Archive for the ‘spis-tresci’ Category

Spis treści 9/2013

piątek, Wrzesień 27th, 2013

Przemysł Spożywczy 9/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Rewolucje w czynnikach chłodniczych – Michał Dobrzyński
  • W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad nową legislacją dotyczącą syntetycznych czynników chłodniczych (HCFC i HFC). W Polsce przygotowywana jest ustawa, która wdroży unijne rozporządzenie nr 842/2006 z 2006 r. w sprawie F-gazów oraz rozporządzenie nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Będzie ona regulować zwłaszcza kwestie certyfikacji osób i przedsiębiorstw zajmujących się chłodnictwem oraz klimatyzacją. Natomiast w Brukseli powstaje już nowela dotychczasowego prawa odnoszącego się do F-gazów. Nowa legislacja będzie zawierać rewolucyjne postanowienia.
   SŁOWA KLUCZOWE: F-gaz, fluorowane gazy cieplarniane, freon, czynnik chłodniczy, ozon, PROZON
 • 10 Niekontrolowane wycieki czynnika roboczego z instalacji chłodniczych – Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska
  • Czynniki chłodnicze pracujące w instalacjach, podczas niekontrolowanej emisji do atmosfery mogą powodować szkody wynikające nie tylko z zaburzenia pracy urządzenia. Wycieki te mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia ludzi, zniszczenia towaru lub mienia oraz mieć globalnie niekorzystny wpływ na środowisko naszej planety. Dokonano analizy czynników chłodniczych pod względem ich zagrożenia. Omówiono także sposoby kontroli emisji czynników roboczych. Scharakteryzowano systemy monitoringu. Wskazano newralgiczne elementy w celu zapewnienia ich prawidłowego działania. Istotnymi parametrami czujnika jest szybki czas reakcji i odpowiedzi przy osiągnięciu założonego progu stężenia oraz jego selektywność. Na odpowiednie dobranie czujników oraz miejsca ich usytuowania mają wpływ właściwości czynnika chłodniczego, progów wykrywanych stężeń i struktura chronionego obszaru. Przedstawiono modelową reakcję czujnika podczas emisji gazu. Omówiono wpływ temperatury na pracę detektora – zagadnienie istotne w przypadkach zabezpieczeń pomieszczeń mroźni i niskotemperaturowych komór chłodniczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: czynniki chłodnicze, kontrola emisji, systemy detekcji
 • 16 Komory chłodnicze w przechowywaniu żywności – Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk
  • Obecnie chłodnictwo odgrywa bardzo ważną rolę w zaopatrzeniu w żywność – gwarantuje wyjściową jakość produktów spożywczych, co powoduje, iż konsumenci otrzymują produkty zdrowe i bezpieczne. Przechowywanie w komorach chłodniczych zajmuje od wielu lat główne miejsce pośród sposobów utrwalania płodów rolnych i gotowej żywności. W artykule zaprezentowano przegląd zagadnień technicznych dotyczących komór chłodniczych. Na tym tle przedstawiono wybrane zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w chłodniczym przechowywaniu owoców.
   SŁOWA KLUCZOWE: komory chłodnicze, przechowywanie, owoce, warzywa

GOSPODARKA

 • 22 Produkcja i eksport mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
  • W produkcji przetworów owocowych i warzywnych rośnie znaczenie mrożonych warzyw, a obniża się mrożonych owoców. W eksporcie przetworów zmniejsza się udział obu tych grup produktów. Na rynku mrożonych owoców wynika to głównie ze spadkowej tendencji eksportu mrożonych truskawek, a na rynku mrożonych warzyw – z rosnącej konsumpcji na rynku wewnętrznym. W latach 2012/2013 wielkość i wartość zarówno eksportu mrożonych warzyw, jak i owoców były rekordowo wysokie. Producenci i eksporterzy mrożonych warzyw wykorzystali duże niedobory tych produktów na rynku europejskim, a rekordowy eksport mrożonych owoców był spowodowany znaczącym wzrostem popytu importowego na polskie mrożone maliny i wiśnie. W sezonie 2013/2014 wzrośnie produkcja i eksport większości gatunków mrożonych owoców. Mimo spodziewanych niższych zbiorów, może się zwiększyć eksport mrożonych warzyw. W najbliższych latach utrzyma się tendencja wzrostowa produkcji i eksportu mrożonych warzyw. Spośród mrożonych owoców największe są szanse wzrostu produkcji i eksportu mrożonych malin.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożone owoce, mrożone warzywa, produkcja, eksport, sezony 2011/2012-2013/2014
 • 26 Rolnictwo ekologiczne – początki i stan obecny – Grażyna Cacak-Pietrzak
  • Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjaznym człowiekowi systemem produkcji rolniczej. W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania tym sposobem gospodarowania. W artykule przedstawiono konwencjonalny system produkcji i skutki jego powszechnego stosowania. Omówiono początki rolnictwa ekologicznego, jego główne założenia i cele, obowiązujące regulacje prawne, w tym system kontroli i certyfikacji. Przedstawiono najnowsze dane statystyczne dotyczące liczby gospodarstw stosujących ekologiczne metody produkcji oraz areału upraw ekologicznych na świecie i w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: rolnictwo ekologiczne, regulacje prawne, certyfikacja, areał upraw ekologicznych
 • 32 Dobre praktyki rolnicze GAP w produkcji roślinnej i zwierzęcej – Waldemar Dzwolak
  • Standardy GlobalGAP są zbiorem dobrych praktyk rolniczych o bardzo szerokim zakresie wymagań, który oprócz produkcji i pozyskiwania surowców żywnościowych obejmuje także elementy związane z ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. W artykule opisano podstawowe obszary GAP związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także przedstawiono przykładowe opracowania Komisji Kodeksu Żywnościowego (CAC) FAO/WHO odnoszące się do zasad GAP. W artykule przedstawiono strukturę aktualnych standardów GlobalGAP oraz zaprezentowano podstawowe dokumenty obejmujące wymagania ogólne oraz listy kontrolne, punkty kontroli i kryteria zgodności. Artykuł zawiera także opis kategoryzacji wymagań oraz podstawy certyfikacji na zgodność ze standardami GlobalGAP.
   SŁOWA KLUCZOWE: dobre praktyki, GAP, produkcja podstawowa, jakość żywności, bezpieczeństwo żywności, GlobalGAP
 • 36 Optymalizacja asortymentu firm spożywczych w czasach kryzysu – Hanna Górska-Warsewicz
  • Celem artykułu jest identyfikacja strategii optymalizacyjnych w zakresie struktury asortymentowej przedsiębiorstw sektora żywnościowego w warunkach kryzysowych. Zwrócono uwagę na optymalizację asortymentu w sześciu płaszczyznach analitycznych dotyczących wielkości asortymentu, relacji produkt-marka, produkt-rynek, rozwoju marek podwójnych i rozwoju nowych produktów oraz struktury asortymentowej ze względu na rolę produktu. Prezentowane strategie optymalizacji struktury asortymentowej mającej charakter ekspercki oraz wynika z długoletnich obserwacji i prac autorki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami sektora żywnościowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: struktura asortymentowa, strategie optymalizacyjne, relacja produkt-marka, relacja produkt-rynek

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 41 Nie marnuj żywności – myśl ekologicznie – Maria Gosiewska
  • „Ustawa śmieciowa” zwróciła uwagę na zawartość bioodpadów, które powstają w gospodarstwach domowych. Należą do nich różnorodne odpady żywnościowe, takie, jak surowe oraz przetworzone owoce i warzywa, mięso, wędliny, czy sery. Komisja Europejska alarmuje, że ilość żywności marnowanej przez konsumentów oraz branżę spożywczą w 2020 r. w Europie wzrośnie z 89 mln do 126 mln t. Nie pozostanie to bez wpływu na środowisko, gdyż produkcja żywności obciąża zużycie zasobów naturalnych. Tymczasem marnując żywność, marnujemy wodę i energię. Produkcja 1 t żywności powoduje, że do środowiska emitowane jest 4,2 t dwutlenku węgla. Natomiast zapobieganie składowaniu odpadów żywnościowych należy rozpocząć od zapobiegania ich powstawaniu, przez redukcję strat, do przekazywania żywności na cele społeczne lub do przetworzenia na pasze.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, strata, marnotrawstwo, zapobieganie, ekologia, banki żywności

PRAWO

 • 46 Zdrowie publiczne a swobodny przepływ towarów. Regulacje prawne GMO – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Rozwój nauk biologicznych, dokonujący się w ostatnich czasach pozwala człowiekowi poprawiać naturę, która w jego przekonaniu jest nie do końca idealna i nie całkiem mu podporządkowana. Doskonałym przykładem przekroczenia przez człowieka kolejnej granicy poznania naukowego są niewątpliwie organizmy genetycznie modyfikowane (GMO). Na polskim rynku, tak samo jak i w całej Unii Europejskiej, dopuszczone jest do obrotu tylko siedem rodzajów organizmów modyfikowanych genetycznie: bawełna, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, soja i mikroogranizmy.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, kontrola, GMO

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 49 Aktywne i inteligentne materiały do kontaktu z żywnością. Ustawodawstwo i wytyczne Komisji Europejskiej -Marzena Pawlicka, Maria Wojciechowska-Mazurek, Jacek Postupolski
  • W artykule przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać aktywne i inteligentne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej. Omówiono wymagania szczegółowe, w tym procedurę uzyskiwania unijnego zezwolenia na stosowanie substancji stanowiących składnik aktywny w materiale lub wyrobie, z uwzględnieniem aktualnych ram czasowych, znakowanie oraz wymagania odnośnie do obowiązkowej dokumentacji – deklaracji zgodności i dokumentów uzupełniających.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania żywności, materiały aktywne i inteligentne, EFSA, wykaz Unii Europejskiej (więcej…)

Contents 9/2013

piątek, Wrzesień 27th, 2013

Przemysł Spożywczy 9/2013TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 2 Revolutions in Refrigerants – Michał Dobrzyński
  • This article presents the current status of development of the new legislation on synthetic refrigerants (HCFCs and HFCs). In Poland, the law is being prepared, which will implement the EU Regulation No 842/2006 on F-gases and Regulation No 1005/2009 on substances that deplete the ozone layer. In particular, the new Polish law will regulate issues of certification of personnel and companies involved in the refrigeration and air conditioning. However, the European Parliament in Brussels is working on a revision of the present F-gas law. The new European legislation will impose revolutionary regulations.
   KEY WORDS: F-gas, fl uorinated greenhouse gas, freon, refrigerant, ozone, PROZON
 • 10 Uncontrolled Emissions of the Working Medium from Refrigeration Systems – Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska
  • During uncontrolled emission to the atmosphere, refrigerants may cause damages resulting not only from operational disturbances of installation. These emissions may also be a reason for health problems or death, product or property damages and negative impact on the environment of our planet. The analysis of risk resulting from application of refrigerants was discussed. Refrigerants’ analysis in terms of an uncontrolled leak risk was performed. Methods of refrigerant emission detection were discussed. The monitoring systems were characterized. Critical elements for the proper operation of these systems were identified. The important parameters of the sensor include selectivity, fast reaction time and responses to established detection levels. The properties of the refrigerant, levels of detection concentrations and kind of protected area have an impact on the proper selection and location of sensors. The model sensor response during gas emission was presented. The influence of temperature on detector was discussed. Consideration of safety of industrial refrigerators and cold rooms is an important problem.
   KEY WORDS: refrigerants, emission detection, monitoring systems
 • 16 – The Refrigerating Chambers Employed in Food Storage – Joanna Markowska, Elżbieta Polak, Iwona Kasprzyk
  • Currently refrigeration plays a key role in food supply, protecting the output quality of the food, which results in providing consumers a safe and healthy products. Storage in a cooling chambers takes from many years a prominent place among the ways of preservation of agricultural products and ready-made food. This article presents an overview of the technical issues relating to colling storage. Against this background, presents some issues related to the new technologies used in colling storage of fruits and vegetables.
   KEY WORDS: cooling chambers, fruits, vegetables, storage

ECONOMY

 • 22 Production and Exports of Frozen Fruits and Vegetables – Bożena Nosecka
  • As regards the production of fruit and vegetable products the position of frozen fruits and vegetables is getting stronger. On the other hand, the importance of both of the product groups in exports is declining. On the market of frozen fruits such situation reflects mainly a downward tendency in the export of frozen strawberries and on the market of frozen vegetables – from growing internal consumption. In the 2012/13 season, volume as well as value of the export of frozen fruits and vegetable reached a record level. Both producers and exporters took the advantage of shortages on the European market. The record level resulted from a substantial increase in demand for Polish frozen raspberries and cherries. In the 2013/14 season, the production as well as exports of majority of frozen fruits is expected to increase. Despite lower crop, the export of frozen vegetables is also expected to increase. An upward tendency in the exports of frozen fruits and vegetables is forecast to remain in the next few years. The increase is the most likely in the case of frozen raspberries.
   KEY WORDS: frozen fruits, frozen vegetables, export, seasons 2011/2012-2013/2014
 • 26 Organic Farming in Poland and all Over the World – Grażyna Cacak-Pietrzak
  • Organic farming is the most human friendly agricultural production system. In the recent years, there has been growing interest in this method of farming. This paper presents a conventional production system and the consequences of its widespread use. The origins of organic farming, the main aims and objectives, applicable laws, including the control and certification system are discussed. The latest statistical data concerning the number of organic farms and the area of organic farming in Poland and in the world are presented.
   KEY WORDS: organic farming, regulations, certification, organic agricultural land
 • 32 Good Agriculture Practices GAP in Production of Food Raw Materials of Plant and Animal Origin – Waldemar Dzwola
  • GlobalGAP standards form a set of good agriculture practices with a very wide range of requirements including not only production of food raw materials but also some areas of protecting of natural environment as well as occupational and health safety. In article some fundamental GAPs elements relating to crops and livestock were presented and some exemplary codes on GAP developed by the Codex Alimentarius Commission (CAC) FAO/ WHO were listed. In the paper, a structure of actual GlobalGAP standards was shown and some basic working documents including checklists, control points and compliance criteria were characterized. In the article, the categorization of requirements and fundamentals of GlobalGAP certification was also described.
   KEY WORDS: good practices, GAP, primary production, food quality, food safety, GlobalGAP
 • 36 Assortment Optimization in Food Companies During Crisis – Hanna Górska-Warsewicz
  • The aim of this study was to identify the optimization strategies in relation to productive assortment of food companies in crisis situations. The special attention was given to six analytical areas including optimization of size of assortment, optimization of product brand relation and product-market relation, optimization of new products and double brands’ development as well as optimization based on product meaning in portfolio assortment. The presented strategies of the assortment optimization has a character of an expert evaluation prepared based on author’s long-term observation and research in the range of food management in food companies.
   KEY WORDS: assortment structure, optimization strategies, product-brand relation, product-market relation

FOOD – FEEDING

 • 41 Don’t Waste Food – Think Ecologically – Maria Gosiewska
  • The Act called „junk act” drew attention of Poles to content of wastes that arise in households. These include a biowaste, which is a variety of food wastes such as raw and processed fruit and vegetables, meat, meat or cheese, etc. The European Commission warns that the amount of food wasted by consumers and food industry in 2020 in Europe will increase from 89 million to 126 million tones. It has a significant impact on environment, because food production uses a lot of natural resources. Meanwhile, food waste means also water and energy waste. Production of 1 t of food products causes the release of 4.2 t CO2 into the atmosphere. However, food waste prevention should begin from preventing their production, via reduction of losses in food industry and households, donation of food to charity or for processing into animal feed.
   KEY WORDS: food, losses, waste, prevent, ecology, food banks

LOW

 • 46 Public Health and a Free Movement of Goods. Legal Regulations of GMOs – Iwona Wrześniewska-Wal
  • The development of the life sciences, as performing in the recent times, allows a man to correct nature, which in his opinion is not quite perfect and not quite his subordinate. A perfect example of crossing the next frontier of scientific knowledge by man includes undoubtedly genetically modified organisms (GMOs). On the Polish market, as well as in the whole European Union, only seven types of genetically modified organisms are approved for marketing. They are: cotton, corn, potatoes, sugar beets, canola (rape), soy and microorganisms.
   KEY WORDS: food, control, GMO

LOGISTICS – PACKAGING

 • 49 Active and Intelligent Food Contact Materials. Legislation and European Commission Guidelines – Marzena Pawlicka, Maria Wojciechowska-Mazurek, Jacek Postupolski
  • The article presents the requirements to be met by active and intelligent materials intended to come into contact with food in accordance with current European Union legislation. The article discusses the specific requirements, including the procedure for obtaining the EU authorization of substances which constitute the components of active materials or articles including the current time frame, labelling and documentation requirements – the declaration of compliance and supporting documents.
   KEY WORDS: food packaging, active and intelligent materials, EFSA, European Union list (więcej…)

Spis treści 8/2013

poniedziałek, Wrzesień 2nd, 2013

Przemysł Spożywczy 8/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Przemysł spożywczy w Polsce i możliwości jego rozwoju. Analiza strategiczna – Piotr Chechelski
  • W pierwszej dekadzie XXI w. polski przemysł spożywczy rozwijał się bardzo dynamicznie. Dzięki temu wzrosło jego znaczenie w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Polska stała się szóstym producentem żywności, z udziałem w UE wynoszącym 7,4%. Wraz z rozwojem, postępującą integracją i globalizacją pojawiają się nowe szanse, lecz także i zagrożenia. W artykule przedstawiono również mocne i słabe strony przemysłu spożywczego, które mogą być przydatne przy tworzeniu strategii jego rozwoju.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, analiza SWOT, sytuacja ekonomiczno-finansowa, mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia
 • 24 Przemysł spożywczy w Polsce rozwija się mimo kryzysu – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • W ostatnich miesiącach nastąpiło kolejne spowolnienie rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, spowodowane głównie słabnącym popytem krajowym. Wpływ tego czynnika osłabia wciąż rosnący eksport żywności i napojów, co skutkuje utrzymaniem niewielkiego wzrostu produkcji tego sektora. Następuje także niewielkie osłabienie wciąż dużej aktywności inwestycyjnej firm spożywczych. Mimo wysokich cen surowców, wyniki finansowe przemysłu są zbliżone do osiąganych w ostatnich latach, a stan finansowy firm jest bezpieczny. Dotyczy to większości branż, choć ich aktywność produkcyjna i inwestycyjna oraz wyniki i stan finansowy są bardziej zróżnicowane.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, dynamika produkcji, aktywność inwestycyjna, sytuacja finansowa

PRAWO

 • 30 Wpływ ponownej oceny EFSA na ustawodawstwo Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo dodatków do żywności – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka
  • Obecnie w Unii Europejskiej trwa ponowna ocena bezpieczeństwa przez EFSA dodatków dopuszczonych do stosowania w produkcji żywności. Zakończenie programu ponownej oceny przewidziano do 31 grudnia 2020 r. Wyniki oceny poszczególnych substancji dodatkowych mogą być przyczyną zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Przykładem dokonanych już zmian jest wycofanie po ponownej ocenie barwnika E 128 z listy dodatków dopuszczonych do żywności czy ograniczenie stosowania trzech barwników: E 104, E 110, E 124. Planuje się wprowadzenie zmian dotyczących warunków stosowania karmelu E 150c w żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, EFSA, ocena bezpieczeństwa, ustawodawstwo UE
 • 38 Substancja dodatkowa czy wzbogacająca? – Joanna Olszak
  • Jednym z wielu ciekawych zagadnień związanych z prawem żywnościowym jest kwestia stosowania w produkcji środków spożywczych pewnych substancji, które mogą pełnić w nich dwie całkiem odmienne funkcje, tj. substancji dodatkowych lub wzbogacających (jak witaminy i składniki mineralne). Przykładem może być ryboflawina, wykorzystywana np. do wzbogacenia produktu w witaminę B2, bądź też do wywołania efektu technologicznego – nadania barwy. Konsekwencją jest m.in. odmienne znakowanie środka spożywczego, jak też jego postrzeganie przez konsumentów, o czym mowa w poniższym artykule.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancja dodatkowa, substancja wzbogacająca, witaminy i składniki mineralne, znakowanie, prawo żywnościowe, wzbogacanie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 42 Wybór punktów krytycznych w systemie HACCP – Krzysztof Przystupa
  • Wybór CCP (Critical Control Point – krytycznych punktów kontroli) i CP (Control Point – punktów kontroli) jest jednym z zasadniczych zadań systemu HACCP. Dokonanie wyboru nie jest specjalnie złożone, ale konsekwencje nieprawidłowego wyboru mogą być bardzo istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu. W artykule wskazano etapy optymalnego wdrożenia systemu HACCP, a następnie opisano dwie alternatywne metody wyboru krytycznych punktów kontroli. Omówiono metodę podstawową, najczęściej stosowaną, tzw. metodę drzewka decyzyjnego, oraz metodę FMEA. Porównano ich właściwości oraz wskazano wady i zalety.
   SŁOWA KLUCZOWE: HACCP, analiza zagrożeń, krytyczne punkty kontroli, analiza FMEA
 • 50 Woda elektrolizowana (EW) jako dezynfektant w przemyśle spożywczym – Waldemar Dzwolak
  • Ze względu na swoje silne właściwości biobójcze w stosunku do mikroorganizmów patogennych i powodujących psucie się żywności, woda elektrolizowana (EW) może mieć bardzo szerokie zastosowanie jako dezynfektant w zakładach produkcji i obrotu żywnością. W artykule opisano proces wytwarzania EW w wyniku kontrolowanej elektrolizy wodnego roztworu soli kuchennej, z wyszczególnieniem produktów reakcji elektrochemicznych powstających w wyniku elektrolizy. Wyeksponowano mechanizm biobójczy EW oraz aspekty środowiskowe i związane z bezpieczeństwem pracowników. Artykuł zawiera także charakterystykę właściwości EW istotnych w kontekście poprawy poziomu jakości i bezpieczeństwa żywności. Ponadto przedstawiono liczne przykłady różnych kierunków zastosowania kwasowej (oksydacyjnej) wody elektrolizowanej w różnych branżach przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: elektrolizowana woda oksydacyjna, woda EO, woda elektrolizowana, mechanizm biobójczy, dezynfekcja, bezpieczeństwo żywności
 • 58 Warunki i programy mycia wymienników ciepła – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • W artykule omówiono organizację procesów mycia płytowych wymienników ciepła w obiegu zamkniętym. Przedstawiono cztery podstawowe czynniki mycia (temperatura, stężenie środka chemicznego, siła mechaniczna z jaką działamy na mytą powierzchnię, czas trwania operacji) i ich synergiczne oddziaływanie, warunkujące procesy higienizacji. Przedstawiono przykładowe programy mycia wymienników stosowanych w różnych branżach przemysłu spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem branży mleczarskiej. Zwrócono uwagę na zastosowane chemiczne środki myjące oraz temperaturę, w jakiej prowadzone są poszczególne etapy mycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: płytowy wymiennik ciepła, system mycia CIP, program mycia

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 66 Skuteczność i optymalizacja procesów mycia w zakładzie – Małgorzata Galczak
  • Procesy mycia w zakładach przemysłu spożywczego często są nazywane początkiem procesu produkcyjnego. Ich skuteczność decyduje o jakości i bezpieczeństwie wytwarzanego produktu. Czas trwania procesu mycia wpływa na wydajność urządzeń, a przebieg – na budżet i ponoszone koszty zakładu. Co zatem należy zrobić, aby procesy mycia w systemie CIP przebiegły zgodnie z planem i umożliwiły osiągnięcie założonych celów? Jak sprawić, aby uniknąć zakażenia produktu czy pozostałości alergenów w instalacji bez ponoszenia kosztów dodatkowego mycia i opóźnień w produkcji? Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących mycia w systemie CIP, mających wpływ na bezpieczeństwo produktu, wydajność oraz ponoszone koszty w zakładzie.

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 70 Electron Beam – nowoczesna technologia w branży opakowań miękkich – Jarosław Selech, Mirosław Prokop
  • Powstanie nowej generacji systemu suszenia w technologii EB (Electron Beam) otworzyło nowe możliwości w produkcji elastycznych opakowań w przemyśle poligraficznym. W technologii tej akcelerowane elektrony o niskiej energii wykorzystywane są w procesach suszenia farb w takich technikach druku, jak fleksografia czy offset. Urządzenia suszące w technologii EB umożliwiają pełne zintegrowanie ich z maszyną drukującą nie zwiększając przy tym gabarytów maszyny. W porównaniu z innymi technikami suszenia, EB umożliwia szybkie prowadzenie druku przy niższym zużyciu prądu, dzięki czemu koszty druku ulegają obniżeniu. Najważniejsze zalety tej technologii to: brak rozpuszczalników w farbie, wysoka jakość druku – w przypadku offsetu porównywalna z uzyskiwaną w technologii rotograwiurowej, brak szkodliwych substancji migrujących do żywności, niskie zużycie energii elektrycznej, bardzo dobra drukowalność i wysoki kontrast kolorów oraz duża odporność farb na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Ponadto technologia Electron Beam może być stosowana do lakierowania i laminowania EB bezpośrednio na linii maszyny drukującej. W Polsce jedyną firmą od kilku lat z powodzeniem stosującą tę technologię jest drukarnia Euro Print Sp. z o.o.
 • 76 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego. Przenośniki – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce przenośniki oraz inne urządzenia transportu wewnątrzzakładowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, przenośniki, monorail
 • 80 Aktywne i inteligentne materiały w nowoczesnych opakowaniach żywności – Marzena Pawlicka, Maria Wojciechowska-Mazurek, Jacek Postupolski
  • W artykule omówiono główne rodzaje aktywnych i inteligentnych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancje aktywne wchodzące w ich skład oraz mechanizmy ich działania. Przedstawiono przykłady najważniejszych zastosowań aktywnych i inteligentnych materiałów. Do aktywnych materiałów zaliczamy m.in. pochłaniacze (absorbery) wilgoci, tlenu, etylenu, systemy uwalniające dwutlenek węgla oraz materiały antybakteryjne. Przykładami materiałów inteligentnych są głównie wskaźniki jakości i bezpieczeństwa żywności, do których należą m.in. wskaźniki czasu – temperatury, świeżości, tlenu oraz znaczniki wykorzystujące fale radiowe (RFID Tags). W artykule podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały i wyroby w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów mogą zmieniać skład i cechy organoleptyczne żywności, ale tylko pod warunkiem, że zmiany te będą zgodne z przepisami dotyczącymi żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania żywności, materiały aktywne i inteligentne, dodatki do żywności, pochłaniacze, opakowania antybakteryjne
 • 85 Opakowania interaktywne – nowy trend marketingowy – Joanna Kuzincow
  • Opakowania coraz wyraźniej stają się elementem globalnych trendów zarówno marketingowych, jak i ogólniej – społecznych. Jednym z takich trendów, wiążących się z koncepcją marketingu 3.0 Kotlera, jest postrzeganie konsumenta jako człowieka z całą jego złożoną osobowością oraz zachęcanie go do indywidualnego wykorzystania produktów. Sprawia to, że rozwój rozmaitych rodzajów interaktywnych opakowań bazujących na indywidualności kupującego staje się w ostatnich latach bardzo szybki. Dzięki nowym technologiom, wspieranym przez ogromną konkurencję rynkową, w XXI w. użycie opakowania nie jest już kwestią czysto praktyczną, mierzoną jedynie komfortem klienta. Staje się ono w rzeczywistości zabawą, samo zaś opakowanie – zabawką, pozwalającą konsumentowi na powrót do dzieciństwa, okresu nieskrępowanego tworzenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania żywności, marketing, media społecznościowe

WYDARZENIA

 • 88 Informacje biznesowe
 • 90 Wykaz reklam
 • 91 Konferencje (więcej…)

Contents 8/2013

poniedziałek, Wrzesień 2nd, 2013

Przemysł Spożywczy 8/2013 ECONOMY

 • 20 Food Industry in Poland and Possibilities of its Development. Strategic Analysis – Piotr Chechelski
  • During the first decade of 21st century, Polish food industry has developed very dynamically. Owing to this fact, its importance within the European Community has increased. Poland has become the sixth producer of food, with the participation of 7.4% of the EU market. However, together with the development, proceeding integration and globalization, the new opportunities but also threats have appeared. In the paper, the strengths and weaknesses of food industry which may be suitable in creating a strategy for its development have been indicated.
   KEY WORDS: food industry, SWOT analysis, economic- -financial situation, strengths, weaknesses, opportunities, threats
 • 24 Evaluation of the Current Situation of the Food Industry in Poland – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • During the recent months, there has been a further slowdown in development of the Polish food industry, mainly due to weakening domestic demand. The influence of this factor reduces the growing exports of food and beverages, thereby maintaining low production increase in this sector. Also, a slight weakening of still high investment activity of food companies is recorded. Despite high raw material prices, industry financial results are similar to those achieved in the recent years, and the financial condition of the companies is safe. This applies to most industries, although their production and investment activity and the results and financial condition are more differentiated.
   KEY WORDS: food industry, production dynamics, investment activity, financial situation

LOW

 • 30 Impact of the Re-evaluation by EFSA on the EU Legislation. The Safety of Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka
  • In the EU, the programme for the re-evaluation by EFSA of approved food additives is running nowadays. This programme should be finalized up to 31.12.2020. The results of the re-evaluation of some food additives might have an impact on the EU legislation. Some of examples include the deletion of colour E 128 from the list of authorized food additives and the restriction of use of three other colours: E 104, E 110, E 124. The changes of the condition of use of caramel E 150c in foodstuffs are planned.
   KEY WORDS: food additives, EFSA, safety assessment, EU legislation
 • 38 Food with Additives or with Added Vitamins/Minerals? – Joanna Olszak
  • One of the interesting issues concerning food law is a question of using certain substances that can play two completely different roles in food production e.g. food additives or vitamins/minerals. For instance, riboflavin is used to enrich the product with vitamin B2 but also for technological reasons – to render a colour. As a result of dissimilar use, there is a different labelling requirement and product perception by consumers. All about it you may read in the article as given below.
   KEY WORDS: food additives, enriching substance, vitamins and minerals, food labelling, food law, enrichment

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 42 The Selection of Critical Control Points in HACCP System – Krzysztof Przystupa
  • The selection of Critical Control Points (CCP) and Control Points (CP) is one of crucial and elementary tasks of HACCP system. These tasks are not particularly complex, however, incorrect selection of points may bring significant consequences for health safety of the product. The article shows the stages of optimal HACCP implementation and presents two alternative methods of CCP selection. The author discusses the most frequently used method of decision tree and FMEA method, presents their characteristics and shows both advantages and disadvantages of the methods
   KEY WORDS: hazard analysis Critical Control Point, failure mode and effects analysis
 • 50 Electrolyzed Water (EW) as a Disinfectant in Food Industry – Waldemar Dzwolak
  • Due to a strong biocidal characteristics relating to the food pathogens and food spoilage microorganisms, an electrolyzed water (EW) can be widely applied as a disinfecting agent in food manufacturing and food retailing. In the article, a process of electrolyzed water production under controlled electrolysis of aqueous solution of sodium chloride was described and a list of all products of electrochemical reactions forming during the electrolysis process was added. The biocidal EW mechanism as well as some environmental and health safety aspects in relation to the employees were pointed out. The paper contains also characteristics of EW as being essential in a context of food quality and food safety improvement. Besides it, in the article there were also presented numerous examples of applications of the electrolyzed oxidizing water in the food industry.
   KEY WORDS: electrolyzed oxidizing water, EO water, electrolyzed water, biocidal mechanism, disinfection, food safety
 • 58 The Conditions and the Cleaning Programs of Heat Exchangers – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • The organization of cleaning process of plate heat exchangers in a closed circuit (CIP) was discussed in this paper. The four basic factors of cleaning (temperature, concentration of solution, shear stress which affect on the surface of cleaned and the duration of the operation) were presented and their synergistic effects of the hygiene effect were presented, too. Examples of cleaning programs for plate heat exchangers used in various food industries were presented, with a special emphasis on the dairy industry. The attention was paid to the chemical cleaning agents, and the temperature at which various stages of cleaning are carried out.
   KEY WORDS: plate heat exchanger, CIP cleaning system, cleaning program

INDUSTRY – PRODUCTION

 • 66 The Effectiveness and Optimization of Cleaning Processes in a Plant – Małgorzata Galczak

LOGISTICS – PACKAGING

 • 70 Electron Beam – Modern Technology in the Flexible Packages Sector – Jarosław Selech, Mirosław Prokop
 • 76 Technical Equipment Warehouses Food Processing. Conveyors – Adam Wojciechowski
  • Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, implementation of these tasks involves mechanization of work and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. The paper presents the most frequently used conveyors and other transport equipment, specifying their advantages and drawbacks.
   KEY WORDS: warehouse, storage, works transport, conveyors, monorail
 • 80 Active and Intelligent Materials for Modern Food Packaging Applications – Marzena Pawlicka, Maria Wojciechowska-Mazurek, Jacek Postupolski
  • The article contains discussion of the main types of active and intelligent materials intended to come into contact with food, active ingredients in their composition and the mechanisms of their action. The examples of the main applications of active and intelligent materials are presented. Moisture absorbers, oxygen and ethylene scavengers, carbon dioxide releasing system and antimicrobial materials are the main types of active materials. Examples of intelligent materials are mainly indicators of quality and food safety which include indicators of time – temperature, freshness, oxygen and tags using radio frequency (RFID tags). In the article, it was pointed out that active and intelligent materials and articles, as opposed to traditional materials may change the composition and organoleptic characteristics of the food, but only on the condition that these changes will be in accordance with the provisions applicable to food.
   KEY WORDS: food packaging, active and intelligent materials, food additives, absorbers, antimicrobial packaging
 • 85 Interactive Packaging – New Marketing Trend on the Food Market – Joanna Kuzincow
  • Today packaging has become a part of global trends in both marketing and social life generally. One of these trends, connected in fact with Kotler’s concept of marketing 3.0, is perception of the consumer as a human being with personality traits, and encouraging him to the individual use of products. It results in recently extremely rapid development of various types of interactive packaging based on the features of the buyer. Thanks to the development of new technologies, supported and accelerated by a huge competition in the market, in the twenty-first century, employment of packaging is no longer purely practical matter, measured only by customer comfort. It becomes, in fact, fun, and packaging itself – a toy, allowing consumers to return to their childhood, period of unrestrained creating.
   KEY WORDS: food packaging, marketing, social media

EVENTS

 • 88 Business Information
 • 90 List of Advertisements
 • 91 Conferences (więcej…)

Spis treści 7/2013

niedziela, Lipiec 28th, 2013

okładka Przemysł Spożywczy 7/2013Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Zmiany w handlu detalicznym i hurtowym – Urszula Kłosiewicz-Górecka
  • W artykule przedstawiono zmiany w handlu detalicznym i hurtowym oraz zidentyfikowano skutki dla producentów artykułów żywnościowych. Zakresem analizy objęto: sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, handel detaliczny niezależny oraz zintegrowany, a także handel hurtowy. Przedmiotem analizy są zmiany zachodzące w latach 2008-2012 w strategii rozwoju poszczególnych formatów handlu detalicznego i hurtowego oraz ich wpływ na relacje z dostawcami produktów żywnościowych. Artykuł przygotowano na podstawie literatury dotyczącej sklepów handlu detalicznego i hurtowego oraz współpracy przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji, a także wyników badań longitudialnych dotyczących relacji przedsiębiorstw w kanałach dystrybucji artykułów żywnościowych, realizowanych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
   SŁOWA KLUCZOWE: relacje, kanały dystrybucji, niezależne firmy detaliczne, sieci handlowe

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 10 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego. Wózki jezdniowe – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania ich odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce wózki jezdniowe. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, transport wewnątrzzakładowy, wózki jezdniowe
 • 14 Dobre praktyki biznesowe w gospodarce magazynowej branży spożywczej – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Wypracowywanie dobrych praktyk biznesowych w gospodarce magazynowej podejmowane jest w ramach działań międzynarodowych i krajowych grup roboczych GS1, wymieniających się doświadczeniem i wynikami prac. Celem grupy roboczej działającej na rzecz branży spożywczej jest informowanie producentów żywności jak sprostać nowym wymaganiom stosując efektywniejsze i sprawdzone w praktyce rozwiązania, zwłaszcza w gospodarce magazynowej i wzajemnych relacjach wszystkich uczestników łańcucha dostaw.
   SŁOWA KLUCZOWE: dobre praktyki biznesowe, grupy robocze GS1, standardy globalne, kody kreskowe, systemy ADC, EDI, przemysł spożywczy

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 22 Warunki przepływu cieczy między płytami wymienników ciepła. Mycie w systemie CIP – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych opracowań, poruszających problemy związane z utrzymaniem higieny w zakładach mleczarskich, ze szczególnym uwzględnieniem problemów mycia w przepływie płytowych wymienników ciepła. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na jeden z podstawowych czynników warunkujących skuteczność mycia w przepływie, czyli warunki przepływu mediów myjących. Dokonano rozpoznania literaturowego zarówno badań eksperymentalnych, jak i numerycznych, określających charakter przepływu oraz rozkłady prędkości w kanałach między płytami wymienników ciepła.
   SŁOWA KLUCZOWE: warunki mycia, przepływ płynu, system CIP, płytowy wymiennik ciepła
 • 26 Alkaloidy pirolizydynowe – ryzyko występowania w miodach – Małgorzata Materska, Renata Czeczko, Monika Karaś
  • Alkaloidy pirolizydynowe stanowią rozległą grupę naturalnych toksyn, które są syntezowane przez ponad 6 tys. gatunków roślin występujących w różnych regionach geograficznych. Ze względu na toksyczne właściwości tych związków, w wielu krajach wprowadzono prawne ograniczenia dotyczące wykorzystania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym surowców zawierających alkaloidy pirolizydynowe. Pomimo to wciąż notuje się ich obecność w żywności na rynku światowym i europejskim. W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy na temat alkaloidów pirolizydynowych z uwzględnieniem polskiego rynku żywności. Szczególny nacisk położono na możliwość występowania tych związków w miodach oraz produktach na bazie pyłku kwiatowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: alkaloidy pirolizydynowe, toksyczność, żywność
 • 30 Kofeina w produkcji żywności – aspekty prawne i zdrowotne – Regina Wierzejska
  • Kofeina od kilku lat jest popularnym składnikiem produktów spożywczych. Jest ona wykorzystywana nie tylko ze względu na właściwości aromatyzujące, ale także – coraz częściej – ze względu na jej działanie fizjologiczne w organizmie. Przepisy prawa żywnościowego regulują dodatek kofeiny stosowanej w celach aromatyczno-smakowych, nie ma natomiast wymagań dotyczących stosowania kofeiny jako substancji psychoaktywnej. Poza korzystnym oddziaływaniem kofeiny na wydolność organizmu, należy brać pod uwagę niekorzystne skutki zdrowotne związane z jej nadmiernym spożyciem. Nowe regulacje prawne dotyczące informacji na opakowaniach żywności nakładają na producentów obowiązek zamieszczania ostrzeżeń dla konsumentów z grupy ryzyka.
   SŁOWA KLUCZOWE: kofeina, żywność, regulacje prawne, zdrowie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 34 Spożycie chlorku sodu a współczesne zalecenia żywieniowe – Monika Michalak-Majewska, Waldemar Gustaw, Aneta Sławińska, Wojciech Radzki
  • Jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego jest nadmierne spożycie sodu, którego głównym źródłem w diecie jest sól kuchenna (chlorek sodu). Jest ona stosowana w przetwórstwie żywności ze względów technologicznych i smakowych, a także w gospodarstwie domowym. Z powodu nadużywania soli i związanego z tym ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych, międzynarodowe organizacje i krajowe instytucje zajmujące się ochroną oraz promocją zdrowia publicznego zalecają ograniczenie spożycia chlorku sodu do 5 g dziennie. Najwięcej soli konsumuje się na Węgrzech, w Polsce jej spożycie przekracza normy prawie trzykrotnie, natomiast najmniej – we Francji, Holandii oraz Finlandii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że obniżenie dziennego pobrania sodu o 50 mmol (2,9 g chlorku sodu) może zmniejszyć liczbę zgonów z powodu udaru mózgu o 22%, a z powodu niedokrwiennej choroby serca – o 16%.
   SŁOWA KLUCZOWE: sód, chlorek sodu, sól kuchenna, współczesne zalecenia żywieniowe
 • 38 Cukrzyca typu 2. Cz. II. Produkty spożywcze wskazane w diecie – Aleksandra Cichocka
  • Dieta jest nieodłącznym elementem leczenia osoby z cukrzycą. Prawidłowe żywienie ma istotne znaczenie w prewencji oraz leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy i poprawie ogólnego stanu zdrowia. Wszyscy pacjenci powinni być edukowani w zakresie prawidłowego żywienia. W artykule przedstawiono zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) dotyczące zawartości poszczególnych składników pokarmowych w diecie tak, aby zostały spełnione cele leczenia dietetycznego podane przez to towarzystwo. W zapobieganiu i leczeniu zarówno cukrzycy, jak i chorób sercowo-naczyniowych, na które ci chorzy są szczególnie narażeni, korzystny wpływ ma dieta śródziemnomorska. Ponieważ eksperci WHO/FAO wskazują na potrzebę wyrażania zaleceń żywieniowych również z uwzględnieniem produktów spożywczych, w artykule omówiono produkty spożywcze z poszczególnych grup z Piramidy Zdrowego Żywienia, zalecane diabetykom. Duże znaczenie w ułatwieniu wyboru odpowiednich produktów może mieć przemysł spożywczy.
   SŁOWA KLUCZOWE:dieta w cukrzycy, produkty spożywcze zalecane w cukrzycy, zalecenia dietetyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Piramida Zdrowego Żywienia

WYDARZENIA

 • 41 Informacje biznesowe
 • 44 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 7/2013

niedziela, Lipiec 28th, 2013

okładka Przemysł Spożywczy 7/2013ECONOMY

 • 2 Changes in Retail and Wholesale Trade – Urszula Kłosiewicz-Górecka
  • An objective of the article is to present the changes that have taken place in retail and wholesale trade as well as to identify the consequences they have for manufacturers of food products. The scope of analysis comprised the large trade object chains, independent and integrated retail trade as well as wholesale trade. The subject of analysis includes changes taking place in 2008-2012 in the strategy of development of individual formats of retail and wholesale trade and their impact on relationships with suppliers of food products. The article is prepared on the basis of the literature concerning formats of retail and wholesale trade as well as cooperation of enterprises in distribution channels and findings of longitudinal surveys on relationships of enterprises in food distribution channels implemented by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research.
   KEY WORDS: relationships, distribution channels, independent retail trade, integrated retail trade

LOGISTICS – PACKAGING

 • 10 Technical Equipment Warehouses Food Processing. Industrial Trucks – Adam Wojciechowski
  • Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, the implementation of these tasks involves mechanization of work and utilization of suitable buildings and warehouse appliances for their storage, ensuring proper storing conditions. The paper presents the most frequently used industrial trucks and other transport equipment, specifying their advantages and drawbacks.
   KEY WORDS: warehouse, storage, intra-factory transport, industrial trucks
 • 14 Best Business Practices in the Warehouse Management Processes Dedicated for the Food Industry – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Developing best business practices in the warehouse management processes is carried out within the international and local GS1 Working Groups that exchange their experience and work results. The purpose of the GS1 Working Group dedicated to the food industry, is to provide the information on how to meet the new requirements by using the most effective and reliable solutions regarding warehouse management and relations between all participants of the supply chain.
   KEY WORDS: best business practices, GS1 Working Groups, global standards, barcodes, ADC systems, EDI, food industry

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 22 Fluid Flow Conditions in Channel Between Plates of Heat Exchangers. Cleaning in the CIP System – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • This paper is a continuation of earlier papers, which discuss the problems associated with keeping hygiene in the dairy industry, with special emphasis on cleaning-in-flow of plate heat exchangers. However, the purpose of this study is to focus on one of the key factors determining the effectiveness of cleaning in the flow, i.e. flow conditions of cleaning solutions. The wide research of the literature, both experimental and numerical, defining the nature of the flow and velocity distributions in channels between the plates of heat exchangers was carried out.
   KEY WORDS: cleaning conditions, fluid flow, CIP system, plate heat exchanger
 • 26 The Risk of Occurence of Pyrrolizidine Alkaloids in Honeys – Małgorzata Materska, Renata Czeczko, Monika Karaś
  • Pyrrolizidine alkaloids are a broad group of natural toxins that are synthethized by more than six thousand plant species in different geographic regions. Due to the toxicity of these compounds, many countries have introduced legal restrictions on the use of raw materials containing pyrrolizidine alkaloids in the food industry and pharmacy. However, presence of pyrrolizidine alkaloids in food industry on the world and Europe is still detected. The paper presents the current state of knowledge on pyrrolizidine alkaloids including the Polish food market. Particular emphasis is placed on the possible presence of these compounds in honey and products based on pollen.
   KEY WORDS: pyrrolizidine alkaloids, toxicity, food
 • 30 Usage of Caffeine in Food Production – the Legal and Health – Regina Wierzejska
  • Caffeine for a few years has become a popular ingredient of foodstuffs. Apart from flavouring properties, caffeine is more and more often used as physiological substance. There is a limit of the dose of caffeine using as flavouring, however there is no regulation concerning the addition of caffeine as psychoactive substance. Apart from the beneficial influence of caffeine on the body, negative health effects resulting from excessive consumption should also be considered. The new legal regulations obligate food producers to place some warning information for consumers from the risk group.
   KEY WORDS: caffeine, food, food law, health

FOOD – FEEDING

 • 34 Sodium Chloride Consumption in Relation to the Contemporary Nutritional Recommendations – Monika Michalak-Majewska, Waldemar Gustaw, Aneta Sławińska, Wojciech Radzki
  • The main cause of hypertension is the excessive intake of sodium, occurring in processed food products (sodium chloride). It is used in home for salting and in processed foods for technological reasons and taste. Because of the overuse of salt and the associated risk of civilization diseases, international organizations and national institutions recommend limiting salt intake to 5 g per day for protecting and promotion of public health. In Hungary, the intake of salt is the highest in Europe, whereas in Poland, the consumption exceeds the standards almost three times. On the contrary, the lowest intake is recorded in France, the Netherlands and Finland. The World Health Organization (WHO) estimates that a reduction in daily intake of sodium by 50 mmol (2.9 g salt) will result in a 22% decrease in deaths from stroke and 16% of ischemic heart disease.
   KEY WORDS: sodium, sodium chloride, table salt, modern nutritional recommendations
 • 38 Type 2 Diabetes. Part II. Food Products Recommended for the Diabetics – Aleksandra Cichocka
  • The diet is an inseparable part of a diabetic’s treatment. Proper nutrition is of primary importance in both preventing and treating the chronic complications from diabetes, and to attain a general state of good health. All patients should be taught about proper nutrition. This article presents the amounts of selected nutrients recommended by the Polish Diabetes Association (PTD) for such a diet so that the goals of the Association-designed dietary regimen may be met. The Mediterranean diet has a positive effect in preventing and treating both diabetes and the cardiovascular disease that threatens diabetics. As WHO/FAO experts have indicated a need for Food-based Dietary Guidelines (FBGD) preparing, this article presents, as recommended for diabetics, a choice of food products from particular groups of the Healthy Nutrition Pyramid. The food industry can play a significant role in simplifying this choice.
   KEY WORDS: diabetic diet, food products recommended for the diabetic’s diet, Polish Diabetes Association, nutrition recommendations, Healthy Nutrition Pyramid

EVENTS

 • 41 Business Information
 • 44 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 6/2013

środa, Czerwiec 26th, 2013

Przemysł Spożywczy okładka 6/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Pozycja polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji – Łukasz Ambroziak
  • W artykule oceniono pozycję polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji oraz jej zmiany w latach 2003-2012. Dokonano tego opierając się m.in. na dwóch miernikach pozycji konkurencyjnej, tj. wskaźniku pokrycia importu eksportem (TC), wskaźniku ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) oraz obu wskaźnikach jednocześnie. Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie członkostwa Polski w UE zwiększyło się znaczenie Czech i Słowacji jako odbiorców polskiej żywności. Analogicznie wzrósł udział dostaw z Polski na rynek czeski i słowacki. W 2012 r. na rynku Czech i Słowacji konkurencyjne były m.in.: polskie mięso i podroby, produkty mleczarskie, przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze, różne przetwory spożywcze, odpady i pasze dla zwierząt. Ostatnie doniesienia o wykryciu niedozwolonych substancji w produktach rolno-spożywczych pochodzących z Polski mogą spowodować osłabienie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na omawianych rynkach.
   SŁOWA KLUCZOWE: pozycja konkurencyjna, eksport, produkty rolno-spożywcze
 • 10 Konkurencyjność przetwórstwa owocowo-warzywnego – Iwona Szczepaniak
  • Celem artykułu jest analiza wyników produkcyjnych, wyników handlu zagranicznego oraz wybranych wskaźników konkurencyjności sektora przetwórstwa owoców, warzyw i ziemniaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w porównaniu z okresem bezpośrednio przed akcesją. Przeprowadzona analiza wskazuje na pozytywny wpływ akcesji do UE na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej tego sektora. Jednocześnie z analizy tej wynika jednak, że pozycja sektora przetwórstwa owocowo-warzywnego i ziemniaczanego w całym przemyśle spożywczym stopniowo staje się coraz słabsza.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowe, warzywne i ziemniaczane, konkurencyjność, handel zagraniczny, produktywność
 • 16 Coraz mniejsza konkurencyjność sektora olejarskiego – Ewa Rosiak
  • Polska stała się liczącym eksporterem rzepaku, rozwija eksport oleju rzepakowego, zwiększa też wywóz śruty rzepakowej i margaryny. Wartość eksportu produktów oleistych w latach 2004-2012 wzrosła sześciokrotnie, a importu – czterokrotnie. Pomimo rozwoju eksportu, Polska -podobnie jak cała UE – pozostaje trwałym importerem netto produktów oleistych, a ujemne saldo wymiany handlowej pogłębia się. Wynika to z ograniczonych możliwości rozwoju produkcji roślin oleistych, przy dynamicznie rosnącym krajowym popycie na biopaliwa i pasze wysokobiałkowe. Polski rzepak i produkty jego przerobu charakteryzują się nadal wysoką, ale jednak malejącą konkurencyjnością na rynku UE, która pozostaje głównym rynkiem zbytu dla tych produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: sektor olejarski, handel zagraniczny, konkurencyjność

