnieniem czynników warunkujących proces decyzyjny. Jest to związane z występowaniem produktów innowacyjnych o znacznej wartości dodanej i wytworzonych zgodnie ze strategią niskich kosztów.

  USTAWODAWSTWO

  • 20 Jednolita interpretacja przepisów prawnych problemem mleczarstwa – E. Nitecka
   • Zmiany ustawodawstwa UE dotyczące wymagań higienicznych i bezpieczeństwa żywności są wynikiem wieloletnich prac nad modernizacją i ujednoliceniem prawa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumenta uznano za priorytety prawa żywnościowego UE. Zostało to wyrażone w Białej Księdze w sprawie bezpieczeństwa żywności w 2000 r. Biała Księga w ostatnich latach była strategicznym dokumentem budowania nowego prawa żywnościowego UE.
  • 24 Nowelizacja dyrektyw Unii Europejskiej dotycząca dodatków do żywności – A. Rutkowski
   • W artykule omówiono nowe elementy, jakie wprowadza nowelizacja dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2006/52/WE z 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych aniżeli barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE o substancjach słodzących używanych w żywności.
  • 27 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wchodzi w życie – M. Taczanowski
   • 27września 2006 r. w Dzienniku Ustaw (DzU nr 171, poz. 1225) opublikowano ustawę z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zastępuje ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nowa ustawa wchodzi w życie 28 października 2006 r. [1].

  OPROGRAMOWANIE

  • 30 Planowanie produkcji w zintegrowanym systemie zarządzania procesami – J. Szablewski, H. Schalk
   • Planowanie produkcji w standardowym pakiecie oprogramowania branżowego musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi ze specyfiki branżowej oraz z indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Spełnienie tych, często różnorodnych, wymagań w ramach standardowego systemu informatycznego klasy ERP jest możliwe dzięki stworzeniu wydajnego i elastycznego narzędzia planowania, które może uwzględnić wszystkie – często odmienne – procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym. Implementacja modułu planowania odbywa się przez konfigurację z poziomu systemu z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych parametrów i procesów.

  TECHNOLOGIA

  • 34 Wykorzystanie preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym – E. Hać-Szymańczuk
   • W produktach spożywczych oprócz składników odżywczych znajdują się także tzw. substancje nieodżywcze o właściwościach zdrowotnych, a nawet leczniczych. Produkty będące nośnikami takich substancji są nazywane żywnością funkcjonalną, żywnością prozdrowotną lub leczniczą żywnością docelową [6, 7, 26]. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu błonnika pokarmowego oraz preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym i jego znaczeniu w żywieniu człowieka [1, 2, 7, 10].

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 40 Instrumentalne metody określania dojrzałości fermentowanych produktów mlecznych – A. Bzducha, M. W. Obiedziński
   • W artykule przedstawiono główne kierunki przemian biochemicznych zachodzących podczas dojrzewania fermentowanych produktów mlecznych. Wskazano instrumentalne metody jakościowego i ilościowego określania tych przemian, co w połączeniu z wielowymiarową analizą danych może służyć monitorowaniu dojrzałości produktów fermentowanych.

  PROMOCJA – REKLAMA

  • 46 W jaki sposób promować spożycie mleka i przetworów mlecznych? – A. Rosłaniec
   • Wśród wielu działań na rzecz rozwoju rynku mleka i jego przetworów w Polsce, szczególnej uwagi wymaga promocja ich spożycia. Oprócz wymiernej funkcji ekonomicznej wspomagającej rynek mleka i zwiększającej popyt na artykuły mleczarskie, działania promocyjne spełniają także ważną funkcję społeczno-edukacyjną w prawidłowym żywieniu. Celem promocji spożycia mleka i jego przetworów powinno być odwrócenie niekorzystnej, utrzymującej się w Polsce od ponad 10 lat, spadkowej tendencji do spożycia artykułów mleczarskich przez budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy produktów oraz kreowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  BADANIA KONSUMENCKIE

  • 49 Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów – E. Sosińska, K. Terlicka, K. Krygier
   • Wzrost świadomości istnienia związku między odpowiednią dietą a stanem zdrowia, a także wpływ rozwoju cywilizacji na styl życia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania konsumentów żywnością funkcjonalną. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale konsumenci niewiele o nich wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wiedzy, akceptacji i spożycia żywności funkcjonalnej wśród polskich i belgijskich konsumentów. Określenie żywność funkcjonalna zna jedynie 4% polskich konsumentów, a w Belgii – 49% badanych.

  53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  55 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 9/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 9/2006

  RYNEK

  • 2 Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój największych firm przemysłu spożywczego – P. Chechelski
   • Porównano wyniki finansowe największych firm z kapitałem krajowym i filii korporacji transnarodowych działających w polskim przemyśle spożywczym przed i po integracji z Unią Europejską. Okazało się, że przychody ze sprzedaży i zatrudnienie rosły w tym czasie szybciej w firmach z krajowym kapitałem, natomiast pozostałe wskaźniki finansowe były znacznie lepsze w firmach globalnych.
  • 8 Przetwórstwo owoców i warzyw po akcesji Polski do Unii Europejskiej – B. Nosecka
   • Po akcesji Polski do UE utrzymała się tendencja wzrostowa w produkcji większości przetworów owocowych i warzywnych. Wzrósł eksport niemal wszystkich przetworów. Zwiększyła się też skala reeksportu przetworów wytwarzanych z produktów innych stref klimatycznych. Spośród produktów strefy umiarkowanej wyższy był jedynie import zagęszczonego soku jabłkowego i koncentratu pomidorowego. Główne problemy branży to: zahamowanie tempa wzrostu popytu na rynku krajowym (co powoduje stabilizację cen detalicznych i cen zbytu), małe znaczenie powiązań pionowych między zakładami przetwórczymi a dostawcami surowca oraz brak promocji rodzimych przetworów na rynkach zbytu. Silnymi stronami sektora są: duża koncentracja produkcji, wysoki poziom technologii w większości zakładów i bardzo bogata oferta podażowa jednostek przetwórczych.
  • 13 Produkcja i dystrybucja produktów mrożonych w Polsce – R. Koźmiński
   • Sezon letni 2006 już się kończy. Rynkowi liderzy – producenci mrożonek tego gorącego lata odnotowali rekordową sprzedaż swoich wyrobów, a niektórym zabrakło ich nawet w magazynie. Na wyniki tej branży mają wpływ przede wszystkim duże zmiany pogody, poziom konsumpcji i wielkość zbiorów płodów rolnych. Wkrótce dostępne będą dokładne analizy wyników osiągniętych w tym sezonie, zostaną też opracowane nowe prognozy na okres jesienno-zimowy 2006/2007 dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.
  • 17 Rynek żywności mrożonej – H. Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
  • 20 Postępowanie antydumpingowe przeciwko chińskim importerom mrożonych truskawek – J. Jędrzejewska
   • Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej mrożonych truskawek przemysłowych, traktowanych przez odbiorców jako naturalny półprodukt do produkcji jogurtów, serków, lodów, dżemów itp. W latach 2002-2004 produkcja mrożonych truskawek w krajach UE-15 wynosiła odpowiednio 138 tys. t, 92,5 tys. t i 123 tys. t. W tym samym okresie w Polsce wyprodukowano: w 2002 r. – 135 tys. t, w 2003 r. – 90 tys. t, w 2004 r. – 120 tys. t mrożonych truskawek.

  OPAKOWANIA

  • 22 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006
   • Wrozwoju opakowań dla przemysłu spożywczego obserwuje się obecnie dwie podstawowe tendencje – pierwsza związana jest z ochronną oraz informacyjną funkcją opakowań, a druga z ekologią. W pierwszym kierunku rozwoju opakowań na uwagę zasługują opakowania chroniące wybrany parametr jakościowy produktu. Drugi kierunek rozwoju związany jest z poszukiwaniem materiałów do produkcji opakowań na bazie naturalnych i syntetycznych związków przyjaznych dla środowiska naturalnego. Te kryteria znajdują odzwierciedlenie w funkcjach opakowań dla żywności nagrodzonych w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006, zorganizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Krajową Izbą Opakowań (KIO), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl. Laureaci konkursu mają otwartą drogę do współzawodnictwa w Światowym Konkursie Opakowań WORLDSTAR.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 Organizacja logistyki i centralnego magazynu paletowego w grupie przedsiębiorstw – J. Szablewski, H. Schalk
   • Fuzje w przemyśle spożywczym wymagają strukturalnych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Nowe wyzwania, konsolidacja i koncentracja na rynkach, wymagają odpowiedniej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającej zmienioną organizację procesów logistycznych. Należy zwrócić uwagę nie tylko na zewnętrzną logistykę, lecz w szczególności na wewnętrzny przepływ towarów w obrębie jednego zakładu albo całego wielozakładowego przedsiębiorstwa.

  TRANSPORT

  • 28 Transport chłodniczy – osiągnięcia i wyzwania – A. Jarczyk
   • Transport chłodniczy, stanowiący podstawowe ogniwo w łańcuchu chłodniczym, ma za zadanie zaopatrzenie konsumentów w bezpieczne, wysokiej jakości produkty, mimo ich ograniczonej trwałości. Do towarów takich zalicza się przede wszystkim produkty żywnościowe, kwiaty, rośliny, farmaceutyki, a także inne substancje chemiczne. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje transportu chłodniczego: morski (statki konwencjonalne, kontenerowce), lądowy (drogowy i kolejowy) i powietrzny. System transportu wykorzystujący połączone rodzaje transportu chłodniczego (co najmniej dwa) określany jest jako intermodal transport.

  TECHNOLOGIA

  • 30 Zamrażanie i składowanie mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach – Z. Błoński
   • W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w czasie realizacji projektu celowego. Prace prowadzone w warunkach przemysłowych pozwoliły na wybór odpowiedniej folii oraz precyzyjne określenie parametrów technologicznych niezbędnych do zamrożenia i długotrwałego składowania mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach, zapakowanego w worki foliowe. Wskazano również korzyści wynikające z wdrożenia do praktyki gospodarczej nowej procedury technologicznej.
  • 33 Sprężone powietrze w zakładach spożywczych – uzdatnianie – K. Olborska, J. Duszyński, P. P. Lewicki
   • Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Chociaż jest wydajne i bezpieczne dla środowiska, zawiera wiele zanieczyszczeń, które szczególnie w przemyśle spożywczym stanowią bardzo poważny problem. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu atmosferycznym (zasysanym przez sprężarkę), wilgoć i przegrzany olej (pochodzący z układu smarowania kompresora), a także zabrudzenia z rurociągów są mieszaniną związków o stopniu agresywności porównywalnym z kwasami. Wiele produktów ma kontakt ze sprężonym powietrzem w różnych procesach technologicznych, dlatego też może ono bezpośrednio wpływać na jakość produkowanej żywność. Stosowanie tego medium w procesach produkcyjnych bez odpowiedniego przygotowania, czyli uzdatnienia niesie ze sobą możliwość strat finansowych oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

  SUROWCE

  • 36 Rola czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego – T. Florowski, A. Pisula
   • W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania możliwościami wykorzystania czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego. Dotychczas głównym z badanych czynników było określenie genetycznego podłoża powstawania takich wad jakości mięsa jak PSE i „acid meat”, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwości ich występowania. Obecnie badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych koncentrują się na określeniu genów odpowiedzialnych m.in. za mięsność i otłuszczenie tusz, zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz składu kwasów tłuszczowych. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z jakością surowca wieprzowego i genetycznymi czynnikami mającymi udział w jej kształtowaniu. Omówiono m.in. problematykę występowania wad jakości krajowej wieprzowiny oraz zagadnienia wpływu rasy i genotypu świń na jakość pozyskiwanego mięsa.

  USTAWODAWSTWO

  • 40 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 8/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 8/2006

  RYNEK

  • 20 Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej – R. Urban
   • Polska gospodarka żywnościowa jest wciąż dużym beneficjentem integracji z UE. Utrzymuje się dobra sytuacja ekonomiczna rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Jest to efekt dużego wsparcia dochodów rolnictwa oraz otwarcia dla polskich producentów żywnościowych chłonnego rynku europejskiego. Stale maleją efekty dochodowo-cenowe integracji. Utrzymuje się wysoka dynamika eksportu rolno-spożywczego oraz zwiększa się popyt krajowy. Trwa ożywienie produkcyjne i inwestycyjne w przemyśle spożywczym. Nie nastąpiło natomiast spodziewane ożywienie inwestycyjne w rolnictwie, ani popytu na rynku środków produkcji dla rolnictwa.
  • 24 Wsparcie dla przetwórstwa spożywczego na lata 2007-2013 – M. Wigier
   • W latach 2007-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do publicznych środków finansowych na inwestycje z zakresu poprawy konkurencyjności. Średnia roczna wartość pomocy przyznana na realizację działania będzie zbliżona do środków, które są obecnie przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Wartość pomocy finansowej będzie jednak zależała od wielkości przedsiębiorstwa i jego kondycji ekonomicznej oraz korzyści, jakie mogą osiągnąć producenci rolni.
  • 28 Konkurencyjność polskich producentów żywności – I. Szczepaniak
   • Wskaźniki ekonomiczne przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wskazują, że producenci żywności mają istotną przewagę konkurencyjną, głównie obejmującą ceny i umiejętnie to wykorzystują. Powszechny wzrost aktywności eksportowej producentów żywności, zwłaszcza na rynkach UE, sprawił, że umocnili tam swoją pozycję. W większości branż zostały zakończone procesy dostosowawcze zakładów do standardów UE, które w efekcie istotnie poprawiły ich konkurencyjność i to nie tylko konkurencyjność cenową.
  • 34 Runda Doha – negocjacje rolne – J. Rowiński
   • Wiadomo było, że wielostronne negocjacje, znane pod nazwą Rundy Doha, prowadzone od listopada 2001 r. w ramach Światowej Organizacji Handlu, będą bardzo trudne. Jednak jeszcze niedawno nie spodziewano się, że ze względu na brak postępu zostaną zawieszone na czas nieograniczony. Tymczasem Rada ds. Ogólnych WTO 28 lipca 2006 r. na wniosek dyrektora generalnego WTO Pascala Lamy podjęła taką właśnie decyzję. Niewątpliwie zaskoczyła ona postronnych obserwatorów, nieśledzących zbyt dokładnie przebiegu rokowań. Mogło się bowiem wydawać, że Runda Doha przebiega zgodnie ze znanym od kilku dziesięcioleci rytuałem wielostronnych negocjacji handlowych GATT.

  USTAWODAWSTWO

  • 38 Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – uchwalona – M. Taczanowski
   • 13lipca 2006 r., Sejm RP uchwalił Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia [1]. Senat RP rozpatrzył ustawę 3 sierpnia 2006 r., wprowadzając do niej 32 poprawki, motywowane przede wszystkim zapewnieniem zgodności tekstu ustawy z zasadami techniki prawodawczej. Będą one z kolei rozpatrzone przez Sejm RP, jak się planuje, na 23 posiedzeniu w dniach 22-25 sierpnia bieżącego roku. W sprzyjających okolicznościach, ustawa będzie od tego momentu gotowa do podpisu prezydenta RP, wymaganego do jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.
  • 42 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące środków spożywczych – Ł. Bobeł
   • Na szczeblu Unii Europejskiej brak jest obecnie aktu prawnego, który regulowałby w sposób generalny zasady posługiwania się przez producentów żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi w znakowaniu, reklamie i prezentacji środków spożywczych1. Ten stan rzeczy ulegnie jednak zapewne zmianie w niedalekiej przyszłości, wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących środków spożywczych.
  • 48 Kierunki zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności- J. Gajda
   • W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności Komisja zapowiedziała, że dokona przeglądu i uproszczenia obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących substancji dodatkowych do żywności. Opracowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, które ma zastąpić obowiązujące dyrektywy w tym zakresie. Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących substancji dodatkowych przyczyni się do wzrostu innowacyjności w przemyśle oraz zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów. W artykule omówiono główne kierunki prac legislacyjnych w zakresie substancji dodatkowych do żywności.

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 52 Bezpieczeństwo aspartamu potwierdził Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – J. Gajda
   • Aspartam zaliczany do substancji słodzących o intensywnych właściwościach słodzących jest od wielu lat stosowany w produkcji żywności. Jest on jednym z najlepiej przebadanych składników żywności; ponad 200 badań naukowych potwierdziło jego bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. Przedmiotem badań był nie tylko aspartam, lecz również produkty jego rozkładu: kwas asparaginowy, fenyloalanina i metanol; wszystkie te substancje występują naturalnie w organizmie człowieka.
  • 54 Jak konsumenci postrzegają informacje o substancjach dodatkowych – I. Ozimek
   • W procesach produkcyjnych powszechnie stosuje się dodatki do żywności. Analizując wyniki badań prowadzonych wśród konsumentów w latach 1994-2004, a dotyczących postrzegania informacji o substancjach dodatkowych przez konsumentów stwierdzono, że zainteresowanie informacją o występowaniu substancji dodatkowych w kupowanej żywności utrzymywało się w analizowanym okresie na względnie stałym poziomie. Co najmniej ponad 50% respondentów dostrzegało znaczenie tej informacji. Ponadto pomimo istnienia regulacji prawnych stwierdzono, że ankietowani najbardziej obawiali się substancji dodatkowych w żywności.

  SYSTEMY JAKOŚCI

  • 56 Rozwój rodziny norm ISO serii 22000:2005 – K. Mokrosińska
   • ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain („Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla wszystkich organizacji łańcucha, żywnościowego”) stworzyła dużą szansę na zwiększenie stopnia ujednolicenia merytorycznej interpretacji wymagań w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności zarówno w skali globalnej, jak i w poszczególnych krajach.

  TECHNOLOGIA

  • 58 Wzbogacanie produktów mleczarskich w witaminy i kwasy omega-3
   • Witaminy są to związki organiczne, których organizm potrzebuje do podtrzymywania swoich funkcji życiowych, takich jak wzrost, rozmnażanie czy metabolizm. Obecnie znanych jest 13 witamin. Każda z nich ma do spełnienia szczególne zadania, które nie mogą być zrealizowane przez inne witaminy. Jeśli w organizmie brak którejś z witamin, dochodzi do charakterystycznych schorzeń wywołanych ich niedoborem.
  • 60 Zastosowanie sprężonego powietrza w zakładach spożywczych – K. Olborska, J. Duszyński,P. P. Lewicki
   • Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Łatwość zastosowania darmowego surowca, przyjaznego dla środowiska i bezpieczeństwo w razie wycieku powodują, że sprężone powietrze jest stosowane wszędzie: od małych zakładów do ogromnych kompleksów fabrycznych. Sprężone powietrze, jakkolwiek jest medium wydajnym i niezawodnym, zawiera wiele zanieczyszczeń, które – zwłaszcza w przemyśle spożywczym – stanowią bardzo poważny problem.

  PROMOCJA – MARKETING

  • 69 Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego
   • W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. Na podstawie informacji publikowanych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (wg danych na 31 grudnia 2005 r.) w Polsce 7183 gospodarstwa prowadzą produkcję metodami ekologicznymi. W porównaniu z 2004 r. ich liczba wzrosła o 3423 gospodarstw, tj. o 91%. Zajmują one łączną powierzchnię 167 740 ha gruntów rolnych. Najwięcej gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi jest w województwie małopolskim – 1177 gospodarstwa. Niestety, są to małe gospodarstwa o niewielkiej produkcji towarowej.
  • 70 Wspólnotowe programy promocji żywności – D. Goszczyński
   • Od ponad sześciu lat Unia Europejska za pomocą mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” współfinansuje działania informacyjne i promocyjne prowadzone na terenie państw Wspólnoty oraz na obszarze niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wspieranie kampanii, które dostarczają konsumentom wiedzę na temat walorów, specyficznych cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, a tym samym wpływających na wzrost ich sprzedaży.
  • 72 Jak tworzyć reklamę na rynku artykułów spożywczych – B. Pilarczyk
   • Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym rynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spożywczych wymaga kreatywnego podejścia do budowania przekazów reklamowych oraz odpowiedniego doboru mediów. Przekazy reklamowe akcentują wpływ na zdrowie i naturalne pochodzenie produktów. Odwołują się też często do emocji i tradycji. Coraz większego znaczenia nabiera indywidualizacja form przekazu reklamowego oraz wykorzystanie niestandardowych mediów.
  • 76 Public relations w firmach przemysłu spożywczego – M. Świątkowska
   • Działania z zakresu public relations są bardzo ważnym elementem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Służą one kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy w mediach, wspierają pozostałe działania marketingowe i promocyjne. Ich znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy wizerunek firmy ulega zaburzeniu i konieczna jest jego naprawa. Świadczą o tym przytoczone przykłady: firmy Coca-Cola, Jeronimo Martins oraz Constar.

  OPAKOWANIA

  • 82 Funkcje opakowania a wizerunek produktu – M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski
   • Produkty żywnościowe wymagają opakowania spełniającego najwyższe standardy jakości, zapewniającego jak najwyższą jakość zapakowanej żywności oraz wygodnego dla konsumenta. Opakowanie to również nośnik reklamy i wizerunku rynkowego produktu. Współczesny klient 70% decyzji zakupowych podejmuje przy półce sklepowej. W krajach wysoko rozwiniętych od dawna dostrzeżono opakowanie jako obszar biznesu, pozwalający na efektywne inwestycje kapitałowe. Ten boom na rozszerzenie znaczenia opakowań doprowadził środowisko naturalne do krawędzi katastrofy ekologicznej, dlatego obecnie coraz większe znaczenie mają opakowania przyjazne środowisku.
  • 86 Opakowania żywności z polilaktydu (PLA) – H. Żakowska
   • Nowe, biodegradowalne materiały opakowaniowe należą do grupy polimerów zaprojektowanych w celu degradacji przez enzymatyczne działanie mikroorganizmów. Polimery biodegradowalne mogą być produkowane przy użyciu technologii korzystających zarówno z surowców odnawialnych, jak i petrochemicznych. Przykładem polimeru wytwarzanego całkowicie ze źródeł odnawialnych jest polilaktyd (PLA) produkowany ze skrobi kukurydzianej. Dzięki swoim właściwościom – dobrej wytrzymałości i sztywności, przezroczystości, odporności na działanie tłuszczów, dobrej barierowości dla tlenu i aromatów, dużej przepuszczalności pary wodnej – można go stosować przy pakowaniu żywności. Polilaktyd ulega kompostowaniu w warunkach przemysłowych. Wszystkie opakowania uzyskały certyfikat zgodnie z normą EN 13432 wydany przez DINCERTCO, uprawniający do znakowania znakiem przydatności do kompostowania.
  • 90 Giętkie folie w opakowaniach żywności – M. Mieliwodzka
   • Czynniki bezpośrednio związane z właściwościami fizykochemicznymi produktu spożywczego (skład chemiczny, stan fizyczny – ciało stałe, płyn, tekstura, zawartość wilgoci), czas przechowywania oraz warunki, w jakich produkt będzie przechowywany od zapakowania, przez transport i dystrybucję aż do użycia przez konsumenta, determinują wybór materiału opakowaniowego. Wybór opakowania jest kompromisem między wymaganiami narzuconymi metodą utrwalania czy pakowania a aspektami ekonomicznymi, przede wszystkim ceną. W artykule przedstawiono niektóre możliwości wykorzystania folii giętkich w opakowaniach żywności.
  • 96 Klient w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa – A. Krzywiński, H. Schalk
   • W artykułach specjalistycznych i literaturze fachowej, podczas konferencji i seminariów pojęciami SCM, CRM i ECR określa się wiele koncepcji, które oferują dostosowanie przedsiębiorstwa do coraz większych wymagań rynku i wzmożonej konkurencji. SCM, CRM i ECR – to obiecująco brzmiące skróty oznaczające zadania operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

  KONFERENCJA

  • 103 Bezpieczne opakowanie – K. Olborska, I. Sitkiewicz
   • 9maja 2006 r. w Warszawie odbyło się sympozjum nt. bezpiecznych opakowań z wykorzystaniem technologii MGA, zorganizowane przez firmę Michael Huber Polska. Uczestniczyło w nim ponad 180 gości reprezentujących producentów i dystrybutorów opakowań, zakładów poligraficznych, producentów wyrobów spożywczych, instytutów i ośrodków badawczych.
  • 106 Stan i perspektywy przemysłu rolno-spożywczego
   • Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej 17-18 maja 2006 r. w Warszawie-Miedzeszynie, dzięki staraniom RGŻ, przedstawiono po raz pierwszy publikację „Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego”, która obrazuje stan przemysłu rolno-żywnościowego w ujęciu branżowym oraz prognozy rozwoju na lata 2007-2013. Goście konferencji – wysokiej rangi specjaliści z zakresu gospodarki żywnościowej – zaprezentowali obecny stan przemysłu rolno-spożywczego. Odbyła się także dyskusja na temat zmian, jakie powinny zostać wprowadzone, aby usunąć bieżące przeszkody utrudniające rozwój tego sektora gospodarki i zapewnić jego dalszy rozwój. Najważniejsze zagadnienia omówiono poniżej.
  • 107 Konsolidacja systemów kontroli żywności w Polsce
   • Podczas konferencji „Konsolidacja systemów kontroli żywności w Polsce”, która odbyła się 11 lipca br. w gmachu Senatu RP, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, Ministerstwa Środowiska oraz świata nauki i przemysłu spożywczego dyskutowali na temat utworzenia jednolitego i zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

  108 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  110 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 7/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 7/2006

  USTAWODAWSTWO

  • 2 Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – M. Taczanowski
   • 5 maja 2006 r. przesłano do Sejmu RP długo oczekiwany rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą Ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 20 czerwca 2006 r. Sejmowa Komisja Zdrowia zaaprobowała projekt do drugiego czytania. Przyjęcie ustawy umożliwi uzyskanie większej zgodności z prawem wspólnotowym, zwłaszcza po wejściu w życie 1 stycznia 2006 r. nowych rozporządzeń wspólnotowych z dziedziny higieny żywności i urzędowej kontroli [1]. Projektowana ustawa wprowadza pewne zmiany w dotychczasowej terminologii polskiego prawa żywnościowego.

  RYNEK

  • 10 Rynek lodów w Polsce. Stan ekonomiczny sektora – P. Szajner
   • Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2001-2005 produkcja wzrosła o ok. 25% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy krajowe, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Wyniki finansowe tych firm w latach 2003-2005 ulegały systematycznej poprawie. Po integracji z UE eksport lodów wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
  • 12 Współdziałanie – strategia działania przedsiębiorstwa – U. Kłosiewicz-Górecka
   • W artykule przedstawiono wyniki badań, poparte przykładami z praktyki gospodarczej, wskazujące na wzrost znaczenia współpracy firmy z podmiotami stanowiącymi jej otoczenie. Umiejętne współdziałanie przedsiębiorstwa nie tylko z kontrahentami i klientami, ale także z konkurentami oraz różnymi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu firmy stwarza nowe możliwości wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wskazano również na korzyści, jakie wynikają z koncentracji terytorialnej firm działających w danej sferze rynkowej (klaster).

  LOGISTYKA

  • 16 Technologie informacyjne w zarządzaniu łańcuchami i sieciami dostaw na rynku żywności – W. Szymanowski
   • W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw żywności (Food Supply Chain & Network – FSCN), znajdujących zastosowanie w budowie nowoczesnych systemów dystrybucji żywności świeżej i przetworzonej (mrożonej). Wprowadzenie koncepcji traceability umożliwia analizę ruchu ładunków i ich pochodzenia, a dzięki temu śledzenie ruchu żywności oraz ich składników przez wszystkie fazy jej produkcji i dystrybucji. Ujednolicenie w skali globalnej systemów kodów kreskowych pozwala zidentyfikować miejsce produktu żywnościowego w przestrzeni i w czasie, jego nadawcy i przeznaczenia w łańcuchu żywnościowym. Temu służy wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communication Technology – ICT). Przedstawione zasady spójności i „przezroczystości” wymiany danych, a także informacji pomiędzy uczestnikami łańcuchów oraz sieci dostaw stwarzają warunki do efektywnego i skutecznego funkcjonowania systemów dostaw żywności, zapewniając im bezpieczeństwo oraz jakość, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dzięki elastyczności reakcji wobec zmian zachodzących na rynku.

  OPROGRAMOWANIE

  • 20 Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkujących napoje – J. Szablewski, H. Schalk
   • W 2004 r. niemieckie przedsiębiorstwo Staatliche Mineralbrunnen AG z Frankonii, do którego należą trzy zakłady produkcyjne (w Bad Brückenau, Oberleichtersbach i Siegsdorf), zdecydowało się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania ERP, jakim jest System CSB. Konsekwentna reorganizacja procesów gospodarczych przedsiębiorstwa w celu dalszego umocnienia jego pozycji rynkowej była podstawą wszystkich decyzji zarządu.

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 22 Suplementy diety pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych – D. Czajkowska
   • Przedstawiono proponowane przez International Alliance of Dietary-Food Supplements Associations (IADSA) limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych dla grup suplementów diety określanych jako: rośliny i ekstrakty roślinne do bezpośredniego stosowania w produktach do spożycia; oleje rybne stosowane w produktach do spożycia; składniki pochodzenia zwierzęcego w suplementach diety. Podane wartości porównano z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami zanieczyszczeń w produktach spożywczych, zamieszczonymi w rozporządzeniach polskich i europejskich.
  • 26 Alergia na białka mleka a procesy technologiczne. Mleko krowie jest bardzo zdrowe, ale nie dla wszystkich – M. Ziarno
   • Białka mleka charakteryzują się unikalnym składem aminokwasowym i dlatego są ważnym składnikiem diety ludzi. Paradoksalnie, prawie wszystkie białka mleka krowiego mogą powodować alergie. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z alergią na białka mleka krowiego, jak również rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie alergenności.

  TECHNOLOGIA

  • 30 Oleje tłoczone na zimno – M. Wroniak, K. Krygier
   • W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów olejami jadalnymi. Wysokiej jakości oleje tłoczone na zimno, otrzymane wyłącznie metodami mechanicznymi, w niskiej temperaturze tłoczenia, mogą być spożywane jako nierafinowane. Technologia tłoczenia na zimno jest prosta, tania i ekologiczna. Jednak jej istotnymi wadami jest niska wydajność i problemy z uzyskaniem stałej jakości produktu związanej z jakością surowca. W artykule przedstawiono znaczenie olejów tłoczonych na zimno. Omówiono technologię tłoczenia na zimno ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na jakość oleju, omówiono wady i zalety tej metody, porównano jakość oleju tłoczonego na zimno i rafinowanego.

  TARGI

  • 33 Innowacyjność na Międzynarodowych Targach Brau Beviale 2006 – A. Górecka
   • W Centrum Targowym w Norymberdze podczas konferencji prasowej poprzedzającej międzynarodowe targi dóbr inwestycyjnych dla przemysłu napojów alkoholowych i bezalkoholowych Brau Beviale udział wzięło 49 dziennikarzy prasy fachowej, głównie z Europy (z 10 krajów). Przedstawiciele targów Bernd Diederichs, Roland Kast i Petra Trommer informując o tematyce tegorocznej edycji targów, które odbędą się 15-17 listopada, szczególną wagę przywiązywali do innowacyjnych rozwiązań, które będą prezentowali wystawcy Brau Beviale 2006.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 36 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

  38 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  40 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 6/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 6/2006

  RYNEK

  • 2 Rozwój sektora biopaliw szansą dla polskiej gospodarki żywnościowej – R. Urban
   • Rozwój sektora biopaliw rodzi duże nadzieje. Stwarza on dodatkowe możliwości zwiększenia tempa wzrostu produkcji rolnictwa i przemysłu spożywczego o ok. 0,5% rocznie, a także szanse wzrostu dochodów sektora rolnego i niewielki wzrost zatrudnienia. Rozwój sektora biopaliw napotyka także wiele ograniczeń, głównie surowcowych i ekonomicznych. Zwiększy on konkurencję o ziemię w stosunku do innych zastosowań produktów rolnictwa. Koszty produkcji biopaliw są wyższe niż paliw konwencjonalnych. Wymaga to dodatkowych źródeł finansowania sektora paliw.
  • 7 Rynek soków pitnych i zagęszczonych w Polsce – B. Nosecka
   • W ostatnich latach tempo wzrostu spożycia i produkcji soków, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych zmniejszyło się z powodu pogorszenia sytuacji dochodowej konsumentów. Konsekwencją wyraźnej przewagi podaży nad popytem jest brak tendencji wzrostowej w kształtowaniu się cen detalicznych i cen zbytu tych produktów, zwiększający się eksport oraz postępujące procesy koncentracji w branży. Zmniejszająca się ostatnio produkcja zagęszczonego soku jabłkowego to wynik mniejszej podaży do przetwórstwa jabłek i wzrostu udziału w strukturze upraw mniej właściwych do przetwórstwa. Systematycznie rośnie produkcja zagęszczonych soków z owoców miękkich. W najbliższych latach tempo wzrostu spożycia soków, nektarów i napojów nie będzie przekraczało kilku procent rocznie. Z powodu stabilizowania się popytu na rynkach zagranicznych może zostać zahamowane dynamiczne tempo wzrostu eksportu i produkcji soków zagęszczonych produkowanych z owoców kolorowych.
  • 10 Opinie konsumentów o rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych – H. Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono wybrane aspekty postępowania konsumentów na rynku soków, nektarów oraz napojów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych. Przeanalizowano wielkość spożycia, strukturę rynku według rodzaju i wielkości opakowań, a także najczęściej wybierane smaki i marki. Szczególną uwagę zwrócono na strategie pozycjonowania produktów oraz czynniki warunkujące wybór soków i innych napojów oferowanych pod markami producentów i markami handlowymi.
  • 14 Przetwórstwo produktów ekologicznych – A. Szeremeta, D. Jastrzębska
   • Artykuł przybliża przepisy krajowe i unijne dotyczące przetwórstwa produktów ekologicznych zawartych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (DzU nr 93 poz. 898) i rozporządzeniu Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (DzU WE L 198 z 22 lipca 1991 r., z późniejszymi zmianami). Przedstawiono krajowy system kontroli i certyfikacji oraz informacje nt. specyficznych wymagań, jakie musi spełnić producent, surowce i produkt ekologiczny. Przedstawiono również możliwości rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce.

  TARGI

  • 20 Efektywność i automatyzacja produkcji żywności. Targi Anuga FoodTec 2006 w Kolonii – A. Górecka
   • Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Technologii Stosowanych w Przetwórstwie Produktów Spożywczych i Napojów – Anuga FoodTec odbywają się co trzy lata. Taki cykl wystawienniczy umożliwia firmom prezentowanie w kolejnych edycjach swoich najnowszych rozwiązań technologicznych. Tegoroczne targi, które odbyły się 4-7 kwietnia w nowoczesnym centrum wystawienniczym w Kolonii, odzwierciedlały kierunki rozwoju technologii przetwórstwa podporządkowane wymaganiom efektywności, jakości, elastyczności, bezpieczeństwa i ekologii.

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Zgodnie z łańcuchem logistycznym – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Na łańcuch logistyczny składają się wszystkie działania przedsiębiorstwa zorganizowane w kierunku od producenta do klienta. Zintegrowany system gospodarki towarowej (system ERP – Enterprise Resource Planning) dba o synchronizację przepływu materiałów i danych, gwarantując przy tym dokładne opracowywanie informacji.

  SUROWCE

  • 24 Żywność minimalnie przetworzona – owoce i warzywa – H. Kowalska
   • Wzrost zapotrzebowania na żywność mało przetworzoną o cechach zbliżonych do świeżych owoców i warzyw jest przyczyną analizy metod stosowanych w technologii żywności i optymalizacji parametrów ograniczających zmiany surowca w czasie przetwarzania. Omówiono przydatność owoców i warzyw do produkcji żywności mało przetworzonej. Przedstawiono zmiany sensoryczne i żywieniowe mało przetworzonych owoców i warzyw z uwzględnieniem metod ich przetwarzania, utrwalania oraz pakowania i przechowywania.
  • 28 Czy borówka wysoka i gruszka azjatycka trafią do przetwórstwa? – M. Mitek, I. Ścibisz, M. Kopera
   • W artykule przedstawiono charakterystykę botaniczną, warunki uprawy, skład chemiczny, właściwości prozdrowotne oraz cechy decydujące o przydatności technologicznej nowych gatunków owoców: borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) i gruszy azjatyckiej (Pyrus pyrifolia). Gatunki te, choć ciągle postrzegane w Polsce jako szlachetne owoce deserowe, już wkrótce – dzięki dynamicznie rosnącej powierzchni uprawy – mogą stać się cennym surowcem do produkcji dżemów, konfitur, soków i kompotów.

  TECHNOLOGIA

  • 32 Probiotyki a żywność pochodzenia roślinnego – J. Kraszewska, W. Wzorek
   • Przedstawiono aktualną definicję probiotyków i uwarunkowania, jakie powinny być spełnione, aby dany szczep mógł być zaliczony do mikroorganizmów probiotycznych. Omówiono wpływ bakterii mlekowych na cechy produktów żywnościowych uzyskiwanych na drodze fermentacji surowców zbożowych. Przedstawiono niektóre produkty pochodzenia roślinnego zawierające bakterie fermentacji mlekowej (w tym kwas chlebowy oraz napój słodowy).
  • 36 Akryloamid w żywności – W. Bekas, D. Kowalska, B. Kowalski
   • Podczas obróbki termicznej żywności węglowodanowej (smażenie, pieczenie, prażenie itp.) powstaje akryloamid (2-propenamid). W artykule omówiono mechanizmy jego powstawania podkreślając rolę i znaczenie asparaginy i cukrów redukujących. Podano przykłady zawartości akryloamidu w różnych wyrobach: chipsy, frytki, pieczywo, koncentraty spożywcze itp. Omówione zostały zagadnienia związane z analityką i toksycznością akryloamidu. Wskazano na parametry decydujące o powstawaniu akryloamidu i metody redukcji jego zawartości w żywności.

  MARKETING

  • 40 Znaczenie reklamy na rynku soków – M. Świątkowska
   • Na rynku soków w Polsce istnieje duża konkurencja między kilkoma silnymi producentami. Z tego powodu działania reklamowe producentów soków są bardzo intensywne. Reklama soków ma na celu zarówno utrwalanie wizerunku liderów rynkowych, jak również wspieranie wprowadzania nowych produktów na rynek. Obserwuje się przy tym zjawisko relatywnie wysokiej akceptacji reklamy soków przez konsumentów, ponieważ eksponują one walory żywieniowe i zdrowotne tych produktów.

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 5/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 5/2006

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 2 Dodatki funkcjonalne do żywności. Geneza i perspektywy – A. Rutkowski
   • Żywność i zdrowie to nierozłączne pojęcia towarzyszące ludzkości. Od wieków wykorzystywano wyciągi roślin i ich dodatki do napojów i potraw w celu poprawy zdrowia oraz dobrostanu człowieka. Obecnie żywność funkcjonalna jest więc tylko kontynuacją tego kierunku, wykorzystuje współczesną wiedzę w zakresie patofizjologii człowieka oraz technologię uzyskiwania substancji dodatkowych o określonej i większej aktywności biologicznej. Coraz lepsze poznanie zależności między zdrowiem a składnikami pokarmów oraz przyszłe osiągnięcia lecznictwa i technologii wytwarzania substancji dodatkowych spowodują dalszy rozwój tej obecnie „swobodnej” działalności w zakresie żywności prozdrowotnej, a także jej prawne uregulowanie.

  INNOWACYJNOŚĆ

  • 10 Innowacyjność w sektorze dodatków smakowych – M. Kociszewski, J. Szwacka
   • Artykuł prezentuje główne kierunki innowacyjnych działań na rynku dodatków smakowych w Polsce. Przedstawiono atrakcyjność sektora i analizę innowacji jako źródła korzyści wypływających z konkurencyjności. Jest wiele powodów, dla których warto podjąć ten temat, a szczególnie zwiększająca się rola dodatków smakowych w produkcji żywności nowej generacji, zwłaszcza wygodnej i funkcjonalnej.
  • 14 Nowe substancje dodatkowe do żywności – J. Gajda
   • Współczesny przemysł spożywczy nie mógłby się rozwijać bez substancji dodatkowych. W wyniku badań naukowych i postępu technicznego coraz więcej nowych substancji dodatkowych jest oferowanych producentom, a zmiany w ustawodawstwie umożliwiają rozszerzanie listy dopuszczonych substancji o nowe związki. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 95/2/EC przewiduje dopuszczenie 7 nowych substancji dodatkowych do żywności. Ponadto niektóre kraje Unii Europejskiej dopuszczają na swoim terenie stosowanie substancji dodatkowych nie objętych dyrektywami. Do Komisji Europejskiej wpływają również wnioski o dopuszczenie substancji dodatkowych otrzymywanych nowymi metodami.

  AROMATY – BARWNIKI

  • 18 Identyczne z naturalnymi czy nieidentyczne? – R. Zawirska-Wojtasiak
   • W przemyśle spożywczym są stosowane substancje dodatkowe do żywności, klasyfikowane jako identyczne z naturalnymi. Najwięcej w tej grupie występuje aromatów i barwników. Są to substancje otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej, ale mające naturalne odpowiedniki. Jednak, biorąc pod uwagę ich budowę stereochemiczną, nie zawsze są one identyczne z naturalnymi. Dotyczy to często spotykanych w przyrodzie związków chiralnych, które mogą występować w formie izomerów optycznych. Źródłem optycznie czynnych substancji są wyłącznie organizmy żywe, które najczęściej wytwarzają jeden z izomerów w większej ilości. Chiralne są białka i węglowodany: aminokwasy występują w białkach tylko w formie L, podczas gdy węglowodany zbudowane są z D-sacharydów. Chiralne są często związki zapachowe. Syntetycznie otrzymane odpowiedniki takich związków są zawsze racematami. Dlatego trudno uznać je za identyczne z naturalnymi, które wykazują wysoką czystość optyczną jednego izomeru tym bardziej, że izomery mogą różnić się aktywnością biologiczną, a także zapachem.
  • 22 Syntetyczne organiczne barwniki spożywcze jako dodatki do żywności – J. Janiak
   • W artykule przedstawiono obecne uregulowania prawne dotyczące stosowania w Polsce syntetycznych, organicznych barwników spożywczych jako substancji dodatkowych do żywności. Omówiono ich najważniejsze własności fizykochemiczne oraz zróżnicowaną budowę. Opisano również właściwości toksykologiczne syntetycznych organicznych barwników spożywczych wynikające zarówno z ich budowy chemicznej, jak i złożonych procesów technologicznych.

  OPROGRAMOWANIE

  • 26 Kompleksowa kontrola pochodzenia (traceability) wraz z mobilną kompletacją dostaw w Systemie CSB – J. Szablewski, H. Schalk
   • Szwajcarska piekarnia HUG założona w 1878 r. to rodzinne przedsiębiorstwo z siedzibą w Malters k. Lucerny w Szwajcarii, które produkuje i sprzedaje wyroby piekarnicze świeże oraz mrożone. Przedsiębiorstwo oferuje (zarówno w Szwajcarii, jak i w Europie oraz USA) różne gatunki chleba, znane w Szwajcarii wyroby cukiernicze guezli, desery dekorowane (pret a garnir) oraz przekąski mrożone. W Malters oraz w zakładzie produkcyjnym w Willisau jest zatrudnionych 248 osób. Firma produkuje ok. 4770 t wyrobów rocznie i osiąga obroty w wysokości 50,7 mln euro. Z ok. 2000 klientów głównymi odbiorcami są sieci handlowe i zakłady gastronomiczne. Oferta obejmuje ok. 800 artykułów.

  TECHNOLOGIA

  • 28 Nowa generacja pektyn niskoestryfikowanych GENU®
   • Firma CP Kelco, należąca do koncernu J.M. Huber, ma długoletnie doświadczenie w produkcji i stosowaniu hydrokoloidów w żywności i napojach. Jest największym na świecie producentem gumy celulozowej, gumy ksantanowej i pektyny. Ma wiodącą pozycję producenta karagenu i jako jedyna firma produkuje gumę żelującą. Zakłady produkcyjne firmy, zlokalizowane w Europie, Ameryce Północnej i Łacińskiej oraz Azji, spełniają wymagania normy ISO 9001. Wiedza i doświadczenie umożliwiają wdrażanie nowych produktów, opartych na innowacyjnych technologiach. W celu rozwiązywania problemów swoich klientów oraz kreowania całkowicie nowych, innowacyjnych produktów odpowiadających oczekiwaniom konsumentów, CP Kelco łączy potrzeby rynku z najnowszymi kierunkami w produkcji żywności.

  SUPLEMENTY DIETY

  • 32 Suplementy diety w ochronie zdrowia konsumenta – K. Stoś, L. Szponar
   • Suplementy diety są to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie diety, są skoncentrowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy albo inny efekt fizjologiczny. W Polsce przepisy prawne dotyczące suplementów diety zostały dostosowane do wymagań Unii Europejskiej. Jednak nadal zarówno w Polsce, jak i w UE nie ustalono szczegółowych wymagań dotyczących maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych oraz innych substancji o działaniu odżywczym lub innym fizjologicznym. W artykule omówiono aspekty legislacyjne dotyczące suplementów diety z uwzględnieniem znakowania, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, a także ich rolę w żywieniu w warunkach homeostazy organizmu.
  • 36 Zastosowanie koenzymu Q10 w produkcji żywności – J. Żulewska, S. Ziajka
   • Zastosowanie koenzymu Q10 w przemyśle spożywczym było dotychczas utrudnione ze względu na jego nierozpuszczalność w środowisku wodnym. Badania prowadzone od kilku lat w Instytucie Chemii w Słowenii zakończyły się opracowaniem rozpuszczalnej w wodzie formy koenzymu Q10, co stwarza ogromne możliwości producentom żywności, a także ułatwi konsumentom dostęp do tego „złotego środka”. Nadrzędność koenzymu Q10 wynika z jego specyficznych właściwości funkcjonalnych potwierdzonych naukowo (m.in. reguluje ciśnienie tętnicze, regeneruje mięsień sercowy, wzmacnia system immunologiczny, poprawia wydolność fizyczną i umysłową, opóźnia efekty starzenia).

  TECHNIKA

  • 39 Kombinacja różnych funkcji – nowy zawór spustowy Unique-TO
  • 40 Mikrokapsułkowanie aromatów – E. Janiszewska, D. Witrowa-Rajchert
   • Mikrokapsułkowanie jest techniką stosowaną coraz częściej do zamykania aromatów w osłonkach. Od rozwinięcia tej metody powstało wiele jej udoskonaleń. Dzięki nim coraz lepiej udaje się chronić aromaty przed degradacją zachodzącą w procesach technologicznych i podczas przechowywania. W artykule przedstawiono rodzaje nośników stosowane przy mikrokapsułkowaniu aromatów, najczęściej używane w tym procesie metody, sposoby uwalniania aromatów z otoczki.

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 45 Z działalności Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż.
   • W ramach Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego działa Zespół Rzeczoznawców skupiający na terenie całego kraju wysoko kwalifikowanych rzeczoznawców, wyspecjalizowanych w zakresie technologii oraz w wycenach majątkowych obejmujących nieruchomości, maszyny, sprzęt i linie technologiczne.

  KONFERENCJE

  • 46 Rola dodatków w promocji nowoczesnej żywności. Konferencja IDŻ
   • Tegoroczna konferencja zorganizowana w dniach 30-31 marca w Licheniu przez Polską Izbę Dodatków do Żywności, zrzeszającą 120 firm zajmujących się produkcją i dystrybucją dodatków do żywności, poświęcona była roli dodatków w promocji nowoczesnej żywności. Na konferencji prezentowano kierunki rozwoju produktów spożywczych na świecie dzięki zastosowaniu nowych dodatków do żywności, omówiono obowiązujące krajowe i unijne przepisy prawne, które regulują stosowanie dodatków w produkcji żywności.
  • 47 ISO 22000:2005 – pierwsza międzynarodowa norma zarządzania bezpieczeństwem żywności
   • 10marca br. odbyła się konferencja zorganizowana przez Grupę Bureau Veritas (BV Polska i BVQI Polska), na której omówiono założenia pierwszej międzynarodowej normy ISO 22000:2005 System zarządzania bezpieczeństwem żywności, zatwierdzonej 1 września 2005 r.
  • 49 Nadzór weterynaryjny
   • Bezpieczeństwo żywności, a zwłaszcza polskiego mięsa i jego przetworów to już nie tylko sprawa wagi narodowej, ale i międzynarodowej, zwłaszcza wobec utrzymującego się zakazu importu tych produktów do Rosji i Ukrainy. Bezpieczeństwo żywności to także kwestia podstawowa dla interesów rolnictwa i przemysłu spożywczego. Od tego zależy bowiem sukces rynkowy, czyli w ostatecznym rozrachunku zyski. Potrzebna jest też skuteczna walka z nielegalnym ubojem i pokątną sprzedażą mięsa szkodzącą nie tylko zdrowiu konsumentów, ale także interesom branży mięsnej w kraju i na arenie międzynarodowej.