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 22 Zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych – Małgorzata Galczak
  • Reklamacje związane z obecnością ciał obcych w żywności stanowią poważny problem dla wielu jej producentów. Zagrożenie zdrowia konsumenta oraz wizja kryzysu medialnego, a w konsekwencji utraty klientów sprawiają, że zapobieganie, monitorowanie oraz detekcja ciał obcych są jednymi z najistotniejszych aspektów bezpieczeństwa produktu. Wszystkie te działania wymagają ogromnego wysiłku i zaangażowania całego zespołu zakładu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wybrane aspekty zarządzania w zakresie ryzyka występowania ciał obcych w żywności oraz przedstawienie możliwości doskonalenia bezpieczeństwa produktu.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 25 Margaryna – współczesne kierunki produkcji – Karolina Kramek, Paweł Glibowski
  • Margaryna, obok masła, jest najczęściej stosowanym tłuszczem do smarowania pieczywa. Stosuje się ją również powszechnie w przemyśle ciastkarskim i cukierniczym. Pomimo iż na rynku spożywczym jest już obecne od bardzo wielu lat, a grono jej zwolenników jest duże, to konsumenci mają wiele wątpliwości dotyczących jej wartości odżywczych i wpływu na zdrowie. Margaryna, dzięki odpowiedniej kompozycji kwasów tłuszczowych, nie wpływa na podniesienie poziomu cholesterolu we krwi oraz, w przypadku margaryny kubkowej, daje się łatwo smarować, bezpośrednio po wyjęciu z lodówki. W artykule przedstawiono podstawowe fakty dotyczące margaryny – jej historię, właściwości odżywcze i sensoryczne oraz technologię wytwarzania. Omówiono także nowe trendy w produkcji, mające na celu poprawę ich właściwości prozdrowotnych margaryny.
   SŁOWA KLUCZOWE: margaryna, sterole, stanole, kwasy tłuszczowe trans
 • 30 Naturalne dodatki w produkcji pieczywa – Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska, Daria Romankiewicz
  • W procesie produkcji pieczywa mogą być stosowane naturalne dodatki. W artykule scharakteryzowano wybrane naturalne dodatki, takie jak przetwory mleczne oraz nasiona zbóż niechlebowych i pseudozbóż. Omówiono ich wpływ na właściwości reologiczne i przebieg procesu fermentacji ciasta oraz jakość uzyskanego pieczywa. Wykazano, że odpowiednio dobrany rodzaj i udział dodatku podnosi wartość odżywczą pieczywa oraz może oddziaływać korzystnie na jego właściwości fizyczne i cechy sensoryczne. Spośród wielu naturalnych dodatków na te właściwości najkorzystniej wpływają pełnotłuste mleko w proszku oraz produkty owsiane.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość odżywcza, dodatki naturalne, jakość pieczywa
 • 34 Lignany – funkcjonalny składnik żywności – Katarzyna Waszkowiak
  • Lignany stanowią grupę ważnych składników funkcjonalnych żywności zaliczanych do związków fenolowych. Zwraca się na nie szczególną uwagę ze względu na ich aktywność estrogenową oraz przeciwutleniającą, która decyduje o ich działaniu biologicznym i prozdrowotnym. W artykule omówiono ich najważniejsze źródła w diecie oraz właściwości funkcjonalne i wynikające z nich znaczenie w prewencji chorób.
   SŁOWA KLUCZOWE:lignany, fitoestrogeny, przeciwutleniacze

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Cukrzyca typu 2. Cz. I. Epidemia naszych czasów – Aleksandra Cichocka
  • W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwuje się epidemię cukrzycy typu 2, której przyczyną są głównie: otyłość, niewłaściwy sposób odżywiania i mała aktywność fizyczna. W artykule przedstawiono epidemiologię cukrzycy, czynniki jej rozwoju i powikłania tej choroby. W Polsce na cukrzycę, wg szacunków epidemiologów, choruje 3,1 mln osób, z czego u 30% choroba ta jest nierozpoznana takie wskaźnik 30% osób z cukrzycą, które nie wiedzą, że chorują na nią podają oficjalne statystyki w oficjalnych dokumentach, epidemiolodzy w jakiś sposób to oszacowują, takie dane są przyjmowane w wielu publikacjach naukowych. 5,2 mln dorosłych Polaków ma stan przedcukrzycowy. W artykule podkreślono duże znaczenie wyboru zdrowych produktów spożywczych i wskazano na istotną rolę przemysłu spożywczego w promowaniu zdrowej diety w celu profilaktyki cukrzycy typu 2.
   SŁOWA KLUCZOWE: cukrzyca typu 2, epidemiologia, zapobieganie, powikłania, zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

WYDARZENIA

 • 41 Wielkie święto branży czystości
 • 42 V Targi Packaging Innovations 2013 zakończone sukcesem
 • 43 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 6/2013

środa, Czerwiec 26th, 2013

Przemysł Spożywczy okładka 6/2013ECONOMY

 • 2 Polish Food Position on the Markets of the Czech Republic and Slovakia – Łukasz Ambroziak
  • The aim of the article was to analyse competitive position and its changes in Polish agri-food export to the Czech Republic and Slovakia in the period of 2003-2012. To make an assessment, the following trade indices have been used: the trade coverage index (TC), the index of revealed comparative advantage (RCA) and complex index of competitiveness being a combination of two former indices. The research results showed that after the EU accession the importance of the Czech Republic and Slovakia as recipients of Polish food increased. Similarly, the share of supplies from Poland to the Czech Republic and Slovakia was also increased. In 2012, a strong competitive position in the Czech Republic and Slovakia market was occupied by, inter alia, Polish meat and edible meat offal, dairy products, cereal products and confectionery bread, miscellaneous edible preparations as well as residuals and prepared animal fodder. However¸ the detection of forbidden substances in Polish food in the Czech Republic and Slovakia can weaken the competitive position of Polish agri-food products in the markets in question.
   KEY WORDS: competitive position, export, agri-food products
 • 10 Competitiveness of Fruit and Vegetable Processing – Iwona Szczepaniak
  • The aim of the article is to analyze production results, the results of foreign trade, as well as the selected indicators of the competitiveness of processed fruit, vegetable and potato sector in the period of Polish membership in the European Union compared with the period immediately before the accession. The analysis points to the positive impact of the EU accession on the development of the competitive position of the sector. At the same time, however, this analysis shows that the position of the processing sector of fruit, vegetable and potato throughout the food industry is gradually decreasing.
   KEY WORDS: processed fruit, vegetable and potato products, competitiveness, foreign trade, productivity
 • 16 The Declining Competitiveness of the Oil-Mill Sector – Ewa Rosiak
  • Poland has become a leading exporter of rapeseed; it develops export of rapeseed oil and increases the volume of rapeseed-cake and margarines’ export. In 2004-2012, the value of oil crops export increased six-fold and that of import – four-fold. Despite export development Poland, just like all the remaining member states of the EU, continues to be a permanent net importer of oil crops and the negative balance of trade becomes strengthened. This follows from the restricted possibilities of development of oil crop production and simultaneous dynamic growth of domestic demand for biofuels and high-protein feeds. The Polish rapeseed and products of its processing are still characterised by high, but declining competitiveness on the EU market, which continues to be the main outlet for the discussed products.
   KEY WORDS: oil-mill sector, foreign trade, competitiveness

INDUSTRY – PRODUCTION

 • 22 Preventing, Monitoring and Detection of Foreign Bodies – Małgorzata Galczak

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 25 Margarine – Contemporary Trends of the Production – Karolina Kramek, Paweł Glibowski
  • Apart from butter, margarine is the most often used fat to spread on bread. It is also commonly used in the bakery and the confectionery industry. In spite of the fact that these products have been present in food industry for many years, and their circle of followers is big, there are many doubts concerning their nutritional value and impact on health. This is due to the persistent conviction among the consumers that the margarine and spreads’ production is a sophisticated process, which results in product consisting of a great number of compounds harmful for health e.g. like trans fatty acids. Due to appropriate composition of fats, margarines do not affect the increase of the cholesterol level in blood and in the case of products packaged in cups, they can be easily spread after taking them out from refrigerator. In this article, the basic facts concerning margarine – its history, nutritional and sensory properties, technology of production have been discussed. The article also describes new trends in production with the aim to enhance margarine health-promoting properties.
   KEY WORDS: margarine, stanols, sterols, trans fatty acids
 • 30 The Natural Additives in the Bread Production – Grażyna Cacak-Pietrzak, Alicja Ceglińska, Daria Romankiewicz
  • In the process of production of bread, natural additives may be employed. The paper presents characteristics of the selected natural additives such as dairy products, seeds of non-bread cereals and pseudo-cereals. Their influence ton the rheological properties and dough fermentation process and the bread quality has been discussed. It has been shown that appropriately selected type and participation of the additive increases the nutritional value of bread and may favourably affect the physical and sensory characteristics. Among the many natural supplements, the discussed properties are most favourably affected by whole milk powder and oat products.
   KEY WORDS: nutritional value, natural additives, bread quality
 • 34 Lignans – Functional Compound of Food – Katarzyna Waszkowiak
  • Among phenolics, lignans are the essential group of functional compounds. Lignans are found in a focus of scientific research due to their both estrogenic and antioxidant activity that impact their health-promoting and biological effects. In the paper, the main sources of lignans as well as functional properties and suggested importance for disease prevention were described.
   KEY WORDS: lignans, phytoestrogens, antioxidants

FOOD – FEEDING

 • 38 Type 2 Diabetes. Part I. A Modern Epidemic – Aleksandra Cichocka
  • In Poland, similarly as in other countries, there is an epidemic of type 2 diabetes. The causes of this epidemic include mainly obesity, an unhealthy diet and little physical activity. This article presents the epidemiology of diabetes, the risk factors for its developing, and its complications. There are 3.1 million diabetics in Poland, of which 30% have not been diagnosed. 5.2 million of the Polish population have the pre-diabetes status. In the article, the author stresses the importance of healthy food product choice, and indicates the highly significant role of the food industry in promoting a healthy diet for preventing type 2 diabetes.
   KEY WORDS: type 2 diabetes, epidemiology, prevention, complications, Polish Diabetes Association recommendations

EVENTS

 • 41 The Great Feast of the Cleaning Industry
 • 42 V Fair of Packaging Innovations 2013 Successful
 • 43 Business Information (więcej…)

Contents 5/2013

piątek, Maj 31st, 2013

Przemysł Spożywczy 5/2013

LAW

 • 2 The EU List of Food Additives – Some Problems Connected with Its Application – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka
  • Commission Regulation (EU) no 1129/2008 on the EU list of food additives shall apply from 1 June 2013. The use of the mentioned Union list brings some changes to food producers – there will be the list of food products in which the presence of colours incorporated via carry-over is not allowed, the names of some food additives will be changed; the use of food additives in food supplements for infants and young children should be regulated. The application of guidelines on the classification of colouring foodstuffs will allow distinguishing between colours and colouring foodstuffs.
   KEY WORDS: food additives, the union list, colouring foodstuffs
 • 8 Dyes – Changes in Legislation – Anna Florowska, Elżbieta Dłużewska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak
  • From 1 June 2013 the presently binding Regulation of the Minister of Health dated 22 November 2010 (Official Journal of Laws of 2010 No. 232, item 1525, with amendments) which regulates the question of permitted food additives, including dyes is going to be changed by Commission Regulation (EU): No 1129/2011 and (EU) No 1130/2011. Changes in legal regulations are enforced by the harmonization of the European Union law, and also have to be updated according to the introduction of new food additives, the conducted research on the effects of additives on consumer health and the environmental risks. Applicable standards of food dyes are currently under evaluation, on the basis of which the European Food Safety Authority may lower the ADI what will implicate the need for changes in the conditions and levels of use of certain dyes.
   KEY WORDS: food additives, colour, legal regulations
 • 14 How to Indicate Nutritive Value on Food Labelling? – Alicja Walkiewicz, Hanna Kunachowicz
  • The interest in the nutritive value of food increases among both producers and consumers. Information concerning nutritive value is important for dietitians, people who employ slimming diets or people who care about the proper body weight. New European Union Regulation No 1169/2011 on the provision of food information to consumers introduces the obligation to provide nutritional information on the labels of food products from 13 December 2016. Guidance on the setting of tolerances for nutrient values declared on a label is helpful in determining these values. The paper presents the issues related to the determination of numerical nutrients’ values declared on labels of general consumption food. |
   KEY WORDS: nutrition value, label, tolerance limits, producers, competent authorities for the control

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 20 Modified Starches – the New Edition – Violetta Schube, Katarzyna Ratusz
  • Starch is a polysaccharide, widely used in the food industry because of its versatility and possibility of creating texture. With the ability to modify, starch plays many functions not just as a thickener; in fact, it can also replace many expensive ingredients. The use of a functional native starch (Novation™) allows to keep the label of food products clean (no E-numbers). Besides, it can play an important role in the adaptation of food to current dietary requirements in terms of low-calorie, low-fat and high-fiber foods. The application of starch in gluten-free foods enables to achieve good quality bakery and confectionery products, fully accepted by consumers.
   KEY WORDS: starch, modified starch, resistant starch
 • 26 Enzymes in Meat Processing – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Małgorzata Ziarno
  • Enzymes are important additives to food products, contributing to their quality. The article presents the characteristics of the selected enzymes, being naturally found in muscle tissue, associated with the aging process and of exogenous ones (microbial and plant origin), added in a form of enzyme preparations. The most effective utilization of enzymes as processing additives, is possible by rubbing, pickling , injection, and spraying the meat. The enzymes involved in the metabolism of proteins (proteases, peptidases), lipids (lipases) and oxidoreductase, glutaminase and transglutaminase are discussed. The practical application of enzymes and enzyme preparations for tenderizing meat, flavor formation and maturation and development of the structure of meat products are also discussed.
   KEY WORDS: meat enzymes, enzymatic preparations, aging, meat processing
 • 32 Microbiological Production of Carotenoids – – Urszula Błaszczyk, Paweł Sroka
  • Carotenoids are terpenoid compounds with recognized beneficial effects on human health, which are synthesized de novo in higher plants, microalgae, yeasts, fungi and bacteria. Microbial carotenoids are a promising alternative to synthetic pigments. Several microorganisms such as Dunaliella salina, Blakeslea trispora or Haematococcus pluvialis have been investigated for large-scale production of carotenoids. Some microbial-based processes and technologies have been successfully implemented in industrial production of these pigments.
   KEY WORDS: carotenoids, β-carotene, astaxanthin, lutein

ECONOMY

 • 36 Polish Savoury Snacks Market – Currently and in the Future
 • 38 The World Beef Market – Changes and Conclusions for Poland – Danuta Zawadzka
  • During the recent twenty years, the global beef market has changed considerably, mainly concerning the geographical structure. It results from the GATT Uruguay Round Agreement, which has contributed to the liberalization of trade and growth in the world production of ethanol and biodiesel, which caused an increase in feed prices. Both of these factors induced real price competitiveness in the global beef market. It triggered displacement of the main centers of production and exports of beef from Europe and North America to Asia and South America. From the world experiences, we may draw the following conclusions for Poland. Withdrawal of the world producers from typical meat farming in favour of mixed or typically dairy production indicates that the management of fatteners is not profitable, even in case of a very large scale of production. Therefore, a semi-intensive farming in Poland is justified where grassland should ensure the coverage of a part of nutritional demand of fattened animals, or extensive management in the regions with big resources of grasslands.
   KEY WORDS: beef market, beef production, export, import

FOOD- FEEDING

 • 42 Consumption and Purchasing Preferences Among Fish Consumers in Poland – – Joanna Tkaczewska, Władysław Migdał
  • Fish and seafood is the group of food which is still controversial among Polish consumers. Benefits that result from the consumption of fish are well known but there are a lot of negative opinions about eating fish and fish products. They adversely affect the growth of fish consumption in Poland. In the recent years, the consumption of seafood has been increasing, with the demand for marine fish remaining more or less the same, while the one for freshwater fish keeps falling. Health benefits are the most important determining factor in consumer’s choice of fish. Other key factors include the flavor of fish meat and willingness to diversify the diet. Unfortunately, there is still a large group of consumers who eat fish too rarely. Poles who never buy fish or fish products, indicate their high price and their characteristic flavor as the reason for avoiding them. It is alarming that consumers know too little about nutritional value of fish and its products.
   KEY WORDS: fish, consumer preference, structure of consumption

EVENTS

 • 47 Business Information
 • 48 Savoury Snacks Exhibition (więcej…)

Spis treści 5/2013

piątek, Maj 31st, 2013

Przemysł Spożywczy 5/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

PRAWO

 • 2 Unijny wykaz dodatków do żywności – problemy z jego zastosowaniem – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Agnieszka Świtka
  • Od 1 czerwca 2013 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 w sprawie unijnego wykazu dodatków do żywności. Jego stosowanie wiąże się z pewnymi zmianami dla producentów żywności – m.in. do niektórych środków spożywczych nie będą mogły być wnoszone barwniki na zasadzie przenoszenia, ulegną zmianie nazwy niektórych substancji dodatkowych, należy uregulować stosowanie dodatków do żywności w suplementach diety dla niemowląt i dzieci. Stosowanie przewodnika dotyczącego klasyfikacji środków spożywczych o właściwościach barwiących pozwoli na odróżnienie żywności barwiącej od barwników.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, unijny wykaz, żywność o właściwościach barwiących
 • 8 Barwniki – zmiany przepisów prawnych- Anna Florowska, Elżbieta Dłużewska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak
  • Od 1 czerwca 2013 r., w miejsce dziś obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 r. (DzU z 2010 r. nr 232, poz. 1525, wraz ze zmianami), kwestie dozwolonych substancji dodatkowych, w tym barwników, będą regulowane przez rozporządzenia Komisji (UE): nr 1129/2011 oraz (UE) nr 1130/2011. Zmiany regulacji prawnych wymuszone są przez harmonizację przepisów Wspólnoty, a także mają na celu uaktualnienie przepisów, związane z wprowadzeniem nowych dodatków do żywności, prowadzonymi badaniami naukowymi na temat wpływu dodatków na zdrowie konsumentów i zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z obrotu dodatkami. Obowiązujące normy i zakresy stosowania barwników spożywczych są obecnie przedmiotem oceny, na podstawie której Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności może zalecić zmniejszenie ADI i konieczność zmian warunków i poziomów stosowania niektórych barwników.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, barwa, regulacje prawne
 • 14 Jak podawać wartość odżywczą w oznakowaniu żywności? – Alicja Walkiewicz, Hanna Kunachowicz
  • Zainteresowanie wartością odżywczą żywności wrasta zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Informacja o wartości odżywczej jest istotna dla dietetyków, osób stosujących diety odchudzające czy osób dbających o prawidłową masę ciała. Nowe rozporządzenie unijne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. – w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności od 13 grudnia 2016 r. wprowadza obowiązek podawania informacji o wartości odżywczej w oznakowaniu produktów spożywczych. W ustaleniu tych wartości będą pomocne wytyczne w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych wymienianych w oznakowaniu produktów. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ustalaniem wartości liczbowych składników odżywczych deklarowanych na etykietach produktów ogólnego spożycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość odżywcza, etykieta, zakresy tolerancji, producenci, urzędowa kontrola

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 20 Skrobie modyfikowane – nowa odsłona – Violetta Schube, Katarzyna Ratusz
  • Skrobia, ze względu na swą wielofunkcyjność i zdolność kształtowania tekstury, jest polisacharydem powszechnie używanym w przemyśle spożywczym. Dzięki możliwości jej modyfikacji pełni ona wiele funkcji nie tylko jako zagęstnik, ale również jako zamiennik wielu drogich składników. Stosowanie funkcjonalnych skrobi natywnych (Novation ™) modyfikowanych fizycznie wg opatentowanej technologii pozwala na zachowanie „czystej etykiety” wyrobów. Skrobie specjalne, charakteryzujące się szczególnymi cechami (np. bogate w błonnik, imitujące tłuszcz) odgrywają także ważną rolę w tworzeniu nowoczesnych produktów spożywczych odpowiadających zaleceniom dietetycznym – produktów o obniżonej wartości energetycznej, zawartości tłuszczu i wzbogaconych w błonnik. Zastosowanie skrobi specjalnych w żywności bezglutenowej pozwala na osiągnięcie dobrej jakości wyrobów piekarskich i cukierniczych, w pełni akceptowanych przez konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: skrobia, skrobie modyfikowane, skrobie oporne
 • 26 Enzymy w przetwórstwie mięsa – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Małgorzata Ziarno
  • Enzymy są ważnym dodatkiem do produktów spożywczych wpływającym na ich jakość. W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych enzymów naturalnie występujących w tkance mięśniowej, mających związek z procesem dojrzewania mięsa oraz egzogennych (pochodzenia mikrobiologicznego i roślinnego), dodawanych w postaci preparatów enzymatycznych. Najefektywniejsze wykorzystanie enzymów jako dodatków w przetwórstwie jest możliwe przez nacieranie powierzchni mięsa, marynowanie, nastrzyk i rozpylanie. Omówiono enzymy uczestniczące w przemianach białek (proteazy, peptydazy), lipidów (lipazy) oraz oksydoreduktazy, glutaminazy i transglutaminazy. Omówiono także praktyczne zastosowanie enzymów i preparatów enzymatycznych do tenderyzacji mięsa, kształtowania smaku, zapachu oraz dojrzewania i kształtowania struktury produktów mięsnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: enzymy mięsa, preparaty enzymatyczne, dojrzewanie, przetwórstwo mięsa
 • 32 Mikrobiologiczna produkcja karotenoidów – Urszula Błaszczyk, Paweł Sroka
  • Karotenoidy to związki terpenowe o uznanym korzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, produkowane przez rośliny wyższe, a także mikroalgi, drożdże, grzyby strzępkowe oraz bakterie. Karotenoidy pochodzenia mikrobiologicznego są obiecującą alternatywą dla syntetycznych barwników. Kilka mikroorganizmów, takich jak Dunaliella salina, Blakeslea trispora czy Haematococcus pluvialis, zostało zbadanych pod kątem produkcji karotenoidów na dużą skalę. Niektóre procesy i technologie z udziałem mikroorganizmów wdrożono z powodzeniem do produkcji przemysłowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: karotenoidy, β-karoten, astaksantyna, luteina

GOSPODARKA

 • 36 Polski rynek słonych przekąsek – obecnie i w przyszłości
 • 38 Światowy rynek wołowiny – zmiany i wnioski dla Polski – Danuta Zawadzka
  • W ostatnich dwudziestu latach na światowym rynku wołowiny nastąpiły duże zmiany struktury geograficznej. U ich podstaw leżało Porozumienie Rundy Urugwajskiej GATT, które przyczyniło się do liberalizacji handlu, oraz rosnąca w skali świata produkcja etanolu i biodiesla, która spowodowała wzrost cen pasz. Oba te czynniki urealniły konkurencyjność cenową na światowym rynku wołowiny, co wyraziło się przemieszczeniem głównych ośrodków produkcji i eksportu wołowiny z Europy i Ameryki Płn. do Azji i Ameryki Płd. Z doświadczeń światowych płyną wnioski dla Polski. Wycofywanie się światowych producentów z typowo mięsnego chowu na rzecz produkcji mieszanej bądź typowo mlecznej wskazuje, że chów opasów jest nieopłacalny nawet przy bardzo dużej skali produkcji. W Polsce uzasadniony jest więc chów półintensywny, w którym użytki zielone powinny zapewnić pokrycie części zapotrzebowania pokarmowego opasów lub chów ekstensywny w rejonach o dużych zasobach użytków zielonych.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek wołowiny, produkcja wołowiny, eksport, import

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 42 Spożycie i preferencje nabywcze konsumentów ryb i ich przetworów w Polsce – Joanna Tkaczewska, Władysław Migdał
  • Wśród polskich konsumentów ryby i owoce morza, jako grupa żywności, budzą wiele kontrowersji. Oprócz znanych dziś powszechnie korzyści wynikających z konsumpcji ryb, nie brakuje negatywnych opinii na ich temat. Nie wpływa to korzystnie na wzrost i tak niskiego spożycia ryb w Polsce. Strukturę spożycia ryb w Polsce cechuje w ostatnich latach wzrost konsumpcji owoców morza, przy stabilizacji popytu na ryby morskie i spadku spożycia ryb słodkowodnych. Walory zdrowotne ryb i ich przetworów są najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ich zakup przez konsumentów. Innymi ważnymi czynnikami są: smak ryb oraz chęć urozmaicenia diety. Niestety, nadal istnieje duża grupa konsumentów, którzy spożywają ryby zbyt rzadko. Polacy, którzy nigdy nie kupują ryb ani produktów rybnych, jako przyczynę takiego postępowania wskazują najczęściej ich wysoką cenę oraz charakterystyczny smak. Niski poziom wiedzy konsumentów na temat wartości żywieniowej ryb i ich przetworów jest bardzo niepokojący.
   SŁOWA KLUCZOWE: ryby, preferencje konsumentów, struktura spożycia

WYDARZENIA

 • 47 Informacje biznesowe
 • 48 Targi słonych przekąsek (więcej…)

Spis treści 4/2013

poniedziałek, Maj 6th, 2013

Okładka 4/2013 Przemysł Spożywczy

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Sektor mięsny w Polsce – problemy w produkcji i przetwórstwie – Roman Urban
  • Sektor mięsny jest pod wpływem trudnych uwarunkowań makroekonomicznych, głębokiego kryzysu w chowie trzody oraz rosnących oraz wysokich cen surowców i wyrobów. Ich skutkiem jest malejący popyt krajowy, duży import mięsa wieprzowego oraz redukcja marż przetwórczych. Równocześnie utrzymuje się szybki wzrost eksportu mięsnego, pogłębiają się związki całego sektora z rynkiem światowym, rozwija się rynek, produkcja i przetwórstwo mięsa drobiowego. Wzrasta także wartość obrotów firm mięsnych i utrzymuje się bezpieczny stan finansowy, co wskazuje, że umiejętnie dostosowują się one do trudnych uwarunkowań (rynkowych i makroekonomicznych). Umiejętności takich nie mają producenci żywca wieprzowego, głównie z przyczyn strukturalnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: popyt i podaż, eksport i import, ceny, przemysł mięsny, przemysł drobiarski, wyniki finansowe
 • 8 Polskie artykuły mleczne – podaż – popyt – Piotr Szajner
  • W gospodarce rynkowej popyt jest głównym elementem determinującym rozwój rynku. W pierwszym okresie transformacji gospodarczej w Polsce nastąpił duży spadek spożycia artykułów mlecznych, który częściowo był rekompensowany rosnącym eksportem. Począwszy od 2006 r. na rynku wewnętrznym utrzymuje się niewielka tendencja wzrostowa konsumpcji, która wraz z dużym popytem na rynkach zewnętrznych ma ogromne znaczenie dla rozwoju sektora. Wzrostowi spożycia artykułów mlecznych towarzyszą duże zmiany w jego strukturze. Popyt krajowy wykazuje niską dochodową elastyczność, ale występują duże różnice w odniesieniu do poszczególnych artykułów. Eksport umożliwia nie tylko zagospodarowanie nadwyżek podaży, ale świadczy także o silnej pozycji konkurencyjnej sektora na rynkach zagranicznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty mleczne, popyt, rynek, handel zagraniczny

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 14 Produkty mleczne nośnikami składników prozdrowotnych – Justyna Żulewska
  • Wraz ze wzrostem zainteresowania konsumentów prowadzeniem zdrowego stylu życia rośnie popyt na żywność funkcjonalną, zwłaszcza na artykuły mleczne. Mleko nie tylko zawiera wiele składników odżywczych, ważnych dla wzrostu, rozwoju i utrzymania optymalnego zdrowia, lecz także jest uważane za idealny nośnik innych, dodawanych do niego składników odżywczych, które nie występują w mleku w dużych ilościach. Stwarza to dla przemysłu spożywczego ogromne możliwości wykorzystania mleka jako medium dla składników, których konsumpcja jest zbyt niska, a także do zwiększenia wartości odżywczej produktów mlecznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność funkcjonalna, produkty mleczne, składniki bioaktywne
 • 24 Polimorfizm białek mleka a ich przydatność do produkcji serów – Arnold Reps, Krystyna Wiśniewska, Stanisław Kamiński, Agnieszka Jankowska, Anna Ruść
  • Wydatek sera nie zawsze zależy od zawartości białka w mleku. Za skład aminokwasowy frakcji białek mleka, a tym samym przydatność mleka do wyrobu serów, odpowiadają geny w strukturze DNA. Mutacje genów, tzw. allele, wpływają na właściwości poszczególnych frakcji białek mleka. Przez inseminację krów można wpływać na układ genów odpowiadających za syntezę poszczególnych frakcji białek mleka. Mleko od krów z genotypem BB ß-laktoglobuliny i genotypem BB κ-kazeiny zawiera więcej kazeiny a mało białek serwatkowych. Mleko to, wykazuje dobrą krzepliwość w czasie warzenia sera. Spośród buhajów, których używa się do inseminacji krów tylko nieliczne mają korzystne genotypy dla obu genów.
   SŁOWA KLUCZOWE: białka mleka, wydatek sera, koagulacja białek, polimorfizm białek mleka
 • 30 Próżnia i pompy próżniowe w przemyśle spożywczym – Zygmunt Zander, Lidia Zander, Fabian Dajnowiec
  • Przedstawiono podstawowe informacje związane z pojęciem próżni w układach przemysłowych. Opisano metody wytwarzania próżni za pomocą urządzeń o największym znaczeniu dla przetwórstwa żywności. Omówiono pompy strumieniowe (tzw. eżektory) i mechaniczne pompy z pierścieniem cieczy – zaprezentowano zasady ich budowy i działania wraz z prostym sposobem oszacowania wydajności przepływu gazu, jaki trzeba ewakuować z układu w celu osiągnięcia i utrzymania właściwej głębokości próżni. Podano przykłady zastosowań obu rodzajów pomp próżniowych pracujących samodzielnie lub w układzie hybrydowym w instalacjach wyparnych, chłodzenia rozprężnego i odgazowywania ciekłych produktów spożywczych. Napisano również o stosowaniu próżni do pakowania produktów spożywczych i transportu pneumatycznego materiałów ziarnistych oraz proszków.
   SŁOWA KLUCZOWE: próżnia, strumienica, pompa z pierścieniem wodnym, wydajność pompy próżniowej
 • 38 Projektowanie termicznej obróbki żywności kwaśnej i zakwaszonej. Cz. II – Richard Podolak, Piotr Kołakowski
  • W artykule omówiono zasady prawidłowego doboru procesu termicznego dla żywności kwaśnej i zakwaszonej. Głównym celem procesu termicznego żywności kwaśnej i zakwaszonej jest uzyskanie tzw. sterylności handlowej, czyli zniszczenia zarówno komórek wegetatywnych bakterii chorobotwórczych, które stanowią zagrożenie zdrowia konsumentów, jak i bakterii gnilnych, które mogą namnażać się w warunkach jej niechłodniczego przechowywania, dystrybucji, sprzedaży i w czasie przechowywania u końcowego użytkownika. Żywność kwaśna i zakwaszona poddana obróbce termicznej jest powszechnie uważana za żywność bezpieczną, jednak zdarzają się przypadki zakażenia bakteriami chorobotwórczymi po spożyciu produktów poddanych niewystarczającej obróbce termicznej. W związku z tym, aby żywność kwaśna i zakwaszona była bezpieczna do spożycia, procesy termiczne dla tego rodzaju produktów powinny być poprawnie zaprojektowane przez specjalistów z zakresu mikrobiologii żywności, termobakteriologii i technologii produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność kwaśna i zakwaszona, proces termiczny
 • 40 System jakości wołowiny – QMP promuje PZPBM

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 41 Przeglądy prewencyjne – w trosce o koszty i bezpieczeństwo produktu – Małgorzata Galczak

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 44 Niebezpieczne wirusy w żywności- Halina Ścieżyńska, Elżbieta Maćkiw, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • Występowanie zatruć pokarmowych u ludzi może być związane z obecnością wirusów w środkach spożywczych i wodzie. Żywność zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego może zostać zanieczyszczona przez kontakt z osobami chorymi, a także przez skażoną wodę, urządzenia lub opakowania. Najczęściej do zachorowań dochodzi po spożyciu żywności pochodzenia morskiego (ostryg, małż) oraz świeżych produktów (warzyw, owoców). Środki spożywcze mogą być zanieczyszczone norowirusami, rotawirusami lub wirusem zapalenia wątroby typu A oraz wirusem zapalenia wątroby typu E. Wirusy te nie mogą namnażać się w żywności, ale mogą przez długi czas pozostawać w środowisku i wywoływać zatrucia pokarmowe u ludzi. W większości krajów Unii Europejskiej stwierdzono wzrost zachorowań wywołanych spożyciem żywności zanieczyszczonej wirusami.
   SŁOWA KLUCZOWE: wirusy, norowirusy, rotawirusy, wirus zapalenia wątroby typu A, wirus zapalenia wątroby typu E, żywność

WYDARZENIA

 • 47 Święto sektora spożywczego w Poznaniu
 • 48 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 4/2013

poniedziałek, Maj 6th, 2013

Okładka 4/2013 Przemysł SpożywczyECONOMY

 • 2 Sektor mięsny w Polsce – problemy w produkcji i przetwórstwie – Roman Urban
  • The meat sector is affected by difficult macroeconomic conditions, the deep crisis in the pig farming as well as by growing high prices of raw materials and products. This results in decreasing domestic demand, large pork import and reduction in processing margins. At the same time, there is maintained a rapid growth in meat export; the relationships between the entire sector and the world market, the market, production and processing of poultry meat is developing. Also, the turnover of meat companies is increased and a safe financial condition is maintained, what indicates that the enterprises are skillfully adapted to difficult conditions (market and macroeconomic). These skills are not possessed by the producers of pork, mainly due to structural reasons.
   KEY WORDS: demand and supply, export and import, prices, the meat industry, poultry industry, the financial results
 • 8 Polish Dairy Products – Supply and Demand – Piotr Szajner
  • In a market oriented economy, demand is a key factor determining the development of markets. In the first period of transition in Poland the consumption of dairy products showed a considerable decline which was partly compensated with growing exports. Since 2006 the domestic consumption of dairy products has been moderately increasing which along with a strong demand on foreign markets are the main factors of the sector’s development. The increase in consumption is accompanied by substantial changes in its structure. Domestic demand shows low income elasticity but there are large differences between the particular products. The export allows for utilization of excessive supplies and at the same time, confirms strong position of Polish dairy sector on foreign markets.
   KEY WORDS: dairy products, demand, market, foreign trade

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 14 Dairy Products as Carriers of Functional Ingredients (Health-Promoting Components) – Justyna Żulewska
  • Consumers, as being more and more aware of relation between proper diet and good health, seek for functional food products. Dairying accounts for the largest share of functional foods. Milk not only contains lots of nutrients important for growth, optimal health status and overall well-being, but also is considered an ideal medium for delivering other nutrients which are not present in milk in significant quantities. This creates number of possibilities for food industry to use milk as a medium for the ingredients with inadequate consumption and to improve nutritive value of dairy products.
   KEY WORDS: functional food, dairy products, bioactive compounds
 • 24 Polymorphism of milk proteins and their suitability for cheesemaking – Arnold Reps, Krystyna Wiśniewska, Stanisław Kamiński, Agnieszka Jankowska, Anna Ruść
  • Cheese yield does not always depend on the protein content in milk. The amino-acid composition of milk proteins and parallel milk suitability for cheesemaking is determined by DNA. Gene mutations – alleles – have an effect on the properties of protein fractions in milk. Via cows insemination, one can affect the genes responsible for synthesis of particular fractions of milk proteins. Milk from cows with genotype AB or BB of ß-lactoglobulin and with genotype BB of κ-casein contains more casein and less of whey proteins. This milk has good clotting properties during the cheesemaking. Among the bulls used to inseminate the cows, only a few have genotypes suitable for both genes.
   KEY WORDS: milk proteins, cheese yield, protein coagulation, milk protein polymorphism
 • 30 Vacuum and Vacuum Pumps in the Food Industry – Zygmunt Zander, Lidia Zander, Fabian Dajnowiec
  • Basic information related with vacuum in the industrial systems has been presented. There are described methods of vacuum generation which utilize equipment being of the greatest importance for food processing. There are considered the jet vacuum pumps (ejectors) and mechanical, liquid ring pumps showing the principles of their construction and operation along with the simple method for assessment of the capacity of gas to be evacuated from the system in order to achieve and maintain the proper depth of the vacuum. The examples of applications of both types of vacuum pumps working alone and in a hybrid system in the evaporation systems, flash cooling and de-aeration of liquid foods are given. Also, the vacuum applications in food packaging and pneumatic transport of particulate solids are mentioned.
   KEY WORDS: vacuum, jet vacuum pump, liquid ring vacuum pump, vacuum pump capacity
 • 38 Design of Thermal Processes for Acid and Acidified Food. Part II – Richard Podolak, Piotr Kołakowski
  • This paper is focused on appropriate design of thermal processes for acid and acidified shelf-stable products. The main purpose of the heat treatment applied to acid and acidified food is to bring them to a condition of „commercial sterility”, hence to destroy vegetative cells of microorganisms of public health significance, and those of non-health significance, such as spoilage microorganisms capable of multiplying in food products during their storage, distribution, retail selling and holding by the end user. Thermally processed acid foods have a good record of food safety and shelf stability and the parameters required to ensure safety and stability are well understood by the food industry. However, occasional outbreaks due to the under thermal processing of acid foods are observed. Therefore, the thermal process for acid food is required to be established by a competent person with the extensive knowledge in food microbiology, thermobacteriology and thermal processing in order to provide sufficient lethality to render a food product safe.
   KEY WORDS: acid food, acidified food, thermal process
 • 40 The Quality System of Beef – QMP Promotes PZPBM (Polish Association of Beef Cattle Producers)

INDUSTRY – PRODUCTION

 • 41 Preventive Maintenance – Taking Care of Costs and Food Safety – Małgorzata Galczak

FOOD – FEEDING

 • 44 The Dangerous Viruses in Food – Halina Ścieżyńska, Elżbieta Maćkiw, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • The occurrence of food – borne diseases in humans may be associated with presence of viruses in food and water. Most food -borne infections are caused by noroviruses, rotaviruses, hepatitis A virus and hepatitis E virus. An increased number of food-borne viral outbreaks is recorded in EU. Reasons for this include the improved diagnostic methods that have enhanced detection of some virus groups. Viruses may contaminate food either through contamination at source, principally through sewage pollution of the environment, or in association with food processing through inadequate hygiene practices of operatives or systems. Consequently, many different food products such as shellfish, fresh and frozen fruits, vegetables, and a great variety of ready-to-eat foods have been implicated in food-borne viral infections. Viruses do not multiply in foods, but may persist for extended periods of time as infectious particles in the environment or in food. At the EU-level as well in Poland it is unknown how much viral disease can be attributed to food-borne spread.
   KEY WORDS: viruses, noroviruses, rotaviruses, Hepatitis A virus, Hepatitis E virus, foodstuff

EVENTS

 • 47 The Festival of Food Sector in Poznan
 • 48 Business Information (więcej…)

Contents 3/2013

poniedziałek, Maj 6th, 2013

Okładka 3/2013 Przemysłu Spożywczego

ECONOMY

 • 2 Food Security in the World – Contemporary Problems – Mariola Kwasek
  • The main threats to global food security include the increase of the world population to over 9 billion by 2050 and the increase global demand for food, especially for food products of animal origin, at the diminishing water and land resources. Adverse impact on global food security will be also exerted by climate change, disappearance of the diversity of agriculture varieties, new plant and animal diseases, rising energy and food prices, food losses and waste, as well as the struggle for cultivated land with the producers of biofuels, industry and urbanization and speculations on the food markets. In the face of numerous threats to food security, the European Union as the largest economy in the world can play an important role in ensuring global food security in the world of limited water and land resources.
   KEY WORDS: food security, threats, demand for food

INDUSTRY – PRODUCTION

 • 8 X-Ray Detector. Plan Implementing with the Success! – Małgorzata Galczak

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Modern Microbiological Laboratory in Food Plants – Agnieszka Nowak
  • Microbiological analysis of food is an integrated part of management of microbial safety in the food chain. Food business operators employ microbiological tests for monitoring of the actual situation and trend analysis in order to detect emerging risks. The paper describes organization and equipment of a small microbiological laboratory. The equipment used in monitoring of food factory environmental hygiene and allowing modifying standard methods was also considered.
   KEY WORDS: microbiological laboratory, organization, equipment
 • 17 Weighing Products with a High Unit Weight – Piotr Wyżykowski
 • 18 Colilert System – Progress in the Analysis of Water Quality – Anna Otlewska, Katarzyna Dybka, Dorota Kręgiel
  • Alternative methods employed in microbiological analysis of water quality, based on defined substrate technology, are the excellent supplementation of reference methods, providing essential information in a short time and enabling action in critical situations. This paper describes the Colilert-18/Quanti-Tray 2000 system, being commercial application of defined substrate technology, which ensures simultaneous detection of total coliforms and E. coli directly in the water samples. Substrates ONPG and MUG included in the media are metabolized by enzymes of coliforms (β-galactosiadase) and/or E. coli (β-glucuronidase) present in the sample, resulting in the release of a yellow or fluorescent product, respectively The high specificity of the enzymes used in this system has eliminated the need for confirmatory testing.
   KEY WORDS: Colilert, Defined Substrate Technology, coliforms, E. coli
 • 25 Bacterial Biofilms – Formation, Characteristics and Eradication – Waldemar Dzwolak
  • Biofilms, which are formed on working surfaces during food manufacturing and contain pathogenic bacteria as well as microorganisms causing food spoilage, constitute a significant source of microbial contaminations reducing food quality and food safety. In the article, a mechanism of biofilm formation on abiotic surfaces is described, taking into account characteristics of the biofilms and factors determining a rate of their formation. Furthermore, the paper includes characteristic of measures preventing biofilms’ formation as well as description of physical, chemical, biological and combined methods used in destruction and eradication of biofilms.
   KEY WORDS: biofilms, biofilms characteristics, biofilms formation, biofilms’ eradication
 • 30 Design of Thermal Processes for Acid and Acidified Food. Part. I – Richard Podolak, Piotr Kołakowski
  • In this paper, definitions of the terms and applicable regulations for acid and acidified shelf-stable products such as juices, sauces, jams, jellies, etc. have been discussed. It also includes the characteristics of heat resistance of typical microorganisms of public health significance and spoilage bacteria for this category of foods. Heat resistance data (D and z values) for the most heat-resistant microorganisms which may occur in acid foods are reviewed and discussed. Some of the target microorganisms of the highest heat resistance are proposed for the indicators of the effectiveness of the chosen model of heat treatment process.
   KEY WORDS: acid food, acidified food, pathogenic and spoilage-causing microorganisms
 • 34 Cleaning of Plate Heat Exchangers – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • The paper presents a commonly used cleaning technique of plate heat exchangers, progress going in this respect and the problems associated with keeping them in purity. A special attention was paid to the heat exchangers operating as milk pasteurizers. The stages involved in removal of whey protein deposits from the surface were discussed and cleaning curve was presented.
   KEY WORDS: hygiene, cleaning in CIP system, plate heat exchanger

LOGISTICS – PACKAGING

 • 37 New Directions of Fruit and Vegetables Packaging – Natalia Czaja-Jagielska
  • Fruit and vegetables require continuous control during all logistic processes, as their life processes are continued after harvesting. Respiration and transpiration processes are inevitable but they can be slowed down so that their shell-life can be prolonged. Modern packaging plays an important role in product protection as the packages perform a number of additional functions. Biodegradable materials and active and intelligent packaging are the examples of innovative packaging in fruit and vegetable industry.
   KEYWORDS: biodegradable films, active packaging, intelligent packaging

EVENTS

 • 41 Provoked by the Acts – Henryk Piekut
 • 42 „Fruit Logistica 2013” Trade Fair in Berlin – Ludmiła Filina-Dawidowicz
 • 43 Business Information (więcej…)

Spis treści 3/2013

wtorek, Marzec 26th, 2013

Okładka 3/2013 Przemysłu SpożywczegoArtykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie – współczesne problemy – Mariola Kwasek
  • Do najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego na świecie należą wzrost liczby ludności na świecie do ponad 9 mld w 2050 r. oraz wzrost globalnego popytu na żywność, zwłaszcza na produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego, przy zmniejszających się zasobach wody i gruntów. Niekorzystny wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe będą miały również zmiany klimatu, zanikanie bioróżnorodności odmian rolniczych, nowe choroby roślin i zwierząt, rosnące ceny energii i żywności, straty i marnotrawienie żywności, a także walka o ziemię uprawną z producentami biopaliw, przemysłem i urbanizacją oraz spekulacje na rynku żywnościowym.Wobec licznych zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego, Unia Europejska – jako największa gospodarka świata – może odegrać ważną rolę w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa żywnościowego na świecie.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywnościowe, zagrożenia, popyt na żywność

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 8 Detektor x-Ray. Zaplanuj wdrożenie z sukcesem! – Małgorzata Galczak

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Nowoczesne, mikrobiologiczne laboratorium przyzakładowe – Agnieszka Nowak
  • Analiza mikrobiologiczna jest integralną częścią zarządzania bezpieczeństwem żywności. Producenci przeprowadzają badania mikrobiologiczne w celu monitorowania aktualnej sytuacji, analizy trendu oraz wykrywania nowych zagrożeń. W artykule omówiono organizację i wyposażenie małego laboratorium przyzakładowego. Uwzględniono również wyposażenie niezbędne podczas monitorowania higieny otoczenia produkcyjnego oraz pozwalające na modyfikację standardowych metod mikrobiologicznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: laboratorium mikrobiologiczne, organizacja, wyposażenie
 • 17 Ważenie produktów o dużej masie jednostkowej. Rozwiązanie Yamato – Piotr Wyżykowski
 • 18 System Colilert – postęp w analizie jakości mikrobiologicznej wody – Anna Otlewska, Katarzyna Dybka, Dorota Kręgiel
  • Alternatywne metody badania stanu mikrobiologicznego wody oparte na technologii zdefiniowanych substratów stanowią doskonałe uzupełnienie metod referencyjnych, dostarczając istotnych informacji w krótkim czasie i umożliwiając podjęcie działania w sytuacjach krytycznych. W artykule opisano system Colilert-18/Quanti-Tray 2000 stanowiący przykład zastosowania technologii zdefiniowanych substratów, umożliwiający równoczesną detekcję bakterii grupy coli i E. coli bezpośrednio w badanej próbie wody. Wchodzące w skład pożywki substraty ONPG (chromogenny o-nitrofenylo-β-D-galaktopiranozyd) i MUG (fluorogenny 4-metyloumbeliferylo-β-D-glukuronid) są metabolizowane przez enzymy bakterii grupy coli i E. coli obecne w badanej próbie wody, w wyniku czego uwalniany jest żółty (β-D-galaktozydaza) lub fluoryzujący (β-D-glukuronidaza) produkt. Wysoka specyficzność enzymów, zastosowanych w omawianym systemie wyeliminowała konieczność wykonywania testów potwierdzających.
   SŁOWA KLUCZOWE: Colilert, technologia zdefiniowanych substratów, bakterie grupy coli, E. coli
 • 25 Biofilmy bakteryjne – powstawanie, właściwości i usuwanie – Waldemar Dzwolak
  • Biofilmy powstające na powierzchniach roboczych podczas produkcji żywności i zawierające bakterie patogenne oraz powodujące psucie się żywności stanowią istotne źródło wtórnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych obniżających jakość i bezpieczeństwo żywności. W artykule omówiono mechanizm powstawania biofilmów na powierzchniach abiotycznych z uwzględnieniem właściwości biofilmów oraz czynników determinujących tempo ich powstawania. Przedstawiono również charakterystykę czynników zapobiegających powstawaniu biofilmów oraz opis fizycznych, chemicznych, biologicznych i kombinowanych metod stosowanych do niszczenia i usuwania biofilmów.
   SŁOWA KLUCZOWE: biofilmy, właściwości biofilmów, etapy tworzenia biofilmów, metody usuwania biofilmów
 • 30 Projektowanie termicznej obróbki żywności kwaśnej i zakwaszonej. Cz. 1 – Richard Podolak, Piotr Kołakowski
  • W artykule omówiono definicje i przepisy regulujące żywność kwaśną i zakwaszoną taką jak soki, sosy, dżemy, galaretki itp. Jednak głównym celem artykułu jest charakterystyka oporności termicznej typowej mikroflory chorobotwórczej i gnilnej dla tej grupy żywności. Na podstawie charakterystyki wartości liczb D i z omówiono oporność termiczną wybranych mikroorganizmów mogących występować w żywności kwaśnej i zakwaszonej. Wybrane mikroorganizmy o najwyższej oporności termicznej, zostały zaproponowane jako wskaźniki skuteczności wybranego modelu obróbki termicznej.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność kwaśna i zakwaszona, bakterie chorobotwórcze i powodujące psucie (gnilne) żywności
 • 34 Mycie płytowych wymienników ciepła – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • W artykule zaprezentowano powszechnie stosowaną technikę mycia płytowych wymienników ciepła, postęp w tym zakresie oraz problemy związane z utrzymaniem ich w czystości. Szczególną uwagę zwrócono na wymienniki działające jako pasteryzatory mleka. Omówiono etapy usuwania zanieczyszczeń mlekowych z ich powierzchni oraz przedstawiono krzywą mycia określającą ilość usuwanych zanieczyszczeń w czasie.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, mycie w systemie CIP, płytowy wymiennik ciepła

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 Nowe kierunki pakowania warzyw i owoców – Natalia Czaja-Jagielska
  • Warzywa i owoce w większości przypadków wymagają nieustannej kontroli podczas przechowywania i transportu, gdyż zachodzące w nich procesy życiowe nie zostają przerwane w wyniku zbioru. Procesy oddychania i transpiracji są nieuniknione, ale można je ograniczyć, a tym samym przedłużyć ich trwałość do spożycia. Bardzo duże znaczenie mają nowoczesne opakowania, które pełniąc wiele dodatkowych funkcji lepiej chronią zapakowany produkt. W branży owocowo-warzywnej najpopularniejsze są opakowania z surowców biodegradowalnych oraz opakowania aktywne i inteligentne.
   SŁOWA KLUCZOWE: folie biodegradowalne, opakowania aktywne, opakowania inteligentne

WYDARZENIA

 • 41 Sprowokowani ustawami – Henryk Piekut
 • 42 Targi „Fruit Logistica 2013” w Berlinie – Ludmiła Filina-Dawidowicz
 • 43 Informacje biznesowe (więcej…)

Spis treści 2/2013

piątek, Marzec 1st, 2013

Okładka 2/2013 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Perspektywy rynku żywnościowego. Cz. II. Zmiany popytu na żywność – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Wzrost zużycia zbóż na cele paszowe oraz energetyczne będzie przyczyną utrzymania się napięcia i wysokich cen zbóż na rynku światowym. Na ceny żywności pochodzenia zwierzęcego będą miały wpływ wysokie koszty produkcji. Rynek mleka będzie w dekadzie 2011-2020 jednym z najszybciej rozwijających się rynków żywnościowych. Znacznie wolniej będzie rozwijał się rynek mięsa, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Sytuacja na światowym rynku będzie miała decydujący wpływ na polski rynek żywnościowy.
   SŁOWA KLUCZOWE: ceny żywności, rynek światowy, polski rynek żywnościowy
 • 6 Gazele Biznesu małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Do XIII edycji rankingu Gazele Biznesu zakwalifikowało się 232 producentów artykułów spożywczych i napojów – była to liczba zbliżona do liczby w latach poprzednich. Stanowiły one 5,3% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm przemysłowych. Było ich o 0,9 pkt% mniej niż w XII edycji, a wynikało to z dużego wzrostu ogólnej liczby firm objętych rankingiem (z 3779 w 2011 r. do 4342 w 2012 r.). Byli oni reprezentantami wszystkich branż przetwórstwa spożywczego, z wyjątkiem cukrowniczej i tytoniowej. Najliczniej reprezentowane było przetwórstwo mięsa, mleka, owoców i warzyw (łącznie z ziemniakami), produkcja pasz oraz koncentratów spożywczych i pieczywa świeżego. Ponad połowę firm spożywczych tego rankingu stanowiły przedsiębiorstwa notowane po raz pierwszy, a pozostali to laureaci z poprzedniego roku. W niektórych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet kilkakrotnie.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, małe i średnie firmy spożywcze, ranking najbardziej dynamicznych firm

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Metody biologii molekularnej w mikrobiologii żywności – Magdalena Olszewska
  • Dynamiczny rozwój badań z zakresu biologii molekularnej powoduje wzrost zainteresowania technikami molekularnymi w zakresie badań mikrobiologicznych. W artykule omówiono zalety i ograniczenia wynikające ze stosowania metod biologii molekularnej w mikrobiologii żywności. Dokonano selektywnego przeglądu technik o potencjalnym zastosowaniu w mikrobiologii żywności. Molekularne metody oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów mogą przyczyniać się do poprawy jakości i bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności, dostarczając wiele informacji na temat dynamicznej, fizjologicznej heterogenności populacji drobnoustrojów.
   SŁOWA KLUCZOWE: techniki molekularne, analiza mikrobiologiczna
 • 16 Biochemiczne metody identyfikacji mikroorganizmów zanieczyszczających żywność – Krystyna Kowal
  • Mikrobiologiczna ocena żywności jest istotnym narzędziem kontroli jej bezpieczeństwa i jakości. Dlatego istotne jest stosowanie metod pozwalających na szybkie wykrycie i identyfikację mikroorganizmów patogennych oraz odpowiedzialnych za jej psucie. W artykule opisano biochemiczne metody identyfikacji mikroorganizmów, w tym zminiaturyzowane zestawy testów biochemicznych, systemy zautomatyzowane oraz pożywki chromogenne i fluorogenne.
   SŁOWA KLUCZOWE: mikroorganizmy, identyfikacja, metody biochemiczne, żywność
 • 22 Bezkontaktowa technika pomiaru PIV. Analiza przepływów w urządzeniach przemysłu spożywczego – Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska, Józef Dresner
  • W artykule przedstawiono przykłady zastosowania laserowej metody pomiarów przepływów w urządzeniach przemysłu spożywczego. Przedstawiono możliwości wykorzystania anemometrii obrazowej PIV (Particle Image Velocimetry) w przemyśle spożywczym. W pracy zaprezentowano przykłady pomiarów w zakresie badań na modelach i szczególnie interesujący pomiar prowadzony bezpośrednio na obiekcie rzeczywistym.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomiar PIV, bezkontaktowy pomiar przepływu, przepływ płynu.