  50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 4/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 4/2006

  EKONOMIKA

  • 2 Stan przemysłu spożywczego po wejściu Polski do Unii Europejskiej – R. Urban 
   • Stan przemysłu spożywczego po wejściu do UE jest lepszy niż oczekiwano, a zagrożenia są znacznie mniejsze. Producenci żywności wykazali umiejętności wykorzystania posiadanych przewag komparatywnych i pokonywania pozaekonomicznych barier wejścia na rynki zbytu. Trwa boom eksportowy, którego nie osłabiło dotychczas wzmacnianie waluty krajowej. Dobra jest sytuacja finansowa przedsiębiorstw, relatywnie wysoka jest stopa zysku i aktywność inwestycyjna firm. Rynek krajowy jest pod coraz większym wpływem wspólnych regulacji unijnych. Zmniejsza to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w całym łańcuchu żywnościowym. Zjawiska te mają wiele cech trwałości.

  TECHNIKA

  • 10 Techniki membranowe – najnowsze osiągnięcia i perspektywy – D. Witrowa-Rajchert
   • Procesy membranowe są nadal rozwijającymi się technikami coraz częściej stosowanymi w różnych gałęziach przemysłu, również w przetwórstwie żywności. Jednym z ważniejszym trendów we współczesnych technologiach jest stosowanie układów hybrydowych i zintegrowanych. W wielu gałęziach przemysłu wprowadza się tzw. czyste technologie, czyli zintegrowane procesy bezodpadowe. Zilustrowano te tendencje na przykładzie produkcji zagęszczonych soków, przerobu serwatki, produkcji wina i wytwarzania oligosacharydów. Przedstawiono kierunki rozwoju technik membranowych, możliwych dzięki postępowi w chemii polimerów, inżynierii materiałowej i nanotechnologii.
  • 18 Możliwości zastosowania elektrodializy w przemyśle spożywczym – B. Dec, W. Chojnowski
   • Celem artykułu był przegląd zastosowania procesu elektrodializy (ED) w przemyśle spożywczym. W pierwszej części zdefiniowano przyczyny frakcjonowania żywności oraz scharakteryzowano proces elektrodializy (membrany, konstrukcja instalacji, wydajność procesu) wraz z tłem historycznym. W drugiej część przeglądu podano powody wzrostu zainteresowania procesem ED oraz rozgraniczono zastosowania już zaakceptowane przez przemysł oraz przyszłe obszary zastosowania (zwłaszcza w biotechnologii) w przemyśle spożywczym wraz z podaniem barier utrudniających jej wdrożenie. Ponadto scharakteryzowano postęp w produkcji membran ED (membrany bipolarne i mozaikowe).
  • 24 Perspektywy techniki wysokich ciśnień w przemyśle spożywczym – E. Hać-Szymańczuk, J. Mroczek
   • Wysokie ciśnienie stosowane do przedłużania trwałości produktów spożywczych jest często traktowane jako alternatywa klasycznych procesów utrwalania z użyciem ciepła: pasteryzacji lub sterylizacji. Właściwy dobór parametrów procesu wysokociśnieniowego umożliwia inaktywację zarówno komórek wegetatywnych, jak i form przetrwalnych bakterii. Stopień inaktywacji zależy m.in. od rodzaju drobnoustrojów, fazy wzrostu, pH oraz składu produktu. W artykule przedstawiono wpływ wysokich ciśnień na składniki żywności (białka, lipidy), drobnoustroje, enzymy oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym
  • 30 Wykorzystanie promieniowania jonizującego w technologii żywności – M. Janowicz
   • Techniki radiacyjne są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystuje się je do sterylizacji sprzętu medycznego, modyfikacji polimerów, materiałów oraz przyrządów półprzewodnikowych, do barwienia tkanin, szkła, a nawet naturalnych i sztucznych kamieni. Na świecie liczba produktów wytwarzanych lub modyfikowanych radiacyjnie sięga milionów ton rocznie i ciągle wzrasta. Na podstawie badań okazało się, że żywność utrwalana radiacyjnie nie jest toksyczna ani też radioaktywna, jednak – podobnie jak inne procesy utrwalające – radiacja powoduje pewne zmiany w żywności. Ich rodzaj i zasięg zależą od chemicznego składu produktu, dawki promieniowania, temperatury oraz dostępu światła i tlenu podczas napromieniania.

  OPROGRAMOWANIE

  • 28 Technologia RFID optymalizuje procesy przedsiębiorstwa – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Wraz z pojawieniem się nowych technologii w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych, przedsiębiorstwa stopniowo wprowadzają rozwiązania RFID (Radio Frequency Identification). RFID to metoda czytania i zapisywania danych w sposób bezdotykowy. Aby technologia to była przydatna, należy zidentyfikować procesy, w których chcemy wyeliminować czynności manualne na rzecz RFID. Zakres zastosowania RFID należy odnieść do indywidualnych procesów danego przedsiębiorstwa oraz możliwości użytkowanego systemu ERP. Tylko ponadwydziałowa integracja informacji za pomocą RFID przynosi wymierne korzyści w postaci obniżki kosztów.

  FUNDUSZE UNIJNE

  • 38 Uproszczenia systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce
   • Jednym z priorytetów niedawno powstałego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest zwiększenie wykorzystania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, które zostały przyznane Polsce na lata 2004-2006.

  INNOWACYJNOŚĆ

  • 40 Innowacje na polskim rynku żywności – H. Górska-Warsewicz
   • Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu głównych rodzajów innowacji produktowych i opakowaniowych. Za produkt innowacyjny przyjęto nowy produkt, który w sposób istotny różni się od innych nową techniką produkcji lub nowym sposobem pozycjonowania. W artykule przedstawiono przykłady produktów innowacyjnych w kategorii żywności wzbogacanej w witaminy, składniki mineralne, błonnik, dodatki funkcjonalne, żywności probiotycznej, a także żywności niskoenergetycznej. W końcowej części opracowania przedstawiono wybrane aspekty innowacji opakowaniowych.
  • 44 Znaczenie reklamy w rozwoju produktu innowacyjnego – M. Świątkowska
   • Jednym z głównych celów reklamy jest poinformowanie klienta o cechach produktu. Dlatego tak ogromną rolę odgrywa reklama na etapie wprowadzania produktu na rynek. Jednocześnie konsumenci doceniają informacyjną rolę reklamy, traktując ją jako dobre źródło wiedzy na temat produktów innowacyjnych, często posiadających zupełnie nowe cechy. Nowoczesne produkty żywnościowe wymagają równie nowoczesnych form wprowadzania na rynek, takich jak reklama rozrywkowa (advertainment) czy reklama szokująca (shockvertising).

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 46 Ryzyko występowania w wodzie do picia bakterii z rodzaju Pseudomonas i Aeromonas – D. Kręgiel, A. Rygała
   • Wzrost mikroorganizmów w systemach dystrybucji wody jest związany z obecnością różnych związków organicznych. Nawet ich niskie stężenia powodują wzrost i kolonizację bakterii, głównie z rodzajów Pseudomonas i Aeromonas. Oznaczenie Pseudomonas aeruginosa jest obligatoryjne w naturalnych wodach mineralnych, wodach stołowych oraz zbiornikach wody pitnej, lecz bakterie Aeromonas sp. nie są w wodzie oznaczane. Wyniki badań systemów dystrybucji wody w Europie i na świecie sugerują uznanie ww. rodzajów bakterii za wskaźniki potencjalnej kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej przez bakterie heterotroficzne.

  RYNEK 52

  • 48 Rozwój rynku wód mineralnych w Polsce – H. Górska-Warsewicz
   • Rynek wód mineralnych to przykład jednego z najszybciej rozwijających się obszarów sektora napojów bezalkoholowych. Wzrost zainteresowania wodą mineralną to efekt działań marketingowych, zwłaszcza promocyjnych, poszczególnych producentów i zmiany strategii pozycjonowania tego produktu.

  54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 3/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 3/2006

  RYNEK

  • 2 Polskie produkty pochodzenia zwierzęcego na rynku europejskim – I. Szczepaniak
   • Wyniki sektora produkcji i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdziły dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na rynku Wspólnoty Europejskiej. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do krajów UE, poprawiło się saldo handlu zagranicznego, umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej Unii. Wejście Polski w struktury UE nie spowodowało także zalewu polskiego rynku produktami importowanymi z Unii, a producenci umiejętnie wykorzystali przewagę cenową. Relacje wartości wymiany zagranicznej do wartości sprzedaży wskazują, że działy produkcji rolnej (chów bydła i cieląt oraz owiec i kóz) oraz przetwórstwa spożywczego (przetwórstwo ryb, mięsa i mleka ogółem) podejmują aktywne działania proeksportowe.
  • 10 Miejsce Polski na azjatyckim rynku mięsa – D. Rycombel
   • W Azji znacznie wzrosła produkcja wieprzowiny i drobiu, a także wołowiny. Jednak nadwyżkami podaży mięsa dysponują tylko niektóre państwa azjatyckie i region ten jest ważnym importerem tego mięsa. W najbliższych latach utrzyma się tendencja wzrostowa w produkcji mięsa, ale będzie ona nadal niższa od konsumpcji. Eksport produktów mięsnych z Polski do krajów azjatyckich, mimo wzrostu w ostatnich latach, kształtuje się na bardzo niskim poziomie. W Azji sytuacja popytowo-podażowa na rynku mięsa będzie sprzyjała rozwojowi eksportu z Polski do tego regionu.
  • 13 Przetwórstwo mleka w Polsce. Stan i perspektywy – M. Pietrzak, P. Szajner
   • W artykule przedstawiono stan i perspektywy przetwórstwa mleka, które należy do jednego z najważniejszych działów agrobiznesu w Polsce. W okresie 2003-2005 wzrósł jego udział w przychodach ze sprzedaży przemysłu i w eksporcie całego przemysłu spożywczego. Było to efektem dynamicznego wzrostu skupu mleka i poprawy atrakcyjności eksportu w związku z przystąpieniem Polski do poszerzonej UE. Mimo stopniowych przemian strukturalnych, sektor charakteryzuje się znacznym rozproszeniem. Zrównywanie się krajowych cen skupu mleka ze średnimi cenami europejskimi w połączeniu z niską sprawnością ogniwa przetwórstwa (wynikającą z przerostów zatrudnienia i małej skali) oznacza stopniowe zmniejszanie konkurencyjności polskiego mleczarstwa. Przeprowadzona prosta symulacja wskazuje, że w przypadku kontynuacji dotychczasowego, dość powolnego tempa restrukturyzacji polskiemu mleczarstwu grozi utrata konkurencyjności. Wariant przyspieszonej restrukturyzacji stwarza duże szanse utrzymania konkurencyjności międzynarodowej.
  • 18 Sektor mleczarski w Polsce i w Niemczech – M. Szczególska
   • Niemieckie i polskie mleczarstwo mają silną pozycję w Unii Europejskiej. Podobne w obu krajach są struktury sektora przetwórstwa mleka. Równocześnie polskie mleczarstwo jest wciąż konkurencyjne cenowo w stosunku do niemieckiego. Po wejściu do UE przewaga cenowa polskich produktów jest jednak coraz mniejsza zarówno na poziomie rolnictwa, jak i przetwórstwa.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 MERP – zastosowanie aplikacji mobilnych – J. Szablewski, H. Schalk
   • Zanim podejmiemy decyzję o wyborze aplikacji mobilnej (oprogramowania), powinniśmy zwrócić należytą uwagę na kryterium wyboru, tak jak podczas podejmowania decyzji o wyborze stacjonarnego systemu ERP. Oprócz funkcjonalności znaczenie mają również: możliwość dokonywania aktualizacji wersji systemu (update) oraz przyjazny interfejs użytkownika (łatwość i intuicyjność obsługiwania programów przez użytkownika). Dodatkowo należy sprawdzić możliwość technicznej integracji z istniejącą strukturą informatyczną ze względu na jednolitą bazę danych.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 26 Zagrożenia biobezpieczeństwa produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego – K. Anusz
   • Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy nt. wybranych zagrożeń biobezpieczeństwa środowiska produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego (wirus grypy ptaków, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, Listeria monocytogenes, Enterococcus, Staphylococcus aureus, pokarmowe zakażenia wirusowe, Enterobacter sakazakii, Bacillus cereus, Campylobacter jejuni). Dodatkowo podkreślono rolę samokontroli w działaniach ochronnych przed zanieczyszczeniami środowiska produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Opisano również metodę impedymetryczną do analiz mikrobiologicznych (sygnał pomiaru jest uzależniony od zmian impedancji w podłożu wzrostowym, które są wprost proporcjonalne do ilości drobnoustrojów).

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 31 Monitoring higieny w przemyśle spożywczym – A. Kunicka
   • W celu zapewnienia odpowiedniej jakości bezpieczeństwa żywności w zakładach przemysłu spożywczego prowadzony jest monitoring czystości mikrobiologicznej. Przedstawiony przegląd metod analitycznych obejmuje techniki klasyczne i nowoczesne metody oceny stopnia czystości mikrobiologicznej powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych linii technologicznej, opakowań oraz powietrza. Podano również zasady monitoringu higieny personelu produkcyjnego. Oceniono metody pod względem ich dokładności i wiarygodności.
  • 35 Jakość mikrobiologiczna tusz wieprzowych jako wskaźnik higieny uboju – R. Palka, J. Szteyn
   • Zgodnie z decyzją Komisji WE nr 2001/471/WE z 8 czerwca 2001 r., kierownicy zakładów mięsnych są zobowiązani do regularnych kontroli ogólnych warunków higienicznych produkcji, w tym także higieny procesu uboju. Można to wykonać m.in. badając jakość mikrobiologiczną tusz. W artykule przedstawiono krótki opis metody oraz wyniki jakości mikrobiologicznej tusz wieprzowych na podstawie wyników z 13 ubojni w woj. kujawsko- pomorskim w powiązaniu ze stosowaną technologią uboju świń. Oznaczanie liczby drobnoustrojów na tuszach może być jednym z kryteriów oceny higieny uboju, i – co ważne – jednym z elementów weryfikacji systemu HACCP w procesie uboju zwierząt rzeźnych.

  ŻYWNOŚĆ – ZDROWIE

  • 38 Mleko krowie jest bardzo zdrowe, ale nie dla wszystkich. Nietolerancja laktozy i galaktozy – M. Ziarno
   • Mleko i produkty mleczne charakteryzujące się unikalnym składem chemicznym są ważnym źródłem białek w diecie człowieka. Zawierają również laktozę i galaktozę i dlatego konsumenci cierpiący na nietolerancję laktozy lub galaktozy powinni wyeliminować z diety produkty zawierające te dwa cukry. Sugeruje się, aby przemysł mleczarski zainteresował się tą grupą konsumentów i wprowadził na rynek mleczne produkty bezlaktozowe i bezgalaktozowe, w tym produkty fermentowane. Postuluje się także, aby zdolność obniżania zawartości laktozy i galaktozy były dodatkowymi kryteriami w doborze szczepów probiotycznych bakterii mlekowych stosowanych w branży mleczarskiej.

  BADANIA KONSUMENCKIE

  • 41 Konsument na rynku mięsa i jego przetworów – H. Górska-Warsewicz
   • Rynek mięsa i jego przetworów w Polsce jest przykładem rynku zmieniającego się pod względem budowy marek i wzrostu znaczenia działań marketingowych. Wzrost znaczenia marki należy wiązać z jej funkcją gwarancyjną w zakresie jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego i właściwego składu produktów.

  43 KSIĄŻKI

  MARKETING

  • 44 Promocja mięsa i jego przetworów – M. Świątkowska
   • Działania marketingowe firm sektora mięsnego ulegają dynamicznym zmianom. O ile na początku lat 90. modele zarządzania tymi firmami w znikomym stopniu uwzględniały działania marketingowe z zakresu promocji, o tyle ich znaczenie obecnie jest doceniane tylko przez liderów rynku. Jak wskazują dane firm badawczych, nieliczne firmy stosują różnorodne działania promocyjne.

  46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  48 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 2/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 2/2006

  SYSTEMY JAKOŚCI

  • 2 Skuteczność systemu HACCP a wymagania Codex Alimentarius i ISO 22000:2005 – M. R. Zadernowski, M. Obiedziński, A. Zadernowska, P. Walęcik
   • System HACCP jest znany od ponad trzydziestu lat. Ponad dziesięć lat temu zasady HACCP zostały opublikowane przez WHO/FAO w Codex Alimentarius. Stał się on podstawą do opracowania wielu przewodników wdrażania HACCP. Jest również dokumentem, do którego odwołują się rozporządzenia unijne, np. rozporządzenie 852/2004. W 2005 r. International Organization for Standarization (ISO) opublikowała nową normę ISO 22000:2005 dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma odwołuje się do zasad Codex Alimentarius, ale również wprowadza wiele obostrzeń, szczególnie w podejściu do analizy zagrożeń. W artykule podjęto rozważania czy obecne podejście do HACCP jest słuszne i czy stosowana metodyka wdrażania HACCP pozwala na skuteczne zabezpieczenie żywności za pomocą tego systemu.

  JAKOŚĆ PRODUKTU – MARKA

  • 10 Postrzegana jakość produktów w kontekście postrzeganej jakości marki – H. Górska-Warsewicz
   • Wzrost znaczenia marki na rynku produktów żywnościowych jest związany z kapitałem marki, do którego zalicza się: lojalność konsumentów wobec marki, postrzeganą jakość, znajomość marki i skojarzenia z nią związane. W związku ze wzrastającą konkurencyjnością produktów, jakość staje się jednym z podstawowych czynników w podejmowaniu decyzji o zakupie produktu żywnościowego. Szczególnego znaczenia nabierają opinie o jakości produktów, czyli postrzegana przez konsumentów jakość.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 14 Zastosowanie szybkich metod oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów – K. Czaczyk, K. Trojanowska
   • W artykule dokonano przeglądu szybkich metod oznaczania i identyfikacji mikroorganizmów w żywności. Omówiono główne kierunki unowocześniania tradycyjnych technik modyfikacji i automatyzacji metody płytkowej oraz nowych, ulepszonych podłoży do wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych. Dokonano także przeglądu metod instrumentalnych (pomiary turbidymetryczne, impedymetria, cytometria przepływowa, techniki chromatograficzne i metody filtracyjne z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej), które mogą być wykorzystywane jako szybkie testy mikrobiologiczne. Opisano także możliwości stosowania metod immunologicznych i technik biologii molekularnej do wykrywania oraz identyfikacji mikroflory żywności.

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 22 Działalność SITSpoż. w 2006 r.
   • Zarząd Główny SITSpoż., obradujący na początku stycznia br. dyskutował o programie pracy Stowarzyszenia na 2006 r. oraz organizacji XXXVII Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. Stowarzyszenie w 2006 r.w swojej działalności będzie się kierowało programem ustalonym na lata 2002-2006, zadaniami statutowymi oraz zagadnieniami wynikającymi z zapotrzebowania środowiska technicznego branży spożywczej.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 Obniżka kosztów wraz ze wzrostem mobilności – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Tworzenie w przedsiębiorstwie mobilnego procesu przepływu informacji ma na celu obniżenie kosztów. Koszty stacjonarnych rozwiązań umożliwiających przetwarzanie informacji są bowiem obecnie porównywalne ze środkami przeznaczonymi na organizację mobilnych rozwiązań.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 26 Skuteczność procesów mycia w przemyśle spożywczym – P. P. Lewicki
   • W opracowaniu omówiono różne metody stosowane do oceny skuteczności mycia. Przedstawiono metody wizualne, fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne wskazując na ich zalety oraz wady. Stwierdzono, że większość opracowanych testów wymaga dostępu do mytej powierzchni, co w warunkach przemysłowych w wielu przypadkach nie jest możliwe. Dlatego środki myjące i dezynfekujące powinny być badane w standardowych warunkach laboratoryjnych i na tej podstawie powinna być gwarantowana ich skuteczność stosowania w danych warunkach przemysłowych.
  • 32 Dwutlenek chloru jako najskuteczniejszy dezynfekant
   • Chlor występuje co prawda w nazwie związku chemicznego: dwutlenek chloru (ClO2), jednak chemicznie te dwie substancje różnią się w sposób zasadniczy. Obecność jednego atomu może decydować o kształcie całego świata. Różnica między chlorem a dwutlenkiem chloru pochodzi z odmienności ich struktury chemicznej, co tłumaczy ich odrębną reaktywność chemiczną. Podobnie jak w przypadku wodoru, który jest gazem wybuchowym, jednak w połączeniu z tlenem tworzy tlenek wodoru, który znany jest powszechnie jako woda.
  • 34 Nowe wymagania w znakowaniu żywności – R. Wierzejska
   • Celem znakowania żywności jest podanie istotnych informacji dotyczących produktu (biorąc pod uwagę zarówno jego właściwości żywieniowe, jak i parametry handlowe), które mogą mieć wpływ na świadomy wybór produktu przez konsumenta. Regulacje krajowe dotyczące znakowania żywności ulegają sukcesywnym zmianom, co wynika z ewolucji treści przepisów prawnych w ramach Unii Europejskiej. W artykule omówiono ostatnie zmiany przepisów dotyczące zamieszczania na opakowaniu informacji o składnikach produktu. Nowe przepisy nakładają na producenta wymaganie podawania bardziej szczegółowego wykazu składników oraz ustalają listę tzw. składników alergennych, które obowiązkowo należy uwzględniać w znakowaniu środków spożywczych. Ponadto podano wyniki badań prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, a dotyczących poglądu konsumentów na temat zasad znakowania żywności.
  • 38 Analityczne i przemysłowe możliwości oceny zagrożeń alergologicznych – J. Gralik
   • Choroby alergiczne, a wśród nich alergie pokarmowe, są jednym z głównych problemów zdrowotnych na świecie. Alergeny pokarmowe stanowią liczną, zróżnicowaną, ciągle poznawaną i dynamicznie rozszerzającą się grupę związków. Uznając wagę problemu, postuluje się wprowadzenie tzw. programów antyalergicznych w produkcji żywności oraz doskonalenie metod analitycznych pozwalających na precyzyjne oznaczanie nawet śladowych ilości potencjalnych alergenów.
  • 42 Jak przeciwdziałać obecności Campylobacter w żywności? – E. Daczkowska-Kozon

  45 PRODUKTY – TECHNOLOGIE

  46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  TARGI

  • 47 Targi HORECA’2005 i inne imprezy towarzyszące

  48 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 1/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 1/2006

  RAPORT

  • 2 Wybrane aspekty światowej produkcji i użytkowania żywności – B. Kowrygo
   • Wykorzystując dane źródłowe Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz innych agend ONZ scharakteryzowano produkcję i użytkowanie żywności w skali świata i regionów. Stwierdzono, że mimo wzrostu produkcji żywności niezbędne są działania na rzecz dalszego jej zwiększania, zwłaszcza w aspekcie występujących tendencji demograficznych. Podkreślono potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia globalnej współpracy w tym zakresie.

  INNOWACYJNOŚĆ

  • 6 Nauka i innowacje w rozwoju sektora rolno-spożywczego – E. K. Chyłek
   • Ministrowie rolnictwa 15 krajów członkowskich UE w czerwcu 2003 r. porozumieli się w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Reforma ta wprowadza duże zmiany w podejściu UE do wspierania sektora rolno- -spożywczego. Zmiany wprowadzone tą reformą dotyczą również przyjętych w 2004 r. nowych krajów członkowskich. Głównym celem nowej WPR jest wprowadzenie rozwiązań przystosowujących procesy produkcyjne do potrzeb konsumentów i podatników, a także umożliwienie rolnikom UE swobodniejszego reagowania na sygnały rynku. W kontekście tych zmian szczególnego znaczenia dla sektora rolno- -spożywczego nabiera możliwość wykorzystania wyników badań naukowych oraz systemy upowszechniania wiedzy, które decydować będą o ekonomicznych efektach wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych do praktyki i skuteczności stosowanych innowacji. Działania te w konsekwencji powinny doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej (EPG).

  UE – DOFINANSOWANIE

  • 12 Przemysł spożywczy wspierany środkami Sektorowego Programu Operacyjnego – M. Wigier
   • Sektorowy Program Operacyjny (SPO) jest dla przemysłu spożywczego ważnym źródłem finansowania inwestycji z zakresu poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Dotychczasowe doświadczenia SPO oraz wcześniejsze programu SAPARD dowodzą, że przemysł spożywczy jest dobrze przygotowany do realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków publicznych. Największe zainteresowanie współfinansowaniem inwestycji przez SPO wykazały firmy przemysłu mleczarskiego, owocowo- -warzywnego i mięsnego. Większość realizowanych projektów inwestycyjnych dotyczyła poprawy konkurencyjności produkcji. Mimo pewnych opóźnień administracyjnych, środki finansowe przeznaczone na realizację działania zostaną w pełni wykorzystane.

  UE – RYNEK

  • 14 Zmiany w systemie regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej – P. Szajner
   • Reforma regulacji rynku cukru w UE zmierza do poprawy konkurencyjności sektora na rynku światowym i uwzględnia stanowisko WTO w zakresie refundacji wywozowych. Zmiana regulacji wpłynie na opłacalność produkcji i przetwórstwa buraków cukrowych w Polsce. Redukcja cen wymusi głęboką restrukturyzację wśród plantatorów i w przemyśle cukrowniczym. Uprawa buraków cukrowych z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich pozostanie jednym z najbardziej dochodowych kierunków produkcji roślinnej. Korzyści z redukcji cen cukru odczują konsumenci oraz wtórne przetwórstwo żywności.

  MARKETING

  • 16 Wygrywające strategie marketingowe na rynku artykułów spożywczych – B. Pilarczyk
   • Niezależnie od sposobu definiowania strategii można uznać, że stanowi ona ogół działań związanych z wyborem celów i metod ich realizacji, zapewniających przedsiębiorstwu zdolność do wypracowania zysku w dłuższym czasie. Strategia marketingowa oznacza natomiast wybór celów realizowanych przez przedsiębiorstwo na rynku w warunkach konkurencji oraz dostosowywanie się do zmian w otoczeniu i wpływanie na rynek w celu osiągnięcia na nim sukcesu [1].
  • 18 Wpływ promocji sprzedaży na zakupy żywności – K. Gutkowska, I. Ozimek
   • Konsumenci, jak sądzić można z wielu badań, pozostają pod wpływem różnych form aktywizacji sprzedaży. Podobną tendencję wykazują konsumenci wobec żywności, a formą promocji sprzedaży, której wpływowi najczęściej ulegają jest degustacja. Fakt ten wynika z ważnej roli smaku w decyzjach o zakupie żywności. Wpływ degustacji, jak również pozostałych rodzajów promocji sprzedaży jest różny w zależności od charakterystyki socjodemograficznej i ekonomicznej konsumentów. Zauważono, że konsumenci bardziej wykształceni i bogatsi mniej cenią promocyjne obniżki cen, a bardziej kupony rabatowe, które sprzyjają większej lojalności w stosunku do marki, producenta czy detalisty.

  TECHNIKA

  • 21 Technologia czyszczenia suchym lodem Cold Jet – A. Witkowski
   • Technologia czyszczenia strumieniem suchego lodu jest oparta na energii kinetycznej cząstek suchego lodu, szoku termicznym oraz sublimacji zestalonego dwutlenku węgla. Czyszczenie wydaje się łatwe w praktyce, ale tylko pozornie, gdyż jedynie dzięki oddziaływaniu ww. czynników można osiągnąć końcowy efekt w postaci dokładnego i efektywnego czyszczenia.

  JUBILEUSZ

  • 22 330 lat w jednym dniu
   • W Warszawskim Domu Technika (WDT) 23 listopada 2005 r. obchodzono aż trzy jubileusze: setną rocznicę funkcjonowania tego obiektu, 170 lat zrzeszania się inżynierów na ziemiach polskich oraz 60-lecie Naczelnej Organizacji Technicznej. Jak zauważył prowadzący tę uroczystość redaktor Krzysztof Michalski, świętowano łącznie aż 330 lat jednorodnych organizacji.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 Mobilność obniża koszty i zwiększa szybkość działania w przedsiębiorstwach średniej wielkości – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Potencjał optymalizacji działania przedsiębiorstw tkwi w obniżeniu kosztów zarządzania przepływem informacji, czyli kształtowaniu procesów według określonych struktur. Zastosowanie w przedsiębiorstwach wydajnych rozwiązań Enterprise Resource Planning (ERP) jako bazy technologicznej dla jednolitego źródła informacji nie należy do rzadkości. W ostatnich latach wzrosła także liczba przedsiębiorstw średniej wielkości, które inwestują w oprogramowanie branżowe ERP. Efektywne zarządzanie informacją pozwala bowiem oszczędzić koszty i usprawnić procesy, jeśli tylko istniejącą infrastrukturę informatyczną uzupełni się nowymi technologiami, np. zastosowaniem mobilnych urządzeń rejestracji danych. Koszty wtedy maleją, przedsiębiorstwo umacnia pozycję rynkową i osiąga sukces.

  TARGI

  • 26 Taropak 2005 – techniki pakowania i logistyka – M. Kizyn, A. Łazarowicz
   • Na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich od 20 do 23 września 2005 r. ponad 700 firm krajowych i zagranicznych z 29 krajów wzięło udział w 24 edycji targów Taropak 2005 – Międzynarodowym Salonie Techniki Pakowania i Logistyki.

  PAKOWANIE ŻYWNOŚCI

  • 30 Opakowania aktywne w przemyśle spożywczym – M. Trzcińska
   • Wprowadzenie w praktyce opakowań aktywnych stworzy nowe możliwości w przemyśle spożywczym. Zwiększy atrakcyjność, wpłynie na poprawę jakości, a przede wszystkim przedłuży czas bezpiecznego przechowywania produktów spożywczych. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, opakowania absorbujące tlen, wydzielające lub absorbujące dwutlenek węgla, pochłaniające nadmiar wody, absorbujące etylen, pochłaniające niekorzystne zapachy, wydzielające aromat oraz opakowania o właściwościach przeciwutleniających. Przedstawiono obecny stan badań i perspektywę zastosowania opakowań aktywnych w przemyśle spożywczym.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 34 Kuchnia – miejsce wtórnego zanieczyszczenia żywności Campylobacter – E. Daczkowska-Kozon
   • Każdy surowiec pochodzenia zwierzęcego może być nośnikiem Campylobacter. Obecność na surowcu oznacza najczęściej obecność tych bakterii na powierzchniach roboczych oraz wykorzystywanym do jego obróbki sprzęcie kuchennym. Z takich źródeł Campylobacter może trafiać jako zanieczyszczenie wtórne na surowce czy produkty wyjściowo wolne od tych bakterii. Innym źródłem wtórnego zanieczyszczenia żywności Campylobacter w kuchni może być udomowione zwierzę, np. kot, pies. W przenoszeniu Campylobacter w tym środowisku określoną rolę odgrywać mogą owady, np. muchy.

  DYSTRYBUCJA

  • 36 Optymalizacja trasy dostaw produktów spożywczych – M. Neugebauer, J. Piechocki
   • Jednym z elementów współczesnej działalności gospodarczej jest transport produktów z miejsca ich wytwarzania do miejsca sprzedaży. Jeśli punktów odbioru jest kilka, pojawia się potrzeba wyboru optymalnej trasy przejazdu. Prawidłowe sformułowanie problemu i jego rozwiązanie umożliwia redukcję kosztów transportu i czasu przejazdu. W artykule przedstawiono wyniki badań i symulacji dotyczących optymalizacji trasy przejazdu poza miastem i w mieście. Symulacje były wykonane z wykorzystaniem specjalnie napisanego programu w języku Pascal. Wyniki symulacji potwierdziły, że koszt przejazdu prawidłowo zoptymalizowaną trasą jest mniejszy niż koszt przejazdu trasą wybieraną intuicyjnie. Stosowanie takich procedur w firmach zajmujących się transportem będzie wpływać na zwiększenie efektywności lub zmniejszenie kosztów transportu.

  TARGI

  • 39 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2006 r.

  42 NOWE PRAWO

  43 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 4/2009

  wtorek, Kwiecień 21st, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 3/2009

  GOSPODARKA

  • 2 Zaliczki na inwestycje z programów unijnych – Marta Cerkownik
   • 12 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Rozszerzono listę beneficjentów mogących korzystać z zaliczek na poczet realizacji projektów. Narzędzie, jakim są zaliczki, wymaga więcej formalności w porównaniu z rozliczaniami inwestycji w formie refundacji kosztów. Rozporządzenie to reguluje kwestię udzielania zaliczek w ramach programów finansowanych przede wszystkim ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. W programie PO IG pomoc jest udzielana tylko na wytwarzanie produktów nie objętych załącznikiem I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
    SŁOWA KLUCZOWE: zaliczki na inwestycje, fundusze unijne, fundusze strukturalne, programy operacyjne

  TECHNIKA – TECHNOLOGIA

  • 6 Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych – Sylwia Łaba, Piotr Waćko
   • W artykule omówiono modelowanie i symulację systemów produkcyjnych wspomagające planowanie produktów, projektowanie procesów, ich optymalizację i reorganizację oraz zarządzanie. Metoda ta przynosi wiele korzyści, np. obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego. Wykorzystanie modelowania i symulacji w przemyśle spożywczym jest niewielkie, ale przewiduje się, że będzie coraz powszechniej stosowane ze względu na możliwości, jakie ze sobą niesie.
    SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie systemów produkcyjnych, symulacja systemów produkcyjnych, projektowanie procesów, optymalizacja, zarządzanie
  • 12 Zastosowanie gazów w przemyśle spożywczym – Janusz Czapski, Marcin Kidoń
   • W przemyśle spożywczym gazy są wykorzystywane w różnych celach. Mogą one być stosowane jako dozwolone substancje dodatkowe lub substancje pomagające w przetwarzaniu. Gazy do celów spożywczych muszą odpowiadać surowym wymaganiom dotyczącym czystości. W artykule omówiono najważniejsze zastosowania gazów w przemyśle spożywczym.
    SŁOWA KLUCZOWE: gazy, żywność, technologia żywności, unormowania prawne
  • 18 Pompy w przemyśle spożywczym – Lidia Zander, Zygmunt Zander
   • W artykule zamieszczono podstawowe informacje dotyczące najważniejszych typów pomp stosowanych w przemyśle spożywczym. Przedstawiono zasady działania i obszary zastosowań pomp wirowych, samozasysających z pierścieniem cieczy oraz pomp wyporowych – tłokowych, zębatych, z wirującymi tłokami (tzw. krzywkowych) oraz ślimakowych.
    SŁOWA KLUCZOWE: pompa wirowa, pompa samozasysająca, pompa wyporowa
  • 26 Stacja Doświadczalna Doskonalenia Technologii w dziedzinie „Żywność i Zdrowie”. Nowe kierunki rozwoju i współpracy z przemysłem
   • W 2007 r. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymała wsparcie inwestycyjne z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO-WKP), działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”, priorytet 1. „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”. Zakres rzeczowy projektu dotyczył zakupu nowoczesnej aparatury badawczej i urządzeń produkcyjnych w skali pół- lub ćwierćtechnicznej, umożliwiającej prowadzenie interdyscyplinarnych prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych oraz działalność usługową dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • 28 Identyfikacja zafałszowań żywności z zastosowaniem metod PCR – Wojciech Sawicki
   • Ogromny rozwój biologii molekularnej, jaki obserwowany jest od połowy lat osiemdziesiątych XX w., wywarł duży wpływ na niemal wszystkie dziedziny nauk przyrodniczych. Dzięki temu metody molekularne znalazły zastosowanie w wielu różnych dziedzinach nauki, przyczyniły się także do powstania nowych dyscyplin. Możliwość łatwej i precyzyjnej analizy ogromnego bogactwa informacji zawartego w DNA została wykorzystana także w analizie żywności. W artykule przedstawiono najważniejsze metody biologii molekularnej, tj. reakcję PCR i jej modyfikację, umożliwiające oznaczanie jakościowe i ilościowe poszczególnych składników żywności.
    SŁOWA KLUCZOWE: metody PCR, fałszowanie żywności, autentyczność żywności, kontrola żywności
  • 32 Radiacyjna obróbka żywności. Stan prawny i dawki promieniowania – Waldemar Dzwola
   • W artykule zaprezentowano aktualne informacje z zakresu zastosowania promieniowania jonizującego w produkcji żywności. Scharakteryzowano międzynarodowe (Komisji Kodeksu Żywnościowego i Unii Europejskiej) oraz polskie przepisy prawa żywnościowego w zakresie napromieniania środków spożywczych. Ponadto przedstawiono aktualne dopuszczalne dawki promieniowania jonizującego.
    SŁOWA KLUCZOWE: napromienianie żywności, dawki promieniowania, radioliza
  • 36 Warunki konszowania a jakość mas czekoladowych – Paweł Nowak, Sylwia Mildner-Szkudlarz, Wiktor Obuchowski
   • Konszowanie jest procesem przekształcającym proszki czekoladowe w płynną masę czekoladową. Jest to ważny etap w całym procesie produkcji czekolady – wytwarzana masa uzyskuje intensywny, zharmonizowany i stabilny aromat oraz odpowiednie cechy reologiczne. Wskutek intensywnego tarcia pomiędzy cząstkami masy, oddziaływania energii cieplnej i mechanicznej wykorzystywanej do rozbicia zbrylonych surowców występujących na początku procesu konszowania zachodzi zmiana struktury masy. Sprzyja temu także ubytek wody w trakcie konszowania i usunięcie niepożądanych lotnych kwasów. Jest powszechnie znane, że czas konszowania ma wpływ na jakość mas czekoladowych. W artykule opisano metodę skrócenia czasu konszowania na drodze modyfikacji etapu chłodzenia, pozwalającą na utrzymanie wysokiej jakości masy czekoladowej.
    SŁOWA KLUCZOWE: czekolada, masa czekoladowa, konszowanie, produkcja czekolady

  PRAWO

  • 40 Wspólnotowy rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Komisja Europejska tworzy i prowadzi wspólnotowy rejestr oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Zawiera on oświadczenia żywieniowe i dozwolone oświadczenia zdrowotne, a także warunki ich stosowania, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Wykaz oświadczeń żywieniowych został już ustalony i stanowi załącznik do ww. rozporządzenia. Inaczej jest z oświadczeniami zdrowotnymi, których wykaz jest obecnie przygotowany.

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 42 Hydrolizat kolagenu – nowoczesny suplement diety – Franciszek Świderski, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
   • Kolagen stanowi ok. 30% wszystkich białek występujących w organizmie człowieka. Po dwudziestym piątym roku życia, w wyniku procesu starzenia, poziom kolagenu jest coraz mniejszy, co może powodować wiele schorzeń kości i stawów. Suplementy diety zawierające hydrolizat kolagenu stymulują syntezę kolagenu w stawach i kościach. Badania wykazały, że suplement ten jest pomocny w leczeniu osteoartrozy i osteoporozy.
    SŁOWA KLUCZOWE: hydrolizat kolagenu, suplement diety, zmiany zwyrodnieniowe stawów, osteoartroza, osteoporoza

  LOGISTYKA – OPAKOWANIA

  • 45 Traceability w systemie informatycznym – Jerzy Majewski
   • Traceability zapewnia szybkie wycofanie produktu z rynku dzięki gromadzeniu niezbędnych informacji o produktach na każdym etapie łańcucha żywnościowego. Skuteczne działanie tego systemu jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi logistycznych, omówionych w artykule. Przedstawiono zasadnicze różnice w przeznaczeniu systemów klasy ERP i WMS w logistyce, a także zalecenia do stosowania międzynarodowych identyfikatorów GS1. Omówiono zasady strukturalnego postrzegania opakowań materiałów składowanych w magazynie. Zaprezentowano także reguły działania magazynowego systemu informatycznego opartego na standardach GS1. Przedstawiono również wykorzystanie traceability w magazynowym systemie informatycznym.
    SŁOWA KLUCZOWE: śledzenie pochodzenia towarów, kod kreskowy, system magazynowy, standardy globalne

  WYDARZENIA

  • 49 Światowy sukces żywności ekologicznej – Agnieszka Górecka
   • W tym roku w Norymberdze odbyła się już dwudziesta edycja największych na świecie międzynarodowych targów ekologicznej żywności – BioFach. Zatem idea i zapotrzebowanie na żywność ekologiczną pojawiły się dość dawno, niemniej jednak, zwłaszcza w ostatnich latach, zainteresowanie konsumentów tą żywnością szybko wzrasta.
  • 50 Polska-Unia-Świat
  • 52 Informacje biznesowe

  (więcej…)

  Contents 4/2009

  wtorek, Kwiecień 21st, 2009

  Przemysł Spożywczy cover 3/2009

  ECONOMY

  • 2 Advance Payments to Investments from the EU Programmes – Marta Cerkownik
   • On the 12th of February 2009, the amendment to the Regulation of the Minister of Regional Development on expenditures concerning operational programmes’ implementation came into force. One of the most important introduced changes includes the extension of the entities that can benefit from the advance payment. The aim of that amendment is to encourage entrepreneurs to undertake new investments however advance payment, comparing to refunding, requires more formalities. It is important to emphasize that the change considers operational programmes financed by structural funds, Cohesion Fund and European Fisheries Fund.
    KEY WORDS: advance payment to investments, the EU funds, structural funds, operational programmes

  TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 6 Modeling and Simulation of Production Processes – Sylwia Łaba, Piotr Waćko
   • In this paper modeling and simulation of production systems were described. Modeling and simulation constitute a support technique for products planning and processes’ designing, their optimization and reorganization as well as management. The mentioned method brings many benefits such as: lowering of costs, increase in effectiveness, lowering of production period time etc. The use of modeling and simulation method in food industry is still unusual but it is predictable that it will become common soon since it carries along many opportunities.
    KEY WORDS: modeling of production systems, simulation of production systems, designing processes, optimization, management
  • 12 Application of Gases in Food Industry – Janusz Czapski, Marcin Kidoń
   • Food-grade gases are used in a number of purposes in the food industry. Gases can be used as additives or processing aids. The handling of gases requires special safety measures. Gases supplied for food industry have to meet criteria regarding purity and hygiene. The most important applications are described in concrete application examples.
    KEY WORDS: gases, food, food technology, legislation
  • 18 Pumps in Food Industry – Lidia Zander, Zygmunt Zander
   • In this article basic information regarding the most important types of pumps applied in the food processing industry is given. The working principles, as well as application areas of the centrifugal, self-priming with liquid ring and positive displacement – i.e. plunger, gear-type, lobe and progressing cavity pumps, have been demonstrated.
    KEY WORDS: pump, centrifugal pump, self-priming pump, positive pump
  • 28 Identification of Food Adulteration with Using PCR Methods – Wojciech Sawicki
   • Enormous development in molecular biology that could be observed from the mid 80-ties of the XXth century has had a significant influence on almost all of the branches of natural science. Due to that fact molecular methods were applied in many scientific fields, simultaneously contributing to emergence of completely new branches. Possibility of easy and precise analysis of abundant information encoded in DNA was also used in food analysis. In the article the most important molecular biology techniques were presented, i.e. PCR and its modifications, enabling qualitative and quantitative assays of particular food constituents.
    KEY WORDS: PCR techniques, food adulteration, food authenticity, food control
  • 32 Irradiation of Food. Legal Status and Irradiation Doses – Waldemar Dzwolak
   • In the article some current information on application of ionizing irradiation in food manufacturing are presented. International (CAC and EU) and Polish food law acts on food irradiation are characterized. Moreover, levels of irradiation dose are discussed.
    KEY WORDS: food irradiation, irradiation doses, radiolysis
  • 36 Conching Conditions and Chocolate Mass Quality – Paweł Nowak, Sylwia Mildner-Szkudlarz, Wiktor Obuchowski
   • The conching can be described as the process changing the chocolate flakes into a fluid paste. It is a fundamental stage in chocolate production process; the chocolate mass is changed to a fine flowing mass with intensive, harmonious and stable flavour. Structural transition is achieved through an intense friction between the particles of mass, thermal and mechanical energy applied to disperse and disintegrate the large agglomerates found in the early stages of conching. Additionally, the process effects with the reduction of water and volatile undesirable compounds. One of the key parameters of conching and its effectiveness is the time of the process. It is commonly known principle that duration of conching has an influence on the quality of chocolate mass. In the article the method of conching time reduction based on modification of the cooling stage is discussed.
    KEY WORDS: chocolate, chocolate mass, conching, chocolate production

  LAW

  • 40 Union List of Nutrition and Health Claims – Iwona Wrześniewska-Wal

  FOOD – FEEDING

  • 42 Hydrolyzed Collagen as a Modern Diet Supplement – Franciszek Świderski, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
   • Collagen accounts for about 30% of human body’s total protein and is essential for the healthy growth and development of muscles, tendons and bones. From the age of 25 our collagen levels is subject to reduction as a part of ageing process, what could contribute to many bone and joint diseases. Nutritional supplements containing hydrolyzed collagen could stimulate collagen synthesis in joints and bones. The conducted tudies showed that this supplement was helpful in prevention and treating osteoarthritis and osteoporosis.
    KEY WORDS: hydrolyzed collage, diet supplement, degenerative change of joint, osteoarthritis, osteoporosis

  LOGISTICS – PACKAGING

  • 45 Traceability in an Informatique System – Jerzy Majewski
   • Traceability enables a quick withdrawal of product from the market owing to collection of indispensable information on the products on each stage of the goof chain. The effective action of the discussed system is possible due to the application of appropriate logistic tools, as being discussed in the present article. In the article there are presented the principal differences in applications of ERP and WMS systems in logistics and international GS1 identifiers which are recommended for logistics. Packaging structures of the objects stored in warehouses are submitted. Also, the principles of operation of a warehouse management system based on GS1 standards are discussed. The utilization of traceability in a warehouse management system is discussed, as well.
    KEY WORDS: traceability, bar codes, warehouse system, global standards

  EVENTS

  • 49 Global Success of Organic Food – Agnieszka Górecka

  (więcej…)

  Spis treści 3/2009

  środa, Marzec 25th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 3/2009

  GOSPODARKA

  • 2 Konkurencyjność polskich producentów żywności pochodzenia zwierzęcego – Iwona Szczepaniak
   • Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności pochodzenia zwierzęcego potwierdza ich dobre przygotowanie do prowadzenia działalności na wspólnym rynku europejskim. Zwiększył się polski eksport, zwłaszcza do innych krajów Unii Europejskiej, i umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej UE. Wejście Polski do Wspólnoty nie spowodowało także zalewu polskiego rynku żywnością importowaną z Unii. Orientację eksportową wykazują zwłaszcza takie działy przetwórstwa zwierzęcego, jak przetwórstwo ryb, produkcja mięsa czerwonego i białego oraz przetwórstwo mleka.
    SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność produktów, eksport, import, mięso, przetwory mięsne, mleko, przetwory mleczne
  • 10 Głęboki dołek świński – źródła i skutki – Roman Urban
   • W sektorze mięsnym – po pięciu dobrych latach – ujawniły się zagrożenia, które tworzą cykliczny spadek produkcji wieprzowiny, dwukrotnie większy niż w tych samych fazach poprzednich cyklów świńskich. Przyczyną tego dołka były niskie ceny trzody w latach 2006-2007, gwałtowny wzrost cen zbóż i pasz w poprzednich dwóch sezonach oraz szybko postępująca w tym czasie aprecjacja złotego. Skutkiem tych zjawisk było pogorszenie wyników handlu zagranicznego produktami wieprzowymi i utrata samowystarczalności oraz spodziewane obniżenie spożycia tego mięsa w 2009 r. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji wieprzowiny już się poprawiły, ale efekty tego ujawnią się dopiero w końcu 2009 r.
    SŁOWA KLUCZOWE: cykle świńskie, produkcja wieprzowiny, ceny trzody, ceny wieprzowiny, konsumpcja mięsa
  • 14 Liderzy przetwórstwa produktów zwierzęcych – Jadwiga Drożdż
   • W Polsce występuje wysoki stopień koncentracji produkcji w mleczarstwie i przetwórstwie ryb. Kilku liderów tych rynków kontroluje znaczną jego część. W branży mięsnej, zwłaszcza w przetwórstwie mięsa czerwonego, nadal notujemy rozdrobnienie produkcji. Duża jest aktywność inwestycyjna liderów branży mięsnej i rybnej. Na rynku mleka i jego przetworów istnieje wiele znanych i cenionych przez konsumentów marek.
    SŁOWA KLUCZOWE: branża mięsna, branża mleczarska, producenci mięsa i przetworów mięsnych, producenci mleka i przetworów mleczarskich
  • 18 Sytuacja na rynku mleka na początku 2009 r. – Jadwiga Seremak-Bulge
   • Mimo braku poprawy sytuacji na światowym rynku mleka w Polsce pojawiły się pierwsze przesłanki do jego stabilizacji. W czwartym kwartale ub.r. ożywił się wyraźnie eksport pod wpływem dewaluacji złotego. W styczniu br. Komisja Europejska wznowiła dopłaty do eksportu i wcześniej uruchomiła dopłaty do prywatnego przechowywania masła. Zapowiedziała też prowadzenie zakupów interwencyjnych masła i odtłuszczonego mleka w proszku tak długo, jak będzie to konieczne. Znaczna poprawa konkurencyjności polskich przetworów wskazuje, że przetwórcy mleka w Polsce będą w relatywnie korzystnej sytuacji, jeśli w najbliższych miesiącach wartość złotego nie wzrośnie nadmiernie, zwłaszcza że trudne decyzje obniżające ceny skupu mleka podjęto wcześniej niż w innych krajach członkowskich. Będą mogli szybciej zareagować na poprawę koniunktury na światowym rynku, podniesieniem cen płaconych rolnikom.
    SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, produkty mleczarskie, eksport i import produktów mleczarskich, branża mleczarska
  • 22 Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw w kontekście zachowań nabywców żywności – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
   • W artykule zaprezentowano zmiany obserwowane w zachowaniach i postawach konsumenckich w Polsce w kontekście procesów globalizacyjnych i ich wpływ na kształtowanie strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Szczególną uwagę poświęcono postawom Polaków wobec produktów krajowych i zagranicznych oraz rozpoznawalności marek producentów zagranicznych na polskim rynku żywnościowym.
    SŁOWA KLUCZOWE: zachowania konsumenckie, procesy globalizacji, strategia internacjonalizacji, przemysł spożywczy

  TECHNIKA – TECHNOLOGIA

  • 28 Innowacyjne dodatki technologiczne w przemyśle mięsnym – Ryszard Kowalski, Jan Pyrcz
   • Jakość produktów mięsnych jest determinowana przez wiele czynników, z których najważniejsze są: surowiec i technologia jego przetwarzania. W przemyśle mięsnym, charakteryzującym się bardzo zróżnicowaną jakością pozyskiwanego surowca oraz jego podatnością na zmiany mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne, uzyskanie wyrobów o odpowiedniej jakości nie jest łatwe. Spełnienie kryteriów jakościowych stało się możliwe m.in. dzięki zastosowaniu substancji dodatkowych lub pomagających w przetwarzaniu.
    SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do przetwórstwa mięsnego, transglutaminaza, alginiany, prozdrowotne dodatki do żywności
  • 34 Wzrasta wartość rzeźna tuczników krajowych – Jerzy Strzelecki, Karol Boruta, Andrzej Borys, Eugenia Grześkowiak, Dariusz Lisiak, Piotr Janiszewski
   • W wyniku wprowadzenia w Polsce poubojowej klasyfikacji tusz wg systemu EUROP i intensyfikacji prac hodowlanych uzyskano w ostatnich latach istotny wzrost mięsności tusz świń z pogłowia rynkowego. Wraz ze wzrostem mięsności i masy tusz stwierdzono istotne zwiększenie udziału tusz w lepszych klasach. W 2008 r. do najcenniejszych klas S, E i U zaliczono już 84,8% tusz (w tym 6,6% do klasy S) oraz tylko 3,3% do klas otłuszczonych O i P. W ocenianym okresie stwierdzono również znaczny postęp w ograniczeniu wady jakościowej mięsa typu PSE. Z ok. 15% tusz z mięsem o ekstremalnym PSE w 1995 r. udział ten w ostatnim roku obniżył się do 5,4%, przy czym w okresie letnim w dalszym ciągu jest on prawie dwukrotnie większy (7,1%) niż w okresie zimowym (3,7%).
    SŁOWA KLUCZOWE: tusze wieprzowe, mięsność, wady jakości mięsa
  • 38 Kruchość mięsa wołowego i metody jej poprawy – Dariusz Nowak
   • W artykule omówiono wpływ przemian pośmiertnych (rigor mortis, dojrzewanie) na kruchość mięsa wołowego. Przechowywanie mięsa w warunkach chłodniczych przez 10-14 dni skrusza mięso, ale tak długi czas przechowywania jest bardzo kosztowny. Dlatego stosuje się różne chemiczne, fizyczne i enzymatyczne metody zmierzające do skrócenia kruszenia mięsa.
    SŁOWA KLUCZOWE: mięso, wołowina, kruchość, stężenie pośmiertne, dojrzewanie, poprawa kruchości mięsa

  WYDARZENIA

  • 42 I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – Praktyce”
   • Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich 14-15 maja 2009 r. – Puławy. I Kongres Nauk Rolniczych, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcony będzie zagadnieniom integracji polityki naukowej i naukowo-technicznej z polityką rolną, a także przyszłości i innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinach związanych z organizacją, technologią i techniką produkcji rolniczej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz rozwojem obszarów wiejskich.
  • 44 Wyższe kwalifikacje kadry dzięki funduszom Unii Europejskiej – Joanna Hejft-Wolska
   • Fundusze Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozwalają na sfinansowanie realizacji kompleksowych programów szkoleniowych dla pracowników przedsiębiorstw, także w branży rolno-spożywczej. Możliwe jest uzyskanie dotacji pokrywającej niemal wszystkie koszty szkoleń ogólnych i specjalistycznych, jak również dofinansowanie doradztwa związanego z rozwojem zasobów ludzkich czy infrastruktury do elearningu. Konkursy na rok 2009 zostały otwarte, dlatego firmy zainteresowane pozyskaniem dotacji na projekty szkoleniowe możliwie szybko powinny zaplanować, opracować i złożyć wnioski.
    SŁOWA KLUCZOWE: fundusze unijne, dotacje na szkolenia, zasoby ludzkie, kapitał ludzki, podnoszenie kwalifikacji
  • 46 Polska-Unia-Świat
  • 48 Informacje biznesowe

  (więcej…)

  Contents 12/2007

  sobota, Marzec 21st, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 12/2007

  ECONOMICS

  • 2 The Development of Export Activities by Food-Processing Enterprises – Paweł Bryła
   • The paper aims to present methods of developing export activities by food-processing enterprises. Considerable space is devoted to the importance of European Union programmes for removing barriers to international expansion of Polish dairy, meat and fruit-and-vegetable enterprises. Factors which impede the internationalisation are discussed as well as the methods of overcoming them, which are particularly relevant to small and medium enterprises. The paper also addresses the opportunities and threats encountered by Polish food processors operating on West, Central, and East European markets.
    Key words: export activities, food processing, barriers to internationalisation, EU standards

  LEGISLATION

  • 8 Acrylamide – New European Union Recommendation – Hanna Mojska
   • Acrylamide is produced during thermal processing of food, first of all in potato and cereal products as well as in coffee. With regard to its demonstrated neurotoxic, genotoxic and carcinogenic effects, acrylamide may cause human`s health risk. In May 2007 the EU Commission Recommendation on monitoring of acrylamide levels in food (2007/331/EC) was published. According to that recommendation in 2007, 2008 and 2009 Member States should control acrylamide levels in the foodstuffs and should annually provide the monitoring data to European Food Standard Agency (EFSA). After that analytical data will be evaluated the appropriate activities will be undertaken including possible decision about limitation of the acrylamide content in foods.
    Key words: acrylamide, food, monitoring, Commission recommendation

  FOOD – FEEDING

  • 14 Animal Proteins as Food Allergens – Barbara Wróblewska
   • The animal allergens constitute more than half of allergens from „Big Eight”, which are responsible for over 90% of all immediate allergic reaction (IgE-dependent) in world population. In the article the most important allergens from cow milk, eggs, fish, meat (poultry as well) and also crustacean are characterized. In Polish diet, frog and snail are also the sources of allergens but less popular, although they may be a potential health risk.
    Key words: allergy, animal allergens

  TECHNOLOGY

  • 18 Phosphates in Food – Halina Makała, Barbara Cichy, Stanisław Folek
   • In the paper methods of edible phosphates manufacturing and trends in their application are presented. The role of edible phosphates as additives in food industry is described with particular attention to meat processing. Factors affecting activity of phosphates, their concentration in products and possibility of their application in dietetic products are described. New elaborated phosphate mixtures are characterized and the influence of the mixture addition on quality of finely comminuted products is presented.
    Key words: edible phosphates, functions, application, meat processing

  FAIR

  • 26 Polagra – Fair for Specialists – Danuta Chyłek

  RAW MATERIALS

  • 36 Buckwheat – Important Raw Material in Functional Food Production – Karolina Christa, Maria Soral-Śmietana
   • Because of valuable chemical composition of buckwheat grains, buckwheat is an important material for food industry. It is used to compose functional foodstuffs. In Polish industry buckwheat grains are mainly used for production of groats. In India bread is prepared from buckwheat, whereas in China and Japan buckwheat flour is main component or addition to pasta production. Based on actual data the information is provided about proteins and polysaccharides, macrocomponents with nutritional and/or dietary functions, present in buckwheat.
    Key words: buckwheat, starch, protein, fiber

  PRODUCTION

  • 38 Regional Diversity of Processing of Animal Origin Products – Robert Mroczek
   • Regional diversity of processing of animal origin products is determined by many factors. In Poland, the most evenly located are the dairy plants. Their number in a particular area mainly depends on the milk supply. Likewise, the location of the fish processing plants results from the same factors. Close to 80% of the factories of the fish sector is located in two regions of Poland, i.e. northern and north-western, which have got the access to the sea. Whereas, the location of the plants from meat and poultry sectors is significantly influenced by the population of inhabitants (potential consumers).
    Key words: region, meat processing plant, meat and milk production, meat market, milk market

  (więcej…)

  Contents 11/2007

  sobota, Marzec 21st, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 11/2007

  MARKET

  • 2 Interrelationship between Polish Food Producers and International Market – Janusz Rowiński
   • Polish agri-food export to „old” and „new” EU member countries fast increased after Poland’s accession to EU. The main reason was Poland’s admission into the structures of Single European Market. Polish food economy performed in the pre-accession period an important organizational and financial effort especially in the meat, fruit and vegetables, and milk sectors, introducing EU veterinary, sanitary, animal welfare and environment protection standards. Polish agri-food export in comparison to the export of other EU countries is small and Poland should increase a few times its share in intra – EU trade.
    Key words: agri-food export, food economy, membership in EU
  • 8 New Rules of the EU Fruit and Vegetable Market Organization – Bożena Nosecka
   • The reform of the fruit and vegetable market and their preserves is mainly aimed at increasing of the freedom of choice of production direction by the fruit and vegetable producers (by beginning of separation of payments from the production level) and stimulating of further concentration of horticultural products supply by increase of financing from EU funds of certain producer groups and organizations. New elements of the reform are: mechanisms of decreasing supply during the periods of high supply, withdrawing export subsidies and applying additional payments for strawberry and raspberry producers in some new member states including Poland.
    Key words: fruit and vegetable market reform, producer groups and organizations, single payment scheme, crisis management, export subsidies, import regulation mechanisms

  ENVIRONMENT PROTECTION

  • 13 European Union Funds Concerning Environment Protection – Ryszard Gola Sienkiewicz

  TECHNICS

  • 15 Treatment of Water for Steam Boilers – Roman Kowalczyk
   • In the article the influence of condensates economy on a stream of treated water is presented. The influence of process of water treatment on the environment is discussed. The reasons and purposes of the water treatment for steam boilers as well as general requirements for water treatments are shown. Water softening, demineralization, degassing and dosing of inhibitors are discussed.
    Key words: water treatment, softening, demineralization, degassing
  • 26 Possibilities of Ozone Application in Food Industry – Krzysztof Krosowiak, Krzysztof Śmigielski, Piotr Dziugan
   • Possibilities of ozone applications in food industry are discussed. Methods of ozone generation, and its physical and chemical properties are given. Disinfectant activity of ozone is compared to traditional chemical disinfectants. Examples of application in storage of fruit and vegetables, in sugar and fermentation industries are demonstrated. It has been shown that proper use of ozone is safe and convenient in food processing.
    Key words: ozone, disinfection, fruit, vegetable, fermentation

  FOOD ANALYSIS

  • 33 Achievements of Molecular Technology Applied in Food Analysis – Małgorzata Ziarno
   • DNA microarrays represent one of the newest advances in molecular technology, using the knowledge from genetics, PCR techniques, biochemistry, mathematical analysis, informatics and statistics. They are analytical systems offering tremendous potential for analysis of food-borne microorganisms, viruses, parasites, probiotic microorganisms, genes coding the toxins, allergens and other proteins as well as for detecting GMO products. The technology of DNA microarrays is based on the selective hybridization of target genes to complementary probe. This review provides an up-to-date look at the application of DNA microarray technology in food technology. In addition, it covers the advantages and disadvantages of DNA microarrays.
    Key words: DNA microarrays, food analysis, medicine

  FOOD – FEEDNIG

  • 38 Meat Consumption Tendencies in Poland, European Union and USA in the Years 1991-2004 – Bartłomiej Wasilewski, Mirosław Gornowicz
   • Main tendencies in level, dynamics and structure of meat consumption in Poland against the background of chosen EU countries and USA were determined in this work. In the analysis the period between 1991 and 2004 was taken into consideration. It has been stated that against the background of EU highly developed countries and USA meat consumption in Poland is markedly lower. In the beginning there was a slight (maximum of 15%) decrease of that consumption, and afterwards – after a stabilization period – there was an increase, however up to a bit lower level than the initial one. A drastic decrease in beef meat consumption and an increase in poultry consumption were observed in Poland.
    Key words: structure, level of meat consumption

  DISTRIBUTION – LOGISTICS

  • 41 Alternative Distribution Channels of Food in Polish Wholesale Trade – Wacław Szymanowski
   • Alternative distribution channels of food in wholesale trade are built on the basis of electronic trade platform. The platform has a vertical or horizontal character. An example of such a platform in gastronomy is Caterweb.pl, and in the trade of raw materials and food – eBronisze.pl. Taking the Stock Netbrokers.pl the differences between electronic and virtual markets are presented.
    Key words: trade platform, electronic stock, virtual stock

  (więcej…)

  Contents 10/2007

  sobota, Marzec 21st, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 10/2007

  EUROPEAN UNION

  • 2 Influence of Changes in Common Agricultural Policy in the EU on Dairy Sector – Elżbieta Nitecka
   • The article presents changes of Common Agricultural Policy (CAP) with particular focus on 2003 CAP Reform and its impact on the dairy sector. Draft of new legislation is described, which simplifies EU’s Common Market Organisation – CAP simplification, so called ‚dairy mini-package’ and preparations to CAP health check. Results of discussion and opinions of dairy sector and European Commission on the future of the EU milk quota system and the best ways of abolition of the system are presented.
    Key words: Common Agricultural Policy, Common Market Organisation, CAP health check, milk quota system, dairy mini-package

  ECONOMY

  • 10 Dairy Sector – Economic Outcome – Jadwiga Drożdż
   • Since some years the production of cheese and cottage cheese, milk drinks, especially yoghurts develop quickly in the dairy sector. A little slower development is observed in the production of normalized cream. During the last two years the processing of milk has been limited by a barrier of the quota system. The economic situation of the Polish dairy system is good and stable, and the financial state – secured. The investment activity of the producers of milk products has been and still is high, what resulted in a multiple increase of the plants with authorization to export to the European Common Market.
    Key words: dairy industry, processing of milk, economic
  • 14 Foreign Trade of Dairy Products – Piotr Szajner
   • It is possible for the export of dairy products to reach the peak level in the year 2007. However the milk quotas still remain the barriers for the further increase of the export under favorable economic conditions on the international market. At the same time the significant increase of the import has occurred, nevertheless its share in the market supply is still small. Currency exchange rate has a negative influence on the profitability of the export transactions. Positive changes are taking place in the structure of export, as the processed products share is increasing. Trade exchange of the dairy sector reveals stronger relations to the EU market. It is the main factor of the price increase on the domestic market.
    Key words: export of dairy products, dairy sector

  MARKET

  • 20 Competitiveness of the Polish Dairy Sector – Monika Szczególska
   • The assessment of the Polish dairy sector after Poland’s accession to the EU confirms its suitable preparations to operating on the Common European Market. The Polish producers and processors of milk have taken advantages of the opportunities, which were given to them by the increase of export, what was the result of prior investments on modernization of production as well as improvement and assurance of quality of their products. The dairy sector manages to operate rivalry in the dynamic manner.
    Key words: dairy sector, competitiveness, export
  • 24 Market of Convenience Food in Poland – Michał Kociszewski
   • Consumer of the 21st century seeks highly processed foods, which are convenient to prepare and at the same time provide high nutritional value and health safety. A lot of technology innovations are applied in the food industry, which make possible design and production of modern and highly processed products. In this article the convenience food market in Poland and its trends of development are presented with special attention paid to the dynamically developing market of ready-made meals.
    Key words: convenience food, food industry

  TECHNOLOGY

  • 34 Food Additives in the Cheesemaking – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
   • The European Committee works over a new Regulation of the European Parliament and of the Council in the matter of food additives. The article presents the current knowledge on the food additives used in the production of different types of cheeses. The supportive substances can be mentioned among them, such as: coagulants or bacterial cultures, substances modify consistency or sensory quality, and rarely used conservants.
    Key words: food additives, cheesemaking, cheeses

  HYGIENE

  • 40 Cleaning in CIP System – Joanna Piepiórka, Jarosław Diakun
   • The paper presents construction and operating principles of the clean in place installation (CIP). The article describes construction factors affecting on hygienization procedures. Design of processing equipment from the cleaning suitability point of view is also discussed.
    Key words: CIP system, cleaning and disinfecting process, hygiene in food production
  • 46 Escherichia coli in Food Products – Irena Molska
   • The article presents data concerning the presence of Escherichia coli in food products. The known groups of pathogenic serotypes of E. coli, as well their meaning in foodborne infections are discussed. Especially the serotype 0157:H7 as the increasing cause of foodborne infections and diseases in humans is characterized.
    Key words: Escherichia coli, pathogenic serotype, foodborne infections

  QUALITY SYSTEMS

  • 54 Client Satisfaction in Food Industry Enterprises – Bożena Pawłowska, Anna Strychalska-Rudzewicz
   • PN-EN ISO 9001:2001 Standard obligates enterprises to research customer satisfaction. However the majority of analyzed enterprises didn’t research customer satisfaction before implementation of quality system. Enterprises didn’t have research methods to analyze customer satisfaction. New methods should be implemented, which engage more employees because, according to observations, employees are afraid of consequences of lack of customer satisfaction.
    Key words: customer satisfaction, research customer satisfaction, PN-EN ISO 9001:2001

  (więcej…)

  Contents 9/2007

  sobota, Marzec 21st, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 9/2007

  MARKET

  • 2 Changes on the Market of Frozen Fruits and Vegetables – Bożena Nosecka
   • In the nearest future the domestic and international demand for Polish frozen fruits and vegetables will increase. The demand on international markets for frozen raspberries and strawberries will grow too. The growth of exports of remaining kinds of frozen fruits will be lower due to distinct saturation of markets. The domestic demand for frozen fruits will also increase due to higher demand of enterprises producing jams and dairy products. Despite of the increase of subsidies from the EU, in the nearest future the supply and prices will be highly changeable on the market of frozen fruits.
    Key words: frozen fruits, frozen vegetables, production, foreign
  • 8 Sector of Cereals and Feed-stuffs Production in Poland and European Union – Agnieszka Judzińska
   • Poland is one of the main producer of cereals and cereal based products in the European Union. The domestic grain sector has large production capacity and at the same time it is a major consumer of grain products. Comparing with other European countries Poland has low yields and little share in European trade with third countries. Being a member of Common market a beneficial effect on the development and competitiveness of whole grain sector in Poland is secured.
    Key words: cereals and fee-stuffs sector, cultivation, processing, commerce

  ECONOMY

  • 13 Food Industry in New Member States of European Union – Robert Mroczek
   • Compared to the UE-15 countries the new member states are in majority small and medium size. The share of food industry together with agriculture in GDP in separated states of the EU-12 differs and amounts to from between ten and twenty per cent in Bulgaria and Romania to about 2% in Slovenia. The net exporters of the agro-food products among the New Member States are only Poland, Hungary, Bulgaria and Lithuania. Nevertheless, in the above-mentioned group of countries, only Poland has strengthened its position of the net exporter of the food and beverages. That resulted in the increase of the positive trade balance from about 200 million euro (an average of the years 2001-2003) to 2 billion euro in 2006, i.e. tenfold.
    Key words: European Union, agro-food industry, market, trade, import, export

  TECHNICS

  • 18 Ammonium as a Safe Cooling Agent – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
   • The uncontrolled ammonia releases have the potential to be dangerous for people and food products and may cause fire and explosion. By using the adequate control systems ammonia can be safe refrigerant. The continuously working systems that control properly the concentration of (gaseous) ammonia fumes in the air are very important safety factor for the buildings with ammonia installations. In the event of the ammonia release detection, the system should start automatically and prevent the creation of ammonia concentration, dangerous to human health and life, moreover the system should prevent exceeding the lower explosive limit and start emergency ventilation.
    Key words: ammonia, detection, sensor, safety
  • 26 Transport of Food under Cooling Conditions. Requirements of the International ATP Agreement – Wiesław Zwierzycki, Krzysztof Bińczyk, Tomasz Rochatka, Arkadiusz Stachowiak, Przemysław Tyczewski
   • The article describes temperatures proper for perishable foodstuff transporting. It also shows consequences of improper temperatures during transport. Specyfication of refrigeration bodies clasification according to ATP agreement, certyfication analysis is included. The registration of temperature during food transport is stressed.
    Key words: transport, perishable foodstuff, refrigeration

  TECHNOLOGY

  • 36 Polyphenols in Food. Antioxidant Properties – Marta Mitek, Andrzej Gasik
   • Classification and content of polyphenol compounds in food is presented in this study. Antioxidant activity, examined with the use of in vitro and in vivo methods, of chosen polyphenols was also compared. On the basis of the results of in vivo examination, the influence of diet rich in polyphenols on antioxidant potential of human plasma was estimated.
    Key words: polyphenols, flavonoids, antioxidant activity, polyphenols metabolism, in vitro, in vivo studies

  SCIENCE

  • 42 Nutrigenomics – New Perspectives in the Science of Human Nutrition – Justyna Gralik
   • The science domain, which investigates the influence of nutrients on diseases’ incidences and their interactions with genetic factors is nutrigenomics. Dynamic development of nutrigenomics is possible due to applying new bioanalytical techniques characterized by miniaturization and automatisation of measurement processes, with parallel recording of hundreds or thousands bites of information and applying of elaborated electronic tools used in results’ analysis. The future purpose of nutrigenomics is preparation of individual strategies of nutrition which prevent diseases and improve health status of people.
    Key words: nutrigenomics, nutrition, diseases’ prevention, genetic analysis

  (więcej…)

  Contents 8/2007

  sobota, Marzec 21st, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 8/2007

  MARKET

  • 15 Developmental Tendencies of Polish Food Industry – Roman Urban
   • The accession of Poland to the EU accelerated the dynamics of growth of food industry production, improved the economic condition of enterprises as well as resulted in the increase of the investment activity. It was a widespread phenomena, which appeared in most segments of food production. The economic boom in the food industry was caused by a rapidly growing of export, the growth of domestic demand which was caused by acceleration of the economic development, as well as by a significant industrialization progress of processing of agricultural products. The food industry has strengthened its competitive position on the Common European Market, not only in terms of prices, but also in terms of quality and competence of activity.
    Key words: development of food industry, processing of agricultural products, investment activity, domestic demand, export
  • 26 Food Consumption in Poland and Its Comparison with the EU – Ewa Rosiak
   • Food consumption is relatively high in Poland taking into account the level of economic development of our country. Energy value of average daily food ration per capita in Poland is slightly lower than in highly developed EU states. The structure of consumption in our country is more in accordance with the rules of the healthy nutrition than in most EU states. In Poland there is a slow process of popularization of the nutrition rules, which are typical of highly developed EU countries. However the differences in the consumption of basic groceries between Poland and other EU countries are still big.
    Key words: ford consumption, diet, nutrition rules

  LEGISLATION

  • 32 Discussion in European Parliament on Food Additive – Joanna Gajda
   • From September 2006 till July 2007 so called „package on food improvement agents” was discussed in the Council of the European Union. The main changes in the draft of the Regulation of the European Parliament and of the Council on food additives, the most essential proposals raised by the member states as well as some of the provisions of the regulation are presented in the article.
    Key words: food improvement agents, food additives, regulation on food additives
  • 36 Penal and Administrative Liability Related to the Inadequate Quality of Food Products – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska
   • For inadequate quality of food products one can bear civil, penal and administrative liability. In the article penal and administrative liability is presented. Penal liability comprises of liability for crimes and for offences. Crimes and offences related to not keeping the adequate quality of food products are regulated in the penal code, the offences code, the food safety act, and the act on trade quality of food products. Administrative liability is imposed in the administrative procedure and concerns the violation of food law provisions. Penal and administrative liability for inadequate quality of food products fulfills repressive function but above all preventive function as its aim is to prevent marketing of hazardous food products.
    Key words: penal liability, administrative liability, crime, offence, food products quality, financial penalty

  DISTRIBUTION

  • 44 The Category Management – Wacław Szymanowski
   • The main goal of the article is to present the concept of Efficient Customer Reponse, which was created in the beginning of 90 of XX century. Efficient Customer Reponse (ECR) concerns solution of problem of stagnation on the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) market. The Category Management is the main part of ECR, as the most important instrument to create the demand on FMCG market is described.
    Key words: category management, Efficient Customer Reponse, Fast Moving Customers Goods

  FOOD ADDITIVES

  • 48 Synthetic Organic Colorants in Food Technology – Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • Synthetic organic colorants that have recently been allowed for use in food colouring are presented in this article. Their classification, chemical characteristics and physico-chemical features were discussed. Applicability in specific food groups colouring was discussed. Factors influencing their stability both in technological process and in ready-made product were discussed as well.
    Key words: synthetic food colorants, classification, stability, food
  • 54 Dietary Food Products – Joanna Le Thanh, Grażyna Lewandowicz
   • Dietary starch products belong to a specific category of prebiotics. The resistance to amylolysis of specific starch fractions is related to insolubility in water as well as the presence of bonds other than the α-1,4- and α-1,6-glycoside bonds. The methods for the manufacturing of insoluble resistant starch preparations consist in stimulation of retrogradation and recrystallisation processes. To obtain soluble starch preparations which are resistant to amylolysis it is necessary to stimulate the formation of α-1,2-; α-1,3-; β-1,4-and β-1,6-glycoside bonds.
    Key words: starch, amylolytic enzymes, digestibility, prebiotics

  FOOD – FEEDING

  • 60 Bioactive Substances of Food Supporting Weight Reduction. Part II. Mechanisms of Action – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski, Piotr Serafin
   • The article has aimed to characterize selected bioactive substances used in the diets supporting weight reduction, classified according to purported mechanism, such as increasing the feeling of satiety, absorbing fat and/or blocking dietary fat absorption, increasing fat oxidation or reducing fat synthesis, modulating carbohydrate metabolism. Bioactive components increasing water elimination of diuretic and purgative activity as well as increasing energy expenditure were characterized in the first part of the article (PS No 7/2007).
    Key words: weight reduction, bioactive substances, mechanism of action

  PRODUCTION HYGIENE

  • 68 Modern Treatment Washing and Disinfection – Katarzyna Godlewska
   • The competition between firms which deliver agents to hygienisation for food industry, and also changes in European and Polish law demand to introduce modern agents and systems to washing and disinfection, which will be efficient, but will not be able negative effect on habitat. In this article are described directions modern treatment connected with improvement disinfect preparations, betterment safety of operator, changing wash technique and also with used advanced technology in hygiene management.
    Key words: wash, disinfection, wash technique

  PACKAGINGS

  • 82 Printed Flexible Packaging Materials for Food Products – Mirosław Bohdan
   • The article describes the significance of printing placed upon films and laminates to be used in packaging food products. Various kinds of inks are also discussed as well as the most commonly used printing technologies and the threats to packaged food that inks present. Particular attention is given to the issue of residues of organic solvents and free photoinitiators in dry ink mass placed upon the packaging surface during the printing process. The article covers the successive stages in the printing process as well as methods of monitoring the packing during their production and the scope of the quality control carried out by the client upon receiving them at the warehouse. The most significant European and Polish regulations concerning inks used in printed food packaging are presented.
    Key words: flexible packaging materials, overprint, printer’s inks
  • 92 Responsibility of Food Sector Entrepreneurs Towards Packaging Waste – Hanna Żakowska
   • Packaging introduced to the market in EU shall meet the essential requirements of Directive 94/62/EC. This includes minimisation of packaging mass and volume to the amounts supporting features such as safety, hygiene, consumer acceptance of the packaged product, minimisation of noxious or hazardous constituents, suitability of reuse, material recycling, energy recovery or composting. The essential requirements were introduced in the form of European Standards elaborated by CEN.
    Key words: packaging, essential requirements

  TECHNICS

  • 96 Oils Autooxidation Prevention by Using Gases – Barbara Sionek, Krzysztof Krygier
   • In this article some issues concerning oil protection with inert gases against autooxidation were presented. Autooxidation is the most common reaction which has detrimental effect on fat quality and this process is difficult to stop. Autooxidation lowers nutritive and organoleptic value of fat. Oxidation products are potentially toxic. The method can protect oil against oxidation is replacement of oxygen with inert gas. For this purpose nitrogen is widely used. Two practical methods are widely used: nitrogen blanketing and sparging. Both methods were discussed. Considering oil quality particular concern was given to the package.
    Key words: autooxidation, oxidation stability, gas blanketing, gas sparging

  (więcej…)

  Contents 7/2007

  czwartek, Marzec 19th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 7/2007

  INFORMATION TECHNOLOGIES

  • 2 Alternative Distribution Channels of Food in Poland – Wacław Szymanowski
   • In the globalization of future economic world the substantial position will play the electronic market and agri-food business. The alternative channels of the food distribution in the article were presented. In the article the main notions of electronic market, e-business and e-commerce were described. The segments of electronic business that have substantial position in food distribution (B2B – Business to Business, B2C – Business to Customers, C2C – Customers to Customers) were presented. The similarities and differences between e’commerce and traditional agri-food trade from the point of view of producers and customers were described.
    Key words: agri-food business, e-commerce, alternative channel of distribution

  MARKET

  • 8 Influence of International Corporations on Employment and Wages in Polish Food Industry – Piotr Chechelski
   • The attempt was made to evaluate the influence of international corporations on employment and wages in the Polish food industry. Both positive and negative aspects have been presented in connection with the share of international corporations in production of particular branches. Results show that the influence is significant and variable.
    Key words: international corporation, employment, wages, food industry
  • 14 Development of Cereal and Rape Seed Processing Sectors in Poland – Jadwiga Seremak-Bulge, Ewa Rosiak, Roman Urban
   • Cereal production and processing in Poland is featured with a weak upward tendency. On the other hand the production and processing of rape seed in recent years is growing very fast. Acceleration in the development of these sectors is up to the scope and stability of the support for the bio-fuel producers as well as up to a need for improvement in agriculture, including the use of GMO food and stability of economic conditions of cereal production.
    Key words: cereal production, rape seed production
  • 19 Market of Biomass and Biofuel in Poland – Joanna Markowska
   • Decrease stocks of fossil fuels cause increase interest with renewable energy, including biomass, biofuel, biogas or geothermal energy. Growth of share of renewable fuels in the energy balance causes improvement in efficiency use and save natural energetic sources, better condition of environment and quality of life.
    Key words: renewable fuels, biomass, biofuel, biogas

  TECHNICS

  • 24 Present-day Storage of Cereal Grain – Lesław Janowicz
   • Grain storage consists of sequential treatments, to protect grain against unfavorable processes causing the quality loss. The grain treatments ensure quality standards, important for further processing of the grain. The contemporary storage site and the storage technology have to consider threats of the increase of biological and enzymatic activities in the grain mass. The consequence of those processes can be the mass decline, the loss of sprouting abilities, the grain overheating, a gluten breakdown, a mold growth, the grain decay and infestation, odors arising and intensified enzyme activity causing the grain quality loss.
    Key words: storage, quality, grain, silos

  FOOD – FEEDING

  • 28 Bioactive Food Ingredients Supporting Weight Reduction. Part I – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski, Piotr Serafin
   • The bioactive substances used in preparations supporting weight reduction are offered in a diversified form: as dietary supplements or food products of special dietary appropriation. The study has characterized the assortment of these preparations on the Polish market and assessed consumers’ knowledge about them. Women showed a greater knowledge in this field. The most popular preparations used in weight reduction among the Polish society are: red and green tea, chromium preparations and L-carnitine. The thesis also presents positive and negative aspects of such treatments.
    Key words: weight reduction, supplements of diet, bioactive substances, assortment
  • 32 Carotenoids and Their Biological Activity – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
   • Carotenoids are orange-red dyes which are widely distributed in nature. They are added to many foods products, beverages and feeding staff as natural extracts or synthetic compounds. The carotenoids are the main source of vitamin A. Moreover, carotenoids support a lot of biological process in living organisms. Carotenoids protect organism against reactive oxygen species and radicals, e.g. oxidative stress, because they are strong antioxidants. Hence, carotenoids added to food as colouring matter serve also as important physiological mediators and influence health of man.
    Key words: carotenoids, β-carotin, colouring stuff
  • 35 Food Allergens of Plant Origin – Agata Szymkiewicz
   • Food products as peanuts, soy, nuts or wheat have the strongest allergenic properties. They may cause anaphylaxis or even death, when people sensitive to those allergens eat them. Many products contain compounds (like proteins) with very similar chemical structure, what can be the reason to occur cross reactivity among allergens from different sources. In the study short characteristic of major food allergens from plants was presented.
    Key words: food allergy, allergens from plants

  LEGISLATION

  • 38 Genetically Modified Food – Legislative Demands and Food Safety Systems – Zbigniew Oczadły
   • Modern biotechnology achievements such as genetically modified organisms (GMO) and food that is manufactured of them rise much controversy. Law regulations currently obligating in that range enable to control the GMO brought onto the market and make possible to identify it at each stage of processing and distribution. The law regulations obligate all entities bringing GMOs onto the market to mark such products adequately. Supermarket chains attach great importance to the GMOs. Demands of the supervision are detaily presented in BRC and IFS standards. Each enterprise that runs a production with GMOs must create a system minimizing the possibility of GMO-free product contamination with GMO-containing products.
    Key words: genetically modified organisms, GMO, food genetically modified

  (więcej…)

  Contents 6/2007

  czwartek, Marzec 19th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 6/2007

  ECONOMICS

  • 2 Economic and Financial Results of Food Industry – Jadwiga Drożdż
   • Since several years the economic and financial situation of food industry has remained good and its financial liquidity – safe. Net profitability of the sector has been high and the return on equity has been encouraging to investments in production of food, beverages and tobacco. However, the diversity of economic and financial condition within the separate sectors of food industry remains high. In spite of it’s low financial liquidity, the most profitable branch was the production of condiments. Good results and safe financial state have been recorded in secondary processing and in processing of vegetable products. The lowest profitability indexes have been recorded in animal products’ processing. Moreover, the financial liquidity of that branch has been also low.
    Key words: economic and financial results, food industry

  MARKET

  • 8 Current and Expected Tendencies in the Fruit Processing Sector – Bożena Nosecka
   • Due to expected increase of consumers’ real incomes and high demand on foreign markets in the nearest future, there will be higher consumption of fruit preserves in Poland. There will also be an upward tendency in export of most of these products. The necessary condition for positive tendencies in the fruit processing sector and for strengthening of the position of Poland as the most important producer and supplier of primary processed fruits, is improvement of raw material base organization (vertical integration of factories and producers). The organizing of raw material base will be slower in 2007/08 because of a deep fall in this year harvest.
    Key words: fruit, fruit processing, trade of fruits, fruit preserves, consumption of fruit
  • 14 Market of Juices, Nectars and Non-Carbonated Beverages – Hanna Górska-Warsewicz
   • The aim of this study was to present the selected aspects of development of market of juices and other non-alcoholic beverage. The size and value of sale, market segmentation were presented on the basis of the market shares of main producers. The special attention was given to producers’ strategies, brand positioning as well as products’ innovations.
    Key words: market of juices, nectars, drinks

  FOOD ADDITIVES

  • 16 Sweeteners. Part II. Health Safety – Bożena Waszkiewicz-Robak, Katarzyna Świąder, Franciszek Świderski
   • The advantages and possible threats connected with the use of sweeteners are described. Data concerning the safety of their use and regulations concerning their admission in the European Union countries is presented. Because of the objections towards artificial sweeteners known so far, regular scientific research is carried out to evaluate health safety after their intake and emend the conditions of their use. The research results are conductive to the growth tendency of the range of food products in which intensive sweeteners are used. Moreover, the increase in consumer awareness regarding the harmfulness of sugar intake and the necessity of its elimination from the diet has been observed.
    Key words: intensity sweeteners, functional properties, health safety

  FOOD – FEEDING

  • 20 New Trends in Production of Functional Food and Instruments of That Food Promotion – Danuta Górecka
   • This paper treats selected issues concerning functional foods and the examples of various bioactive substances influencing human health are presented. The functional food market and trends of new developments are described. Factors influencing functional foods production and nutritional risk for consumers are presented.
    Key words: functional foods, bioactive substances
  • 26 Consumers and Market of Enriched Products – Anna Dzięcioł, Beata Sińska, Hanna Kunachowicz
   • Food fortification is long-term way to effective prevention of development of diseases related to poor nutrition in a population. Market research of enriched products and behaviors of consumers on that market taking into accounts such aspects as familiarity and frequency of consumption of products with vitamins and minerals is presented. Knowledge of market of fortified food in examined group of consumers was good as opposed to quite low frequency of consumption of those products. The attention has been paid to the necessity of introduction of consumer’s education as a part of advertising, which could contribute to increased consumption of fortified products.
    Key words: fortified food, consumption of fortified food
  • 31 Who Will Popularize Achievements of Polish Science? – Bohdan Achremowicz

  PRODUCTION HYGIENE

  • 38 Hygiene of Employees and Safety of Food – Katarzyna Godlewska
   • Worker, who moves between various environments, can be reservoir of pollution. Proper hygiene prevents dirt propagation and promotes assurance food safety. In many food processes personal hygiene is critical control point. In this article safety hazards, control measures, monitoring and corrective actions for this CCP are presented.
    Key words: personal hygiene, pollutions, CCP

  LEGISLATION

  • 49 Dietary Supplements Considered in New Regulation on Food and Nutrition Safety – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Dietary supplements help consumers to eat better and healthier. Unfortunately it’s a common practice that as a dietary supplement the consumer gets OTC product. Regulation about food and nutrition safety introduces new solutions in this area. It changes the definition of dietary supplement and gives the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products the authority to assess whether the supplement is not a medicine. The manufacturer will have to obtain such opinion if the Chief Sanitary Inspectorate requires it.
    Key words: supplement, regulation, food, nutrition, safety

  (więcej…)

  Contents 5/2007

  czwartek, Marzec 19th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 5/2007

  LEGISLATION

  • 2 European Union Legislation on Flavourings – Joanna Gajda
   • The directives of the European Union, which are in force now, contain general requirements on flavouring use in food production. Safety of flavouring substances is being evaluated now by the European Food Safety Authority (EFSA). When the safety evaluation is completed, the list of flavouring substances permitted in food will be worked out. This list will be put as an annex to the Regulation of the European Parliament and Council on flavourings and food ingredients with flavourings properties. The directives on flavourings will be replaced by the regulation which contains new requirements for Member States and food producers.
    Key words: European Union, flavourings, safety, legislation

  TECHNOLOGY

  • 6 Food Texture – Agata Marzec
   • Texture is a multi-parameter attribute of foods and difficult to defined and complex features to influence of the human sensory attractive perception. Texture is including food properties, into complete describe it need analysis the physical properties, physiology and psychological perceived by consumers.
    Key words: texture, food, sensory perception

  FOOD ADDITIVES

  • 12 Hydrocolloids in Modern Production of Food – Elżbieta Dłużewska, Krzysztof Krygier
   • Hydrocolloids are high-molecular-weight hydrophilic biopolymers which have a nature of polysaccharides or proteins. They can play many important functions in food products, what is connected with their water-holding characteristics. In the article, the classification and chemical constitution of hydrocolloids were discussed. There were presented hydrocolloids’ thickening, gelling and stabilizing properties, as well as the possibility of improving these properties by synergic interactions between the chosen hydrocolloids.
    Key words: hydrocolloids, thickening, gellation, synergism
  • 18 Inulin as Fat Substitute in Foodstuffs – Anna Florowska, Krzysztof Krygier
   • The term inulin is a name for fructans linked by a β(2→1) bond. In the USA, a panel of recognized experts has determined inulin as GRAS (Generally Recognized as Save). European Directive 95/002 on Food Additives excludes inulin from the „additive” status. Therefore, inulin can be used without a specific limitation as ingredient of food. World wide in food products, inulin is being used as a prebiotic dietary fiber. Inulin can be used also as a fat substitute in products with a reduced amount of fat or fat-free products being, at the same time, functional additives. The application of inulin as a fat substitute in foodstuffs as dairy products, including ice-creams, in meat products and spreads is popular in the world.
    Key words: inulin, fat substitute, low fat food
  • 22 The Intensive Sweeteners. Part I. Their Properties and Condition of Application in Food – Bożena Waszkiewicz-Robak, Katarzyna Świąder, Franciszek Świderski
   • The characteristic of the of intensity of sweeteners such as aspartate, acesulfam K, cyclamate, saccharin, sucralose, neohesperidine DC and alitame, neotame was presented in this work. Their physicochemical properties, positive and possibly negative aspects of application of the sweeteners were described as well as the requirements that should be accomplished by a perfect sweetener were given. Particular sweeteners are characterized by varied functional properties, therefore, their knowledge is indispensable for their proper use.
    Key words: intensive sweeteners, functional properties, health safety, nutrition claims

  PROBIOTICS

  • 36 Probiotic Bacteria in Food Production – Eliza Krajewska-Kamińska, Zbigniew Śmietana, Krzysztof Bohdziewicz
   • Today many people lead fast, stressful manner of life, moreover food „improvers” are used commonly. For that reason consumers seek ecological and/or functional food. In response to current needs science and industry communities aim at widening of functional food assortment. Probiotic food is very popular. Included in this kind of food live intestine microflora has positive influence on various human body functions as from increasing of immunity through regulation of alimentary and functioning anticarcinogenic activity. Therefore, it is purposeful to develop new products, which include probiotic microflora and the consumer can choose the way to include probiotics insert his diet. Regardless it is yoghurt, cheese, and sausage or juice the most important is that it is sensory acceptable probiotic.
    Key words: probiotic bacteria, probiotic food
  • 42 Probiotic Ice Cream – Healthy Sweets – Anna Maria Szosland-Fałtyn
   • This article gives a brief overview of the situation of the Polish ice cream market. There were presented biotherapeutical requirements for probiotic strains supplemented to the fermented dairy products. There were also discussed the viability and stability of lactic acid bacteria in new environment, i.e. in ice cream.
    Key words: ice cream, probiotics, lactic acid bacteria

  ANTIOXIDANTS

  • 45 Application of Natural Antioxidants in Technology of Chilled and Frozen Meat Products – Krzysztof Ćwiertniewski, Elżbieta Polak
   • The autooxidative reactions in food and the mechanism of action of antioxidants as well their general characteristics were presented. The research articles dealing with the application of antioxidants in technology of meat production were reviewed. The activity of antioxidants used in experiments conducted by researchers from Central Laboratory of Refrigerationin Łódź was characterized.
    Key words: antioxidant, refrigeration, freezing, meat products

  MARKET

  • 48 The Consumer on the Market of Fishes and Fish Products – Hanna Górska-Warsewicz
   • The present situation on the market of fishes and fish products in Poland is a result of the incidence of factors having a supply character, related to the availability of fishes at places of retail sales as well as consumers’ habits. New expectation, beings more and more universally displayed and a changing occupation structure are positive aspects. The aim of this study was to present selected aspects of consumer’s behaviour including size of consumption, consumer preferences, places of making purchases and the role of the brand.
    Key words: fish, fish preservation, consumption of fish

  PRODUCTION HYGIENE

  • 51 Practical Solutions in the Field of Cleaning and Disinfection in Fish Processing Industry – Katarzyna Godlewska
   • Keeping of hygiene is methodically and systematically activity, intended to ensure safe manufacturing habitat. It is very important to fish industry because fishes are easy to deterioration. A proper choice of the methods and vehicles for keeping of hygiene should be dependent on the contamination and specificity of raw materials and products.
    Key words: hygiene management, fish industry

  (więcej…)

  Contents 4/2007

  wtorek, Marzec 17th, 2009

  okładka 4/2007

  INNOVATION

  • 2 Innovation and Competitiveness of Food Industry – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka
   • The paper presents the role of innovation in increasing competitiveness of food industry companies. Analysis includes a size of expenditure and directions of innovation’s activity, and determinants of food industry competitiveness in Poland. Special attention is paid to typology of innovation strategy for big and small companies.
    Key words: innovations, competitiveness, innovative strategies, food industry

  UNION SUBSIDIES

  • 6 Finance Investments in Food Industry in the Years 2007-2013 – Marek Wigier
   • The Rural Development Plan for the years 2007-2013 is a continuation of former programs supporting agri-food sector, which was financed out of public resources (Polish budget and EU funds). Food industry can gain c.a. 1,1 mld euro (which accounts for 6,4% of total RDP budget) for investment subsidies in food processing and sales as well as for improvement of its competitiveness in the new planning period. The article focuses on the main conditions and procedures of granting public funds to food industry. Additionally it presents the range of eligible investments, the level of possible subsidization and obligations of beneficiaries.
    Key words: structural funds, investments in food industry, food sector competitiveness

  NOVEL FOOD

  • 8 Novel Food and New Food Ingredients – Katarzyna Stoś, Lucjan Szponar, Hanna Kunachowicz, Wioletta Bogusz
   • Novel food is the food and food ingredients, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. Novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. In the paper the authors present the food law concerning novel food including rules of placing that food on the market, labeling and description on selected novel food ingredients.
    Key words: novel foods, food ingredients
  • 12 Does New Mean Safe? – Janusz Czapski
   • Increased knowledge about food causes changes in food habits and regulations concerning food safety. More and more popular becomes minimally processed food. Non-thermal methods, which can be used to process those foods include ionizing radiation, high pressure, oscillating magnetic field and light pulses. However, the most popular method to preserve minimally processed foods is packaging in modified atmosphere and storage under chilling temperatures. Materials treated until now as medicinal or therapeutic are presently more often used as raw materials in food production.
    Key words: minimally processed food, preservation of food

  TECHNOLOGY

  • 16 Nanotechnology in Food Technology – Ewa Jakubczyk
   • Nanotechnology is an enabling technology that has the potential to revolutionise the food production. Nanotechnology focuses on the physical and biological structures smaller then 100 nm, which results in unique properties. The objective of this paper is to look at developments in the field of nanotechnology and how they can be applied in the food industry. The principles of nanotechnology and techniques of production in nano-scale are reviewed. Examples of potential application of nanotechnology in food science are presented. This review describes also current regulations for use of nanotechnology in the food industry and some future trends of development of food nanotechnology.
    Key words: nanotechnology, nanostructures

  TECHNICS

  • 24 Some Problems of Robotization in the Food Industry – Jan Barczyk
   • Paper describes some problems of the design of robots for the use in the food industry. Specific properties of products, hygienic requirements,waterproof construction, and ability to work at low temperature are the main problems in designing robots. Preferences for the use of robots in food processingare enumerated. Application examples for the food gripping, handling and packing are given. Gripper design is discussed and the use of vision systems in robots is presented, as well.
    Key words: robot, gripper, food gripping
  • 30 Food Drying at Low Temperature – Małgorzata Rząca, Dorota Witrowa-Rajchert
   • Freeze-drying is a basic method of drying at low temperature. The absence of liquid phase and the low temperature during drying make that major undesirable effects not exist and at the end the high quality product is received. Vacuum drying takes place without the air, what limits the oxidation processes. In addition reduced pressure causes that the evaporation is done at lower temperature then that used in traditional, high temperature drying methods. Thanks to these, it is possible to obtain better quality product then in the case of traditional methods of drying. It is also possible to use mixed drying methods in which product is frozen and then dried under atmospheric pressure with the use of the heat-pump as the controlling device for the drying agent parameters.
    Key words: lyophilisation, vacuum drying, atmospheric freeze-drying, heat pump

  MARKET

  • 36 Convenience Food in Meat Sector – Hanna Górska-Warsewicz
   • The development of the convenience food in the category of meat and its products is determined by factors connected with the comfort of its use and assurance of the high nutritious value, quality and the health safety. Economic condition and the availability in the place of making purchases are also crucial factors. The aim of this article was to present the selected aspects of the development of convenience food as well as dividing convenience products in the category of the meat and its products. Following types of convenience meat were specified: culinary portioned meat, modern meat dishes, products for grill and snacks of the type of finger food.
    Key words: convenience food, meat and meat products, culinary meat
  • 39 Market of Butter in Poland and Germany – Piotr Szajner
   • Over the period 2004-2005 the Polish market of butter showed a high growth rate. Growing export to the EU market was the main factor of the production growth. In 2006 the price competitiveness and so profitability of exports deteriorated. In result a considerable decline in exports was observed. Butter is manufactured mostly in co-operative sector. The butter production is very fragmented. The consumption of butter in Poland is significantly lower than in Germany – a large net importer. In 2006 domestic prices of butter expressed in euros ware above prices in Germany, which resulted from appreciation of Polish currency and decline in German prices.
    Key words: production of butter, consumption of butter, export of butter

  ENVIRONMENT PROTECTION

  • 46 Wastewater Neutralization with Carbon Dioxide – Eryk Remiezowicz
   • The advantages of using carbon dioxide for neutralization are described. It is stated that the usage of this gas makes the control of neutralization installation easier and reduces the risk of corrosion. CO2 is also safer to use than other strong mineral acids and its use is less risky to personnel and the environment. Neutralization with carbon dioxide is also an option to bind the gas, which is suspected of negative influence on Earth’s climate, in the form of carbonates and bicarbonates. Preliminary cost analysis is performed. It shows that CO2 can economically compete with other acids as a neutralization medium.
    Key words: carbon dioxide, alkaline wastewater, neutralization

  FOOD-HEALTH

  • 48 Fatty Acids Consumption and Arteriosclerosis Prophylaxis – Wiktor B. Szostak, Dorota Szostak-Węgierek

  (więcej…)

  Contents 3/2007

  wtorek, Marzec 17th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 3/2007

  MARKET

  • 2 Polish Meat Sector after Accession to European Union – Robert Mroczek, Roman Urban
   • Accession to the European Union has a significant influence on meat sector in Poland. Among the most important changes are the increased number of meat processing companies, which are authorised to trade on Common Market and rapid development of meat export. Together with industrialisation of slaughter and processing of animals, financial condition of meat companies have improved. There was no evidence of widespread bankruptcy of meat companies.
    Key words: meat sector, meat processing, export of meat
  • 8 Competitiveness of Polish Animal-Food Sector – Iwona Szczepaniak, Monika Szczególska
   • The assessment of competitiveness of Polish animal-food sector after the accession confirms reasonable scope of preparations to operate on the common market. It was mirrored in growing exports, particularly to other member countries, and strengthening position of Polish producers in the enlarged EU. The accession of Poland in the EU structures did not result in an excessive inflow of imported from the EU products. A very strong export’s orientation is indicated in husbandry branches of such animals as: cattle, calf, sheep, as so in such food industry branches as: meet production (red and poultry) and milk processing.
    Key words: competitiveness, cost predominances
  • 12 Polish Foreign Trade of Beef, Pork, and Poultry – Danuta Rycombel
   • Due to easier access to the EU market and higher transaction prices obtained there, than on third country markets, the revenue on exports of pork, beef and poultry after the accession rapidly increased. There were also changes in the structure of exports. Regarding beef the share of half carcasses frozen declined in favour of raw meat. In the case of poultry the share of high-quality chicken and turkey parts increased. At the same time there was a bulk increase in imports (mainly pork). However the imports were growing at lower rate then the exports.
    Key words: meat, export, import
  • 16 Foreign Trade of Dairy Products – Piotr Szajner
   • Although an upward tendency in 2006 was hampered dairy exports still remain at the level 2,5 times higher than before the accession to EU. Main obstacle for the growth of dairy exports is the milk quota system limiting further increase in milk procurement and processing. Unfavourable for Polish exporters exchange rate was another factor hampering exports. On the other hand there were positive changes in the structure of dairy exports. At the same time dairy import kept growing as well, however their market share is so far insignificant. Polish foreign trade in dairy products becomes more linked with the EU market.
    Key words: dairy products, export, import

  TECHNICS

  • 22 Rapid Measuring the Water Content by Microwave Resonators – Mirosław Bohdan
   • The article describes the method for rapid measuring of water content in various products using microwave resonance technology, which takes advantage of the polarity of water molecules. The method measures changes in energy levels of microwaves, which pass through the water-containing product. The amount of water content is measured instantly and the precision of the measurement is comparable to current laboratory methods and is not affected by the color of the sample or by its structure or surface quality. The measurements can be taken in a laboratory or industrial conditions and, if appropriate planar sensors are used, the water content can be measured continuously on the manufacturing line.
    Key words: measuring the water content, microwawe resonanse

  PRODUCTION HYGIENE

  • 30 Some Problems of the Presence and Importance of the Enterobacteriaceae in Food Products – Irena Molska
   • The article presents the importance of the Enterobacteriaceae family as the important group considered as the hygienic criterion in food production. The general characteristics of Enterobacteriaceae as well as their sources in food products and negative effects on the quality of those products are presented. The increasing importance of pathogenic species Yersinia enterocolitica and Enterobacter sakazakii is mentioned.
    Key words: production hygiene, Enterobacteriaceae
  • 36 Practical Aspects of Hygienization in Dairy Enterprises – Katarzyna Godlewska
   • Properly prepared surfaces contacting with raw materials, semifinished products and completed articles – by cleaning them from technological and microbiological contamination – are one of the important determinants of safe food production. Efficiency of hygienization depends on diary organization (technological specificity, employees engagement), products (and their dusting), used chemicals, automatization, supervision, management, attitude towards hygienization and verifications.
    Key words: hygiene, washing, disinfection

  LEGAL REGULATIONS

  • 39 Civil liability for Damage Caused by a Hazardous Foodstuff – Łukasz Bobeł, Katarzyna Leśkiewicz
   • The aim of the article is to answer the following questions: who, to what extent and under what circumstances bear liability for damage caused by hazardous foodstuffs. With regard to the rules of liability the Act on safety of foodstuffs and nutrition refers to the provisions of the Civil Code on liability for damage caused by hazardous products.
    Key words: hazardous, foodstuff, liability for foodstuffs and product, civil liability, food safety

  FOOD-FEEDING

  • 44 Fermented Milk Products and Cholesterol Level – Małgorzata Ziarno, Anna Zając
   • Cholesterol in the human organism is necessary for the correct run of life processes. It is used to build up all cell and endocellular membranes. However, its excess in the organism can cause serious health troubles. Hence numerous attempts over the decreasing of the cholesterol level in human blood serum are undertaken. Numerous in vitro investigations show that lactic acid bacteria both traditionally applied in the dairy technology and those of the intestinal origin possess the ability of reducing the cholesterol level in model laboratory media. As one of principal mechanisms according to which this can occur is the binding of cholesterol to cell walls or/and the simultaneous incorporation of it into membranes of cytoplasm of the cells.
    Key words: cholesterol, binding of cholesterol, fermented milk products

  (więcej…)

  Contents 2/2007

  wtorek, Marzec 17th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 2/2007

  SCIENCE

  • 2 Allergonomics – Proposition of a New Branch of Science – Barbara Wróblewska
   • Recently, the science focuses on development of proteomics, genomics, cytomics, lipidomics, glycomics, nutrigenomics and metabolomics. The author indicates the need to set up a new branch of science – allergonomics. It should include a screening procedure where panels of allergic patients sera will be used for detection of binding between specific immunoglobulins of class IgE and proteins from „novel” food. Such strategy will require a collection of large serum banks based on well-characterized patients. The new approach will allow describing an unknown allergen epitopes. The paper describes some examples suggested by the FAO/WHO 2001 Decision Tree concerning ice-structuring protein derived from arctic fish, microbial transglutaminase, soybeans proteins (GMO and wild), α-amylase and Nangai nut with the use of human sera as a key step procedure in assessment of food allergenicity.