PRAWO

 • 26 Kontrole żywności – prawa i obowiązki przedsiębiorców. Przykładowy wyrok WSA – Iwona Wrześniewska-Wal
 • 29 Alergeny – obowiązkowa informacja na opakowaniach produktów spożywczych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule wymieniono ustanowione przez prawo składniki alergenne – jest ich 14. Na wstępie podano definicję alergii pokarmowej, przyczyny oraz najczęściej występujące objawy. Opisano również różnice pomiędzy alergią pokarmową a nietolerancją na produkty spożywcze. Omówiono zasady właściwego oznakowania alergenów na produktach spożywczych, zgodnie z obowiązującym prawem. Zasygnalizowano również mające wkrótce nastąpić zmiany w ich znakowaniu, zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Podano przykłady błędnego oznaczania alergenów na etykietach produktów spożywczych. Zostały również omówione zasady znakowania produktów bezglutenowych, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 41/2009 z 20 stycznia 2009 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, znakowanie, przepisy prawne
 • 33 Znaki towarowe – problemy rejestracji i używania
  • W artykule omówiono sprawę rejestracji kształtu czekoladowego wielkanocnego zająca Lindt, którą rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, spór o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego „TRAVKA”, który jest szczególnie interesujący z uwagi na występujący w tej sprawie polski akcent – sprzeciw uprawnionego do znaków towarowych z sylwetką żubra, a także zakończoną niepowodzeniem próbę zarejestrowania w Urzędzie Patentowym nazwy piwa zawierającej słowo „korona”. Omówiono też przypadek wygaśnięcia ochrony znaku towarowego z uwagi na jego nieużywanie przez pięć lat na przykładzie znaku „Goplana MICHAŁKI” oraz spór dotyczący naruszenia prawa ochronnego na zarejestrowany znak towarowy „RED BULL”. SŁOWA KLUCZOWE: znak towarowy, Urząd Patentowy RP, charakter odróżniający, ochrona marki
 • 36 Informacja „nie zawiera…*” a wprowadzanie konsumenta w błąd – Joanna Olszak

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 38 System identyfikowalności – monitorowanie bezpieczeństwa produktów – Grzegorz Sokołowski
  • W artykule przedstawiono pewne rozwiązanie, które nie jest produktem informatycznym dostępnym z półki, lecz wynikiem projektu badawczego Instytutu Logistyki i Magazynowania, pt. „Modelowe rozwiązanie procesu śledzenia pochodzenia towarów żywnościowych w łańcuchach dostaw”. Opracowany w ramach projektu model traceability zapewnia poprawę efektywności działania przedsiębiorstwa w obszarze procesu traceability.
   SŁOWA KLUCZOWE: identyfikowalność, system GS1, identyfikacja, komunikacja (więcej…)

Contents 2/2013

piątek, Marzec 1st, 2013

Okładka 2/2013 "Przemysł Spożywczy"ECONOMY

 • 2 Outlook for the Food Market. Part II. Changes in Demand for Food – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Increase in cereal demand for feed and biofuel will lead to growing pressure in cereal balance sheet and thus, persisting high prices on the world market. The prices of food products of animal origin would then be under the pressure of high production costs. The dairy market in the next decade will be one of fastest growing ones within the food sector while the rate of meat market growth would diminish, particularly in the developed countries. The situation of the world market will have a considerable impact on Polish food market.
   KEY WORDS: food price, world market, Polish food market
 • 6 Gazelles of the Business of Small and Medium-Size Food Enterprises – Jadwiga Drożdż
  • In the XIII edition of the ranking „Gazelles of the Business” there were qualified 232 producers of food products and beverages. It was the number similar as in previous years. It accounted for 5.3% of the most dynamic small and medium size industrial companies. It was about 0.9 pp less than in the XII edition, what resulted from a large increase in the total number of companies included in the ranking (from 3779 in 2011 to 4342 in 2012). They were representatives of all sectors of food processing, with the exception of sugar and tobacco. Processing of meat, milk, fruits and vegetables (including potatoes) as well as the production of feed, food concentrates and fresh bread were most strongly represented. More than half of these food companies were ranked for the first time; the others were the winners of the previous year. In some sectors, the leaders of the discussed ranking have increased their sales even several times.
   KEY WORDS: food industry, small and medium-size food enterprises, ranking of the most dynamic companies

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 10 Molecular Biology Methods in Food Microbiology – Magdalena Olszewska
  • The dynamic development of research involving molecular biology techniques triggers the interest in molecular approaches in the field of microbiology research. The article discusses the advantages and limitations of the use of molecular biology methods in food microbiology. The potential use of molecular techniques in food microbiology was selectively described. Molecular methods for the determination and identification of microorganisms can contribute to improving the quality and microbiological safety of food, providing reliable information on the dynamic, physiological heterogeneity of microbial populations.
   KEY WORDS: molecular techniques, microbiological analysis
 • 16 Biochemical Methods of Identification of Microbial Contaminants in Food – Krystyna Kowal
  • Microbiological analysis of food is a significant instrument used to control its quality and safety. Thererefore, fast detection and identification of pathogens and spoilage microorganisms are important. This article presents biochemical methods of identification of microorganisms, including miniaturized biochemical tests, automated systems and chromogenic and fluorogenic media.
   KEY WORDS: microorganisms, identification, biochemical methods, food
 • 22 A Non-Contact Technique of PIV. Analysis of Flows in the Food Industry Equipment – Marek Jakubowski, Monika Sterczyńska, Józef Dresner
  • The paper presents the examples of the application of laser method of flow measurements in the food industry equipment. Potential use of the PIV (Particle Image Velocimetry) imaging anemometry in the food industry is shown. The paper exemplifies the measurements performed on the models and, as particularly interesting, on the real objects.
   KEY WORDS: PIV measurement, contactless flow measurement, fluid flow

LAW

 • 26 Inspections of Food – the Rights and Responsibilities of Business Entrepreneurs – Iwona Wrześniewska-Wal
 • 29 Allergens-Mandatory Information on the Packaging of Food Products – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Information on the allergies-causing food ingredients is very important for people who suffer from food allergies. In the article, the list of 14 allergens, as being established by the law has been reported. The definition of food allergy, its reasons and most frequently occurring symptoms have been given. Also, the differences between food allergy and intolerance to food products have been described. The principles of the appropriate labelling of allergens on packages of food products in accordance with the binding law have been discussed. The amendments in their labeling as going to be introduced soon, in conformity with the new Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1161/2011 of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers have been also signalized. The examples of erroneous labelling of allergenic substances on the packages of foodstuffs have been presented. Also, the principles of labelling gluten-free products in accordance with the Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable for people intolerant to gluten have been discussed.
   KEY WORDS: allergens, labelling, food law
 • 33 Trademarks. Problems of their Registration and Use
  • In the article, there was discussed the case in which the Court of Justice of the European Union dealt with the registration of the Lindt chocolate Easter bunny shape, the dispute over the registration of the Community trademark „TRAVKA”, which is particularly interesting due to the Polish accent of the case – the objection of a holder of trademark, depicting the shape of a bison as well as the unsuccessful attempt to register the name of a beer that included the word „korona” (crown) at the Patent Office . Also, the article includes the information on the expiry of the trademark protection of „Goplana MICHAŁKI” due to its lack of use for five years and the dispute concerning infringement of trademark protection rights of the registered trademark „RED BULL”.
   KEY WORDS: trademark, Polish Patent Office, distinctive character, brand protection
 • 36 Information: „ It does not contain…..*” and Misleading the Consumer – Joanna Olszak

LOGISTICS – PACKAGING

 • 38 The Traceability – Monitoring the Safety of Products – Grzegorz Sokołowski
  • The article presents a solution that is not a product available from the shelf, but it is the result of research project of the Institute of Logistics and Warehousing entitled: “Model solution of the process of food products’ traceability in the supply chains”. As being developed under the project, the traceability model ensures the improvement of company’s activity in the area of traceability process.
   KEY WORDS: traceability, GS1 system, GS1 standards, identification, communication (więcej…)

spis treści 1/2013

niedziela, Styczeń 27th, 2013

Przemysł Spożywczy okładka 1/2013

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Nutrigenomika – nowe narzędzie spersonalizowanego żywienia – Tomasz Czernecki
  • Nutrigenomika i nutrigenetyka są to szybko rozwijające się nauki z pogranicza genetyki i nauk o żywności i żywieniu. Ogromny postęp w metodyce badań oraz rozwój stosowanych metod badawczych, znacznie skróciły czas i koszty badań genetycznych. W artykule przedstawiono przykłady polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) wykorzystywane komercyjnie do szacowania ryzyka wystąpienia określonych chorób i praktycznej realizacji idei żywienia spersonalizowanego.
   SŁOWA KLUCZOWE: nutrigenomika, nutrigenetyka, żywienie spersonalizowane
 • 8 Otyłość i nadwaga. Cz. II. Produkty o obniżonej wartości energetycznej – Danuta Górecka, Patrycja Komolka
  • Producenci żywności wprowadzają na rynek nowe produkty spożywcze, o zredukowanej zawartości tłuszczów i cukru albo niskiej wartości energetycznej, w których cukier zastąpiono środkami słodzącymi. W artykule przedstawiono sposoby obniżania wartości energetycznej żywności. Scharakteryzowano substancje intensywnie słodzące oraz zamienniki tłuszczu, a także produktów z udziałem tych substancji.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamienniki cukru, zamienniki tłuszczu, żywność niskoenergetyczna

GOSPODARKA

 • 12 Konkurencyjność polskich producentów żywności – Mirosława Tereszczuk
  • Prawie 10 lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej korzystnie wpłynęło na rozwój wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Świadczą o tym bardzo dobre wyniki handlu zagranicznego. W całym okresie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się czterokrotnie, a importu trzyipółkrotnie, natomiast saldo obrotów wzrosło aż siedmiokrotnie. Tak dynamiczny wzrost wymiany handlowej żywnością świadczy o wysokiej konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach zagranicznych. Żywność w ostatnich latach stała się motorem polskiego eksportu. Najbliższe lata powinny być okresem dalszego rozwoju polskiego przemysłu spożywczego i poprawy naszej konkurencyjności.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, producenci żywności, produkty żywnościowe, eksport, import, wskaźniki konkurencyjności
 • 16 Perspektywy rynku żywnościowego. Cz. I. Przyczyny wzrostu cen żywności – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Przyspieszenie rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się oraz wzrost liczby ludności będą w następnej dekadzie najważniejszymi czynnikami zwiększającymi popyt na żywność w skali świata. Do wzrostu cen żywności przyczyniać się będzie także zwiększenie zużycia produktów rolniczych na cele energetyczne, mimo że rządy niektórych krajów zapowiadają zmodyfikowanie polityk gospodarczych aktywizujących zużycie surowców rolniczych na cele energetyczne. Ceny żywości w następnej dekadzie będą też pod coraz silniejszą presją wysokich kosztów produkcji, związanych z wyczerpywaniem zasobów konwencjonalnych źródeł energii oraz zasobów naturalnych, dbałością o bezpieczeństwo zdrowotne żywności i dobrostan zwierząt, czy przeciwdziałaniem niekorzystnym zmianom klimatu. Rosnącym cenom towarzyszyć będą silniejsze niż dotychczas wahania cen i wzrost ryzyka, ze względu na ograniczenie wsparcia rynkowego w krajach rozwiniętych gospodarczo na rzecz bezpośredniego wsparcia dochodów rolniczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek żywnościowy, ceny
 • 20 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Znaleźli się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%. W 2011 r. zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego zarówno liczba firm spożywczych notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży. Były one większe o ok. 15%, pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego notowanego w ostatnich latach. Sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra, tak jak i całego przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sytuacja ekonomiczno-finansowa

PRAWO

 • 26 Dekada regulacji oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych – Izabela Tańska
  • Prace nad uregulowaniem sposobu stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych trwają od ponad dziesięciu lat. Pierwotne założenia przedstawione w propozycji Komisji Europejskiej zostały w znacznym stopniu zmienione w toku prac, w które zaangażowane były wszystkie zainteresowane strony. Niektóre zapisy zostały też zmodyfi kowane ze względu na interes podmiotów branży spożywczej. Po kilku latach stosowania rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady są podstawy do pierwszych ocen zastosowanych w przepisach instrumentów prawnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, oświadczenia żywieniowe, rozporządzenie (WE) nr 1924/2006, wymagania prawne
 • 30 Budowanie marki – siedem grzechów głównych
  • Nawet najlepszy produkt nie zostanie dostrzeżony na rynku, jeżeli nie będzie oznaczony marką rozpoznawalną dla odbiorcy. Marka umożliwia wyróżnienie się na tle znacznej liczby konkurencyjnych produktów. Dopiero rozpoznawszy markę oraz doceniwszy ją, konsumenci będą decydować się na ponowny zakup oznaczonego nią towaru. Budowanie marki nie jest procesem łatwym ani tanim. Z czasem jednak nakłady poczynione na promocję zwracają się. W przyszłości stanie się również możliwe wprowadzenie na rynek całej serii produktowej zbudowanej na bazie sukcesu pierwszego, docenionego przez konsumentów, wyrobu. Przed producentem jest wiele wyzwań i problemów związanych z procesem budowania marki, również natury prawnej. W artykule wymieniono najczęściej popełniane przez przedsiębiorców błędy, które żartobliwe zostały nazwane grzechami głównymi.

PRZEMYSŁ – PRODUKCJA

 • 33 Jakość i bezpieczeństwo produktu w praktyce przemysłowej. HACCP narzędzie codziennego doskonalenia – Małgorzata Galczak
  • Jakość i bezpieczeństwo to atrybuty produktu spożywczego, które w ogromnym stopniu decydują o jego wartości na rynku, a zapewnienie tych atrybutów jest podstawowym obowiązkiem producenta. Są one także przepustką do budowy wizerunku fi rmy godnej zaufania. Jakość produktu spożywczego to również ogół właściwości zdolnych do zapewnienia wrażeń zmysłowych, przyjemności delektowania się smakiem, zapachem, wyglądem opakowania, a także często zapowiedź dodatkowej funkcjonalności produktu. Te wszystkie czynniki mają ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez konsumentów. W jaki więc sposób sprawić, aby każde jednostkowe opakowanie produktu, na każdym etapie produkcji, dystrybucji i sprzedaży spełniało te oczekiwania? Czy wdrożenie systemu HACCP oraz innych systemów jakości gwarantuje osiągnięcie powyższych celów i zwalnia zakłady z obowiązku codziennej troski o bezpieczeństwo i jakość produktu? Wręcz przeciwnie. Dzięki tym systemom mamy możliwość świadomego i systematycznego doskonalenia. Czy jednak w pełni korzystamy z tych narzędzi? Czy w praktyce przemysłowej pomagają one zapewnić powtarzalność produktu, eliminować problemy jakościowe? Czy wreszcie wykorzystujemy je w sytuacji, w której jest konieczne generowanie oszczędności? To podstawowe pytania, na które postaramy się odpowiedzieć na łamach „Przemysłu Spożywczego”. Artykuł poświęcony systemowi HACCP i jego wykorzystaniu w praktyce przemysłowej rozpoczyna przegląd aspektów jakości i bezpieczeństwa produktu, które w codziennym funkcjonowaniu zakładów pomagają w dostarczeniu produktów najwyższej jakości z jednoczesną troską o koszty oraz realizację innych celów biznesowych.

WYDARZENIA

 • 36 Jeszcze jedna szansa na dotację – Wiesław Wasilewski
  • W cieniu ostrej walki o unijny budżet na lata 2014-2020 i zmian personalnych w resorcie rolnictwa, w decydującą fazę wchodzą przygotowania do ostatniego naboru wniosków w ramach PROW – działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Pomimo przeprowadzenia pięciu rund naboru wniosków pozostało do rozdysponowania jeszcze ok. 1/4 limitu środków fi nansowych. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2013 r. przetwórcy i handel hurtowy artykułów spożywczych będą miały jeszcze jedną (ostatnią) szansę na zdobycie dotacji UE, ale warunki jej pozyskania diametralnie będą się różnić od dotychczasowych.
 • 37 Polska –Unia – Świat
 • 38 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2013 r.
 • 40 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 1/2013

niedziela, Styczeń 27th, 2013

Przemysł Spożywczy okładka 1/2013

FOOD – FEEDING

 • 2 Nutrigenomics – a New Instrument of Personalized Nutrition – Tomasz Czernecki
  • Nutrigenomics and nutrigenetics are rapidly developing sciences on the borderline of genetics and food and nutrition sciences. Sweeping progress in a research methodology and development of research methods have greatly reduced the time and cost of genetic testing. In the article, the examples of single nucleotide polymorphisms (SNP) used commercially for estimating the risk of certain diseases and practical implementation of the idea of personalized nutrition are presented.
   KEY WORDS: nutrigenomics, nutrigenetics, personalized nutrition
 • 8 Obesity and Overweight. Part II. Reduced Energy Products – Danuta Górecka, Patrycja Komolka
  • Food producers launch new, fat-and- sugar reduced, or low caloric products in which sugar is replaced by sweeteners. The article presents the methods to reduce the energy value of food. The characteristic of the sweeteners and fat replacers as well as products with the discussed substances were described.
   KEY WORD: sweeteners, fat replacers (fat substitutes), low energy food

ECONOMY

 • 12 Competitiveness of Polish Food Producers – Mirosława Tereszczuk
  • Almost 10 years of functioning of Poland in the frameworks of the European Union has positively affected the development of the trade exchange of agro-food products. Very good results of the foreign trade are the evidence of this fact. During the entire period of the membership of Poland in the European Community, the value of export of agro-food products increased fourfold, and that of import three-and-half times, however the balance of turnovers increased as high as seven times. Such dynamic growth of the trade exchange of food is an evidence of the high competitiveness of Polish food producers on foreign markets. The food in final years has become a driving force of the Polish export. The nearest years should be a period of the subsequent development of the Polish food industry and the improvement of our competitiveness.
   KEY WORDS: competitiveness, food producers, foodstuffs, export, import, rates of competitiveness
 • 16 Outlook for the Food Market. Part I. The Causes of a Rise in Food Prices – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Acceleration of economic development in developing countries along with the growing population will be crucial as regards the increase in demand for food over the world during the next decade. The increase in demand would additionally be supported by the increasing use of agricultural products for energy (despite the fact governments in certain countries announce a modification of policies’ supporting in bio-energy sector). Food prices over the next decade will be found under constantly growing pressure of high production costs linked to exhausting conventional energy sources, natural resources and finally growing concerns about health issues, animal welfare and final environment and climate changes. Growing prices would be accompanied with greater fluctuations and thus, growing risk under the conditions of reduced market support in developed countries in favour of direct support of agricultural incomes.
   KEY WORDS: food market, prices
 • 20 Polish Food Enterprises on the Ranking List of 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products constituted over the 10% of enterprises and capital groups from the List of 2000 Polish enterprises. The share of this group in turnovers amounted to about 5%. It included representatives of all sectors of the food industry. Their participation in individual trades of sectors has exceeded the 50%.In 2011, both the quantity of companies of Polish food enterprises recorded on List 2000 and a sum of their sales revenues increased. They were higher about 15%, in spite of general economic slowing down during the recent years. The economic-financial situation of food companies being present on List 2000 was good, as well as of whole food industry.
   KEY WORDS: food industry, economic and financial performance

LAW

 • 26 Decade of Regulation on Nutrition and Health Claims – Izabela Tańska
  • The legislative works on the usage of nutrition and health claim shave been in progress for over a decade. The original text of the European Commission’s proposal shave been substantially altered in the course of their work, which has involved all stakeholders. Some provisions were also modifi ed upon food business operators’ requests. A few years of the application of Regulation (EC) no 1924/2006 of the European Parliament and the Council shall be the basis for the fi rst assessments of legal tools used in the provisions.
   KEY WORDS: nutrition claim, Heath claim, Regulation (EC) no 1924/2006, legal provisions
 • 30 Building a Brand – the Seven Deadly Sins

INDUSTRY – PRODUCTION

 • 33 Product Quality and Safety in Industrial Practice. HACCP as Everyday Tool for Improvement – Małgorzata Galczak

EVENTS

 • 36 One More Chance to a Grant – Wiesław Wasilewski
 • 37 Poland –Union – World
 • 38 Chosen Fairs for Food Industry in 2013
 • 40 Business Information (więcej…)

Contents 12/2012

czwartek, Grudzień 27th, 2012

Okładka Przemysł Spożywczy 12/2012ECONOMY

 • 2 The World Pork Market – Danuta Rycombel
  • There were various tendencies in pork production over the period of 1995-2000 depending upon the prices of feed components and the volume of industrial feed-mixtures’ production. The fastest growth was observed in the EU and the slowest one in the South America. The increase in consumption in Asia triggered a rise in the world trade in pork by 2.5 times. At the same time the main pork exporters (USA, Canada) showed a decline in consumption. The increase of consumption in Brazil lagged behind that one observed in importing countries. Pork consumption kept a high level only in the EU with persisting self-sufficiency of the region. The increase in exports from the EU to the world market was lower than it was in the case of both Americas because after the accession of the new Member States, intra-EU trade was increased.
   KEY WORDS: pork production in the regions, consumption, word trade, prices of grain and pork
 • 6 Global Market of Fish Raw Materials – Piotr J. Bykowski
  • The intensive fishing during the recent decades of the twentieth century has led to changes in the sea ecosystem and overfishing in the grounds of the most valuable species. Despite the intensive efforts undertaken by international institutions and organizations, the inhibition of the mentioned negative process occurred to be unsuccessful. It seems that an improvement of the situation can be brought about by initiating the introduction of certificates for both fish catching and raw materials. In the article, the prognoses for the development of global fisheries concerning mainly the aquaculture in the coming decades have been presented.
   KEY WORDS: world fishery, fishing, aquacultures, forecasts

FOOD – FEEDING

 • 12 Whole-grain Cereal Products in the University Students’ Nutrition – Ewa Sicińska, Malwina Chłodnicka
  • The aim of this study was to assess the consumption of cereal products with particular regard to whole-grain products, among 150 university students. The study was conducted in 2010-2011; 3-day dietary records were collected to assess dietary intake. The average daily intake of cereal products was higher among men (234 g) than among women (168 g). Whole grain products constituted 31% of the consumed cereals. Almost one fifth of the respondents did not consume a single serving of whole grains per day, and 22% of the respondents ate less than one serving of these products daily. The largest share in the consumption of whole-grain products belonged to bread (59%) and breakfast cereals (25%). To increase the intake of whole-grain cereal products among young people, the wide public education on the role of these products in maintaining good health is necessary.
   KEYWORDS: consumption, cereal products, whole grain, university students
 • 16 Obesity and Overweight. Part I. Global Problem of Contemporary Civilization – Danuta Górecka
  • Excessive food intake, too high calorie daily diet and excess of animal fat and sugar lead to obesity or overweight. Many epidemiological studies show an association between a very low intake of dietary fiber and obesity and cardiovascular diseases. The mentioned studies also indicate an influence of a low physical activity on the development of obesity. The most important causes of obesity are change in human lifestyle, reduced physical activity and excessive consumption of high-energy diet. In the article, the epidemiology, etiology, and types of obesity, as well as products about the naturally low energy value, have been discussed.
   KEY WORD: obesity, epidemiology, classification, low energetic value products

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 21 Cereal Fructans – Functional Food Ingredients – Iwona Jasińska, Maciej Jakub Kuligowski, Piotr Kołodziejczyk, Jan Michniewicz
  • Fructans are functional food components which belong to dietary fiber. Health-promoting and technological properties of fructans make them very popular food additives. Currently, inulin is one of the most popular fructans. However, in this paper we have focused on less popular and underestimated source of fructans, which are cereals, especially rye. Cereal fructans affect many technological properties in bread manufacture; they influence dough yield and bread shelf life. As a prebiotics, fructans are extremely valuable from nutritional point of view, since they stimulate growth and activity of bifidobacteria in the colon.
   KEY WORDS: fructans, prebiotics, cereal, rye
 • 26 Tree Nuts – Technological Characteristic – Hanna Ciemniewska, Krzysztof Krygier
  • During the last decade, interest in nuts as a significant diet component has been growing all over the world. In the article, some facts about the production, biological properties and application of the selected tree nuts (hazelnuts, walnuts, almonds, pistachios) were presented. The basic stages of nut processing were discussed along with the resulting changes in their chemical properties. Particular attention was paid to the influence of processing, throughout the entire cycle from producer to consumer, on the final quality of the delivered product.
   KEY WORDS: tree nuts, storage, nuts’ processing, nut oil
 • 32 WWA Contamination of Meat and Meat Products- New Regulations – Piotr Szymański, Andrzej Borys
  • In the article, the changes in the rules of the European Union concerning contamination of meat and meat products, as being introduced by the Commission Regulation (EU) No 835/2011 of 19 August 2011 amending the Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in foodstuffs, have been discussed. The selected data on the level of contamination of meat products with polycyclic aromatic hydrocarbons in Poland and other countries, with the consideration of new legal regulations, have been presented. The available data on the level of contamination of food with PAH indicate that the discussed level in the selected groups of domestic meat products is higher than that one which will be admitted by the new regulations of the European Union.
   KEY WORDS: polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), meat products, law regulations
 • 36 Cosmic Food – Cosmic Problem – Anna Florowska, Tomasz Florowski
  • From the beginning of the organization of manned flight into space a major effort was undertaken to prepare the food for astronauts. Food for astronauts, beyond the standard features such as high nutritional value and good taste, must also meet the additional requirements related to the specific design spacecraft in which it is transported and the environmental conditions of its consumption. There are required: the minimum volume and weight of products, high durability and safety, and ease of preparation and low energy consumption. An important factor to be considered in the design of food for astronauts is also the rule of the space flight conditions close to weightlessness.
   KEY WORDS: food, astronauts, weightlessness

EVENTS

 • 40 Synergy of Sectors at the Fair in Poznań
 • 42 Our Tasty and Healthy Cereal Products
 • 43 Business Information
 • 45 Annual Contents. The List of Articles – „Przemysł Spożywczy” 2012
 • 48 The List of Authors 2012 (więcej…)

Spis treści 12/2012

czwartek, Grudzień 27th, 2012

Okładka Przemysł Spożywczy 12/2012Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Światowy rynek wieprzowiny – Danuta Rycombel
  • W latach 1995-2010 tendencje rozwoju produkcji wieprzowiny były zróżnicowane regionalnie i zależały od cen surowców paszowych oraz od produkcji pasz przemysłowych. Najwolniej rosła produkcja w UE, a najszybciej – w Ameryce Płd. Wzrost spożycia w Azji przyczynił się do 2,5-krotnego zwiększenia światowego importu i eksportu wieprzowiny. Natomiast u głównych eksporterów wieprzowiny nastąpił spadek spożycia (USA, Kanada), a w Brazylii wzrost był mniejszy niż u importerów wieprzowiny. Jedynie w UE spożycie wieprzowiny było relatywnie wysokie, przy utrzymującej się samowystarczalności tego regionu. Wzrost eksportu z UE na rynek światowy był mniejszy niż Ameryki Płd. i Płn., bo po akcesji nowych członków do UE wzrosły obroty wewnętrzne tym gatunkiem mięsa.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkcja wieprzowiny w regionach, konsumpcja, handel światowy, ceny zbóż i wieprzowiny
 • 6 Światowy rynek surowców rybnych – Piotr J. Bykowski
  • Intensywne morskie połowy ryb w ostatnich dekadach XX w. doprowadziły do zmian w ekosystemie morskim i przełowienia łowisk najcenniejszych gatunków. Mimo znacznych wysiłków instytucji i organizacji międzynarodowych dotychczas nie udało się zahamować tego niekorzystnego procesu. Wydaje się, że poprawę sytuacji może zapoczątkować wprowadzanie certyfikacji zarówno połowów, jak i surowców. W artykule przedstawiono prognozy rozwoju światowego rybołówstwa dotyczące głównie akwakultury w następnych dekadach.
   SŁOWA KLUCZOWE: światowe rybołówstwo, połowy ryb, akwakultury, prognozy

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 12 Zbożowe produkty z całego ziarna w żywieniu studentów – Ewa Sicińska, Malwina Chłodnicka
  • Celem pracy była ocena spożycia produktów zbożowych ze szczególnym uwzględnieniem produktów z całego ziarna. Badanie przeprowadzono w latach 2010-2011, wśród 150 studentów. Sposób żywienia respondentów oceniono metodą trzydniowego bieżącego notowania spożytych produktów i potraw. Średnie dzienne spożycie produktów zbożowych było większe wśród mężczyzn (234 g) niż wśród kobiet (168 g). Produkty z całego ziarna stanowiły 31% spożytych produktów zbożowych. Prawie 1/5 respondentów nie spożywała ani jednej porcji produktów z całego ziarna, a 22% osób spożywało mniej niż jedną porcję tych produktów dziennie. Największy udział w spożyciu produktów z całego ziarna miało pieczywo (59%) i płatki śniadaniowe (25%). Aby zwiększyć spożycie tych produktów przez młodych ludzi, należy prowadzić szeroką akcję informacyjną o znaczeniu tych produktów w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia.
   SŁOWA KLUCZOWE: spożycie, produkty zbożowe, całe ziarno, studenci
 • 16 Otyłość i nadwaga. Cz. I. Problem współczesnej cywilizacji – Danuta Górecka
  • Nadmierne spożycie żywności, zbyt duża wartość energetyczna całodziennej diety, nadmiar tłuszczu zwierzęcego i cukrów prostych prowadzi do otyłości lub nadwagi. Wiele badań epidemiologicznych wskazuje na związek pomiędzy zbyt niskim spożyciem błonnika pokarmowego a otyłością i chorobami układu krążenia, a także na wpływ małej aktywności fizycznej na rozwój otyłości. W Europie ok. 50-65% osób ma nadmierną masę ciała. Najważniejsze przyczyny występowania otyłości to zmiana stylu życia, zmniejszenie aktywności fizycznej, nadmierna konsumpcja żywności wysokoenergetycznej. W artykule przedstawiono epidemiologię, etiologię oraz postaci otyłości, a także produkty o naturalnie niskiej wartości energetycznej.
   SŁOWA KLUCZOWE: otyłość, epidemiologia, klasyfikacja, produkty o niskiej wartości energetyczna

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 21 Fruktany zbóż – funkcjonalne składniki żywności – Iwona Jasińska, Maciej Jakub Kuligowski, Piotr Kołodziejczyk, Jan Michniewicz
  • Fruktany są funkcjonalnymi składnikami żywności zaliczanymi do błonnika pokarmowego. Związki te wykazują wiele właściwości prozdrowotnych, a ze względu na posiadane cechy technologiczne, są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności. Jednym z najczęściej stosowanych fruktanów jest obecnie inulina. W artykule skupiono się na stosunkowo mało popularnym i niedocenianym źródle fruktanów, jakim są zboża, a zwłaszcza ziarno żyta. Fruktany zbóż kształtują wiele cech technologicznych w procesie produkcji chleba, wpływają m.in. na wydajność ciasta i trwałość pieczywa. Jako substancje wykazujące cechy prebiotyków są natomiast niezwykle cenne z żywieniowego punktu widzenia – stymulując wzrost i aktywność bakterii probiotycznych w jelicie grubym.
   SŁOWA KLUCZOWE: fruktany, prebiotyki, zboża, żyto
 • 26 Orzechy – charakterystyka technologiczna – Hanna Ciemniewska, Krzysztof Krygier
  • W ostatnim 10-leciu na całym świecie wyraźnie wzrasta zainteresowanie orzechami jako istotnym składnikiem diety. W artykule przedstawiono informacje dotyczące produkcji, właściwości biologicznych oraz wykorzystania wybranych orzechów (laskowe, włoskie, migdały, pistacje) objętych wspólną nazwą orzechy drzewne (tree nuts). Omówiono podstawowe procesy technologiczne wykorzystane przy przetwarzaniu tego surowca oraz zmiany cech chemicznych orzechów w całym cyklu – od producenta do konsumenta. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ procesów przetwarzania na ostateczną jakość oferowanego produktu.
   SŁOWA KLUCZOWE: orzechy, przechowywanie, obróbka technologiczna orzechów, olej z orzechów
 • 32 Skażenie WWA mięsa i wędlin – nowe regulacje prawne – Piotr Szymański, Andrzej Borys
  • W artykule omówiono zmiany przepisów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczeń mięsa i produktów mięsnych, jakie wprowadza rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w środkach spożywczych. Przedstawiono wybrane dane o poziomie skażenia wędlin wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce i w innych krajach z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych. Dostępne dane wskazują, że poziom skażenia żywności WWA w wybranych grupach krajowych produktach mięsnych jest wyższy od tego, który będą dopuszczać nowe przepisy Unii Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), produkty mięsne, regulacje prawne
 • 36 Kosmiczna żywność – kosmiczny problem – Anna Florowska, Tomasz Florowski
  • Od samego początku organizacji załogowych lotów w kosmos istotnym zagadnieniem była żywność, jaką mieli zabierać ze sobą kosmonauci. Żywność dla kosmonautów – poza typowymi cechami, takimi jak wysoka wartość odżywcza i dobry smak – musi także spełniać dodatkowe warunki związane z jej przechowywaniem oraz konsumpcją na statkach kosmicznych. Wymagane są m.in.: minimalna objętość i masa produktów, duża ich trwałość i bezpieczeństwo zdrowotne oraz mała energochłonność i łatwość przygotowania. Ważnym czynnikiem, który należy uwzględnić w projektowaniu żywności dla kosmonautów, jest także panujący w statkach kosmicznych podczas lotów stan bliski nieważkości.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, astronauci , stan nieważkości

WYDARZENIA

 • 40 Synergia branż na targach w Poznaniu
 • 42 Smaczne i zdrowe nasze produkty zbożowe
 • 43 Informacje biznesowe
 • 45 Roczny spis treści. Wykaz artykułów – “Przemysł Spożywczy” 2012 r.
 • 48 Wykaz autorów 2012 r (więcej…)

Spis treści 11/2012

wtorek, Listopad 20th, 2012

Przemysł Spożywczy okładka 11/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

PRAWO

 • 2 Uregulowania prawne w produkcji ekologicznej – Ilona Błaszczyk
  • W artykule omówiono niektóre przepisy prawne w zakresie produkcji ekologicznej. Podstawę prawną rozwoju produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Najważniejszym polskim aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: uregulowania prawne, produkcja ekologiczna, żywność ekologiczna

GOSPODARKA

 • 6 Rynek wód i napojów orzeźwiających – Arkadiusz Zalewski
  • Produkcja oraz spożycie wód i napojów orzeźwiających w Polsce wykazywały w ostatnich latach systematyczną tendencję wzrostową. Wzrost ten był spowodowany przede wszystkim coraz większą produkcją i konsumpcją wód w opakowaniach jednostkowych, co wynika z rosnącej świadomości Polaków i propagowania zdrowego stylu odżywiania. Ponadto ceny wód butelkowanych wzrosły w ostatnich latach symbolicznie, podczas gdy napoje orzeźwiające podrożały nawet o kilkanaście procent. W kolejnych latach przewiduje się dalszy wzrost spożycia wód butelkowanych oraz stagnację konsumpcji napojów orzeźwiających.
   SŁOWA KLUCZOWE: wody, napoje orzeźwiające, wody mineralne, wody źródlane

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce – Armand Kasztelan
  • Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, charakteryzujące się znacznym rozproszeniem i rozdrobnieniem pod względem prowadzonej działalności, mają istotny wpływ na wielkość emitowanych zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono zakres oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych za lata 2000 i 2010, dotyczących głównych form antropopresji, tj.: wykorzystania wody, wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji ścieków i ilości wytwarzanych odpadów. Wyniki badań pokazały, że najbardziej uciążliwymi dla środowiska branżami przemysłu spożywczego w 2010 r. były: w zakresie ilości wykorzystywanej wody – przemysł mleczarski i przemysł napojowy, w zakresie emisji ścieków – przemysł mleczarski, w odniesieniu do ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza oraz wytwarzanych odpadów – przemysł cukrowniczy.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, zanieczyszczenie środowiska, ochrona środowiska
 • 18 Przyszłość opakowań z biotworzyw – Hanna Żakowska
 • 20 Metody określania stężenia tlenu w atmosferze opakowania – Ryszard Cierpiszewski, Wojciech Kozak
  • Obecność tlenu w opakowaniu może przyczyniać się do zmiany jakości produktów spożywczych – najczęściej powoduje pogorszenie właściwości organoleptycznych, mikrobiologicznych itp. Istnieją jednak zastosowania, w których wymagana jest obecność tego pierwiastka w opakowaniu. Do pomiaru stężenia tlenu w atmosferze opakowania wykorzystuje się: chromatografię gazową, metody elektrochemiczne, spektroskopię masową, metody luminescencyjne oraz spektroskopię z modulowaną częstotliwością. Pierwsze cztery metody należą do metod niszczących opakowanie, natomiast ostatnia jest metodą nieniszczącą. W przypadku luminescencji sam pomiar nie niszczy opakowania, jednak do wykonania pomiaru konieczne jest wprowadzenie do jego wnętrza odpowiedniego czujnika. W artykule przedstawiono i porównano ww. metody – opisano ich wady i zalety.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomiar stężenia tlenu, utlenianie, psucie się żywności, fluorescencja
 • 26 Drobnoustroje chorobotwórcze i zatrucia pokarmowe w krajach UE – Anna Zadernowska, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marek Zadernowski
  • Analiza ryzyka jest jednym z obowiązków firm spożywczych. Jej prawidłowe przeprowadzenie, a przede wszystkim wiarygodne dane referencyjne, zwłaszcza w odniesieniu do powagi występowania zagrożenia i skutków, jakie może za sobą nieść, pozwala prawidłowo oszacować ryzyko dla zdrowia konsumentów i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. W artykule zaprezentowano kilka wybranych przykładów zagrożeń, jakie pojawiły się w żywności w 2010 r., na podstawie raportu EFSA pt. „The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010”. Podano również krótką charakterystykę wybranych bakterii oraz zagrożeń wynikających z ich obecności w żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: drobnoustroje chorobotwórcze, zatrucia pokarmowe, bezpieczeństwo żywności
 • 30 Listeria monocytogenes w żywności – metody wykrywania i oznaczania – Agnieszka Nowak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak
  • Bakterie Listeria monocytogenes są czynnikiem etiologicznym wielu zakażeń i zatruć pokarmowych. Najczęściej jest nimi zanieczyszczone mięso, drób, ryby i produkty mleczne. Referencyjne metody wykrywania i oznaczania liczby L. monocytogenes są praco- i czasochłonne. W artykule omówiono modyfikacje referencyjnych metod wykrywania L. monocytogenes i metody alternatywne, dzięki którym jest możliwe skrócenie czasu detekcji tych patogennych bakterii.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, metody referencyjne, metody alternatywne
 • 34 Enterokoki i ich znaczenie w przemyśle mięsnym – Doroa Kręgiel, Ewelina Parzęcka
  • Enterokoki stanowią komensalną, a więc naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego i są szeroko rozpowszechnione w środowisku naturalnym. To również oportunistyczne patogeny, a ich naturalna lekooporność oraz zdolność nabywania oporności na nowe antybiotyki sprawia, że mogą wywoływać groźne w skutkach zakażenia. Stanowią one często zanieczyszczenia gotowych produktów mięsnych, zwłaszcza produktów fermentowanych. Artykuł stanowi przegląd aktualnej wiedzy dotyczącej enterokoków oraz ich znaczenia w przemyśle mięsnym i obejmuje następujące zagadnienia: patogenność, występowanie w produktach mięsnych, wytwarzanie amin biogennych, oporność na antybiotyki oraz produkcję bakteriocyn.
   SŁOWA KLUCZOWE: enterokoki, produkty mięsne, patogenność, aminy biogenne
 • 37 Prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Imbs (1925-2012) PRO MEMORIA
 • 38 Struktura uboju bydła wg klasy EUROP w Polsce (lata 2005-2010) – Jolanta J. Sienkiewicz
  • Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej zakłady o dużej zdolności ubojowej zostały zobowiązane do stosowania klasyfikacji uboju bydła wg skali EUROP. System ten jest bardziej obiektywny niż ocena przyżyciowa. Spośród tusz ocenionych w 2009 r. do klasy O zakwalifikowano 58,91% (średnie umięśnienie), a do klasy P – 19,59% (słabe umięśnienie). Mięso uzyskane z takich tusz miało niewielką przydatność kulinarną – było twarde, ścięgniste i mało soczyste. Wynika to z faktu, że w Polsce dominuje hodowla bydła mlecznego. Na przełomie badanych lat (2005-2009) największy udział w klasach E+U+R miały młode byki (od 30,7 do 37,2%), następnie jałówki (od 22,7 do 31,2%) i krowy (od 8,6 do13%). Każda z badanych grup towarowych najczęściej była oznaczana jako O, a najwięcej tusz ocenionych jako O+P było wśród krów – od 87 do 91,4%. W 2009 r. tusze krów w klasach E+U+R – pochodzących od bydła ras mięsnych oraz od mieszańców z udziałem ras mięsnych – stanowiły w Polsce 9,9%. W 2010 r. udział tusz zakwalifikowanych do klas E+U+R zmalał o 1 pkt%, a klasy O był o 0,7 pkt% wyższy niż w roku poprzednim (57,8%).
   SŁOWA KLUCZOWE: klasyfikacja poubojowa, wołowina, SEUROP
 • 41 Ultradźwięki (US) zastosowane w produkcji żywności projektowanej – Dorota Witrowa-Rajchert
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwości zastosowania ultradźwięków do wytwarzania żywności o projektowanym składzie i właściwościach. Proces ten może znaleźć, w ograniczonym zakresie, zastosowanie jako metoda utrwalania, ale przede wszystkim jako technika wspomagająca lub poprzedzająca tradycyjne operacje. Dzięki niej istnieje możliwość wytwarzania produktów o zwiększonej zawartości związków prozdrowotnych oraz takich, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu właściwości sensorycznych produktów, np. barwy czy specyficznego smaku, oraz w produkcji żywności o dużej koncentracji funkcjonalnych składników, a więc także żywności projektowanej.
   SŁOWA KLUCZOWE: ultradźwięki (US), żywność projektowana
 • 43 Oszczędzanie czy poszanowanie energii? – Janusz Budny, Janusz Turowski

WYDARZENIA

 • 10 10 lat działalności Rady Gospodarki Żywnościowej
 • 44 Jubileusz 50-lecia Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu
 • 47 Informacje biznesowe
 • 48 Promar uzyskał solidnych, innowacyjnych partnerów (więcej…)

Contents 11/2012

wtorek, Listopad 20th, 2012

Przemysł Spożywczy okładka 11/2012

LAW

 • 2 Regulations in the Organic Production – Ilona Błaszczyk
  • The paper presents some of the legislation on organic production. The legal basis for the development of organic production in the European Union is Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organic products. The most important Polish legal act in this area is the Act of 25 June 2009 on organic farming.
   KEY WORDS: regulations, organic production, organic food

ECONOMY

 • 6 The Market of Waters and Soft Drinks – Arkadiusz Zalewski
  • Production and consumption of bottled water and soft drinks in Poland in recent years show a regular increasing tendency. Engine of growth was primarily the growing production and consumption of water-packed, due to the increasing awareness of the Poles and the promotion of healthy eating habits. In addition, bottled water prices have increased in recent years, symbolically, while soft drink prices rose by up to several percent. In subsequent year is expected to further increase in consumption of bottled water and stagnation of consumption of soft drinks.
   KEY WORDS: drinking water, soft drinks, mineral waters, spring waters