  ANALYTICS

  • 6 Application of Molecular Biology Achievements in Food Microbiology – Robert Palka
   • The article discusses the development of the so-called quick microbiological methods, the aim of which is detecting microorganisms, e.g. in food. The article presents the most important used methods of molecular biology, that is PCR and its modification-the so-called Real-Time PCR which allowed to mark the product of PCR reaction in terms of quantity. The article also discussed the technique of molecular probes and RFLP as well as the method of specific and non-specific detection connected with Real-Time PCR products – the so-called genetic probes and the way they work, taking as a model one of them.

  PRODUCTION HYGIENE

  • 10 Hygienic Design in Food Industry – Katarzyna Godlewska
   • The purpose of this article is to evaluate influence of various factors on efficiency of hygienisation. The hygienic design of equipment plays an important role in controlling the microbiological safety and quality of the manufactured products. Effective hygienisation is possible when construction of factory building prevent cross-contamination, surfaces are smooth and free from crevices, corners are not sharp, protrusions and shadow zones are absent. Equipment must be self-drainable to make it possible to remove all residues of product and chemicals. Design of hygienization in meat factory is discussed as an example.
  • 14 Hygiene in Manufacturing of Non-alcoholic Refreshing Soft Drinks. Cleaning and Disinfection of Processing Lines – Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • Demands regarding non-alcoholic soft drinks are constantly increasing both in terms of quality and shelf-life. That is why, apart from optimal choice of raw materials and modern technology of manufacturing (the said aspects are discussed in detail in issue No 6 and 7 of Przemysł Spożywczy of 2005), strict hygiene rules must be observed. Hygiene of manufacturing process (cleaning and disinfection of processing lines) is one of the main elements in technology of non-alcoholic soft drinks owing to the fact, that lawfully accepted dose of preservatives in the process of manufacturing is not fully preventing growth of microorganisms.
  • 18 Methods to Remove Bacterial Biofilms from Solid Surfaces – Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
   • Microbiological biofilm that forms on the abiotic surfaces is a source of hygienic threat. Microorganisms growing in microcolonies initiate complex mechanisms that protect the cells against antimicrobial factors. The biofilm structure, slower growth of the cells, secretion of extracellular polysaccharides and quorum sensing system are the major factors determining bacterial biofilm resistance to disinfectants. In the paper the methods of eliminating the bacterial biofilm from abiotic surfaces were characterized. The influence of abiotic surface porosity on initial stage of biofilm formation was also described.

  PACKAGING

  • 24 Influence of Packaging Materials on Food Safety – Mirosław Bohdan

  FOOD SAFETY

  • 28 New Tools Supporting Food Safety Programs – Waldemar Dzwolak
   • Some new concepts of food safety development are described in the paper. A main part of these concepts is Appropriate Level of Protection (ALOP) referred to public health goals. This goals must be translated into operational level by implementation Food Safety Objective (FSO), defining levels of food safety hazards during consumption, as well as Performance Objective (PO) describing hazard levels at steps before food is consumed. All hazard levels expressed as FSO and PO must lead to the ALOP. Achievement of FSO and PO is much easier if Performance Criterion (PC) is developed, which defines particular control measures necessary to control hazard levels in food. Furthermore, PC should be articulated as Process Criteria (PrC) describing parameters of control measures which are required to reach appropriate performance of PC. A supplementary tool supporting food safety programs is Microbiological Criterion (MC). This tool may be very helpful during validation and verification during system implementation.

  ECONOMICS

  • 32 Cost of Quality in Food Industry Enterprise – Urszula Balon
   • Quality costs analysis is a very efficient tool of management that brings about a lot of profits to a food industry enterprise. The implementation of quality costs calculation lets to expose costs of the internal discordance as well as to evaluate the functioning of quality management system’s efficiency in the enterprise. There is a quality cost calculation model implemented in a food industry enterprise is presented in this paper.

  MARKET

  • 38 The Most Valuable Polish Brands – Hanna Górska-Warsewicz
   • The increase of importance of the brand on the Polish market is connected with its functions guaranteeing the high quality of the product. The brand is the obligation of the producer that a determined set of functional benefits connected with composition described on the packaging and the nutritional value has the offered product. In the article results of the Third Ranking of the Most Valuable Polish Brand were introduced, published by Rzeczpospolita in cooperation of the company Ernst & Young and the market research agency ACNielsen. The special attention was given to detailed rankings in the scope of the strength of the brand, its prestige, the power, the perceived value and the perceived quality.

  (więcej…)

  Contents 1/2007

  wtorek, Marzec 17th, 2009

  okladka Przemysł Spożywczy 1/2007

  FOOD – FEEDING

  • 2 Progress in Food Manufacture and Nutrition Recommendations – J. Gawęcki
   • In this paper the relationships between food production and nutrition recommendations have been presented. Activities of food producers undertaken to improve nutrition value of foods do not always have to turn out to be beneficial for the health of consumers. This problem has been perceived by the EU experts and led to elaboration of the new regulations that may significantly influence the food market in the future.
  • 6 Consumer of the XXIth Century – E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki
   • The up-to-date research results of consumer preferences and attitudes towards transgenic, functional, ecological, convenience and unfamiliar foods have been presented. The improper attitudes towards various forms of food have often resulted from unfamiliarity of foods (neophobia) or of their effects on health (functional and transgenic food). The organic food is assumed as food safe for health, of higher nutritive value and better sensory attributes than traditional food. Convenience food is a significant factor of life style, especially for young people, keeping little households.

  SCIENCE

  • 10 From Biochemistry to Modern Biotechnology – J. R. Warchalewski
   • In this article, important scientific discoveries have been reviewed which influenced formation of contemporary, environment-friendly biotechnology and beginning of transgenic food production. From the historical point of view, the first biochemical research was dated at the end of XVIII century, while their dynamic development came on in the middle of XX century. The discovery of deoxyribonucleic acid (DNA) structure by Jams Watson and Francis Crick (Nobel Laureates – 1962) was recognized by many scientific authorities as crucial, which led to birth of molecular biology and in consequence, modern biotechnology. However, modern biotechnology full potential may only be implemented when its tools, such as genome-reading technology will be inexpensive and easily accessible.

  TECHNOLOGY

  • 15 Microwaves in Food Industry – R. Parosa

  MARKET

  • 24 Enrichment of Food – Declared and Real Values – D. Jantarska, B. Ratkovska, H. Kunachowicz
   • This work concerns the comparison of vitamin C and calcium level, as declared on the label with the quantity estimated analytically in fortified products available on Warsaw market. The excess amount of vitamin C applied while fortification process of food was recorded in the research. Any differences between calcium quantity estimated and declared on the label were not, however, found. At the end of 2006, test of the EU Regulation on adding vitamins and minerals and other substances was published. The mentioned regulation will be obligatory in all EU Member States and will replace national rules concerning facultative enrichment of food.
  • 28 British Food Market – M. Dembiński
  • 30 Polish Food Enterprises on the 2000 Ranking List – J. Drożdż
   • Although the companies of the food industry recorded on The 2000 List „Rzeczpospolita” journal represent merely about 7% of the firms performing in the sector, their share in the sector’s income is significant and amounts to over 50%. All the branches of the food industry are noted on the List, nevertheless, the dairy, meat, feed-manufacturing and fruit and vegetable sectors were most frequently represented. The representation of the other branches was less numerous, however, those were the big companies with a high share in the turnover of their sectors.

  TRAINING

  • 34 The Ways of Promoting Creativity of Workers in the Organization – E. Jerzyk
   • Together with increasing worldwide competition and ever more pressing environmental turbulence, the ability of organizations to innovate is seen as a key to its success. Introducing new products and new technology, adopt and reinvent organization in changing market is a need and necessary to companies which want to increase and develop. In this paper, I will present my views of individual characteristics and attributes of the workplace that enhance and promote creativity of workers. Author thinks that organizations can promote creativity more through planning, coordination creativity policy and creating proper work environment, than employment of creativity people.

  TECHNICS

  • 38 Taropak 2006 and Polagra. Packages and Packing Equipment for Food Industry – A. Górecka
  • 38 The Latest Technology and Innovative Products of Taropak’2006

  (więcej…)

  Spis treści 12/2008

  wtorek, Styczeń 27th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 12/2008RYNEK

  • 6 Zmiany w konsumpcji żywności w Polsce – Krystyna Kuśmierczyk, Dorota Szepieniec-Puchalska
   • Przeobrażenia społeczno-gospodarcze, które rozpoczęły się kilkanaście lat temu przyczyniły się w istotny sposób do zmian w zachowaniach konsumentów na rynku, ich wymaganiach i preferencjach, także w odżywianiu się. Mamy przy tym do czynienia nie tylko ze zmianami w ilości i jakości spożywanej żywności, ale także w strukturze konsumpcji. W Polsce obserwuje się już tendencje charakterystyczne dla społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych, pojawiły się też nowe segmenty na rynku artykułów spożywczych.
  • 14 Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego – Tomasz Wierzejski, Mirosław Gornowicz
   • Sektor rolno-spożywczy ma bardzo duże znaczenie w umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki. W latach 2004-2007 żywność stanowiła średnio 9,6% eksportu oraz 6,5% importu Polski. Na rynki zagraniczne najwięcej sprzedają producenci głównych branż polskiego sektora rolno-spożywczego, tj.: mięsnej, mleczarskiej oraz przetworów owocowych i owoców. Jednak według wskaźnika internacjonalizacji, wyznaczonego jako udział eksportu w produkcji całkowitej branży, najbardziej umiędzynarodowione są branże wyspecjalizowane w eksporcie, tj. rybna i piekarsko-ciastkarska. Do głównych przyczyn zróżnicowania branżowego internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce zalicza się wielkość konsumpcji na rynku wewnętrznym, pozycję na rynku światowym, wielkość popytu zagranicznego oraz warunki ekonomiczne transakcji z partnerami zagranicznymi.

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 20 Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
   • „Eksport polskiej żywności: Nowe szanse, stare zagrożenia” – pod takim tytułem 22 października br. w salach Pałacu Belwederskiego w Warszawie odbyła się konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Tematem przewodnim konferencji była promocja polskiej żywności, a w tym kontekście potrzeba spójnej, skoordynowanej strategii urzędów i instytucji związanych z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Gospodarki oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Organizatorami konferencji były: Kancelaria Prezydenta RP oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  FUNDUSZE UNIJNE

  • 22 Zachęty inwestycyjne z funduszy publicznych – Michał Turczyk
   • Firmy działające w sektorze przetwórstwa spożywczego uzyskają nowe możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem środków pomocy publicznej. Dotychczas te przedsiębiorstwa mogły korzystać jedynie z zachęt inwestycyjnych dostępnych w ramach funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich (PROW). Od połowy 2008 r. sektor przetwórstwa uzyskał znacznie łatwiejszy dostęp do korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka podjął decyzję, że od początku 2009 r. będzie istniała możliwość ubiegania się o wsparcie przedsięwzięć w ramach pomocy regionalnej dostępnej w PO IG.
  • 26 Jak polski przemysł mleczarski korzystał z programu SAPARD – Katarzyna Gradziuk
   • Warunkiem koniecznym funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego na europejskim rynku było ich dostosowanie do wspólnotowych standardów sanitarnych i weterynaryjnych. Ożywienie inwestycyjne obserwowane w latach 2002-2006 wynikało z przyspieszenia procesów dostosowawczych zakładów mleczarskich do nowych warunków. Jednym ze źródeł inwestycji były środki programu SAPARD. W artykule omówiono ich znaczenie w procesie dostosowania branży mleczarskiej w ujęciu regionalnym.

  TARGI

  • 30 Bogata ekspozycja urządzeń i dodatków do żywności – Agnieszka Górecka
   • Na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych Polagra-Tech 2008 wystawcy zaprezentowali swoje innowacyjne produkty w branżowych salonach tematycznych: maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego oraz salonu przemysłu piekarskiego i cukierniczego, a także salonu dodatków do żywności. W tegorocznej edycji Polagry-Tech na powierzchni ekspozycyjnej ponad 13 500 m2 swoją ofertę przedstawiło ponad 350 firm z 20 krajów.
  • 32 Urządzenia nagrodzone Złotymi Medalami Polagry-Tech
  • 33 Dominujący Taropak – Henryk Piekut
   • Tradycyjnie i nieprzypadkowo, od wielu lat Salon Taropak odbywa się równocześnie z Polagrą. Porównując liczbę zajętych pawilonów targowych oraz panujący w nich ruch odnosiło się wrażenie, że były one większe niż targi Polagra-Food i Polagra-Tech. Nic dziwnego, bo w ramach Międzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak (15-18 września br.) można było zapoznać się z ofertą 800 wystawców i rekordową w historii salonu – ogółem 294 z 31 krajów – prezentacją firm z zagranicy. Praktycznie co trzeci wystawca był zza granicy – tradycyjnie dla tej imprezy najwięcej firm było z Włoch (84) i Niemiec (71). Poznań był jednocześnie miejscem największej wystawy branży logistycznej w Polsce. W trakcie targów można było wiele dowiedzieć się o technice pakowania – zwłaszcza od doradców technicznych obecnych w wielu pawilonach.
  • 35 Ciekawe produkty nagrodzone Złotymi Medalami Taropaku
  • 36 Nagrody i wyróżnienia konkursu PakStar
   • Podczas targów Taropak 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar, które były prezentowane na stoisku Polskiej Izby Opakowań oraz Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Tam też wystawiono nagrodzone projekty I Krajowego Konkursu Projektów Opakowań Student PakStar. Celem obu konkursów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań zmierzających do doskonalenia opakowań oraz lepszej ochrony pakowanych wyrobów.

  ŻYWNOŚĆ

  • 38 Najczęściej wybierane marki na rynku żywności mrożonej – Hanna Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono cechy najczęściej wybieranych marek żywności mrożonej z uwzględnieniem znajomości marek, dostępności w placówkach sprzedaży detalicznej oraz jednolitego wizerunku. Przeanalizowano znaczenie marki w przypadku mrożonych warzyw, mieszanek warzywnych, zup, owoców, pizzy, frytek, dań gotowych. Wskazano na marki handlowe jako zagrożenie dla marek producentów.
  • 44 Marketing żywności ekologicznej – Bogna Pilarczyk
   • W artykule podjęto próbę zdefiniowania istoty marketingu żywności ekologicznej i ukazania ważniejszych obszarów właściwych dla tego marketingu. Wskazano na powiązania marketingu ekożywności z marketingiem ekologicznym, społecznym, relacji, strategicznym i kompleksowej jakości. Przedstawiono istotę orientacji marketingowej podmiotów działających na rynku żywnościowych produktów ekologicznych. Właściwe dla tej orientacji są: badania rynku stanowiące podstawę podejmowania decyzji, segmentacja nabywców ekologicznej żywności, a także odpowiednia kompozycja marketingu mix. Produkt, jakim jest ekożywność, jest wytwarzany zgodnie z wymaganiami ekologii i oferowany na rynku po cenach wyższych niż przeciętne. Dystrybucja odbywa się raczej krótkimi kanałami, a promocja ma ograniczony zasięg.
  • 47 Ekologiczne targi w Norymberdze – Agnieszka Górecka
   • Międzynarodowe Targi Produktów Ekologicznych – BioFach odbywają się co roku w Norymberdze. W przyszłym roku (19-22 lutego) będą świętować już 20-lecie swojego istnienia. W październiku br. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa targów BioFach zorganizowana dla prasy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Nasza redakcja również została na nią zaproszona. Podczas konferencji zaprezentowano rozwój rynku bioproduktów w Europie, a także omówiono wiele ciekawych wydarzeń przygotowanych na najbliższą, jubileuszową edycję targów.
  • 48 Rynek brytyjski – wyzwanie dla polskich producentów żywności – Agnieszka Górecka
   • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), funkcjonująca w Polsce od 1992 r., podejmuje działania mające na celu rozwój polsko-brytyjskich kontaktów gospodarczych. Już po raz trzeci w listopadzie w Falentach k. Warszawy odbyło się Brytyjsko-Polskie Forum Branży Rolno-Spożywczej organizowane przez tą Izbę. Forum stanowi doskonałą okazję do uzyskania rzetelnej informacji nt. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, współpracy z brytyjskimi firmami, umożliwia także nawiązanie kontaktów biznesowych.

  OPROGRAMOWANIE

  • 49 System ERP wspiera zarządzanie jakością – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Poprawa wydajności produkcji i racjonalizacja kosztów leżą u podstaw sukcesu rynkowego. Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjnych i automatyki przemysłowej, przedsiębiorstwa powinny nie tylko je znać, ale i umiejętnie wykorzystać ich możliwości racjonalizacyjne. W laboratoriach przemysłu spożywczego istotne znaczenie mają czas i jakość wykonania analiz, a implementacja odpowiednich systemów IT można zoptymalizować procesy laboratoryjne i administracyjne.

  KONFERENCJE

  • 50 Przyszłość opakowań biodegradowalnych – Hanna Żakowska
   • 30 września 2008 r. w Warszawie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” zorganizowana przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPiW PAN) oraz Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO). Celem konferencji było przedstawienie perspektyw rozwoju rynku opakowań biodegradowalnych, zaprezentowanie prac badawczych nad nowymi polimerami oraz dodatkami poprawiającymi ich właściwości, w tym osiągnięć krajowych jednostek badawczych, a także europejskich i krajowych doświadczeń produkcyjnych oraz wymagań prawnych, jakie opakowania biodegradowalne powinny spełniać (systemy certyfikacji).
  • 51 Monitoring zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym – Agnieszka Górecka
   • ISOQAR CEE – jednostka certyfikująca, Hamilton Poland – firma m.in. wykonująca badania laboratoryjne oraz Loma System – oferująca detektory metali to organizatorzy seminarium „Monitoring zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym”, które odbyło się w październiku br. Było ono poświęcone zagrożeniom bezpieczeństwa żywności związanym z zanieczyszczeniami fizycznymi i chemicznymi, a także ocenie ryzyka wystąpienia tych zagrożeń oraz ich kontroli i identyfikacji.

  54 INFORMACJE BIZNESOWE

  56 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  (więcej…)

  Spis treści 11/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

  • 2 Liderzy handlu detalicznego żywnością – Edward Maleszy
   • Postępujące procesy konsolidacyjne na polskim rynku artykułów żywnościowych powodują wyodrębnianie się przedsiębiorstw z sieciami handlowymi o coraz silniejszej pozycji rynkowej. Przebiegają one stopniowo i mimo ich nasilenia się (a nawet przełomu) w ostatnich latach rynek polski jest nadal rozdrobniony. W artykule poddano analizie dokonujące się zmiany, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw z sieciami handlowymi, skupiając uwagę na liderach handlu detalicznego żywnością. Wskazano na istotne kierunki rozwoju odnoszące się zwłaszcza do form handlu i kierunków ekspansji głównych graczy na rynku FMCG.
  • 8 Budowanie przewagi konkurencyjnej firm spożywczych
   • W budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku producenci wyrobów spożywczych mogą korzystać z informacji o stanie rynku żywności, poziomie dochodów ludności, zmianach w zachowaniach konsumentów, a także z wyników badań analizujących reakcje nabywców na promocje cenowe. Ważna jest też wiedza o zarządzaniu produktem w kontekście ustalania portfela produktu w zależności od strategii firmy, cyklu życia produktu, a także jego funkcji. To najistotniejsze zagadnienia, o których dyskutowano na panelu pt. „Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej firm spożywczych” zorganizowanym przez redakcję „Przemysłu Spożywczego” przy współudziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego i Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas targów Polagra-Food i Polagra-Tech w Poznaniu.
  • 10 Rola ekspozycji w kanałach dystrybucji – Jarosław Mruk
   • We współczesnym świecie liczba przekazów marketingowych już dawno przekroczyła możliwości percepcji i zapamiętywania przez konsumenta, dlatego jest on coraz trudniejszym celem dla działań marketingowych producentów czy właścicieli marek. Wiedząc, że wiele decyzji konsumenci podejmują przed półką sklepową, producenci i właściciele marek powinni większą uwagę zwrócić na komunikację w miejscach sprzedaży.
  • 18 Elektroniczna gospodarka w przemyśle spożywczym – Anna Kosmacz-Chodorowska
   • Polska po włączaniu do struktur UE znacznie rozszerzyła rynek zbytu dla towarów krajowych producentów, w tym opakowań. Zyskała także możliwości korzystania z szerokiego dostępu do surowców, materiałów i wyrobów producentów zachodnich. Podstawowym jednak warunkiem wykorzystania nowych możliwości było nie tylko spełnienie obowiązujących w UE standardów dotyczących jakości produkowanych wyrobów, lecz także wprowadzenie systemów organizacji i zarządzania przepływem produktów, informacji i dokumentów tam obowiązujących.
  • 19 Dlaczego etykieta logistyczna GS1? – Anna Kosmacz-Chodorowska
   • W artykule omówiono m.in. celowość wdrażania etykiety logistycznej, podano także wskazówki, jak wydrukować taką etykietę i z użyciem jakich narzędzi ją wdrożyć, aby spełniała wszelkie wymagania merytoryczne i techniczne, a jej tworzenie było możliwie proste i tanie, zwłaszcza dla małych i średnich firm.

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 22 Cenne polskie surowce do produkcji biopreparatów – Jacek Leonkiewicz
   • Współczesna cywilizacja, oprócz dynamicznego rozwoju technologii i nauki praktycznie we wszystkich  dziedzinach, niesie ze sobą również wiele zagrożeń, w tym coraz poważniejszych problemów związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Otyłość, cukrzyca czy osteoporoza występują coraz powszechniej i oprócz dotkliwości dla każdego chorego, stanowią przyczynę poważnych kosztów społecznych. W USA w ciągu ostatnich 40 lat stwierdzono wzrost zachorowań na nowotwory o 50%. W Polsce niepokoi fakt, że coraz częściej na nowotwory krwi i kości zapadają młodzi ludzie. Jeśli do tego dodamy choroby układu krążenia, problemy z lekoopornością, uczulenia, a także choroby przewodu pokarmowego, to należy postawić sobie pytanie o przyszłość polskiego społeczeństwa w przypadku braku podjęcia szybkich działań zaradczych?

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 25 Konferencja Stowarzyszenia na Polagrze Food
   • Podczas tegorocznych targów Polagra-Food Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników PrzemysłuSpożywczego wraz z redakcjami czasopism branży spożywczej i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zorganizowało sześć paneli poświęconych aktualnym problemom w przetwórstwie żywności. Spotkania te na stałe wkomponowały się w kalendarz imprez towarzyszących Polagrze i cieszyły się dużym zainteresowaniem producentów, środowiska naukowego związanego z przetwórstwem żywności i organizacji działających na rzecz tej branży.

  TARGI

  • 26 Najciekawsze wydarzenia i produkty spożywcze – Agnieszka Górecka
   • Polagra-Food, dzięki bogatej ekspozycji i licznym wydarzeniom towarzyszącym, to bez wątpienia najważniejsze międzynarodowe targi wyrobów spożywczych i gastronomii organizowane w Polsce. W tym roku targi obejmowały pięć salonów tematycznych: gastronomia, wyroby spożywcze i napoje, wina i alkohole, franchising oraz wyposażenie sklepów.

  OPROGRAMOWANIE

  • 30 Systemy magazynowania i kompletacji zapewniają przejrzystość procesów i zmniejszenie kosztów. Cz. 2 – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk 
   • Podstawą działań racjonalizacyjnych mogą być dobrze zaplanowane i zrealizowane systemy kompletacji oraz systemy magazynowe, które zmieniają się w zależności od struktury artykułów, zleceń i ruchów magazynowych. Dla kompleksowej koncepcji logistycznej mają znaczenie aktualne dane, wskaźniki, analizy „wąskich gardeł” i symulacje procesów. Wiadomo, że inwestycje tylko w nowe rozwiązania techniczne nie zagwarantują pełnego sukcesu. Integracja jest podstawą wydajnych i kompleksowych rozwiązań logistycznych.

  RYNEK

  • 32 Ceny żywności pochodzenia zwierzęcego – Robert Mroczek
   • Ceny produktów rolnych i żywności podlegają znacznym wahaniom. Większość produktów rolnych i żywności podrożała w krajach nowych członków w roku akcesji do Unii Europejskiej. Był to impuls do wyraźnego wzrostu cen na wszystkich poziomach łańcucha żywnościowego. Dynamika tego zjawiska była różna i zależała od wielu czynników, m.in. od rodzaju produktu, pozycji producenta (kraju), konkurencji oraz zamożności społeczeństwa. We Wspólnocie postępuje proces wyrównywania się cen, aczkolwiek nadal występują duże różnice cen produktów rolniczych i żywności w poszczególnych krajach. Drugi znaczący wzrost cen żywności na rynku unijnym miał miejsce w 2007 r., a jego przyczyną były zjawiska globalne, m.in. zwiększony popyt na świecie (Chiny, Indie), większe zainteresowanie biopaliwami oraz działania spekulacyjne.
  • 38 Trudny dla importerów rynek ryżu
   • Rynek ryżu, podstawowego produktu spożywczego dla połowy ludzkości, przeżywał na początku dramatyczne wstrząsy. Po 70-procentowym wzroście cen w 2007 r., silna wzrostowa tendencja cenowa utrzymywała się także w pierwszych miesiącach 2008 r. Cena ryżu z Tajlandii (Thai Grade B), która przed rokiem nie przekraczała 325 USD/t, w końcu kwietnia br. wzrosła do 960 USD/t!

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 42 Zdolności adhezyjne Proteus vulgaris zagrożeniem dla przemysłu spożywczego – Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
   • Identyfikacja komórek Proteus vulgaris w badaniach wody ma znaczenie dla zapewnienia jakości produktów spożywczych. Obecność tych drobnoustrojów w żywności może powodować trudne do leczenia biegunki i wymioty u ludzi. Proteus vulgaris może być również przyczyną niekorzystnych zmian organoleptycznych żywności. W artykule omówiono gatunek Proteus vulgaris, scharakteryzowano podstawowe testy identyfikujące te mikroorganizmy w próbach wody, a także podstawowe czynniki warunkujące proces adhezji Proteus vulgaris do powierzchni stałych. Dokonano również przeglądu podstawowych metod do oceny tego zjawiska.
  • 46 Bakterie Aeromonas sp. – nowy wskaźnik mikrobiologiczny? – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
   • Pałeczki należące do rodzaju Aeromonas wykazują podobne właściwości biochemiczne jak pałeczki z grupy coli. Mogą wywoływać choroby u zwierząt i ludzi, a ponadto charakteryzują je silne właściwości adhezyjne. Wzrost tych bakterii w systemach dystrybucji wody prowadzi zwykle do tworzenia biofilmów. Oznaczanie bakterii Aeromonas sp. w wodzie nie jest obligatoryjne. Jednak wyniki badań mikrobiologicznych wody sugerują uznanie tych bakterii jako wskaźników potencjalnej kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 48 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska

  KONFERENCJE

  • 50 Zamieszanie wokół PROW – Henryk Piekut
   • Tuż przed gwałtownym spadkiem wartości złotówki, 21 października br. w Falentach k. Warszawy, z inicjatywy redakcji „Agro Trendy”, spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, szefowie agencji wspierających rolnictwo i przetwórstwo, naukowcy oraz reprezentanci wszystkich branż przetwórstwa rolnego, aby dyskutować nad problemami nękającymi branżę spożywczą, a także nad perspektywami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

  51 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 10/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  RYNEK

  • 2 Produkcja i przetwórstwo mleka w Polsce – Jadwiga Seremak-Bulgeas
   • W Polsce stabilizacji wielkości produkcji mleka od 2000 r. towarzyszyły intensywne przemiany strukturalne w produkcji i przetwórstwie mleka. Wzrost cen skupu po integracji i poprawa kondycji finansowej przetwórstwa mleka spowodowały zwiększenie zainteresowania produkcją i przerobem mleka oraz zahamowały dynamikę zmian. Znaczny wzrost cen skupu w 2007 r. pod wpływem niespotykanej koniunktury stał się główną przyczyną pogorszenia kondycji finansowej przetwórstwa i spadku cen skupu mleka w 2008 r., gdy tendencje cenowe na świecie odwróciły się. W najbliższym czasie przyspieszeniu ulegną procesy koncentracji w sferze produkcji i konsolidacji kapitału w sferze przetwórstwa.
  • 10 Popyt na produkty mleczarskie – Krystyna Świetlik
   • Wysoki wzrost cen i spadek dochodów realnych gospodarstw domowych spowodował istotne obniżenie spożycia artykułów mleczarskich i masła w latach 2004-2005. Szybki rozwój gospodarczy Polski po wejściu do UE i znacząca poprawa sytuacji dochodowej ludności wpłynęły na ożywienie popytu. Wzrostowi spożycia artykułów mleczarskich w latach 2006-2008 towarzyszyły istotne zmiany strukturalne – wzrost popytu na wysoko przetworzone produkty przy jednoczesnym zmniejszeniu zainteresowania konsumentów tradycyjnymi wyrobami, ograniczeniu samozaopatrzenia i zwiększeniu zakupów rynkowych.
  • 18 Produkty mleczarskie – eksport, import – Piotr Szajner
   • W pierwszym półroczu 2008 r. sektor mleczarski miał dużą nadwyżkę eksportu nad importem w ujęciu wartościowym. Zdecydowały o tym wysokie ceny uzyskiwane na rynkach zewnętrznych. Wolumen eksportu wykazywał niewielkie zmiany głównie z powodu systemu kwot mlecznych. Nastąpiły dalsze korzystne zmiany w strukturze towarowej wywozu, a głównym rynkiem zbytu pozostaje UE. W drugiej połowie 2008 r. może wystąpić wzrost wolumenu wywozu w wyniku zwiększenia kwoty mlecznej oraz spadku cen na rynku krajowym. Handel zagraniczny pozostanie ważnym czynnikiem stabilizującym rynek krajowy.

  TECHNIKA – TECHNOLOGIA

  • 24 Dodatki w produkcji masła i miksów na bazie tłuszczu mlecznego – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
   • Masło to produkt typu woda w oleju, zawierający tylko tłuszcz mleczny. Rozwój cywilizacji i nauki oraz oczekiwania konsumentów sprawiły, że obecnie na rynku jest dostępne masło niskotłuszczowe, a także miksy masła i margaryny pełniące funkcję smarowideł. W ich produkcji konieczne jest jednak użycie dodatków mających utrwalić produkt i upodobnić go do prawdziwego masła. Niniejszy artykuł jest przeglądem substancji dodatkowych stosowanych w produkcji masła i smarowideł na bazie tłuszczu mlecznego.
  • 30 Sery regionalne – potencjalne źródło bakterii Listeria monocytogenes – Anna Sip, Michał Więckowicz, Włodzimierz Grajek
   • Sery regionalne wytwarzane w warunkach nieprzemysłowych są narażone na zanieczyszczenia patogennymi bakteriami Listeria monocytogenes na wielu etapach produkcji. W artykule przedstawiono zagrożenia mikrobiologiczne związane z produkcją serów regionalnych. Szczególną uwagę zwrócono na występowanie w nich chorobotwórczych dla człowieka bakterii Listeria monocytogenes. Szczegółowo omówiono źródła zanieczyszczeń serów tymi bakteriami oraz przedstawiono warunki sprzyjające ich rozwojowi. Opisano również biologiczne metody oddziaływania na rozwój Listeria. Omówiono znaczenie, jakie w ochronie serów regionalnych przed rozwojem L. monocytogenes mają bakteriocyny oraz bakterie zdolne do ich syntezy.
  • 38 „Przemysł Spożywczy” – najlepszym czasopismem branżowym
   • Towarzystwo Kultury Technicznej działające przy Naczelnej Organizacji Technicznej od ponad dwudziestu lat zajmuje się upowszechnianiem i rozwijaniem kultury technicznej, co nabrało szczególnego znaczenia w okresie kryzysu nauk technicznych w Polsce. Ważnymi celami działalności Towarzystwa są m.in. pobudzanie do twórczości technicznej i kształtowanie humanistycznych postaw wobec techniki. Takie cele w swojej działalności wydawniczej stawia sobie również „Przemysł Spożywczy”, miesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego NOT wydawany od 1946 r.
  • 40 Modyfikacje tłuszczów – przeestryfikowanie i inne metody – Małgorzata Kowalska, Anna Żbikowska, Krzysztof Krygier, Bolesław Kowalski
   • Tłuszcze pozyskane bezpośrednio z surowców roślinnych lub zwierzęcych nie zawsze spełniają oczekiwania technologów, żywieniowców czy konsumentów. Dlatego można je poddać procesom (modyfikacjom) mającym na celu uzyskanie produktów o pożądanych właściwościach (określonej plastyczności, temperaturze topnienia, formie krystalicznej czy składzie). Modyfikacje mogą być prowadzone na drodze chemicznej, fizycznej lub biologicznej. Każda z metod ma zarówno zalety, jak i wady. Wybór metody zależy od rodzaju tłuszczu, jaki chce się otrzymać.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 44 Ekonomiczne skutki wdrożenia systemu HACCP – Joanna Trafiałek, Danuta Kołożyn-Krajewska
   • Od 1 stycznia 2006 r. wszystkie firmy sektora spożywczego są zobowiązane do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawie zasad systemu HACCP. Implementacja systemu HACCP przynosi wiele wymiernych korzyści. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w małych i średnich firmach branży spożywczej w Polsce, analizowano korzyści wynikające z wdrożenia systemu. Osiągane korzyści podzielono na trzy grupy: poprawa jakości żywności, czynniki niematerialne oraz czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule pokazano inne – niż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego – pozytywne skutki wynikające z wdrożenia i realizowania systemu HACCP. Największe ekonomiczne korzyści wynikające z wdrożenia zasad systemu HACCP to: utrzymanie się na rynku oraz zdobycie nowych odbiorców.

  OPROGRAMOWANIE

  • 48 Systemy magazynowania i kompletacji zapewniają przejrzystość procesów i zmniejszenie kosztów – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Nowoczesne systemy gospodarki towarowej konfrontowane są z nowymi wymaganiami logistycznymi. Przedsiębiorstwa są niejako zmuszone do wprowadzania zmian i optymalizacji w celu zagwarantowania sobie dobrej pozycji rynkowej. Podstawą działań racjonalizacyjnych mogą być dobrze zaplanowane i zrealizowane systemy kompletacji oraz systemy magazynowe, które elastycznie reagują na zmianę struktury artykułów, zleceń i ruchów magazynowych. Ponadto dla kompleksowej koncepcji logistycznej mają znaczenie aktualne dane, wskaźniki, analizy „wąskich gardeł” i symulacje procesów. Wiadomo, że inwestowanie tylko w nowe rozwiązania techniczne nie zagwarantuje pełnego sukcesu. Dlatego integracja jest podstawą wydajnych i kompleksowych rozwiązań logistycznych.

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • 50 Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych – Hanna Żakowska
   • W Polsce odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi wykorzystującemu termoplastyczne właściwości materiałów. Większość technologii dotyczy przetwarzania odpadów z PE i PP oraz butelek z PET. Odpady z tworzyw sztucznych mogą zawierać zanieczyszczenia pochodzące z pakowanych produktów, zanieczyszczenia wynikające z niewłaściwego wykorzystywania oraz z zastosowania substancji niedozwolonych. Z tego względu konieczne było ustanowienie szczególnych wymagań gwarantujących wykorzystanie surowców z recyklingu do kontaktu z żywnością (rozporządzenie Komisji 282/2008).
  • 56 Biopaliwa – prawda i mity – Piotr Tomasik, Jerzy Jamroz
   • W artykule omówiono – na tle konwencjonalnych petropaliw – biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe pierwszej, drugiej i trzeciej generacji, ich zalety i wady techniczne, przesłanki ekonomiczne ich produkcji oraz prawdopodobne możliwości rozwoju ich produkcji. Przedstawiono też krytyczne głosy opinii światowej dotyczące wprowadzania biopaliw. Przytaczane argumenty przeciwko biopaliwom są poparte faktami wskazującymi, że biopaliwa pierwszej i drugiej generacji nie spełnią pokładanych w nich nadziei, przede wszystkim ze względu na nierealistyczne założenia co do możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Omówiono także negatywne skutki ekologiczne, polityczne i społeczne wynikające z produkcji biopaliw.
  • 60 Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko naturalne – Armand Kasztelan
   • W artykule przedstawiono charakterystykę oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko naturalne w Polsce. W tym celu przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych z 2000 i 2006 r. dotyczących wykorzystania wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji ścieków i ilości wytwarzanych odpadów. Wyniki badań pokazały, że najbardziej uciążliwymi dla środowiska branżami przemysłu spożywczego są: w zakresie ilości wykorzystywanej wody – przemysł napojowy; w odniesieniu do ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza – przemysł cukrowniczy; w zakresie emisji ścieków – przemysł cukrowniczy i mleczarski, natomiast w dziedzinie gospodarki odpadami – przemysł cukrowniczy.

  66 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  68 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 9/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okladka nr 9/2008RYNEK

  • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw w Polsce – Bożena Nosecka
   • Od połowy lat dziewięćdziesiątych dynamicznie rośnie w Polsce produkcja warzyw mrożonych. W ostatnich latach, z powodu rosnącego spożycia na rynku wewnętrznym zmniejsza się udział eksportu w produkcji tych przetworów. Wolniejsze jest tempo wzrostu produkcji owoców mrożonych, a udział eksportu w produkcji zmienia się w poszczególnych latach w zależności od relacji cen w eksporcie i na rynku wewnętrznym. Nie zmienia się bezpośrednie spożycie owoców mrożonych, a rośnie zapotrzebowanie na te produkty w produkcji dżemów, konfitur i w przemyśle mleczarskim. Tendencji wzrostowych nie wykazują ceny detaliczne i eksportowe owoców mrożonych, a wzrastają w ostatnich latach ceny na krajowym i europejskim rynku warzyw mrożonych. W najbliższych latach utrzyma się tendencja wzrostowa produkcji, spożycia i cen mrożonych warzyw.
  • 8 Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne – Monika Hoffmann, Franciszek Świderski
   • Napoje energetyzujące to środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, których zadaniem jest zwiększenie efektywności organizmu oraz regeneracja potencjału psychofizycznego. Ich konsumpcja w ostatnich latach bardzo dynamicznie wzrasta, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co związane jest z aktywnym i stresującym stylem życia. Podstawowe składniki bioaktywne tych napojów to kofeina i tauryna, a także inozytol, glukuronolakton i karnityna. Ich fizjologiczna aktywność jest wciąż badana, jednak działanie napojów energetyzujących związane z psychicznym i fizycznym pobudzeniem organizmu jest dobrze udokumentowane. Napoje energetyzujące stosowane zgodnie z przeznaczeniem przynoszą wiele korzyści: pobudzają układ nerwowy, skracają czas reakcji, poprawiają funkcje poznawcze oraz mobilizują organizm do dłuższego wysiłku psychicznego i fizycznego.
  • 14 Zmiany cen produktów rolnych i detalicznych w Unii Europejskiej – Agnieszka Judzińska
   • W ostatnich latach w Unii Europejskiej obserwowany był stały wzrost cen produktów rolno-spożywczych. Dynamika zmian cen żywności była znacznie wyższa w nowych państwach członkowskich niż w krajach „piętnastki”. Jednakże w Polsce tempo wzrostu cen poszczególnych produktów było niższe niż w pozostałych krajach UE-12. Żywność pochodzenia roślinnego drożała znacznie szybciej niż pochodzenia zwierzęcego i produktów wysoko przetworzonych. Największy wzrost cen odnotowano na rynku owoców i warzyw, a w 2007 r. także na rynku zbóż.

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Producent lodów Hela stawia na branżowego specjalistę IT – firmę CSB-System – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • PPHU Wytwórnia Lodów Hela została założona w Józefowie w 1991 r. przez braci Jana i Stefana Makaruków. Właściciele tego rodzinnego przedsiębiorstwa postawili sobie za cel kontynuowanie rodzinnych tradycji, udoskonalanie produkcji i rozwijanie sprzedaży lodów. Dla rozwoju przedsiębiorstwa ważny był rok 1997 – nastąpiło wówczas połączenie firmy Hela ze spółką Inter-Prima z Gdyni. W ten sposób na rynku zaistniała nowa firma – Hela-Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Sprzedaż charakterystycznych rożków lodowych opartych na włoskich recepturach i pastach smakowych systematycznie rosła. Konsekwencją było zwiększenie mocy produkcyjnych i asortymentu. Lody Hela znajdowały odbiorców w Warszawie i okolicy.

  TECHNOLOGIA

  • 24 Metody ograniczania krystalizacji lodu w procesie zamrażania – Anna Kamińska, Piotr P. Lewicki
   • Wzrost kryształów lodu powstających w trakcie procesu zamrażania oraz proces rekrystalizacji występujący podczas przechowywania istotnie wpływają na jakość mrożonej żywności. Duże kryształy mogą niszczyć strukturę tkankową niektórych produktów, co wpływa na wielkość wycieku podczas rozmrażania (straty składników odżywczych) oraz powoduje niekorzystne zmiany w wyglądzie. W artykule zaprezentowano sposoby kontroli wzrostu kryształów lodu w trakcie zamrażania oraz zamrażalniczego przechowywania. Przedstawiono również charakterystykę i przykłady zastosowań substancji określanych jako białka ograniczające krystalizację (antifreeze proteins – AFPs).
  • 32 Temperatura przemiany szklistej – parametr stabilności żywności – Zbigniew Pałacha, Iwona Sitkiewicz
   • Przemiana szklista jest jednym z najważniejszych zjawisk w ciałach amorficznych i prowadzi do drastycznych zmian ich właściwości. Przemiana ta, odniesiona do składników żywności, ułatwia – na równi z koncepcją aktywności wody – zrozumienie zmian, jakie zachodzą w żywności podczas zmiany zawartości wody lub temperatury. W artykule przedstawiono koncepcje przemiany szklistej, metody pomiaru temperatury tej przemiany oraz omówiono wykres stanu pozwalający określić stan produktu, a także przewidywać jego stabilność przechowalniczą w danej temperaturze.
  • 40 Chłodnictwo przemysłowe – historia i kierunki rozwoju – Jakub J. Pietrzak
   • Wśród licznych decyzji, które musi podejmować kadra zarządzająca w branży spożywczej są także te związane z zapewnieniem właściwego łańcucha chłodniczego w trakcie produkcji i przechowywania żywności. Od technologów wymaga się często doboru właściwych metod obniżania temperatury produktów, do tego jednak jest potrzebna rzetelna wiedza i doświadczenie. Chcąc zatem zdobyć jak najwięcej informacji przydatnych w praktyce przemysłowej nt. chłodnictwa, warto poznać jego historię. Niektóre kierunki rozwoju chłodnictwa i rozwiązania szybko przemijały, inne – dzięki ciągłemu ulepszaniu – doskonale funkcjonują do dziś.
  • 44 Zioła mrożone – lepsze od suszonych? – Paulina Jakowienko, Barbara Wójcik-Stopczyńska
   • Zamrażanie to stosunkowo nowa metoda utrwalania surowców ziołowych. Uważa się, że zamrażanie pozwala, lepiej niż inne metody utrwalania, zachować zalety organoleptyczne ziół, ale ich działanie lecznicze może ulec osłabieniu. W artykule poruszono zagadnienia dotyczące wpływu obróbki wstępnej oraz procesu zamrażania i zamrażalniczego przechowywania na zawartość witaminy C, polifenoli, aktywność przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową, a także jakość mikrobiologiczną surowców przyprawowo–leczniczych. Zagadnieniom tym, a zwłaszcza badaniom dotyczącym ziół suszonych, poświęcono wiele uwagi, natomiast jakość i właściwości ziół mrożonych powinny być przedmiotem kolejnych badań.

  SUROWCE

  • 47 Dereń właściwy – roślina zapomniana – Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • W artykule przedstawiono charakterystykę owoców derenia właściwego (Cornus mas L.) oraz ich wykorzystanie do celów przetwórczych. Owoce derenia właściwego charakteryzują się bogatym składem chemicznym (witamina C, polifenole, w tym antocyjany, mikroelementy). Już w czasach starożytnych dereń był znany jako cenna roślina lecznicza (owoce, kora, kwiaty). Wzrost zainteresowania zdrową żywnością może przyczynić się do ponownego odkrycia tej rośliny, której owoce – ze względu na szczególne walory prozdrowotne – mogą być cennym surowcem w technologii żywności.
  • 51 (Nie)bezpieczne warzywa i owoce – Waldemar Dzwolak
   • Surowe warzywa i owoce, stanowiące podstawę zdrowej diety człowieka, uprawiane i zbierane w niewłaściwy sposób mogą być źródłem bakterii patogennych, wirusów oraz pasożytów wewnętrznych (robaków i pierwotniaków). W artykule przedstawiono podstawy dobrych praktyk (GAP i GHP), które w połączeniu z dezynfekcją surowych warzyw i owoców redukują liczbę patogenów do bezpiecznego poziomu. Jeśli chodzi o dezynfekcję chemiczną, opisano przykłady zmniejszania populacji bakterii patogennych przy zastosowaniu chloru, ozonu, nadtlenku wodoru i kwasów organicznych. Podano także przykłady zastosowań promieniowania γ i UV do redukcji bakterii patogennych i wirusów.

  58 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  60 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 8/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 8/2008RYNEK

  • 26 Polski rynek żywności i napojów – Roman Urban
   • Wejście Polski do UE przyspieszyło rozwój krajowego rynku żywności. Zwiększył się popyt, podaż i chłonność tego rynku, przy czym był to wynik nie tyle wzrostu spożycia żywności, ile zwiększenia stopnia przetworzenia produktów rolnictwa i udziału przemysłu w zaspokojeniu potrzeb konsumpcyjnych. Rozwijają się powiązania rynku krajowego z rynkiem unijnym i światowym. Stwarza to duże zagrożenie dla dalszego rozwoju sektora żywnościowego, gdyż zwyżki cen mogą zahamować wzrost chłonności rynków zbytu.
  • 32 Liderzy branż spożywczych – Jadwiga Drożdż
   • W wielu branżach przemysłu spożywczego (cukrowniczej, olejarskiej
    oraz w produkcji soków i wszystkich używek) stopień koncentracji produkcji jest wysoki. Kilku liderów danego rynku kontroluje znaczną jego część. Duże rozproszenie produkcji występuje nadal w piekarnictwie oraz w przetwórstwie mięsa czerwonego. Ponadto 10-15-procentowy udział firm mikro występuje w sektorze młynarskim, owocowo-warzywnym, pieczywa cukierniczego, makaronów, słodyczy i koncentratów spożywczych.
  • 38 Strategia konkurowania na rynku produktów spożywczych – Henryk Mruk
   • Rynek produktów żywnościowych znajduje się na etapie dojrzałości. Powoduje to wzrost natężenia działań konkurencyjnych ze strony producentów żywności. Budowanie przewagi konkurencyjnej wymaga przygotowania własnej oryginalnej strategii. Należy ją tworzyć opierając się na znajomości potrzeb klientów. Nowe produkty, opakowanie, marka, kanały dystrybucji, strategie cenowe, narzędzia komunikacji oraz kwalifikacje pracowników to podstawowe grupy instrumentów tworzenia przewagi konkurencyjnej.
  • 44 Promocja polskiej żywności za granicą – Maria Kukawska
   • Gdy już polskie produkty żywnościowe przebiją się na zagranicznym rynku, zazwyczaj cieszą się uznaniem lokalnych konsumentów. Jednak skuteczna ich promocja jest obecnie niełatwa. Może ona przyjmować formy „zinstytucjonalizowane” – przykładem mogą być kampanie informacyjne organizowane przez organizacje rządowe czy branżowe, statutowo zajmujące się tego typu działalnością. Zdarza się również, że promocję produktu prowadzi indywidualny przedsiębiorca. W artykule omówiono niektóre problemy podatkowe związane z działaniami promocyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorców na własną rękę.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 46 Posadzki przemysłowe – wymagania higieniczno-sanitarne – Joanna Piepiórka, Iwona Michalska-Pożoga
   • W artykule omówiono wymagania higieniczne i konstrukcyjne posadzek w różnych branżach przemysłu spożywczego, mające na celu utrzymanie ich w czystości. Wskazano materiały konstrukcyjne stosowane do ich wykonania oraz wymagania higieny i bezpieczeństwa pracy. Przedstawiono zarówno metody, jak i systemy mycia podłóg stosowane w zakładach przemysłu spożywczego.

  TECHNOLOGIA

  • 56 Substancje dodatkowe – zmiany w ustawodawstwie – Joanna Gajda-Wyrębek
   • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiązało się z koniecznością wprowadzenia wielu zmian w krajowych aktach prawnych, w tym także w rozporządzeniu dotyczącym substancji dodatkowych i aromatów. W artykule omówiono zmiany krajowych przepisów w zakresie substancji dodatkowych i aromatów przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Przedstawiono również najważniejsze, aktualne zagadnienia związane z bezpieczeństwem substancji dodatkowych, które mają wpływ na ustawodawstwo w tym zakresie.
  • 64 Aromaty spożywcze – najnowsze trendy w produkcji i zastosowaniu – Marek Druri
   • Socjologiczne i geopolityczne przyczyny powodują nieustanny wzrost zainteresowania wartościami zdrowotnymi i smakowitością żywności. Znaczna grupa konsumentów oczekuje nowych i mocnych wrażeń przy stole. Przewiduje się, że w przyszłości konsumenci będą preferować śmiałe i zaskakujące kompozycje smaków oraz aromatów przypraw i owoców pochodzących z różnych egzotycznych kuchni z całego świata. Na rynku pojawiają się nowe potencjatory, podnoszące istotnie zalety smakowe potraw. Bazę naturalnych aromatów spożywczych uzupełniają kompozycje identyczne z naturalnymi, doskonalone w miarę rozwoju technik analizy aromatów naturalnych. Na rynek wprowadzane są aromaty naturalne wytwarzane metodami biotechnologicznymi. Optymalizowane są sposoby przedłużania trwałości aromatów, m.in. techniki mikrokapsułkowania. Takie urządzenia jak elektroniczny nos i elektroniczny język, stale ulepszane, będą w przyszłości powszechnie stosowane w kontroli jakości produktów spożywczych.
  • 70 Emulsje w napojach bezalkoholowych – Elżbieta Dłużewska, Andrzej Gasik
   • Wśród gazowanych i niegazowanych napojów można wyróżnić napoje mętne, otrzymane przez rozcieńczenie w roztworze cukru emulsji aromatów. Napojom bezalkoholowym emulsje nadają zapach i smak, barwę oraz odpowiednie zmętnienie. Stabilność emulsji napojowych zarówno w formie skoncentrowanej, jak i rozcieńczonej jest problemem technologicznym występującym w przemyśle napojów bezalkoholowych. W artykule omówiono typowe składniki emulsji napojowych. Przedstawiono problemy związane z jej stabilnością oraz omówiono proces produkcji emulsji i napojów bezalkoholowych.
  • 76 Pochodne ryżu jako substancje dodatkowe do żywności – Antoni Rutkowski
   • Skrobia i mąka ryżowa są wartościowymi dodatkami do żywności wywodzącymi się z jednego z najcenniejszych surowców żywnościowych – ryżu. Specyficzna struktura molekularna powoduje, że skrobia ryżu charakteryzuje się unikalnymi właściwościami: delikatną strukturą żelu, kremistością odczuwalną w ustach, dużą stabilnością termiczną, dużą lepkością w temperaturze kleikowania i stabilnością lepkości w niskiej temperaturze. Te naturalne właściwości funkcjonalne skrobi ryżu, a także wysoka strawność, „czysty”smak i brak glutenu są cennymi elementami, dla których produkty ryżowe znajdują wiele zastosowań w produkcji żywności.
  • 82 Odkryj zapakowaną świeżość – Maria Bonikowska, Piotr Śnieżawski
   • Utrzymanie jakości oraz trwałości artykułów spożywczych jest najważniejszym zadaniem producentów i sprzedawców z branży spożywczej. Dla konsumenta jakość to nie tylko wygląd, smak i konsystencja produktu, ale również to, co nie jest postrzegane zmysłami, czyli jakość mikrobiologiczna. Pakowanie w atmosferze ochronnej chroni produkt przed zmianą barwy, pozwala zachować naturalny wygląd oraz przedłuża jego trwałość. Produkt zapakowany w ten sposób uzyskuje większą akceptację konsumentów. Pakowanie w atmosferze ochronnej jest stosowane od ponad 25 lat, ale dopiero w ostatniej dekadzie zarówno asortyment, jak i ilość tak pakowanych produktów zaczęła znacznie wzrastać.
  • 86 Wzbogacać żywność czy nie wzbogacać? – Hanna Kunachowicz, Beata Przygoda
   • W artykule omówiono dwa rodzaje wzbogacania: obligatoryjne i dobrowolne. Podkreślono, że odpowiednia i urozmaicona dieta powinna dostarczyć wszystkich składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowia człowieka. Jednak zmniejszenie zapotrzebowania człowieka na energię oraz zmniejszenie gęstości pożywienia wskazują na potrzebę dodawania składników odżywczych do produktów spożywczych. Produkty wzbogacane muszą być odpowiednio oznakowane, w tym obowiązkowo informacją o wartości odżywczej. Podano przykłady pozytywnego oddziaływania produktów obligatoryjnie wzbogacanych na zdrowie populacji. Podkreślono, że dobrowolne wzbogacanie żywności jest jeszcze ciągle przedmiotem badań.

  OPROGRAMOWANIE

  • 90 CSB-System troszczy się o bezpieczeństwo konsumenta i producenta – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Zakład Przetwórstwa Mięsnego H. J. Bajerowicz w Białymkale jest znany na polskim rynku. Jako firma rodzinna rozpoczął działalność na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Kilkanaście lat wytężonej pracy spowodowało, że obecnie produkty opatrzone etykietą Majerowicz są rozpoznawalne przez klientów w całej Polsce.

  TECHNIKA

  • 94 Homogenizacja wysokociśnieniowa i ultradźwiękowa. Część 2 – Henryk Komsta
   • W artykule omówiono konstrukcje współczesnych homogenizatorów wysokociśnieniowych o wydajności 50-60 tys. l/h i ciśnieniu homogenizacji do 200 MPa (a w homogenizatorach laboratoryjnych nawet 300–400 MPa). Omówiono konstrukcje nowoczesnych głowic i zaworów homogenizujących determinujących podstawowe parametry pracy homogenizatorów ciśnieniowych (stopień zdyspergowania, energochłonność pracy), wpływające na wybrane właściwości fizykochemiczne obrabianych ciekłych układów niejednorodnych.

  LOGISTYKA – OPAKOWANIA

  • 100 Bezpieczne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością – Zofia Pogorzelska
   • Do produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością coraz częściej stosowane zarówno nowe substancje, jak i nowe technologie. Niewłaściwe ich użycie może zagrażać zdrowiu konsumentów. W artykule omówiono unijne i krajowe przepisy prawne, które regulują kwestie stosowania określonych materiałów i wyrobów mających kontakt z żywnością. Przedstawiono rezolucje UE wraz z dokumentami technicznymi, które nie mają statusu przepisów prawnych, jednak zawierają cenne wskazówki dla producentówopakowań i żywności. Przedstawiono też projekty nowych rozporządzeń.
  • 108 Jak wykorzystać kody kreskowe w magazynie producenta? – Anna Kosmacz-Chodorowska
   • Systemy automatycznej identyfikacji – kody kreskowe – są obecnie najefektywniejszymi narzędziami elektronicznej gospodarki. Ich wdrożenie usprawnia funkcjonowanie firm, w tym produkujących artykuły spożywcze. Dlaczego, kiedy i jak wdrożyć taki system w magazynach producenta, co jest podstawą efektywności takiego wdrożenia – to główne tematy artykułu. Ponadto zaprezentowano główne elementy projektowania systemu ADC, podstawową funkcjonalność systemu informatycznego oraz przykładowy przebieg operacji magazynowych.

  116 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  (więcej…)

  Spis treści 7/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 7/2008LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

  • 2 Gwarancja bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw żywności – Bogusław Śliwczyński
   • W artykule przedstawiono kompleksowe założenia budowy systemu traceability dla produktów żywnościowych w ramach projektu Traceback realizowanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach 6. Programu Ramowego UE (priorytet 5 – Food Quality and Safety) – Zintegrowany system śledzenia produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw. Wymagania śledzenia produktu w intermodalnych łańcuchach dostaw, rozbudowano – zgodnie z założeniami projektu – o wymagania bezpieczeństwa i standardy jakości w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Przedstawiono wymagania dla procesu certyfikacji zgodności z wymaganiami traceability oraz wymagania organizacji i przepływu danych, na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

  LOGISTYKA – NORMALIZACJA

  • 10 Światowa standaryzacja płodów rolnych – Stanisław Tyszkiewicz
   • Przedstawiono ważniejsze informacje dotyczące stanu, celów i uwarunkowań światowej standaryzacji żywności nietrwałej prowadzonej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych EKG ONZ. Omówiono opracowywanie norm na nieprzetworzone mięso w postaci tusz i elementów handlowych. Opisano sposoby doskonalenia kodowania informacji o pochodzeniu mięsa. Ważne dla konsumenta informacje o jakości żywności, zapisane w postaci kodu numerycznego w normach EKG ONZ, mają znaleźć się w tworzonym systemie kodyfikacji produktów i usług ONZ UNSPSC. System ten ma ułatwić światowy handel towarami powszechnego użytku przez Internet.

  LOGISTYKA – DYSTRYBUCJA

  • 15 Dystrybucja – zmiany w handlu żywnością w Polsce – Urszula Kłosiewicz-Górecka
   • W ciągu ostatnich 2-3 lat handel detaliczny artykułami żywnościowymi w Polsce wszedł w etap dynamicznych przemian strukturalnych, przejawiających się procesami konsolidacji wśród zagranicznych sieci handlowych, integracją krajowych firm handlowych, nowymi strategiami rozwoju przyjmowanymi przez zagraniczne sieci i krajowe firmy handlowe oraz rozwojem marek własnych. W artykule omówiono te zmiany.

  RYNEK – MARKETING

  • 20 Neuromarketing a działania na rynku żywności – Henryk Mruk
   • Neuromarketing dotyczy wykorzystywania wiedzy z zakresu funkcjonowania mózgu człowieka do zwiększania skuteczności i efektywności działań marketingowych. Wyniki najnowszych badań dowodzą, że zachowania konsumentów mają głównie charakter emocjonalny, a tylko w niewielkim zakresie racjonalny. W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania neuromarketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej producentów artykułów żywnościowych.

  RYNEK

  • 23 Zróżnicowana kondycja zakładów mięsnych
   • Przedstawienie rankingu zakładów mięsnych, opracowanego już po raz czwarty przez dwutygodnik „Agrotrendy”, było dobrą okazją do przeanalizowania sytuacji panującej obecnie w branży mięsnej, perspektyw jej rozwoju i występujących zagrożeń. Na uroczystość wręczania pucharów liderom rankingu, która odbyła się 19 czerwca w warszawskim hotelu Sobieski w Warszawie, zaproszono kompetentnych gości, którzy zaprezentowali oceny i opinie na temat branży. Oceny te nie są jednoznaczne. Oprócz entuzjastycznych ocen, podkreślających wzrost rentowności i inwestycji w wielu zakładach przemysłu mięsnego, nie brakowało opinii, że osiągana przez nie wysoka rentowność w decydującej mierze wynikała z niskich cen, po jakich – w warunkach ubiegłorocznej „świńskiej górki” – zakłady kupowały surowiec, a nie z poprawy efektowności działania.
  • 24 Handel zagraniczny produktami mięsnymi – Danuta Rycombel
   • W wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu zwierząt oraz mięsa i jego przetworów. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego, ale rósł on wolniej niż eksport. Udział UE-27 był wysoki zarówno w eksporcie (88%), jak i w imporcie (96%). Wzrosło dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego zwierzętami, przetworami mięsnymi oraz mięsem wołowym i drobiowym. Natomiast w handlu mięsem wieprzowym z państwami piętnastki występował deficyt.

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 28 Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. – Małgorzata Wojnarowska
   • W dniach 20-21czerwca 2008 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym „Samopomocy Chłopskiej” w Miedzeszynie odbył się XXXVIII Krajowy Zjazd Delegatów SITSpoż. Zjazd miał charakter sprawozdawczy.
    Obradom Zjazdu SITSpoż. przewodniczyło Prezydium w osobach: Stanisław Tyszkiewicz – przewodniczący Zjazdu (z oddziału mazowieckiego), Kazimierz Manista – zastępca przewodniczącego (z oddziału ciechanowskiego) oraz sekretarze: Ewa Michura (z oddziału małopolskiego) i Lubomira Kozłowska (z oddziału gdańskiego). Gośćmi honorowymi Zjazdu byli: Marian Zalewski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jan Krzysztof Ardanowski – doradca społeczny prezydenta RP.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 29 Pest control – walka ze szkodnikami – Jolanta Kowalska, Ewa Majewska, Norbert Wszoła
   • Szkodniki stanowią jedno z poważniejszych – a przez wielu producentów niesłusznie bagatelizowanych – zagrożeń dla produkcji żywności. Mogą być przyczyną skażeń fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wprowadzenie skutecznego, ciągłego systemu monitoringu i zwalczania szkodników w zakładach produkujących żywność jest – wg Codex Alimentarius – jednym z warunków zachowania produkcji bezpiecznej żywności. Działania związane z monitorowaniem obecności szkodników oraz z ich zwalczaniem powinny zostać zaprojektowane oraz opisane podczas tworzenia i wdrażania Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

  OPROGRAMOWANIE

  • 34 Zoptymalizowane procesy i bezbłędna kontrola pochodzenia – Arkadiusz Krzywiński, Hermann-Schalk
   • Założone w 1945 r. belgijskie przedsiębiorstwo Lamaire, sprzedające 300 tys. t ziemniaków rocznie, należy do największych europejskich firm handlowych. To rodzinne przedsiębiorstwo wraz z kilkoma spółkami córkami i firmami siostrzanymi tworzy grupę Lamaire. Lamaire dysponuje magazynami mogącymi pomieścić 17 tys. t ziemniaków, a od 2004 r. także samodzielną bazą pojazdów dostarczających towar do europejskich klientów. Odbiorcami firmy są zakłady przemysłowo przerabiające ziemniaki (obieralnie), zakłady pakujące, które pracują dla sieci handlowych oraz producenci chipsów, frytek, chrupek i dań gotowych.

  PRZECHOWALNICTWO

  • 35 Schładzanie, przewietrzanie i mieszanie ziarna składowanego w silosach – Przemysław Bochat
   • Współczesny magazyn ziarna i realizowana w nim technologia przechowywania musi uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją, bowiem tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność fermentów skutkujące obniżeniem jakości ziarna. Obecnie stosowane magazyny przechowalnicze coraz częściej stosują w celu wyeliminowania tych zagrożeń takie procesy jak: schładzanie, przewietrzanie czy też mieszanie ziarna.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 38 Chemiluminescencja jako metoda analityczna – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
   • W artykule opisano kilka typów reakcji chemiluminescencyjnych oraz ich zastosowanie do analizowania substancji obecnych w żywności. Przedstawiono wady i zalety metod chemiluminescencyjnych jako technik analitycznych. Omówiono specyficzne zastosowania chemiluminescencji do oznaczania związków azotowych, cukrów, produktów utlenienia żywności, hormonów anabolicznych, metabolitów, metali i innych związków występujących w żywności, a także możliwości i limity detekcji wybranych analizowanych składników żywności w reakcjach chemiluminescencyjnych.

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 6/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 6/2008RYNEK

  • 2 Przedsiębiorstwa przemysłu owocowo-warzywnego – Jadwiga Drożdż
   • Zmiany struktur podmiotowych w przetwórstwie owoców i warzyw w ostatnich latach polegały na umocnieniu pozycji dużych firm przemysłowych. Notuje się dynamiczny rozwój zarówno produkcji przetworów warzywnych, jak i owocowych (z wyjątkiem ostatniego roku). Poprawiła się sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora. Osiągane wskaźniki rentowności są zadowalające, a stan finansowy bezpieczny. Wzrastała aktywność inwestycyjna producentów przetworów owocowo-warzywnych, którzy korzystali także ze środków pomocowych UE.
  • 8 Zmiany na rynku soków pitnych, nektarów i napojów – Bożena Nosecka
   • W 2006 i 2007 r., po okresie stabilizacji w trzech poprzednich latach, została zdynamizowana łączna produkcja i spożycie soków pitnych, nektarów oraz napojów owocowych i owocowo-warzywnych. W ramach procesów dostosowawczych do wzrostu kosztów surowca (soków zagęszczonych) zwiększyła się produkcja i spożycie napojów oraz nektarów, a obniżyła się podaż i konsumpcja soków. W najbliższych latach tempo wzrostu spożycia soków, nektarów i napojów pozostanie wysokie z powodu rosnących dochodów konsumentów. Utrzyma się dynamiczna tendencja wzrostowa spożycia napojów, choć zwiększy się także, w wyniku spodziewanego obniżenia cen detalicznych, spożycie soków – głównie pomarańczowego i jabłkowego.
  • 14 Cenne marki soków i napojów – Hanna Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono wybrane aspekty kapitału i wartości marek na rynku soków oraz napojów owocowych i warzywnych. Przeanalizowano wartość marek w ujęciu monetarnym, postrzeganą wartość oraz siłę marek. Szczególną uwagę zwrócono na postrzeganą jakość oraz świadomość marki jako na dwa podstawowe elementy kapitału marek w ujęciu marketingowym.
  • 18 Rynek olejów roślinnych – Ewa Rosiak
   • Światowa produkcja i zużycie olejów ma wieloletnią tendencję wzrostową. W bieżącej dekadzie dynamiczny wzrost światowego popytu na oleje roślinne jest w coraz większym stopniu powodowany przez wzrost ich zużycia na cele techniczne (głównie w produkcji biopaliw). W najbliższych latach rozwój sektora biopaliw będzie głównym kreatorem globalnego popytu na oleje roślinne. Szacuje się, że w ostatnich kilku latach w sektorze biopaliw wykorzystuje się już ok. 40-50% przyrostu światowej produkcji olejów. Tak dynamicznie rosnący popyt na oleje zużywane w produkcji biopaliw wpłynął na znaczący wzrost ich cen na rynkach światowych.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 Szybko i punktualnie – opłacalna logistyka elementem strategii rynkowej – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Albi GmbH&Co należy do czołowych producentów soków w Niemczech. Przedsiębiorstwo, chcąc zracjonalizować i przyspieszyć procesy logistyczne, wdrożyło System CSB. Powyższe motto trafnie odzwierciedla istotę działalności przedsiębiorstwa z Buehlenhausen, położonego w obfitującej w sady i winnice Badenii-Wirtembergii (Niemcy). Jednocześnie pokazuje, jakie czynniki decydowały w ciągu 80 lat działalności firmy o jej dzisiejszym sukcesie. Właśnie w Niemczech producenci soków mają doskonałą pozycję wyjściową – konsumpcja soków to 40 l na statystycznego mieszkańca rocznie. Taki wynik plasuje Niemcy w czołówce światowej. Założone w 1928 r. przedsiębiorstwo ma dwa zakłady produkcyjne: w Buehlenhausen i Magdeburgu.

  TECHNOLOGIA

  • 26 Oliwa z oliwek – znaczenie, technologia, klasyfikacja – Małgorzata Wroniak
   • Oliwa z oliwek jest spożywana od wieków w krajach śródziemnomorskich. Ostatnio jest również doceniana w innych krajach Europy oraz na świecie dzięki swoim wyjątkowym właściwościom organoleptycznym i żywieniowym. Oliwy dziewicze otrzymuje się z miazgi oliwnej wyłącznie metodami mechanicznymi, klasyfikuje się je ze względu na jakość sensoryczną i kwasowość. W artykule omówiono oliwkę jako surowiec oleisty oraz technologię otrzymywania oliwy, klasyfikację oliwy, jakość oraz znakowanie.

  TECHNOLOGIA – TECHNIKA

  • 32 Homogenizacja wysokociśnieniowa i ultradźwiękowa. Część 1 – Henryk Komsta
   • Homogenizacja ciśnieniowa jest wykorzystywana do produkcji wysoko zdyspergowanych emulsji i zawiesin. W latach dziewięćdziesiątych XX w. wprowadzono do praktyki przemysłowej homogenizatory wysokociśnieniowe pracujące w zakresach ciśnień 200-300 MPa. Homogenizacja wysokociśnieniowa (HPH) przyczyniła się zarówno do rozwoju istniejących technologii wytwarzania lub stabilizacji wysoko zdyspergowanych emulsji. Jest to nowa, skuteczna metoda zmiany określonych właściwości fizycznych czy mikrobiologicznych emulsji. HPH jest coraz częściej wykorzystywana w procesach inaktywacji komórek bakteryjnych w ciekłych produktach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego czy w biotechnologii. W artykule zwrócono także uwagę na coraz szersze zastosowanie homogenizacji ultradźwiękowej, zwłaszcza w procesach dyspergowania emulsji.

  SUROWCE

  • 36 Rokitnik – roślina niczym apteka – Magdalena Gut, Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • W artykule przedstawiono charakterystykę owoców rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) i ich przydatność do celów przetwórczych. Owoce rokitnika charakteryzują się bogatym składem chemicznym (zawartością witamin, polifenoli, karotenoidów, mikroelementów). Jako jedne z nielicznych owoców zawierają olej (miąższ 3-5%, nasiona 6-15%). Ze względu na specyficzne cechy sensoryczne (kwaśnogorzki smak, unikalny zapach), mimo niezaprzeczalnych zalet prozdrowotnych nie znalazły dotychczas znaczącego zastosowania w produkcji żywności.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 39 Żywność pod kontrolą izotopową – Ryszard Wierzchnicki
   • W artykule omówiono zastosowanie metod izotopowych w kontroli żywności. Zróżnicowanie składu izotopowego produktów żywnościowych w zależności od metody ich produkcji i miejsca ich pochodzenia (rejonu geograficznego) umożliwia identyfikację różnego typu zafałszowań w żywności – kontrolę autentyczności badanej żywności. Z punktu widzenia analityki żywności metody izotopowe stanowią uzupełnienie metod analizy chemicznej, a nie są bezpośrednią dla nich konkurencję. W artykule przedstawiono cele i zakres funkcjonowania metod izotopowych wdrożonych już przez różne organizacje. Temat został zilustrowany wieloma przykładami zastosowań.
  • 42 Furan w żywności – Bolesław Kowalski, Marta Łobacz, Dorota Kowalska
   • Obecność furanu stwierdzono w wielu produktach żywnościowych poddawanych obróbce cieplnej. Doniesienia o jego potencjalnym toksycznym i kancerogennym wpływie na zdrowie człowieka spowodowały wzrost zainteresowania zawartością, pochodzeniem i mechanizmami powstawania furanu w żywności. Dane literaturowe wskazują kilka źródeł powstawania furanu w żywności: termiczny rozkład (degradacja) cukrów, reakcja Maillarda cukrów redukujących i ich mieszanin z aminokwasami; termiczny rozkład niektórych aminokwasów oraz termiczne utlenianie kwasu askorbinowego, polinienasyconych kwasów tłuszczowych i karotenoidów.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 46 Programy mycia i dezynfekcji w browarach – Joanna Piepiórka
   • W artykule omówiono organizację procesu mycia w obiegu zamkniętym. Przedstawiono cztery podstawowe czynniki mycia (temperatura, stężenie środka chemicznego, siła mechaniczna, z jaką działamy na mytą powierzchnię, czas trwania operacji) i ich synergiczne oddziaływanie warunkujące procesy higienizacji. Zaprezentowano przykładowe programy mycia nalewaka i tankofermentatorów i przeprowadzono ich szczegółową analizę.

  KONFERENCJE

  • 49 Dodatki a współczesne przetwórstwo mięsa
   • W kwietniu 2008 r. odbyła się już jedenasta edycja konferencji organizowanej przez Polską Izbę Dodatków do Żywności. Poprzednie spotkania poświęcone były ogólnej problematyce dodatków do żywności, natomiast ostatnia konferencja zapoczątkowała nowy cykl tematyczny – dodatki do żywności stosowane w poszczególnych branżach przetwórstwa spożywczego. Omówiono współczesną produkcję wyrobów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technologicznych i korzyści wynikających z zastosowania dodatków do żywności.

  50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 5/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 5/2008ŻYWNOŚĆ FUNKCJONALNA

  • 2 Żywność funkcjonalna obecnie i w przyszłości – Krzysztof Krygier, Anna Florowska
   • Pomimo że termin żywność funkcjonalna jest powszechnie stosowany w Unii Europejskiej nie istnieje jego oficjalna definicja. Prawdopodobnie również w przyszłości nie będzie istniała, gdyż wprowadzane oświadczenia zdrowotne wypełniają wymagania jakie stawia się żywności funkcjonalnej. W Japonii – kraju, w którym idea żywności funkcjonalnej powstała, stosuje się obecnie nowy szerszy termin tej żywności – żywność ze specjalnymi żywieniowymi deklaracjami (Food with Health Claims – FHC). Rynek żywności funkcjonalnej rozwija się w szybkim tempie na całym świecie. Wzrasta liczba produktów adresowanych do ludzi cierpiących na różne choroby, a także tworzone są nowe produkty, które mają odpowiadać zmieniającemu się stylowi życia.

  TECHNOLOGIA – TECHNIKA

  • 8 Projektowanie nowych produktów spożywczych. Cz. II – Andrzej Lenart
   • Uwarunkowania technologiczne i techniczne związane z nowymi produktami spożywczymi to istotne bariery w rozwoju nowych produktów spożywczych. W artykule omówiono znaczenie wybranych działów produkcyjnych w rozwoju nowych produktów. Inżynierowie powinni ściśle współpracować z działem produkcji oraz z technologami żywności w celu projektowania bezpiecznych procesów technologicznych. Przedstawiono znaczenie procesów produkcyjnych w rozwoju nowych, bezpiecznych, wysokiej jakości produktów. Zaprezentowano także czynniki kształtujące rozwój produktów oraz tendencje rozwoju nowych produktów przyszłości.

  USTAWODAWSTWO

  • 14 Prawne warunki wprowadzania nowej żywności do obrotu – Łukasz Bobeł
   • W artykule wyjaśniono prawne pojęcie nowej żywności oraz prawne warunki wprowadzania jej do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej. Warunki te wynikają przede wszystkim z rozporządzenia nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady. Najistotniejszym wymaganiem jest konieczność zachowania odpowiedniej procedury przy wprowadzaniu nowej żywności na rynek po raz pierwszy. W zależności od okoliczności może to być procedura aplikacyjna (bardziej rygorystyczna) bądź notyfikacyjna (mniej rygorystyczna). Nowa żywność, która znajdzie się w obrocie, musi spełniać także określone, szczególne wymagania dotyczące jej znakowania.
  • 18 Nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek
   • Prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych są już w końcowej fazie. Nowe rozporządzenie harmonizuje przepisy dotyczące stosowania dodatków do żywności we Wspólnocie. W artykule zostały omówione główne postanowienia ww. rozporządzenia.

  SUROWCE

  • 22 Ryż – cenny składnik żywności – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
   • Ryż jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie i trzecim po pszenicy i kukurydzy pod względem wielkości rocznej produkcji. Ze względu na swoje właściwości strukturotwórcze jest coraz częściej stosowany jako składnik artykułów spożywczych. Najczęściej wykorzystywanym składnikiem ryżu jest skrobia. Spośród wielu rodzajów skrobi powszechnie wykorzystywanych w technologii żywności, skrobia z nasion ryżu ma najbardziej neutralny smak i kolor, dzięki czemu jest uniwersalnym dodatkiem zagęszczająco-strukturotwórczym. Ponadto drobnoziarnistość skrobi ryżowej powoduje, że produkty płynne i stałe są bardziej gładkie i kremiste.

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI – TECHNOLOGIA

  • 30 Mikrokapsułkowanie dodatków do żywności – Elżbieta Dłużewska
   • W procesie mikrokapsułkowania reaktywne, wrażliwe lub lotne dodatki do żywności mogą być przekształcane w stabilne składniki żywności. Proces ten poprawia efektywność działania dodatków. W artykule omówiono zalety mikrokapsułkowanych aromatów, barwników, enzymów, środków słodzących, środków spulchniających, witamin oraz przeciwutleniaczy i konserwantów. Przedstawiono wady i zalety najczęściej wykorzystywanych nośników. Omówiono metody mikrokapsułkowania stosowane w przemyśle spożywczym.
  • 36 Przeciwutleniacze w żywności – Ewa Sicińska
   • W artykule przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać przeciwutleniacze dopuszczone do stosowania w żywności. Omówiono ich skuteczność i zastosowanie w produktach spożywczych. Podano charakterystykę wybranych przeciwutleniaczy syntetycznych: galusanów, tert-butylohydrochinonu (TBHQ), butylohydroksyanizolu (BHA), butylohydroksytoluenu (BHT) i soli wapniowo-disodowej EDTA.

  OPROGRAMOWANIE

  • 40 System ERP usprawnia logistykę w firmach handlowych – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • W 1881 r. w Zurychu Guiseppe Bianchi otworzył mały sklep spożywczy. Obecnie firma jest nowoczesnym, działającym na całym świecie przedsiębiorstwem handlowym świadczącym również usługi logistyczne. I to System CSB, moduł planowania tras, wspiera organizację logistyki produktów świeżych w tej firmie. Firma Bianchi z Zufikon, miejscowości położonej w północnej Szwajcarii, jest nowoczesnym, działającym na światowych rynkach przedsiębiorstwem handlującym artykułami spożywczymi. Założyciel Giuseppe Bianchi planował import artykułów spożywczych z całego świata. Konsekwentnie realizowana idea przyniosła efekty, obecnie Bianchi oferuje swoim klientom ponad 3000 artykułów rybnych, mięsnych, drobiowych, makarony i dania gotowe.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 42 Tekstura żywności. Cz. II – Wybrane metody sensoryczne – Agata Marzec
   • Obecnie na rynku żywności coraz większą wagę przywiązuje się do upodobań i preferencji konsumenta. Przyczynia się to do rozwoju badań umożliwiających kształtowanie jakości produktów pod kątem szeroko pojętej akceptacji konsumenckiej. W badaniach tych zasadnicze znaczenie ma analiza sensoryczna. W artykule przedstawiono wybrane metody sensorycznej oceny tekstury żywności. Sensoryczne profilowanie tekstury daje dokładny opis różnych cech strukturalnych, ich porządku występowania i ich nasilenia.

  KONFERENCJE

  • 46 BRC – dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa?
   • BRC – dobrowolna certyfikacja czy konieczność rynkowa? – na to pytanie starali się odpowiedzieć podczas konferencji, która odbyła się w marcu w Warszawie, eksperci z Bureau Veritas oraz zaproszeni goście – przedstawiciele firm spożywczych, które wdrożyły ten system. Specjaliści z Grupy Bureau Veritas, będącej międzynarodowym liderem specjalizującym się m.in. w certyfikacji systemu BRC, omówili zmiany wprowadzone do piątej wersji tego standardu.

  RYNEK

  • 48 W Chinach rośnie popyt na żywność i napoje wysokiej jakości
   • „W efekcie fenomenalnego wzrostu gospodarczego Chin, szybko rozrasta się tam klasa średnia, która poszukuje bardziej wyrafinowanej żywności i napojów, przywiązując zarazem większą wagę do standardów jakości” – stwierdza ostatni raport amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA). W ciągu ostatnich 20 lat w Chinach dochód narodowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększył się z 963 RMB (ok. 107 USD) w 1986 r. do 16 804 RMB (2010 USD) w 2006 r., a prognozy na 2010 r. zakładają, że przekroczy on 3558 USD na osobę.
  • 49 Japoński rynek żywności trudny, ale lukratywny
   • Nie bez powodu japoński rynek żywności skupia uwagę eksporterów z całego świata. Niespełna 128 mln mieszkańców Wysp Japońskich wydaje bowiem na zakup żywności ok. 727 mld USD rocznie. Z porównania z USA, gdzie 300 mln konsumentów wydaje na żywność 1,038 bln USD wynika, że Japonia to rynek bardzo bogaty, zarazem w bardzo dużym stopniu zależny od importu. Według szacunków japońskiego ministerstwa rolnictwa konsumpcja żywności aż w 60% jest oparta na produktach pochodzących z importu (za podstawę tego rachunku ministerstwo przyjęło energetyczną wartość produktów).

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 50 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – Paweł Mirosz, Irena Ozimek
   • Powstanie w 2002 r. Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) było niezbędne ze względu na potrzebę poprawy bezpieczeństwa żywności. EFSA zapewnia zaplecze naukowe we wszystkich aspektach wspólnotowej polityki bezpieczeństwa żywności, z zachowaniem kompetencji naukowej i niezależności. EFSA współpracuje z Parlamentem Europejskim i Radą oraz kompetentnymi jednostkami naukowymi państw członkowskich, a także przyczynia się istotnie do zwiększenia bezpieczeństwa żywności w UE.

  53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 4/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okladka nr 4/2008TECHNOLOGIA – TECHNIKA

  • 2 Projektowanie nowych wyrobów spożywczych. Cz. I – Andrzej Lenart
   • Przyszłość przemysłu spożywczego uwarunkowana jest ciągłym rozwojem nowych produktów spożywczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbę zdefiniowania nowego produktu spożywczego oraz jego rozwoju. Wskazano na różne grupy nowych produktów spożywczych. Podkreślono znaczenie nowych opakowań oraz innowacji i kreatywności w rozwoju nowych produktów spożywczych.
  • 8 Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie – Mieczysław Marek Obiedziński
   • Wysoka jakość i bezpieczeństwo za przystępną cenę – tego dzisiejszy klient oczekuje od produktu spożywczego. Dlatego optymalizacja procesów odgrywa ważną rolę w oszczędzaniu zasobów, osiągnięciu celów produkcyjnych oraz uzyskaniu lepszych wyników finansowych. W artykule zaprezentowano zasady optymalizacji oraz przedstawiono pomocne narzędzia do jej prowadzenia takie jak: rachunek ekonomiczny, eksperyment, Six-Sigma, Lean Management oraz benchmarking.
  • 10 Dyrektywa maszynowa. Jak przebiegała harmonizacja przepisów technicznych
   • Harmonizacja przepisów technicznych we Wspólnocie Europejskiej rozpoczęła się od 1969 r. Proces ten przebiegał długo i nie bez przeszkód. Jedną z przeszkód było stosowanie do 1985 r. zasad starego podejścia.
  • 11 Porządkująca dyrektywa (wywiad z Bogusławem Piaseckim) – Henryk Piekut
   • Panie Prezesie. Wiem, że brał Pan udział – jako ekspert strony polskiej – w pracach nad najnowszą dyrektywą maszynową Unii Europejskiej. Zna Pan kulisy jej powstawania. A może zauważył Pan zapisy, z których realizacją mogą mieć kłopoty polscy producenci
    maszyn, a być może i ich użytkownicy?
    Z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego uczestniczyłem – początkowo jako obserwator – w pracach związanych z tego rodzaju dyrektywami. Brałem udział w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Maszyn Komisji Europejskiej, w której dyskutowaliśmy m.in. nad interpretacją dotychczas obowiązującej dyrektywy maszynowej oraz w pracach Grupy Roboczej Rady Europejskiej „Maszyny” (tu powstawała ta najnowsza dyrektywa).
  • 14 Suszarki sublimacyjne do żywności – Dorota Witrowa-Rajchert
   • Suszenie sublimacyjne jest metodą usuwania wody polegającą na zamrożeniu materiału i usunięciu wody na drodze sublimacji lodu, gwarantującą otrzymanie produktu o najlepszej jakości w porównaniu z produktami suszonymi innymi sposobami. Najbardziej rozpowszechnionymi przemysłowymi suszarkami sublimacyjnymi są okresowe urządzenia, w których suszony produkt znajduje się na odpowiednich tacach, a ciepło jest doprowadzone na drodze przewodzenia lub promieniowania. W suszarkach działających w systemie ciągłym materiał znajdujący się na tacach przemieszcza się przez kolejne strefy urządzenia lub w postaci zgranulowanego złoża jest poddawany mieszaniu. Intensyfikację suszenia sublimacyjnego można osiągnąć przez doprowadzenie energii w postaci fal wysokiej częstotliwości, a zwłaszcza promieniowania mikrofalowego.

  JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI

  • 22 Aktywność wody – ważny parametr żywności – Zbigniew Pałacha
   • W artykule zdefiniowano pojęcie aktywności wody oraz przedstawiono jej wpływ na trwałość i jakość żywności. Omówiono wpływ aktywności wody na procesy biologiczne, takie jak rozwój drobnoustrojów i reakcje enzymatyczne. Ponadto pokazano, jak aktywność wody wpływa na przebieg reakcji chemicznych oraz zmiany właściwości fizycznych materiału. Omówiono również wybrane metody stosowane do pomiaru aktywności wody.
  • 32 Problemy bezpieczeństwa tłuszczów w Polsce – Krzysztof Krygier
   • Tłuszcz jest niezwykle ważnym składnikiem żywności. Może on mieć zarówno bardzo pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na zdrowie. Pozytywne – gdy spożywa się naturalne tłuszcze o korzystnym składzie. Negatywne – gdy skład tłuszczu jest niekorzystny dla zdrowia i gdy tłuszcz jest zmieniony podczas niektórych procesów technologicznych, kulinarnych lub przechowywania. W Polsce głównym problem bezpieczeństwa tłuszczów jest brak przepisów dotyczących tłuszczów smażalniczych. Jednak zostały już rozpoczęte procedury zmiany tego stanu rzeczy. W Unii Europejskiej, a także w Polsce nie ma przepisów dotyczących izomerów trans kwasów tłuszczowych, akrylamidu czy furanu w żywności.

  RYNEK

  • 36 Handel zagraniczny produktami mleczarskimi – Piotr Szajner
   • W 2007 r. utrzymała się wzrostowa tendencja w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi. Eksport zwiększył się przede wszystkim w ujęciu wartościowym. W imporcie wystąpił wzrost zarówno ilościowy, jak i wartościowy. Import wciąż ma jednak małe znaczenie w zaopatrzeniu rynku. Głównym powodem wzrostu eksportu była dobra koniunktura na rynku światowym. W strukturze towarowej handlu zagranicznego wzrasta udział produktów przetworzonych, a maleje udział surowców i półfabrykatów. Polskie mleczarstwo jest coraz bardziej związane z rynkiem unijnym. Firmy z krajów UE są głównymi partnerami handlowymi krajowych przedsiębiorstw.

  OPROGRAMOWANIE

  • 42 Zarządzanie dyspozycjami – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Planowanie według zasad dyspozycyjności stawia, zwłaszcza przed przedsiębiorstwami branży spożywczej, wysokie wymagania. Zasadnicze pytanie porządkujące ten obszar działań brzmi: ile, jakiego produktu należy zamówić, w jakim terminie, u kogo oraz w jaki sposób Podczas analizowania zadań poszczególne aspekty (co?, gdzie?, jak?, ile?, kiedy?) są uzależnione od założonego celu nadrzędnego. Koszty zamawiania, nakłady logistyczne, utrzymanie stanów magazynowych i koszty zamrożonego kapitału powinny być minimalne, dostawy zaś niezawodne, a ich wielkość adekwatna do zapotrzebowania.

  PRAWO – DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 45 Wkrótce nowe rozporządzenie w sprawie substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek
   • W związku z wejściem w życie ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu zostanie zastąpione trzema rozporządzeniami: w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i rozpuszczalników ekstrakcyjnych. Nowe rozporządzenie w sprawie substancji dodatkowych zawiera zmiany przepisów zgodne z dyrektywą 2006/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, główne z nich dotyczą stosowania azotanów i azotynów w żywności oraz dopuszczenia siedmiu nowych substancji dodatkowych.

  PRAWO – OŚWIADCZENIA ŻYWIENIOWE

  • 48 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Spożywanie niektórych produktów spożywczych może przyczyniać się do bardziej zbilansowanej diety, a tym samym do zapobiegania niektórym chorobom. Producenci żywności mogą nadużywać pewnych oświadczeń mających przekonać konsumentów do zakupu ich produktów. Konieczność zapobiegania takim nadużyciom zmusiła KE do wydania rozporządzenia nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, dotyczącego informacji o wartościach odżywczych i właściwościach zdrowotnych środków spożywczych.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 51 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska

  54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 3/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  przemysł spożywczy okładka nr 3/2008RYNEK

  • 2 Szybki rozwój przetwórstwa produktów zwierzęcych – Jadwiga Drożdż
   • Po integracji Polski z Unią Europejską notowano szybki rozwój przetwórstwa produktów zwierzęcych. Było to zjawisko powszechne we wszystkich branżach tego przetwórstwa. Poprawiły się wyniki finansowe poszczególnych branż, a ich stan finansowy był bezpieczny i stabilny. Zwiększyła się wielkość kapitału własnego, a ze środków własnych sfinansowano 19% majątku obrotowego przedsiębiorstw.
  • 6 Zmiany na rynku mleka – Jadwiga Seremak-Bulge
   • Radykalna poprawa koniunktury na światowym rynku w 2007 r. była przyczyną wzrostu cen i destabilizacji krajowego rynku mleka. Mleko i jego przetwory należały do najszybciej drożejącej żywności. Podwyżki cen skupu znacznie wyprzedzały przyrost cen zbytu i w detalu. Mimo to skup mleka przez polskie podmioty systematycznie malał poczynając od maja 2007 r. Dopiero w grudniu 2007 r. spadkowa tendencja została odwrócona. Wzrost cen zbytu, zmiana struktury produkcji oraz poprawa efektywności przetwórstwa spowodowała prawie 11% wzrost wartości sprzedaży i znaczną poprawę kondycji finansowej przemysłu mleczarskiego. Jednak w drugiej połowie 2007 r. oraz w 2008 r. rentowność przetwórstwa mleka ulegnie pogorszeniu z powodu wzrostu kosztów produkcji. Wyraźnie zwiększyła się wrażliwość mleczarni na sygnały płynące z rynku światowego.
  • 12 Rynek mięsa. Produkcja rośnie – opłacalność niekoniecznie – Robert Mroczek
   • 2007 r. był rekordowy pod względem produkcji podstawowych gatunków mięsa. Produkcja mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiowego przekroczyła 3,6 mln t i była wyższa o ok. 7% niż w 2003 r. Jednocześnie znacznie pogorszyła się opłacalność produkcji żywca wieprzowego w wyniku niskich cen skupu trzody chlewnej oraz wysokich cen zbóż i pasz pochodzenia przemysłowego. Utrudniony jest eksport mięsa wieprzowego ze względu na jego nadprodukcję w krajach UE oraz aprecjację złotego. Tendencję wzrostową utrzymuje eksport wołowiny oraz mięsa drobiowego. Wzrostowi produkcji mięsa towarzyszyła względna stabilizacja popytu krajowego.

  SUROWCE

  • 16 Mięso zwierząt egzotycznych – nietypowe źródło białka – Dariusz Nowak
   • W artykule omówiono alternatywne źródła białka zwierzęcego. Mięso może pochodzić nie tylko od zwierząt hodowlanych (bydło, trzoda chlewna i drób), ale także od zwierząt egzotycznych. Podróże po świecie, otwarcie granic i import do Polski nowych rodzajów mięsa sprawiają, że konsumenci mogą skosztować mięsa strusia, kangura, czy rodzimego bobra, a nie tylko krajową dziczyznę.

  TECHNOLOGIA

  • 22 Sacharydy i polisacharydy w przetwórstwie mięsa – Aneta Cegiełka
   • W artykule przedstawiono znaczenie mono- i disacharydów, skrobi i jej pochodnych oraz nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych w przetwórstwie mięsa. Omówiono właściwości funkcjonalne tych substancji jako dodatków do żywności i korzyści wynikające z ich stosowania w przemyśle mięsnym.
  • 30 Substancje dodatkowe w produkcji płynnych produktów mleczarskich – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
   • W artykule przedstawiono substancje dodatkowe stosowane w produkcji płynnych niefermentowanych i fermentowanych wyrobów mleczarskich. Dodatki takie mają nadać odpowiedni smak, zapach lub konsystencję, utrwalić, stabilizować strukturę, albo zwiększyć wartość odżywczą niefermentowanych i fermentowanych płynnych produktów mleczarskich.