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Food Industry Impact on the Environment in Poland– Armand Kasztelan
  • Food industry enterprises, characterized by a high dispersion and fragmentation of the business, have a significant impact on the level of emitted pollutants. The article presents the scale of the impact of the food industry on the environment in Poland. For these purpose a comparative analysis of statistical data for the years 2001 and 2010 was carried out, including especially: water use, air emissions, wastewater emissions and waste generation. Results showed that the most burdensome for the environment of food industry sectors in 2010 were: the quantity of water – dairy and beverage industries, in waste water emissions – the dairy industry, in relation to the amount of emissions of air pollutants and waste – the sugar industry.
   KEY WORDS: food industry, environmental pollution, environmental protection
 • 18 The Future of Bioplastics Packaging – Hanna Żakowska
 • 20 Methods of Oxygen Content Determination in Packaging Atmosphere – Ryszard Cierpiszewski, Wojciech Kozak
  • Oxygen presence in packaging can cause to food quality changes. Mostly it leads to organoleptic and microbiological properties deterioration. However there are situations, when the oxygen presence is desired. To determinate oxygen concentration in packaging atmosphere various methods can be used i.a. gas chromatography, electrochemical methods, mass spectroscopy, luminescence methods and modulated frequency spectroscopy (FMS) First four methods are invasive whereas the last one is non-invasive. In case of luminescence the measurement doesn’t damage the packaging but there is a need of sensor placement inside the packaging before the packaging closure. The work presents and compares above mentioned methods including theirs advantages and disadvanteges.
   KEY WORDS: oxygen content measurement, oxidation, food deterioration, fluorescence
 • 26 Pathogenic Microorganisms and Food Poisonings in EU Countries – Anna Zadernowska, Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, Marek Zadernowski
  • Risk analysis and estimation are one of the major responsibilities of food companies. A correctly prepared risk analysis and reliable reference data concerning the gravity of threat occurrence and its consequences, allow a correct estimation of the risk to consumer health and, consequently, ensure the regular operation of the food safety management system. This article presents selected examples of threats which occurred in the food industry in 2010 based on the EFSA report “The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2010”. Moreover, the article includes short characteristics of selected bacteria and the threats they represent when present in food.
   KEY WORDS: pathogenic microorganisms, food poisonings, food safety
 • 30 Listeria monocytogenes in Food – Methods for the Detection and Enumeration – Agnieszka Nowak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak
  • Listeria monocytogenes is well known dangerous food-borne pathogen. Meat, poultry, fish and dairy products are most frequently contaminated with Listeria. Analytical reference methods for detection and enumeration of Listeria monocytogenes in food samples are tedious long lasting. Paper describes the modified and alternative methods allowing for shortening of detection time of this important pathogen.
   KEY WORDS: Listeria monocytogenes, reference methods, alternative methods
 • 34 Enterococci and their Significance in Meat Industry – Dorota Kręgiel, Ewelina Parzęcka
  • Enterococci are the commensal, and thus a natural microfl ora of intestinal tract and they are widely distributed in natural environments. They are also opportunistic pathogens, thus their natural drug resistance and the ability to acquire resistance to new antibiotics makes that they can cause dangerous infections. Enterococci are the contamination of meat articles, especially fermented products. This paper is the review of current knowledge on enterococci and their importance in the meat industry, with the following topics: pathogenicity, presence in meat products, production of amines, antibiotic resistance and production of bacteriocins.
   KEY WORDS: enterococci, meat products, pathogenicity, biogenes amins
 • 37 Prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Imbs (1925-2012) PRO MEMORIA
 • 38 EUROP Class Structure of the Cattle Slaughter in 2005-2009 in Poland – Jolanta J. Sienkiewicz
  • When Poland entered the European Union, high-yield slaughter establishments were obligated to use the EUROP cattle slaughter classification scale, which is more objective compared to performance testing. All the carcasses assessed in 2009 were assigned the O class (58.91% – average muscle weight) or P (19.59% – low muscle weight). The meat obtained from such carcasses had low culinary desirability as it was hard, stringy and dry. This is due to the fact that Poland is a country where dairy cattle breeding is dominant. The research conducted in 2005-2009 showed that young bulls accounted for the most E+U+R classes assigned (30.7 – 37.2%), followed by heifers (22.7 – 31.2%) and cows (8.7 – 13%). Each of the assessed groups was most often classified as O, with the most O+P class carcasses obtained from cows – 87-91.4%. In 2009 E+U+R carcass classes of beef cattle and crossbred beef cattle in Poland amounted to 9.9%. In the following year (2010) the quantity of carcasses qualified as E+U+R classes dropped by 1 Percentage Point (1%), whereas class O rose by 0.7% compared to the previous year (57.8%).
   KEY WORDS: post-slaughter classification, beef, SEUROP
 • 41 Ultrasound (US) – Application in Designed Food Production – Dorota Witrowa-Rajchert
  • Characteristics and possibilities of application of ultrasounds for food production with designed content and proprieties in the article were presented. This process can be applied in limited range as preservation method and first of all as supporting or preceding traditional operations. Thanks to this process there is a possibility to manufacture products with increased content of pro-healthy compounds and also these ones, which play particular role in shaping products sensory proprieties, e.g. color or specific taste, and for production of food with high concentration of functional compounds and as well the designed food.
   KEY WORDS: ultrasound, designed food
 • 43 Saving or the Respect for the Energy? – Janusz Budny, Janusz Turowski

EVENTS

 • 10 10 Years of Activity of the Council of the Food Economy
 • 44 Fiftieth Anniversary of the Faculty of Food Sciences and Nutrition University of Life Sciences in Poznan
 • 47 Business Information
 • 48 Promar Got Reliable, Innovative Partners (więcej…)

Spis treści 10/2012

wtorek, Listopad 6th, 2012

Okładka "Przemysł Spożywczy 10/2012Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Światowy rynek a polskie mleczarstwo – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Utrzymująca się nadwyżka krajowej produkcji nad zapotrzebowaniem krajowym sprawia, że kondycja krajowego mleczarstwa w coraz większym stopniu zależy od koniunktury na światowym rynku. Spadek cen światowych skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej przemysłu mleczarskiego w pierwszej połowie 2012 r. Wpłynął na to przede wszystkim spadek cen zbytu, bowiem przerób mleka oraz produkcja przetworów mlecznych znacząco wzrosły. Nie należy się jednak obawiać powtórki scenariusza z kryzysowych lat 2008-2009, bowiem sytuacja na świecie jest inna. Przede wszystkim znacząco wzrosły koszty produkcji oraz ceny surowego mleka w Nowej Zelandii i rozwijających się krajach Ameryki Południowej, co wpłynęło na poprawę konkurencyjności mleczarstwa unijnego, a w tym polskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, rynek światowy, przemysł mleczarski

PRAWO

 • 8 Żywność specjalnego przeznaczenia – propozycja zmian przepisów w UE – Katarzyna Stoś
  • Komisja Europejska w 2011 r. przedstawiła projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący żywności dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Dokument ten proponuje wiele zmian, m.in. zniesienie pojęcia dietetycznych środków spożywczych oraz ustanowienie nowych przepisów ogólnych jedynie w odniesieniu do ograniczonej liczby kategorii żywności, które są uznawane za kluczowe dla niektórych szczególnie wrażliwych grup populacji. W artykule opisano aktualne przepisy prawne zarówno krajowe, jak i Unii Europejskiej dla tej grupy żywności oraz proponowane zmiany.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność specjalnego przeznaczenia, przepisy prawne, nowelizacja

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Wzbogacanie żywności w związki polifenolowe – Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Wajda
  • Decydujący wpływ na zdrowie ludzi ma jakość żywności. Odpowiednia dieta, zawierająca dużo warzyw i owoców bogatych w naturalne antyoksydanty, w znacznym stopniu zapobiega chorobom cywilizacyjnym. Związki fenolowe przyczyniają się m.in. do obniżania ryzyka zawału serca i chorób nowotworowych oraz są pomocne w utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia. Wzbogacanie żywności jest najtańszą i najefektywniejszą formą poprawy jakości zdrowotnej żywności. Obecnie na rynku obserwuje się wzrost asortymentu żywności innowacyjnej o działaniu prozdrowotnym. Najlepiej rozwijającą się grupą produktów wzbogacanych w związki fenolowe są napoje, co wynika z łatwości ich spożycia i prostej technologii.
   SŁOWA KLUCZOWE: związki polifenolowe, produkty spożywcze, wzbogacanie żywności
 • 20 Bezpieczeństwo produktów mlecznych – Anna Sylwia Tarczyńska
  • W artykule przedstawiono zagadnienia związane z nadzorowaniem zagrożeń mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych w przemyśle mleczarskim. Zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie realizacji programów Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i powodzeniu w funkcjonowaniu systemu HACCP. Wskazano najczęściej stosowane środki nadzoru nad zagrożeniami występującymi w produkcji artykułów mlecznych (m.in. pomiar temperatury, czasu, pH, detekcja metali) oraz ich znaczenie dla panowania nad zidentyfikowanymi zagrożeniami. Wskazano różnicę pomiędzy środkami nadzoru a kryteriami służącymi do weryfikacji i potwierdzenia skuteczności prowadzonych działań. Przytoczono wymagania podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa żywności oraz szczegółowe wymagania obowiązujące podczas pozyskiwania i przetwórstwa mleka krowiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, mleczarstwo, środki nadzoru
 • 26 Osady mlekowe w wymiennikach ciepła – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Tworzenie się osadów w zakładach przetwórstwa mleka jest główną przyczyną postępującego spadku wydajności i efektywności produkcji. Osady mlekowe obniżają wydajność cieplną gdyż ograniczają zarówno przekazywanie ciepła jak i przepływ płynu. W artykule przeprowadzono analizę czynników biorących udział w procesie tworzenia się osadów mlekowych pod wpływem obróbki termicznej w wymiennikach ciepła. Scharakteryzowano powstające osady, opisano ich skład oraz mechanizm postawania na gorących powierzchniach aparatów.
   SŁOWA KLUCZOWE: osady mlekowe, wymienniki ciepła
 • 34 Metody wykrywania i oznaczania GMO. Cz. II. Techniki immunodiagnostyczne – Marta Słowianek
  • Regulacje prawne narzucające obowiązek znakowania produktów żywnościowych zawierających GMO przyczyniły się do rozwoju rzetelnych i czułych technik jego detekcji. W artykule opisano immunodiagnostyczne metody idealne do jakościowej i ilościowej analizy GM żywności, takie jak ELISA, LFA, Western Blot. Wskazano ich zalety i wady oraz limity detekcji uzyskane dla produktów żywnościowych badanych z ich udziałem. Opisano także alternatywne podejścia badawcze, takie jak NIRS, skuteczne w detekcji nieznanej dotychczas genetycznej modyfikacji żywności. W artykule porównano również mocne i słabe strony metod immunodiagnostycznych oraz opartych na analizie DNA.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, białko, ELISA, LFD, Western Blot, NIRS

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 41 Reklama porównawcza – Ewa Kacperek
  • Prawo polskie wyraźnie dopuszcza stosowanie reklamy porównawczej. Tym niemniej reklama porównawcza musi spełnić wiele warunków, aby zostać uznana za zgodną z prawem. Dlatego też polscy przedsiębiorcy bardzo niechętnie sięgają po to narzędzie. Artykuł przybliża przesłanki dopuszczalności reklamy porównawczej, podając przykłady dozwolonych i niedozwolonych reklam.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, reklama porównawcza, reklama żywności
 • 45 Czy stać nas na marnowanie żywności? – Bohdan Achremowicz
  • Problem marnotrawstwa żywności dotyczy konsumentów (powodują 42% strat), producentów (39%, handlowców (19%). W UE straty żywności wynoszą 89 mln t (w Polsce 9 mln t) rocznie. Parlament Europejski zamierzał ograniczyć coroczną pomoc żywnościową o 60 mln euro. Podjęto także rezolucję o wzmożeniu działań w celu ograniczenia marnotrawstwa. Rok 2014 ma być ogłoszony „Europejskim rokiem przeciwdziałania marnotrawstwu żywności”.
   SŁOWA KLUCZOWE: straty żywności, pomoc żywnościowa, niedożywienie

WYDARZENIA

 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 10/2012

wtorek, Listopad 6th, 2012

Okładka "Przemysł Spożywczy" 10/2012

ECONOMY

 • 2 Global Dairy Market Versus Polish Dairy Sector – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Persisting surpluses on the domestic market makes the condition of Polish dairy sector more and more reliable on the situation on the world market. A decline in the world prices resulted in a deterioration of financial standing of Polish dairy industry in the first half of 2012. Since milk processing and production of dairy products considerably increased, the deterioration was caused primarily by declining producer prices. However, the crisis scenario observed over the period of 2008-2009 is unlikely to repeat. This time the situation of the world markets is different. First of all, there was a substantial rise in the production costs and prices of raw milk in New Zealand and developing countries in the Latin America which led to an improvement in competitiveness of the dairy sector in the EU, including Poland.
   KEY WORDS: dairy market, global market, world market, dairy industry, dairy sector

LAW

 • 8 Foodstuffs for Particular Uses – the Proposal of the Change in EU – Katarzyna Stoś
  • In 2011, the European Commission submitted a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on food intended for infants and young children and on food for special medical purposes. The proposal abolishes the concept of dietetic foods and provides for a new framework establishing general provisions only for a limited number of defined categories of food that are considered as essential for certain vulnerable groups of the population. The article focuses on the existing provisions for dietetic foods and on the proposal of the European Commission.
   KEY WORDS: foodstuffs for particular destination, legal provisions, amendment

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Food Fortification with Polyphenol Compounds – Tomasz Tarko, Aleksandra Duda-Chodak, Dorota Wajda
  • The quality of food has a crucial impact on the human health. A suitable diet rich in vegetables and fruits, that are abundant in natural antioxidants, can prevent the civilization diseases. Due to this property, the phenolic compounds contribute to the reduced risk of heart attacks and cancer disease and are helpful in maintaining good health and wellbeing. Food supplementation is the cheapest and most effective way of improving the nutritional and pro-health value of foodstuff. Nowadays, an increasing assortment of innovative, health-oriented products can be observed on the trade market. Top-growing group of products enriched with phenolic compounds includes beverages due to the easiness of their consumption and simple basic technology.
   KEY WORDS: polyphenol compounds, food products, food fortification
 • 20 Safety of Dairy Products – Anna Sylwia Tarczyńska
  • The article presents the issues connected with the control of microbiological, chemical and physical hazards in the dairy industry. The attention is paid to the crucial importance of the implementation of prerequisite programs (Good Hygiene Practices and Good Production Practices) during food safety assurance and the success of the operation of the HACCP system. There were indicated the most frequently used control measures occurring in the production of the dairy products (such as temperature, time, pH, metal detection) and their importance for the control of the identified hazards. The difference between the control measures and the criteria for the verification and confirmation of the effectiveness of actions is indicated. There were quoted the basic requirements of food safety legislation and the detailed provisions obligatory during the acquisition and processing of cow milk.
   KEY WORDS: food safety, dairying, control measure
 • 26 Milk Deposits in Heat Exchangers – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Deposit formation in milk processing plants is the main cause of a progressive decline in their efficiency and performance. Milk deposits are poor thermal conductors and restrict both heat transfer and fluid flow. In the work, factors involved in process of milk deposit formation, as influenced by heat treatment in heat exchangers were discussed. The formed deposit was characterized and their composition and mechanism of formation on hot surfaces devices was described.
   KEY WORDS: milk deposit, heat exchangers
 • 34 Methods of Detection and Determination of GMO. Part II Immunodiagnostic Techniques – Marta Słowianek
  • The law regulations requiring mandatory labelling of GMO-containing food have contributed to the development of reliable and sensitive methods for its detection. This paper focuses on immunodiagnostic methods, ideal for quality and quantity analysis of GMO food such us ELISA, LFA, Western Blot. The review highlights their advantages and drawbacks and limits of detection for many food products analyzed with their help. This article describes also the alternative approaches such as NIRS, which are efficient for detection of unknown genetic modification in food. Finally, strengths and weaknesses of immunodiagnostic methods and those ones, based on DNA analysis, are compared.
   KEY WORDS: GMO, protein, ELISA, LFD, Western Blot, NIRS

FOOD – FEEDING

 • 41 Comparative advertising – Ewa Kacperek
  • Polish law expressly allows the application of comparative advertising. Nevertheless, the comparative advertising needs to meet many criteria in order to be admissible, therefore Polish entrepreneurs are reluctant to use this particular tool. The article explains the conditions required for admissible comparative advertising, giving the examples of admissible and inadmissible advertisements.
   KEY WORDS: law, advertising, comparative advertising, food advertising
 • 45 Can we Afford to Waste Food? – Bohdan Achremowicz
  • The problem of food wastage concerns the consumers (generating 42% loss), manufacturers (39%) and salesmen (15%). In the EU, food losses equal to 89 million tons (in Poland – 9 mln) per year may be observed. The European Parliament has intended to restrict the annual food aid by 60 million EURO. The resolution on strengthening the operations to stop the food waste has been also undertaken. The year 2014 is to be declared the European Year against food wastage.
   KEY WORDS: food losses , food aid, malnutrition

EVENTS

Spis treści 8-9/2012

środa, Wrzesień 19th, 2012

Przemysł Spożywczy 809/2012Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Polscy producenci żywności na rynkach Europy i świata – Mirosława Tereszczuk
  • Polski sektor rolno-spożywczy jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, a produkty rolno-spożywcze są najwyższej jakości. Polska żywność ma silną i pewną pozycję na rynku europejskim, gdzie trafia prawie 80% eksportu i skąd pochodzi prawie 70% importu. Obserwuje się jednak wzrost eksportu do krajów rozwijających się, w tym do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) oraz Azji. Są to rynki bardzo chłonne i perspektywiczne dla polskich eksporterów. W 2011 r. wartość eksportu żywności z Polski wzrosła do 15,2 mld euro, w tym wpływy z eksportu do krajów UE-27 wyniosły 11,9 mld euro, do WNP 1,5 mld euro, a do pozostałych krajów 1,8 mld euro. Import wzrósł do 12,6 mld euro, z tego z UE-27 wyniósł 8,8 mld euro, z krajów WNP 0,5 mld euro, z pozostałych krajów zaś 3,3 mld euro. Saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi uległo dalszej poprawie i wyniosło 2,6 mld euro. Oznacza to, że z roku na rok wzrasta znaczenie polskich produktów żywnościowych na rynkach zagranicznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty rolno-spożywcze, eksport, import, handel
 • 24 Problemy sektora spożywczego w Polsce – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • W artykule przedstawiono aktualne problemy przemysłu spożywczego, które znacząco wpływają na warunki i wyniki działalności gospodarczej. Za takie problemy uznano: hamujący popyt krajowy, nasilające się ograniczenia rynkowe, drogie surowce i niekorzystne dla przetwórców relacje cen, dużą zmienność i słabnącą dynamikę produkcji, niestabilność wyników finansowych oraz powolne procesy koncentracji. Producenci żywności napotykają coraz silniejsze ograniczenia zewnętrzne, do których muszą się dostosować, co wymaga stałego doskonalenia prowadzonej działalności i zwiększania jej efektywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, niestabilność dynamiki produkcji, wahania zysków, procesy koncentracji
 • 32 Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym – Eugeniusz K. Chyłek
  • Wykorzystanie zasobów świata roślinnego, zwierzęcego i mikroorganizmów, przy wsparciu jakie daje: biotechnologia, genetyka, chemia, fizyka czy nauki ekonomiczne, może zapewnić zarówno konsumentowi, jak i gospodarce Unii oczekiwane rezultaty. Rozwój badań na rzecz racjonalnego zagospodarowania tych zasobów, w powiązaniu z zastosowaniem rozwiązań innowacyjnych poprawiających efektywność ich wykorzystywania, tworzy nowy obszar działań pod nazwą biogospodarka. Biogospodarka obejmuje praktycznie wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne w jakiejkolwiek formie. Ponadto biogospodarka stanowi strategiczną, ponadsektorową integrującą formę działań wpływających na rozwój gospodarczy i wpisuje się w dominujące obecnie interdyscyplinarne podejście do zasad finansowania badań naukowych Artykuł omawia uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w ramach programu biogospodarki oraz wskazuje na kierunki działań, jakie powinny zostać podjęte, aby można było poprawić warunki rozwoju zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: biogospodarka, zasoby biologiczne, sektor rolno-spożywczy, rozwój zrównoważony, polityka naukowa, innowacje
 • 40 Światowe rankingi marek – Hanna Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono wybrane rankingi wartości marek oparte na wycenie metodami finansowymi i mieszanymi. Do prezentacji wybrano rankingi największych światowych agencji konsultingowych i badawczych: Interbrand, Millward Brown oraz Brand Finance. Jako materiał analityczny posłużyły raporty: „The Best Global Brands” (Interbrand), „BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands” (Millward Brown) oraz „Brand Finance Global 500” (Brand Finance). Dla celów niniejszego artykułu dokonano wyboru marek żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, sieci handlu detalicznego oaz sieci restauracji i kawiarni.
   SŁOWA KLUCZOWE: marka, wycena marek, rankingi marek

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 50 Wpływ aktywności wody na wzrost drobnoustrojów – Krystyna Kowal
  • W artykule zdefiniowano pojęcie aktywności wody. Przedstawiono wpływ aktywności wody (aw) na wzrost bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych, określono optymalną i minimalną aw. Opisano możliwość rozwoju mikroorganizmów odpowiedzialnych za psucie się żywności o zróżnicowanej aktywności wody. Zwrócono uwagę na wpływ aktywności wody na trwałość żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: aktywność wody (aw), mikroorganizmy, żywność
 • 54 Mycie i dezynfekcja opakowań wielokrotnego użytku – Sylwia Mierzejewska, Mariusz Wlazło
  • Opakowania wielokrotnego użytku, szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, wymagają odpowiednich zabiegów higienicznych. W pracy przedstawiono metody mycia opakowań wielokrotnego użytku, czynniki wpływające na skuteczność procesu oraz porównano koszt mycia w zależności od stosowanej metody. Wybierając metodę mycia należy wziąć pod uwagę liczbę mytych opakowań zwrotnych, cenę urządzeń myjących i względy ekonomiczne.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania zwrotne, mycie, dezynfekcja, metody mycia
 • 64 Metody wykrywania i oznaczania GMO. Cz. I. Techniki molekularne – analiza DNA – Marta Słowianek
  • Rozwój inżynierii genetycznej doprowadził do wprowadzenia na rynek żywności genetycznie zmodyfikowanej, tzn. żywności zawierającej organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) lub wyprodukowanej z ich udziałem. Zastosowanie GMO w diecie i rolnictwie budzi obawy i kontrowersje. Dlatego wiele krajów, w tym kraje UE, wprowadziło obowiązek znakowania żywności GM. W związku z tym opracowano wiele metod detekcji i oznaczenia ilościowego GMO w materiale roślinnym oraz w produktach żywnościowych. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania GMO w żywności na poziomie DNA. Wskazano zalety i wady technik takich jak PCR, biosensory, mikromacierze oraz przykłady produktów żywnościowych badanych za ich pomocą.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, detekcja, DNA, PCR, biosensory, mikromacierze

PRAWO

 • 68 Ważne dla konsumenta informacje o wartości odżywczej – Alicja Walkiewicz, Hanna Kunachowicz
  • Nowe rozporządzenie unijne w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności ma zagwarantować, że konsument będzie otrzymywać odpowiednie informacje o spożywanej przez niego żywności, m.in. dotyczące wartości odżywczej produktów. Etykieta dla konsumenta ma stanowić narzędzie ułatwiające dokonywanie świadomych wyborów żywności, zgodnych z zasadami prawidłowego żywienia.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie, rozporządzenie, konsument, wartość odżywcza
 • 74 Aromaty – projekty nowych przepisów – Jolanta Jarecka, Joanna Gajda–Wyrębek, Agnieszka Świtka, Katarzyna Kuźma
  • W Komisji Europejskiej trwają prace nad unijną listą substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności oraz unijną listą produktów początkowych dla aromatów dymu wędzarniczego stosowanych w produkcji żywności. Opracowano projekty rozporządzeń ustanawiających ww. listy. W artykule przedstawiono najważniejsze zapisy zawarte w projektach ww. aktów prawnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: aromaty, aromaty dymu wędzarniczego, ocena bezpieczeństwa, projekty nowych przepisów
 • 78 Reklama żywności – branżowa specyfika – Aleksandra Kuc
  • W prawie polskim brak jest jednolitej regulacji prawnej dotyczącej reklamy żywności. Problematykę tę podejmują zarówno akty prawne mające zastosowanie do reklamy bez względu na rodzaj reklamowanych produktów, w tym w szczególności ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i akty prawne wprost dotyczące reklamy żywności i konkretnych produktów żywnościowych. Podstawowe zasady dotyczące reklamy żywności zostały zawarte w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Reklamę produktów związanych z szeroko rozumianą branżą spożywczą regulują ponadto ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Prawo farmaceutyczne. O ile reklamowanie żywności jako takiej jest, co do zasady, dozwolone, to reklamowanie poszczególnych produktów podlega daleko idącym uwarunkowaniom i ograniczeniom, jak np. w przypadku preparatów do początkowego żywienia niemowląt czy suplementów diety. W przypadku wyrobów tytoniowych i niektórych alkoholi reklama jest zabroniona.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, suplementy diety, preparaty do początkowego żywienia niemowląt, napoje alkoholowe

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 84 Transport wewnętrzny w przemyśle spożywczym – Radosław Sutkowski
  • W artykule scharakteryzowano środki transportu wewnętrznego stosowane w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono również wybrane czynności ładunkowe i czynności manipulacyjne Wyjaśniono znaczenie transportu wewnętrznego z punktu widzenia racjonalizacji produkcji i dystrybucji.
   SŁOWA KLUCZOWE: transport żywności, produkcja, przenośniki, maszyny dźwignicowe
 • 94 E-gospodarka także w fazie zaopatrzenia – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Systemy automatycznej identyfikacji poprzez kody kreskowe – ADC i Elektronicznej Wymiany Danych – EDI to efektywne narzędzia elektronicznej gospodarki. Wdrażanie ADC i EDI początkowo usprawniało funkcjonowanie firm, w tym producentów artykułów spożywczych, wyłącznie w fazie zbytu. Obecnie coraz częściej wdrażane są te systemy również w fazie zaopatrzenia. Stanowią one także podstawowe elementy modelu integracji procesów w obszarze zaopatrzenia – Upstream Integration Model (UIM), wypracowanego w ramach globalnej inicjatywy na rzecz usprawnienia dostaw – Global Commerce Initiative (GCI).
   SŁOWA KLUCZOWE: zaopatrzenie, identyfikacja danych, kody kreskowe, systemy ADC, EDI, model UIM, strategia GCI
 • 98 Nowe pomysły na opakowanie

WYDARZENIA

 • 102 Polska – Unia – Świat
 • 104 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 8-9/2012

środa, Wrzesień 19th, 2012

Przemysł Spożywczy 809/2012ECONOMY

 • 18 Polish Food Producers on the European and World Markets – Mirosława Tereszuk
  • Polish agri-food sector is one of the most modern food branches in the world and Polish agri-food products are of the highest quality. Polish food has a strong and well-established position on the European market where more than 80% of exports are directed and from where almost 70% of import comes. However, a rise of export to developing countries, including that one to the Commonwealth of Independent States (CIS) and Asia, is being observed. The mentioned markets are very absorptive and perspective for Polish exporters. In 2011, value of food export from Poland increased up to 15.2 billion EUR, including the export to the EU-27, being equal to 11.9 billion EUR; export to CIS – amounted to 1.5 billion EUR and to the remaining countries – 1.8 billion EUR. The import to Poland increased to 12.6 billion EUR, including import from EU-27 – 8.8 billion EUR, from CIS countries – 0.5 billion EUR and from the remaining countries – 3.3 billion EUR. Balance of the trade exchange of food products was further improved and was equal to 2.6 billion EUR. It means that the role of Polish food products on foreign markets is increasing year by year.
   KEY WORDS: agri-food products, export, import, trade
 • 24 Main problems of the Polish Food Industry – Jadwiga Drożdż, Roman Urban
  • The article presents the current problems of the food industry, which have significant influence on the conditions and results of economic activity. The mentioned problems include: slowndown of domestic demand, increasing market restrictions, expensive raw materials and price rations, being unfavorable for the producers, high variation and declining production dynamics, instability of the financial results and the slow processes of concentration. Food manufacturers face external constraints, which they have to adapt to, what requires continuous improvement of activities and increase of their effectiveness.
   KEY WORDS: food industry, instability of production dynamics, profit fluctuations, concentration processes
 • 32 Bio-Economy in the Agri-Food Sector – Eugeniusz K. Chyłek
  • Use of resources in the world of plants, animals and micro-organisms, with the support of biotechnology, genetics, chemistry, physics or science economics can provide both the consumer and the economy of the EU for the expected results. Development of research for the rational management of these resources in conjunction with the application of innovative solutions that improve the efficiency of its use creates a new area of activities under the name bio-economy. Bio-economy covers practically all sectors and related services that produce, process or use biological resources in any form. In addition, bio-economy provides strategic over-sectoral integrating form of actions, affecting economic development, and shall be entrolled in the presently dominating, interdisciplinary approach to the financing of research in the area of the bio-economy. The article discusses the determinants of development of agri-food sector within the frames of the bio-economy programme in Poland and indicates the directions of activity which should be undertaken as to improve the conditions for development in agriculture and food industry.
   KEY WORDS: bio-economy, biological resources, agri-food sector, sustainable development, science policy, innovation.
 • 40 The World Brand Rankings – Hanna Górska-Warsewicz
  • The aim of this study was to present the selected rankings of brand value based on valuation, performed by financial and mixed methods. Rankings of the main consulting and research agencies such as Interbrand, Millward Brown and Brand Finance were presented. For the purpose of this paper, the selection of brands of food, alcohol and non-alcohol beverages, retail trade as well as restaurant and coffee house networks were analyzed on the ground of analytical reports of „The Best Global Brands” by Interbrand, „BrandZ™ Top 100 Most Valuable Global Brands” by Millward Brown and „Brand Finance Global 500” by Brand Finance.
   KEY WORDS: brand, brand valuation, brand rankings

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 50 The Effect of Water Activity on Growth of Microorganisms – Krystyna Kowal
  • In the article, the water activity was defined. The effect of water activity on growth of bacteria, yeasts and molds was presented. Optimum and minimum water activity was determined. The possibility of microbial spoilage of food with differentiated water activity was described. The effect of the water activity on stability of foods was taken into consideration.
   KEY WORDS: water activity (aw), microorganisms, foods
 • 54 Cleaning and Disinfection of Reusable Packages – Sylwia Mierzejewska, Mariusz Wlazło
  • Reusable packages, widely used in the food indstry, require appropriate hygiene. This paper presents cleaning methods of reusable packaging, factors affecting the efficiency of the process and comparison of the costs of cleaning, depending on the method used. Choosing cleaning method should take into account the number of cleaning returnable packages, the price of cleaning equipment and economic aspects.
   KEY WORDS: returnable package, cleaning, disinfection, cleaning methods
 • 64 Methods of Detection and Determination of GMO. Part I Molecular Techniques – DNA Analysis – Marta Słowianek
  • Development of genetic engineering has led to the launch of GM foods, that means, food containing genetically modified organisms or food produced with their participation. The GMO introduction into diet and agriculture is arousing fears and controversies. Therefore, many countries, including the European Union, require mandatory labeling of GMO derived food. Consequently, a lot of methods for detection and quantification of GMO in the plant material and food products was developed. This paper focuses on methods for detection and quantification of GMO in food on the DNA level. The review describes techniques such as PCR, biosensors and microarrays with their advantages and drawbacks and specific examples of food products examined with their help.
   KEY WORDS: GMO, detection, DNA, PCR, biosensors, microarrays

LAW

 • 68 Nutrition Value Declaration as Information Important for Consumer – Alicja Walkiewicz, Hanna Kunachowicz
  • The new European Union regulation on the provision of food information to the consumers has to guarantee that the consumer is appropriately informed as regards the food he consumes, inter alia concerning the nutritional value of the food products. The label for the consumer is to be a tool enabling him to make an informed choice of food, in accordance with the principles of proper nutrition.
   KEY WORDS: labeling, regulation, consumer, nutrition value
 • 74 Flavourings – Drafts of the New Regulations – Jolanta Jarecka, Joanna Gajda–Wyrębek, Agnieszka Świtka, Katarzyna Kuźma
  • The European Commission is still working on the EU list of flavouring substances and the Union list of primary products for smoke flavourings intended to be used in food products. The drafts of the regulations establishing the mentioned above lists have been prepared. In the article, the most important points of the drafts of the regulations are described.
   KEY WORDS: flavourings, smoke flavourings, safety assessment, drafts of the new regulations
 • 78 Food Advertising – Legal Provisions Specific to the Industry – Aleksandra Kuc
  • Polish law does not provide for a single consolidated regulatory framework for food advertising. Thus, the above issue is covered by general legal acts regulating advertising irrespective of the kinds of products advertised, including in particular the act on combating unfair competition, as well as legal acts regulating advertising of food and specific food products. The basic rules for food advertising are covered by the law on the safety of food and nutrition. Advertising of products related to food industry are also regulated by the act on upbringing in sobriety and counteracting alcoholism, the act on health protection against consequences of use of tobacco and tobacco products and by the pharmaceutical law. While advertising of food as such is, as a general rule, allowed, advertising of certain products may be subject to conditions and far-reaching restrictions, such as in the case of infant formulae and dietary supplements. In other cases, such as in the case of tobacco and certain alcohol beverages, advertising is prohibited.
   KEY WORDS: law, advertising, dietary supplements, infant formulae, alcoholic beverages

LOGISTICS – PACKAGING

 • 84 Chosen Elements of Transport in Food Processing – Radosław Sutkowski
  • The aim of this study is to describe certain elements of transport in food processing enterprises. Food processing on a large scale involves the implementation of the intensified flow of streams of raw materials and finished products. In the article, a role of the internal transport in the implementation of processes of the flow of goods in the manufacturing company was described.
   KEY WORDS: transport of food products, food processing, conveyor, lifting equipment
 • 94 E-Commerce in Aspect of Supply, As Well – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Automatic identification systems through bar codes – ADC and Electronic Data Interchange – EDI are the effective e-commerce tools. At the beginning, companies which implemented the ADC and EDI worked better; they included also the producers of food, only during the stage of sale. Today, more and more of these systems are implemented also in stage of supply. They constitute also the basic elements of the model of integration processes in the area of supply – Upstream Integration Model (UIM), developed together in the framework of a global initiative to improve supply – Global Commerce Initiative (GCI).
   KEY WORDS: sourcing, data identification, barcodes, ADC systems, EDI systems, UIM model, GCI model
 • 98 New Idea to the Package

EVENTS

 • 102 Poland – Union – World
 • 104 Business Information (więcej…)

Spis treści 7/2012

wtorek, Lipiec 31st, 2012

PS-7_12-OKLAD-d

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw w Polsce – Bożena Nosecka
  • W ostatnich latach produkcja mrożonych warzyw w Polsce wyraźnie się stabilizuje. Istotny wzrost produkcji ma miejsce w latach stosunkowo wysokich zbiorów krajowych. Coraz większa konkurencja na rynku produktów świeżych i mniejszy popyt na rynkach zbytu decydują o tendencji spadkowej produkcji większości gatunków owoców mrożonych. Konsekwencją stabilizacji produkcji krajowej i konkurencji tańszych dostaw z krajów pozaeuropejskich jest zahamowanie – dynamicznego w pierwszych latach po akcesji do UE – wzrostu wielkości eksportu mrożonek owocowych i warzywnych. Wzrost cen eksportowych (przy dużych ich wahaniach w poszczególnych latach) powoduje jednak zwiększanie wartości eksportu tych produktów i dodatniego salda w obrotach handlu zagranicznego. Średnio w latach 2008/2009-2011/2012 saldo handlu zagranicznego mrożonymi owocami i warzywami było o 20% wyższe niż w czterech poprzednich sezonach Systematycznie rosną również ceny detaliczne mrożonych owoców i warzyw na rynku krajowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkcja, handel zagraniczny, ceny
 • 8 Drogie surowce hamują rozwój branży rybnej – Krzysztof Hryszko
  • Przetwórstwem ryb w Polsce zajmuje się obecnie ok. 300 firm, z czego 246 ma uprawnienia do handlu produktami na rynku unijnym. Wytwarzają one 6,6 mld zł przychodów, co stanowi nieco ponad 4% wartości przychodów osiąganych ze sprzedaży przez cały sektor rolno-spożywczy, i zatrudniają 19,6 tys. osób. Mimo stosunkowo niewielkiego znaczenia, branża ta jest przykładem jak rozwijać biznes oparty na niszowych produktach i ich sprzedaży na rynkach zagranicznych, przy ograniczonych możliwościach zbytu w kraju. Polskie przetwórnie rybne stały się w krótkim czasie jednymi z największych producentów i eksporterów w Unii Europejskiej przetworów ze śledzi oraz ryb wędzonych. Dużą przeszkodą w dalszym rozwoju okazały się jednak drogie surowce.
   SŁOWA KLUCZOWE: rybołówstwo, przetwórstwo ryb, handel zagraniczny, spożycie ryb
 • 14 Światowy rynek drobiu a globalna konkurencja – Grzegorz Dybowski
  • Rynek drobiu to najszybciejrozwijający się segment światowego rynku mięsnego. Jednak do obrotów międzynarodowych trafia tylko ok. 14% globalnej produkcji. Światowy eksport mięsa drobiowego jest zdominowany przez niewielką grupę krajów. Łączny wywóz trzech największych eksporterów: USA, Brazylii i UE, rośnie szybciej niż obroty światowe i stanowi już ponad 90% globalnego rynku. Łączny udział największych importerów: Rosji, Japonii, Arabii Saudyjskiej, UE, Meksyku i Chin, w światowym obrocie mięsem drobiowym wynosi niespełna 65% i ta proporcja zmniejsza się. Koncentracja eksportu i rozpraszanie się importu utrudnia konkurowanie na rynkach zbytu. Ponadto światowe obroty mięsem drobiowym rozwijają się wolniej niż globalny potencjał handlowy. Zmieniają się warunki globalnej konkurencji.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek drobiu, produkcja mięsa drobiowego, spożycie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 18 Zastosowanie czujników IR w detekcji czynników chłodniczych – Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Elżbieta Polak
  • W artykule przeprowadzono analizę detektorów stosowanych w systemach kontroli wycieków czynników chłodniczych. Wskazano optymalny detektor działający na zasadzie absorpcji promieniowania podczerwonego, który prawidłowo kontroluje stężenia freonów będących syntetycznymi czynnikami chłodniczymi. Omówiono działanie systemów kontroli wycieków z instalacji chłodniczych oraz problemy związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: syntetyczne czynniki chłodnicze, detektor IR, systemy kontroli wycieków czynników chłodniczych.
 • 27 Nielegalne czynniki chłodnicze w Polsce: przemyt R22 i fałszywy R134a – Michał Dobrzyński
 • 32 Pulsacyjne pole elektryczne (PEF) – zastosowanie w produkcji żywności projektowanej – Dorota Wirtowa-Rajchert
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i możliwości zastosowania pulsacyjnego pola elektrycznego do wytwarzania żywności o projektowanym składzie i właściwościach. Proces ten może znaleźć zastosowanie zarówno jako metoda utrwalania, jak i jako wspomagająca lub poprzedzająca tradycyjne operacje. Dzięki niemu istnieje możliwość wytwarzania produktów o zwiększonej zawartości związków prozdrowotnych oraz takich, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu właściwości sensorycznych produktów, np. barwy czy specyficznego smaku, oraz w produkcji żywności o dużej koncentracji funkcjonalnych składników, a więc także żywności projektowanej.
   SŁOWA KLUCZOWE: pulsacyjne pole elektryczne (PEF), żywność projektowana
 • 36 Konkurencyjne technologie na targach w Kolonii – Agnieszka Ognik

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 38 Transport zewnętrzny w przemyśle spożywczym – Radosław Sutkowski
  • W artykule zamieszczono informacje na temat wymagań prawnych, jakim muszą sprostać podmioty gospodarcze zajmujące się transportem zewnętrznym żywności. Omówiono techniczne środki (specjalistyczną infrastrukturę) niezbędne do podjęcia czynności transportowych w obrocie żywnością. Przedstawiono możliwości poprawienia organizacji czynności transportowych przez optymalizację zewnętrznego procesu transportowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: transport żywności, zaopatrzenie, dystrybucja, bezpieczeństwo żywności

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 41 Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności – Małgorzata Wiśniewska
  • Żywność i produkcja żywności to krytyczne sektory i przedmioty troski każdego kraju oraz każdej gospodarki, w skali lokalnej i globalnej. Dlatego są one uznawane za bardzo podatny cel ataku terrorystycznego. Żywność i łańcuch żywnościowy mogą być skażone celowo, intencyjnie, za pomocą różnych czynników – biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz radiologicznych. Celem artykułu jest zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia oraz istoty terroryzmu żywnościowego, rozpoznanie jego możliwych kategorii, a także pokazanie różnicy pomiędzy bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem żywnościowym oraz obroną (tarczą) żywności. Zwrócono uwagę, że skuteczny system obrony żywności powinien obejmować: ocenę podatności danego produktu i jego łańcucha na atak terrorystyczny, przygotowanie planów zarządzania ryzykiem, wdrożenie środków zapobiegawczych, strategii i technik wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń oraz działań szybkiego reagowania i zmniejszania szkód, opracowanie planów pozwalających na szybki powrót do stanu sprzed ataku.
   SŁOWA KLUCZOWE: terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo żywności, obrona żywności
 • 44Rabarbar – ciekawy surowiec dla przemysłu – Marta Mitek, Elżbieta Łysoniewska
  • W artykule scharakteryzowano rabarbar (Rheum rhaponticum L.): uprawę, wymagania, przetwarzanie. Skupiono się na jego składzie chemicznym, z uwzględnieniem substancji biologicznie aktywnych, składników mineralnych, kwasów organicznych (w tym kwasu szczawiowego i szczawianów) oraz błonnika. Jadalne ogonki liściowe rabarbaru opisano jako bogate źródło składników polifenolowych, takich jak antrachinony, stilbeny, flawonole i antocyjany, które wykazują pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. W tradycyjnej medycynie chińskiej rabarbar jest stosowany od tysiącleci. W Polsce po latach zapomnienia rabarbar ponownie staje się coraz popularniejszy. Wskazano też lecznicze zalety warzywa oraz możliwość jego przemysłowego wykorzystania.
   SŁOWA KLUCZOWE: rabarbar, skład chemiczny, wartość żywieniowa, przetwarzanie

WYDARZENIA

Contents 7/2012

wtorek, Lipiec 31st, 2012

Przemysł Spożywczy 7/2012ECONOMY

 • 2 Polish Frozen Fruit and Vegetables Market – Bożena Nosecka
  • Over the last few years the production of frozen vegetables in Poland has been stabilised. Considerable increase in production is linked to high domestic crops. Growing competition on the market of fresh products along with a weak demand led to a downward tendency in the production of majority of frozen fruits. As a result of the stabilisation in domestic production and competition from cheap products originating outside Europe, fast growing in the first years after the accession, exports of frozen fruits and vegetables have been recently hampered (in terms of volume). However, an increase in export prices overlapping with large price swings results in the rise of exports in terms of value, which is reflected in growing surplus of foreign trade. Over the period of 2008/2009-2011/2012 the surplus of foreign thread in frozen frits and vegetables was in average higher by 20% than previously. A regular growth is also observed in the retail prices of frozen fruits and vegetables.
   KEY WORDS: production, foreign trade, prices, consumption
 • 8 High Prices of Raw Materials Obstruct Development of Fish Sector – Krzysztof Hryszko
  • There are about 300 companies, dealing with fish processing in Poland, of which 246 are entitled to trade on the EU market. With the employment of 19.6 thousand of staff, the companies generate revenue of 6.6 million PLN which accounts for over 4% of total revenue generated by the entire agri-food sector. Despite relatively insignificant importance the fish-processing branch can be considered as an example how to develop business having limited possibilities of sale on the domestic market. In a short time, Polish fish processors have become one of the largest producers and exporters of hearing products and smoked fish in the EU. However, high prices of raw materials have proven to be a serious obstacle for further development.
   KEY WORDS: fishery, fish processing, foreign trade, fish consumption
 • 14 Word Market for Poultry in the Lights of Global Competitiveness – Grzegorz Dybowski
  • Poultry is the most rapidly developing part of the world meat market. However, only 14 percent of the total poultry production is traded internationally. The world market is being dominated by few countries. Total shipments from three biggest exporters: the U.S., Brazil and the EU increase faster than the global turnover making over 90 percent of the global market. The biggest importers: Russia, Japan, Saudi Arabia, The EU, Mexico and China account for less than 65 percent of the total trade in poultry meat. Their share has been declining constantly. Concentration in global exports and dispersion in imports make competition on the world outlets more difficult. What is more, the world turnover in poultry meat develops slower than the global foreign trade potential. The conditions for global competitiveness have been changing.
   KEY WORDS: poultry market, production of poultry meat, consumption

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 18 Application of IR Sensors in Detection of Refrigerants – Urszula Stęplewska, Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Elżbieta Polak
  • In this paper, an analysis of detectors used in the control systems of refrigerant leak was carried out. The best optimum detector, operating on the principle of IR absorption, was indicated. The mentioned sensor controls properly the concentration of synthetic refrigerants. The operation of the control systems of refrigeration leaks and the problems, connected with their exploitation were described.
   KEY WORDS: synthetic refrigerants, IR detector, the control systems of refrigerant leak
 • 27 Illegal Refrigerants in Poland: Smuggling R22 and False R134a – Michał Dobrzyński
 • 32 Pulsed Electric Field (PEF) – the Application in Production of Designed Food – Dorota Wirtowa-Rajchert
  • In the article, characteristics and possibilities of application of pulsed electric field for food production with designed content and properties were presented. The mentioned process may be applied as the preservation method as well as the method supporting or preceding the traditional processes. Thanks to the discussed process, there is a possibility to manufacture the products with increased content of health-promoting compounds and also these ones, which play a particular role in shaping products’ sensory properties, e.g. color or specific taste, and in production of food with a high concentration of functional components, i.e. also the designed food.
   KEY WORDS: pulsed electric field (PEF), designed food
 • 36 Competitive Technologies on the Fairs in Köln – Agnieszka Ognik

LOGISTICS – PACKAGING

 • 38 External Transport in Food Industry – Radosław Sutkowski
  • Food processing on a large scale involves the implementation of the intensified flow of streams of raw materials and finished products. The aim of this study is to describe certain elements of the food business logistics system. The study presents the law regulations concerning transport of food products. The possibilities of improving the efficiency of logistics processes in the subsystem procurement and distribution have been presented.
   KEY WORDS: transport of food products, food procurement, food distribution, food safety

FOOD-FEEDING

 • 41 Food Terrorism and Food Defense – Małgorzata Wiśniewska
  • Food and food production are the part of the critical area of concern in every country and in every economy, locally and globally. That is why it is recognized as a very vulnerable target of the terrorism attack. Food and food chain may be intentionally affected by different agents like biological, chemical, physical and radio-nuclear ones. The aim of the article is to define and to explain the definition and the phenomenon of food terrorism, to recognize all possible types of food terrorism in the modern world, as well as to describe the differences between food safety, food security and food defense. The article highlights that the successive food defense program has to include the following elements: food and food chain vulnerability assessment, preparation of plans of risk management, introduction of preventive and surveillance activities, detection measures and quick response procedures, decrease of losses as well as development of plants allowing quick recovery.
   KEY WORDS: food terrorism, food safety, food defense.
 • 44 Rhubarb – Interesting Plant for Industry – Marta Mitek, Elżbieta Łysoniewska
  • This paper describes rhubarb (Rheum rhaponticum L.): cultivars, requirements and processing. The attention was paid to bioactive substances, minerals, organic acids (including oxalic acid and oxalates) and dietary fiber. Edible petioles of rhubarb have been reported to be rich in polyphenol components, such as anthraquinones, stilbenes, flavonols and anthocyanins, which may have bioactive effects on human health. Rhubarb species have been used in traditional Chinese medicine for thousands years. In Poland, after many years of oblivion, the rhubarb climbs the top again. Therapeutic properties of this vegetable and the possibility of its industrial utilization are also discussed.
   KEY WORDS: rhubarb, chemical compounds, nutritional value, processing

EVENTS

Spis treści 6/2012

środa, Czerwiec 27th, 2012

Przemysł Spożywczy 6/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi – Anna Bugała
  • W 2011 r. dodatnie saldo obrotów przetworami owocowo-warzywnymi wzrosło o 21% w stosunku do 2010 r. i wyniosło 617 mln euro. O korzystnych wynikach handlu zagranicznego zadecydował wzrost cen w eksporcie przetworzonych owoców, zwłaszcza soków owocowych. Eksport przetworów owocowych był niższy niż w roku poprzednim, zwiększył się natomiast eksport większości przetworzonych warzyw (oprócz mrożonek). Import przetworów owocowo-warzywnych utrzymał się na poziomie 2010 r. Obniżył się import soków, mrożonek warzywnych, marynat i koncentratu pomidorowego, a wzrósł przywóz mrożonych owoców, suszy owocowych, dżemów i konserw warzywnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowo-warzywne, handel zagraniczny, eksport, import
 • 6 Soki, nektary i napoje – rynek z perspektywą rozwoju