  OPROGRAMOWANIE

  • 40 Smakołyki ze sklepu internetowego – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Przedsiębiorstwo Luculta – Vertrieb regionaler Lebensmittelspezialitaeten GmbH z Austrii oferuje artykuły spożywcze z najwyższej półki. Sklep internetowy przedsiębiorstwa został podłączony online do centralnego Systemu CSB. Duży wybór produktów delikatesowych oferuje założone w 2006 r. austriackie przedsiębiorstwo handlowe LUCULTA – Vertrieb regionaler Lebensmittelspezialitaeten GmbH z Mariasdorf. Zgodnie z motto „smakołyki ze sklepu internetowego”, na bogatą ofertę firmy składają się produkty Premium z regionu Burgenland, m.in. przetwory pasteryzowane, wyroby mączne, mięso i wędliny, ocet i olej, kawa, napoje alkoholowe. Wspólnicy – Sabine Mantsch, Florian Steininger i Klaus Rapf – planują w przyszłości wzbogacić ofertę o delikatesy z innych regionów i krajów.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 36 Susze ziołowe i przyprawy jako źródło mikotoksyn – Katarzyna Janda-Ulfig, Krzysztof Ulfig
   • Suszone rośliny lecznicze są coraz powszechniej stosowane w profilaktyce i leczeniu wielu schorzeń. Polska, przetwarzająca rocznie 15-20 tys. t surowców zielarskich, jest liderem na światowym rynku. Mikrobiologiczne zanieczyszczenie suszonych roślin leczniczych i przypraw może być przyczyną ich biodeterioracji oraz obecności mikotoksyn. W artykule omówiono grzyby pleśniowe wyodrębnione z suszonych roślin leczniczych i przypraw oraz mikotoksyny, które organizmy te mogą syntetyzować.
  • 42 Zasady cross-compliance prawdopodobnie obowiązkowe od stycznia 2009 r. – Jacek Leonkiewicz
   • Główną ideą przyjętego sześć lat temu wspólnotowego prawa żywnościowego było podjęcie wszelkich niezbędnych środków, które gwarantowałyby, że niebezpieczna żywność nie znajdzie się na rynku, a opracowane systemy bezpieczeństwa będą w pełni skuteczne. Dlatego w nadzorze nad produkcją żywności starano się uwzględnić wszystkie jej aspekty – od produkcji podstawowej i produkcji pasz do sprzedaży i dostawy żywności do konsumenta. Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów wymaga od producentów żywności spełnienia bardziej rygorystycznych przepisów.
  • 45 System wczesnego ostrzegania RASFF – Paweł Mirosz, Irena Ozimek
   • W Unii Europejskiej priorytetem jest ochrona konsumentów realizowana m.in. przez zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz. Stworzenie systemu RASFF miało na celu zwiększenie odpowiedzialności i wzmocnienie współpracy poszczególnych państw członkowskich, aby skutecznie ograniczyć wprowadzanie do obrotu niebezpiecznej żywności i pasz, przyczyniając się tym samym do lepszej ochrony zdrowia konsumentów w Unii Europejskiej. Tylko w 2006 r. udaremniono wprowadzenie na rynek lub nakazano wycofanie z obrotu przeszło 6594 produktów. Najwięcej zgłoszonych zagrożeń do systemu RASFF dotyczy obecności metabolitów pleśni, następnie – obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a na trzecim miejscu – chemicznego zanieczyszczenia żywności.

  PODATKI

  • 50 Co nowego w VAT? – Maria Kukawska

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 51 Działalność Stowarzyszenia w 2008 r. – Małgorzata Wojnarowska
   • Głównymi zagadnieniami, nad którymi dyskutowano podczas styczniowego posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego było przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 2008 r., zatwierdzenie zasad i procedur przyznawania tytułu „Rzeczoznawca ds. HACCP” oraz wdrażania systemów HACCP w handlu. W bieżącym roku działalność SITSpoż. oparta będzie na pracy podstawowych komórek organizacyjnych, tj. Biura Zarządu Głównego, Ośrodka Doskonalenia Kadr, Zespołu Rzeczoznawców oraz Rad Branżowych.

  PRACA

  • 52 Wpływ globalnej sieci żywności na zatrudnienie w sektorze żywnościowym – Iwona Szczepaniak
   • Pod koniec września ub.r. w Genewie odbyło się trójstronne spotkanie Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization – ILO) poświęcone określeniu wpływu globalnej sieci żywności na zatrudnienie w sektorze żywnościowym. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządów 35 krajów, organizacji zrzeszających pracodawców oraz pracowników tego sektora, a także Komisji Europejskiej (KE), Ford and Agriculture Organization (FAO), Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) i United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Polski rząd reprezentowały dr Iwona Szczepaniak i dr Bożena Nosecka z IERiGŻ-PIB w Warszawie, delegowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 2/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009
  Przemysł spożywczy nr 2/2008

  Przemysł spożywczy nr 2/2008

  RYNEK

  • 2 Jak skutecznie szukać miejsca dla nowych produktów? – Henryk Mruk
   • W artykule przedstawiono metody poszukiwania miejsca na rynku dla nowych produktów. Omówiono sposoby analizowania rynku, badania opinii konsumentów oraz planowania komunikacji z klientem. Przedsiębiorstwo powinno starannie zaplanować cały proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Obejmuje on wysiłek związany z pogłębioną analizą rynku, w tym oferty konkurentów. Ważne są także testy prowadzone wśród klientów i wprowadzenie korekt do pierwotnej koncepcji. Duże znaczenie ma dobór odpowiednich instrumentów promocji, a także konsekwentne i powtarzalne informowanie klientów o korzyściach i wartościach związanych z nowym produktem.

  SYSTEMY JAKOŚCI

  • 8 Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w sytuacji zmieniającego się rynku pracy – Marek R. Zadernowski, Anna Zadernowska, Mieczysław Obiedziński, Ryszard Zadernowski
   • Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na otwarcie niektórych rynków pracy jak również stworzyło nowe możliwości emigracji zarobkowej. Brak pracowników odczuł również przemysł spożywczy. W takiej sytuacji często podstawowym problemem wielu właścicieli jest zapewnienie ciągłości produkcji i płynności finansowej przedsiębiorstwa jak również odpowiedni poziom bezpieczeństwa produkowanej żywności. Artykuł jest próbą analizy skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania, skupiając się na najlepszym rozwiązaniu zapewniającym bezpieczeństwo żywności.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 12 Tekstura żywności. Część I – Wybrane metody instrumentalne – Agata Marzec
   • W artykule przedstawiono wybrane metody instrumentalnej oceny tekstury żywności. Instrumentalne metody pomiaru tekstury są zasadniczo ograniczone do cech mechanicznych. Profilowanie instrumentalne, pomiary mechaniczne i akustyczne dają w jednym teście ilościowe określenie kilku parametrów tekstury. Porównano wyniki oceny sensorycznej z instrumentalnymi.

  MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI

  • 16 Prognozowanie mikrobiologiczne w łańcuchu żywnościowym – Katarzyna Godlewska, Danuta Kołożyn-Krajewska
   • Ocena ryzyka jest instrumentem pozwalającym ocenić bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Jest też jedną ze składowych analizy ryzyka. Celem pracy jest przeanalizowanie wybranego łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” i mogących w nim wystąpić zagrożeń dla człowieka. Materiałem badawczym były zakłady przemysłu paszowego, gospodarstwo rolnicze, zakłady przemysłu mięsnego oraz dystrybucja. Symulację wzrostu Salmonelli w poszczególnych ogniwach łańcucha żywnościowego przeprowadzono przy użyciu dostępnych programów mikrobiologii prognostycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku przestrzegania zasad GHP i GMP oraz wynikających z systemu HACCP możliwość wystąpienia zatrucia pokarmowego jest niewielka.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 20 Mycie w systemie CIP. Analiza zanieczyszczeń oraz dobór środków myjąco-dezynfekujących – Joanna Piepiórka
   • W artykule omówiono substancje aktywne znajdujące się w preparatach do mycia i dezynfekcji wykorzystywanych w systemach CIP w przemyśle spożywczym. Wskazano najważniejsze cechy, jakie powinny mieć te środki oraz przedstawiono ich zalety i ograniczenia w stosowaniu. Zwrócono również uwagę na ich negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.
  • 30 Legionella zagraża pracownikom przemysłu spożywczego – Danuta Majczyna
   • Namnażające się w instalacjach wodociągowych i klimatyzacyjnych bakterie z rodzaju Legionella sp. stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Na legionellozę narażone są głównie osoby o obniżonej odporności immunologicznej. Wilgotna atmosfera, wysoka temperatura w halach produkcyjnych w zakładach przetwórstwa żywności, duża ilość dostępnych dla bakterii substancji organicznych, niska temperatura ciepłej wody w instalacji oraz niedostateczna konserwacja odbieralników stwarzają dogodne warunki do rozwoju Legionella sp. Spełnienie w zakładach przemysłowych wymagań zalecanych dla ciepłej wody w budynkach zbiorowego zamieszkania poprawia jej jakość mikrobiologiczną i eliminuje narażenie na zakażenie bakteriami z rodzaju Legionella.
  • 36 Podstawy skutecznego mycia rąk – Waldemar Dzwolak
   • Mycie rąk mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i zakażeń mikrobiologicznych zostało zapoczątkowane przez środowisko lekarskie w pierwszej połowie XIX w. Od tego czasu, mimo intensywnego rozwoju nauki i techniki, mycie rąk podczas produkcji żywności wciąż jest wykonywane zbyt rzadko i nie zawsze zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. W artykule opisano zagadnienia dotyczące mycia rąk przez pracowników zakładów przemysłu spożywczego. Scharakteryzowano rodzaje mikroflory skóry rąk, a także zasady socjalnego, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Ponadto przedstawiono czynniki determinujące skuteczność mycia rąk. Uzupełnieniem artykułu jest opis najczęściej popełnianych błędów podczas mycia rąk, które wpływają na obniżenie poziomu higieny i bezpieczeństwa żywności.

  OPROGRAMOWANIE

  • 44 Atrakcyjne menu. Sander Gourmet to gwarancja jakości – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Zgodnie z dewizą „jakość jest tradycją – innowacja regułą” firma Sander Gourmet od ponad 30 lat produkuje świeże dania gotowe dla dużych odbiorców hurtowych. Wspólnie z przedsiębiorstwem siostrzanym Sander Catering stanowi istotną część w segmencie usług cateringowych. W 2002 r. firma Sander wdrożyła oprogramowanie ERP firmy CSB-System jako jedno rozwiązanie do optymalizacji procesów całego przedsiębiorstwa.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 46 Kodeks postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności – Maciej Taczanowski
   • W artykule omówiono wybrane zagadnienia udziału Kodeksu postępowania administracyjnego w urzędowej kontroli żywności. Omówiono m.in. zagadnienie podstaw prawnych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy urzędowej kontroli żywności. Wykazano, że procesowe uprawnienia i obowiązki w każdorazowej indywidualnej kontroli, traktowanej jako konkretna sprawa administracyjna, wywodzą się z dwóch źródeł, tj. Kodeksu postępowania administracyjnego z przepisami ogólnymi i prawa żywnościowego z przepisami szczególnymi.

  PODATKI

  • 52 Gdzie szukać oszczędności podatkowych – Maria Kukawska

  54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 1/2008

  niedziela, Styczeń 25th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 1/2008RYNEK

  • 2 Kraje WNP – rynki zbytu czy konkurenci? – Wiesław Łopaciuk
   • W Polsce w okresie gospodarki rynkowej zaszły bardzo duże zmiany w handlu zagranicznym. Nastąpił przede wszystkim rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. W latach dziewięćdziesiątych WNP, włączając Rosję jako głównego partnera, była największym rynkiem zbytu polskich produktów rolno-spożywczych. Natomiast w imporcie rola tych państw była znikoma. Rosyjski kryzys ekonomiczny był punktem zwrotnym dla rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Jego wolumen do tej pory nie osiągnął rozmiarów sprzed kryzysu. Wprowadzony w 2005 r. zakaz eksportu wielu produktów rolno-spożywczych z Polski do Rosji był kolejnym ważnym czynnikiem w tym względzie.

  GOSPODARKA

  • 8 Poziom wyżywienia w Chinach i Indiach – Mariola Kwasek
   • W artykule zaprezentowano analizę spożycia żywności w Chinach i Indiach na tle ich rozwoju społeczno-gospodarczego. Zwrócono uwagę na sytuację demograficzną na świecie, poziom rozwoju społecznego, tendencje w spożyciu żywności, różnice w poziomie spożycia podstawowych produktów żywnościowych oraz samowystarczalność żywnościową. Podstawą wyżywienia ludności w Chinach i Indiach są produkty zbożowe, głównie ryż i pszenica, ziemniaki oraz warzywa i owoce. Wzrost zamożności społeczeństwa powoduje zmiany we wzorcach konsumpcji żywności w tych krajach. Wzrasta spożycie produktów przetworzonych, tj. produktów mięsnych, głównie wieprzowych i drobiowych, a w mniejszym stopniu wołowych, a także mleka i przetworów mlecznych, jaj, ryb oraz warzyw i owoców, zmniejsza się spożycie zbóż, w tym pszenicy, ryżu i kukurydzy.
  • 14 Wzrost produkcji biopaliw z olejów roślinnych – Ewa Rosiak
   • W bieżącej dekadzie dynamiczny wzrost światowego popytu na oleje roślinne jest w coraz większym stopniu spowodowany wzrostem ich zużycia na cele techniczne (zwłaszcza w produkcji biopaliw). W najbliższych latach rozwój sektora biopaliw będzie wpływał na globalny popyt na oleje roślinne. W ostatnich latach w sektorze biopaliw wykorzystywano ok. 40-50% przyrostu światowej produkcji olejów. Rozwój biopaliw wpłynął na znaczący wzrost cen olejów na rynkach światowych.

  FUNDUSZE UNIJNE

  • 16 Dla kogo fundusze europejskie w latach 2008-2013 – Marek Wigier
   • W latach 2008-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do 1,1 mld euro publicznych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji z zakresu poprawy konkurencyjności produkcji i handlu hurtowego. Suma tych środków jest wyższa niż łączna wartość funduszy przeznaczonych na inwestycje w przemyśle spożywczym w ramach programów SAPARD i SPO „Restrukturyzacja…”. Wsparcie ze środków PROW w sposób bezpośredni przyczyni się także do rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów kraju, na obszarach wiejskich zaś przyspieszy dywersyfikację działalności gospodarczej oraz rozwój infrastruktury technicznej.

  TECHNOLOGIA

  • 18 Sukcesy i porażki – opracowywania nowych produktów spożywczych – Bohdan Achremowicz, Stanisław Kowalski
   • Przedstawiono etapy procesu opracowywania nowych produktów żywnościowych. Zaprezentowano czynniki wpływające na sukces lub porażkę tego procesu. Omówiono przykłady wprowadzania produktów spożywczych na rynek z uwzględnieniem popełnianych błędów. Wskazano na problemy i perspektywy rozwoju procesu opracowywania nowych produktów. Stwierdzono, że do najważniejszych czynników wpływających na sukces nowych produktów należą: oryginalność pomysłu, wiedza rynkowa oraz zaangażowanie konsumentów i detalistów w proces rozwojowy. Z drugiej strony porażki są zwykle wynikiem braku konsultacji z detalistami, naśladownictwem (produkty typu me too), brakiem odpowiednich działań marketingowych.
  • 27 Jakość hamburgerów dostępnych na polskim rynku – Krzysztof Krygier, Katarzyna Maksimowicz
   • Przebadano 21 hamburgerów obecnych na polskim rynku. Tylko jeden z nich składał się z samego mięsa (wołowiny) z dodatkiem soli
    i pieprzu (hamburger McDonald’s). Większość hamburgerów była wyprodukowana z mięsa wieprzowego, drobiowego lub ich mieszaniny, jeden hamburger był rybny i dwa wegetariańskie. W produktach mięsnych głównym składnikiem mięsnym było mięso odkostnione mechanicznie, poza tym zawierały one do 23 dodatków (wypełniaczy, wzmacniaczy smaku, konserwantów). Zawartość podstawowych składników była zróżnicowana: białko 10-24%, tłuszcz 8-21%, węglowodany 0,6-21% i sól 0,6-2,4%. Również odnotowano ogromne różnice w zawartości wapnia: 0,02-0,44% i cholesterolu: 0-454 mg/100 g. Jest to konsekwencją stosowania bardzo dużych ilości mięsa oddzielonego mechanicznie. Jakość hamburgerów na polskim rynku jest bardzo zróżnicowana, wiele z nich ma niską wartość odżywczą.

  TARGI

  • 24 Polagra-Tech i PakFood – po raz pierwszy na targach poznańskich – Agnieszka Górecka
   • Pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych Polagra-Tech odbyła się we wrześniu 2007 r., równocześnie z targami Polagra-Food. Targi te obejmowały trzy salony: maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, maszyn i urządzeń dla przemysłu mięsnego oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Nowa formuła targów poświęcona technologiom spożywczym zakłada, że cztery z pięciu salonów odbywać się będą w cyklu dwuletnim, a tylko salon maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego co roku.

  FIRMY

  • 34 Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
   • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Udział w obrotach tej grupy podmiotów wyniósł ok. 6%. Znaleźli się na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
  • 36 Finistere – kraina produkcji roślin w Bretanii – Agnieszka Górecka
   • Finistere to departament położony w północno-zachodniej Francji, na Półwyspie Bretońskim, nad Oceanem Atlantyckim. Region ten, wyróżniający się odrębnością kulturową i naturalnymi warunkami przyrodniczymi, cieszy się dużą popularnością wśród turystów. W gospodarce Finistere istotne znaczenie ma rolnictwo (zwłaszcza uprawa warzyw), przetwórstwo żywności oraz działalność związana z gospodarką morską. W październiku ub.r. z inicjatywy Conseil General Finistere (Rady Regionu Finistere) odbyło się spotkanie dla prasy, promujące region Finistere. W spotkaniu udział wzięło szesnastu dziennikarzy z Francji, dwóch z Włoch, jeden przedstawiciel chińskiej agencji prasowej. Polskę reprezentowała redaktor Agnieszka Górecka z „Przemysłu Spożywczego”.

  OPROGRAMOWANIE

  • 38 Zakłady EDEKA NORDfrische Center w Valluhn – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Latem 2006 r. uruchomiono nowoczesny zakład EDEKA NORDfrische Center w Valluhn (Meklemburgia – Pomorze Przednie). Budowę nowego centrum logistycznego i zakładu produkcyjnego rozpoczęto z myślą o rosnących wymaganiach branży spożywczej, zgodnie z wymaganiami prawa żywnościowego i standardu IFS. Wraz z uruchomieniem NORDfrische Center, wdrożono także oprogramowanie branżowe ERP firmy CSB-System. Celem projektu Systemu CSB była integracja wszystkich obszarów przedsiębiorstwa w jednym systemie informatycznym klasy ERP.

  MARKI

  • 40 Najcenniejsze z cennych – Hanna Górska-Warsewicz
   • Marka postrzegana jest jako nazwa produktu lub w szerszym ujęciu jako produkt zapewniający korzyści i wartości dodane, które pewni konsumenci cenią w wystarczającym stopniu, aby dokonać zakupu. W artykule przedstawiono wyniki czwartego Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, opublikowanego przez dziennik Rzeczpospolita przy współudziale Rady Patronów Marki. Ranking skonstruowano na podstawie wartości marki, czyli miary finansowej wyrażonej w mln zł. Szczególną uwagę zwrócono na rankingi szczegółowe dotyczące siły marki, prestiżu, świadomości marki, jej wartości i postrzeganej jakości.
  • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2008 r.

  46 INFORMACJE BIZNESOWE

  48 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  (więcej…)

  Spis treści 2/2009

  piątek, Styczeń 30th, 2009

  Przemysł Spożywczy 2/2009

  PRAWO

  • 2 Bezpieczeństwo żywności – nowe podejście Unii Europejskiej – Joanna Gajda-Wyrębek
   • Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
  • 6 Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – Wojciech Sawicki
   • 18 grudnia 2008 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU 2008 r., nr 214 poz. 1346 z 3 grudnia 2008 r.). W noweli ustawy wprowadzono nową definicję artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego oraz zapisano wysokie sankcje karne za wprowadzanie do obrotu produktów zafałszowanych, w wysokości do 10% przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mogą wydawać decyzje administracyjne przed zakończeniem kontroli, a zawarte w decyzjach informacje dotyczące zafałszowań artykułów będą podawane do publicznej wiadomości. Ustawa dostosowuje również krajowe przepisy do ostatnich zmian wspólnotowych.

  TECHNIKA – TECHNOLOGIE

  • 12 Genetyczne metody identyfikowania, klasyfikacji i różnicowania mikroorganizmów – Agnieszka Olejnik-Schmidt, Justyna Broniarczyk, Marcin Schmidt
   • Seria kryzysów dotyczących żywności i pasz wykazała słabe strony legislacji Unii Europejskiej. W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności wskazano na potrzebę uaktualnienia przepisów żywnościowych oraz kształtowania polityki na podstawie danych naukowych. W Białej Księdze Komisja zaproponowała podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, m.in. opracowanie przepisów ramowych obejmujących cały łańcuch produkcji żywności, tj. od pola do stołu. W ramach realizacji nowej polityki dotyczącej bezpieczeństwa żywności zostały opracowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów.
  • 18 Automatyczne systemy monitorowania czystości mikrobiologicznej żywności – Alina Kunicka-Styczyńska
   • W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, producenci prowadzą monitoring mikrobiologiczny surowców, półproduktów, linii technologicznej i produktu końcowego. Konieczność wykonywania dużej liczby analiz w krótkim czasie wymusza wprowadzanie automatycznych systemów analizy mikrobiologicznej. Oprócz ogólnej charakterystyki systemów przeznaczonych dla mikrobiologii, przedstawiono dziewięć systemów najczęściej stosowanych w analizie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań, zasady i rodzaju oznaczenia oraz czasu analizy jednostkowej. Podano również najważniejsze kryteria wyboru systemu do laboratorium.
  • 26 Ocena skuteczności procesów mycia w przemyśle spożywczym – Joanna Piepiórka
   • Higiena urządzeń i pomieszczeń produkcyjnych to jeden z warunków wytwarzania bezpiecznej żywności. Jej skuteczność w zakładach zależy od wielu czynników, m.in. od organizacji zabiegów mycia i dezynfekcji, ich monitoringu oraz stosowanych metod kontroli. W artykule omówiono metody weryfikujące skuteczność mycia: ocenę wizualną, metody wymazowe (tamponowe), odciskowe, analizę popłuczyn.
  • 32 Audity w zarządzaniu jakością i bezpieczeństwem żywności – Waldemar Dzwola
   • Audit polega na ustaleniu, czy stan faktyczny jest zgodny z wymaganiami opisanymi w tzw. kryteriach auditu (tj. w normach, procedurach, specyfikacjach, przepisach prawa itp.). W artykule zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące auditowania jako narzędzia doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Dokonano także zwięzłej charakterystyki auditów wewnętrznych (strony pierwszej) i zewnętrznych (strony drugiej oraz trzeciej), z uwzględnieniem auditów dostawcy, klienta oraz auditów certyfikacyjnych. Ponadto zaprezentowano ogólne zasady auditowania i niektóre wytyczne wynikające z normy ISO 19011 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 22003. Artykuł zawiera także krótki opis kompetencji auditorów, a także czynników determinujących skuteczność auditów.
  • 36 Logiczny i przejrzysty ISO 9001:2008 – Paweł Dąbrowski, Grzegorz Romaniuk
   • W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone do nowej edycji normy ISO 9001:2008. Zmiany, ilustrowane przykładami, sklasyfikowano w trzech kategoriach. Zaprezentowano zmiany w organizacji wdrożenia ISO 9001:2008, a także przykładowy sposób wprowadzenia w życie nowej edycji normy. Artykuł zawiera genezę powstania rodziny norm ISO 9000 oraz historię ich aktualizacji przebiegającej ponad 20 lat. Opisano również procedurę nowelizacji standardu i jej poszczególne etapy.
  • 40 Nowe możliwości badawcze w Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Funkcjonalnych Żywności – Włodzimierz Grajek, Marcin Schmidt, Anna Olejnik
   • Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 2007 r. w ramach przyznanego grantu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego, działanie 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką”, priorytet 1. „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, podjęła się realizacji projektu dotyczącego wyposażenia Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Prozdrowotnych Żywności.

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 42 Znakowanie produktów żywnościowych. Dobrowolne znakowanie wartością odżywczą – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
   • Dobrowolne znakowanie produktów żywnościowych na opakowaniu (informacją o wartości odżywczej) za pomocą GDA, „traffic lights” czy logo programu „Wiem, co wybieram”, ma na celu pomoc konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych wśród wielu podobnych do siebie wyrobów. Odgrywa rolę informacyjno-edukacyjną. Jest też wyrazem dbałości o klienta, coraz częściej zainteresowanego właściwym odżywianiem. Może także przyczynić się do wzrostu zaufania klientów do producentów.

  WYDARZENIA

  • 46 Paryska IPA i Emballage dla przemysłu spożywczego – Agnieszka Górecka
   • Targi IPA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego oraz Emballage – Międzynarodowe Targi Pakowania i Opakowań, które odbyły się jednocześnie w listopadzie 2008 r. w Paryżu, były znakomitą okazją dla profesjonalistów z sektora spożywczego do zapoznania się z nowościami w branży – od technologii wstępnego przetwórstwa żywności po pakowanie artykułów spożywczych.
  • 48 Sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysem – Agnieszka Górecka
   • Sillikier Polska – spółka należąca do Silliker Group Corporation, międzynarodowej sieci akredytowanych, niezależnych laboratoriów specjalizujących się w analizie żywności – zorganizowała w ub.r. warsztaty dla wyższej kadry menedżerskiej branży spożywczej pt. „Sytuacja kryzysowa i zarządzanie kryzysem w branży spożywczej”. Tematem spotkania było budowanie najlepszego systemu ochrony przed kryzysem, gotowość na wystąpienie kryzysu i metody zmniejszenia ewentualnych skutków.
  • 49 Technologia „hi-tech” w obornickim Bolsie
   • W fabryce Bols w Obornikach wódki produkowane są w najbardziej zaawansowanym technologicznie systemie rektyfikacyjno-filtracyjnym. Dzieje się tak za sprawą zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji. Łączne nakłady, które z obornickiej fabryki wybudowanej od podstaw w 1984 r. czynią najnowocześniejszy nie tylko w Polsce zakład, wynoszą 25 mln zł.
  • 50 Informacje biznesowe
  • 52 Polska – Unia – Świat

  (więcej…)

  Spis treści 1/2009

  wtorek, Styczeń 27th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka nr 1/2009Gospodarka – Rynek

  • 2 Światowy kryzys finansowy – implikacje dla producentów żywności – Roman Urban
   • Światowy kryzys finansowy wpływa na gospodarkę wszystkich największych krajów. Zmniejszyło się zaufanie do systemu bankowego i nastąpiło gwałtowne spowolnienie rozwoju gospodarczego, łącznie z przejściem do recesji w krajach najbardziej rozwiniętych. Skutki kryzysu finansowego odczuwa także polska gospodarka, w tym również producenci żywności. Nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego kraju i rozwoju produkcji przemysłu spożywczego. Pogorszyły się wyniki handlu zagranicznego żywnością. Spowolnienie rozwoju kraju utrwali te tendencje.
  • 6 Międzynarodowe rynki rolne – kiedy powrócą do równowagi? – Janusz Rowiński
   • W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci światowe rynki rolne znajdowały się w stanie równowagi, ale ceny w międzynarodowym handlu rolnym były często tak niskie, że pokrywały jedynie koszty produkcji najefektywniejszych eksporterów. Wyraźna była również tendencja relatywnego spadku cen rolnych w porównaniu z cenami artykułów nierolniczych w handlu międzynarodowym. Sytuacja ta zmieniła się w 2007 r., gdy ceny rolne gwałtownie wzrosły, przy czym wzrostu nie można w pełni wytłumaczyć sytuacją produkcyjną ani stanem zapasów zbóż. Po zbiorach w 2008 r. ceny spadły i stało się oczywiste, że sytuacja z 2007 r. była przejściowa. Według długookresowych prognoz OECD-FAO ceny artykułów rolnych będą w ciągu najbliższych dziesięciu lat wyższe niż w pierwszych latach obecnej dekady, ale znacznie niższy niż w latach 2007-2008.
  • 12 Handel zagraniczny polską żywnością w 2008 r. – Wiesław Łopaciuk
   • Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ma stosunkowo duży udział w handlu ogółem, a także przyczynia się do zmniejszenia deficytu obrotów handlowych. W warunkach względnie stałego popytu wewnętrznego większość przyrostu produkcji była kierowana na eksport. Był to skuteczny sposób na zagospodarowanie nadwyżek rynkowych. Cztery lata po wejściu Polski do UE dynamika wzrostu obrotów wyraźnie spadła, ale ciągle była stosunkowo wysoka. Ostatnio zmniejszyła się dynamika eksportu, a dynamika importu wzrosła. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami wartość eksportu rolno-spożywczego w 2008 r. wyniosła 10,6 mld euro i była o 7,2% większa niż w 2007 r. Natomiast wartość importu tych produktów wzrosła o 13,3% do 9 mld euro.

  Gospodarka – Fundusze strukturalne

  • 20 Dotacje na inwestycje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Joanna Kimlińska-Jasiewicz
   • Firmy z branży przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza duże, będą miały w końcu szansę na dofinansowanie planowanych inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Otrzymanie dofinansowania pozwoli na realizację nowych projektów i wzrost konkurencyjności firm. Jednym z dostępnych programów jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Stawia on na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i nowych produktów. W ramach programu przewidziano kilka działań wspierających różne inwestycje. W zależności od rodzaju planowanej inwestycji, przedsiębiorcy mogą wybrać najwłaściwsze i najkorzystniejsze dla siebie działanie. Złożone wnioski konkurują ze sobą o dotacje w ramach ograniczonej puli środków, a o dofinansowaniu decyduje liczba otrzymanych punktów.
  • 25 Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” z Rekartonem (wywiad z Tadeuszem Pokrywką) – Henryk Piekut
   • Panie Prezesie. KIG „Przemysł Spożywczy” znana jest z działalności edukacyjnej dla pracowników przemysłu spożywczego i skutecznego wpływania na zmiany prawa żywnościowego. Trzeci rok realizujecie również Program Rekarton. Proszę przybliżyć Czytelnikom ten program. Formalnie do realizacji Programu Rekarton zobowiązali nas sygnatariusze Dobrowolnego Porozumienia na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych po kartonach do płynnej żywności. Powierzyli oni Izbie zorganizowanie i prowadzenie biura Programu oraz wyznaczyli konkretne zadania z tym związane.

  Żywność – Żywienie – Nowe produkty

  • 26 Nowe produkty a współczesne zalecenia żywieniowe – Bohdan Achremowicz
   • Współczesne społeczeństwa, mimo ogromnego postępu w medycynie ciągle mają wiele problemów zdrowotnych, wśród których choroby cywilizacyjne powodowane niewłaściwym odżywianiem zajmują ważną pozycję. Od nowych produktów, zwłaszcza od żywności funkcjonalnej, konsumenci oczekują, że będą one miały określone działania prozdrowotne, a nawet będą zapobiegały rozwojowi niektórych chorób. Analizując zmiany zachodzące na rynku nowych produktów należy przede wszystkim uwzględnić tendencje występujące w USA. Jest to największy krajowy rynek żywności na świecie oparty na wszechstronnie rozwiniętym przemyśle spożywczym.

  Prawo- Żywność funkcjonalna

  • 30 Żywność funkcjonalna – aspekty prawne – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Dawno już odkryto, że żywność ma istotny wpływ na zdrowie człowieka. Dotychczas jednak zwracano uwagę na występowanie w diecie poszczególnych składników, które – spożywane w odpowiednich ilościach – miały zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nowe podejście polega na przypisaniu żywności roli prozdrowotnej. Staje się ona ogniwem pośrednim między żywnością a lekiem.

  Prawo – Znakowanie żywności

  • 34 Znakowanie produktów żywnościowych. Informacje żywieniowe i zdrowotne – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
   • Dla konsumentów znakowanie produktów spożywczych na opakowaniu jest ważnym źródłem informacji o wartości odżywczej produktu i jego wpływie na zdrowie. Informacje podane na etykiecie mogą przyczynić się do podejmowania świadomych decyzji o sposobie żywienia. W celu zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym stosuje się różnorodne systemy rejestracji i znakowania żywności o szczególnych walorach zdrowotnych. Chroni to konsumentów przed możliwością popełnienia pomyłki i ułatwia dokonanie wyboru podczas zakupów. Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe są niezbędne zwłaszcza dla konsumentów chcących właściwie się odżywiać.

  Logistyka – Opakowanie – Elektroniczna gospodarka

  • 38 Katalog elektroniczny – usprawnienie elektronicznej wymiany danych – Anna Kosmacz-Chodorowska
   • W kolejnym artykule z cyklu publikacji o efektywnych narzędziach elektronicznej gospodarki, zaprezentowano katalog elektroniczny usprawniający wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw, w tym między firmami przemysłu spożywczego a ich klientami, po stronie zaopatrzenia i zbytu. Internet, a zwłaszcza wykorzystanie katalogów elektronicznych to ważne instrumenty zwiększające konkurencyjność polskiej gospodarki, zwłaszcza firm krajowych, w tym firm branży spożywczej.

  Wydarzenia – Targi

  • 42 Ekotechnologie także dla spożywców – Henryk Piekut
   • Hasło XX, jubileuszowej edycji targów Poleko brzmiało: „Technika dla klimatu Ziemi” i oczywiście nawiązywało do zaplanowanej na grudzień 2008 r. Światowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu. Z subiektywnych obserwacji wynika, że tym, co dominowało w tej technice dla klimatu, była produkcja energii z biomasy.
  • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2009 r.

  46 Wydarzenia – Polska-Unia-Świat

  48 Wydarzenia – Informacje biznesowe

  (więcej…)

  Roczny spis treści. Wykaz artykułów – „Przemysł Spożywczy” 2011 r.

  czwartek, Grudzień 29th, 2011

  Do pobrania plik PDF z nr 12/2011 Roczny spis treści „Przemysł Spożywczy” 2011 r.

  Spis treści 12/2007

  niedziela, Marzec 8th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 12/2007EKONOMIKA

  • 2 Rozwijanie działalności eksportowej w firmach przetwórstwa rolno-spożywczego – Paweł Bryła
   • W artykule przedstawiono sposoby rozwijania działalności eksportowej w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Wiele miejsca poświęcono znaczeniu programów Unii Europejskiej w przełamywaniu barier ekspansji międzynarodowej polskich firm mleczarskich, mięsnych i owocowo-warzywnych. Omówiono czynniki utrudniające internacjonalizację i sposoby ich pokonywania, które są szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozpatrzono także szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rynkach Europy Zachodniej, Środkowej i Wschodniej.
    Słowa kluczowe: działalność eksportowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, bariery internacjonalizacji, standardy UE

  USTAWODAWSTWO

  • 8 Akryloamid – nowe zalecenia Unii Europejskiej – Hanna Mojska
   • Akryloamid powstaje podczas termicznego przetwarzania żywności wysokowęglowodanowej, przede wszystkim w produktach z ziemniaków i zbóż oraz w kawie. Ze względu na doniesienia o neurotoksycznym, genotoksycznym i kancerogennym działaniu akryloamidu, obecność tego związku w żywności może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. W maju 2007 r. zostało opublikowane zalecenie Komisji UE „w sprawie monitorowania poziomów akryloamidu w żywności” (2007/331/EC), zgodnie z którym w latach 2007-2009 kraje członkowskie powinny kontrolować poziom akryloamidu w wybranych grupach środków spożywczych, a wyniki przekazywać co roku do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po tym okresie na podstawie uzyskanych wyników, zostaną podjęte dalsze działania, w tym również ewentualna decyzja dotycząca limitowania poziomu tego związku w żywności.
    Słowa kluczowe: akryloamid, żywność, monitoring, zalecenia Komisji Unii Europejskiej

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 14 Białka pochodzenia zwierzęcego jako alergeny pokarmowe – Barbara Wróblewska
   • Alergeny pochodzenia zwierzęcego stanowią ponad połowę alergenów z tzw. wielkiej ósemki, odpowiedzialnych za ok. 90% wszystkich natychmiastowych reakcji alergicznych (IgE-zależnych) w populacji światowej. W artykule przedstawiono charakterystykę najważniejszych alergenów mleka krowiego, jaj, ryb oraz skorupiaków i mięsa, w tym również drobiowego. Mniej popularne w polskiej diecie są takie źródła alergenów, jak mięso żab i ślimaków, aczkolwiek mogą stanowić również zagrożenie alergenne.
    Słowa kluczowe: alergia, alergeny pochodzenia zwierzęcego

  TECHNOLOGIA

  • 18 Fosforany w żywności – Halina Makała, Barbara Cichy, Stanisław Folek
   • W artykule scharakteryzowano metody wytwarzania fosforanów spożywczych oraz przedstawiono kierunki ich zastosowania. Omówiono rolę fosforanów jako dodatków w przetwórstwie żywności, zwłaszcza w przetwórstwie mięsa. Opisano czynniki wpływające na działanie fosforanów, poziom dawek do wyrobów oraz możliwości ich użycia w produktach dietetycznych. Scharakteryzowano nowo opracowane mieszanki fosforanowe, przedstawiono wpływ ich dodatku na jakość drobno rozdrobnionych przetworów.
    Słowa kluczowe: fosforany spożywcze, funkcje, zastosowanie, przetwórstwo mięsa

  TARGI

  • 26 Polagra – targi dla specjalistów – Danuta Chyłek
   • Tegoroczne Targi Polagra Food po raz pierwszy zorganizowano w zupełnie nowej formule, a zakres zmian organizatorzy określili jako wielką metamorfozę – i trudno się z tym nie zgodzić. Najistotniejsza bowiem zmiana to wyodrębnienie dwóch imprez wystawienniczych: Polagry Food – Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych i Gastronomii oraz Polagry-Tech – Międzynarodowych Targów Technologii Spożywczych. Koncepcja nowej organizacji tych największych targów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej wynika z obserwacji dynamicznie rozwijającej się branży spożywczej oraz większych oczekiwań wystawców i zwiedzających, którymi coraz częściej są specjaliści, a nie przypadkowi konsumenci.

  INICJATYWY UNII EUROPEJSKIEJ

  • 30 Otwarte rynki przed Slow Food
   • „Produkty z rekomendacją Slow Food mają nieprawdopodobny odbiór na świecie” – twierdzi Karol Majewski, współwłaściciel firmy Nalewki Staropolskie. Opinię tę wyraził w trakcie warsztatów „Tradycja i innowacja w rolnictwie” połączonych z wystawą i degustacjami, które odbyły się we wrześniu 2007 r. w Warszawie.

  OPROGRAMOWANIE

  • 32 Innowacyjne rozwiązanie IT do efektywnego sterowania sprzedażą – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Użytkownicy Systemu CSB w zakładach spożywczych mają do dyspozycji wydajny moduł o nazwie „uzgodnienia logistyczne” pozwalający na szybkie i bezbłędne opracowywanie zleceń klientów. „Uzgodnienia logistyczne” są dla procesów wewnętrznych określonymi punktami czasu, które mogą mieć wpływ na przetwarzanie pojedynczych zleceń lub kompletnych tras. Rozwiązanie to daje gwarancję, że zlecenia klientów są rejestrowane bezpośrednio w bazie danych Systemu i terminowo realizowane.

  TECHNIKA

  • 34 Koagulanty i flokulanty – zbiór praktycznych porad Kemipolu – Krzysztof Chmielewski

  SUROWCE

  • 36 Gryka – cenny surowiec w produkcji żywności funkcjonalnej – Karolina Christa, Maria Soral-Śmietana
   • Wartościowy skład chemiczny ziarniaków gryki sprawia, że są one cennym materiałem dla przemysłu spożywczego do komponowania żywności funkcjonalnej. Ziarniaki gryki najczęściej wykorzystuje się w kaszarstwie. W Indiach gryka jest zbożem chlebowym, w Chinach i Japonii – podstawowym składnikiem lub dodatkiem do produkcji makaronów. W artykule przedstawiono aktualne informacje o białkach i polisacharydach gryki, pełniących funkcje odżywczo-dietetyczne.
    Słowa kluczowe: gryka, skrobia, białko, błonnik

  PRODUKCJA

  • 38 Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego – Robert Mroczek
   • Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego po integracji z UE wynika z wielu czynników. Najbardziej równomiernie rozmieszczone w kraju są zakłady przetwórstwa mleka. O ich liczbie na danym terenie decyduje głównie wielkość produkcji mleka. To samo dotyczy lokalizacji zakładów przemysłu rybnego. Prawie 80% zakładów tego sektora znajduje się na terenie dwóch regionów Polski, tj. północnego i północno-zachodniego, położonych nad morzem. Natomiast na lokalizację zakładów przemysłu mięsnego i drobiarskiego istotny wpływ ma liczba mieszkańców (potencjalnych konsumentów).
    Słowa kluczowe: region, meat processing plant, meat and milk production, meat market, milk market

  KONFERENCJE – SEMINARIA

  • 42 Regulacje prawne rynku suplementów diety – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Problematyce regulacji prawa i rozwoju rynku suplementów w Polsce i UE była poświęcona konferencja zorganizowana 13-14 września br. w Jabłonnie przez Krajową Radę Suplementów i Odżywek (KRSiO) przy współudziale Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego – Europa (PSPE).
  • 43 Nowe zagrożenia w łańcuchu żywnościowym
   • Podczas szkolenia kadry kierowniczej branży spożywczej, zorganizowanego przez firmę Silliker w październiku br., omówiono wiele istotnych zagadnień związanych z realnym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności, m.in. bioterroryzm, wirusy w żywości, zarządzanie ryzykiem w łańcuchu żywnościowym, a także znaczenie certyfikacji systemów bezpieczeństwa żywności oraz nowe kierunki w znakowaniu żywności.

  PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

  • 44 Projekt Functional Food NET – Anna Florowska, Krzysztof Krygier
   • Europejski projekt Functional Food Net (FFNet) rozpoczął się w styczniu 2006 r. w ponad dwudziestu krajach europejskich, w ramach 6. Ramowego Programu (EC FP6). Przewidywany termin jego zakończenia został ustalony na grudzień 2007 r., jednak rozważa się przedłużenie go o kolejne trzy lata. Projekt ma polegać na zainicjowaniu współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami spożywczymi a jednostkami naukowymi w pięciu obszarach tematycznych: otyłość (obesity), probiotyki (probiotics), dieta i zapalenia (diet and inflamation), produkty pełnoziarniste (whole grain products) oraz mikrokapsułkowanie i biodostępność (encapsulation and bioavailability).

  45 NOWOŚCI

  46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  48 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 11/2007

  niedziela, Marzec 8th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 11/2007

  RYNEK

  • 2 Powiązania polskich producentów żywności z rynkiem międzynarodowym — Janusz Rowiński
   • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do szybkiego wzrostu eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki Wspólnoty. Podstawową tego przyczyną było wejście Polski w struktury jednolitego rynku europejskiego. Polska gospodarka żywnościowa w okresie poprzedzającym przystąpienie do UE kosztem ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego, wprowadziła wiele zmian zwłaszcza w przemyśle mięsnym, mleczarskim, rybnym i owocowo-warzywnym. Wprowadzono unijne standardy weterynaryjne, sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Z porównania z innymi państwami członkowskimi wynika, że udział Polski w handlu między krajami UE powinien się zwiększyć kilkakrotnie.
    Słowa kluczowe: eksport artykułów rolno-spożywczych, gospodarka żywnościowa, członkostwo w Unii Europejskiej
  • 8 Rynek owoców i warzyw – nowe zasady wspólnej organizacji – Bożena Nosecka
   • Reforma rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów ma przede wszystkim na celu zwiększenie swobody wyboru kierunku produkcji przez producentów owoców i warzyw (przez rozpoczęcie procesu oddzielenia płatności od poziomu produkcji) oraz stymulowanie dalszej koncentracji podaży produktów ogrodniczych w drodze wzrostu finansowania z funduszy unijnych uznanych grup i organizacji producentów. Nowe elementy reformy to: wprowadzenie mechanizmów zmniejszania podaży na rynku w okresach wysokiej podaży, wycofanie subwencji eksportowych oraz zastosowanie dodatkowych płatności dla producentów truskawek i malin w kilku nowych krajach członkowskich, w tym w Polsce.
    Słowa kluczowe: reforma rynku owoców i warzyw, grupy i organizacje producentów, system jednolitych płatności, zarządzanie kryzysowe, subsydia eksportowe, mechanizmy regulacji importu

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • 13 Fundusze unijne na inwestycje związane z ochroną środowiska – Ryszard Gola Sienkiewicz
   • Unia Europejska przyznała Polsce na lata 2007-2013 ponad 67 mld euro (ok. 260 mld zł) wsparcia w ramach funduszy unijnych. Za te pieniądze mają powstać nowe drogi, linie kolejowe i lotniska, zostaną zmodernizowane największe miasta i wybudowane nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz spalarnie odpadów. Na miliardy euro mogą także liczyć przedsiębiorcy, pracownicy, rolnicy i osoby szukające pracy. W latach 2007-2013 przedsiębiorcy działający w sektorze rolno-spożywczym będą mogli skorzystać zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. Jednym z takich programów jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

  TECHNIKA

  • 15 Uzdatnianie wody do zasilania kotłów parowych – Roman Kowalczyk
   • W artykule przedstawiono wpływ gospodarki skroplinami na strumień (ilość) uzdatnianej wody oraz oddziaływanie procesu uzdatniania na środowisko. Podano przyczyny i cel uzdatniania oraz ogólne wymagania stawiane wodzie do zasilania kotłów parowych. Omówiono zmiękczanie wody, demineralizację, odgazowanie i dozowanie inhibitorów
    Słowa kluczowe: uzdatnianie wody, zmiękczanie, demineralizacja, odgazowanie
  • 26 Zastosowanie ozonu w przemyśle spożywczym – Krzysztof Krosowiak, Krzysztof Śmigielski, Piotr Dziugan
   • Omówiono możliwości zastosowania ozonu w różnych zakładach przemysłu spożywczego. Przedstawiono metody jego otrzymywania i właściwości fizykochemiczne. Porównano działanie dezynfekcyjne ozonu z tradycyjnie stosowanymi środkami chemicznymi. Podano przykłady zastosowania w przechowalnictwie warzyw i owoców, przemyśle cukrowniczym i fermentacyjnym. Wykazano, że właściwie użyty ozon jest bezpiecznym i odpowiednim środkiem do zastosowania w przetwórstwie żywności.
    Słowa kluczowe: ozon, dezynfekcja, żywność, owoce, warzywa, fermentacja

  POLAGRA

  • 24 Projektowanie nowych wyrobów spożywczych
   • Projektowanie nowych wyrobów spożywczych jest jedną z ważniejszych strategii działalności firm. Postęp techniczny i technologiczny wpłynął nie tylko na zmianę stylu życia, ale także odżywianie społeczeństwa, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych. W ślad za tym zmieniły się potrzeby i oczekiwania konsumentów wobec żywności. Już nie tylko bezpieczeństwo żywności i wysoka jakość produktów stały się pożądanymi wartościami, ale także ich różnorodność zarówno pod względem cech sensorycznych, jak i ceny, wygody w przygotowaniu posiłku, czy zalet prozdrowotnych.

  OPROGRAMOWANIE

  • 30 Optymalne receptury pod względem jakości i ceny – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • W każdej produkcji opartej na recepturach, w której istnieje możliwość zmiany składników, można przeprowadzić procedury optymalizacyjne. Nadrzędnym celem takich działań jest standaryzacja typowych dla produktu odstępstw od receptur i obszerne wykorzystanie możliwości obniżenia kosztów materiałowych. Jednocześnie optymalizacja receptur jest narzędziem pozwalającym na kontrolę powtarzalnej jakości produkcji. W tym celu należy wszystkie specyficzne dane dla określonej produkcji dopisać do procedur optymalizacyjnych.

  SEMINARIUM

  • 32 Jakość i bezpieczeństwo żywności – Agnieszka Górecka
   • Podczas seminarium „Aktualne problemy kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności”, zorganizowanego 28 września br. przez firmę J.S. Hamilton Poland Ltd. prowadzącą specjalistyczne badania i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, przy współpracy z Towarzystwem Naukowym Higieny Żywności (SSHA) i Wyższym Instytutem Żywienia (ISA) w Paryżu, omówiono nowe zagrożenia bezpieczeństwa żywności, wybrane aspekty ustawodawstwa żywnościowego, m.in. w zakresie oświadczeń zdrowotnych, a także zagadnienia związane z alergenami pokarmowymi i żywnością GMO.

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 33 Osiągnięcia technologii molekularnych stosowane w analizie żywności – Małgorzata Ziarno
   • Mikromacierze DNA są jednym z najnowszych osiągnięć technologii molekularnych, wykorzystujących wiedzę z zakresu genetyki, technik PCR, biochemii, analizy matematycznej, informatyki i statystyki. Są to systemy analityczne stwarzające ogromne możliwości w zakresie analizy żywności pod kątem patogennych drobnoustrojów, wirusów, pasożytów, mikroflory probiotycznej, genów kodujących toksyny, alergeny i inne białka oraz wykrywania produktów GMO. W analizie jest wykorzystywane selektywne łączenie się badanych genów do sondy umieszczonej na płytce mikromacierzy. Przedstawiono możliwości stosowania mikromacierzy DNA w technologii żywności.
    Słowa kluczowe: mikromacierze DNA, analiza żywności, medycyna

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 36 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 38 Tendencje w spożyciu mięsa w Polsce, Unii i USA w latach 1991-2004 – Bartłomiej Wasilewski, Mirosław Gornowicz
   • W artykule zaprezentowano główne tendencje w poziomie, dynamice i strukturze spożycia mięsa w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA. W analizie wzięto pod uwagę lata 1991-2004. Stwierdzono, że na tle wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej i USA spożycie mięsa w Polsce było wyraźnie niższe. Początkowo nastąpił stosunkowo niewielki (maksymalnie o 15%) spadek jego spożycia, a następnie – po okresie stabilizacji – wzrost, jednak do poziomu nieco niższego niż wyjściowy. W Polsce zaobserwowano drastyczny spadek spożycia mięsa wołowego i wzrost spożycia drobiu.
    Słowa kluczowe: struktura, poziom spożycia mięsa

  DYSTRYBUCJA – LOGISTYKA

  • 41 Alternatywne kanały dystrybucji żywności w polskim handlu hurtowym – Wacław Szymanowski
   • W artykule przedstawiono alternatywne kanały dystrybucji żywności w handlu hurtowym. Są one zbudowane na bazie elektronicznej platformy handlowej o charakterze wertykalnym lub horyzontalnym. Przykładem elektronicznej platformy o charakterze branżowym w gastronomii jest Caterweb.pl, a w dziedzinie obrotu podstawowymi surowcami rolniczymi i produktami spożywczymi – eBronisze.pl. Na przykładzie giełdy Netbrokers.pl przedstawiono różnice pomiędzy rynkiem elektronicznym a giełdą wirtualną.
   • Słowa kluczowe: platforma handlowa, giełda elektroniczna, giełda wirtualna

  46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  48 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 10/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 10/2007

  UNIA EUROPEJSKA

  • 2 Wpływ zmian polityki unijnej na sektor mleczarski – Elżbieta Nitecka
   • W artykule przedstawiono zmiany Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem reformy z 2003 r. i jej wpływu na sektor mleczarski. Opisano projekt nowych założeń prawnych upraszczających Wspólną Organizację Rynków Rolnych Unii Europejskiej – uproszczenie WPR oraz tzw. minipakiet mleczarski, a także przygotowania do przeglądu funkcjonowania WPR. Zaprezentowano dyskusję oraz opinie branży mleczarskiej i Komisji Europejskiej dotyczące przyszłości kwotowania produkcji mleka w UE oraz najlepszego sposobu odejścia od tego systemu.
    Słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, Organizacja Rynków Rolnych, przegląd WPR, kwotowanie produkcji mleka, minipakiet mleczarski

  GOSPODARKA

  • 10 Przemysł mleczarski – wyniki ekonomiczne – Jadwiga Drożdż
   • Od kilku lat w Polsce szybko rozwija się produkcja serów i twarogów, napojów mlecznych, zwłaszcza jogurtów, a nieco wolniej śmietany normalizowanej. Przetwórstwo mleka od dwóch lat napotyka barierę wynikającą z systemu kwotowania. Sytuacja ekonomiczna polskiego mleczarstwa jest dobra i stabilna, a stan finansowy bezpieczny. Znaczna aktywność inwestycyjna producentów wyrobów mleczarskich przyczyniła się do kilkakrotnego zwiększenia liczby zakładów z uprawnieniami do eksportu na rynek Wspólnoty.
    Słowa kluczowe: przemysł mleczarski, przetwórstwo mleka, ekonomia
  • 14 Handel zagraniczny produktami mleczarskimi – Piotr Szajner
   • W 2007 r. eksport produktów mleczarskich może osiągnąć rekordowy poziom. Barierą dalszego wzrostu eksportu w warunkach dobrej koniunktury cenowej na rynku światowym pozostają kwoty mleczne. Równocześnie wystąpił znaczący wzrost importu, ale jego udział w podaży rynkowej wciąż pozostaje niewielki. Niekorzystny wpływ na opłacalność transakcji eksportowych ma aprecjacja złotego. Następują korzystne zmiany w strukturze towarowej eksportu, gdyż wzrasta udział produktów przetworzonych. Wymiana handlowa sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym i to ona głównie powoduje wzrost cen na rynku krajowym.
    Słowa kluczowe: eksport produktów mleczarskich, mleczarstwo

  RYNEK

  • 20 Konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego – Monika Szczególska
   • Ocena konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej potwierdza jego dobre przygotowanie do działalności na Wspólnym Rynku Europejskim. Polscy producenci i przetwórcy mleka wykorzystali tę szansę, efektywnie zwiększając eksport. Było to możliwe dzięki inwestycjom na modernizację produkcji oraz podniesienie i zapewnienie jej jakości. Sektor mleczarski dobrze radzi sobie w zmieniającym się otoczeniu konkurencyjnym.
    Słowa kluczowe: przemysł mleczarski, konkurencyjność, eksport
  • 24 Rynek żywności wygodnej w Polsce – Michał Kociszewski
   • Konsument XXI w. poszukuje żywności wysoko przetworzonej i wygodnej w przygotowaniu, a jednocześnie o wysokiej wartości odżywczej i bezpiecznej pod względem zdrowotnym. W przemyśle spożywczym stosuje się wiele innowacji technologii, zastosowanie których umożliwia opracowanie i wyprodukowanie nowych, wysoko przetworzonych wyrobów. W artykule przedstawiono rynek żywności wygodnej w Polsce i kierunki jego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznie rozwijającego się rynku dań gotowych.
    Słowa kluczowe: żywność wygodna, przemysł spożywczy

  OPROGRAMOWANIE

  • 32 Racjonalizacja organizacji w przedsiębiorstwie Kroeswang – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Manfred Kroeswang w latach 60. rozpoczął prace nad rozwojem hodowli drobiu. Dzisiaj oferta handlowa przedsiębiorstwa Kroeswang GmbH obejmuje prawie 1400 artykułów świeżych i mrożonych, w tym wyroby drobiowe, rybne, mięsne, dziczyznę, jagnięcinę, lody, owoce, produkty mączne i żywność typu convenience. Szczególną pozycję w ofercie firmy zajmują produkty świeże. Większość z nich przygotowuje się do sprzedaży na zmianach nocnych, tak aby rano dostarczyć klientowi wysokiej jakości świeże produkty. Firma ma 9 oddziałów w Austrii i zatrudnia 130 pracowników.

  TECHNOLOGIA

  • 34 Substancje dodatkowe stosowane w serowarstwie – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
   • Komisja Europejska pracuje obecnie nad nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodawanych do produktów spożywczych. W artykule przedstawiono wpsółczesną wiedzę na temat substancji dodatkowych stosowanych w produkcji różnych typów serów. Wśród nich można wymienić substancje pomocnicze, takie jak: preparaty koagulujące lub kultury bakteryjne, dodatki modyfikujące konsystencję lub cechy sensoryczne oraz rzadko stosowane substancje konserwujące.
    Słowa kluczowe: dodatki do żywności, serowarstwo, sery

  HIGIENA

  • 40 Mycie w systemie CIP – Joanna Piepiórka, Jarosław Diakun
   • W artykule omówiono budowę i zasadę działania instalacji do mycia w obiegu zamkniętym. Przedstawiono czynniki konstrukcyjne wpływające na poprawność zabiegu higienizacji, uwzględniono także zasady projektowania niektórych urządzeń produkcyjnych pod względem ich przystosowania do mycia w systemie CIP.
    Słowa kluczowe: system CIP, proces mycia i dezynfekcji, higiena produkcji żywności
  • 46 Escherichia coli w produktach spożywczych – Irena Molska
   • W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania Escherichia coli w produktach spożywczych. Omówiono znane grupy serotypów chorobotwórczych tego gatunku i ich znaczenie jako czynników zatruć pokarmowych ludzi. Szczególną uwagę poświęcono serotypowi 0157:H7, którego znaczenie w wywoływaniu zatruć pokarmowych i ich komplikacji w postaci ciężkich chorób ludzi systematycznie wzrasta.
    Słowa kluczowe: Escherichia coli, serotypy chorobotwórcze, zatrucia pokarmowe

  SYSTEMY JAKOŚCI

  • 52 Utrzymanie dobrej opinii o polskiej żywności – Agnieszka Górecka
   • ISO 22000 to system zarządzania bezpieczeństwem żywności adresowany do wszystkich firm, które uczestniczą zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio w łańcuchu żywnościowym, a więc producentów żywności, pasz, surowców i dodatków dla przemysłu spożywczego, materiałów opakowaniowych, a także firm transportowych, czy świadczących usługi sprzątania i dezynfekcji.
  • 54 Satysfakcja klienta w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego – Bożena Pawłowska, Anna Strychalska-Rudzewicz
   • Norma PN-EN ISO 9001:2001 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiarów satysfakcji klienta. Jednak większość badanych przedsiębiorstw przed wprowadzeniem systemu zarządzania jakością takich badań nie prowadziła. Przedsiębiorstwa nie mają jeszcze dobrej metodyki pomiaru satysfakcji klienta. Należy wprowadzić nowe metody bardziej angażujące pracowników, gdyż z przeprowadzonych analiz wynika, że pracownicy boją się konsekwencji stwierdzenia braku satysfakcji klienta.
    Słowa kluczowe: satysfakcja klienta, pomiar satysfakcji klienta, PN-EN ISO 9001:2001

  58 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  60 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 9/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 9/2007

  RYNEK

  • 2 Zmiany na rynku mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
   • W najbliższych latach w kraju i na rynkach zagranicznych będzie się zwiększać zapotrzebowanie na polskie mrożone warzywa. Rosnąć też będzie popyt na mrożone maliny i truskawki na rynkach zagranicznych. Wzrost eksportu pozostałych gatunków mrożonych owoców będzie wolniejszy z powodu wyraźnego nasycenia rynków zbytu. Zwiększać się będzie zapotrzebowanie na mrożonki owocowe w kraju (wyższy popyt zakładów produkujących dżemy i wyroby mleczarskie). Mimo zwiększenia wsparcia ze środków unijnych, na rynku mrożonych owoców utrzyma się w najbliższych latach bardzo duża niestabilność podaży i cen zbytu.
    Słowa kluczowe: mrożonki owocowe, mrożonki warzywne, produkcja, handel zagraniczny, popyt, ceny, baza surowcowa
  • 8 Sektor zbożowo-paszowy w Polsce i Unii Europejskiej – Agnieszka Judzińska
   • Polska jest w Unii Europejskiej znaczącym producentem zbóż oraz produktów przetwórstwa. Krajowy sektor zbożowo-paszowy ma znaczny potencjał produkcyjny oraz jest dużym konsumentem przetworów zbożowych. W porównaniu z pozostałymi państwami Unii, Polska wydajność upraw jest bardzo niska a udział w zewnętrznych obrotach handlowych UE-25 jest niewielki. Funkcjonowanie na jednolitym rynku unijnym wpływa korzystnie na rozwój oraz konkurencyjność całej branży zbożowej.
    Słowa kluczowe: sektor zbożowo-paszowy, produkcja zbóż, przetwórstwo, handel

  KONFERENCJE

  • 12 Polska – znaczący producent żywności w Unii Europejskiej
   • „Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbyła się 13-16 czerwca 2007 r. w Wigrach. Zadaniem konferencji była identyfikacja i omówienie zmian, jakie w latach 2001-2006 wystąpiły w sektorze żywnościowym nowych krajów członkowskich UE w okresie integracji z Unią Europejską.

  GOSPODARKA

  • 13 Gospodarka żywnościowa nowych członków Unii – Robert Mroczek
   • Nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej (w porównaniu z krajami UE sprzed maja 2004 r.) to przede wszystkim kraje małe i średnie. Udział przemysłu spożywczego i rolnictwa w wytworzeniu PKB w poszczególnych krajach UE-12 jest różny i wynosi od kilkunastu procent w Bułgarii i Rumunii do ok. 2% w Słowenii. Wśród nowych członków UE eksporterami netto produktów rolno-spożywczych są tylko Polska, Węgry, Bułgaria i Litwa. Z tej grupy państw tylko Polsce udało się poprawić swoją pozycję eksportera netto żywności i napojów, dzięki czemu dodatnie saldo w obrotach handlowych zwiększyło się z ok. 200 mln euro (średnia w latach 2001-2003) do 2 mld euro, tj. 10-krotnie.
    Słowa kluczowe: Unia Europejska, przemysł rolno-spożywczy, rynek, handel, import, eksport

  TECHNIKA

  • 18 Amoniak bezpiecznym czynnikiem chłodniczym – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
   • Niekontrolowane wycieki amoniaku mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, produktów spożywczych, mogą być także przyczyną pożarów i wybuchów. Przy zastosowaniu odpowiednich systemów kontroli, amoniak może być czynnikiem bezpiecznym w eksploatacji. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa obiektów z chłodniczymi instalacjami amoniakalnymi są prawidłowo działające systemy ciągłej kontroli stężenia par amoniaku w powietrzu. W przypadku wykrycia wycieku amoniaku system powinien automatycznie włączyć wentylację awaryjną, aby zapobiec powstaniu stężenia niebezpiecznego dla zdrowia i życia ludzi, a także osiągającego dolną granicę wybuchowości.
    Słowa kluczowe: amoniak, detekcja, czujnik, bezpieczeństwo
  • 26 Chłodniczy transport żywności. Wymagania międzynarodowej umowy ATP – Wiesław Zwierzycki, Krzysztof Bińczyk, Tomasz Rochatka, Arkadiusz Stachowiak, Przemysław Tyczewski
   • W artykule przedstawiono temperaturę, w jakiej powinna być przewożona żywność szybko się psująca. Przedstawiono skutki niedotrzymywania warunków dotyczących wymaganej temperatury. Podano klasyfikację nadwozi do transportu żywności zgodnie z umową ATP. Omówiono badania certyfikacyjne nadwozi. Podkreślono potrzebę rejestracji temperatury podczas przewozu żywności.
    Słowa kluczowe: transport, żywość szybko się psująca, chłodzenie, zamrażanie

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Śledzenie pochodzenia i bezpieczeństwo produktów. Cz. II – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Podstawowym celem kontroli pochodzenia surowca i produktu w przemyśle spożywczym jest ochrona konsumenta, czyli dostarczenie mu bezpiecznych produktów i ochrona przedsiębiorstw przez wdrożenie procedur określających przebieg procesów produkcyjnych.

  UNIA EUROPEJSKA

  • 34 Wysoko przetworzona żywność i napoje dominują w unijnym eksporcie rolno-spożywczym – Anna Łazarowicz
   • Dodatnie saldo w obrotach UE produktami rolno-spożywczymi wykazuje wyraźną tendencję wzrostową – wynika z opublikowanego w lipcu br. najnowszego raportu Komisji Europejskiej „The Changing Face of EU Agricultural Trade” opracowanego przez MAP (Monitoring Agriculture Policy).

  TECHNOLOGIA

  • 36 Polifenole w żywności. Właściwości przeciwutleniające – Marta Mitek, Andrzej Gasik
   • W artykule przedstawiono klasyfikację i występowanie w żywności związków polifenolowych. Porównano też aktywność przeciwutleniającą wybranych polifenoli oznaczaną metodami in vitro i in vivo. Na podstawie wyników badań in vivo oceniono wpływ diety bogatej w polifenole na potencjał przeciwutleniający płynów ustrojowych człowieka.
    Słowa kluczowe: polifenole, flawonoidy, aktywność przeciwutleniająca, metabolizm polifenoli, badania in vitro, badania in vivo

  PRODUKTY REGIONALNE

  • 40 Polska zabiega o ochronę swoich specjałów – Agnieszka Górecka
   • Konsumenci poszukują unikalnych produktów. Istotne jest jednak, aby produkty te charakteryzowała niezmienna, wysoka jakość. Może być ona wynikiem pochodzenia produktu z konkretnego miejsca lub przestrzegania przez wytwórców unikalnych, dawnych metod produkcji. Widocznym dla konsumentów potwierdzeniem regionalnego bądź tradycyjnego charakteru wyrobów jest umieszczenie na ich opakowaniach symbolu Chronionej Nazwy Pochodzenia, Chronionego Oznaczenia Geograficznego lub Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności.

  NAUKA

  • 42 Nutrigenomika – nowe perspektywy nauki o żywności – Justyna Gralik
   • Dziedziną nauki badającą wpływ składników pożywienia na występowanie chorób i ich interakcję z czynnikami genetycznymi jest nutrigenomika. Dynamiczny rozwój nutrigenomiki jest możliwy dzięki zastosowaniu nowych technologii bioanalitycznych, charakteryzujących się miniaturyzacją i automatyzacją procesów pomiarowych, równoczesną rejestracją setek lub tysięcy informacji oraz zastosowaniem złożonych narzędzi elektronicznych w analizie wyników. Celem nutrigenomiki jest opracowanie w przyszłości indywidualnych strategii żywienia zapobiegających chorobom i poprawiających status zdrowotny ludzi.
    Słowa kluczowe: nutrigenomika, żywienie, prewencja chorób, analizy genetyczne

  46 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  47 NOWOŚCI PRODUKTOWE

  48 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 8/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 8/2007

  RYNEK

  • 20 Tendencje rozwojowe polskiego przemysłu spożywczego – Roman Urban
   • Wejście Polski do UE przyspieszyło tempo wzrostu produkcji przemysłu spożywczego, poprawiło sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw i zwiększyło aktywność inwestycyjną. Było to zjawisko powszechne, występujące w większości działów produkcji żywności. Duże ożywienie gospodarcze w przemyśle spożywczym było efektem szybko rosnącego eksportu, wzrostu popytu krajowego, wywołanego przez przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz znaczącego postępu w procesie uprzemysławiania przetwórstwa produktów rolnictwa. Przemysł spożywczy umocnił swoją pozycję konkurencyjną na wspólnym rynku europejskim nie tylko pod względem cenowym, lecz także jakościowym i sprawności działania.
    Słowa kluczowe: rozwój przemysłu spożywczego, przetwórstwo produktów rolnictwa, aktywność inwestycyjna, popyt krajowy
  • 26 Spożycie żywności w Polsce na tle Unii Europejskiej – Ewa Rosiak
   • W porównaniu z poziomem rozwoju gospodarczego kraju spożycie żywności w Polsce jest relatywnie wysokie. Wartość energetyczna przeciętnej dziennej racji pokarmowej na jednego mieszkańca w Polsce jest niewiele niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach UE, a struktura spożywanej żywności w naszym kraju odpowiada bardziej zasadom prawidłowego żywienia niż w większości krajów UE. W Polsce powoli upowszechniają się wzorce żywienia charakterystyczne dla rozwiniętych krajów UE. Jednak różnice w spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych między Polską a pozostałymi krajami UE w dalszym ciągu są duże.
    Słowa kluczowe: spożycie żywności, dieta, wzorce żywieniowe

  USTAWODAWSTWO

  • 32 Dyskusja w Parlamencie Europejskim o substancjach dodatkowych do żywności – Joanna Gajda
   • Od września 2006 r. do lipca 2007 r. trwały prace w Radzie Unii Europejskiej nad tzw. pakietem czterech rozporządzeń dotyczących środków polepszających żywność. W artykule przedstawiono główne zmiany treści projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, dokonane w wyniku ww. prac, najbardziej istotne propozycje zmian zgłaszanych przez państwa członkowskie oraz omówiono niektóre punkty rozporządzenia, dyskutowane w trakcie posiedzeń.
    Słowa kluczowe: środki polepszające żywność, dodatki do żywności, rozporządzenie w sprawie substancji dodatkowych
  • 36 Odpowiedzialność karna i administracyjna za nienależytą jakość środków spożywczych – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska
   • Za nienależytą jakość środków spożywczych podmioty mogą ponieść odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną. W artykule opisano odpowiedzialność karną i administracyjną. Odpowiedzialność karna obejmuje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia. Przestępstwa i wykroczenia związane z niezachowaniem należytej jakości środków spożywczych uregulowane są w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń, ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Odpowiedzialność administracyjna jest konsekwencją naruszenia wymagań wynikających z przepisów prawa żywnościowego i nakładana jest w trybie administracyjno-prawnym. Odpowiedzialność karna i administracyjna za nienależytą jakość środków spożywczych pełni, oprócz funkcji represyjnej, przede wszystkim funkcję prewencyjną, bowiem ma na celu zapobieżenie wprowadzaniu do obrotu niebezpiecznych środków spożywczych.
    Słowa kluczowe: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna, przestępstwo, wykroczenie, jakość środków spożywczych, kara pieniężna

  DYSTRYBUCJA

  • 42 Przyciąganie klientów wspólnym zadaniem producentów i handlowców
   • W ostatnich latach producenci żywności stawali przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami. Najtrudniejsze z nich wynikało niewątpliwie z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, co dla producentów oznaczało prawdziwy wstrząs. Niemal z dnia na dzień nie tylko musieli sprostać konkurencji ze strony unijnych dostawców, ale także zmierzyć się z bardzo szybko postępującymi zmianami w handlu. O tym, jak firmy spożywcze radziły sobie i radzą z szybko zmieniającą się rzeczywistością rynkową rozmawialiśmy z Markiem Marcem, który w grupie Metro AG odpowiada za zapewnienie jakości w dziesięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a ponadto przewodniczy Komitetowi ds. Współpracy z Dostawcami POHiD. Trudno więc o bardziej kompetentnego rozmówcę na interesujące nas tematy, ważne dla każdej firmy spożywczej bez względu na jej wielkość i zasięg działania.
  • 44 Zarządzanie kategoria produktów – Wacław Szymanowski
   • W artykule przedstawiono koncepcję efektywnej obsługi klienta, która pojawiła się w USA na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. i dotyczyła rozwiązania problemu stagnacji sprzedaży na rynku produktów szybko rotujących (FMCG – Fast Moving Consumer Goods). W ramach tej koncepcji opracowano strategię zarządzania kategorią produktu w celu zwiększenia popytu.
    Słowa kluczowe: zarządzanie kategorią, efektywna obsługa klienta, produkty szybko rotujące

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 48 Syntetyczne barwniki organiczne w technologii żywności – Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • W artykule przedstawiono organiczne barwniki syntetyczne dopuszczone obecnie do barwienia żywności. Omówiono ich klasyfikację i budowę chemiczną oraz właściwości fizykochemiczne. Podano ich zastosowanie do barwienia określonych grup żywności. Omówiono czynniki wpływające na ich stabilność w procesie technologicznym oraz w gotowym wyrobie.
    Słowa kluczowe: syntetyczne barwniki spożywcze, klasyfikacja, stabilność, żywność
  • 54 Dietetyczne produkty skrobiowe – Joanna Le Thanh, Grażyna Lewandowicz
   • Dietetyczne preparaty skrobiowe stanowią specyficzną klasę produktów spożywczych zaliczanych do grupy prebiotyków. Oporność pewnych frakcji skrobiowych na trawienie przez enzymy amylolityczne przewodu pokarmowego jest związana z brakiem rozpuszczalności w wodzie oraz obecnością innych wiązań niż α-1,4- oraz α-1,6-glikozydowych. W celu otrzymania nierozpuszczalnych w wodzie preparatów skrobi opornych na enzymy amylolityczne stosuje się metody mające na celu stymulowanie retrogradacji i rekrystalizacji. Otrzymywanie rozpuszczalnych dietetycznych preparatów skrobiowych polega na stymulowaniu reakcji transglikozydacji z utworzeniem wiązań α-1,2-; α-1,3-; β-1,4- oraz β-1,6-glikozydowych.
    Słowa kluczowe: skrobia, enzymy amylolityczne, strawność, prebiotyki

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 60 Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcję masy ciała. Cz. II. Mechanizmy działania – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski, Piotr Serafin
   • W artykule scharakteryzowano wybrane substancje bioaktywne przeznaczone do stosowania w dietach redukujących masę ciała, pogrupowane (w zależności od mechanizmu ich oddziaływania na organizm) następująco: zwiększające uczucie sytości, absorbujące tłuszcz i/lub hamujące jego wykorzystanie w organizmie, przyspieszające spalanie tłuszczu lub hamujące syntezę tłuszczu (inhibitory lipazy), modulujące metabolizm węglowodanów. Składniki bioaktywne eliminujące wodę z organizmu, o działaniu moczopędnym i przeczyszczającym oraz zwiększające termogenezę scharakteryzowano w części I artykułu (PS nr 7/2007).
    Słowa kluczowe: redukcja masy ciała, substancje bioaktywne, mechanizm działania

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 68 Nowoczesne rozwiązania mycia i dezynfekcji – Katarzyna Godlewska
   • Konkurencja między firmami dostarczającymi środki do higienizacji dla przemysłu spożywczego, a także zmiany w prawodawstwie unijnym i polskim wymagają wprowadzania nowoczesnych środków i systemów mycia i dezynfekcji, które będą skuteczne, ale nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. W artykule przedstawiono kierunki nowoczesnych rozwiązań związane z udoskonalaniem preparatów dezynfekujących, poprawą bezpieczeństwa operatora, zmianą technik mycia oraz z zastosowaniem zaawansowanych technologii w zarządzaniu higieną.
    Słowa kluczowe: mycie, dezynfekcja, techniki mycia

  OPROGRAMOWANIE

  • 78 Śledzenie pochodzenia i bezpieczeństwo produktów. Cz. I – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Podstawowym celem kontroli pochodzenia surowca i produktu w przemyśle spożywczym jest dostarczenie odbiorcy – konsumentowi bezpiecznych produktów i ochrona przedsiębiorstw przez wdrożenie procedur określających przebieg procesów produkcyjnych. Do obowiązków zakładów przetwórczych i przedsiębiorstw handlowych należy dokładne śledzenie pochodzenia wszystkich produktów, odpowiednie znakowanie i kontrola jakości od momentu zakupu surowca, przez jego obróbkę, dystrybucję do punktów sprzedaży.

  OPAKOWANIA

  • 82 Opakowania giętkie z nadrukiem do pakowania produktów spożywczych – Mirosław Bohdan
   • W artykule opisano znaczenie nadruków umieszczanych na giętkich foliach i laminatach, które są przeznaczone do pakowania produktów spożywczych. Przedstawiono również różne rodzaje farb drukarskich i najczęściej stosowane techniki drukowania oraz zagrożenia dla zapakowanej żywności pochodzące z farb. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę pozostałości rozpuszczalników organicznych i wolnych fotoinicjatorów w suchej masie farb, naniesionych na powierzchnię opakowania w procesie drukowania. Omówiono również kolejne etapy powstawania nadruków i sposoby kontroli opakowań podczas procesu ich produkcji oraz zakres kontroli podczas przyjmowania do magazynu przez odbiorcę. Przedstawiono najważniejsze przepisy unijne i polskie dotyczące tematyki farb służących do drukowania opakowań, przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych.
    Słowa kluczowe: opakowania giętkie, nadruk, farby drukarskie
  • 92 Odpowiedzialność przedsiębiorców branży spożywczej za odpady opakowaniowe – Hanna Żakowska
   • Opakowania wprowadzane na rynek europejski muszą spełniać wymagania zawarte w Dyrektywie 94/62/EC. Wymagania te dotyczą ograniczenia masy i objętości opakowań do poziomu niezbędnego z uwagi na bezpieczeństwo, higienę i akceptację użytkowników zapakowanych wyrobów, zminimalizowania w opakowaniach metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych dla środowiska, a także dostosowania opakowań do jednej z form odzysku (recykling materiałowy, odzysk energii lub kompostowanie). Wymagania zawarte są w normach europejskich wydanych przez Europejski Komitet Normalizacji CEN.
    Słowa kluczowe: opakowania, zasadnicze wymagania

  TECHNIKA

  • 96 Zapobieganie autooksydacji olejów przy użyciu gazów – Barbara Sionek, Krzysztof Krygier
   • W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące zapobiegania autooksydacji olejów przy użyciu gazów. Reakcja ta jest najczęstszą przyczyną pogarszania się jakości tłuszczu i w praktyce trudno ją ograniczyć. Powoduje obniżenie wartości odżywczej i organoleptycznej tłuszczu i prowadzi do powstania produktów szkodliwych dla zdrowia człowieka. Podano metody ograniczenia autooksydacji olejów. Jedną z metod jest stosowanie gazów inertnych w stosunku do oleju (np. azotu). Scharakteryzowano dwie metody stosowania azotu w przemyśle tłuszczowym: przepłukanie oleju i poduszkę azotową nad olejem. Podkreślono rolę opakowania w zapobieganiu powstawania niekorzystnych zmian tłuszczów.
    Słowa kluczowe: autooksydacja, stabilność oksydacyjna, poduszka gazowa, przepłukiwanie gazem

  POLSKA ŻYWNOŚĆ

  • 104 Polscy producenci rozpoczynają stały eksport do Wielkiej Brytanii
   • Kontrakty rozpoczynające regularny eksport polskich produktów do Wielkiej Brytanii podpisały Dawtona i Jutrzenka. Wyroby tych dwóch producentów będą pierwszymi produktami, które stworzą w Tesco tzw. Polish Ethnic Range, czyli linię tradycyjnych wyrobów z Polski.

  105 Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  110 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  111 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 7/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 7/2007

  TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

  • 2 Alternatywne kanały dystrybucji żywności w Polsce – Wacław Szymanowski
   • W procesie globalizacji gospodarki coraz większą rolę będą odgrywały gospodarka i handel elektroniczny żywnością. Niniejszy artykuł został poświęcony alternatywnym kanałom dystrybucji żywności. W artykule omówiono podstawowe pojęcia gospodarki elektronicznej związane z biznesem elektronicznym (e-biznesem), handlem elektronicznym (e-commerce) i jego podstawowymi segmentami. Scharakteryzowano segmenty rynku elektronicznego ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie w dystrybucji żywności tj. B2C, B2B oraz C2C. Omówiono podobieństwa i różnice pomiędzy tradycyjnym a elektronicznym handlem oraz jego przydatność dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
    Słowa kluczowe: agrobiznes, handel elektroniczny, alternatywny kanał dystrybucji

  RYNEK

  • 8 Korporacje transnarodowe a zatrudnienie i płace w polskim przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski
   • W artykule podjęto próbę oceny wpływu korporacji transnarodowych na zatrudnienie i płace w przemyśle spożywczym. Przedstawiono różnorodne aspekty oddziaływania zarówno pozytywne, jak i negatywne, na tle udziału korporacji transnarodowych (KTN) w produkcji poszczególnych działów. Wyniki analiz wskazują, że wpływ ten był istotny i różnorodny.
    Słowa kluczowe: korporacje transnarodowe, zatrudnienie, płace, przemysł spożywczy
  • 14 Rozwój sektora zbożowego i rzepakowego w Polsce – Jadwiga Seremak-Bulge, Ewa Rosiak, Roman Urban
   • Produkcja zbóż w Polsce i ich przetwórstwo wykazuje niewielką tendencję wzrostową. W ostatnich latach rozwija się natomiast produkcja i przetwórstwo rzepaku. Tendencje te utrzymają się prawdopodobnie także w najbliższych latach. Przyspieszenie rozwoju obu sektorów zależy głównie od zakresu i stabilności wsparcia producentów biopaliwa, postępu w rolnictwie, stosowania żywności GM oraz od stabilności ekonomicznych warunków produkcji zbóż.
    Słowa kluczowe: produkcja zbóż, produkcja rzepaku
  • 19 Rynek biomasy i biopaliw w Polsce – Joanna Markowska
   • Malejące zasoby paliw kopalnych powodują wzrost zainteresowania odnawialnymi nośnikami energii, w tym biomasy stałej, biopaliw płynnych czy biogazu. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska i jakości życia.
    Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biomasa, biopaliwa, biogaz

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Zintegrowany controlling sprzedaży i rachunek kosztów w Systemie CSB – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Zmienna sytuacja rynkowa i szybkie podejmowanie decyzji dotyczących dystrybucji wymagają wydajnych narzędzi do przetwarzania i opracowywania informacji. Jeszcze niedawno producenci sektora spożywczego mieli dużo czasu na przedstawienie swojej oferty sieciom handlowym, obecnie, w dobie nowoczesnych technologii informatycznych mają na to tylko kilka godzin, w ekstremalnych sytuacjach – kilka minut.

  TECHNIKA

  • 24 Współczesne przechowalnictwo ziarna zbóż – Lesław Janowicz
   • Przechowalnictwo zbóż to zespół zabiegów postępujących po sobie, które chronią ziarno przed niekorzystnymi procesami obniżającymi jego jakość. W wyniku tych zabiegów w chwili skupu ma ono cechy zgodne z normami, co umożliwia jego dalszy przerób. We współczesnym magazynie ziarna należy uwzględniać zagrożenia powodujące wzrost aktywności biologicznej i enzymatycznej gromadzonych surowców. Konsekwencją tych procesów może być ubytek masy, spadek zdolności kiełkowania, przegrzanie, rozkład glutenu, gnicie, pleśnienie, rozwój szkodników, powstawanie zapachu magazynowego oraz wzmożona aktywność enzymów skutkująca obniżeniem jakości ziarna.
    Słowa kluczowe: przechowywanie, jakość, ziarno, silos

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 28 Biologicznie aktywne składniki żywności wspomagające redukcję masy ciała. Cz. I – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski, Piotr Serafin
   • Substancje biologicznie aktywne wspomagające redukcję masy ciała są oferowane konsumentom jako suplementy diety lub środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Scharakteryzowano asortyment tych preparatów znajdujących się na polskim rynku oraz oceniono ich popularność wśród konsumentów. Większą wiedzę z tego zakresu wykazują kobiety. Najbardziej popularnymi preparatami do stosowania w redukcji masy ciała są: czerwona i zielona herbata, preparaty chromu oraz L-karnityna. W artykule przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty stosowania substancji bioaktywnych pomagających w redukcji masy ciała. W cz. I scharakteryzowano składniki bioaktywne eliminujące wodę z organizmu, mające działanie moczopędne i przeczyszczające oraz zwiększające termogenezę. W części II omówione zostanie działanie pozostałych grup substancji bioaktywnych stosowanych w redukcji masy ciała.
    Słowa kluczowe: redukcja masy ciała, suplementy diety, substancje bioaktywne, asortyment
  • 32 Karotenoidy i ich funkcje biologiczne – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
   • Karotenoidy to pomarańczowoczerwone barwniki rozpowszechnione w przyrodzie. Są dodawane do wielu produktów żywnościowych, napojów oraz pasz dla zwierząt w formie naturalnych ekstraktów bądź związków wytworzonych w drodze syntezy chemicznej. Karotenoidy pełnią ściśle określone funkcje biologiczne. Dla człowieka są źródłem witaminy A. Mają właściwości przeciwutleniające, dzięki czemu chronią organizm przed szkodliwymi formami tlenu (np. tlenem singletowym) oraz rodnikami powstającymi na drodze wielu reakcji, zwłaszcza stresu oksydacyjnego. A więc karotenoidy dodane do produktów spożywczych jako barwniki pełnią również ważne funkcje fizjologiczne i ochronne oraz przyczyniają się do poprawy zdrowia człowieka.
    Słowa kluczowe: karotenoidy, β-karoten, barwniki
  • 35 Alergeny pokarmowe pochodzenia roślinnego – Agata Szymkiewicz
   • Najsilniejsze właściwości alergenne wykazują produkty pochodzenia roślinnego, takie jak orzeszki ziemne, soja, orzechy czy pszenica. Spożywanie ich przez osoby o szczególnej wrażliwości może zakończyć się szokiem anafilaktycznym, a w wielu przypadkach nawet śmiercią. Wiele produktów zawiera związki (głównie białkowe) o podobnej budowie chemicznej, co może być przyczyną występowania reakcji krzyżowych pomiędzy alergenami pochodzącymi z różnych źródeł. W artykule przedstawiono charakterystykę głównych alergenów pokarmowych pochodzenia roślinnego.
    Słowa kluczowe: alergie pokarmowe, alergeny pochodzenia roślinnego

  USTAWODAWSTWO

  • 38 Żywność zmodyfikowana genetycznie – wymagania legislacyjne i systemy bezpieczeństwa – Zbigniew Oczadły
   • Osiągnięcia nowoczesnej biotechnologii takie jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i żywność, która jest z nich produkowana budzi wiele kontrowersji. Obecnie obowiązujące regulacje prawne z tego zakresu umożliwiają nadzór nad GMO wprowadzanym do obrotu oraz możliwość identyfikacji na wszystkich etapach przetwarzania i dystrybucji. Uregulowania prawne zobowiązują podmioty wprowadzające GMO do obrotu do odpowiedniego znakowania takich wyrobów. Duże znaczenie do GMO przywiązują sieci handlowe. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru zostały przedstawione w standardach BRC i IFS. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi produkcję z udziałem GMO, musi stworzyć system minimalizujący możliwość wystąpienia zanieczyszczenia produktów niezawierających GMO produktami, w skład których wchodzi GMO.
    Słowa kluczowe: organizmy modyfikowane genetycznie, GMO, żywność genetycznie modyfikowana

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 6/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 6/2007

  EKONOMIKA

  • 2 Ekonomiczno-finansowe wyniki przemysłu spożywczego – Jadwiga Drożdż
   • Sytuacja ekonomiczno-finansowa przemysłu spożywczego od kilku lat jest dobra, a płynność finansowa bezpieczna. Rentowność netto w tym dziale przemysłu była duża, a stopa zysku zachęcająca do angażowania środków pieniężnych w produkcję artykułów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych. Utrzymuje się duże zróżnicowanie kondycji ekonomiczno-finansowej poszczególnych branż tego przemysłu. Największą rentowność osiągnęli producenci używek, choć ich płynność finansowa była niska. Dobre wyniki oraz bezpieczny stan finansowy miało przetwórstwo wtórne oraz produktów roślinnych. Najniższe wskaźniki rentowności wystąpiły w przetwórstwie produktów zwierzęcych, którego płynność finansowa była także niewielka.
    Słowa kluczowe: wyniki ekonomiczno-finansowe, przemysł spożywczy

  RYNEK

  • 8 Obecne i spodziewane tendencje w branży przetwórstwa owoców – Bożena Nosecka
   • W najbliższych latach, z powodu spodziewanego wzrostu realnych dochodów konsumentów i dużego zapotrzebowania na przetwory owocowe na zagranicznych rynkach zbytu, wzrośnie spożycie tych produktów w kraju i utrzyma się tendencja wzrostowa w eksporcie większości z nich. Koniecznym warunkiem utrzymania pozytywnych tendencji w sektorze przetwórstwa i umocnienia pozycji Polski, jako najważniejszego w UE-27 producenta i dostawcy przetworów pierwotnego przetwórstwa owoców, jest poprawa organizacji bazy surowcowej (powiązania pionowe zakładów i producentów). Proces organizowania bazy surowcowej będzie spowolniony w 2007/2008 r. z powodu głębokiego spadku tegorocznych zbiorów owoców.
    Słowa kluczowe: owoce, przetwórstwo owoców, handel owocami, przetworami owocowymi, spożycie owoców, przetworów owocowych
  • 14 Rynek soków, nektarów i napojów niegazowanych – Hanna Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju rynku soków, nektarów oraz napojów niegazowanych. Przeanalizowano wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, segmentację rynku oraz udziały głównych graczy. Szczególną uwagę zwrócono na strategie producentów, pozycjonowanie marek oraz innowacyjność produktów.
    Słowa kluczowe: rynek soków, nektarów, napojów

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 16 Substancje intensywnie słodzące. Cz. II. Bezpieczeństwo zdrowotne – Bożena Waszkiewicz-Robak, Katarzyna Świąder, Franciszek Świderski
   • Omówiono korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji intensywnie słodzących. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz zasady ich dopuszczenia do stosowania w żywności w krajach Unii Europejskiej. W związku z zastrzeżeniami, jakie budzą znane dotychczas sztuczne środki słodzące, prowadzone są systematyczne badania naukowe oceniające bezpieczeństwo zdrowotne po ich spożyciu i korygujące warunki ich stosowania w żywności. Wyniki tych badań sprzyjają zwiększeniu asortymentu wyrobów spożywczych, w których stosowane są substancje intensywnie słodzące. Stwierdzono ponadto, że konsumenci coraz więcej wiedzą o szkodliwości spożycia cukru i konieczności jego ograniczenia w diecie.
    Słowa kluczowe: substancje intensywnie słodzące, bezpieczeństwo zdrowotne

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 20 Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji – Danuta Górecka
   • W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące żywności funkcjonalnej oraz podano przykłady substancji biologicznie aktywnych i ich wpływ na organizm człowieka. Scharakteryzowano rynek żywności funkcjonalnej oraz omówiono kierunki rozwoju tego typu żywności. Przedstawiono również czynniki wpływające na wzrost produkcji żywności funkcjonalnej i zagrożenia dla konsumentów.
    Słowa kluczowe: żywność funkcjonalna, substancje biologicznie aktywne
  • 26 Konsumenci a rynek żywności wzbogacanej – Anna Dzięcioł, Beata Sińska, Hanna Kunachowicz
   • Wzbogacanie żywności jest długą drogą do efektywnego zapobiegania rozwojowi chorób spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem. W pracy przedstawiono zachowania konsumentów na rynku żywności wzbogacanej, takie jak znajomość i częstotliwość spożycia produktów z witaminami i składnikami mineralnymi, a także analizę rynku. Znajomość żywności wzbogaconej w badanej grupie była dobra w przeciwieństwie do niewielkiej częstotliwości spożycia tych produktów. Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia edukacji konsumenta jako części rzetelnej reklamy, która mogłaby zwiększyć spożycie tych produktów.
    Słowa kluczowe: żywność wzbogacona, spożycie żywności wzbogaconej
  • 31 Kto spopularyzuje osiągnięcia polskiej nauki? – Bohdan Achramowicz
   • Międzynarodowe sukcesy polskiej nauki i naukowców nie są zbyt częste i spektakularne. Dlatego z uznaniem należy odnotować interesujące okoliczności światowego rozgłosu publikacji prof. Jana Oszmiańskiego i współpracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu [1]. Badania autorów tej publikacji zostały szeroko spopularyzowane przez amerykańskie media. Wrocławscy naukowcy badali aktywność antyoksydacyjną soków jabłkowych klarowanych i mętnych otrzymanych z jabłek odmian Idared oraz Champion.

  OPROGRAMOWANIE

  • 34 Pewne i efektywne śledzenie pochodzenia surowca w przemyśle spożywczym – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Śledzenie pochodzenia produktów i ich komponentów w całym przemyśle spożywczym to temat ciągle aktualny, często poruszany w prasie branżowej i ogólnopolskiej; zwłaszcza w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Wymagania poszczególnych przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu spożywczego w tym zakresie są różne. Założenie jest jednak uniwersalne – chodzi o bezbłędną kontrolę przepływu surowca od producenta, przez wszystkie etapy produkcji i handlu aż do odbiorcy końcowego.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 38 Higiena personelu a bezpieczeństwo zdrowotne żywności – Katarzyna Godlewska
   • Pracownik przemieszczający się w zakładzie produkcyjnym może przyczyniać się do powstawania zanieczyszczeń. Odpowiednia higiena personelu zapobiega rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i sprzyja zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W wielu zakładach przemysłu spożywczego traktuje się ją jako krytyczny punkt kontrolny (CCP). W artykule omówiono zanieczyszczenia, działania zapobiegawcze, sposób monitorowania oraz działania korygujące dla tego CCP.
    Słowa kluczowe: higiena personelu, zanieczyszczenia, krytyczny punkt kontrolny

  KONFERENCJE

  • 44 Stosowanie dodatków w żywności wygodnej i cateringowej
   • Na kolejnej, dziesiątej już konferencji naukowo-promocyjnej zorganizowanej przez Polską Izbę Dodatków do Żywności w Licheniu w dwudniowych obradach uczestniczyło liczne grono przedstawicieli firm z branży dodatków do żywności, środowiska naukowego, a także prasy fachowej. W programie tegorocznej konferencji przewidziano trzy sesje, podczas których wygłoszono sześć referatów plenarnych i zaprezentowano pięć innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających zastosowanie w produkcji żywności wygodnej.

  TECHNIKA

  • 46 Kolejny sukces specjalistycznych targów POWTECH i TechnoPharm – Agnieszka Górecka
   • Branżowe targi POWTECH (Międzynarodowe Targi Specjalistyczne Mechanicznej Technologii Procesów Przetwórczych i Analityki) zorganizowane 27-29 marca br. w Norymberdze, odbyły się jednocześnie z targami TechnoPharm (Międzynarodowymi Targami Procesów Technologicznych dla Przemysłu Farmaceutycznego, Spożywczego i Kosmetycznego). Taka koncepcja jest dobrze przyjmowana zarówno przez wystawców, jak i zwiedzających fachowców. Prezentowane na POWTECH techniki proszków, granulatów i materiałów sypkich były jednym z tematów TechnoPharm, gdzie zaprezentowano m.in. możliwości ich zastosowania w procesach sterylnych i w produkcji wyrobów higienicznych.
  • 48 Nowości w branży opakowaniowej

  USTAWODAWSTWO

  • 49 Suplementy diety w nowej ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Iwona Wrześniewska-Wal
   • Suplementy diety to preparaty, które mają ułatwić lepsze i zdrowsze odżywianie się. Niestety, coraz częściej pod nazwą suplement diety sprzedawane są leki. W związku z tym ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wprowadza nowe rozwiązania. Zmienia definicję suplementu diety oraz upoważnia Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do wydawania opinii oceniających, czy suplement diety nie jest lekiem. Takie opinie przedsiębiorcy będą musieli uzyskać na swój koszt, jeśli zostaną do tego zobowiązani przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
    Słowa kluczowe: suplement, ustawa, żywność, odżywianie, bezpieczeństwo

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 52 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Łukasz Bobeł, Marta Wojciechowska
   • Przedstawiamy kolejne informacje na temat nowości we wspólnotowym prawie żywnościowym. Działalność prawodawcza i regulacyjna organów wspólnotowych była w ostatnich miesiącach bardzo aktywna. Poniżej znajdziecie Państwo notki o tych wydarzeniach, które – naszym zdaniem – zasługują na szczególną uwagę ze względu na konsekwencje, jakie ze sobą niosą dla przedsiębiorców z branży spożywczej.

  54 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 5/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 5/2007

  USTAWODAWSTWO

  • 2 Przepisy Unii Europejskiej dotyczące aromatów – Joanna Gajda
   • Obowiązujące obecnie dyrektywy Unii Europejskiej zawierają ogólne przepisy dotyczące stosowania aromatów w żywności. Obecnie trwa proces oceny bezpieczeństwa substancji aromatycznych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Po zakończeniu oceny zostanie sporządzona lista substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności, która będzie stanowić załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie aromatów i składników żywności o właściwościach aromatyzujących. Rozporządzenie to zastąpi dyrektywy dotyczące aromatów i wniesie nowe wymagania dla państw członkowskich oraz producentów żywności w zakresie aromatów.
    Słowa kluczowe: Unia Europejska, aromaty, bezpieczeństwo, przepisy prawne

  TECHNOLOGIA

  • 6 Tekstura żywności – Agata Marzec
   • Tekstura żywności jest cechą wieloparametryczną, złożoną, trudną do jednoznacznego zdefiniowania, należy niewątpliwie do cech wpływających na postrzeganie atrakcyjności sensorycznej żywności. Zawiera cechy produktu, których kompleksowe przedstawienie wymaga analizy właściwości żywności fizycznych, czuciowych, fizjologicznych, a także psychologicznych odczuć konsumenta.
    Słowa kluczowe: tekstura, żywność, postrzeganie sensoryczne

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 12 Hydrokoloidy we współczesnej produkcji żywności – Elżbieta Dłużewska, Krzysztof Krygier
   • Hydrokoloidy są wysokocząsteczkowymi hydrofilowymi biopolimerami o charakterze polisacharydowym lub białkowym. W produktach żywnościowych mogą pełnić wiele ważnych funkcji związanych z ich zdolnością do zatrzymywania wody. W artykule omówiono klasyfikację i budowę chemiczną hydrokoloidów. Przedstawiono ich właściwości zagęszczające, żelujące, stabilizujące, a także możliwość poprawy tych właściwości w wyniku oddziaływań synergistycznych pomiędzy wybranymi hydrokoloidami.
    Słowa kluczowe: hydrokoloidy, zagęszczanie, żelowanie, synergizm
  • 18 Inulina jako zamiennik tłuszczu w produktach spożywczych – Anna Florowska, Krzysztof Krygier
   • Nazwa inulina jest określeniem grupy β(2→1) liniowych fruktanów. Znajduje się ona na amerykańskiej liście GRAS (Generalny Recognized as Save – ogólnie uznane za bezpieczne) i jest sklasyfikowana europejską dyrektywą 95/002 oraz rozporządzeniem ministra zdrowia (2003) dla dodatków do żywności jako składnik żywności. Na świecie coraz powszechniej inulina jest używana jako prebiotyczny dodatek błonnikowy do produktów żywnościowych. Dzięki jej właściwościom technologicznym – zamiennika tłuszczu – można również tworzyć z jej zastosowaniem produkty o obniżonej zawartości tłuszczu, kalorii i cholesterolu, z dodatkowymi prozdrowotnymi efektami i równoczesną kreacją żywności wygodnej. Popularnie na świecie, jako zamiennik tłuszczu, stosowana jest w takich produktach spożywczych jak: produkty mleczne i lody, produkty mięsne a także margaryny.
    Słowa kluczowe: inulina, zamiennik tłuszczu, żywność niskotłuszczowa
  • 22 Substancje intensywnie słodzące. Cz. I. Właściwości i warunki ich stosowania w żywności – Bożena Waszkiewicz-Robak, Katarzyna Świąder, Franciszek Świderski
   • Przedstawiono charakterystykę syntetycznych substancji intensywnie słodzących, takich jak: aspartam, acesulfam K, cyklaminian, sacharyna, sukraloza, neohesperydyna (NHDC) oraz alitame i neotame. Opisano ich właściwości funkcjonalne, a także podano wymagania, jakie powinna spełniać idealna substancja słodząca. Wykazano, że poszczególne substancje intensywnie słodzące charakteryzują się dość zróżnicowanymi właściwościami funkcjonalnymi, a ich dobra znajomość może być pomocna przy właściwym ich wykorzystaniu.
    Słowa kluczowe: substancje intensywnie słodzące, właściwości funkcjonalne, bezpieczeństwo zdrowotne, oświadczenia żywieniowe

  OPROGRAMOWANIE

  • 28 Branżowy system informacji dla przemysłu spożywczego (II) – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Planowanie produkcji w zintegrowanym systemie zarządzania procesami musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi zarówno ze specyfiki danej branży, jak i indywidualnych oczekiwań przedsiębiorstwa. Sprawnie działający system informatyczny powinien być elastyczny i uwzględniać wszystkie niezbędne parametry wynikające z odmiennych technologii stosowanych w przetwórstwie żywności.