PRAWO

 • 10 Oznakowanie soków, nektarów i napojów w świetle zmieniającego się prawa – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule przedstawiono wymagane informacje, które powinny znaleźć się na etykietach soków, nektarów i napojów oraz podobnych produktów należących do tej kategorii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Opisano również nadchodzące zmiany w znakowaniu, związane z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Przedstawiono szczegółowe wymagania prawne, które dotyczą tylko soków i nektarów. Zostały omówione dodatkowe niezbędne w oznakowaniu informacje w zależności od dodatku do produktu cukru i/lub substancji słodzących, kofeiny czy lukrecji. Ponadto zastały opisane nowe akty prawne powiązane z omawianą kategorią żywności. Podano również przekłady niewłaściwego oznakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: informacje na etykiecie, soki, nektary, napoje, niewłaściwe oznakowanie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 18 Co nowego na rynku soków, nektarów i napojów? – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawino aktualne zmiany w prawie europejskim i krajowym dotyczące jakości handlowej soków i nektarów. Opisano podstawowe wymagania dla soków, nektarów i napojów owocowych w zakresie minimalnej zawartości składnika owocowego (soku) w tych produktach. Omówiono polski rynek soków i nektarów na tle innych krajów. Dominującą część rynku stanowią soki i nektary klarowne (poza cytrusowymi), otrzymywane z zagęszczonych soków owocowych (FC). Przedstawiono perspektywy rozwoju branży sokowniczej w Polsce przez zwiększenie produkcji soków mętnych i przecierowych zarówno utrwalanych, jak i tzw. jednodniowych. Zwrócono uwagę na rodzime superowoce, które z powodzeniem mogą znacznie urozmaicić ofertę smakową i dietetyczną soków, nektarów i napojów owocowych. SŁOWA KLUCZOWE: soki, nektary, napoje, standardy jakościowe, technologie, superowoce
 • 25 Glikozydy stewiolowe – nowa substancja słodząca – Katarzyna Kuźma, Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Agnieszka Świtka
  • W listopadzie 2011 r. ukazało się rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 dopuszczające do stosowania w żywności nową substancję słodzącą – glikozydy stewiolowe. Rozporządzenie to stosuje się od 2 grudnia 2011 r. W artykule omówiono m.in. sposób otrzymywania glikozydów stewiolowych, ocenę bezpieczeństwa substancji przez EFSA, właściwości technologiczne i zastosowanie E 960 w żywności oraz znakowanie żywności z dodatkiem glikozydów stewiolowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: glikozydy stewiolowe, substancja słodząca, ocena bezpieczeństwa, znakowanie żywności
 • 32 Techniki pomiaru wypełnienia zbiorników – Marcin Iwaniuk, Dorota Nowak
  • W artykule przedstawiono przegląd technik pomiaru poziomu wypełnienia zbiorników ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Rozróżniono układy pomiarowe oraz sygnalizacyjne, a także przedstawiono podział czujników ze względu na ich umiejscowienie. Scharakteryzowano ogólną zasadę działania najczęściej spotykanych rozwiązań, w tym urządzeń do bezpośredniego pomiaru poziomu, czujników pływakowych i nurnikowych, sond mechanicznych, wag, czujników ciśnieniowych, sond pneumatycznych, pływakowych sygnalizatorów poziomu, sond pojemnościowych i konduktancyjnych, sygnalizatorów łopatkowych, wibracyjnych, ultradźwiękowych, optycznych, i termodyspersyjnych, czujników falowych (laserowych, ultradźwiękowych, radarowych, sond mikrofalowych z falowodem, czujników magnetostrykcyjnych i mierników izotopowych), a także układów wizyjnych. Zwrócono również uwagę na czynniki wpływające na decyzję potencjalnych użytkowników o zakupie urządzeń do pomiaru poziomu.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomiar poziomu, zbiornik, czujnik
 • 35 Modelowanie mikrobiologicznego bezpieczeństwa żywności – Anna Sylwia Tarczyńska, Jarosław Kowalik, Adriana Łobacz
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności ewoluuje wraz ze zmieniającą się gospodarką światową, a zapewnienie bezpieczeństwa żywności jest podstawowym obowiązkiem każdego uczestnika łańcucha żywnościowego. Najważniejszym celem podejmowanych działań jest ochrona zdrowia i życia człowieka. Aby zrealizować ten cel, należy połączyć systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności z celami zdrowia publicznego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu podejścia wykorzystującego analizę ryzyka. Działanie takich systemów wspiera mikrobiologia prognostyczna. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serze typu mozzarella oraz model pierwszorzędowy wg równania Baranyi i Robertsa. Przedstawiono także możliwości zastosowania prognozowania mikrobiologicznego w praktycznej realizacji działań związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, mikrobiologia prognostyczna

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 39 Prawne wymagania uczciwej reklamy – Piotr Zawadzki
  • Istnieje wiele prawnych definicji reklamy, a także wiele unormowań, które stawiają jej rozmaite wymagania zależne od sposobu prowadzenia lub przedmiotu działalności promocyjnej. Reklama legalna to przede wszystkim reklama uczciwa, a więc przekaz, który (m.in.) nie jest sprzeczny z przepisami prawa ani dobrymi obyczajami, nie wprowadza w błąd oraz nie sprawia wrażenia neutralnej informacji. Unormowania istotne dla branży spożywczej zawarto m.in. w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w ustawach dotyczących alkoholu i tytoniu, jak i w Prawie farmaceutycznym. W ocenie, czy w danym przypadku reklama może być uznana za nieuczciwą należy uwzględnić orzecznictwo sądowe oraz wypowiedzi organizacji branżowych. Naruszenie zasad uczciwości w reklamie może narazić na poważne konsekwencje cywilnoprawne, nie wyłączając odpowiedzialności odszkodowawczej, a także na sankcje karne oraz administracyjne.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo, reklama, nieuczciwa konkurencja, dobre obyczaje

WYDARZENIA

Contents 6/2012

środa, Czerwiec 27th, 2012

Przemysł Spożywczy 6/2012

ECONOMY

 • 2 Polish Foreign Trade of Fruit and Vegetable Products – Anna Bugała
  • The positive balance of trade in fruit and vegetable products in 2011 increased by 21% and totalled EUR 617 million. The increase reflected rising prices in export of fruit products, in particular, of fruit juices. The volume of fruit products’ exports declined while the export volume of vegetable products in most cases increased (except for frozen vegetables). Import of fruit and vegetable products remained on the level, observed in 2010. A decline in imports was reported in the case of juices, frozen vegetables, marinates and tomato concentrate which was decreased with the increase in imports of frozen fruits, dried fruits, jams and preserved vegetables.
   KEY WORDS: fruit and vegetable products, foreign trade, export, import
 • 6 Juices, Nectars and Drinks – Market with Perspective for Development

LAW

 • 10 Marking of Juices, Nectars and Drinks in the Light of Changing Law – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • In the article, the author presents the required information, which should be found on the labeling juices, nectars and beverages, and similar products belonging to this category, in accordance with the existing legal provisions. There are also described the coming changes in the labeling, related to the entry into force of the regulation on the provision of food information to consumers. The detailed legal requirements, which only relate to the juices and nectars have been discussed. The author presents the necessary additional in the label information depending on the appendix to the product of sugar and / or sweeteners, caffeine or liquorice. In addition, the new legal acts related to the food category have been described. The examples of improper labelling have been also presented.
   KEY WORDS: information on the label, juices, nectars, drinks, improper labeling

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 18 What’s New on the Market of Juices, Nectars and Beverages? – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • Current changes in the European and domestic regulations regarding trade quality of juices and nectars are presented. Basic requirements for juices, nectars and fruit soft drinks, regarding minimal fruit (juice) content in these products are described. Polish juice and nectar market as compared with its competitors is discussed. Predominant part of Polish juice market (except orange) consists of clarified juices and nectars reproduced from concentrate (FC). Perspectives for development of juice branch in Poland thanks to increased production of turbid and mash juices as well pasteurized (ambient) as not pasteurized (chilled) are presented. Domestic super fruits are discussed as means of significant diversification of taste and dietary offer of juices, nectars and fruit soft drinks.
   KEY WORDS: juices, nectars, beverages, quality standards, technology, superfruits
 • 25 Steviol Glycosides – a New Sweetener – Katarzyna Kuźma, Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Agnieszka Świtka
  • The Commission Regulation (EC) No 1131/2011 allowing the use of a new sweetener – steviol glycosides in food was published in November 2011. The mentioned regulation has been applied since the 2nd of December 2011. The method of steviol glycosides’ production, safety evaluation of this substance by EFSA, the technological properties and the conditions of use of E 960 in food as well as labelling of products containing steviol glycosides have been described in the article.
   KEY WORDS: steviol glycosides, sweetener, safety evaluation, labeling of foodstuffs
 • 32 Techniques of Tank Level Measurement – Marcin Iwaniuk, Dorota Nowak
  • In this paper, the review of techniques of the tank level measurement with particular emphasis on solutions applied in industry food production was shown. Systems for the continuous measurement and for the limit detection were differentiated and the classification of sensors based on its position was discussed. Principles of operation of the most common solutions were characterized, including: devices for the direct level measurement, float and displacer–driven sensors, plumb bobs, weight transducers, pressure sensors, bubblers, floating, capacitive and conductive switches, rotating paddles, vibrational, ultrasonic, optical and thermo-dispersive switches, wave-based sensors (laser, ultrasonic, microwave radar, time domain reflectometry, magnetostrictive and nuclear sensors) and vision systems. Attention was also drawn to the factors influencing the decision of potential users to purchase devices for level measurement.
   KEY WORDS: level measurement, tank, sensor
 • 35 Microbiological Food Safety Modeling – Anna Sylwia Tarczyńska, Jarosław Kowalik, Adriana Łobacz
  • Food safety management evolves in line with the global economy. Moreover, food safety assurance is a primary responsibility of each part of food chain. The most important aim is to protect health and human life. In order to implement this goal, food safety management system and public health system should be combined. It is possible thanks to risk analysis approach. Predictive microbiology is a supporting tool of this type of systems. The samples of the results of the studies on the increase of the number of Listeria monocytogenes cells in mozzarella cheese as well as a primary model by Baranyi and Roberts were also presented. It also describes the potential application of predictive microbiology in the practical actions for food safety assurance.
   KEY WORDS: food safety, predictive microbiology

FOOD-FEEDING

 • 39 Legal Requirements of Fair Advertising – Piotr Zawadzki
  • There are many legal definitions of advertising, as well as many regulations which lay down different requirements depending on how the promotional activity is conducted, as well as its subject. Legal advertising is primarily fair advertising, i.e. advertising which is not, inter alia, contrary to the provisions of law, or good market customs, which is neither misleading, nor creates the impression of neutral information. The regulations relevant for the food industry include, among others, the law on the safety of food and nutrition, the law on the quality of agricultural products, the laws relating to alcohol and tobacco, and the pharmaceutical law. In determining whether advertising may be regarded as unfair, the case-law of the courts, as well as the statements of the industry organizations should be taken into account. A violation of the principles of fair advertising may lead to severe consequences in civil law, including liability for damages. It may also expose an entity to criminal penalties and administrative measures.
   KEY WORDS: law, advertising, unfair competition, market customs

EVENTS

Spis treści 5/2012

środa, Czerwiec 27th, 2012

Przemysł Spożywczy 5/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

PRAWO

 • 2 Jak się poruszać w labiryncie nowych przepisów? Substancje dodatkowe do żywności – Joanna Gajda-Wyrębek, Agnieszka Świta, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • W Unii Europejskiej trwają prace nad zmianami przepisów w zakresie substancji dodatkowych do żywności. Obecnie, w okresie przejściowym, obowiązują zarówno przepisy krajowe, jak i niektóre przepisy unijne. W artykule omówiono wspólnotową listę substancji dodatkowych stanowiącą załącznik nr II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 oraz rozporządzenia Komisji wprowadzające zmiany do ww. listy. SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, unijna lista, zmiany przepisów
 • 7 Clean label – nowy kierunek w znakowaniu żywności – Joanna Olszak
  • Analiza etykiet środków spożywczych dostępnych na rynku europejskim wskazuje na wzrost zainteresowania hasłami odnoszącymi się do „naturalności” produktów. Szacuje się, że ponad 70% konsumentów jest zainteresowanych żywnością o „naturalnych” cechach, tj. zwłaszcza pozbawioną składników pochodzenia syntetycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, producenci modyfikują skład swoich produktów usuwając często dozwolone substancje dodatkowe lub zastępując je innymi składnikami żywności. W efekcie powstają tzw. clean label, czyli etykiety podkreślające prosty, bardziej „naturalny” skład produktu, np. przez stosowanie haseł: bez konserwantów, wyłącznie naturalne barwniki czy bez sztucznych dodatków. Czy są one jednak zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami? I jaka korzyść płynie dla konsumentów z rozwoju tego nowego kierunku w znakowaniu żywności? SŁOWA KLUCZOWE: etykieta, dodatki, barwniki, prawo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Źródło barwników w żywności – Milena Krępska, Joanna Królasik, Anna Szosland-Fałyszyn, Anna Stanisławska
  • Barwniki spożywcze są popularnymi dodatkami, często stosowanymi w postaci związków syntetycznych. W ostatnim czasie bardziej cenione i poszukiwane są jednak dodatki do żywności pochodzące z naturalnych źródeł. Ponieważ produkcja barwników pochodzenia naturalnego jest droga, a niektóre barwniki otrzymywane w wyniku syntezy chemicznej mogą niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumentów, przedmiotem zainteresowania naukowców stały się barwniki wytwarzane przez mikroorganizmy. Wiele gatunków drobnoustrojów wykazuje zdolność do syntezy związków barwnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy medycznym. SŁOWA KLUCZOWE: barwniki naturalne, barwniki syntetyczne, barwniki spożywcze, drobnoustroje
 • 18 Emulgowanie w przemyśle spożywczym – Elżbieta Dłużeska, Magdalena Maszewska
  • W artykule przedstawiono definicję, podział i krótką charakterystykę emulsji spożywczych oraz emulgatorów. Przedstawiono mechanizmy powstawania emulsji. Omówiono zasadę działania, zalety i wady młynków koloidalnych, homogenizatorów wysokociśnieniowych, ultradźwiękowych, membranowych oraz mikrofluidyzacji. Jedne metody homogenizacji pozwalają otrzymać emulsję bezpośrednio z oleju i fazy wodnej, inne polegają na redukcji wielkości kuleczek olejowych preemulsji. Ciecze o dużej lepkości można homogenizować w młynkach koloidalnych. Stosując mikrofluidyzację można otrzymać emulsje zawierające cząstki o bardziej wyrównanej wielkości niż te otrzymywane w homogenizatorach szczelinowych. Emulgowanie membranowe jest mniej energochłonne, wymaga mniej emulgatora i pozwala na otrzymanie emulsji o wąskim rozkładzie wielkości cząstek fazy zdyspergowanej w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
   SŁOWA KLUCZOWE: emulsja, emulgator, homogenizacja
 • 28 Filmy i powłoki skrobiowe do żywności – Ewelina Basiak, Sabina Galus, Andrzej Lenart
  • W związku z rosnącą liczbą ludności i zmniejszającymi się zasobami naturalnymi na świecie jednym z rozwiązań w opakowalnictwie żywności są jadalne i biodegradowalne filmy oraz powłoki wykonane ze skrobi. Dzięki dużej dostępności, relatywnie niskiej cenie, skrobia zajmuje jedną z głównych pozycji w wytwarzaniu opakowań biodegradowalnych do żywności. Ma ona atrakcyjne właściwości sensoryczne (brak smaku, zapachu), bardzo dobre właściwości fizyczne, tj. barierowość (niska przepuszczalność gazów, a po dodaniu składników hydrofobowych także i wody), optyczne (przezroczystość lub możliwość nadawania pożądanej barwy) i reologiczne. Filmy i powłoki skrobiowe są najczęściej wytwarzane techniką wylewania. Biopolimery skrobiowe mogą być stosowane praktycznie bez żadnych ograniczeń, a zainteresowanie nimi na rynkach światowych z roku na rok jest coraz większa. W artykule scharakteryzowano surowce skrobiowe, tworzenie jadalnych filmów i powłok oraz ich zastosowanie w przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: powłoki i filmy skrobiowe, opakowania do żywności, właściwości, barierowość
 • 33 Biotechnologia i nanotechnologia w produkcji żywności – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Biotechnologia w połączeniu z technikami nanotechnologii stwarza możliwość produkcji żywności o wysokiej wartości odżywczej i wzbogaconej w składniki działające prozdrowotnie. Obecnie produkty spożywcze mogą być modelowane zgodnie z zapotrzebowaniem konsumenta i przeznaczone dla określonej, specyficznej grupy odbiorców. Przedstawiony przegląd zawiera prezentację kategorii produktów wytwarzanych z wykorzystaniem metod z zakresu biotechnologii oraz szeroko pojętej nanotechnologii, przeznaczonych do tworzenia żywności funkcjonalnej. Poruszono również aspekty bezpieczeństwa tej nowoczesnej żywności i jej akceptacji przez konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: biotechnologia, nanotechnologia, żywność funkcjonalna, bezpieczeństwo
 • 38 Ocena tekstury żywności – wybrane metody mechaniczne – Katarzyna Szczepańska, Kamil Dolik
  • Tekstura żywności wpływa na postrzeganie atrakcyjności sensorycznej żywności oraz jej jakości. Coraz większe znaczenie sensorycznej analizy tekstury żywności doprowadziło do opracowania zasad profilowania tekstury żywności w zastosowaniu zarówno do metod badań sensorycznych, jak i instrumentalnych. W artykule przybliżono wybrane mechaniczne metody oceny tekstury żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: tekstura, jakość żywności, metody instrumentalne, test Warnera-Bratzlera, test Kramera, TPA

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 43 Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych – podejście konsumenta – Regina Wierzejska
  • Informacje żywieniowe na opakowaniach produktów spożywczych stanowią dla konsumentów cenne dane na temat właściwości odżywczych żywności. Właściwe wykorzystanie tych informacji przez konsumenta wymaga ich rozumienia i prawidłowej interpretacji w kontekście potrzeb żywieniowych organizmu. Nie bez znaczenia jest także to, czy można je łatwo dostrzec na opakowaniu. Opinie konsumentów na temat użyteczności informacji żywieniowych powinny motywować producentów do skuteczniejszego przekazu tych informacji. Korzystanie z nich podczas codziennych zakupów żywności może sprzyjać racjonalniejszej diecie, a zainteresowanie konsumentów wartością odżywczą produktów może stymulować rozwój produkcji żywności prozdrowotnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: etykiety żywności, informacje żywieniowe, wartość odżywcza, konsument

GOSPODARKA

 • 46 Rynek karmy dla zwierząt domowych – Jadwiga Drożdż
  • Rynek karmy dla zwierząt domowych w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie. W kolejnych latach będzie nadal należał do najdynamiczniej rozwijających się działów przemysłu spożywczego. Na rynku tych wyrobów rozwija się segment karm specjalistycznych, uwzględniających wiek, rasę, wielkość czy stan zdrowia zwierząt. Producenci wykorzystując takie nisze dążą do jeszcze większej specjalizacji i rozszerzenia asortymentu. Rynek karmy dla zwierząt w Polsce systematycznie rośnie, ale daleko nam do Francji i Niemiec, gdzie jest on 5-6 razy większy.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, produkcja karmy dla zwierząt domowych, sytuacja ekonomiczno-finansowa

WYDARZENIA

 • 49 Recykling opakowań kartonowych w ramach programu Rekarton w 2011 r.
 • 50 Informacje biznesowe
 • 52 Wołowina kulinarna QMP kontra wołowina o nieznanej jakości (więcej…)

Contents 5/2012

środa, Czerwiec 27th, 2012

Przemysł Spożywczy 5/2012

LAW

 • 2 How to Move in the Labyrinth of the New Regulations? Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Agnieszka Świta, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • In the European Union, the changes of food additives’ legislation are being introduced. Nowadays, in the transitional period, national regulations as well as some UE rules are in force. The community list of food additives, which makes the annex II to the Regulation (EC) no 1333/2008 and the amendments to the community list are described in the article.
   KEY WORDS: food additives, community list, changes of legislation
 • 7 Clean label – The New Trend in Food Labeling – Joanna Olszak
  • Analysis of the food labels available on the European market indicates a growing interest in slogans relating to naturalness of products. It is estimated that over 70% of consumers are interested in food with natural features, especially without synthetic ingredients. Nowadays, to meet consumers’ needs, the producers modify the composition of their products, removing permitted food additives or just replacing them with other food ingredients. The result is known as “clean label”, which is the label highlighting the simple, more natural composition of the product, e.g. by using passwords: no preservatives, only natural ingredients or no artificial food additives. Is this always consistent with current food low regulations? And what is more, what is the benefit for consumers from the development of this new trend in food labeling?
   KEY WORDS: label, food additives, colours, food law, food safety

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Sources of Dyes in Food – Milena Krępska, Joanna Królasik, Anna Szosland-Fałyszyn, Anna Stanisławska
  • Food dyes are popular additives, commonly used in a form of synthetic compounds. Recently, food additives derived from natural sources are more valuated and sought. In a situation where the production of natural dyes is not very profitable, and some synthetic dyes can affect the health of consumers, scientists have become interested in the pigments produced by microorganisms. Many species of microorganisms have the ability to synthesize pigments, which could be used in food, cosmetics and medicine.
   KEY WORDS: natural dyes, synthetic dyes, food dyes, microorganisms
 • 18 Emulsifying Processes in Food Industry – Elżbieta Dłużewska, Magdalena Maszewska
  • In this paper, the definition, division and characteristics both of the food emulsions and emulsifiers are presented in brief. The mechanisms of formation the emulsions are discussed. The advantages, shortcomings and functioning the colloid mills, high-pressure valve homogenizers, ultrasonic homogenizers, membrane homogenizers and micro-fluidization are also discussed. Some homogenizers can be used to convert separate oil and aqueous phases directly into an emulsion, whereas others can only be used to reduce the size of the droplets in a pre-existing emulsion. The colloid mills can be used to homogenize highly viscous fluids. Micro-fluidization produces more equalized particle size distribution than that of traditional valve homogenization. Compared to conventional turbulence methods, membrane emulsification is a low energy process that requires less surfactant and produces emulsions with a narrow size distribution range.
   KEY WORDS: emulsion, emulsifier, homogenization
 • 28 Starch Films and Coatings for Food – Ewelina Basiak, Sabina Galus, Andrzej Lenart
  • Nowadays, when the number of people is increasing and natural resources are decreasing, edible and/ or biodegradable films and coatings from starch have become one of the solutions in food packaging. Starch occupies a leading position in production of coatings and films because it has unique properties such as global availability, attractive price, biodegradability. Also, it has attractive sensory properties (tasteless, odorless), very good physical properties such as barrier properties (impermeable for gas, and after addition of hydrophobic component it is also a barrier to water), optical (translucent or possibility to be dyed) and rheological (consistency, viscosity). Films and coatings of starch are usually made by casting. Starch polymers could be used without any restriction and interest in this subject on global market every year has increased. In this article, starch raw materials, formation of edible films or coatings and their application in the food industry have been characterized.
   KEY WORDS: starch films and coatings, food packaging, properties, barrier capability
 • 33 Biotechnology and Nanotechnology in Food Production – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Biotechnology combined with techniques of nanotechnology gives an opportunity to produce food with a high nutritional value and fortified with health-promoting constituents. At present, a range of food products can be developed to meet demands of specific groups of consumers. The review presents categories of biotechnologically produced food and wide application of nanotechnology for functional food production. Some aspects of novel food safety and consumer acceptance are also discussed.
   KEY WORDS: biotechnology, nanotechnology, functional food, safety
 • 38 Food Texture Evaluation – Chosen Mechanical Methods – Katarzyna Szczepańska, Kamil Dolik
  • The texture of food is one of characteristics affecting the sensory perception of food appearance. It is a group of parameters which determine food quality. The increasing importance of sensory analysis of food texture has led to development of principles of food texture profiling, using both sensory test methods, as well as instrumental ones. The article presents the selected methods of instrumental analysis of food texture.
   KEY WORDS: texture, food quality, instrumental methods, Warner-Bratzler test, Kramer test, TPA

FOOD-FEEDING

 • 43 Nutritional Claims on Food Labels – Attitudes of Consumers – Regina Wierzejska
  • Nutritional claims on food labels are a source of data about nutritional value of products. Consumers must understand them and correctly interpret in order to use them in practice. Easiness to notice them on the package is also very important for the consumers. Opinion of the consumers about the usefulness of nutritional claims should motivate the producers for their more effective transmission of the discussed information. Employment of nutritional claims during the shopping can support the proper diet, however an interest of the consumers in the nutritional value of food can also stimulate the manufacture of the more healthier food.
   KEY WORDS: food labels, nutritional claims, nutritional value, consumer

ECONOMY

 • 46 Market of the Domestic Animal Feed – Jadwiga Drożdż
  • The market of the domestic animal feed in Poland has been developing very dynamically. In the consecutive years, it will be still belong to the most dynamically developing sectors of the food industry. On the market of these products, a section of specialist feeds, which take into account age, race, size or a condition of the animal health, is developing. When using such niches, the producers are striving at even greater specialization and the extension of the assortment. The market of the domestic animal feed in Poland systematically grows, but we stay far after France and Germany, where it is five- six times bigger.
   KEY WORDS: food industry, production of the domestic animal feed, economic-financial situation

EVENTS

 • 49 Recycling of Carton within the Framework of Programme Rekarton in 2011
 • 50 Business Information
 • 52 Culinary QMP Beef contra Unknown Quality Beef (więcej…)

Spis treści 4/2012

środa, Maj 2nd, 2012

Przemysł Spożywczy 4/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Ceny żywności w 2011 r. i przewidywane ich zmiany w 2012 r. – Krystyna Świetlik
  • W 2011 r. utrzymała się w Polsce, obserwowana od 2004 r., tendencja realnego drożenia żywności. W 2011 r., w porównaniu z 2010 r., ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły realnie o 1,1%, a w porównaniu z 2003 r. – o 8,4%. W ub. roku wzrosły ceny wszystkich podstawowych grup produktów spożywczych, z wyjątkiem warzyw i jaj. Przewiduje się, że w 2012 r. ceny żywności będą rosły nieco wolniej niż w roku poprzednim, z powodu mniejszego popytu wewnętrznego, mocniejszego złotego oraz słabszego wzrostu cen surowców rolniczych na rynkach światowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: inflacja, ceny żywności, ceny światowe
 • 8 Gazele Biznesu małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych stanowili 6,2% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm w XII edycji rankingu Gazele Biznesu 2011. Zakwalifikowały się do niego 233 przedsiębiorstwa zaliczane do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Byli oni reprezentantami wszystkich branż, z wyjątkiem cukrowniczej i spirytusowej. Najliczniej reprezentowana była produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja koncentratów spożywczych, mleka i jego przetworów oraz produkcja przetworów owocowo-warzywnych. W niektórych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet kilkakrotnie, a w wielu przypadkach utrzymali swoje wysokie pozycje z roku poprzedniego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, małe i średnie firmy spożywcze, ranking najbardziej dynamicznych firm

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Aktywność wody produktów mlecznych. Cz. II – Michał A. Olkowski, Antoni Pluta, Anna Berthold-Pluta, Jolanta Wiska
  • W artykule omówiono zagadnienia dotyczące wpływu aktywności wody na dojrzewanie i cechy serów, wytwarzanie kwasów organicznych przez bakterie mlekowe i ich rozwój w mleku fermentowanym oraz na zdolność do przeżycia i rozwoju pożytecznej i szkodliwej mikroflory w produktach mlecznych. Ponadto scharakteryzowano wpływ aktywności wody na zdolność katalityczną enzymów oraz opisano korelację pomiędzy ilością wytwarzanych przez bakterie mlekowe kwasów organicznych a aktywnością wody przy produkcji mlecznych napojów fermentowanych.
   SŁOWA KLUCZOWE: aktywność wody, mikroorganizmy, sery, mleko fermentowane
 • 18 Dezynfekcja w zakładach produkujących żywność. Problemy mikrobiologiczne – Anna Koziróg
  • Główne problemy dotyczące dezynfekcji w spożywczych zakładach produkcyjnych związane są przede wszystkim z opornością drobnoustrojów na substancje biobójcze i powstawaniem biofilmów. Przyczyną problemów mikrobiologicznych w zakładzie mogą być źle przeprowadzone procesy mycia i dezynfekcji, nieprawidłowo zaprojektowane powierzchnie urządzeń i maszyn, ze szczelinami, pęknięciami, zarysowaniami, za bardzo chropowate, na których bardzo łatwo gromadzą się mikroorganizmy. W artykule scharakteryzowano rodzaje i mechanizmy oporności, jakie mogą występować wśród drobnoustrojów, a także przedstawiono czynniki sprzyjające powstawaniu biofilmów o dużej oporności na biocydy. Zaprezentowano również najczęściej popełniane błędy w procesie dezynfekcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: biocydy, oporność drobnoustrojów, biofilmy
 • 25 Posadzki w zakładach przemysłu spożywczego – Sylwia Mierzejewska
  • W artykule zaprezentowano informacje dotyczące nowoczesnych posadzek stosowanych w zakładach przemysłu spożywczego oraz omówiono ich właściwości. Szczegółowo opisano posadzki antybakteryjne, do produkcji których wykorzystuje się jony srebra. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w procesie projektowania lub modernizacji zakładu znacznie ułatwia utrzymanie odpowiedniej czystości w zakładzie i pozwala na ograniczenie kosztów związanych z myciem i dezynfekcją pomieszczeń produkcyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, mycie posadzek, posadzki, posadzki antybakteryjne

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 30 Składniki mineralne mleka i jego przetworów – Dorota Zaręba, Emilia Trebnio, Małgorzata Ziarno
  • Zainteresowanie konsumentów żywnością funkcjonalną jest coraz większe, a mleko i produkty mleczne stanowią komplementarne źródło wielu pierwiastków niezbędnych dla zdrowia człowieka. Pod względem wartości odżywczej są one zaliczane do najbardziej uniwersalnych i pełnowartościowych produktów żywnościowych. Dostarczają wielu składników odżywczych, w tym pierwiastków oraz towarzyszących substancji sprzyjających ich biodostępności dla ludzkiego organizmu. Korzystny stosunek białek mleka, witamin, magnezu oraz wapnia w mleku i produktach mlecznych sprawia, że są one zbilansowanymi źródłami obu pierwiastków i trudno je zastąpić innymi produktami spożywczymi. Zwyczaj spożywania produktów mlecznych i picia mleka powinien być wpajany już w dzieciństwie, wtedy zmniejsza się lub eliminuje ryzyko wystąpienia osteoporozy w starszym wieku. Warto o tym pamiętać teraz, gdy obserwuje się w Polsce wzrostową tendencję konsumpcji mleka i większości przetworów mleczarskich.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, produkty mleczne, makroelementy, mikroelementy

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 36 Maszyny pakujące w przemyśle spożywczym. Wymagania bezpieczeństwa na rynku UE – Jerzy Stępień
  • Maszyny pakujące powinny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania tych wymagań do przepisów unijnych. Wszystkie te aspekty bezpieczeństwa zostały ujęte w pracach realizowanych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym przez Komitet Techniczny nr 162 ds. Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej. W ramach działalności normalizacyjnej KT nr 162, do zbioru Polskich Norm włączono normy opracowane przez CEN/TC 146 dotyczące bezpieczeństwa maszyn pakujących.
   SŁOWA KLUCZOWE: maszyny pakujące, bezpieczeństwo, wymagania, normy

PRAWO

 • 40 GMO w Unii Europejskiej. Regulacje prawne – Izabela Błaszkiewicz
  • W Unii Europejskiej regulacje prawne dotyczące genetycznie zmodyfikowanych organizmów powstały głównie z myślą o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa żywności. Unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składa się z wielu rozporządzeń i dyrektyw. Naczelną zasadą jest zakaz uwalniania do środowiska i użycia GMO. Zakaz może być zniesiony zezwoleniem dotyczącym uprawy GMO lub jego użycia w żywności lub paszy. Ocena ryzyka jest przeprowadzana przez EFSA, państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują zaś decyzje mające na celu zarządzanie ryzykiem związanym z GMO. Zarówno GMO, jak i produkty GMO podlegają zasadzie swobodnego przepływu towarów. Jednak państwa członkowskie mają istotne możliwości wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie. Na unijny pakiet legislacyjny dotyczący GMO składają się również przepisy dotyczące oznakowania, śledzenia, przemieszczania transgranicznego oraz ograniczonego użycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, UE, uwalnianie do środowiska, zezwolenie, oznakowanie

WYDARZENIA

Contents 4/2012

środa, Maj 2nd, 2012

Przemysł Spożywczy 4/2012ECONOMY

 • 2 Food Prices in 2011 and Changes Forecast for 2012 – Krystyna Świetlik
  • In 2011, the tendency of real increase in food prices in Poland, as observed since 2004, was continued. The real prices of food and non-alcoholic beverages grew by 1.1% in 2011 compared to 2010, and by 8.4% compared to 2003. Prices of all basic food groups, except vegetables and eggs, were increased during the last year. It is anticipated that food prices will be slightly more slowly increased in 2012 compared to the previous year, due to reduced internal demand, a stronger position of Polish zloty and a lower increase in prices of raw agricultural products on the world markets.
   KEY WORDS: inflation, food prices, world prices
 • 8 Gazelle of the Business Among Small and Medium-Sized Food Enterprises – Jadwiga Drożdż
  • Producers of food products, drinks and tobacco products constituted the 6.2% of the most dynamic small and medium-sized food enterprises in the 12th edition of the ranking Gazelle of Business 2011. It included 233 enterprises, ranked among the food industry companies. They were representatives of all industries (with the exception sugar and spirit). In large most Production and meat processing, production of food concentrates, manufacture of the milk and dairy products and production of fruit-vegetable preserves were most numerously represented groups. In some industries leaders of this ranking increased their sales even repeatedly, and in many cases, they maintained their position from the previous year.
   KEY WORDS: food industry, small and medium-sized food enterprises, ranking of the most dynamic companies

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Water Activity of Dairy Products. Part II – Michał A. Olkowski, Antoni Pluta, Anna Berthold-Pluta, Jolanta Wiska
  • The second part of this review discussed the impact of water activity on: ripening and characteristics of the cheese, production of organic acids by lactic acid bacteria and their growth in fermented milk, as well as on the viability and development of microorganisms (both beneficial and saprophytic) in the dairy products. However, it was described that during cheese ripening water activity decreases. Effect of water activity on the catalytic activity of enzymes has been explained, as well as the correlation between the amount of organic acids produced by bacteria and water activity in the production of yogurt has been described.
   KEYWORDS: water activity, microorganisms, cheeses, fermented milk
 • 18 Disinfection in Plants of Food Industry. Microbiological Problems – Anna Koziróg
  • The main problems of disinfection in the food manufacturing facilities are primarily associated with resistance of microorganisms to biocides and biofilms’ formation. The cause of microbiological problems in the plant may include poorly performed cleaning and disinfection processes, improperly designed surface containing cracks, clefts, scratches or too much roughness, which very easily settle microorganisms. This paper describes the types and mechanisms of resistance that can occur among microorganisms, as well as the factors favoring the formation of biofilms with a high resistance to biocides. Also, the most common mistakes in the process of disinfection were demonstrated.
   KEY WORDS: biocides, resistance of microorganisms, biofilms
 • 25 Floors in the Plants of Food Industry – Sylwia Mierzejewska
  • The article presents information about the modern flooring used in the food industry and discusses their properties. Describes in detail the anti-bacterial floor, to the manufacture of which the silver ions.Describes in detail the production of antibacterial flooring which uses silver ions. The use of modern solutions in the design and modernization of the plant much easier to maintain proper cleanliness in the plant and can reduce the costs associated with cleaning and disinfection of the production area.
   KEY WORDS: hygiene, floor washing, floor, floor antibacterial

FOOD-FEEDING

 • 30 Minerals in Milk and Dairy Products – Dorota Zaręba, Emilia Trebnio, Małgorzata Ziarno
  • The consumer’s interest in functional aspects of food becomes greater and greater; milk and dairy products constitute a complementary source of many elements essential for human health. In terms of nutritional value, they are found among the most versatile and nutritious foods. They supply of many nutrients, elements including, and the accompanying substances facilitating their bioavailability to human body. The preferred ratio of milk proteins, vitamins, magnesium and calcium in milk and dairy products makes them the balanced source of both elements. And it is difficult to replace them with other food products. The custom of eating milk and dairy products should be inculcated in childhood, then reduces or eliminates the risk of osteoporosis in old age. It is worth to mention about it now that upward trend in the consumption of milk and most milk products is observed in Poland.
   KEY WORDS: milk, dairy products, macroelements, microelements

LOGISTICS – PACKAGING

 • 36 Packing Machines in the Food Industry.Safety Requirements at the European Union Market – Jerzy Stępień
  • Packaging machines should meet the requirements concerning safety and health care. Inclusion of the Polish national economy in the European Union market has caused the necessity to adjust the mentioned requirements to the EU regulations. In the Polish Standardization Committee the topic of the packaging machinery and equipment is subordinated to the Technical Committee no. 162 Logistics, Bar Codes and Stock Management. Within the framework of its activities, standards on the safety of packaging machines have been implemented.
   KEY WORDS: packing machines, safety, requirements, standards

LAW

 • 40 GMO in European Union. Legal Regulations – Izabela Błaszkiewicz
  • Genetically modified organisms are regulated in the EU mainly in view of ensuring environmental protection and food and feed safety. The EU GM legislative package consists of several regulations and directives. The general rule is a prohibition on deliberate release and use of GMO unless specifically authorised. GM food and feed are subject to double safety approval which can be referred to as environmental approval and food approval. Risk assessment is carried out by EFSA, risk management measures are adopted by Members States and the European Commission. GMOs as such as well as GMO products are subject to free movement of goods. Nevertheless, Member States have the possibility to restrict the application of the principle. The EU GM package consists also of rules on labelling and traceability and is completed by provisions on tranboundary movements and contained use.
   KEY WORDS: GMO, EU, deliberate release into the environment, authorisation, labelling

EVENTS

Contents 3/2012

piątek, Marzec 23rd, 2012

Oklad-1-PS-3_2012dFOOD-FEEDING

 • 2 Traditional Meat Products of High Quality. Easter Table of the Poles – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Easter and Christmas holidays are the most important feasts in the Catholic Church. Both are spent with the family. The lavishly laid table includes mainly meat products, in particular hams, loins, sausages and pâtés. We may find also white sausage, rarely consumed in other periods of the year. The raw material used to produce such cured meat should be of the highest quality. Taking this into account, the consumers are looking for the cured meat produced according to traditional recipes.
   KEY WORDS: Easter, traditional meat products, hams, sausages

LAW

 •  Meat and Meat Products – the New Requirements for Labeling – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • In the paper, the author presents the new food law concerning labeling food, with particular regard to the meat and its products. Changes in requirements concerning the labels result from the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 15 October 2011 on the provision of food information to consumers (…). The most important change includes the obligation to include information on the nutritional value of the most products. This requirement will also concern meat products. Listed regulation introduces an obligation to include new wording next to the product name and indication of the country or place of origin, clarifies way of the presence of the allergens. In the article, there were also mentioned the new provisions concerning the list of additives and marking the production batch code. There have been presented the requirements as to the non-pre-packed food labelling and the work on revising the national law concerning the labelling of foodstuffs.
   KEY WORDS: labeling, new food law, meat, meat products

ECONOMY

 • 12 Polish Meat Industry – the State and the Problems – Roman Urban
  • The production and the domestic demand on the meat for a few years have been quite stable, but their structure is changing. Production and export of poultry meat, more slowly of beef, is quickly developing but production of the pork is found in a deep crisis. High import of the pork and its processing results in the loss of the self-sufficiency of the sector. In the production of pork, high prices of fodders and a still fragmented structure of the pig producers, blocking the effectiveness of the progress in their management are the reasons for the crisis. Higher and higher prices paid to the producers of the livestock have caused lowering of the profitability of processing and the level of investing; they may also limit the domestic demand and the competitiveness of our producers on the world markets.
   KEY WORDS: meat sector, domestic demand, foreign trade,
   effectiveness of the production, crisis of the breeding of pigs
 • 18 The Cheese and Curd Market in Poland – Piotr Szajner
  • Cheeses in Poland are a very dynamic and important segment of the domestic dairy industry, what is confirmed by growing production, domestic demand and foreign trade flow. The cheeses are presently occupying the main position in the structure of domestic sales and exports contributing to the improvement of the balance of foreign trade in dairy products. In the long run cheese consumption in Poland increases, but it is still found much below the level reported in Germany. The main problem of Polish cheese industry is a lack of cheese types that would be considered by foreign customers as being produced in certain specified regions of Poland. This leads to certain problems connected with marketing as well as it makes difficult achieving high export prices.
   KEY WORDS: cheese, ripening cheese, curd (fresh white cheese), consumption, production, foreign trade
 • 26 The Ranking of the Brand Value – Hanna Górska-Warsewicz

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 31 Water Activity of Dairy Products. Part I – Michał A. Olkowski, Antoni Pluta, Anna Berthold-Pluta, Jolanta Wiska
  • This work presents a literature review pertinent to the effects of water activity (aw) on the course of biological processes, as well as chemical and physical changes in the selected dairy products. In the first part of this manuscript the fundamentals and definitions of the water activity as well as dairy products were discussed and characterized as well as classified in terms of value for the mentioned parameter. A special attention was paid to several key aspects of practical importance for dairy product quality and hygiene. The topics elaborated in detail include the effects of aw on: micro-organisms’ heat-resistance, lipid oxidation reactions and non-enzymatic browning in milk powder. There was also characterized the glass transition process, which resulted in the acceleration of amorphous lactose crystallization, as well as the effect of this change on the deterioration of milk powder quality.
   KEY WORDS: whey proteins, functional properties, application, food industry
 • 35 Whey Proteins – Functional Properties and Application – Anna Brodziak, Jolanta Król, Zygmunt Litwińczuk
  • In this article, the characteristics of functional properties of whey proteins, i.e. all properties, except the nutritional ones, which have an impact on their application, is presented. The water holding properties, including forming a gel, and surface activity (foaming and emulsifying) are reported. They enable more efficient use of whey proteins on a large scale, especially in food production and human nutrition. Most often these proteins are components of dairy and meat products, confectionery, snacks, breads, soups, mayonnaise, dips and sauces, and even soft drinks or edible coatings. They are also widely used in cosmetic and pharmaceutical industries.
   KEY WORDS: whey proteins, functional properties, application, food industry
 • 38 CRISPR/Cas – a Natural Bacteriophage Defense system in LAB – Michał Plech, Piotr Kołakowski
  • CRISPR/Cas is a natural and widely occurring bacteriophage defense system in bacteria. It was recognized in 2007 in Lactic Acid Bacteria (LAB). The article describes the structure of CRISPR/Cas defense system and mechanism of decomposition of the injected phage DNA into the bacterial cell. The phenomenon which prevents the multiplication and release of successive phage generations into the environment is explained in details. The article presents also an application of CRISPR/Cas system for construction of new variant of LAB strains with differentiated resistance to phage infections. Controlled modification of phage resistance of LAB strains with CRISPR/Cas method for food industry is not considered as a genetic modification method within the meaning of the existing rules in this area.
   KEY WORDS: CRISPR/Cas, bacteriophages, lactic acid bacteria, fermented dairy products

SCIENCE

 • 42 Quality of Frankfurters Offered for Retail Sales – Krystyna Palka, Ewelina Węgierska, Agata Niwecka
  • The objective of this study was to compare some selected quality attributes of 3 frankfurters (X, Y, and Z) manufactured by Polish producers. The frankfurters X and Y were characterized by a similar chemical composition. In frankfurters Z, the lowest water and the highest fat contents as well as considerably lower saccharides’ content were found. The values of TPA parameters: hardness and chewingness were the highest in sausages Z, and the lowest in sausages X, whereas the resilience values of products Y were lower than X and Z. The values of shear force of frankfurters X and Y were almost two times lower in comparison with Z. The sensory quality of sausages was very good (X and Y), and good (Z). The product Z obtained lower notes for the intensity and desirability of smell and taste. All the sausages, as being assessed in relation to sensory qualities after heating to internal temperature 60oC, obtained higher notes in comparison with the notes at 20 oC.
   KEY WORDS: frankfurters, chemical composition, sensory quality, texture

EVENTS

 • 45 Modern Minidairy at University of Warmia and Mazury
 • 46 Conferences – Business Information (więcej…)

Spis treści 3/2012

piątek, Marzec 23rd, 2012

Oklad-1-PS-3_2012d

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Tradycyjne wyroby mięsne wysokiej jakości. Wielkanocny stół Polaków – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Święta Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia to najważniejsze święta w kalendarzu Kościoła katolickiego. Jedne i drugie spędzane są w gronie najbliższych, przy świątecznym stole. Na suto zastawionych stołach dominują produkty mięsne, głównie szynki, polędwice, kiełbasy oraz pasztety. Pojawia się również biała kiełbasa, rzadko spożywana w innych okresach roku. Surowce do produkcji tych wędlin powinny być najwyższej jakości. Mając to na uwadze, w tym czasie wielu z nas poszukuje wędlin wytwarzanych tradycyjnymi metodami wg staropolskich receptur i – jeżeli jest to wymagane – wędzonych w naturalnym drzewnym dymie.
   SŁOWA KLUCZOWE: Wielkanoc, tradycyjne wyroby mięsne, szynki, kiełbasy

PRAWO

 • 8 Mięso i przetwory – nowe wymagania w znakowaniu – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W artykule przedstawiono nowe przepisy dotyczące znakowania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa i jego przetworów. Zmiany w wymaganiach dotyczących etykiet wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z Rady (UE) nr 1169/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…). Najważniejszą zmianą jest obowiązek zamieszczania informacji o wartości odżywczej na większości produktach spożywczych. Wymaganie to będzie dotyczyło także przetworów mięsnych. Wymienione rozporządzenie wprowadza obowiązek zamieszczania nowych sformułowań obok nazwy produktu oraz wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia, doprecyzowuje sposób przestawiania informacji na temat składników alergennych. W artykule wspomniano również o nowych przepisach dotyczących wykazu substancji dodatkowych, znakowania kodem partii produkcyjnej. Przedstawiono wymagania co do znakowania żywności nieopakowanej oraz prace nad zmianą krajowych przepisów dotyczących znakowania środków spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie, nowe przepisy, mięso, przetwory mięsne

GOSPODARKA

 • 12 Polska gospodarka mięsna – stan i problemy – Roman Urban
  • Produkcja i popyt krajowy na mięso od kilku lat są dość stabilne, ale zmienia się ich struktura. Szybko rozwija się produkcja i eksport mięsa drobiowego, wolniej wołowego, ale w sytuacji kryzysowej znajduje się produkcja wieprzowiny. Duży import wieprzowiny i przerób tego mięsa, skutkuje utratą samowystarczalności sektora. Przyczyną kryzysu w produkcji wieprzowiny są wysokie ceny pasz i wciąż rozdrobniona struktura producentów trzody, blokująca wzrost efektywności jej chowu. Coraz wyższe ceny płacone producentom żywca spowodowały obniżenie rentowności przetwórstwa i poziomu inwestowania, mogą także ograniczać popyt krajowy i konkurencyjność naszych producentów na rynku światowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: sektor mięsny, popyt krajowy, handel zagraniczny, efektywność produkcji, kryzys chowu trzody
 • 18 Rynek serów i twarogów w Polsce – Piotr Szajner
  • Sery są w Polsce segmentem rynku o wysokiej dynamice rozwoju i dużym znaczeniu dla branży. Wskazuje na to coraz większa ich produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. Sery są obecnie główną pozycją w strukturze produkcji sprzedanej i eksporcie oraz przyczyniają się do poprawy salda handlu zagranicznego w mleczarstwie. Spożycie serów w Polsce wzrasta, ale jest wciąż znacznie niższe niż w Niemczech. Możliwości wzrostu konsumpcji wskazują na znaczny potencjał rozwoju rynku wewnętrznego. Problemem polskiego serowarstwa jest brak gatunków serów, które na rynku zewnętrznym byłyby kojarzone z konkretnymi regionami Polski. Powoduje to pewne utrudnienia w promocji oraz utrudnia uzyskiwanie wyższych cen w eksporcie.
   SŁOWA KLUCZOWE: sery, sery dojrzewające, twarogi, konsumpcja, produkcja, handel zagraniczny
 • 26 Ranking wartości marek – Hanna Górska-Warsewicz

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 31 Aktywność wody produktów mlecznych. Cz. I – Michał A. Olkowski, Antoni Pluta, Anna Berthold-Pluta, Jolanta Wiska
  • Niniejszy artykuł dotyczy wpływu aktywności wody (aw) na procesy biologiczne oraz przemiany chemiczne i fizyczne w wybranych produktach mlecznych. W części I artykułu omówiono podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące aktywności wody, a także scharakteryzowano i podzielono produkty mleczne pod względem wartości tego parametru. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty jakości i higieny produktów w powiązaniu z aktywnością wody (aw). Przedstawiono wpływ aktywności wody na ciepłooporność mikroorganizmów, reakcje oksydacji tłuszczów i nieenzymatycznego brunatnienienia w proszku mlecznym. Opisano także przemianę szklistą, w wyniku której przyspieszona jest krystalizacja amorficznej laktozy oraz jej wpływu na pogorszenie jakości mleka w proszku.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty mleczne, aktywność wody, przemiana szklista, mleko w proszku
 • 35 Białka serwatkowe – właściwości funkcjonalne i zastosowanie – Anna Brodziak, Jolanta Król, Zygmunt Litwińczuk
  • W artykule przedstawiono charakterystykę właściwości funkcjonalnych białek serwatkowych, czyli wszystkich właściwości z wyjątkiem odżywczych, które wykazują wpływ na sposób użytkowania tych białek. Omówiono właściwości hydratacyjne, w tym żelujące, oraz powierzchniowe (pianotwórcze i emulgujące). Dzięki tym właściwościom jest możliwe coraz większe zastosowanie białek serwatkowych na szeroką skalę, a zwłaszcza w produkcji żywności i w żywieniu człowieka. Najczęściej białka te są składnikami produktów mlecznych i mięsnych, wyrobów cukierniczych, przekąsek, pieczywa, zup w proszku, majonezów, dipów i sosów, a nawet napojów orzeźwiających czy jadalnych powłok. Mają również szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: białka serwatkowe, właściwości funkcjonalne, zastosowanie, przemysł spożywczy
 • 38 CRISPR/Cas – naturalny mechanizm obrony LAB przed fagami – Michał Plech, Piotr Kołakowski
  • CRISPR/Cas jest naturalnym, powszechnie występującym mechanizmem obrony bakterii przed infekcjami fagowymi, rozpoznanym u bakterii fermentacji mlekowej (LAB) w 2007 r. Artykuł omawia strukturę systemu CRISPR/Cas i specyfikę jego działania, polegającą na degradacji wprowadzonego do komórki bakteryjnej DNA faga. System zapobiega namnażaniu i uwalnianiu kolejnych generacji fagów do środowiska. Omówiono również sposób wykorzystania mechanizmu CRISPR/Cas do uzyskiwania przemysłowych wariantów szczepów LAB o zróżnicowanej oporności fagowej. Sterowana modyfikacja oporności fagowej metodami CRISPR/Cas bakterii kwasu mlekowych na potrzeby przemysłu spożywczego nie ma charakteru modyfikacji genetycznej w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.
   SLOWA KLUCZOWE: CRISPR/Cas, bakteriofagi, bakterie kwasu mlekowego, fermentowane produkty mleczne