  PRODUKTY REGIONALNE

  • 30 Włoskie produkty regionalne i tradycyjne. Część I. Parmigiano-Reggiano – Danuta Chyłek
   • W Unii Europejskiej od 1992 r. funkcjonuje system ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych oraz świadectw o szczególnym pochodzeniu produktów rolnych i środków spożywczych. Zapisanie w ustawodawstwie unijnym odrębnych przepisów dla produktów regionalnych i tradycyjnych miało ogromne znaczenie dla systemu wspierania rozwoju obszarów wiejskich i dla większego zróżnicowania produkcji rolnej. Przepisy te miały też chronić dziedzictwo kulturowe wsi. Ale podstawowym celem ustanowienia takiego prawa była ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych przed podrabianiem, naśladowaniem i niewłaściwym użyciem ich nazw, a także informowanie konsumentów o szczególnym charakterze tych produktów. Unia Europejska, z ogromną pieczołowitością budująca rynek produktów regionalnych i tradycyjnych, dofinansowuje kampanie informacyjne o systemie ich ochrony. Kampanię taką pod nazwą European Food Art przygotował rząd włoski przy wsparciu środków unijnych.

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 34 Profesor Stanisław Tyszkiewicz honorowym przewodniczącym SITSpoż.
   • Na XXXVII Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego 18 listopada 2006 r. nadano profesorowi Stanisławowi Tyszkiewiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego SITSpoż. Dziękując za nadanie tego zaszczytnego tytułu Profesor powiedział: „tyle jesteśmy warci, ile zrobiliśmy dla innych”. Dla innych Profesor czynił i nadal czyni dużo dobrego, a szczególnie dla Stowarzyszenia i jego członków. Nie szczędzi sił i czasu, aby działalność SITSpoż. była pożyteczna w pracy zawodowej inżynierów i dawała członkom Stowarzyszenia satysfakcję z pracy społecznej. Wieloletnia działalność Profesora stanowi dla młodej kadry inżynierskiej doskonały przykład umiejętnego łączenia pracy społecznej z karierą zawodową.

  PROBIOTYKI

  • 36 Bakterie probiotyczne w produkcji żywności – Eliza Krajewska-Kamińska, Zbigniew Śmietana, Krzysztof Bohdziewicz
   • Obecnie wiele osób prowadzi szybki, stresujący tryb życia, a ponadto powszechnie stosuje się „polepszacze” żywności. Konsumenci coraz częściej poszukują więc żywności ekologicznej bądź funkcjonalnej. Dlatego zarówno naukowcy, jak i przemysł spożywczy dążą do poszerzenia asortymentu produktów funkcjonalnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się żywność probiotyczna zawierająca żywą mikroflorę jelitową, wpływającą pozytywnie na różne funkcje organizmu człowieka, począwszy od zwiększenia odporności, przez regulację funkcjonowania przewodu pokarmowego, a kończąc na działaniu antykancerogennym. Dlatego też celowe jest wprowadzanie nowych produktów zawierających drobnoustroje probiotyczne: nieważne, czy będzie to jogurt, ser, kiełbasa czy sok, istotna jest probiotyczność produktu oraz jego właściwości smakowe.
    Słowa kluczowe: bakterie probiotyczne, żywność probiotyczna
  • 42 Lody probiotyczne – zdrowe łakocie – Anna Maria Szosland-Fałtyn
   • W artykule omówiono sytuację polskiego rynku lodziarskiego. Wymieniono ogólne wymagania bioterapeutyczne szczepów probiotycznych stosowanych jako suplement do produkcji mlecznych produktów fermentowanych. Omówiono również żywotność i stabilność bakterii fermentacji mlekowej w nowym środowisku, jakim są lody.
    Słowa kluczowe: lody, probiotyki, bakterie fermentacji mlekowej

  PRZECIWUTLENIACZE

  • 45 Zastosowanie naturalnych antyoksydantów żywności w chłodzonych i mrożonych produktach mięsnych – Krzysztof Ćwiertniewski, Elżbieta Polak
   • W artykule przedstawiono reakcje autooksydacji zachodzące w żywności i mechanizmy działania przeciwutleniaczy, a także ogólną charakterystykę przeciwutleniaczy. Dokonano przeglądu prac nad zastosowaniem przeciwutleniaczy w technologii produkcji wyrobów mięsnych. Scharakteryzowano przeciwutleniacze zastosowane w badaniach własnych CLCh w Łodzi.
    Słowa kluczowe: antyoksydanty, chłodzenie, mrożenie, produkty mięsne

  RYNEK

  • 48 Konsument na rynku ryb i przetworów rybnych – Hanna Górska-Warsewicz
   • Obecna sytuacja na rynku ryb i przetworów rybnych w Polsce jest rezultatem występowania czynników o charakterze podażowym, związanych z dostępnością ryb w placówkach sprzedaży detalicznej, a także przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów. Pozytywnymi aspektami są coraz powszechniej ujawniane nowe oczekiwania nabywcze oraz zmieniająca się struktura zawodowa ludności. Celem artykułu było przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących zachowań nabywczych włączając wielkość spożycia, preferencje konsumenckie, miejsca dokonywania zakupów oraz rolę marki.
    Słowa kluczowe: ryby, przetwory rybne, spożycie ryb

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 51 Praktyczne rozwiązania z zakresu mycia i dezynfekcji w przemyśle rybnym – Katarzyna Godlewska
   • Higienizacja jest systematycznym i systemowym działaniem ukierunkowanym na zapewnienie bezpiecznego środowiska produkcji. Jest to szczególnie istotne w przemyśle rybnym, gdyż surowiec jest nietrwały i bardzo podatny na zepsucie. Prawidłowy dobór metod i środków do higienizacji powinien zależeć od zanieczyszczeń oraz specyfiki surowca i wyrobu gotowego.
    Słowa kluczowe: higienizacja, przemysł rybny

  54 INFORMACJE BIZNESOWE

  56 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  (więcej…)

  Spis treści 4/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka 4/2007

  INNOWACJE

  • 2 Innowacje a konkurencyjność przemysłu spożywczego – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka
   • W artykule omówiono znaczenie innowacji w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Analizie poddano wielkość nakładów i kierunki prowadzonych działań innowacyjnych oraz uwarunkowania konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wybór strategii innowacji dla dużych i małych firm.
    Słowa kluczowe: innowacje, konkurencyjność, strategie innowacyjne, przemysł spożywczy

  DOTACJE UNIJNE

  • 6 Finansowanie inwestycji w przemyśle spożywczym z PROW w latach 2007-2013 – Marek Wigier
   • PROW 2007-2013 jest kontynuacją programów wsparcia sektora rolno-spożywczego środkami publicznymi, na które składają się fundusze UE oraz budżet krajowy. Przemysł spożywczy może uzyskać w tym okresie ok. 1,1 mld euro pomocy publicznej (tj. 6,4% budżetu PROW na lata 2007-2013) na dofinansowanie inwestycji w zakresie przetwórstwa i obrotu artykułami rolnymi oraz na poprawę konkurencyjności sektora. W artykule przedstawiono najważniejsze warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej państwa dla przemysłu spożywczego, omówiono zakres rzeczowy możliwych do sfinansowania inwestycji, poziom dofinansowania oraz zakres obowiązków beneficjentów pomocy publicznej.
    Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, inwestycje w przemyśle spożywczym, konkurencyjność sektora spożywczego

  NOWA ŻYWNOŚĆ

  • 8 Nowa żywość i nowe składniki żywności – Katarzyna Stoś, Lucjan Szponar, Hanna Kunachowicz, Wioletta Bogusz
   • Nową żywnością jest żywność i składniki żywności, które nie były powszechnie stosowane w żywieniu ludzi w krajach członkowskich Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. Kwestie związane z nową żywnością reguluje rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności. W artykule omówiono regulacje prawne dotyczące nowej żywności, zasady wprowadzania do obrotu, znakowania oraz przedstawiono charakterystykę wybranych nowych składników żywności.
    Słowa kluczowe: nowa żywność, składniki żywności
  • 12 Czy nowe znaczy bezpieczne? – Janusz Czapski
   • Wraz ze zmianą wiedzy na temat żywności zmieniają się trendy żywieniowe, a także przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, m.in. dotyczące zanieczyszczeń. Coraz większą popularnością cieszy się żywność mało przetworzona. Metody nietermiczne mogące mieć zastosowanie w jej utrwalaniu to: radiacja, wysokie ciśnienie, zmienne pole elektryczne czy impulsy światła. Najpowszechniej stosowanym sposobem przedłużenia trwałości WOMP jest pakowanie w atmosferze modyfikowanej i przechowywanie w temperaturze chłodniczej. Więcej jest wykorzystywanych surowców do produkcji żywności stosowanych dotychczas jako lecznicze.
    Słowa kluczowe: żywność mało przetworzona, utrwalanie żywności

  TECHNOLOGIA

  • 16 Nanotechnologia w technologii żywności – Ewa Jakubczyk
   • Nanotechnologia jest obiecującą technologią, która może zrewolucjonizować produkcję żywności. Nanotechnologia dotyczy struktur fizycznych i biologicznych, często mniejszych od 100 nm, co ma istotny wpływ na ich unikalne właściwości. Celem artykułu jest przegląd dotychczasowych osiągnięć nanotechnologii i możliwości jej zastosowania w przemyśle spożywczym. Omówiono podstawowe zasady i techniki produkcji stosowane w nanotechnologii oraz przykłady zastosowań do żywności. Przedstawiono również obecne regulacje prawne dotyczące stosowania nanotechnologii oraz zasygnalizowano główne tendencje rozwoju tej technologii.
    Słowa kluczowe: nanotechnologia, nanostruktury

  TECHNIKA

  • 24 Wybrane problemy robotyzacji w przemyśle spożywczym – Jan Barczyk
   • Przedstawiono wybrane problemy robotyzacji w przemyśle spożywczym, m.in. specyficzne właściwości chwytanych produktów, higieniczne warunki pracy, wodoszczelność robota, pracę w niskiej temperaturze. Wymieniono główne preferencje robotów do ich stosowania w przemyśle spożywczym. Podano przykłady zastosowania robotów do chwytania, przenoszenia i pakowania żywności. Omówiono budowę urządzeń chwytających. Omówiono zastosowanie systemów wizyjnych na stanowiskach zrobotyzowanych.
    Słowa kluczowe: robot, chwytak, chwytanie żywności
  • 30 Suszenie żywności w niskiej temperaturze – Małgorzata Rząca, Dorota Witrowa-Rajchert
   • Podstawową metodą suszenia w niskiej temperaturze jest liofilizacja. Brak fazy ciekłej i niska temperatura suszenia sprawiają, że nie zachodzi większość niepożądanych zjawisk i w efekcie otrzymuje się produkt wysokiej jakości. Suszenie próżniowe odbywa się bez udziału powietrza, co ogranicza procesy utleniania. Ponadto obniżone ciśnienie powoduje, że odparowanie następuje w niższej temperaturze niż w konwencjonalnych, wysokotemperaturowych metodach suszenia, dzięki czemu uzyskuje się produkt wyższej jakości niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod suszenia. Możliwe jest również zastosowanie mieszanej techniki suszenia, polegającej na zamrożeniu produktu i suszeniu pod ciśnieniem atmosferycznym z zastosowaniem pompy ciepła jako urządzenia do kontroli parametrów czynnika suszącego.
    Słowa kluczowe: liofilizacja, suszenie próżniowe, suszenie sublimacyjne pod ciśnieniem atmosferycznym, pompa ciepła

  RYNEK

  • 36 Żywność wygodna w sektorze mięsnym – Hanna Górska-Warsewicz
   • Rozwój żywności wygodnej w kategorii mięso i jego przetwory determinowany jest czynnikami związanymi z wygodą ich stosowania przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej wartości odżywczej, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego. Istotnymi czynnikami są uwarunkowania ekonomiczne i dostępność w miejscu dokonywania zakupów. Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów rozwoju żywności wygodnej przez dokonanie podziału produktów wygodnych w kategorii mięso i jego przetwory. Wyróżniono m.in. mięsa kulinarne porcjowane, nowoczesne dania mięsne, mięsa mielone konfekcjonowane, wyroby grillowane i przekąski typu finger food.
    Słowa kluczowe: żywność wygodna, mięso i jego przetwory, mięso kulinarne
  • 39 Rynek masła w Polsce i Niemczech – Piotr Szajner
   • W latach 2004-2005 rynek masła w Polsce charakteryzował się wysoką dynamiką rozwoju. Rosnący eksport do państw UE był głównym stymulatorem wzrostu produkcji. W 2006 r. nastąpiło pogorszenie konkurencyjności cenowej i opłacalności eksportu – znacząco zmniejszył się eksport. Masło jest produkowane głównie w sektorze spółdzielczym, a produkcja jest bardzo rozproszona. Spożycie utrzymuje się na znacznie niższym poziomie niż w Niemczech, które są dużym importerem netto. W 2006 r. ceny masła w Polsce, przeliczone na walutę unijną, były wyższe od cen w Niemczech, a zdecydowały o tym aprecjacja złotego i spadek cen w Niemczech.
    Słowa kluczowe: produkcja masła, spożycie masła, eksport masła

  Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

  • 43 Kredyt technologiczny na finansowanie inwestycji technologicznych
   • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oferuje zakładom przemysłu spożywczego pomoc we wdrażaniu postępu technicznego przez wspieranie działalności innowacyjnej. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (DzU nr 179, poz. 1484) powołała Fundusz Kredytu Technologicznego utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki Funduszu przeznaczone są na kredyty technologiczne udzielane na finansowanie inwestycji technologicznych.

  OPROGRAMOWANIE

  • 44 Branżowy system informacji dla przemysłu spożywczego (I) – Arkadiusz Krzywiński, Hermann Schalk
   • Od działów planowania i controllingu wymaga się obecnie, aby wykazywały pozostające jeszcze rezerwy pozwalające na ograniczanie kosztów. Niezbędne są do tego sprawnie działające systemy informatyczne. Istotną cechą stosowanych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi powinno być przede wszystkim spełnienie przez nie wszystkich istotnych wymagań branżowych oraz oferowanie wypróbowanych w praktyce rozwiązań.

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • 46 Neutralizacja ścieków za pomocą dwutlenku węgla – Eryk Remiezowicz
   • W artykule opisano zalety stosowania dwutlenku węgla jako środka do neutralizacji ścieków alkalicznych. Stwierdzono, że stosowanie tego gazu ułatwia sterowanie pracą instalacji i zmniejsza zagrożenie korozją. Dwutlenek węgla jest również bezpieczniejszy w użyciu niż silne kwasy mineralne. Neutralizacja dwutlenkiem węgla pozwala także na związanie w formie węglanów i wodorowęglanów odpadowego CO2, wpływającego negatywnie na klimat Ziemi. Przedstawiono również szacunkowe porównanie kosztów, z którego wynika, że dwutlenek węgla jest konkurencyjny cenowo wobec innych stosowanych obecnie kwasów.
    Słowa kluczowe: dwutlenek węgla, ścieki alkaliczne, neutralizacja

  ŻYWNOŚĆ-ZDROWIE

  • 48 Spożycie kwasów tłuszczowych a profilaktyka miażdżycy – Wiktor B. Szostak, Dorota Szostak-Węgierek
   • Prace nad wpływem żywienia na rozwój miażdżycy zostały zapoczątkowane we wczesnych latach XX w. Chorobę tę u królików wywoływali Ignatowski w 1908 r. karmiąc je mlekiem i żółtkiem jaja kurzego oraz Aniczkow i Chałatow w 1912 r. podając tym zwierzętom czysty cholesterol rozpuszczony w oleju słonecznikowym. Nieco później De Langen w latach 1916-1934 kilkakrotnie donosił o rzadszym występowaniu choroby niedokrwiennej serca (ChNS) u Jawajczyków niż u Holendrów, wiążąc to z różnicą w sposobie żywienia.
  • 50 Najwięcej innowacji wśród produktów prozdrowotnych
   • Producent żywności, który chce się rozwijać zwiększając przychody, powinien życzliwym okiem spojrzeć na produkty dające wymierne korzyści dla zdrowia. W oczach konsumentów stanowią one rzeczywistą wartość dodaną, a przedsiębiorcom dają szansę na „zdrowy” rozwój – taki wniosek wynika z seminarium zorganizowanego przez firmę Wild w Heidelbergu jesienią 2006 r. W seminarium, które miało uświetnić obchody 75-lecia firmy, wzięło udział 780 uczestników z 70 państw. Byli wśród nich czołowi producenci żywności i napojów.

  51 KSIĄŻKI

  53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  56 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 3/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 3/2007

  RYNEK

  • 2 Sektor mięsny beneficjentem integracji z Unią Europejską – Robert Mroczek, Roman Urban
   • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło istotne zmiany w sektorze mięsnym. Do ważniejszych zmian należał gwałtowny wzrost liczby zakładów przetwórstwa mięsnego uprawnionych do handlu na wspólnym unijnym rynku oraz szybki rozwój eksportu mięsa. Postęp w uprzemysławianiu ubojów zwierząt rzeźnych i przetwórstwa wpłynął na poprawę kondycji finansowej firm mięsnych. Nie nastąpiła natomiast fala masowych upadłości zakładów.
    Słowa kluczowe: sektor mięsny, przetwórstwo mięsa, eksport mięsa
  • 8 Konkurencyjność polskich produktów pochodzenia zwierzęcego – Iwona Szczepaniak, Monika Szczególska
   • Ocena konkurencyjności polskiego sektora zwierzęcego potwierdza dobre jego przygotowanie do prowadzenia działalności na wspólnym rynku. Zwiększył się eksport, zwłaszcza do innych krajów UE, i umocniła się pozycja polskich producentów w rozszerzonej Unii. Wejście Polski do Wspólnoty nie spowodowało także zalewu polskiego rynku produktami importowanymi z UE. Silną orientację eksportową wykazują takie działy produkcji rolnej jak: chów bydła i cieląt oraz owiec, jak również takie działy przetwórstwa, jak: produkcja mięsa czerwonego i białego oraz przetwórstwo mleka.
    Słowa kluczowe: konkurencyjność, przewagi cenowo-kosztowe
  • 12 Polski handel zagraniczny wołowina, wieprzowiną i drobiem – Danuta Rycombel
   • Po akcesji Polski do UE, w wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach niż w eksporcie do państw trzecich, nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zmieniła się struktura towarowa eksportu. W eksporcie produktów wołowych wzrósł udział mięsa, nastąpił wyraźny spadek eksportu półtusz mrożonych, zwiększył się udział wysokogatunkowych elementów mięsa z kurcząt i z indyków w eksporcie produktów drobiowych. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego. Ale rósł on znacznie wolniej niż eksport.
    Słowa kluczowe: mięso, eksport, import
  • 16 Handel zagraniczny produktami mleczarskimi – Piotr Szajner
   • W 2006 r. została zahamowana wzrostowa tendencja w eksporcie produktów mleczarskich, który mimo to pozostaje na 2,5 razy wyższym poziomie niż przed integracją z UE. Barierą wzrostu eksportu jest system kwot mlecznych, który utrudnia dalsze zwiększenie skupu i przerobu mleka. Czynnikiem ograniczającym wzrost eksportu był także niekorzystny dla eksporterów kurs walutowy. Korzystne były zmiany w strukturze towarowej eksportu. Równocześnie nastąpił dalszy wzrost przywozu, ale jego udział w podaży rynkowej jest bardzo mały. Wymiana handlowa polskiego sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym.
    Słowa kluczowe: produkty mleczarskie, eksport, import

  TECHNIKA

  • 22 Błyskawiczny pomiar zawartości wilgoci w rezonatorach mikrofalowych – Mirosław Bohdan
   • Artykuł omawia istotę błyskawicznego pomiaru zawartości wody w wielu produktach, za pomocą technologii rezonansu mikrofal, wykorzystującej polarność cząsteczek wody. Metoda ta polega na zmierzeniu różnicy poziomu energetycznego mikrofal, które przenikają przez produkt zawierający wodę. Pomiar zawartości wody jest dokonywany natychmiastowo, a dokładność pomiaru porównywalna z dotychczas znanymi metodami laboratoryjnymi i nie zależy od koloru próbki, jego powierzchni i struktury. Pomiaru można dokonywać w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych, a przy zastosowaniu określonych sensorów planarnych, można je umieścić w linii produkcyjnej i mierzyć zawartość wody w sposób ciągły.
    Słowa kluczowe: pomiar zawartości wody, rezonans mikrofalowy
  • 26 Wybrane technologie gazowe w przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego – Marek Jaśkiewicz
   • Rosnące wymagania rynku oraz konieczność sprostania konkurencyjności i spełnienia norm jakościowych zmuszają producentów żywności do poszukiwania nowoczesnych metod produkcji i optymalizacji jej procesów oraz doskonalenia metod utrwalania i przechowywania żywności. Metody te pozwalają znacznie przedłużyć termin przydatności do spożycia, poprawić wartość handlową produktu, a także uniknąć strat spowodowanych zwrotami towaru.

  FIRMY

  • 28 Wizyta w zakładach referencyjnych firmy CSB-System – zaproszenie dla przedstawicieli branży mięsnej
   • Goście frankfurckich targów IFFA (Internationale Fleischer-Fachausstellung) 9 maja 2007 r. będą mieli możliwość złożenia wizyty w trzech zakładach przemysłu mięsnego na terenie Niemiec: EDEKA Südwest Fleisch GmbH & Co., zakład Heddesheim, W. Brandenburg GmbH & Co. oHG, zakład Dreieich, Metzgerei Zeiss GmbH, Hanau i Karl Eidmann GmbH & Co., Bruchköbel.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 30 Znaczenie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w produktach spożywczych – Irena Molska
   • W artykule omówiono znaczenie bakterii z rodziny Enterobacteriaceae jako ważnej grupy uwzględnianej przy ustalaniu kryteriów higieny procesu produkcji środków spożywczych. Przedstawiono ogólną charakterystykę Enterobacteriaceae, źródła, z jakich dostają się do produktów spożywczych i ich ujemny wpływ na jakość tych produktów. Zwrócono uwagę na wzrastające znaczenie gatunków chorobotwórczych Yersinia enterocolitica i Enterobacter sakazakii.
    Słowa kluczowe: higiena produkcji, Enterobacteriaceae
  • 34 Zastosowanie testów PetrifilmTM firmy 3M w badaniach żywności i pasz – Krzysztof Kwiatek
   • Wraz z rozwojem nowych dziedzin naukowych związanych z biologią oraz chemią organiczną nastąpił rozwój technik analitycznych wykorzystywanych w mikrobiologii żywności i pasz. Tradycyjne metody mikrobiologiczne wymagają dość dużej pracochłonności, szczególnie przy przygotowywaniu pożywek – jednego z ważniejszych elementów badania i mającego duży wpływ na jego wiarygodność. Nie do pominięcia jest też fakt, iż poszukuje się metod lub wprowadza modyfikacje do już istniejących – takich, które charakteryzowałyby się jak najkrótszym czasem: od rozpoczęcia badania do otrzymania końcowego wyniku, a jednocześnie zapewniających przynajmniej porównywalne parametry z metodami tradycyjnymi.
  • 36 Praktyczne aspekty higienizacji w mleczarniach – Katarzyna Godlewska
   • Prawidłowe przygotowanie powierzchni stykających się z surowcem, półproduktem oraz wyrobem gotowym – przez oczyszczenie z zanieczyszczeń poprodukcyjnych oraz mikrobiologicznych – jest jednym z warunków bezpiecznego wytwarzania żywności. Skuteczność higienizacji w mleczarniach zależy m.in. od organizacji produkcji (ustawienie ciągu technologicznego oraz organizacja pracy), specyfiki produkowanych wyrobów (oraz występujących zanieczyszczeń i zabrudzeń), stosowanych środków, automatyzacji wykonywanych procesów i właściwego nad nimi nadzoru.
    Słowa kluczowe: higiena, mycie, dezynfekcja

  PRZEPISY PRAWNE

  • 39 Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczny środek spożywczy – Łukasz Bobeł, Katarzyna Leśkiewicz
   • Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania kto, w jakim zakresie i w jakich okolicznościach ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez niebezpieczne środki spożywcze. W zakresie zasad odpowiedzialności ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia odsyła do przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
    Słowa kluczowe: niebezpieczny środek spożywczy, odpowiedzialność za środki spożywcze i produkt, odpowiedzialność cywilna, bezpieczeństwo żywności

  ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

  • 44 Mleczne produkty fermentowane a poziom cholesterolu – Małgorzata Ziarno, Anna Zając
   • Cholesterol w ludzkim organizmie jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. Jest wykorzystywany do budowy wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych. Jednak jego nadmiar może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego podejmowane są badania nad obniżeniem poziomu cholesterolu w serum krwi ludzi. Liczne badania in vitro wskazują, że na obniżenie poziomu cholesterolu w podłożach modelowych wpływają bakterie mlekowe – zarówno te powszechnie stosowane w mleczarstwie, jak i pochodzenia jelitowego. Jako jeden z głównych mechanizmów, wg których to zjawisko może następować, wymienia się wiązanie cholesterolu ze ścianami komórkowymi lub/i jednoczesne wbudowywanie go do błon cytoplazmatycznych komórek.
    Słowa kluczowe: cholesterol, wiązanie cholesterolu, mleczne produkty fermentowane

  KONFERENCJE

  • 47 Dokonania i szanse polskiego przemysłu spożywczego – Anna Łazarowicz
   • Podsumowaniu dokonań polskiego przemysłu spożywczego od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej oraz jego szansom w nadchodzących latach poświęcono konferencję pod znamiennym tytułem „Polska żywność w natarciu”, zorganizowaną pod koniec stycznia br. przez Rabobank. Na konferencji przedstawiono specjalny „Raport o polskim przemyśle spożywczym po wejściu do Unii Europejskiej” opracowany przez zespół ekspertów z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej pod kierunkiem prof. Romana Urbana.

  TARGI

  • 49 Na Międzynarodowych Targach Słodyczy w Kolonii z firmą Lambertz – Anna Łazarowicz
   • Międzynarodowe targi wyrobów cukierniczych ISM w Kolonii, największa poświęcona tej branży impreza targowa na świecie, każdego roku gromadzi praktycznie wszystkich liczących się producentów, handlowców i ekspertów pracujących na rzecz branży. Nasza redakcja odwiedziła targi na zaproszenie firmy Lambertz Polonia.

  50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 2/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okładka Przemysł Spożywczy 2/2007

  NAUKA

  • 2 Alergonomika – propozycja nowej gałęzi nauki – Barbara Wróblewska
   • W ostatnich latach nauka skupiła się na takich dyscyplinach jak proteomika, genomika, cytomika, lipidomika, glikomika, nutrigenomika i matobolomica. Autorka niniejszego artykułu wskazuje więc na potrzebę utworzenia nowej gałęzi nauki – alergenomiki. Ustalone procedury badawcze z wykorzystaniem surowic alergicznych pacjentów umożliwiłyby wykrywanie reakcji pomiędzy specyficzną immunoglobuliną klasy IgE i białkami nowej żywności. Strategia postępowania wymagałaby utworzenia banku surowic pochodzących od pacjentów, u których wcześniej stwierdzono alergię. Takie podejście byłoby pomocne przy definiowaniu nieznanych jeszcze epitopów pokarmowych. W artykule opisano kilka przykładów zastosowania procedur drzewa decyzyjnego zaproponowanego przez ekspertów FAO/WHO. Surowice pacjentów wykorzystano do oceny alergenności białek chroniących organizm ryb arktycznych przed powstawaniem kryształów lodu, mikrobiologicznej transglutaminazy, białek soi (odmian GMO i dzikich) i α-amylazy oraz orzechów nangai.

  ANALITYKA

  • 6 Zastosowanie osiągnięć biologii molekularnej w mikrobiologii żywności – Robert Palka
   • W artykule omówiono rozwój tzw. szybkich metod mikrobiologicznych, których celem jest wykrywanie mikroorganizmów m.in. w żywności. Przedstawiono najważniejsze stosowane metody biologii molekularnej, tj. PCR i jej modyfikację – tzw. Real-Time PCR, który umożliwił ilościowe oznaczanie produktu reakcji PCR. Omówiono również technikę sond molekularnych i RFLP oraz metody detekcji nieswoistej i swoistej, związanej z produktami Real-Time PCR, tzw. sondy genetyczne i sposób ich działania na przykładzie jednej z nich.

  HIGIENA PRODUKCJI

  • 10 Projektowanie higienizacji w zakładach przemysłu spożywczego – Katarzyna Godlewska
   • Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wpływu różnych czynników na efektywność higienizacji. Projektowanie higienizacji w zakładzie pełni ważną rolę w kontrolowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz jakości w procesie produkcji. Efektywna higienizacja jest możliwa wtedy, gdy konstrukcja budynku zakładu zapobiega zakażeniom krzyżowym, powierzchnie są gładkie i wolne od rys, rogi są wyoblone, brak jest występów, uskoków i martwych przestrzeni. Wyposażenie musi być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby możliwe było ich osuszanie i usuwanie wszelkich pozostałości produktu i środków higienizacyjnych. Omówiono projektowanie higienizacji na przykładzie zakładu mięsnego.
  • 14 Higiena produkcji bezalkoholowych napojów orzeźwiających. Mycie i dezynfekcja linii technologicznych – Andrzej Gasik, Marta Mitek
   • Wymagania w odniesieniu do bezalkoholowych napojów orzeźwiających są coraz większe zarówno ze względu na jakość, jak i okres przydatności do spożycia. Dlatego oprócz optymalnego wyboru surowców oraz nowoczesnej techniki wytwarzania (zagadnienia te omówiono w nr. 6 i 7/2005 „Przemysłu Spożywczego”), konieczne jest ścisłe przestrzeganie podstawowych zasad higieny produkcji. Mycie i dezynfekcja linii technologicznych są jednym z ważniejszych elementów produkcji bezalkoholowych napojów orzeźwiających z uwagi na to, że dopuszczone do stosowania dawki konserwantów nie w pełni wstrzymują rozwój drobnoustrojów.
  • 18 Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych – Kamila Myszka, Katarzyna Czaczyk
   • Biofilm mikrobiologiczny powstający na powierzchniach abiotycznych jest zagrożeniem higieny produkcji. Żyjąc w skupiskach drobnoustroje wykształcają kompleksowe mechanizmy obrony przed niszczącym działaniem substancji antymikrobiologicznych na komórki. Do głównych mechanizmów warunkujących oporność biofilmów na środki dezynfekcyjne zalicza się: strukturę biofilmu, spowolniony wzrost komórek współtworzących biofilm, sekrecję (wydzielanie) zewnątrzkomórkowych polisacharydów oraz chemiczne komunikowanie się komórek. W artykule scharakteryzowano metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni abiotycznych. Podkreślono także wpływ nierówności powierzchni abiotycznych na początkowy etap tworzenia się biofilmu.

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Świeże ryby z własnej hodowli i system informatyczny podstawą sukcesu w skali europejskiej – Jakub Szablewski, Hermann Schalk
   • Firma Eisvogel Hubert Bernegger GmbH z siedzibąw Molln (Austria) i w Udine (Włochy) powstała w 1993 r. W 1994 r. uruchomiono we włoskim Friaul zakład hodowlany o rocznej wydajności 1100 t. Właściciel przedsiębiorstwa Hubert Bernegger z zadowoleniem stwierdza, że obecnie jego firma ma udziały już w trzech zakładach hodowlanych o rocznej produkcji 3600 t. Firma specjalizuje się w produkcji mrożonych i wędzonych ryb słodkowodnych i morskich oraz produktów rybnych (w opakowaniach zbiorczych), a także pakowanych w atmosferze modyfikowanej i próżniowo.

  OPAKOWANIA

  • 24 Wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności – Mirosław Bohdan
   • Problematyka opakowań przeznaczonych do pakowania żywności i ich wpływ na jej bezpieczeństwo jest obecnie bardzo ważna. Ponieważ coraz więcej produktów spożywczych jest sprzedawanych w sieciach supermarketów, istotne jest, aby miały one długie okresy przydatności do spożycia. Produkty te są pakowane w różnorodne i często specjalistyczne opakowania, dostosowane do specyficznych wymagań poszczególnych produktów.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 28 Nowe narzędzia wspomagania programów bezpieczeństwa żywności – Waldemar Dzwola
   • W artykule opisano koncepcje narzędzi wspomagających zakładowe programy bezpieczeństwa żywności, których podstawę stanowi odpowiedni poziom ochrony (ALOP) związany z celami zdrowia publicznego. W działaniach przedsiębiorców sektora żywnościowego należy uwzględnić narzędzia operacyjne związane z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności w chwili jej konsumpcji (cel bezpieczeństwa żywności – FSO) oraz na etapach wcześniejszych (cel operacyjny – PO), które umożliwią realizację zaplanowanego ALOP. Osiągnięcie FSO i PO jest ułatwione, jeśli zdefiniuje się kryterium operacyjne/skutecznościowe (PC), które identyfikuje środki kontroli lub nadzoru niezbędne do zastosowania wymaganej zmiany w poziomie zagrożenia. PC powinno być natomiast powiązane z kryteriami procesu PrC, które wskazują konkretne parametry środków kontroli/nadzoru, niezbędnych do uzyskania właściwej skuteczności PC. Uzupełnieniem zestawu narzędzi wspomagających wdrażanie zakładowych programów bezpieczeństwa żywności jest kryterium mikrobiologiczne (MC) ułatwiające walidację i weryfikację wprowadzanego systemu.

  EKONOMIKA

  • 32 Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego – Urszula Balon
   • Analizowanie kosztów jakości jest skutecznym narzędziem zarządzania przynoszącym przedsiębiorstwom przemysłu spożywczego wymierne korzyści. Wdrożenie rachunku kosztów jakości umożliwia ujawnienie kosztów niezgodności wewnętrznych, a także ocenę efektywności funkcjonowania systemu zarządzania w przedsiębiorstwie. W niniejszym artykule przedstawiono model rachunku kosztów jakości wdrożony w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 36 Co nowego we wspólnym prawie żywnościowym?
   • Po raz kolejny przedstawiamy krótkie informacje na temat nowości we wspólnotowym prawie żywnościowym. W ostatnim czasie w Unii Europejskiej szczególnie dużo uwagi poświęcono organizmom modyfikowanym genetycznie (GMO). Decyzje, które zapadły w tym okresie pokazują, że Unia Europejska nadal bardzo ostrożnie podchodzi do organizmów transgenicznych, dopuszczając je do obrotu na rynku wspólnotowym GMO jedynie w wyjątkowych przypadkach, mimo że z reguły nie dowiedziono naukowo szkodliwego wpływu tych organizmów na życie i zdrowie ludzi lub zwierząt.

  RYNEK

  • 38 Najcenniejsze polskie marki – Hanna Górska-Warsewicz
   • Wzrost znaczenia marki na rynku polskim jest związany z jej funkcjami gwarantującymi wysoką jakość produktu. Marka zobowiązuje producenta do tego, żeby oferowany produkt miał określony zestaw korzyści użytkowych związany z opisanym na opakowaniu składem i wartością odżywczą. W artykule przedstawiono wyniki trzeciego Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, opublikowanego przez firmę Ernst & Young oraz agencję badawczą ACNielsen. Szczególną uwagę zwrócono na siłę marki, jej wartość i postrzeganą jakość.
  • 41 Przeszkolą do eksportu
   • Ruszył jeden z największych, finansowanych przez UE, projektów szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. „Przygotowanie do eksportu” to projekt, w ramach którego co najmniej 7450 osób z ok. 4,5 tys. firm w całym kraju będzie mogło uczestniczyć w szkoleniach przygotowujących menedżerów i pracowników firm do prowadzenia działalności eksportowej. Szkolenia odbywają się w miastach wojewódzkich, a także mniejszych ośrodkach miejskich (harmonogramy dostępne są na stronie internetowej www.eksport-efs.pl). Projekt potrwa do końca listopada 2007 r.

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 1/2007

  sobota, Marzec 7th, 2009

  okladka Przemysł Spożywczy 1/2007

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 2 Postęp w produkcji żywności a zalecenia żywieniowe – J. Gawęcki
   • W artykule zaprezentowano związki miedzy produkcją żywności a zaleceniami żywieniowymi. Działania producentów podejmowane z myślą o ulepszeniu wartości odżywczej żywności nie zawsze muszą okazać się korzystne dla zdrowia konsumenta. Zostało to dostrzeżone przez specjalistów z Unii Europejskiej i przyczyniło się do opracowania przez nich nowych uregulowań prawnych, które w przyszłości mogą znacząco wpływać na rynek żywności.
  • 6 Konsument XXI wieku – E. Babicz-Zielińska, R. Zabrocki
   • W artykule przedstawiono wyniki badań preferencji i postaw współczesnego konsumenta w stosunku do żywności, a zwłaszcza żywności funkcjonalnej, genetycznie modyfikowanej, ekologicznej, wygodnej oraz nieznanej konsumentowi. Wykazano, że niewłaściwy stosunek do żywności często wynika z nieznajomości samych produktów (neofobia) oraz ich wpływu na zdrowie (np. żywności funkcjonalnej i genetycznie modyfikowanej). Żywność ekologiczna jest utożsamiana z żywnością bezpieczną dla zdrowia, o wyższej wartości odżywczej i walorach smakowych niż konwencjonalna. Żywność wygodna jest ważnym elementem stylu życia zwłaszcza dla osób młodych, prowadzących małe gospodarstwa domowe.

  NAUKA

  • 10 Od biochemii do nowoczesnej biotechnologii – J. R. Warchalewski
   • W artykule dokonano przeglądu istotnych osiągnięć naukowych, które miały wpływ na powstanie współczesnej biotechnologii, przyjaznej dla środowiska, a także dały początki produkcji żywności transgenicznej. Pierwsze badania biochemiczne miały miejsce w końcu XVIII w., a dynamiczny rozwój biochemii przypada na połowę XX w. Odkrycie budowy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) przez Jamsa Watsona i Francisa Cricka (laureaci nagrody Nobla w 1962 r.) było uznane przez wiele autorytetów naukowych za przełomowe, które doprowadziło do powstania biologii molekularnej i w konsekwencji nowoczesnej biotechnologii. Pełen potencjał nowoczesnej biotechnologii może być jednak osiągnięty dopiero wówczas, gdy jej narzędzia, np. technologia odczytywania genomu, będą niedrogie i łatwo dostępne.

  TECHNOLOGIA

  • 15 Mikrofale w przemyśle spożywczym – R. Parosa
   • Zastosowanie energii mikrofalowej w procesach przetwarzania, przygotowywania produktów żywnościowych jednoznacznie kojarzy się z popularnymi domowymi kuchenkami mikrofalowymi, stosowanymi przede wszystkim do szybkiego podgrzewania i rozmrażania żywności. Tymczasem mikrofale są coraz częściej wykorzystywane w przemysłowych procesach przetwarzania żywności. W skali przemysłowej mikrofale są stosowane do rozmrażania mięsa, ryb i innych produktów żywnościowych (tempering), pasteryzacji, sterylizacji oraz dezynsekcji, do podgrzewania, gotowania i innych procesów obróbki cieplnej, a także do suszenia żywności, w tym suszenia w warunkach obniżonego ciśnienia z tzw. efektem puffingu.
  • 20 Żyć, aby jeść czy jeść, aby żyć?
   • W ostatnim stuleciu styl życia bardzo się zmienił. Zapewne jednak najbardziej zaskakujące jest to, że upodobania konsumentów „zatoczyły koło” – konsumenci są niechętni przetworzonej żywności, bogatej w dodatki, natomiast rośnie popularność tradycyjnej, zdrowej żywności „wracającej do korzeni” oraz nowych jej odmian charakteryzujących się wysoką jakością.

  OPROGRAMOWANIE

  • 22 Informatyczny system zarządzania wspiera procesy produkcyjne i logistyczne – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Struktura organizacyjna w gospodarce materiałowej i produkcji w zakładach piekarskich i cukierniczych powinna dokładnie odzwierciedlać zachodzące procesy. W Systemie CSB, specjalistycznym oprogramowaniu branżowym, jest ona zbudowana na bazie wielopoziomowych receptur.

  RYNEK

  • 24 Wzbogacanie żywności – wartości deklarowane a rzeczywiste – D. Jantarska, B. Ratkovska, H. Kunachowicz
   • W artykule porównano zawartość witaminy C i zawartość wapnia deklarowane na etykietach produktów z wartościami oznaczonymi analitycznie w wybranych produktach wzbogaconych, dostępnych na warszawskim rynku. W przypadku witaminy C stwierdzono stosowanie znacznych naddatków technologicznych w procesie wzbogacania żywności. Natomiast rzeczywista zawartość wapnia nie różniła się znacząco od wartości deklarowanych na etykietach. W końcu 2006 r. opublikowano tekts rozporządzenia UE o dodawaniu witamin i składników mineralnych oraz innych substancji. Rozporządzenie będzie obowiązywać we wszystkich krajach Wspólnoty i zastąpi przepisy krajowe dotyczące dobrowolnego wzbogacania żywności.
  • 27 Forum brytyjskich i polskich producentów
   • Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) wspiera rozwój polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej i handlowej – ułatwia nawiązywanie kontaktów biznesowych m.in. przez organizację potkań dla polskich i brytyjskich przedsiębiorców czy handlowców. W listopadzie ubiegłego roku w Falentach k. Warszawy miało miejsce jedno z takich spotkań.
  • 28 Brytyjski rynek spożywczy – M. Dembiński
   • W ostatnich latach w Wielkiej Brytanii odnotowano największą w historii migrację ludności polskiej – od maja 2004 r. do tego kraju przybyło ponad 600 tys. Polaków. Wraz ze wzrostem migracji zwiększa się też zapotrzebowanie na polską żywność na Wyspach, a to stanowi szansę zdobycia kolejnego rynku zbytu przez polskich przedsiębiorców.
  • 30 Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000 – J. Drożdż
   • Firmy spożywcze znajdujące się na Liście 2000 „Rzeczpospolitej” stanowią niewielki odsetek (ok. 7%) przedsiębiorstw funkcjonujących w branży, lecz ich udział w przychodach jest znaczący i przekracza 50%. Uplasowali się na niej przedstawiciele wszystkich branż przemysłu spożywczego, aczkolwiek najliczniej reprezentowane są sektory: mleczarski, mięsny, paszowy i owocowo-warzywny. Reprezentacja pozostałych branż jest mniej liczna, lecz są to firmy duże, a ich udział w obrotach poszczególnych sektorów – znaczący.

  SZKOLENIA

  • 34 Wspieranie kreatywności pracowników – E. Jerzyk
   • Rosnąca konkurencja rynkowa i presja wynikająca z turbulentnego otoczenia powodują, że jedyną drogą odniesienia sukcesu jest zdolność organizacji do dokonywania innowacji. Wprowadzanie nowych produktów i technologii, dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych jest koniecznością dla firmy, która chce się utrzymać i rozwijać na rynku. W artykule prezentuje się poglądy na temat możliwości wspierania kreatywności pracowników na podstawie ich indywidualnych atrybutów oraz warunków związanych ze środowiskiem pracy. Autor twierdzi, że wspieranie kreatywności w przedsiębiorstwie jest skuteczniejsze przez tworzenie właściwych warunków pracy i prokreatywną politykę firmy aniżeli zatrudnianie kreatywnych jednostek.

  36 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  37 INFORMACJE BIZNESOWE

  TECHNIKA

  • 38 Taropak’2006 i Polagra-Food. Opakowania i urządzenia pakujące dla przemysłu spożywczego – A. Górecka
   • Rynek opakowań w Polsce jest ok. trzy razy mniejszy od rynku krajów starej UE, dlatego też będzie się on szybko rozwijał, tym bardziej że obserwuje się rosnący eksport w tej branży. Według analiz Polskiej Izby Opakowań w 2006 r. rynek opakowań w Polsce wzrósł o 6-8%, w kolejnych latach wzrost ten powinien być jeszcze większy. Zdaniem ekspertów wzrost PKB o 1% wywołuje wzrost popytu na opakowania o 2%. Na ubiegłorocznych targach Polagra-Food i jubileuszowej 25. edycji Taropaku w Poznaniu można było zapoznać się z wieloma najnowocześniejszymi rozwiązaniami z branży opakowaniowej, przeznaczonymi m.in. dla przemysłu spożywczego.
  • 38 Najnowocześniejsze i innowacyjne produkty Taropaku’2006
   • Podczas poznańskich targów opakowań i logistyki prezentowano wiele nowości, ale tylko nieliczne spośród kilkudziesięciu produktów zgłoszonych do konkursu zostały uhonorowane Złotym Medalem MTP. To najważniejsze trofeum Taropaku przyznawane jest najnowocześniejszym, innowacyjnym produktom wysokiej jakości o doskonałych cechach estetycznych, egronomicznych i użytkowych. Poniżej zaprezentowano osiem spośród dziesięciu produktów nagrodzonych Złotymi Medalami, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym.
  • 42 Wybrane targi dla branży spożywczego w 2007 r.

  (więcej…)

  Contents 3/2009

  poniedziałek, Marzec 23rd, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 3/2009

  ECONOMY

  • 2 Competitiveness of Polish Producers of Animal-Origin Food Products – Iwona Szczepaniak
   • The assessment of competitiveness of Polish animal-food producers confirms a reasonable scope of preparations to operate on the European Common Market (ECM). It was reflected by growing exports, particularly to other member countries, and strengthening the position of Polish producers in the enlarged European Union. The accession of Poland to the EU structures did not result in an excessive inflow of the products, being imported from the EU. A very strong export’s orientation is especially indicated in such animal-food processing branches as: fish processing, meet production (red and poultry) and milk processing.
    KEY WORDS: competitiveness of producers, export, import, meat, meat products, milk, dairy products
  • 10 A Deep „Pig Depression” – Sources and Results Roman Urban
   • After five years, being favourable for meat sector, some threats influencing cyclic decline of pork production, which was twice deeper as compared to the respective stages of former pig cycles, were revealed. The reasons for the decline of production included: low prices of pigs in 2006 and 2007, a sudden increase of cereals and feed prices during two previous seasons and rapid appreciation of Polish currency. These phenomena resulted in deterioration of pork products trade, loss of self-sufficiency of pork production and expected decline of pork consumption in 2009. Economic condition of pork production has already improved, but the effects of this improvement will be noticeable not earlier than at the end of 2009.
    KEY WORDS: pig cycles, production of pork, prices of pigs, prices of pork, consumption of meat
  • 14 Leaders of Animal Product Processing Industry – Jadwiga Drożdż
   • Dairy industry as well as fish processing are characterized by a high level of concentration. Few leaders control significant markets’ shares in these two branches. In meat industry, particularly in red meat industry, production remains still disintegrated. There is a high investment activity in meat and fish industries. On the dairy market there is a lot of recognizable brands which are highly valuated by consumers.
    KEY WORDS: meat sector, dairy sector, producers of meat and meat products, producers of milk and dairy products
  • 18 Situation on Milk Market at the Beginning of 2009 – Jadwiga Seremak-Bulge
   • In spite of the lack of recovery on the international dairy market, there were some signs of a stabilization of this market in Poland. In the fourth quarter export noticed significant recovery because of devaluation of zloty. In January 2009 the European Commission renewed export payments and also started payments for private storage of butter. The European Commission also promised intervention purchase of butter and skimmed milk powder as long as it will be needed. Significant improvement of competitiveness of Polish products shows that the Polish processors’ market situation will be relatively good if the value of zloty does not increase too much in the nearest future. In Poland hard decisions concerning reducing of procurement prices were taken earlier than in other member countries. Thus, Polish processors will be able to promptly increase prices paid to farmers in case of improvement of the global economic situation.
    KEY WORDS: milk market, dairy products, export and import of dairy products, dairy sector
  • 22 Strategies of Internationalizing the Enterprises in Context of Food Consumer’s Behaviours – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
   • The paper presents changes in the behaviour and patterns of consumers in Poland in the context of global processes and the implications on shaping international strategy of food industry enterprises. The special attention is paid to Polish attitudes towards domestic and international products and on problem of recognizing international brands on the Polish food market.
    KEY WORDS: behaviour of consumers, global processes, international strategy, food industry

  TECHNICS – TECHNOLOGY

  • 28 Innovative Technological Additives in Meat Industry – Ryszard Kowalski, Jan Pyrcz
   • The quality of meat products is determined by many factors, the most important of which are the raw material and the technology of its processing. Obtaining products of adequate quality is not an easy task in the meat industry, which is characterized by highly diversified quality of the raw material and its susceptibility to microbiological, chemical and physical changes. Fulfilling the quality criteria has been made possible, among others, by using additional or processing-facilitating substances.
    KEY WORDS: additives to meet