NAUKA

 • 42 Jakość parówek dostępnych w sprzedaży detalicznej – Krystyna Palka, Ewelina Węgierska, Agata Niwecka
  • Określono i porównano jakość parówek wieprzowych oznaczonych umownie jako X, Y i Z, wyprodukowanych przez trzech polskich producentów i sprzedawanych w dużych sieciach handlowych. Parówki X i Y charakteryzowały się porównywalnym składem chemicznym, natomiast parówki Z zawierały więcej tłuszczu, mniej wody i kolagenu oraz znacznie mniej sacharydów. Wartości parametrów profilu tekstury twardości i żujności były największe dla parówek Z, a najmniejsze dla X, natomiast odbojność produktu Y była mniejsza w porównaniu z X i Z. Siła cięcia parówek X i Y była prawie dwukrotnie mniejsza niż parówek Z. Jakość sensoryczna parówek X i Y była na poziomie bardzo dobrym, a parówek Z – na poziomie dobrym ze względu na niższe oceny natężenia i pożądalności zapachu i smakowitości. Wszystkie parówki analizowane sensorycznie na gorąco (w temp. 60oC) uzyskały wyższe oceny niż na zimno (w temp.20oC).
   SŁOWA KLUCZOWE: parówki, skład chemiczny, jakość sensoryczna, tekstura

WYDARZENIA

 • 45 Nowoczesna minimleczarnia na Warmińsko-Mazuskim Uniwersytecie
 • 46 Konferencje – informacje biznesowe (więcej…)

Contents 2/2012

piątek, Marzec 23rd, 2012

Przemysł Spożywczy 2/2012ECONOMY

 • 2 Food Self-Sufficiency of Poland – Iwona Szczepaniak
  • In conditions of the economic globalization the food self-sufficiency of the country is understood as the ability of the total economy, i.e. of agriculture, food industry, as well as of other sectors (including trade) to cover the domestic demand on the food. Analysis of the self-sufficiency of food in Poland on the level of the entire agri-food sector and its individual sectors is the evidence that Poland is self-sufficient in food, and Polish food producers are competitive on the international market. We are self-sufficient, first of all, in basic branches of Polish agri-food sector, i.e. meat, dairy, cereal, sugar and confectionery, fruit-vegetable and tobacco. In the past decade, our self-sufficiency in the production of the mentioned sectors increased, while in remaining sections, it was reduced. The discussed changes are the evidence of the growing specialization of the production of foodstuffs both in Poland, and over the world.
   KEY WORDS: food self-sufficiency, foreign trade, agri-food products

LAW

 • 6 The New Microbiological Criteria for Foodstuffs – Halina Ścieżyńska, Elżbieta Maćkiw, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • Until the accession of Poland to the European Union, different microbiological criteria caused many problems in assessing food quality during official control. Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs consolidates, at the community level, the microbiological criteria for foodstuffs. The Regulation contains two types of criteria: food safety and process hygiene criteria. The European Commission has introduced the following amendments to the mentioned regulation: Commission Regulation (EC) No 1441/2007 of 5 December 2007, No 365/2010 of 28 April 2010 and No 1086/2011 of 27 October 2011.
   KEY WORDS: microbiological criteria, foodstuff, microbiological contamination, pathogenic microorganisms

FOOD-FEEDING

 • 10 Will the Maximum Levels of Arsenic in Food Be Introduced? – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Jacek Postupolski
  • The article presents the data from Polish national monitoring studies (2004-2008) and data from other European Union countries concerning presently reported arsenic contamination of foodstuffs; health hazards in the light of recent European Food Safety Authority (EFSA 2009) and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA 2010) opinions were discussed. Current European Union legislation does not contain maximum permissible levels of the discussed element in foodstuffs. This results from insufficient analytical speciation data, not just for total arsenic content but also for more toxic inorganic arsenic compounds. It is important to establish limits for inorganic arsenic content, primarily in rice and processed rice products, especially in baby foods, and to reduce dietary exposure to inorganic arsenic.
   KEY WORDS: total arsenic, inorganic arsenic, food, dietary intake, risk assessment, RASFF

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 INNOPENA® for Increase Innovative Ability of Food Processing Industry in Wielkopolska – Romuald I. Zalewski
  • Innovative activity of food processing industry in Wielkopolska has been reported in the period 2008-2010 by 80 enterprises out of 701 ones, who submitted PNT-02 questionnaire. Most frequent types of innovations are: product, process, managerial and marketing. Most innovative branches are: production of cooking oil, diary, crops/starch and fruit/ vegetables Product innovations moderately influence the quantity and quality of production as well as new markets. The lack of co-operation and information exchange for fostering innovations between entreprises of similar production (horizontal) or along value chain (vertical) and between industry and Universities, R&D sector has been observed. This barrier hinder diffusion of innovations. In the paper main basis of INNOPENA® platform has been presented. This platform supported by open innovation concept could be used to increase the flow of science achievements into practice.
   KEY WORDS: innovativeness of enterprise food industry, sources of innovation, form PNT-02
 • 20 Hygiene and Safety in Food Production – Anna Kozioróg
  • The indispensable condition for running of food manufacturing plant of the highest quality is to ensure the proper standards of hygiene and safety. The main sources causing microbiological contamination in the specific technological line include: raw materials, semi-products, water, air, staff, and parts of technical equipment located in the production hall. Cleaning and disinfection processes are important stages in maintaining appropriate hygiene standards of the food industry. Following these processes is not sufficient. Also, the knowledge of effectiveness of the methods and disinfectants is required to introduce verification procedures.
   KEY WORDS: hygiene, food safety, microbiological contamination, disinfection
 • 28 Fast Methods for Assessment of Hygienic State of Production Surfaces – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • Fast, alternative hygiene monitoring methods detect not only microbial contamination but also food residues on product contact surfaces. These methods do not necessarily replace the reference methods but provide an additional information in a timely manor to supplement food safety programs by facilitating immediate corrective action, optimising manufacturing processes whilst providing a product quality. The introduction of rapid methods for hygiene monitoring depends on the simplicity of the procedures, skills, costs and applicability in the specific production conditions. The paper describes new methods and tests for hygiene monitoring, both instrumental techniques and simple „visible colour tests” that are applicable to all food processors. However, it should be emphasized, that alternative analytical methods require validation in relation to reference methods.
   KEY WORDS: hygiene, monitoring, reference methods, alternative methods
 • 34 Integration of Food Quality and Food Safety Management Systems – Waldemar Dzwola
  • In the article, there are presented some fundamentals of integration process of food quality and food safety management systems in agri-food sector. The main determinants and benefits of integrated systems are pointed out. The examples of inputs as well as outputs of management systems integration are described. In the paper, series and parallel methods of integration are also characterized. In addition, several basic modules of integration of food quality management systems (QMS, FSMS) and management systems (QMS, FSMS, EMS, OHSAS) are shown. The publication includes a short description of PAS99: 2006 specification and its requirements are referred to Deming cycle (PDCA). In this context, there are pointed out some system areas common for all integrated management systems. Some problems in auditing of integrated systems which are caused by a wide range of topics within integrated systems have been indicated. The process approach during creation of integrated system in which internal auditors examine processes instead of individual components of integrated system can be a significant facilitation in the discussed area.
   KEY WORDS: integration of management systems, food safety, parallel integration, series integration
 • 38 Development of New Health-Promoting Foodstuffs. Part II – Janusz Czapski
  • Important parameters from the point of view of marketing and sales include food safety and health claims made on food. New regulations concerning health claims in the European Union, require that manufacturers have demonstrated the positive impact of the food consumption on health. Effective communication with consumers is crucial for success. New products often fail because they don’t meet consumer expectations or are poorly marketed. The article presents also certain technological problems in the production of health-promoting food. Considerable difficulties with the addition of bioactive components are connected with such their properties as e.g. poor solubility, bitter taste or interactions with product ingredients.
   KEY WORDS: design food, pro health food, new products

LOGISTIC – PACKAGING

 • 44 New Trends of Packaging Production – Hanna Żakowska
  • Development of knowledge in the field of natural environment protection, gradual depletion of global supply of fossil fuel, being a raw material used in production of traditional plastics, and the requirement to limit the emissions of greenhouse gases have influenced the scientific community to search for alternative material sources. One of the directions, developed by scientists is focused on materials from renewable resources. The discussed materials are produced from plant based sources and are characterised by beneficial trace carbon levels. This is due to the fact that plant organisms contain chlorophyll which absorbs CO2 from air, being necessary in the photosynthesis process, and they emit oxygen. This phenomenon results in decrease of CO2 amount in the air and, in a certain sense, it limits the global warming effect.
   KEY WORDS: packaging, emissions of greenhouse gases, renewable resources

EVENTS

Spis treści 2/2012

wtorek, Luty 28th, 2012

Przemysł Spożywczy 2/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Samowystarczalność żywnościowa Polski – Iwona Szczepaniak
  • W warunkach globalizacji gospodarczej samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki – a więc zarówno rolnictwa, przemysłu spożywczego, jak i innych sektorów (w tym handlu) – do pokrycia krajowego popytu na żywność. Analiza samowystarczalności żywnościowej Polski na poziomie całego sektora rolno-spożywczego oraz poszczególnych jego działów świadczy o tym, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo, a polscy producenci żywności są konkurencyjni na rynku międzynarodowym. Jesteśmy samowystarczalni przede wszystkim w działach podstawowych dla polskiego sektora rolno-spożywczego, tj. mięsnym, mleczarskim, zbożowym, cukrowniczym i cukierniczym, owocowo-warzywnym i tytoniowym. W minionej dekadzie samowystarczalność Polski w zakresie produkcji tych działów zwiększyła się, podczas gdy w pozostałych działach zmniejszyła się. Zmiany te świadczą o rosnącej specjalizacji produkcji żywności zarówno w Polsce, jak i na świecie.
   SŁOWA KLUCZOWE: samowystarczalność żywnościowa, handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze

PRAWO

 • 6 Nowe kryteria mikrobiologiczne dla żywności – Halina Ścieżyńska, Elżbieta Maćkiw, Łukasz Mąka, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • Do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, niejednolite kryteria mikrobiologiczne powodowały problemy podczas urzędowej kontroli żywności. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z 15 listopada 2005 r. ujednolica kryteria mikrobiologiczne dotyczące środków spożywczych na poziomie unijnym. Rozporządzenie to zawiera dwa rodzaje kryteriów: kryteria bezpieczeństwa środków spożywczych oraz kryteria higieny procesu. Komisja Europejska wprowadziła zmiany do ww. rozporządzenia: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z 5 grudnia 2007 r., nr 365/2010 z 28 kwietnia 2010 r. oraz nr 1086/2011 z 27 października 2011 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: kryteria mikrobiologiczne, żywność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mikroorganizmy chorobotwórcze

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 10 Czy zostaną wprowadzone dopuszczalne poziomy arsenu w żywności – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Jacek Postupolski
  • Przedstawiono i porównano dane pochodzące z monitoringu polskiego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych arsenem. Omówiono zagrożenie dla zdrowia w świetle ostatnich opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z 2009 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych (JECFA) z 2010 r. Obecnie w ustawodawstwie Unii Europejskiej brak określenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów tego pierwiastka w środkach spożywczych. Główną przyczyną jest brak dostatecznej liczby wyników badań podających – oprócz całkowitej zawartości arsenu – również zanieczyszczenie nieorganicznymi, bardziej toksycznymi związkami tego pierwiastka. Celowe jest wprowadzenie limitów arsenu nieorganicznego, przede wszystkim w ryżu i produktach, przeznaczonych zwłaszcza dla niemowląt i małych dzieci oraz obniżenie pobrania arsenu nieorganicznego z żywnością.
   SŁOWA KLUCZOWE: arsen ogólny, arsen nieorganiczny, żywność, pobranie z dietą, ocena ryzyka, RASFF

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Platforma INNOPENA® dla wzrostu innowacyjności przetwórstwa żywności w Wielkopolsce – Romuald I. Zalewski
  • Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przetwarzających żywność w Wielkopolsce była w okresie 2008-2010 wykazana tylko przez 80 podmiotów, ze 701 firm, które złożyły sprawozdania PNT-02. Przedsiębiorstwa stosowały innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Najbardziej innowacyjne branże to: produkcja olejów roślinnych, mleczarstwo, przerób zbóż i skrobi oraz przetwórstwo owoców i warzyw. Nadal występuje brak współpracy i przepływu informacji między przedsiębiorstwami w horyzontalnych i wertykalnych łańcuchach wartości oraz z sektorem nauki. Uniwersytety, instytuty naukowe PAN i badawczo-rozwojowe nie są postrzegane jako znaczące źródło innowacji dla przemysłu. Hamuje to dyfuzję innowacji. W artykule przedstawiono główne założenia platformy internetowej INNOPENA®, która na bazie innowacji otwartych może przyczynić się do ożywienia współpracy nauki z przemysłem i do lepszego wykorzystania potencjału nauki.
   SŁOWA KLUCZOWE: innowacyjność przedsiębiorstw, przetwórstwo żywności, źródła innowacji, badania PNT-02
 • 20 Higiena i bezpieczeństwo w procesie wytwarzania żywności- Anna Kozioróg
  • Niezbędnym warunkiem do prowadzenia zakładu produkującego żywność najwyższej jakości jest zapewnienie odpowiednich standardów higieny i bezpieczeństwa. Nieodzowna jest zatem fachowa wiedza osób pracujących nie tylko w kontroli jakości, ale także w całym zakładzie produkcyjnym oraz znajomość głównych źródeł zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Do podstawowych źródeł powodujących zakażenia mikrobiologiczne na danej linii technologicznej należą: surowce, półprodukty, woda, powietrze, personel i elementy urządzeń znajdujących się na hali produkcyjnej. Ważnymi etapami w utrzymaniu odpowiednich standardów w higienizacji przemysłu spożywczego są procesy mycia i dezynfekcji. Samo zastosowanie tych procesów nie jest jednak wystarczające. Potrzebna jest także znajomość skuteczności stosowanych metod i środków dezynfekcyjnych, aby móc wprowadzić ewentualne procedury weryfikacyjne.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, bezpieczeństwo żywności, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, dezynfekcja
 • 28 Szybkie metody oceny stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • Szybkie, alternatywne metody monitorowania stanu higienicznego warunków produkcji służą do wykrywania nie tylko zanieczyszczeń pochodzenia drobnoustrojowego, ale także resztek surowców lub produktów. Metody te nie zastępują metod referencyjnych, ale je istotnie uzupełniają – dostarczają dodatkowych informacji w krótkim czasie, umożliwiają natychmiastowe działania naprawcze oraz optymalizację procesów produkcyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu jakości produktu. Wprowadzenie szybkich metod do monitorowania stanu higienicznego powierzchni zależy m.in. od prostoty procedury, umiejętności pracowników, ceny oraz możliwości zastosowania testu w konkretnych warunkach produkcyjnych. W artykule opisano nowe metody i testy do monitoringu higieny zarówno instrumentalne, jak i proste (tzw. visible colour tests), które mogą być zastosowane przez wszystkich producentów żywności. Należy jednak pamiętać, że alternatywne metody analityczne wymagają walidacji w odniesieniu do metod referencyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, monitoring, metody referencyjne, metody alternatywne
 • 34 Integracja systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – Waldemar Dzwolak
  • W artykule przedstawiono podstawy integracji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz systemów zarządzania w sektorze rolno-spożywczym. Wskazano główne ograniczenia oraz korzyści procesu integracji. Opisano przykładowe dane wejściowe i wyjściowe procesu integracji. W artykule scharakteryzowano szeregową oraz równoległą metodę integracji, a także zaprezentowano podstawowe moduły integracyjne systemów zarządzania jakością żywności oraz systemów zarządzania. Przedstawiono także krótką charakterystykę specyfikacji PAS 99: 2006 oraz odniesiono jej wymagania do cyklu Deminga (PDCA), a ponadto wyszczególniono obszary systemowe wspólne dla wszystkich integrowanych systemów. Zwrócono uwagę na trudności w audytowaniu systemów zintegrowanych. Dużym ułatwieniem może być podejście procesowe podczas tworzenia systemu zintegrowanego, w którym audytorzy wewnętrzni badają procesy, a nie poszczególne elementy systemów składowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: integracja systemów zarządzania, bezpieczeństwo żywności, integracja równoległa, integracja szeregowa
 • 38 Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. Cz. II – Janusz Czapski
  • Znaczenie dla marketingu i sprzedaży mają bezpieczeństwo żywności oraz zgodność oświadczenia zdrowotnego z prawem. Nowe przepisy dotyczące oświadczeń zdrowotnych w Unii Europejskiej wymagają, aby producenci udowodnili pozytywny wpływ spożywania danej żywności na zdrowie. Bardzo dużego znaczenia nabiera skuteczna komunikacja z konsumentami. Rynkowe niepowodzenia nowych produktów są często skutkiem niezaspokojenia oczekiwań konsumenta lub słabego marketingu. W artykule przedstawiono również niektóre problemy technologiczne przy wytwarzaniu żywności prozdrowotnej. Duże trudności z dodawaniem składników prozdrowotnych związane są z takimi ich właściwościami, jak np. mała rozpuszczalność, gorzki smak, interakcje ze składnikami produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie żywności, żywność prozdrowotna, nowe produkty

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 44 Nowe kierunki produkcji opakowań – Hanna Żakowska
  • Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy naftowej – surowca do produkcji klasycznych tworzyw sztucznych, a także konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych skłoniły naukowców do poszukiwań alternatywnych źródeł materiałów. Jednym z rozwijanych kierunków było szersze wykorzystanie źródeł odnawialnych do wytwarzania materiałów opakowaniowych. Poszukiwanie alternatywnych materiałów opakowaniowych wytwarzanych z surowców odnawialnych jest ściśle związane z próbami redukcji emisji ditlenku węgla (CO2) i innych gazów cieplarnianych, które bezpośrednio wpływają na powstawanie efektu cieplarnianego. Biorąc pod uwagę etap wytwarzania, korzystniejsze – jeśli chodzi o emisję CO2 – są materiały z surowców pochodzenia roślinnego niż materiały pochodzenia petrochemicznego, gdyż rośliny absorbują z powietrza ditlenek węgla potrzebny w procesie fotosyntezy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, emisje gazów cieplarnianych, źródła odnawialne

WYDARZENIA

Spis treści 1/2012

środa, Styczeń 25th, 2012

Przemysł Spożywczy 1/2012

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polski sektor żywnościowy a światowy kryzys finansowy – Roman Urban
  • Sektor żywnościowy i przemysł spożywczy były dotychczas odporne na światowy kryzys ekonomiczno-finansowy. Wynikało to z trwałości procesów rozwojowych, poprawy efektywności i dużej możliwości reagowania gospodarki, jakie stwarza płynny kurs złotego, którego osłabianie w okresach kryzysu łagodzi skutki malejącego popytu na zagranicznych rynkach zbytu. Odporność naszej gospodarki będzie mniejsza w drugiej fazie kryzysu finansowego. Spowoduje on spadek eksportu, któremu może częściowo przeciwdziałać dalsze osłabienie naszej waluty. Równocześnie możliwe jest kontynuowanie spadkowej tendencji sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Spadki produkcji przemysłu spożywczego są wielce prawdopodobne i mogą być głębsze niż w pierwszej fazie światowego kryzysu finansowego. Scenariusz zmian może być gorszy wtedy, gdy także w Polsce wystąpi recesja, a nie tylko spowolnienie rozwoju gospodarczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: kryzys finansowy, recesja, przemysł spożywczy, produkcja żywności i napojów, popyt krajowy, eksport, zyski, inwestycje
 • 6 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Znaleźli się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%. W 2010 r. zwiększyła się zarówno liczba firm spożywczych notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży. Przychody były większe o ok. 16%, pomimo spowolnienia gospodarczego notowanego w ostatnich latach, w których PKB wzrastał w tempie poniżej 4% rocznie, a w latach wcześniejszych zwiększał się o 5-7% rocznie. Dobra była także sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 oraz całego przemysłu spożywczego. Polskie przedsiębiorstwa spożywcze, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, mają dobrą kondycję ekonomiczno-finansową, a ich aktywność inwestycyjna nie osłabła.
   SŁOWA KLUCZOWE: polskie firmy spożywcze, sytuacja ekonomiczno-finansowa, Lista 2000

PRAWO

 • 10 Nowe wymagania w znakowaniu żywności – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W grudniu 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące znakowania środków spożywczych. Nowe rozporządzenie nie zmienia drastycznie zasad znakowania, choć pojawiają się nowe wymagania, a wiele zapisów zostało doprecyzowanych. Nowym wymaganiem będzie obowiązek znakowania większości produktów spożywczych wartością odżywczą. Informacja o wartości odżywczej będzie musiała zawierać informacje o wartości energetycznej, ilości tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka oraz soli. Ważną zmianą jest podawanie informacji o zawartości soli zamiast sodu. Pozostałe nowe zapisy to: ustalona wielkość czcionki do przedstawiania informacji obowiązkowych, doprecyzowanie wymagań dotyczących zamieszczania informacji o alergenach, obowiązek podawania kraju pochodzenia dla nowych produktów, ustalenie, kto odpowiada za znakowanie. Większość zapisów nowego rozporządzenia będzie obowiązywać za trzy lata, a w odniesieniu do wartości odżywczej – za pięć lat. Zatem producenci mają kilka lat na zmianę swoich etykiet.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie, etykieta, nowe przepisy prawne, wartość odżywcza
 • 18 Gdzieś zapodział się konsument. Oświadczenia zdrowotne – aktualne informacje – Izabela Tańska
  • Przepisy dotyczące oświadczeń zdrowotnych wyznaczają szczegółowe ramy ich stosowania. Docelowo producenci żywności będą mogli reklamować i znakować produkty tylko tymi oświadczeniami, które znajdą się we wspólnotowych wykazach. Obecne prace polegają na opracowaniu ostatecznego kształtu pierwszej części wykazu dozwolonych oświadczeń funkcjonalnych. Przyjęcie 222 oświadczeń, przy jednoczesnym odrzuceniu ponad 2000 treści, będzie miało ogromne znaczenie dla branży. W ciągu sześciu miesięcy konieczne będzie wyeliminowanie z rynku etykiet, reklam i innych materiałów promocyjnych zawierających odrzucone treści. Nie jest przewidziana możliwości pozostawienia ich w obrocie do wyczerpania zapasów. Jednocześnie pozostaje szara strefa dużej liczby oświadczeń, które oczekują na rozpatrzenie i do czasu finalnego rozstrzygnięcia mogą być stosowane. Cały proces wzbudza bardzo duże zainteresowanie wszystkich zainteresowanych stron. Dowody naukowe, transparentność działań, decyzja polityczna, konsekwencje ekonomiczne, eliminacja produktów z rynku, lobbing to hasła, które stosunkowo często towarzyszą całemu procesowi.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, znakowanie i reklama żywności, EFSA, autoryzacja oświadczeń

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 24 Żywność, zdrowie i pieniądze – Krzysztof Krygier
  • Zdrowie człowieka, według danych Narodowego Programu Zdrowia, aż w 50% zależy od stylu życia. Główną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa dieta. Dieta, w skład której wchodzą ryby, czerwone wino, warzywa, czosnek, orzechy i gorzka czekolada może zmniejszyć ryzyko zawału nawet o 80%. Za produkty najbardziej wartościowe pod względem żywieniowym uznaje się np. owies, ryby morskie, borówki i jagody, mleko niskotłuszczowe i probiotyczne jogurty. Polska Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia podaje następujące zalecenia zdrowotne: codzienna aktywność fizyczna, odpowiednia i urozmaicona dieta, a w tym spożywanie warzyw, które powinny stanowić główną część diety, a u odchudzających się – jej podstawę; spożywanie pełnoziarnistych produktów zbożowych jako główne źródło energii to; spożywanie dwa razy dziennie produktów mlecznych, ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych na korzyść roślinnych; zwiększenie spożycia produktów białkowych, tj. ryb, mięsa drobiowego i roślin strączkowych; ograniczenie spożycia soli i cukru; codziennie picie ok. 2 l płynów oraz ograniczenie spożycia alkoholu.
   SŁOWA KLUCZOWE: dieta, zdrowie, zalecenia żywieniowe, żywność funkcjonalna
 • 27 Przyczyny epidemii otyłości – Magdalena Białkowska
  • Częstość występowania otyłości wzrasta w wielu krajach świata, zwłaszcza w krajach o niskim statusie socjoekonomicznym. Główną tego przyczyną jest łatwy dostęp do smacznej i wysokoenergetycznej żywności oraz siedzący tryb życia. W przypadku, gdy przyjmowanie energii wraz z pożywieniem zwiększy jej wydatkowanie, następuje wzrost masy ciała. Rozwój otyłości przyspieszają także: smaczna, wysokoenergetyczna żywność, słodzone napoje, dieta uboga w błonnik i wapń. W wielu badaniach wykazano, że istnieje wiele czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych, które wpływają na metabolizm człowieka. W rezultacie odpowiedź organizmu, tj. wzrost masy ciała, na dodatni bilans energetyczny jest reakcją indywidualną. Przemysł spożywczy powinien odgrywać ważną rolę w długoterminowej strategii zapobiegania otyłości. Istnieje potrzeba wprowadzania nowych technologii, wytwarzania nowych produktów żywnościowych o niskiej zawartości energii. Przemysł spożywczy może pomóc osobom otyłym w ograniczeniu w spożycia produktów wysokoenergetycznych bez zubożania diety w składniki odżywcze.
   SŁOWA KLUCZOWE: gęstość energetyczna pożywienia, otyłość, przemysł spożywczy, siedzący tryb życia

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 32 Opracowanie nowych produktów żywnościowych o charakterze prozdrowotnym. Cz. I – Janusz Czapski
  • Na wzrastającym globalnym rynku żywności innowacje są istotnym narzędziem strategicznym dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. Otwarta innowacja polega na współpracy we wszystkich dziedzinach badań i rozwoju z partnerami zewnętrznymi, którzy mogą wnieść kompetencje, zaangażowanie i szybkość. Integracja z partnerami w łańcuchu procesu innowacji związane z ich wdrażaniem oraz skraca czas. Opracowywanie i skuteczne wprowadzanie na rynek żywności prozdrowotnej jest trudne, kosztowne i obarczone dużym ryzykiem. Żywność prozdrowotna musi być bezpieczna i mieć udokumentowany pozytywny wpływ na organizm człowieka. Konsument oczekuje produktów atrakcyjnych sensorycznie, łatwych do przygotowania i o niskim stosunku ceny do wartości.
   SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie żywności, żywność prozdrowotna, nowe produkty, otwarta innowacja zwiększa możliwości, zmniejsza ryzyko
 • 35 Suszenie mikrofalowe żywności – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Procesy termiczne są jednymi z najważniejszych metod utrwalania żywności, zmierzającymi do inaktywacji enzymów, zapewnienia trwałości mikrobiologicznej oraz zmniejszenia aktywności wody przez ograniczenie jej zawartości lub dostępności. Suszenie umożliwia utrwalenie surowca roślinnego w łatwy sposób, w krótkim czasie i z zachowaniem jego odpowiedniej jakości. W przemyśle spożywczym najczęściej stosowana jest metoda suszenia konwekcyjnego. Ze względu na konieczność zmniejszenie kosztów, oszczędność energii oraz poprawę jakości, coraz częściej poszukuje się nowych metod suszenia. Jedną z metod, która w ostatnich latach zyskuje na popularności, jest suszenie z wykorzystaniem mikrofal. Ponadto specyfika tego sposobu dostarczania ciepła powoduje, że zmiany zachodzące w suszonym materiale mogą przebiegać inaczej niż w produktach otrzymanych konwencjonalnymi metodami. Optymalizacja procesu suszenia mikrofalowego pozwala tak dobrać jego parametry, aby suszony produkt spełniał wysokie wymagania konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: suszenie, mikrofale, metody kombinowane, oszczędność energii, jakość

WYDARZENIA

 • 39 Techniczne rozwiązania dla branży spożywczej
 • 40 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2012 r.
 • 42 Noty o książkach
 • 43 Informacje biznesowe
 • 44 Promocja europejskiego rolnictwa (więcej…)

Contents 1/2012

środa, Styczeń 25th, 2012

Przemysł Spożywczy 1/2012ECONOMY

 • 2 Polish Sector of Food and the Financial World-Wide Crisis – Roman Urban
  • The food sector and the food industry were so far resistant to the economic-financial world-wide crisis. This resistance resulted from the stability of developmental processes, of the efficiency improvement and the great possibility of reacting of the economy, owing to the liquid rate of Polish currency (PLN); its weakening in the crisis periods mediates the results of decreasing demand on foreign outlet markets. The resistance of our economy will be lower in the second phase of the financial crisis. It will cause the decline of the export which may be partially counteracted by the weakening of our currency. At the same time, it is possible to continue the decreasing tendency of the retail sales of the food, drinks and tobacco products. Drops in production of the food industry are highly probable and can be deeper than in the first phase of the financial world-wide crisis. The script of changes will be worse when in Poland a recession and not only slowing down of the economic development occurs.
   KEY WORDS: financial crisis, recession, food industry, food and drinks production, domestic demand, export, profits, investments
 • 6 Polish Food Companies on the Ranking List 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producers of the food, alcoholic beverages and soft drinks and tobacco products constituted about 10% of enterprises and capital groups from the List of 2000 Polish enterprises. The participation of this group in turnovers amounted to ca. 5%. The mentioned List includes the representatives of all sectors of the food industry. Their participation in trade of individual sectors has often exceeded 50%, and in some branches of the food industry it was close to 100%. In 2010, the number of Polish food enterprises, being found on List 2000 as well as the sum of their sales’ revenues increased. They were by ca. 16% higher, in spite of the economic slowing down recorded in the recent years, where GDP increased at the annual rate below 4%; in the earlier years, it increased by about 5-7 % annually. Also, an economic-financial situation of food companies, being recorded on List 2000 as well as of the whole food industry was good. In spite of the difficult economic situation, Polish food enterprises have a good economic-financial condition, and their investment activity has not been weakened.
   KEY WORDS: Polish companies of food, economic and financial performance, The List of 2000

LAW

 • 10 The New Requirements for Food Labeling – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • In December 2011, a new regulation concerning the labeling of foodstuffs came into effect. The new regulation does not change drastically the rules for marking, although there are new requirements, and many records have been precisely formulated. New requirement will involve the duty to mark the nutritional value of food for most of the products. Information about the nutritional value will have to include information on energy value and the level of fat, saturated fatty acids, carbohydrates, sugars, protein and salt. An important change is to give information about the content of salt instead of sodium. Other new requirements include: the established font size, clarification of the requirements for the presentation on allergens, obligation to indicate the country of origin for new products, and determination: who is responsible for labeling. Most of the provisions of the new regulation will be valid in three years’ time and in relation to the nutritional value – in 5 years’ period. Thus, the producers have few years to change their labels.
   KEY WORDS: labelling, label, new food law, nutritional value
 • 18 What About the Consumer? Health Claims – Current Piece of Information – Izabela Tańska
  • Provisions for health claims determine the detailed framework for their use. Ultimately, food producers will be able to advertise and label their products only with those claims which will be included in the Community lists. Current work consists in developing the final shape of the first part of the list of permitted functional claims. Adoption of 222 claims while rejecting more than 2000 content will be of great importance for the industry. Within 6 months it will be necessary to eliminate from the market, labeling, advertising and other promotional materials containing the rejected claims. Possibility of leaving them on the market until stocks are exhausted, has not been foreseen. At the same time a grey zone remains with a large number of claims that are on hold and awaiting review and final decision. The whole process arouses great interest of all stakeholders. Scientific evidence, transparency of actions, political decisions, economic consequences, elimination from the market, lobbying are the key words that relatively often accompany the whole process.
   KEY WORDS: health claims, foodstuffs labeling and advertisement, EFSA, authorization process

FOOD-FEEDING

 • 24 Food, Health and Money – Krzysztof Krygier
  • According to the Polish National Health Program, human health depends in 50% on life style, with the main role of diet. For example with consumption of fish, red wine, vegetables, garlic, nuts and dark chocolate it is possible to limit risk of heart attack by 80%. As the healthiest foods the following ones are presented: sea fish, oats, cranberries and blueberries, low fat milk and low fat probiotic yoghurts. Polish Council of Diet, Physical Activity and Health by the Minister of Health recommends: everyday physical activity and correct diet, being the guarantee of health, mixed foods, vegetables as the basis of diet, especially when overweight, the main source of energy – whole grain products, 2 times a day dairy products, limitation of animal fats in favour of vegetal fats, protein products including more fish, poultry and legumes, limited consumption of salt and sugar, 2 l. of water every day and limitation of alcohol drinks.
   KEY WORDS: diet, health, nutritional recommendations, functional food
 • 27 The Causes of Obesity Epidemic – Magdalena Białkowska
  • The incidence of obesity is increasing in many countries, depending on market economies and most rapidly in those ones with a relatively low socio-economic status. The common explanation for this phenomenon is high availability of palatable highly energetic foods and increasing sedentary lifestyles. If energy intake exceeds energy expenditure, the result is weight gain. Obesogenic environment facilitates the development of obesity: palatable high-energy food, sweetened beverages, diet deficient in fiber and calcium. The food industry can play an important role as factor in successful long-term strategy to prevent obesity. It is necessary to introduce new technology, to produce new products low in energy density and to improve the nutritional quality. The food industry can provide foods that help obese persons to reduce energy intakes, without the shortage of essential nutrients.
   KEY WORDS: energy dense food, food industry, obesity, sedentary lifestyle

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 32 Development of New Health-Promoting Foodstuffs. Part 1 – Janusz Czapski
  • In the increasingly global food market, innovation is an essential strategic tool for enterprises to achieve competitive advantage. Open innovation is a new way to collaborate in all areas of discovery and development with external partners who can bring competence, commitment, and speed to the relationship. The integration of chain partners in the innovation process enhances the capacity to innovate and reduces the time and risks involved in implementing innovation. Developmen and effective launching of health- -promoting foodstuffs is difficult, costly and burdened with considerable risk. Health-promoting food has to be safe and have a documented positive effect on the human organism. Consumers expect products to be sensorically attractive, easy to prepare and be the best value for money.
   KEY WORDS: design food, pro health food, new products, open innovation
 • 35 Microwave Drying of Food – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Thermal processes are found among the most important methods of food preservation, aimed at enzymes’ inactivation, at ensuring long shelf life and reducing microbial activity by reducing water content or its availability. Drying allows to preserve raw fruits and vegetable in easy, quick and assuring high quality way. Convective drying is the most commonly used method of drying in food industry. Due to the need of cost reduction, saving energy and better quality, the search for new drying methods is carried on. In the recent years microwave drying has gained more and more popularity. Furthermore, the specificity of the mentioned method of heat providing causes that the changes occurring in the dried material, may run otherwise than in the products obtained by the conventional methods. Optimization of microwave drying process allows to choose the best parameters and gives high quality product, which is consistent with the consumer expectations.
   KEY WORDS: drying, microwaves, combined drying method, energy saving, quality

EVENTS

 • 39 Technical Solutions for Food Industry
 • 40 Chosen Fairs for Food Industry in 2012
 • 42 Books Review
 • 43 Business Information
 • 44 Promocja europejskiego rolnictwa (więcej…)

Spis treści 12/2011

wtorek, Grudzień 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 12/2011

Artykuływ w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Kryzys finansów publicznych i ich wpływ na sektor żywnościowy – Roman Urban
  • Obecne zagrożenia kryzysem gospodarczym wynikają z kryzysu finansów publicznych, spowodowanego nadmiernym zadłużeniem budżetów państwowych i samorządowych, co zagraża także systemowi bankowemu. Konsekwencją tego może być recesja w krajach najbardziej zadłużonych, co wpływa także na gospodarkę innych krajów rozwiniętych. W Polsce ryzyko recesji jest małe, gdyż nasza gospodarka jest jeszcze słabo powiązana z rynkiem światowym, jest zorientowana na rynek krajowy, a osłabienie waluty krajowej zwiększa opłacalność eksportu i zmniejsza zainteresowanie importem. Nieuniknione jest jednak kolejne spowolnienie rozwoju gospodarczego Polski, które skutkuje osłabieniem dynamiki popytu krajowego. Zagrożenia dla sektora żywnościowego zwiększają drogie produkty rolne (w skali światowej i krajowej).
   SŁOWA KLUCZOWE: kryzys gospodarczy, recesja, sektor żywnościowy
 • 6 Przetwórstwo mleka w Rosji i szanse polskiego eksportu – Svitlana Shevelova
  • W artykule zaprezentowano tendencje rozwoju branży przetwórstwa mleka w Rosji w latach 1991-2011. Przeprowadzono analizę dynamiki handlu zagranicznego artykułami mlecznymi w Rosji, dynamiki polskiego eksportu artykułów mlecznych do Rosji oraz wskazano możliwości jego zwiększenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: branża przetwórstwa mleka w Rosji, handel artykułami mlecznymi w Rosji, polski eksport artykułów mlecznych

ŻYWNOŚĆ-ŻYWIENIE

 • 9 Konferencja Wellness – nowe kierunki w odżywianiu – Bohdan Achremowicz, Alicja Siuta
  • Zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi (przewlekle choroby niezakaźne) powodowane głównie niewłaściwym odżywianiem dotyczy ponad 70% populacji Polski. Poprawę stanu zdrowia można uzyskać przez właściwe odżywianie się, w czym duży udział powinien mieć przemysł spożywczy, np. oferując produkty o właściwościach prozdrowotnych. Amerykański Institute of Food Technologist, który organizuje coroczne konferencje Wellness, poświęcone utrzymaniu zdrowia przez właściwe odżywianie, uważa, że taniej jest zapobiegać chorobom niż je leczyć. W artykule podano podstawowe zalecenia dotyczące właściwego odżywiania oraz produkcji żywności prozdrowotnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność prozdrowotna, nowe produkty, konferencja Wellness
 • 14 Produkty o obniżonej zawartości sodu – Dorota Czerwińska
  • Jedną z przyczyn nadciśnienia tętniczego jest nadmierne spożycie sodu. Głównym źródłem sodu w diecie jest sól kuchenna (chlorek sodu) stosowana w domu do dosalania potraw oraz produktów przetworzonych, solonych ze względów technologicznych i smakowych. Obniżenie zawartości chlorku sodu w produktach nie jest proste, gdyż sól odgrywa istotną rolę w technologii przetwarzania żywności i trudno ją zastąpić. Nadaje smak, ma działanie utrwalające, wpływa na teksturę wyrobów mięsnych, umożliwia prawidłowy przebieg fermentacji i tworzenia ciasta, ułatwia też wytwarzanie serów. Mimo wszystko producenci żywności, mając na uwadze zalecenia żywieniowe, wytwarzają produkty spożywcze i przyprawy ze zmniejszoną zawartością chlorku sodu – sól kuchenną, przyprawy smakowe, pieczywo, wędliny, sery oraz zupy w proszku, sosy, chipsy, snacki. Zmniejszenie dodatku soli do przetworzonych produktów może być skuteczną metodą obniżenia spożycia sodu i szansą na zmniejszenie zachorowań na nadciśnienie tętnicze oraz choroby będące jego następstwem. Musi to być połączone z odpowiednią edukacją konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: sól, chlorek sodu, nadciśnienie, produkty przemysłowo przetworzone
 • 20 Bioprodukty – nieustanny wzrost popytu – Agnieszka Górecka
  • Coraz więcej konsumentów na całym świecie wybiera produkty ekologiczne – zarówno żywność, kosmetyki, jak i odzież. Na największych światowych targach produktów ekologicznych BioFach oraz odbywających się jednocześnie targach kosmetyków naturalnych i produktów wellness Vivaness spotykają się corocznie w Norymberdze przedstawiciele branży z całego świata. Kolejna edycja targów odbędzie się 15-18 lutego 2012 r. Organizatorzy połączonych targów spodziewają się 2,5 tys. wystawców (w 2011 r. było ich 2544) oraz 44 tys. zwiedzających z branży.
 • 22 Żywność luksusowa – co wiemy o kawiorze i truflach – Mariola Rogińska, Rafał Wołosiak
  • Wzrost poziomu życia społeczeństwa oraz chęć poznawania nowych produktów sprawiły, że obecnie w Polsce wzrasta zainteresowanie produktami żywnościowymi określanymi jako luksusowe, ekskluzywne bądź delikatesowe. W naszym kraju rynek tej żywności należy do bardzo rozwojowych. Produkty luksusowe są dostępne przede wszystkim w sieciach sklepów delikatesowych, np. Piotr i Paweł czy Alma Market. Postrzeganie żywności jako żywności luksusowej jest subiektywne i dotychczas kwestia ta nie jest regulowana żadnymi przepisami czy definicjami. Artykuły te wyróżniają się specyficznymi cechami wynikającymi z charakteru zaspokajanych potrzeb. Wśród wielu produktów luksusowych szczególne miejsce zajmuje kawior i trufle. Jednak bez względu na swoją wyjątkowość muszą one odpowiadać kryteriom bezpieczeństwa, jak każdy produkt przeznaczony do spożycia przez ludzi.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność luksusowa, trufle, kawior
 • 28 Produkty premium w delikatesach Alma i Bomi – Renata Grochowska, Tomasz Kowal
  • Polacy coraz chętniej sięgają po produkty droższe od przeciętnych, kojarzone z dobrą jakością i pewną unikalnością. Dlatego sieci handlowe zachęcają, przez odpowiedni marketing, do kupna produktów premium, oferując „namiastkę luksusu”. Działania takie podejmują m.in. sieci delikatesów Alma i Bomi – koncentrując się na sprzedaży importowanych produktów i często są ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Obie sieci uwzględniają w swojej ofercie fakt coraz większego zainteresowania Polaków zdrowym trybem życia, w tym zdrowym odżywianiem się. Żywność z segmentu premium polscy konsumenci traktują jako produkt o wysokiej jakości, o dużych walorach zdrowotnych. Tylko niewielki odsetek społeczeństwa kupuje certyfikowane produkty ekologiczne. Jednak coraz większa świadomość konsumentów w zakresie ochrony środowiska i zdrowego stylu życia może w przyszłości doprowadzić do istotnych zmian na rynku produktów premium.
   SŁOWA KLUCZOWE: sieci handlowe, produkty premium
 • 31 Żywność pochodzenia morskiego – korzyści dla zdrowia konsumenta – Piotr. J. Bykowski
  • Ostatnie pięćdziesiąt lat dostarczyło dowodów naukowych na to, że zawarte w lipidach ryb tłustych wielonienasycone kwasy tłuszczowe (WNKT) n-3 mają duże znaczenie dla zdrowia człowieka i mogą ograniczyć ryzyko występowania wielu chorób. Ograniczenie badań prawie wyłącznie do frakcji WNKT nie pozwoliło na wyjaśnienie wielu problemów. Dlatego obecnie prowadzone prace dotyczą wielu składników tkanki rybnej, które mogą być korzystne dla zdrowia człowieka. Bada się np. synergetyczne współdziałanie frakcji lipidowej z tauryną, selenem.
   SŁOWA KLUCZOWE: ryby, żywność pochodzenia morskiego, wartość odżywcza ryb
 • 34 Owady – źródło ekologicznego białka – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Owady to najliczniejsza grupa organizmów na świecie, stanowiąca cztery piąte królestwa zwierząt. Na Ziemi występują od ponad 300 mln lat. Ze względu na swoją liczebność w wielu krajach oraz kulturach stanowią podstawowy składnik codziennej diety, w innych traktowane są jak lekarstwo lub afrodyzjak. W artykule przedstawiono charakterystykę jadalnych owadów oraz kraje, w których jada się je na co dzień. Spożywane są pod różnymi postaciami – począwszy od jaj, poczwarek, pędraków po dojrzałe osobniki, przetworzone lub w całości jako przekąski. Owady stanowią również doskonałe źródło pełnowartościowego białka, tłuszczów oraz makro- i mikroelementów.
   SŁOWA KLUCZOWE: białko pełnowartościowe, białko ekologiczne, spożycie owadów, wartość odżywcza owadów, rodzaje jadalnych owadów

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 39 Produkty wzbogacane kwasem foliowym (wit. z grupy B) – Ewa Sicińska
  • W artykule przedstawiono analizę asortymentu produktów z dodatkiem kwasu foliowego, dostępnych na warszawskim rynku. Badania przeprowadzono zimą 2011 r. w 11 sieciach handlowych. Dane o produktach zaczerpnięto z informacji zawartych na opakowaniach. W sprzedaży znaleziono 204 produkty z dodatkiem tej witaminy. Najliczniejszą grupę stanowiły płatki śniadaniowe (43%) oraz soki i napoje bezalkoholowe (27%). Kwas foliowy dodawano również do batonów zbożowych, cukierków, kakao i herbat instant, mąk pszennych, margaryny i jogurtu. Najwyższą zawartością witaminy charakteryzowały się niektóre rodzaje margaryny i słodycze (maks. 500-800 μg/100 g). W ciągu ostatnich kilku lat rynek ten rozwinął się dynamicznie, od 2007 r. przybyło ok. 130 nowych produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność wzbogacona, kwas foliowy, rynek warszawski
 • 42 Wędliny wysokogatunkowe – tendencje zmian jakościowych – Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Jakub Kern-Jędrychowska, Piotr Moch
  • W artykule podjęto próbę oceny zmiany jakości wybranych wędlin wysokogatunkowych – szynek wędzonych-parzonych z segmentu produktów premium, przeprowadzoną na podstawie badań chemicznych wykonanych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (IBPRS) w latach 2000-2009. Przedstawiono zmiany zawartości chlorku sodu i fosforanów dodanych w badanych produktach. Podjęto próbę oszacowania zmiany stosowanego przez zakłady surowca mięsnego do produkcji badanych wędzonek, ich wydajności i wartości energetycznej. Przedstawiono wybrane badania dotyczące występowania pozostałości benzo(a)piranu w rynkowych wędzonkach oferowanych w Polsce i w innych krajach.
   SŁOWA KLUCZOWE: wędliny wysokogatunkowe, jakość, chlorek sodu, fosforany

WYDARZENIA

 • 46 Mleko-Expo 2011 – XX jubileuszowe targi mleczarskie
  • „Mleko – fenomen natury” to hasło XX jubileuszowych targów mleczarskich Mleko-Expo 2011, które odbyły się 17-19 listopada 2011 r. w PKiN w Warszawie. Ich organizatorem jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny (KZSM Zw. Rew.). Honorowy patronat nad targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • 47 Pokochaj olej rzepakowy
  • „Pokochaj olej rzepakowy” to tytuł najnowszej, przewidzianej na 3 lata, kampanii Agencji Rynku Rolnego wspieranej środkami Unii Europejskiej. Poinformowano o tym na specjalnej konferencji prasowej 24 listopada br. Organizatorem kampanii jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju.
 • 48 Polska – Unia – Świat
 • 49 Roczny spis treści. Wykaz artykułów – „Przemysł Spożywczy” 2011 r. (więcej…)

Contents 12/2011

wtorek, Grudzień 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 12/2011ECONOMY

 • 2 Crisis of Public Finances and Their Effect on Food Industry Sector – Roman Urban
  • The present threats of economic crisis result from the crisis of the public finances caused by excessive indebtedness of state and self-governing budgets what constitutes also a threat to banking system. It may result in recession in the most indebted countries what affects also the economy of other developed countries. In Poland the risk of recession is small because our economy is still weakly connected with the world market; it is oriented to domestic market and weakening of the national currency increases profitability of export and decreases the interest in import. The successive slowdown of economic development of Poland is, however, unavoidable; it may lead to weakening of dynamics of the national demand. The threats to the food sector are increased by the expensive agricultural products (in the world and domestic scale).
   KEY WORDS: economic crisis, recession, food sector
 • 6 Dairy Processing in Russia and Chance of Polish Export – Svitlana Shevelova
  • This paper presents the development trends for the Russian dairy processing industry in 1991-2011. Analytical review of the dynamics of Russian foreign trade of dairy products is carried out. It includes also dynamics of Polish export of dairy products and the possibilities to extend its range.
   KEY WORDS: Russian dairy processing industry, Russian foreign trade of dairy products, Polish export of dairy products

FOOD-FEEDING

 • 9 Wellness Conferences – New Trends in Nutrition – Bohdan Achremowicz, Alicja Siuta
  • The health hazard of civilization (chronic, noninfectious) diseases is mainly caused by the improper nutrition and affects more than 70% of the Polish population. The improvement of health can be achieved by the use of pro-health nutrition, in which food industry should be actively involved. American Institute of Food Technology organizes annually „Wellness” conferences dedicated to maintaining health through proper nutrition, as it is obviously cheaper to prevent diseases than to treat them. In the paper, the dietary recommendations regarding to both consumers’ nutrition and food producers are described.
   KEY WORDS: health-promoting food, new products, Wellness Conferences
 • 14 Products with the Reduced Sodium Content – Dorota Czerwińska
  • The main cause of hypertension is the excessive intake of sodium. The main sources of dietary sodium include various processed food products which require the addition of salt for technological reasons. Reducing the sodium chloride content in these products is not easy, because salt plays an important role in the food-processing technologies and so, it is difficult to be replaced. Salt gives the taste, prolongs durability, affects the texture of the meat, and ensures proper fermentation and creation of the dough; it also facilitates the production of cheese. Nonetheless, in response to nutritional requirements, food manufacturers produce more and more foods and spices with a reduced content of sodium chloride – table salt, spices, bread, meat products, cheeses and instant soups, sauces, crisps, snacks. Reducing the salt content in processed food products might be an effective method of reducing sodium intake and, maybe, a way to lower hypertension incidence rate. This, however, has to be combined with an adequate education of the consumers.
   KEY WORDS: salt, sodium chloride, hypertension, processed food
 • 20 Bioproducts – Incessant Demand Growth – Agnieszka Górecka
 • 22 Luxury Food – What do We Know about Caviar and Truffle? – Mariola Rogińska, Rafał Wołosiak
  • The improvement of Polish society living standard and a desire to taste new food products caused an increase in the interest in luxury, exclusive or dainty foods. Such food market is one of the most developmental ones in Poland. Luxury products are mostly available in chains of delicatessen stores, such as “Piotr i Paweł” or “Alma Market”. Perceiving food as luxurious is an individual matter and the issue of such products has not been regulated under any provisions or definitions so far. This kind of food has very distinctive features deriving from the sort of needs they satisfy. Among others, the broad range of luxurious products includes: caviar, truffle. However, no matter how exceptional they are, they must meet the safety criteria as any other food product.
   KEY WORDS: luxury food, truffle, caviar
 • 28 Premium Product in Polish Delicatessen Alma and Bomi – Renata Grochowska, Tomasz Kowal
  • The growing demand of the Polish society for high quality and above-average price products can be observed in last years. In response retail markets offer consumers premium products considered to be at the highest level in terms of quality and price. Delicatessen chains as Alma and Bomi are good examples of supermarkets operating in the premium sector. In comfortable interior, they provide “luxury products” imported directly from all the world or produced according to natural methods and traditional Polish recipes. Alma and Bomi also attach great importance to the growing interest for healthy lifestyle, particularly food in Poland. At present, only small number of Polish consumers buy certificated ecological food. However, it can be changed in the future due to the growing concern about environment protection and healthy food. Therefore, new strategies of delicatessen chains can be expected in the market of premium products in order to adapt to new demands of clients.
   KEY WORDS: retail chains, premium products
 • 31 Seafood – Benefits for Consumer Health – Piotr. J. Bykowski
  • The recent fifty years have provided scientific evidence that the PUFA n-3, contained in fat fish lipids, have great importance to the human health and may decrease the risk of occurrence of several illnesses. The limitation of research to PUFA fractions has not allowed explaining a number of problems. The presently conducted work pertains to many components of fish tissue that could have a positive influence on human health. The research areas include i.e. synergic cooperation of lipid fraction with taurine, selenium.
   KEY WORDS: fish, seafood, nutritive value of fish
 • 34 Insects – the Source of Organic Proteins – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Insects are the largest group of organism in the world, constituting about four fifths of animal kingdom. They have lived on the Earth since above 300 million years. Because of its abundance they are, in many countries and cultures, the main component of everyday diet, as well as they might be taken under consideration as a cure or an aphrodisiac. In this article the characteristics of edible insects and these countries where they are regularly consumed, has been shown. There are eaten in various forms, beginning from eggs, chrysalises or grubs and ending with the adult forms, processed or not. They are often consumed in its entirety as a kind of snacks. Insects are an excellent source of valuable protein, lipids and macro- and micronutrients.
   KEY WORDS: full value protein, ecological protein, insect consumption, nutritional value of insects, kinds of edible insects

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 39 Products Fortified with Folic Acid (Vitamins from B Group) – Ewa Sicińska
  • The analysis of the products enriched with the folic acid, being available on the Warsaw market was presented. The study was carried out in winter 2011, in 11 supermarkets. Information about food products was based on label declarations. There were found 204 products fortified with folic acid. Breakfast cereals (43%) and juice, non-alcoholic beverages (27%) were the largest groups. There were also cereals bars, candies, instant cocoa and tea, wheat flour, margarine and yoghurt with the folic acid. The highest level of vitamin was found in some margarines and candies (max. 500-800 μg/100 g). During the last few years the number of products has been systematically growing; since 2007 about 130 new items have appeared.
   KEY WORDS: fortified food, folic acid, Warsaw market
 • 42 High Quality Meat Products – Tendencies of Quality Changes – Piotr Szymański, Aneta Kern-Jędrychowska, Jakub Kern-Jędrychowska, Piotr Moch
  • In the paper, the attempt to evaluate the changes in the quality of the selected high-quality meat products based on chemical analysis, as conducted in the Research Institute of Agriculture and Food Biotechnology (IBPRS) in the period of 2000-2009, was carried out. The changes in the content of sodium chloride and the added phosphates in the examined smoked hams were discussed. The attempt to estimate the changes in the raw meat material, employed in production of smoked hams by meat factories and the yield and calorific value of the mentioned materials, was undertaken. The current studies on the level of benzopyrene residues in market smoked hams were presented.
   KEY WORDS: high quality meat products, quality, sodium chloride, polyphosphate

EVENTS

 • 46 Mleko-Expo 2011 – XX Jubilee Dairy Fair
 • 47 Fall in Love with Canola Oil
 • 48 Poland – Union – Word
 • 49 Annual Contents. The List of Articles – „Przemysł Spożywczy” 2011 r. (więcej…)

Contents 11/2011

niedziela, Grudzień 4th, 2011

Przemysł Spożywczy 11/2011ECONOMY

 • 2 Agri-Food Sector – Review of Support Possibilities – Ewa Rutczyńska-Jamróz, Michał Jaworski
 • 8 View of Increasing of Beef Consumption and Export in Poland – Danuta Rycombel
  • The greatest decrease in consumption of beef in Poland occurred in high income households. It had an impact on the level of total domestic consumption of meat. Supply surplus has been exported and export value has increased continuously. Poland has become the important both cattle and beef exporter among the EU countries. The better relation between retail prices and meat quality is necessary in order to hamper downward tendency in beef consumption. Further development of exports to other regions is closely connected with producing beef within the quality systems and supporting foreign sale with promotion founds.
   KEY WORDS: beef consumption, retail prices, exports, quality systems
 • 12 Environment Protection Activities. Support of Food Sector Companies – Magdalena Jabłońska, Magdalena Kućma

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Heat Pumps for Industrial Enterprise – Tomasz Kuś
 • 20 Escherichia coli O104:H4 – Epidemic in Germany in 2011 – Łukasz Mąka, Halina Ścieżyńska, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Elżbieta Maćkiw, Jacek Postupolski
  • Verotoxigenic strains of Escherichia coli are responsible for causing severe disease in humans ranging from hemorrhagic diarrhea to complications such as hemolytic-uremic syndrome (HUS) or thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Publication presents the events, which took place in Germany in 2011, and were caused by E. coli O104:H4. It also describes the characteristics of the mentioned pathogenic strain.
   KEY WORDS: Escherichia coli O104, verotoxigenic Escherichia coli, foodstuffs, food hygiene, pathogenic microorganisms
 • 26 Modernity and Innovativeness First of All – Report from Polagra-Tech Fair– Agnieszka Górecka
 • 29 Underestimated Lupine. Valuable Properties of Leguminous Plants – Eleonora Lampart-Szczapa, Jarosław Czubiński
  • Nutritional value of low alkaloid lupine seeds is comparable with soybean. Among the leguminous plants, they have the higher content of protein (up to 46%) and the less undesirable non-nutritional components. Owing to the presence of functional components, they have potentially health-promoting properties. Lupine seeds demonstrate antioxidant and hypocholesterolemic activity, they have low glycemic index, they increase bioavailability of mineral components and moreover they act as anticarcinogenic, anti-inflammatory and anti-allergic agents. Lupine seeds can be used, just like soya, for traditional and functional food production. Most often they are used in bakery, confectionery and meat industry. They are components of food concentrate mixtures, semi-processed products and the meals, ready for consumption after heating. With their participation special purpose food is produced: for vegetarians, diabetic people, as well as for people who do not tolerate gluten.
   KEY WORDS: legumes, lupine, nutritional value, health-promoting, food

LOGISTICS-PACKAGING

 • 34 Life Cycle Assessment of PET Bottles Subject to Recycling – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • Development of science in the field of environment protection which happened within the recent years has revealed that the negative impact of packages should be considered throughout their life cycle, not just within the waste phase. Popular and standardised tool that can be used to assess the technical and material solutions in packaging with regards to their environmental impact is called the Life Cycle Assessment (LCA). The results of such assessment shape new directions in designing packaging, with consideration of the contribution of recycling fraction. Life Cycle Assessment, as performed in COBRO for PET bottles has showed that recycling process is more beneficial than landfilling.
   KEY WORDS: environment protection, packaging, packaging waste, recycling, LCA

EVENTS

 • 37 Late Payments in Food Sector
 • 38 50 Years of Faculty of Food Sciences of Warsaw University of Life Sciences (SGGW) – Dorota Witrowa-Rajchert
 • 40 Innovative Solutions in Beverages – Workshop CPKelco and Biesterfeld Spezialchemie
 • 41 Poland – Union – Word

SCIENCE

 • 44 Influence of Chosen Factors on Instant Noodles Quality – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Grzegorz Ciszek
  • Changes of habits and models of living in our civilization caused growth of consumption of the products, characterized by a short time and ease of preparation. Instant noodles are included in this group of products. Usually fried noodles are characterized by high contents of fat that affects their stability and energy value. The aim of this work was to determine the influence of fat type and fried parameters on the quality of fried noodles. The range of work included production of noodles as well as frying and determination of some chosen quality parameters of noodles. Rapeseed oil, sunflower oil, and palm oil were used during the process frying that was conducted at the temperature of 160 and 180 °C for 60 and 90 seconds. The following parameters have been determined in final products: contents of fat, moisture, hydration time and colour of noodles. Based on the obtained results it was concluded that the temperature of frying had an influence on the content of fat and moisture in instant noodles. Increase of temperature caused the increase of fat content and decrease of moisture in the analyzed instant noodles. Increasing temperature and longer time of frying caused a lower level of brightness of the obtained instant noodles. The smallest fat quantity was found in the instant noodles, fried in rapeseed oil.
   KEY WORDS: instant noodles, oils: rapeseed, sunflower, palm
 • 47 Textured Soy Protein in Chicken Sticks – Aneta Cegiełka, Tomasz Sawicki
  • The aim of the study was to determine the effect of substitution in the composition of poultry sticks, containing 25, 50 or 100% of chicken thigh meat with textured soy protein preparation SVP 950 on the quality of deep-fried product. The chemical composition of final products was determined, instrumental measurements of color and texture were conducted and sensory evaluation was carried out. It was found that the substitution of the part or the whole amount of chicken thigh meat with rehydrated textured SVP 950 preparation did not differentiate the chemical composition of chicken sticks, production yield and color parameters measured on the cross-section of products. If we take into account the texture and the sensorial characteristics of the ready-to-eat product, the substitution of lean meat with rehydrated textured protein preparation SVP 950 should not be higher than 50%.
   KEY WORDS: textured soy protein, chicken sticks, quality
 • 50 Beetroot Juice. Influence of Weight and the Parts of Root Beetroot on Discriminators of Juice – Janusz Czapski, Katarzyna Gościnna, Michał Kidoń
  • The aim of this study was to estimate the content of betalain pigments, phenols, nitrate and antioxidant capacity of beetroot juice depending on the weight and the parts of root. The roots of red beet variety Wodan were divided according to their weight into 4 groups and then cut crosswise into 4 equal pieces. It was found that the content of violet and yellow pigments and nitrates (V) in the juice significantly depended on the size of beetroot roots. The antioxidant capacity of juice is significantly correlated with pigment contents. The results may be helpful in designing beetroot based products, with different proportions between the content of pigments and nitrate (V).
   KEY WORDS: beetroot, betalain pigments, nitrates (V), antioxidant capacity (więcej…)

Spis treści 11/2011

wtorek, Listopad 22nd, 2011

Przemysł Spożywczy 11/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Branża rolno-spożywcza – przegląd możliwości wsparcia – Ewa Rutczyńska-Jamróz, Michał Jaworski
  • Branża rolno-spożywcza jest jedną z najszybciej rozwijających się w Polsce dziedzin gospodarki. Od wielu lat rosną inwestycje w tym sektorze. Wprowadzane są nowe technologie produkcji, więcej pieniędzy wydaje się na badania i rozwój. Można powiedzieć, że modernizacja polskiego przemysłu spożywczego rozpoczęła się już przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Polskie przedsiębiorstwa przed 2004 r. zostały postawione przed koniecznością dostosowania się do unijnych wymagań i standardów, dzięki czemu nastąpił ogromny postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny. Nowe inwestycje przyniosły korzyści dla branży – została poprawiona jakość wyrobów, wzrosła produkcja, wyniki finansowe i eksport. Polskie produkty, m.in. mleczarskie, dzięki swojej dobrej jakości zaistniały na rynkach europejskich, a dzięki niższym kosztom pracy i surowców skutecznie konkurują również cenowo przynosząc zyski, które są przeznaczane na dalszy rozwój i inwestycje. Postęp technologiczny spowodował, że polskie produkty nie ustępują jakością produktom wytwarzanym w innych krajach, a zwiększenie nakładów na promocję i marketing spowodowało, że zyskały opinię smacznych i zdrowszych. Polski przemysł spożywczy wpisuje się więc w ten sposób w ogólne trendy światowe i europejskie.
 • 8 Perspektywy wzrostu spożycia i eksportu wołowiny w Polsce – Danuta Rycombel
  • W Polsce spadek spożycia wołowiny był największy w gospodarstwach domowych o wysokich dochodach. Miał on wpływ na poziom krajowego spożycia mięsa. Nadwyżki podaży były przeznaczane na eksport, którego wartość sukcesywnie rosła. Polska stała się liczącym eksporterem bydła i mięsa wołowego w UE. Zahamowanie tendencji spadkowej w konsumpcji wymaga powiązania ceny detalicznej z jakością mięsa wołowego. Również rozwijanie eksportu do innych regionów wymaga produkcji wołowiny w systemach jakości i wspierania jej funduszami promocji.
   SŁOWA KLUCZOWE: spożycie wołowiny, ceny detaliczne, eksport, systemy jakości
 • 12 Działanie prośrodowiskowe. Wsparcie firm branży spożywczej – Magdalena Jabłońska, Magdalena Kućma
  • W ciągu ostatnich lat branża spożywcza w Polsce zmienia się. Do przeszłości należą źle zarządzane, przestarzałe firmy, a w ich miejsce powstają prężnie działające, nowoczesne, proekologiczne i świetnie zarządzane przedsiębiorstwa. Zmiany te wspierają dostępne instrumenty finansowania zewnętrznego, w tym zarówno fundusze europejskie, jak i środki z budżetu państwa, umożliwiając producentom branży spożywczej dofinansowanie różnego rodzaju projektów rozwojowych. Gdzie zatem szukać źródeł finansowania projektów prośrodowiskowych? W niniejszym artykule pokazano takie źródła finansowania, które – być może – nie zostały jeszcze przez firmy z branży spożywczej „odkryte” lub ich zasady działania były nie do końca zrozumiałe.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Pompy ciepła dla przedsiębiorstw przemysłowych – Tomasz Kuś
  • Technologie produkcyjne wykorzystywane w przedsiębiorstwach branży spożywczej zużywają bardzo dużo ciepła. Obecnie uzyskuje się je głównie w nieekologicznych i stosunkowo drogich kotłowniach spalających paliwo w formie gazowej, stałej lub ciekłej. Skuteczne rozwiązanie tego problemu stanowi innowacyjny system grzewczy oparty na pompach ciepła, który pozwala pochłaniać energię z natury i tym samym obniżać koszty eksploatacyjne.
 • 20 Escherichia coli O104:H14 – epidemia w Niemczech w 2011 r. – Łukasz Mąka, Halina Ścieżyńska, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Elżbieta Maćkiw, Jacek Postupolski
  • Werotoksyczne szczepy Escherichia coli (VTEC) są odpowiedzialne za wywoływanie groźnych zachorowań u ludzi począwszy od biegunki krwotocznej aż do groźnych w skutkach powikłań – zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) lub małopłytkowej plamicy zakrzepowej (TTP). W artykule przedstawiono przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce w Niemczech w 2011 r., dotyczących zachorowań wywołanych przez E. coli O104:H4. Przedstawiono także charakterystykę tego chorobotwórczego szczepu.
   SŁOWA KLUCZOWE: Escherichia coli O104, werotoksyczne Escherichia coli, żywność, higiena żywności, mikroorganizmy chorobotwórcze
 • 26 Nowoczesność i innowacyjność przede wszystkim – relacja z Polagry-Tech – Agnieszka Górecka
  • Podczas tegorocznych targów Polagra-Tech, które odbyły się 12-15 września w Poznaniu, ponad 310 firm z Polski i 17 z innych krajów zaprezentowało na powierzchni 14 tys. m2 nowoczesne rozwiązania technologiczne. Na ekspozycjach targowych dominowały urządzenia cechujące się wysoką jakością wykonania, niezawodnością działania, wysoką wydajnością pracy, a zarazem energo-, materiało- i wodooszczędne. Polagrze-Tech towarzyszyły odbywające się w tym samym czasie targi Pakfood (140 wystawców z 18 krajów), Polagra-Food (blisko 300 firm z Polski i 30 z innych krajów), Gastro Trendy, Smaki Regionów oraz Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Ekspozycje łącznie odwiedziło 45 tys. profesjonalnych zwiedzających.
 • 29 Niedoceniony łubin. Cenne właściwości roślin strączkowych – Eleonora Lampart-Szczapa, Jarosław Czubiński
  • Wartość żywieniowa nasion niskoalkaloidowych odmian łubinu jest porównywalna z soją. Wśród roślin strączkowych, zawierają one najwięcej białka (do 46%) i najmniej niepożądanych składników nieodżywczych. Dzięki obecności składników funkcjonalnych mają potencjalnie prozdrowotne właściwości. Wykazują aktywność przeciwutleniającą i hypocholesterolemiczną, mają niski indeks glikemiczny IG, zwiększają biodostępność składników mineralnych, działają antykancerogennie, przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Nasiona łubinu, tak jak soja, mogą być wykorzystywane zarówno w produkcji żywności tradycyjnej, jak i funkcjonalnej. Najczęściej stosuje się je w piekarstwie, cukiernictwie i przemyśle mięsnym. Są składnikami mieszanek koncentratów spożywczych, potraw półprzetworzonych lub gotowych do spożycia po podgrzaniu. Z ich udziałem produkuje się żywność specjalnego przeznaczenia; dla wegetarian, diabetyków czy też osób, których organizm nie toleruje glutenu.
   SŁOWA KLUCZOWE: rośliny strączkowe, łubin, wartość żywieniowa, prozdrowotne, żywność

LOGISTYKA-OPAKOWANIA

 • 34 Cykl życia butelek PET poddawanych recyklingowi – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • Rozwój wiedzy z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, jaki nastąpił w ostatnich latach uwidocznił, że niekorzystny wpływ opakowań na środowisko należy rozpatrywać w całym cyklu ich życia, a nie tylko w fazie odpadów. Istotnym narzędziem w badaniach opakowań pod względem rozwiązań technicznych i materiałowych wykazujących najmniejszy wpływ środowiskowy jest znormalizowana metoda oceny cyklu życia (LCA). Wyniki jej oceny kształtują nowe kierunki w projektowaniu opakowań uwzględniające wykorzystanie surowców z recyklingu. Przeprowadzona w COBRO analiza LCA dla butelek z PET, które poddawane są procesom recyklingu, wykazała mniejsze obciążenia dla środowiska niż w przypadku deponowania tych butelek na składowisku.
   SŁOWA KLUCZOWE: ochrona środowiska, opakowania, odpady opakowaniowe, recycling, LCA

WYDARZENIA

 • 37 Spóźnione płatności w branży spożywczej
  • Branża spożywcza, mimo stosunkowo dużego popytu na jej produkty, ma kłopoty z płynnością – w sierpniu br. producenci żywności nie otrzymali na czas 22% wartości należności. Przyczyną jest m.in. zmiana dystrybucji na niekorzyść hurtowników. Skutkować to będzie większą liczbą przejęć i konsolidacji na rynku – zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • 38 50 lat Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Dorota Witrowa-Rajchert
  • W 2011 r. mija pięćdziesiąt lat od powstania Wydziału Nauk o Żywności (poprzednie nazwy – Wydział Technologii Rolno-Spożywczej i Wydział Technologii Żywności) w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jednak studia z zakresu przemysłu rolno-spożywczego mają w SGGW znacznie dłuższą tradycję. Od powstania Uczelni przedmioty z tego zakresu były realizowane na Wydziale Rolnym i Ogrodniczym. Na Wydziale Rolnym był to przedmiot „przemysł rolny” w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego. W okresie międzywojennym w tym kierunku kształciło się ok. 120 studentów, którzy stali się pionierami polskiego przemysłu spożywczego.
 • 40 Innowacyjne rozwiązania w napojach – warsztaty CPKelco i Biesterfeld Chemia Specjalna
 • 41 Polska – Unia – Świat

NAUKA

 • 44 Wpływ wybranych czynników na jakość makaronów instant – Katarzyna Marciniak-Łukasiak, Grzegorz Ciszek
  • Zmiany zwyczajów żywieniowych i trybu życia spowodowały wzrost spożycia produktów charakteryzujących się łatwością i szybkością przygotowania. Do tej grupy produktów zaliczane są makarony instant. Smażone makarony instant zawierają zazwyczaj dużo tłuszczu, co wpływa na ich stabilność i wartość energetyczną. Celem pracy było określenie wpływu rodzaju tłuszczu i parametrów smażenia na jakość makaronów instant. Zakres pracy obejmował produkcję makaronu, w tym smażenie oraz oznaczenie wybranych parametrów jakościowych makaronu instant. Jako tłuszcz smażalniczy zastosowano olej rzepakowy, słonecznikowy oraz olej palmowy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że temperatura smażenia ma wpływ na zawartość wody i tłuszczu w makaronach instant. Podwyższenie temperatury, niezależnie od czasu smażenia, powoduje obniżenie wilgotności i zwiększenie zawartości tłuszczu w produkcie. Wzrost temperatury smażenia oraz wydłużenie czasu smażenia powoduje zmniejszenie jasności makaronu. Najmniejszą zawartość tłuszczu stwierdzono w makaronach smażonych w oleju rzepakowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: makaron instant, oleje: rzepakowy, słonecznikowy i palmowy
 • 47 Upostaciowane białko sojowe w paluszkach z mięsa kurcząt – Aneta Cegiełka, Tomasz Sawicki
  • Celem pracy było określenie wpływu wymiany w składzie recepturowym paluszków drobiowych 25, 50 lub 100% mięsa z ud kurcząt upostaciowanym preparatem białka sojowego SVP 950 na jakość produktu smażonego zanurzeniowo. W gotowym wyrobie oznaczano skład chemiczny, dokonywano instrumentalnych pomiarów barwy i tekstury oraz przeprowadzono ocenę sensoryczną. Stwierdzono, że wymiana w składzie recepturowym części lub całości mięsa z ud kurcząt uwodnionym, upostaciowanym preparatem SVP 950 nie różnicowała składu chemicznego paluszków mięsnych, wydajności produkcyjnej oraz parametrów barwy mierzonych na przekroju produktów. Biorąc pod uwagę teksturę oraz wyróżniki sensoryczne gotowego produktu substytucja surowca mięsnego uwodnionym upostaciowanym białkiem SVP 950 nie powinna być większa niż 50%. S
   ŁOWA KLUCZOWE: upostaciowane białko sojowe, paluszki z kurcząt, jakość
 • 50 Sok z buraka ćwikłowego. Wpływ masy i części korzenia buraka na wyróżniki soku – Janusz Czapski, Katarzyna Gościnna, Michał Kidoń
  • Celem pracy była ocena zawartości barwników betalainowych, fenoli ogółem, azotanów oraz zdolności przeciwutleniającej soku z buraka ćwikłowego w zależności od masy i części korzenia. Buraki odmiany Wodan podzielono wg ich masy na cztery grupy wielkości, a następnie pokrojono poprzecznie na cztery części. Stwierdzono, że zawartość barwników fioletowych i żółtych oraz azotanów (V) w soku istotnie zależy od wielkości i części korzenia buraka ćwikłowego. Zdolność przeciwutleniająca soku jest istotnie skorelowana z zawartością barwników. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w konstruowaniu produktów na bazie buraka ćwikłowego, o różnej proporcji między zawartością barwników i azotanów (V).
   SŁOWA KLUCZOWE: burak ćwikłowy, barwniki betalainowe, azotany (V), zdolność przeciwutleniająca (więcej…)

Spis treści 10/2011

piątek, Październik 28th, 2011

Przemysł Spożywczy 10/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Aktualne problemy polskiego mleczarstwa – Piotr Szajner
  • Polskie mleczarstwo charakteryzuje się względnie dobrą sytuacją ekonomiczno-finansową, ale w sektorze wciąż występuje wiele problemów, które wymagają pilnego rozwiązania. Do najważniejszych można zaliczyć rozdrobnioną strukturę podmiotową produkcji i przetwórstwa, niewielkie wykorzystania kwot mlecznych i zdolności produkcyjnych oraz mały popyt wewnętrzny i duże uzależnienie od koniunktury na rynkach zewnętrznych. Przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych jest warunkiem poprawy efektywności ekonomicznej branży, która stanowi podstawę budowy trwałych przewag konkurencyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczarstwo, kwoty mleczne, efektywność, popyt, podaż

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Escherichia coli w żywności, w tym E. coli O104 – Halina Ścieżyńska, Łukasz Maka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • Werotoksyczne szczepy Escherichia coli (VTEC) są odpowiedzialne za wywoływanie groźnych zachorowań u ludzi począwszy od biegunki krwotocznej aż po groźne w skutkach powikłania – zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) lub małopłytkową plamicę zakrzepową (TTP). Czasami mogą powodować nawet zejścia śmiertelne. Z danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wynika, że w Europie najczęściej izolowanym serotypem E. coli, wywołującym zachorowania u ludzi, był typ serologiczny O157. Jednak zachorowania u ludzi są również wywoływane innymi typami serologicznymi, takimi jak O26, O91, O103, O111, O113, O128, O145, O146. W ostatnim czasie w Niemczech przyczyną epidemii był werotoksyczny szczep Escherichia coli O104.
   SŁOWA KLUCZOWE: werotoksyczne Escherichia coli, Escherichia coli O104, żywność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mikroorganizmy chorobotwórcze, RASFF
 • 16 Skrobia modyfikowana typu OSA w układach emulsyjnych żywności – Ewa Świrydow, Ewa Domian
  • Hydrokoloidy są szeroko stosowane jako stabilizatory i emulgatory układów emulsyjnych żywności. Skrobie modyfikowane typu OSA to polimery aktywne powierzchniowo, które mogą efektywnie stabilizować produkty o charakterze emulsji olej w wodzie. W artykule scharakteryzowano właściwości funkcjonalne skrobi OSA oraz przedstawiono możliwość ich wykorzystania w stabilizowaniu sosów majonezowych, dressingów, emulsji napojowych i w procesie mikrokapsułkowania składników żywności metodą suszenia rozpyłowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: emulsja spożywcza, skrobie modyfikowane typu OSA, stabilność emulsji
 • 22 Substancje hamujące w mleku – Dorota Zaręba, Katarzyna Kwietniewska, Małgorzata Ziarno
  • Substancje hamujące są to związki o charakterze natywnym, zanieczyszczeń lub zafałszowań, których celem jest hamowanie procesów biochemicznych zachodzących między składnikami mleka lub wywołanych aktywnością mikroorganizmów. Konieczność monitorowania tych substancji wynika z bezpośredniego lub pośredniego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Obecność natywnych substancji hamujących pomaga kontrolować skuteczność procesów technologicznych. Z kolei kontrola poziomu pozostałości po antybiotykoterapii zwierząt lub myciu i dezynfekcji układu dojnego oraz substancji fałszujących jakość mleka pozwala ocenić jakość technologiczną i spożywczą mleka oraz jego produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, substancje hamujące, enzymy, antybiotyki, detergent
 • 32 Enterokoki i ich znaczenie w przemyśle mleczarskim – Dorota Kręgiel, Ewelina Parzęcka
  • W artykule przedstawiono rolę enterokoków w przemyśle mleczarskim, głównie w mleku i serach. Saprofityczne szczepy enterokoków mogą mieć zastosowanie w różnych procesach fermentacyjnych. Jednak enterokoki są również oportunistycznymi patogenami, a ich obecność może przyczynić się do obniżenia bezpieczeństwa zdrowotnego końcowego produktu. Dlatego niezwykle ważne jest staranne wyselekcjonowanie odpowiednich kultur bakterii, które mogą mieć korzystny wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, sery, enterokoki
 • 8 Aminy biogenne w serach dojrzewających – Arnold Reps, Krystyna Wiśniewska, Aleksandra Grześkiewicz, Agnieszka Jankowska
  • Niektóre drobnoustroje obecne w serze mają zdolność formowania amin biogennych z wolnych aminokwasów powstających w procesie dojrzewania sera. W serach twardych długo dojrzewających zawartość amin biogennych jest wyższa niż w serach półtwardych i miękkich. W serach tego samego rodzaju produkowanych przez różnych wytwórców zawartość amin biogennych może być zróżnicowana. Duża zawartość amin biogennych w serze może niekorzystnie wpływać na zdrowie konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: ser, wolne aminokwasy, aminy biogenne

NAUKA

 • 45 Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej – Anna Zaborowska, Krzysztof Skierkowski
  • Produkcja żywności z wykorzystaniem technologii regionalnych i tradycyjnych jest coraz bardziej popularna w krajach Unii Europejskiej. Postrzega się ją jako szansę dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, co z kolei przyczynia się do rozkwitu małych miast i wsi. Konsumenci przejawiają coraz większe zainteresowanie tego typu żywnością. Są gotowi zapłacić za nią wyższą cenę, w zamian oczekując, iż otrzymają produkty bezpieczne, dobrej jakości. Wzrost zainteresowania wśród konsumentów wpływa wprost proporcjonalnie na wzrost liczby przedsiębiorstw skłonnych do wejścia na rynek żywności tradycyjnej i regionalnej. Niestety, często zdarza się, że ci, którzy podejmują tego typu przedsięwzięcia nie są odpowiednio do nich przygotowani. Brak im wiedzy z zakresu właściwości produktów żywnościowych oraz zmian, jakie w nich zachodzą podczas przechowywania. Jednak znacznie częściej nie zdają sobie również sprawy, jak ważną rolę w potencjalnym sukcesie rynkowym odgrywają odpowiednio zastosowane narzędzia marketingowe.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty tradycyjne, bezpieczeństwo żywności, marka, cena
 • 48 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne żywności w opinii konsumentów – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Edyta Lipińska, Katarzyna Nowacka
  • Na podstawie badań ankietowych oceniano stan wiedzy konsumentów nt. zanieczyszczeń mikrobiologicznych żywności. Badaniami objęto 250 respondentów, wśród których była młodzież oraz osoby dorosłe w różnym przedziale wiekowym. Wykazano, że stan wiedzy konsumentów nt. drobnoustrojów oraz możliwości ich występowania w żywności jest niski. Natomiast nawyki związane z przygotowaniem oraz spożywaniem posiłków oceniono jako dobre. Konsumenci często nie wiedzą, że w żywności mogą wystąpić zanieczyszczenia mikrobiologiczne i dlatego – w wyniku niewłaściwego przetwarzania produktów spożywczych – narażają się na zanieczyszczenia wtórne żywności. Konsekwencją takiego postępowania może być zatrucie pokarmowe.
   SŁOWA KLUCZOWE: zanieczyszczenie mikrobiologiczne, preferencje konsumentów, drobnoustroje
 • 51 Wpływ parametrów suszenia mikrofalowego na zawartość polifenoli w wybranych ziołach – Małgorzata Nowacka, Karina Łuczywek, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Zioła są powszechnie stosowane do poprawiania smaku potraw. Zawierają olejki eteryczne, alkaloidy, garbniki, glikozydy, fitoncydy, kwasy organiczne, witaminy i sole mineralne, a także związki fenolowe, które są naturalnymi przeciwutleniaczami. Brak tych związków w diecie prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Przeprowadzone badania wskazują, że przy odpowiednio dobranych parametrach suszenia konwekcyjno-mikrofalowego można uzyskać suszone produkty o wysokiej zawartości związków fenolowych, a wielkość strat tych związków podczas procesu zależy głównie od rodzaju surowca.
   SŁOWA KLUCZOWE: bazylia, oregano, suszenie mikrofalowo-konwekcyjne, polifenole
 • 54 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne na opakowaniach produktów spożywczych -Monika Mieczkowska, Helena Panfil-Kuncewicz
  • Opakowania żywności to jedno z ważniejszych narzędzi komunikacji rynkowej pomiędzy konsumentem a producentem. Mając na uwadze zainteresowanie konsumentów zdrowym odżywianiem, producenci starają się wywołać pozytywne skojarzenia z danym produktem umieszczając na etykietach informacji o jego specyficznych, prozdrowotnych właściwościach. Do tego celu często wykorzystując oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. W artykule przedstawiono ocenę częstotliwości występowania oraz zgodności z regulacjami prawnymi występowania ww. informacji na etykietach wybranych grupach produktów spożywczych. Rezultaty przeprowadzonych badań wykazały, że znaczna część producentów decyduje się na zastosowanie oświadczeń żywieniowych czy zdrowotnych. Odnotowano jednocześnie, że wciąż jeszcze jest zbyt opakowań produktów, na których oświadczenia te przedstawia się niezgodnie z wymaganiami prawa.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, znakowanie

WYDARZENIA

Contents 10/2011

czwartek, Listopad 3rd, 2011

Przemysł Spożywczy 10/2011ECONOMY

 • 2 The Current Problems of Polish Dairy Sector – Piotr Szajner
  • The Polish dairy sector is found in relatively good economic and financial condition. Nevertheless, the sector still faces numerous problems, which require urgent solution. They include, inter alia, the fragmented structure of milk producers and processors, low level of quota utilisation, strong reliability on external factors and a low domestic demand. The acceleration of restructuring processes is considered a crucial factor that would lead to improvement in economic efficiency of the sector which is a basis for comparative advantages in the long run.
   KEY WORDS: dairy sector, milk quotas, efficiency, demand, supply

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 8 Escherichia coli in Food, Including E. coli O104 – Halina Ścieżyńska, Łukasz Maka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Jacek Postupolski
  • Verotoxigenic strains of Escherichia coli are responsible for causing severe disease in humans ranging from hemorrhagic diarrhea to complications such as hemolytic-uremic syndrome (HUS) or thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP). Sometimes, it may cause a fatal descent. According to data of European Food Safety Authority (EFSA), from among the serotypes belonging to VTEC, E. coli O157 is the most frequently isolated from food. However, it is observed that the disease in humans is also caused by other serotypes such as: O26, O91, O103, O111, O113, O128, O145, and O146. Recently, verotoxigenic E.coli O104 has been the reason for epidemics in Germany.
   KEY WORDS: verotoxigenic Escherichia coli, Escherichia coli O104, foodstuffs, microbiological contamination, pathogenic microorganisms, RASFF
 • 16 Modified Starch of OSA Type in Food Emulsion Systems – Ewa Świrydow, Ewa Domian
  • Hydrocolloids are widely used as food emulsion stabilisers and emulsifiers. OSA modified starches are surface-active polymers, which may stabilise o/w emulsions effectively. In the article, OSA starches have been described, with its functional properties and the applied mechanisms of emulsion’s stabilisation. The possibility of using starch octenyl succinates in the stabilisation process of mayonnaises, dressings, beverage emulsions as well as in the process of microencapsulation of the food by spray drying have been presented herein.
   KEY WORDS: food emulsion, modified starches (OSA), emulsion stability
 • 22 The Inhibitors in Milk – Dorota Zaręba, Katarzyna Kwietniewska, Małgorzata Ziarno
  • Inhibitors are the native substances, contaminants or adulterants, the aim of which is to inhibit the biochemical processes occurring between milk components or those induced by microorganisms’ activity. The necessity of monitoring these substances results from their direct or indirect influence on the consumer’s health safety. The presence of native inhibitors helps to control the processes’ efficiency, warranting the safety of the final product. The control of the residues’ level after antibiotic therapy, cleaning and disinfection of the milking system or substances, adulterating milk quality, allows evaluating the technological and nutritional quality of milk and dairy products.
   KEY WORDS: milk, inhibitors, enzyme, antibiotics, detergent
 • 32 Enterococci and Their Significance in the Dairy Industry – Dorota Kręgiel, Ewelina Parzęcka
  • The article is a review of the literature concerning the role of enterococci in the dairy industry, mainly in milk and cheeses. Saprophytic strains of Enterococcus may be used in various fermentation processes, however, enterococci are the opportunistic pathogens, and their presence can reduce the health safety of the final product. Therefore, the selection of suitable microbial cultures that may have a beneficial impact on the quality and health safety of food products is very important.
   KEY WORDS: milk, cheeses, enterococci
 • 38 Biogenic Amines in Ripening Cheeses – Arnold Reps, Krystyna Wiśniewska, Aleksandra Grześkiewicz, Agnieszka Jankowska
  • Some of the microorganisms present in cheese are capable of forming biogenic amines of free amino acids generated in the process of cheese ripening. The content of biogenic amines in long-ripened hard cheese is higher than their proportion in the semi-hard and soft cheeses. In the same type of cheese, produced by different manufacturers, the content of biogenic amines can vary. The high content of biogenic amines in cheese may negatively affect the health of the consumer.
   KEY WORDS: cheese, free amino acids, biogenic amines

SCIENCE

 • 45 Chances for Locally Produced Specialties in Global Distribution – Anna Zaborowska, Krzysztof Skierkowski
  • Food production with the application of regional and traditional technology is increasingly popular in the European Union countries. It is perceived as an opportunity for the development of small and medium-sized enterprises, what, in turn, contributes to the prosperity of small towns and villages. Consumers exhibit a growing interest in this type of food. They are willing to pay a higher price for it, expecting in return that they will receive the products, being safe and with good quality. Growing interest among the consumers increases the number of companies willing to enter the market of traditional and regional foods. Unfortunately, it often happens that those who engage in this type of project are not adequately prepared for that. Sometimes they lack the knowledge of the properties of food products and the changes that occur during their storage. But much more often, they do not realize how important role in a potential success is played by properly used marketing tools.
   KEY WORDS: traditional specialties, food safety, brand, price
 • 48 Microbiological Contamination of Food in Consumers’ Opinion – Elżbieta Hać-Szymańczuk, Edyta Lipińska, Katarzyna Nowacka
  • On the grounds of poll survey, the level of the knowledge of consumers, about microbiological food indigestion was evaluated. There were 250 people, among whom there were the young and the adult persons. The survey showed the low lever of knowledge about germs and possibility of their occurrence in food. However, people have good habits in respect of preparing and consuming the meals. The consumers are often not aware of the possibility of microbiological food contamination, so that they are endangered with the secondary food contamination through improperly food processing. In consequence, it causes food poisoning.
   KEY WORDS: microbiological contamination, consumers’ preference, microorganisms
 • 51 Effect of the Microwave Drying Parameters on the Contents of Polyphenols in the Selected Herbs – Małgorzata Nowacka, Karina Łuczywek, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Herbs are commonly used to improve taste of prepared food. Herbs contain essential oils, alkaloids, tannins, glycosides, phytoncides, organic acids, vitamins, minerals and phenolic compounds, which are natural antioxidants. Lack of these compounds in the human diet leads to disturbances in the body function. These studies indicate that the application of appropriately selected parameters of microwave-convective drying leads to a high content of polyphenols in dried products, and the amount of losses of these compounds during drying depends mainly on the type of the raw material.
   KEY WORDS: basil, oregano, microwave-convective drying, polyphenols
 • 54 Nutrition and Health Claims on Packages of Selected Groups of Groceries – Monika Mieczkowska, Helena Panfil-Kuncewicz
  • Food packages are one of the most important tools of market communication between the customer and the producer. While taking into account the customers’ interest in healthy nourishing, the producers try to evoke positive association with a given product by placing on the labels the information about specific and pro-health features. This is sometimes implemented by the use of so called nutrition and health claims. The article presented both the assessment of frequency and the estimation of accordance with the legal regulations of the above mentioned information on the selected groups of groceries. The results of the conducted research indicated that a majority of producers decide to use the nutrition and health claims. Additionally, it has noted that there is still a big number of packages whose claims are not in accordance with the legal requirements.
   KEY WORDS: packaging, nutrition and health claims, labeling

EVENTS

Spis treści 9/2011

sobota, Wrzesień 24th, 2011

okładka Przemysł Spożywczy 9/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Żywność mrożona a zachowania nabywcze konsumentów – Hanna Górska-Warsewicz
  • W artykule przedstawiono zachowania nabywcze konsumentów wobec głównych kategorii żywności mrożonej, odnoszące się do wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym, struktury sprzedaży oraz jej lokalizacji. Lokalizacja sprzedaży została przeanalizowana w ujęciu wartościowym oraz pod względem struktury poszczególnych rodzajów placówek sprzedaży detalicznej. Dokonano segmentacji żywności mrożonej – wyróżniono pięć grup (mrożone ryby, dania, frytki, pizze i zapiekanki oraz owoce i warzywa) oraz trzynaście szczegółowych kategorii produktowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność mrożona, zachowania nabywcze konsumentów, sprzedaż
 • 8 Mrożone owoce i warzywa – zmiany w polskim eksporcie i imporcie – Bożena Nosecka
  • Po akcesji Polski do UE nie zmienił się udział mrożonek owocowych i warzywnych w polskim eksporcie produktów ogrodniczych oraz ich przetworów. Udział eksportu w produkcji mrożonych owoców nie wykazuje tendencji wzrostowej i waha się od 75 do 88%. Z powodu wzrostu krajowego zapotrzebowania obniża się natomiast udział eksportu w produkcji mrożonych warzyw. W ostatnich latach wyraźną tendencję wzrostową wykazuje jedynie eksport mrożonych malin. Brak zmian eksportu pozostałych mrożonych owoców jest spowodowany stabilnym popytem na rynkach zagranicznych i konkurencją tańszych dostaw z krajów pozaeuropejskich. W ubiegłej dekadzie nie zwiększyły się ceny w eksporcie mrożonych owoców (oprócz malin), wzrastały natomiast ceny eksportowe większości gatunków mrożonych warzyw. Wyższy po akcesji import mrożonek był jedynie uzupełnieniem podaży krajowej i nie stanowił konkurencji dla produkcji rodzimej. W okresie 2010/2011 z powodu mniejszej krajowej podaży ceny większości mrożonek w eksporcie należały do najwyższych w ubiegłej dekadzie, a wpływy z eksportu tych produktów oraz saldo ich obrotów były wyższe jedynie w sezonie 2008/2009.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożonki owocowe i warzywne, eksport, import, ceny, saldo

PRAWO

 • 14 Co z certyfikacją w chłodnictwie i opłatami za emisję „freonów”? – Michał Dobrzyński
  • Artykuł jest rozszerzeniem opublikowanych w nr 9/2010 „Przemysłu Spożywczego” obszernych wyjaśnień dotyczących obowiązków użytkowników urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, które pozostają wciąż aktualne. Według unijnego rozporządzenia nr 842/2006, już od 4 lipca 2011 r. w Polsce powinny funkcjonować certyfikaty personalne oraz certyfikaty firmowe w odniesieniu do wszystkich osób i przedsiębiorstw realizujących usługi instalacyjno-serwisowe w dziedzinie chłodnictwa. A jakie są realia? Oprócz odpowiedzi na to pytanie, w artykule omówiono także inną ważną kwestię – rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu emisji czynników chłodniczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: czynniki chłodnicze, warstwa ozonowa, F-gazy, certyfikacja, opłaty za emisję, odzysk, fluorowane gazy cieplarniane

TECHNIKA-TECHNOLOGIA

 • 18 Wymiana handlowa Polski z Rosją. Ładunki o kontrolowanej temperaturze – Vladimir M. Stefanovsky, Lyudmyla Filina
  • Już od kilku lat wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją wypada korzystnie w porównaniu z innymi grupami produktów. Jednak niejasności w terminologii określającej ładunki o kontrolowanej temperaturze stwarzają dodatkowe bariery w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności w łańcuchach logistycznych. W artykule krótko scharakteryzowano wielkość wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi między Polską a Rosją. Przeprowadzono klasyfikację produktów o kontrolowanej temperaturze z wykorzystaniem analizy skupień. Stwierdzono, że uporządkowanie używanej terminologii może być przydatne zarówno dla przewoźników, jak i inwestorów branży chłodniczej w Polsce oraz w Rosji.
   SŁOWA KLUCZOWE: ładunki o kontrolowanej temperaturze, handel zagraniczny, analiza skupień
 • 22 Lody z dodatkami prozdrowotnymi – Maja Bulwarska, Anna Florowska
  • W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące lodów ze szczególnym uwzględnieniem aspektów żywieniowych i technologicznych prozdrowotnych dodatków stosowanych do ich produkcji. Scharakteryzowano poszczególne składniki tradycyjnych lodów mlecznych, a także dodatki prozdrowotne, które mogą być stosowane w produkcji deserów mrożonych, np. probiotyki, prebiotyki i synbiotyki, zamienniki tłuszczu, zamienniki cukru, zamienniki białka mleka krowiego czy kwasy tłuszczowe omega-3.
   SŁOWA KLUCZOWE: lody, żywność prozdrowotna, zamienniki tłuszczu, zamienniki cukru, synbiotyki, inulina
 • 28 Substancje dodatkowe w produktach spożywczych. Cz. II – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • W niniejszym artykule omówiono tendencje zmian w częstotliwości stosowania poszczególnych substancji dodatkowych w wybranych grupach wyrobów spożywczych produkowanych w 2002 r. w porównaniu z latami 2009-2010. Wskazano, które substancje dodatkowe są najczęściej stosowane w poszczególnych grupach produktów oraz omówiono ich funkcje technologiczne, jakie pełnią w produktach.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty spożywcze, substancje dodatkowe, cel technologiczny
 • 34 Innowacyjne procesy wstępne stosowane przed suszeniem owoców i warzyw – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Zastosowanie przed procesem suszenia niekonwencjonalnych procesów wstępnych, takich jak moczenie, powlekanie, odwadnianie osmotyczne oraz działanie ultradźwięków, pulsacyjnego pola elektrycznego i wysokich ciśnień hydrostatycznych, wpływa na przyspieszenie wymiany ciepła i masy, a jednocześnie uzyskuje się najczęściej wysoką jakość produktu suszonego. Ponadto niektóre z tych procesów nadają produktom specjalne formy i cechy jakościowe, niemożliwe do uzyskania przy wykorzystaniu metod tradycyjnych, zwiększają więc asortyment dostępnych dla konsumenta produktów.
   SŁOWA KLUCZOWE: ultradźwięki, pulsacyjne pole elektryczne, wysokie ciśnienia, suszenie

NAUKA

 • 40 Akrylamid w żywności – realny problem czy wyzwanie?! – Leszek Mościcki
  • Akrylamid (C3H5NO) – organiczny związek chemiczny należący do amidów, powstaje w sposób naturalny podczas obróbki termicznej (smażenia, gotowania, pieczenia itp.) wielu rodzajów żywności pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości węglowodanów. Jakie są jego źródła pochodzenia, co robić, aby ograniczać jego zawartość oraz czy jest groźny dla zdrowia – to główne kwestie poruszane w artykule.
   SŁOWA KLUCZOWE: akrylamid, obróbka termiczna, żywność, zdrowie
 • 42 Nalewki aroniowe wzbogacane przyprawami – Anna Sokół-Łętowska, Alicja Z. Kucharska, Agnieszka Nawirska-Olszańska
  • Celem pracy była ocena wpływu dodatku goździków, cynamonu i imbiru na zawartość polifenoli, antocyjanów, aktywność przeciwutleniającą wobec rodników DPPH oraz barwę nalewek aroniowych. Dodatek alkoholowego wyciągu z goździków najkorzystniej wpłynął na ilość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą nalewek aroniowych. Aktywność przeciwutleniająca nalewek była najwyższa w wariantach, w których wykorzystano alkoholowe wyciągi przypraw.
   SŁOWA KLUCZOWE: nalewki owocowe, aktywność przeciwutleniająca, polifenole, DPPH
 • 45 Komputerowe systemy wizyjne w ocenie jakości mięsa wołowego – Marta Chmiel, Mirosław Słowiński, Krzysztof Dasiewicz, Tomasz Florowski
  • Materiał do badań stanowiło mięso wołowe, które na podstawie pomiaru pH w 48 h po uboju zaklasyfikowano jako mięso bez wad oraz obarczone wadą DFD. W badanym surowcu oznaczono wybrane wyróżniki jakości technologicznej i barwę w systemie CIELab oraz metodą komputerowych systemów wizyjnych (CVS). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że składowe barwy określone metodą CVS, charakteryzujące jasność, mogą być wykorzystane do wykrywania wady DFD mięsa wołowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina, DFD, komputerowe systemy wizyjne (CVS)
 • 48 Ocena zdolności biosyntezy tłuszczu przez wybrane drożdże – Karol Komorowski, Stanisław Błażeja
  • Celem przeprowadzonych badań było zastosowanie podłoży z dodatkiem gliceryny odpadowej z produkcji biodiesla do hodowli wybranych szczepów drożdży i przeprowadzenie barwienia wewnątrzkomórkowego tłuszczu. Zastosowano szczepy z gatunku Candida utilis ATTC 9950 oraz z gatunków Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis oraz Rh. mucilaginosa. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badane szczepy były zdolne do wzrostu w podłożach, w których jako źródło węgla zastosowano glicerynę. Na podstawie wyników barwienia czernią Sudanu B wykazano obecność wewnątrzkomórkowego tłuszczu u wszystkich szczepów drożdży z podłoży hodowlanych o wyższych stężeniach gliceryny (10 i 15%) źródła węgla. W większości przypadków tłuszcz w obrazie mikroskopowym komórek pojawiał się dopiero po 48 h hodowli. W przypadku mniejszych stężeń glicerolu w podłożach (2 i 5% ) nie stwierdzono obecności tłuszczu w komórkach drożdży.
   SŁOWA KLUCZOWE: SCO, drożdże, tłuszcz, barwienie, gliceryna odpadowa

WYDARZENIA

Contents 9/2011

sobota, Wrzesień 24th, 2011

okładka Przemysł Spożywczy 9/2011

ECONOMY

 • 2 Frozen Food and Purchasing Behaviour of Consumers – Hanna Górska-Warsewicz
  • The aim of this article was to present the consumers’ purchasing behaviour in relation to the main frozen food categories, with the reference to size and value of retail sale, structure of sale and its location. The location of sale was analysed in value aspect as well as in respect of structures related to a particular type of purchasing places. The segmentation of frozen food was analysed in five groups (frozen fish, frozen ready dishes, frites, pizza, vegetables and fruits) and thirteen detailed product categories.
   KEY WORDS: frozen food, purchasing behaviour consumer, sales
 • 8 Frozen Fruits and Vegetables – Changes in Polish Export and Import – Bożena Nosecka
  • After the accession of Poland to the EU the share of frozen fruits and vegetables in Polish foreign trade of horticultural produce and its processed products has not changed. The participation of export in domestic production of frozen fruits is fairly stable and varies between 75 and 88%. On the other hand, due to the increase of domestic demand, the share of frozen vegetable exports in domestic production has declined. In the recent years only the export of frozen raspberries showed a clear upward tendency. Lack of significant changes results from a stable demand on foreign markets and from the competitive cheap deliveries from overseas countries. Over the last decade export prices of most of frozen fruits (except for raspberries) did not increase while those of most of the frozen vegetables went up. Increase in imports of frozen fruits and vegetables as being observed after the accession to the EU did not create a competition for domestic production. In the 2010/2011 season export prices reached the highest level which reflected decline in domestic output. The revenues on exports and the balance of trade were higher only in the season 2008/2009.
   KEY WORDS: frozen fruits, frozen vegetables, export, import, prices, balance

LAW

 • 14 hat with Certification in Refrigeration and Charges for Freon Gases’ Emission – Michał Dobrzyński
  • The present article constitutes the development of the comprehensive explanations published in “Przemysł Spożywczy” no. 9/2010 regarding the obligations of operators of refrigeration and air-conditioning equipment, which are still valid. According to the Regulation (EC) No. 842/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on certain fluorinated greenhouse gases, as early as since the 4th of July 2011 all persons and companies providing installation and maintenance services in the refrigeration sector shall be obliged to possess F-gas certificates. And what are the realities? Apart from the answer to this question, we will also present valuable information on other important issue: calculation and settlement of the so-called “fees for using the environment” due to emission of refrigerants.
   KEY WORDS: refrigerants, ozone layer F-gases, certification, fees for emission, recovery, fluorinated greenhouse gases

TECHNICS-TECHNOLOGY

 • 18 Trade Exchange between Poland and Russia. Temperature-Controlled Cargoes – Vladimir M. Stefanovsky, Lyudmyla Filina
  • For several years the trade of agri-food products between Poland and Russia has run favorably in comparison to other product groups. However, the ambiguity in the terminology defining the temperature-controlled cargo circulating between the countries creates the additional barriers in the management of food safety in the logistics chains. The present paper characterizes briefly the volume of agri-food products trade between Poland and Russia. Classification of the temperature-controlled products was carried out using cluster analysis. It was found that the arrangement of the used terminology may be useful for carriers as well as for the refrigeration industry investors in Poland and Russia.
   KEY WORDS: temperature-controlled cargo, foreign trade, cluster analysis
 • 22 Ice-Cream with Functional (Health-Promoting) Additives – Maja Bulwarska, Anna Florowska
  • In the article, the selected problems concerning ice cream, with the particular consideration of nutritional and technological aspects of health-promoting additives, employed in their production, have been discussed. The particular components of traditional ice cream as well as health-promoting additives, which may be used in production of frozen desserts, were characterized. They include e.g. probiotics, prebiotics and synbiotics, fat substitutes, sugar replacers, cow milk protein substitutes, or omega-3 fatty acids.
   KEY WORDS: ice cream, functional food, fat mimetics, sugar replacers, synbiotics, inulin
 • 28 Food Additives in Foodstuffs. Part II- Bożena Waszkiewicz-Robak
  • In the article, the tendencies of changes in frequency of the application of particular food additives in the selected groups of food products in 2002 were discussed and compared with 2009 – 2010. It was indicated which food additives were most frequently used in particular groups of products, as well there were discussed their technological functions in the mentioned products.
   KEY WORDS: foodstuff, food additives, technological purpose
 • 34 Innovative Pretreatments Employed before Fruits and Vegetables’ Drying – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • The application of non-conventional methods such as soaking, coating, osmotic dehydration and impact of ultrasounds, pulsed electric field and high hydrostatic pressure before drying affects the acceleration of heat and mass transfer, and most often high quality of dried products is achieved. Moreover, some of these processes add special forms and qualitative characteristics to dried products, impossible to be obtained when using traditional methods, what increases the range of the products, being available for the consumer.
   KEY WORDS: ultrasounds, pulsed electric field, high hydrostatic pressure, drying

SCIENCE

 • 40 Acrylamide in Food – Real Problems or Challenge?! – Leszek Mościcki
  • Acrylamide (C3H5NO) – an organic chemical compound belonging to amides is formed naturally during thermal treatment (frying, cooking, baking, etc.) of many types of vegetal-origin foods with a high content of carbohydrates. What are its sources of origin, what to do to limit its content, and whether it is dangerous for health– there are the main issues raised in the article.
   Key words: acrylamide, thermal treatment, food, health
 • 42 Chokeberry Liqueurs – The Fortification with Spices – Anna Sokół-Łętowska, Alicja Z. Kucharska, Agnieszka Nawirska-Olszańska
  • The aim of study was to estimate of influence of the addition of ginger, cinnamon and cloves on the content of polyphenols and anthocyanates and antiradical activity against DPPH radicals and on the colour of chokeberry liqueurs. The most beneficial influence on total phenolic and antiradical activity was shown in liqueurs produced with alcoholic extract from cloves. Antiradical activity was the highest in those variants in which alcoholic extracts from spices were utilized.
   KEY WORDS: fruit liqueurs, antioxidant activity, total polyphenols, DPPH
 • 45 Computer Vision Systems in Evaluating Beef Quality – Marta Chmiel, Mirosław Słowiński, Krzysztof Dasiewicz, Tomasz Florowski
  • The material for the study consisted of beef samples. Based on pH measurement 48 hours post mortem raw material was classified as a normal and DFD meat. In the analyzed meat, the selected technological properties, colours in CIELab and computer vision systems (CVS) were determined. On the ground of the obtained results, it was concluded that the colour values, determined by CVS method and characterizing lightness can be used to detect DFD defect in beef.
   KEY WORDS: beef, DFD, computer vision systems (CVS)
 • 48 Estimation of Intracellular Fat Staining in Selected Yeast Strains – Karol Komorowski, Stanisław Błażejak
  • The aim of the study was to employ a crude glycerol from biodiesel production to cultivate selected yeast strains and perform intracellular fat staining. Selected strains were as follows: Candida utilis ATCC 9950, Rhodotorula glutinis, Rh. gracilis, and Rh. mucilaginosa. The results found that all of the selected strains were able to grow in media where crude glycerol was used as a carbon source. The presence of intracellular fat in all strains was observed but only in case when higher concentrations of carbon source were used. In most cases, fat presence in microscopic preparations was observed after 48h of cultivation. In case of lower concentration of glycerol in media (2 and 5%), fat presence in yeast cells was not detected.
   KEY WORDS: SCO, yeasts, fat, dyeing, crude glycerol

EVENTS

Spis treści 7-8/2011

niedziela, Wrzesień 4th, 2011

Przemysł Spożywczy 7-8/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 13 Przemysł spożywczy w Polsce – obecnie i w przyszłości – Marek Wigier 
  • Impulsem dla przyspieszonego rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce była akcesja do UE. W artykule przedstawiono najważniejsze trendy rozwoju sektora na tle UE, zmiany w handlu zagranicznym, strukturze produkcji i sytuację ekonomiczno-finansową. W nawiązaniu do najważniejszych kierunków ewolucji WPR do 2020 zaprezentowano wyzwania wobec sektora spożywczego odnoszące się do konkurencyjności, innowacyjności oraz bezpieczeństwa żywnościowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, sektor żywnościowy, konkurencyjność, innowacyjność
 • 21 Wzrasta konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynkach UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • W artykule omówiono pozycję poszczególnych branż polskiego przemysłu spożywczego na rynku europejskim. Wielkość handlu w ramach poszczególnych branż określono na podstawie danych Eurostatu na poziomie czterocyfrowej agregacji grup produktów. Dokonano analizy bilansu handlowego i oceny konkurencyjności za pomocą wskaźników ujawnionych przewag komparatywnych (RCA – Revealed Comparative Advantages i TC – Trade Coverage). W związku z tym, że 76% wymiany handlowej Wspólnoty stanowią obroty wewnątrzunijne, w badaniu skoncentrowano się wyłącznie na obrotach handlowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jest możliwy dalszy wzrost polskiego eksportu produktów przemysłu rolno – spożywczego na rynek unijny.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, rynek unijny, konkurencyjność, przemysł spożywczy, kraje członkowskie UE
 • 30 Kierunki badań w gospodarce żywnościowej i rolnictwie w UE w latach 2014-2015 – Andrzej Babuchowski
  • Opublikowany przez Komisję Europejską dokument „Strategia 2020” wskazał na kierunki rozwoju Unii Europejskiej do 2020 r. Nacisk położono na inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączaniu społecznemu. Komisja przedstawiła też siedem tzw. „Flagshp initiatives” umożliwiających postęp w ramach każdego z priorytetów tematycznych. Planuje również wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwiązywania m.in. problemów związanych ze zmianami klimatu, efektywnością energetyczną, zdrowia, zmianami demograficznymi oraz zwiększeniem światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Badania będą prowadzone w ramach Wspólnych Strategicznych Ram Badań i Innowacji, co powinno wyeliminować ich fragmentację i zapewnić większą spójność programów unijnych i krajowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji, Europejski Instytut Innowacji i Technologii, Centrum Wiedzy i Innowacji, Europejskie Partnerstwo Innowacyjne
 • 34 Forum ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności – Eugeniusz Chyłek
  • Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw żywności jest dla Europy bardzo ważnym zadaniem. W tym celu powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego, a następnie Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Artykuł przedstawia kluczowe zadania jakie powinny być zrealizowane, by przemysł rolno-spożywczy Wspólnoty Europejskiej spełniał kryteria konkurencyjności wobec najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność, łańcuch dostaw, Komisja Europejska, polityka, nauka, innowacje

PRAWO

 • 36 Będą zmiany na unijnej liście substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • Obecnie trwają prace nad opracowaniem rozporządzeń Komisji zmieniających przyjęte w kwietniu załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008/WE w sprawie dodatków do żywności. Zmiany polegają na dopuszczeniu nowych substancji dodatkowych lub rozszerzeniu zastosowania dopuszczonych obecnie substancji. W artykule omówiono nowe zastosowania substancji dodatkowych, uwzględnione w ww. rozporządzeniach Komisji Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, załączniki do rozporządzenia, zmiany przepisów
 • 42 Bezpieczeństwo zdrowotne tłuszczów stosowanych do smażenia – projekt nowych polskich regulacji – Krzysztof Krygier, Anna Mengual Domenech, Maria Suchowiak, Przemysław Biliński
  • W artykule poruszono złożony problem bezpieczeństwa zdrowotnego tłuszczów używanych do smażenia. Przybliżono wytyczne projektowanego rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczącego tej kwestii, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Wprowadza się metody, które będą służyły kontroli stopnia niebezpiecznych przemian, jakie zachodzą w tłuszczach w trakcie smażenia wraz z granicznymi wartościami dla metod odniesienia: liczba kwasowa nie więcej niż 2,5 mg KOH/g tłuszczu (do końca 2012 r.) oraz zawartość związków polarnych poniżej 25% (od 1 stycznia 2013 r.). Przedstawiono również projekt założeń dobrowolnego programu „Odpowiedzialne smażenie”, który ma zapewnić kontrolę wyjściowej jakości tłuszczu przeznaczonego do smażenia, przez zapewnienie zarówno korzystnego żywieniowo składu kwasów tłuszczowych (limit zawartości izomerów trans i kwasów nasyconych), jak i ograniczenie temperatury smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, bezpieczeństwo publiczne, rozporządzenie, odpowiedzialne smażenie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 48 Substancje dodatkowe w produktach spożywczych. Cz. I – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Na podstawie deklaracji producentów zamieszczonych w wykazie składników na etykietach opakowań jednostkowych, dokonano analizy stosowania substancji dodatkowych w 500 różnych produktach spożywczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono dane z badań, które wskazują, że na polskim rynku są produkty zawierające 5 i więcej różnych substancji dodatkowych (np. wędliny paczkowane, napoje gazowane, wyroby cukiernicze) oraz takie, które nie zawierają ich wcale lub najwyżej 1-2 substancje (wafle i pieczywo chrupkie). W drugiej części artykułu porównano skład wybranych produktów spożywczych oferowanych konsumentom w latach 2009 i 2010 ze składem podobnych produktów oferowanych w 2002 r., co wskazało, że obecnie dodaje się do nich przeciętnie o 1 substancję mniej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty spożywcze, substancje dodatkowe
 • 54 Enzymy w mleczarstwie – aspekty technologiczne i prawne – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Podstawowe składniki mleka (laktoza, lipidy i białka) ulegają przemianom enzymatycznym. Przemiany te indukowane są przez enzymy rodzime mleka lub enzymy pochodzenia mikrobiologicznego (mikroflory obecnej w przetworach mlecznych) lub w wyniku dodanych do mleka preparatów enzymatycznych. Zmiany wywołane obecnością enzymów mogą mieć charakter kontrolowany i niekontrolowany – w pierwszym przypadku oczekuje się konkretnych przemian tworzących produkt o ściśle określonych cechach organoleptycznych i sensorycznych. Artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa z zakresu enzymów wykorzystywanych w mleczarstwie i tych, których wykorzystanie może zwiększyć asortyment oferowanych produktów mlecznych na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: enzym, preparat koagulujący, laktaza, transglutaminaza, dojrzewanie serów, modyfikacja enzymatyczna
 • 68 Mięso drobiowe odkostnione mechanicznie – Dorota Pietrzak, Mirosław Słowiński, Jan Mroczek 
  • W artykule opisano uwarunkowania jakości i pozyskiwania oraz możliwości wykorzystania MDOM w przemyśle drobiarskim. Mięso to, z uwagi na sposób otrzymywania, zmieniony skład chemiczny, mazistą, pastowatą konsystencję, gorsze właściwości technologiczne i niską trwałość nie może w pełni zastąpić tkanki mięśniowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: odkostnianie, MDOM, właściwości
 • 72 Systemowe zarządzanie wyrobami niezgodnymi – Waldemar Dzwolak
  • Wyroby (surowce, półprodukty i produkty) niespełniające ustalonych wymagań (wyroby niezgodne) są stałymi elementami każdego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, dlatego powinny być objęte systemowymi działaniami w ramach tzw. nadzoru nad wyrobami niezgodnymi. W artykule przedstawiono podstawy zarządzania wyrobami niezgodnymi z uwzględnieniem wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 22000, a także standardów BRC i IFS. Scharakteryzowano systemowe nadzorowanie wyrobów niezgodnych, które powinno obejmować identyfikowanie, kategoryzację, odizolowanie i zabezpieczenie przed niezamierzonym użyciem, a także wycofanie wyrobu, sposoby jego zagospodarowania oraz wykonywanie działań korygujących, które umożliwiają udoskonalenie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: wyrób niezgodny, działania korygujące, korekcje, jakość, bezpieczeństwo żywności
 • 78 Biologiczne zanieczyszczenia żywności – powiadomienia RASFF – Krystyna Rybińska, Jacek Postupolski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna
  • W artykule przedstawiono zgłoszenia w latach 2004-2011 w ramach systemu RASFF o zagrożeniach dotyczących zanieczyszczenia środków spożywczych szkodnikami magazynowymi. Obserwuje się wzrost liczby powiadomień w poszczególnych latach oraz zgłoszeń o odrzuceniu na granicy. Zwraca uwagę liczba powiadomień z Polski, w tym powiadomień alertowych. Obecność szkodników w środkach spożywczych może stanowić poważny problem dla bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, środki spożywcze, RASFF, zanieczyszczenie biologiczne, szkodniki magazynowe, roztocze, owady, gryzonie, ciała obce

LOGISTYKA- OPAKOWANIA

 • 84 Postęp w pakowaniu produktów spożywczych – Helena Panfil-Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz, Monika Mieczkowska
  • W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pakowania aktywnego i inteligentnego oraz wykorzystanie nanotechnologii w produkcji najnowszej generacji opakowań do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: pakowanie aseptyczne, pakowanie próżniowe i w modyfikowanej atmosferze, opakowania aktywne i inteligentne, nanotechnologie w opakowalnictwie
 • 92 Nowe kody kreskowe na artykułach spożywczych – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Jednym z najefektywniejszych narzędzi elektronicznej gospodarki, które usprawnia funkcjonowanie firm przemysłu spożywczego, są systemy automatycznej identyfikacji na etapie zaopatrzenia i zbytu towarów. W artykule omówiono najnowsze sposoby oznaczania kodami kreskowymi, których wdrożenie przyniesie kolejne korzyści branży spożywczej wynikające z: automatycznego śledzenia, kontroli terminów przydatności do spożycia, automatyki w przyjmowaniu dostaw i kompletowania wysyłek oraz ze znakowania towarów o zmiennej ilości kodami jednoznacznymi nie tylko na terenie jednego kraju, ale i całego świata.
   SŁOWA KLUCZOWE: kody kreskowe, traceability, etykieta logistyczna, przemysł spożywczy

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 96 Nowe fakty o ołowiu w środkach spożywczych – Monika Mania, Maria Wojciechowska-Mazurek, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Urszula Biernat
  • Przedstawiono i porównano dane pochodzące z monitoringu prowadzonego w Polsce (2004-2008) i w innych krajach Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia środków spożywczych pochodzenia roślinnego ołowiem z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności ołowiem w świetle ostatnich opinii: Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z marca 2010 r. oraz Połączonego Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatkowych z czerwca 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: zanieczyszczenia ołowiem, monitoring środków spożywczych, dopuszczalne poziomy zanieczyszczenia ołowiem

WYDARZENIA

 • 104 Wykaz reklam
 • 106 Polska – Unia – Świat
 • 108 Informacje biznesowe (więcej…)

Issue 7-8/2011

niedziela, Wrzesień 4th, 2011

Przemysł Spożywczy 7-8/2011ECONOMY

 • 18 Food Industry in Poland at Present and in the Future – Marek Wigier
  • The accession of Poland to the EU was an impulse for the accelerated development of food industry in Poland. In the paper, the most important trends in the mentioned sector development against the background of the EU, the changes in foreign trade, production structure and economic and financial situation have been presented. Referring to the most important directions of the CAP evolution until 2020, the challenges for the food sector relating to competitiveness, innovation and food safety have been discussed.
   KEY WORDS: Food industry, food sector, competitiveness, innovation
 • 26 Competitiveness of Polish Food Industry is Rising on the EU Market – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • In the article, ranking of various branches of Polish food industry in the EU market was discussed. The volume of trade within the particular branches is determined on the basis of Eurostat data on the four-digit level of aggregation of product groups. An analysis concerns trade balance and competition assessment, using revealed comparative advantage indicators (RCA – Revealed Comparative Advantages and TC – Trade Coverage). In connection with the fact that 76% of EU trade is an intra trade, the study focuses on trade flows between the European Union countries. The analysis shows that there are further opportunities for growth of Polish agri-food exports to the EU market.
   KEY WORDS: agri-food trade, EU market, competitiveness, food industry, EU member states
 • 30 Research Directions in Food Economy and Agriculture in EU in the Years 2014-2015 – Andrzej Babuchowski 
  • Document „Strategy 2020” published by the European Commission pointer out the directions for a development of the European Union by 2020. The document emphasized on smart and sustainable development promoting social integration. The European Commission presented also seven so-called “Flagship initiatives” to enable progress within each of the thematic priorities. It also plans to use R&D and innovative activities to solve problems associated with climate change, energy efficiency, health, demographic changes and increasing global food security. The research will be conducted within Common Strategic Framework for Future Research and Innovation. This should eliminate its fragmentation and ensure greater coherence of the EU and national programmes.
   KEY WORDS: Common Strategic Framework for Future Research and Innovation, European Institute of Innovation and Technology, Knowledge and Innovation Centre, European Innovation Partnership
 • 34 High Level Forum of Improving the Functioning of the Food Supply Chain – Eugeniusz Chyłek
  • To create an integrated system for the management of particular downstream chain the supply of food has become in today’s world, an important task for Europe. To for the purpose of references to the life a Group of High Level of Competitiveness of the Agro-Food industries , and then a High Level Forum of Improving The Functioning of The Food Supply Chain . Article presents the key tasks that should be realized that the agro-industry of the European Community met the criteria for the competitiveness of the economies of most developing in the world.
   KEY WORDS: food, chain of supplies, European Commission , policy, science , innovation.

LAW

 • 36 The Changes Will Occur on the European Union List of Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • The European Commission is elaborating the draft regulations, amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, as being adopted in April. The amendments cover the authorization of new food additives as well as the extension of use of the already authorized substances. The new provisions concerning food additives have been discussed in the article.
   KEY WORDS: food additives, annexes to regulations, changes of legislation
 • 42 Health Safety of Fats Used for Frying – Draft of New Polish Regulations – Krzysztof Krygier, Anna Mengual Domenech, Maria Suchowiak, Przemysław Biliński
  • The article raised the complex issue of health safety of fats used for frying. Guidelines of proposed Minister of Health regulation, which will be in forced from 1st of January 2012, were presented. The introduced methods will serve for control of the degree of dangerous changes taking place in fats during frying; limit values for the reference methods are : acid value no more than 2.5 mg KOH/g of fat (till the end of 2012) and polar compounds less than 25% (from the 1st of January 2013). Also project of guidelines of voluntary program: “Responsible frying”, which will ensure control of initial quality of fat destined for frying through both nutritionally beneficial fatty acid composition (the limit for trans and saturated fatty acids) and limitation of frying temperature, was outlined.
   KEY WORDS: frying, public safety, regulation, responsible frying

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 48 Food Additives in Foodstuff. Part I – Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Basing on the declarations of the producers, listed on the labels of packages, the analysis concerning the application of additives in 500 different food products was carried out. The first part of the article includes the data obtained from the studies. These data indicate that, on the Polish market, there may be found the products, containing five and even more various additives (for example: sausages, carbonated drinks, confectionery), as well as these which do not contain additives at all, or – if so; they contain no more that 1-2 such substances (crisps and bread). In the second part of the article, the composition of few selected food products, which were offered to the consumers in 2009 and 2010, was compared with the composition of few similar products suggested in 2002. It has been indicated that one substance less is added to these products nowadays.
   KEY WORDS: foodstuff, food additives
 • 54 Enzymes in Dairy Industry – Technological and Law Aspects – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Basic milk components such as lactose, lipids, and proteins undergo enzymatic changes. These changes are induced by native milk enzymes or microbiological enzymes (of microflora present in milk and milk products) and/or as a result of addition of enzymatic preparations. The changes engendered by enzymes may be controlled or uncontrolled; in the last case, the firm changes creating sensory and organoleptic properties of the final product are expected. This paper is a review of literature in the field of characteristic of the enzymes applied in the dairy industry, and the enzymes which could increase the assortment of milk and milk products offered on the market.
   KEY WORDS: enzyme, coagulant, lactase, transglutaminase, cheese ripening, enzymatic modification
 • 68 Mechanically Deboned Poultry Meat – Dorota Pietrzak, Mirosław Słowiński, Jan Mroczek
  • Factors affecting quality production methods and utilization of mechanically deboned poultry meat (MDPM) were described in this article. The discussed raw material could not fully replace hand deboned meat because of specific conditions of production, changed chemical composition, poor technological properties, greasy consistency and short shelf life.
   KEY WORDS: deboning, MDPM, properties
 • 72 Systemic Management of Nonconforming Products – Waldemar Dzwolak
  • Products (raw materials, semi-products and final products) which do not comply with the defined requirements (nonconforming products) are components of every food quality and food safety management systems. That is why nonconforming products should be covered by planned actions in the course of control of nonconforming products. In the article there are presented the fundamentals of nonconforming products management including some requirements of ISO 9001, ISO 2000, BRC and IFS standards. In the paper, a system control of nonconforming products is characterized. The control should include such elements as identification, classification, quarantine actions as well as product withdrawal and disposal. Control of nonconforming products requires also corrective actions aiming at improvement of food quality and food safety management systems.
   KEY WORDS: nonconforming product, corrective actions, corrections, quality, food safety
 • 78 Biological Contamination of Foodstuff – Notifications to RASFF – Krystyna Rybińska, Jacek Postupolski, Ewa Ledzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna
  • Notifications to RASFF concerning the contamination of foodstuff with warehouse pests in the years 2004-2011 have been presented. An increase of the number of such notifications as well as of the border rejections over in every year the period 2004-2011 has been observed. The number of notifications from Poland, including the alert notifications is of particular importance. Such evidence of the presence of pests in the foodstuffs may become a serious problem for food safety.
   KEY WORDS: food safety, foodstuff, RASFF, biological contamination, warehouse pests, mites, insects, rodents, foreign bodies

LOGISTICS – PACKAGING

 • 84 Progress in Packaging Foodstuff – Helena Panfil-Kuncewicz, Andrzej Kuncewicz, Monika Mieczkowska
  • The paper focuses on modern packaging methods and new trends in food packaging. The principles and advantages of the following packaging technologies are discussed: aseptic packaging, increased hygiene standard packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging. The systems of active and intelligent packaging and the benefits of using nano-materials in the next generation of food packaging are also presented.
   KEY WORDS: aseptic packaging, vacuum and modified atmosphere packaging, active and intelligent packaging, nanotechnology in food packaging
 • 92 New Barcodes on Foodstuff – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • The automatic identification systems in the phase of supply and sales are one of the most effective tools for electronic commerce, which improves the operation of food industry companies. Therefore, we will discuss the latest methods of placing the barcodes on food products; their implementation will bring further advantages to food industry, resulting from automatic tracking, monitoring expiration dates, automation in the receipt of supplies and completion of shipments and marking the unambiguous codes on the products of variable number not only at the territory of one country, but all over the world.
   KEY WORDS: barcodes, traceability, logistics label, food industry

FOOD – FEEDING

 • 96 New Facts about Lead in Foodstuffs – Monika Mania, Maria Wojciechowska-Mazurek, Krystyna Starska, Małgorzata Rebeniak, Urszula Biernat
  • The article presents data from national monitoring studies (2004-2008) and data from other European Union countries concerning presently reported lead contamination of foodstuffs of plant origin, compared with maximum permissible levels established in regulation (EC) no 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs, amended by regulation (EC) no 629/2008. Health hazard caused by food contamination with lead in the light of the recent European Food Safety Authority from March 2010 and Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives from June 2010 opinions was discussed.
   KEY WORDS: contamination with lead, monitoring foodstuffs, permissible levels of contamination with lead

EVENTS

 • 104 List of Advertisements
 • 106 Poland – Union – World
 • 108 Business Information (więcej…)

Spis treści 6/2011

poniedziałek, Czerwiec 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 6/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych – Bożena Nosecka
  • Spowolnienie tempa wzrostu dochodów konsumentów spowodowało spadek konsumpcji, a w konsekwencji produkcji soków, nektarów oraz napojów owocowych i warzywnych. W segmencie napojów bezalkoholowych utrzymała się jedynie tendencja wzrostowa spożycia wód w opakowaniach jednostkowych, tańszych niż inne napoje bezalkoholowe. Odnowienie tendencji wzrostowej konsumpcji i produkcji soków, napojów oraz nektarów będzie możliwe w warunkach przyspieszenia rozwoju gospodarki. Tempo rozwoju sektora będzie jednak niższe niż przed okresem jego zastoju. Odnowieniu tendencji wzrostowej konsumpcji będzie sprzyjać dalsza dywersyfikacja oferty podażowej krajowych producentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: soki, nektary, napoje, produkcja, popyt, ceny
 • 8 Rynek cukru i artykułów cukierniczych w Polsce- Piotr Szajner
  • W 2010 r. sytuacja podażowo-popytowa na krajowym rynku cukru kształtowała się przede wszystkim pod wpływem regulacji rynkowych, będących wynikiem reformy WPR oraz bardzo dobrej koniunktury na rynku światowym. W wyniku reformy potencjał produkcyjny krajowego sektora cukrowniczego uległ znacznemu zmniejszeniu, a Polska stała się znaczącym importerem. Równocześnie nastąpiła głęboka restrukturyzacja sektora, która przyczyniła się do poprawy technicznej efektywności produkcji. Niskie ceny surowca i redukcja kosztów przetwórstwa przyczyniły się do poprawy sytuacji finansowej branży. Popyt na cukier w Polsce jest stabilny, ale zmienia się jego struktura. Branża cukiernicza jest dynamicznie rozwijającym się działem przetwórstwa żywności, co pozytywnie wpływa na wykorzystanie potencjału produkcyjnego całego przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: cukrownictwo, cukier, rynek, przemysł cukierniczy

PRAWO

 • 14 Zmiany standardów jakości i znakowania soków – Izabela Tańska
  • Jakość handlowa nektarów i soków została uregulowana w Unii Europejskiej już w 1975 r. (dyrektywa 75/726/EWG). Podstawą opracowania tego aktu prawnego było przekonanie, że różnice w przepisach krajowych dotyczących soków owocowych i nektarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi mogą przyczyniać się do rozwoju warunków nieuczciwej konkurencji wprowadzających konsumentów w błąd, a tym samym wpływać bezpośrednio na tworzenie i funkcjonowanie wspólnego rynku. W ciągu 36 lat wielokrotnie aktualizowano regulacje prawne w tym zakresie. Również obecnie w UE trwają prace, które będą skutkować licznymi i ważnymi konsekwencjami dla produkcji oraz obrotu sokami owocowymi i nektarami.
 • 16 Nowe składniki żywności przegląd decyzji Komisji Europejskiej. Cz. II – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • W części pierwszej artykułu (nr 5/2011 „Przemysłu Spożywczego”) została omówiona m.in. pierwsza grupa nowych składników żywności, na które zostały wydane pozytywne decyzje Komisji Europejskiej. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane pozostałe nowe składniki, które mogą być stosowane w żywności. Omówiono takie składniki jak: olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, alfa-cyklodekstryna, olej z nasion Allanblackia, rafinowany olej ze żmijowca, suszony miąższ z owoców baobabu, olej z Mortierella alpina, witamina K uzyskiwana z Bacillus subtilis natto, białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego, nasiona szałwii hiszpańskiej, wyciąg z liści lucerny, EDTA, fosforan amonowy żelaza (II), glukan chitynowy z Aspergillus niger, ekstrakt z grzybni Lentinula edodes, produkt peptydowy z ryb.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowe składniki żywności, pozytywne decyzje Komisji Europejskiej
 • 22 Zmiany w przepisach o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i stołowych – Tadeusz Wojtaszek
  • W związku z przystosowaniem krajowych przepisów do standardów Unii Europejskiej, w ostatnim czasie wprowadzono odpowiednie zmiany w dwóch aktach prawnych dotyczących naturalnych wód mineralnych, źródlanych i stołowych. Zmiany objęły ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia o naturalnych wodach mineralnych, wodach źródlanych i wodach stołowych. Zmiany te mają duże znaczenie dla optymalizacji jakości naturalnych wód butelkowanych pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego, a także wykorzystania nowych technologii w procesie przygotowania wody do rozlewu. Dla konsumentów oznaczają one jednak duże zmiany w zakresie określeń poszczególnych rodzajów wód.
   SŁOWA KLUCZOWE: naturalne wody mineralne, wody źródlane, wody stołowe, standardy UE, bezpieczeństwo żywności

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 27 Jakość wód butelkowanych i napojów – problemy mikrobiologiczne – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • Artykuł traktuje o mikrobiologicznych problemach występujących w produkcji wód butelkowanych i napojów smakowych. Omówiono i przedyskutowano wybrane aspekty ryzyka mikrobiologicznego związane ze stanem mikrobiologicznym podstawowych surowców. Rozwój mikroflory stanowiącej zanieczyszczenie wód butelkowanych może powodować niekorzystne zmiany sensoryczne, głównie zmętnienie, powstawanie osadów, kłaczków oraz zmiany zapachu i barwy. Część drobnoustrojów, ze względu na zdolności adhezyjne i tworzenie śluzów, może także stymulować tworzenie trudnych do usunięcia biofilmów.
   SŁOWA KLUCZOWE: wody smakowe, wody butelkowane, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, wady sensoryczne
 • 32 Półsyntetyczne wypełniacze w żywności – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • Omówiono właściwości funkcjonalne półsyntetycznych wypełniaczy (polioli) jako substancji słodzących. Scharakteryzowano dopuszczone do stosowania w Polsce następujące poliole: erytrytol, izomalt, ksylitol, laktitol, maltitol, mannitol i sorbitol. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym. Poliole charakteryzują się niższą słodyczą od sacharozy. Stosowane są zarówno jako substancje słodzące, jak i wypełniające, stabilizujące, przeciwzbrylające, glazurujące. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem producentów żywności szczególnie specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Niektóre poliole mają silne właściwości chłodzące oraz wykazują skuteczność w zapobieganiu próchnicy zębów, znajdują więc szerokie zastosowanie w produkcji m.in. gum do żucia. Niektóre z nich, spożywane w nadmiernej ilości, wykazują niekorzystne działanie laksacyjne.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje słodzące, poliole, bezpieczeństwo, właściwości funkcjonalne
 • 36 Procesy wstępne stosowane przed suszeniem owoców i warzyw – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Niekorzystne zmiany zachodzące podczas suszenia owoców i warzyw można ograniczyć, stosując odpowiednie operacje wstępne. Tradycyjnie stosowanymi czynnościami jest rozdrabnianie surowca, blanszowanie, niekiedy siarkowanie. Dodatkowo, przed suszeniem można zastosować inne operacje, tj. powlekanie surowca błonami jadalnymi, jego moczenie lub odwadnianie osmotyczne. Wpływają one na modyfikację właściwości produktu, często poprawiają jego jakość, a także efektywność procesu suszenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: blanszowanie, odwadnianie osmotyczne, powłoki, suszenie
 • 42 Suszenie pianowe – nowe kierunki w suszeniu żywności – Ewa Jakubczyk
  • W artykule przedstawiono charakterystykę procesu suszenia pianowego płynnych surowców, trudnych do wysuszenia innymi metodami – soków, przecierów owocowych i warzywnych oraz materiałów pochodzenia biotechnologicznego. Omówiono podstawowe środki spieniające stosowane przy wytwarzaniu stabilnej piany, mechanizm suszenia oraz czynniki wpływające na szybkość procesu. Scharakteryzowano metody suszenia spienionych surowców oraz jakość uzyskanych proszków.
   SŁOWA KLUCZOWE: piana, metody suszenia, jakość proszków
 • 50 Bezpieczeństwo mikrobiologiczne surowców ziołowych – Alina Kunicka-Styczyńska, Krzysztof Śmigielski
  • Wraz z surowcami ziołowymi stosowanymi powszechnie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym wnoszone są drobnoustroje saprofityczne i chorobotwórcze. Omówiono źródła mikroorganizmów skażających zioła i przyprawy ziołowe, możliwość zmian wywołanych ich rozwojem oraz zagrożenia, jakie stanowią dla konsumenta. Dokonano przeglądu metod dekontaminacji surowców ziołowych, oceniając ich efektywność i bezpieczeństwo sterylizowanego produktu. Spośród opisywanych metod chemicznych i fizycznych za najkorzystniejszą uznano metodę ozonowania – ze względu na skuteczność, bezpieczeństwo i niewielkie obciążenie dla środowiska naturalnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: zioła, przyprawy ziołowe, dekontaminacja, ozonowanie, ozon

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 54 Gatunki piwa i kryteria oceny sensorycznej – Maciej Chołdrych
  • W ogólnej klasyfikacji rozróżnia się piwa górnej i dolnej fermentacji, a więc fermentujące w różnych zakresach temperatury i przy użyciu różnych szczepów drożdży. Jest to podstawa do dalszej klasyfikacji, zgodnie z którą piwa te dzielą się na gatunki. Najbardziej znane piwa górnej fermentacji to niemieckie piwa pszeniczne (weissbier), belgijskie piwa pszeniczne (witbier), angielskie i belgijskie ale, irlandzkie stouty. W dolnej fermentacji królują jasne lagery (także ich mocna odmiana strong lager), pilznery, koźlaki, schwarzbier i portery bałtyckie. Każdy z tych gatunków ma specyficzny skład surowcowy i jest produkowany wg specyficznej technologii, ma więc oryginalny dla gatunku profil sensoryczny.

LOGISTYKA- OPAKOWANIA

 • 57 Informatyczna platforma SWDO. Zasady i formy współpracy – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO), opracowany w ramach projektu PL0015 przez COBRO, przy współpracy partnera norweskiego Østfoldforskning AS oraz Instytutu Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska, współfinansowany ze środków norweskich, jest pierwszą w Europie informatyczną platformą wspomagającą dobór opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów oraz ich wprowadzania do obrotu rynkowego. W poprzednich publikacjach (nr 6/2010 i 1/2011 „Przemysłu Spożywczego”) odpowiedziano na pytania: dlaczego, dla jakich podmiotów gospodarczych i w jakim celu tworzono platformę SWDO oraz od jakich świeżych, polskich produktów ogrodniczych należy rozpocząć prawidłowe pakowanie na potrzeby europejskiego, wielkotowarowego obrotu rynkowego, z analizą rynków zbytu. W niniejszym artykule dokładniej zaprezentowano platformę SWDO, a zwłaszcza zasady i formy współpracy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, świeże owoce, świeże warzywa, grzyby

WYDARZENIA

Contents 6/2011

poniedziałek, Czerwiec 27th, 2011

Przemysł Spożywczy 6/2011ECONOMY

 • 2 Market of Juices, Nectars and Fruit and Vegetable Beverages – Bożena Nosecka
  • The economic slowdown was reflected in lower dynamics of individual income growth which led to decline of consumption and, finally, of production of juices, nectars and other fruit and vegetable beverages. As regards the whole segment of non-alcoholic beverages, only the consumption of mineral water in single packages, as being cheaper than other non-alcohol beverages, showed an upward tendency. To restore the upward tendency in the consumption and production of juices, nectars and other beverages will require an acceleration economic growth. The rate of the sector’s development will be hover lower as that one reported prior the slowdown. The restitution of previous upward tendency will be supported by further diversification of trading offer by domestic producers. KEY WORDS: soft drinks, production, demand, prices
 • 8 Sugar Market and Confectionary Products in Poland – Piotr Szajner
  • In 2010, the supply-demand situation in the domestic sugar market developed primarily under the influence of market regulations as a result of CAP reform and a boom in the global market. Due to the reform, the national productive capacity of the sugar sector has been considerably reduced, and Poland has become a large importer. At the same time there was a major restructuring of the sector resulting in a technical improvement of production efficiency. Low prices of raw material and processing cost reduction have caused the improvement of the financial situation of the industry. Demand for sugar in the country is stable, but changes its structure. Confectionery industry is a booming food processing sector, which positively affects the productive potential of the whole food industry.
   KEY WORDS: sugar sector, sugar, market, confectionary industry

LAW

 • 14 Changes of Quality Standards and Juices Labeling – Izabela Tańska
 • 16 Novel Food Ingredients – Review of Commission Decisions. Part II – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • In the first part of the article (issue 5/2011 of “Przemysł Spożywczy”) the first group of new food ingredients, which received positive decision of the European Commission, was inter alia discussed. This article discusses other new ingredients that may be used in foods. The article discusses also the second part of the novel food ingredients released to the market by the decisions of the European Commission such as: maize-germ oil high in unsaponifiable matter, rapeseed oil high in unsaponifiable matter, alpha-cyclodextrin, allanblackia seed oil, rafined echium oil, Baobab dried fruit pulp, oil from Mortierella alpina, vitamin K2 from Bacillus subtilis natto, ice structuring protein type III HPLC 12, lipid extract from Antarctic Krill, chia seed, leaf extract from lucerne, EDTA, ferrous ammonium phosphate, chitin-glucane from Aspergillus niger, mycelial extract from Lentinula edodes, and fish peptide product.
   KEY WORDS: new food ingredients, positive decisions of the European Commission
 • 22 Amendments in the Rules Concerning Natural Mineral Waters, Spring Waters and Table Waters – Tadeusz Wojtaszek
  • In connection with the adaptation of the national legislation to the European Union standards, the appropriate amendments have been recently introduced to two laws concerning natural mineral and table waters in Poland. The mentioned amendments covered the law on food safety and nutrition and the regulation of the Minister of Health on mineral, spring and table waters. The said amendments have a significant meaning for optimization of quality of natural bottled water in respect of health safety as well as for utilization of new technologies in the process of preparation of water for bottling. For consumers, they mean, however, the big changes in respect of definitions of the particular types of water.
   KEY WORDS: Natural mineral waters, spring waters, table waters, EU standards, ford safety

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 27 Quality of Bottled Water and Soft Drinks – Microbiological Problems – Dorota Kręgiel, Anna Rygała
  • The hygienic problems of bottled waters and flavored drinks are emphasized, especially on microbial contamination. In this paper, some aspects of microbiological risk, connected with microbiological state of main components, are reviewed and discussed. The growth of spoiled microflora can cause visible impurities, mainly opacity, precipitates, flocks and smell or taste defects. Additionally, part of the microorganisms, in regard of adhesion abilities and mucous substances, can cause biofilm formation, which is very difficult to remove from technological lines.
   KEY WORDS: flavoured drinks, bottled water, microbial contamination, organoleptic defects
 • 32 Bulk Sweeteners in Food – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • The functional properties of semi-synthetic bulk substances (polyols) as sweeteners were described. The following polyols, as authorized in Poland, were characterized: erythritol, isomalt, xylitol, lactitol, maltitol, mannitol and sorbitol. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented. Polyols have a lower sweetness than sucrose. They are used both as sweeteners and bulk sweeteners, stabilizers, anticaking and glazing agents. The food industry is becoming more interested in their application, especially for particular nutritional uses. Some polyols have the strong cooling characteristics and can be effective in preventing tooth decay, and therefore are widely used in the production of i.a. chewing gums. Some of them when consumed in excessive amounts, can cause adverse laxative effects.
   KEY WORDS: sweeteners, polyols, safety, functional properties
 • 36 Pretreatments Employed Before Fruits and Vegetables’ Drying – Małgorzata Nowacka, Dorota Witrowa-Rajchert
  • Disadvantageous changes occurring during fruits and vegetables’ drying can be reduced by appropriate pretreatments. Traditionally used operations are shredding, blanching, and, sometimes sulfitation. In addition, the coating, soaking or osmotic dehydration can be used before drying. These operations influence the product properties’ modification; often, they improve product quality and efficiency of the drying process.
   KEY WORDS: blanching, osmotic dehydration, covers, drying
 • 42 Foam-Mat Drying – New Trends in Food Drying – Ewa Jakubczyk
  • This work characterizes process of foam-mat drying of liquid materials difficult-to-dry such as fruit, vegetable juices and purees as well as materials of biotechnological origin. The main foaming agents applied to produce the stable form as well as mechanism of drying process and factors affected the drying rate are discussed. The review includes description of different drying methods of foamed materials and quality of the produced powders, as well.
   KEY WORDS: foam, drying methods, powder quality
 • 50 Microbiological Safety of Herbal Raw Materials – Alina Kunicka-Styczyńska, Krzysztof Śmigielski
  • Numerous saprophytic and pathogenic microorganisms are associated with herbal raw materials applied in food, cosmetic and pharmacy industries. Sources of microflora, contaminating herbs and herbal spices, have been described. Possible changes in chemical composition of raw materials as well as threats for consumers have been considered. A review of decontamination methods has considered their effectiveness and safety. Among the listed chemical and physical methods, the ozone treatment seems to be the most profitable because of its effect and low burden for natural environment.
   KEY WORDS: herbs, herbal spices, decontamination, ozone treatment, ozone

FOOD – FEEDING

 • 54 Beers Sorts and Criteria of Sensory Evaluation – Maciej Chołdrych

LOGISTICS – PACKAGING

 • 57 IT Platform PS. Rules and Forms of Cooperation – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Packaging Selection Support System (PS Platform) which was created within the frame of implementation of the Project PL-0015 in cooperation with Norwegian Partner – Østfoldforskning AS and the Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland, co-financed by the Norwegian funds, is the first in Europe platform supporting the selection of packaging fresh fruit, vegetables and mushrooms, and their placing on the market turnover. In previous publications (No 6/2010 and 1/2011 „Food Industry”) we answered the following questions: why, for which operators and what is the purpose of PS Platform creating and from which fresh Polish horticultural products should the proper packaging be initiated for the needs of European wholesale market turnover, with market analyses. This article presents precisely the PS Platform, especially its principles and forms of cooperation.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fresh fruit, fresh vegetables, mushrooms

EVENTS

Spis treści 5/2011

środa, Maj 25th, 2011

Przemysł Spożywczy 5/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

PRAWO

 • 2 Przełom w pracach KE z zakresu substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • W 2011 r. ukażą się załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, zmiany do załącznika nr II w zakresie niektórych barwników, substancji dodatkowych zawierających glin, nowych substancji dodatkowych i rozszerzenia zastosowania dopuszczonych substancji dodatkowych. Do końca roku zostanie również opublikowane rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie kryteriów czystości substancji dodatkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, Komisja Europejska, zmiany przepisów
 • 8 Nowe składniki żywności – przegląd decyzji Komisji Europejskiej. Cz. I – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Komisja Europejska – po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności – wydaje decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, albo decyzje odmowne. Dotychczas zostało wydanych 50 decyzji, które dopuszczają wprowadzenie do obrotu 33 nowych składników żywności oraz zatwierdzają jeden nowy proces technologiczny. Nie zostały dopuszczone trzy nowe składniki. W I części artykułu omówiono pierwszą grupę składników, które były przedmiotem prac Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia (WE) nr 258/97. Pozostałe składniki zostaną omówione w kolejnym zeszycie „Przemysłu Spożywczego”.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowa żywność, nowe składniki żywności, decyzje Komisji Europejskiej

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Żywność funkcjonalna – co to dziś oznacza? – Krzysztof Krygier
  • Określenie żywność funkcjonalna jest obecnie w Polsce w powszechnym użyciu. Pojęcie to jest różnie rozumiane przez poszczególnych autorów i coraz mniej rozumiane już nie tylko przez zwykłych konsumentów, ale nawet przez osoby blisko związane z produkcją żywności lub oceną jej wartości żywieniowych czy zdrowotnych. Sytuację komplikuje fakt, że nie ma żadnej ustawowej definicji żywności funkcjonalnej ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce. I co więcej – takiej definicji nie będzie, przynajmniej w Unii Europejskiej, co zostało ogłoszone przez przedstawiciela KE na konferencji organizowanej przez European Functional Food Network w Naantali w Finlandii w 2006 r.
 • 18 Spożycie soli – zalecenia i programy WHO oraz UE – Iwona Traczyk, Mirosław Jarosz
  • Spożycie soli w wielu krajach przekracza 5 g/dobę (zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia) – w krajach rozwiniętych wynosi średnio ponad 9 g/dobę. W Polsce jest znacznie wyższe, w grupie mężczyzn nawet 2-3 razy przekracza zalecenie WHO. Nadmiar soli (sodu) w diecie jest istotnym czynnikiem rozwoju nadciśnienia tętniczego, które z kolei przyczynia się do powstawania chorób sercowo-naczyniowych, udaru mózgu i chorób nerek. Problem jest na tyle poważny, że WHO oraz KE zalecają wprowadzanie narodowych programów zmniejszenia spożycia soli w poszczególnych populacjach. Wiele krajów w różnym czasie podjęło takie inicjatywy, m.in. Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kanada, Polska.
   SŁOWA KLUCZOWE:spożycie soli, zalecenia, programy redukcji spożycia soli

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 22 Ekstrakty drożdżowe – substancje aromatyzujące – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • W artykule przedstawiono charakterystykę ekstraktów drożdżowych, ich formy handlowe, możliwości ich otrzymywania oraz wpływ parametrów autolizy (tj. stosowana temperatura i pH, rodzaj użytych substratów) na właściwości i skład otrzymanych ekstraktów drożdżowych. Omówiono również nukleotydy – 5’- guanozynomonofosforan (5’-GMP) i 5’-inozynomonofosforan (5’-IMP) zawarte w ekstraktach, jako substancje wzmacniające smak, mające smak umami i pozwalające zastępować lub ograniczać stosowanie glutaminianu sodu. Przedstawiono aspekty prawne stosowania ekstraktów drożdżowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstrakty drożdżowe, autoliza, umami
 • 28 Produkcja oleju palmowego a odpowiedzialność za naturalne środowisko – Agnieszka Górecka
 • 32 Substancje intensywnie słodzące w żywności – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • Omówiono właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących dopuszczonych do stosowania w Polsce, tj. acesulfamu K, aspartamu, soli aspartamu i acesulfamu, kwasu cyklaminowego i jego soli, neohesperydyny DC, neotamu, sacharyny i jej soli, sukralozy oraz taumatyny. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje intensywnie słodzące, bezpieczeństwo, właściwości funkcjonalne
 • 40 Emulsje spożywcze typu o/w – zastosowanie i zwiększanie ich stabilności – Grażyna Bortnowska
  • Emulsje typu olej w wodzie to bardzo dynamicznie rozwijająca się grupa produktów spożywczych przeznaczonych bezpośrednio do spożycia lub stosowanych w procesie wytwarzania struktur układów bardziej złożonych. Do ich produkcji używa się obecnie, w coraz szerszym zakresie, emulgatory i zagęstniki nowej generacji o specyficznych właściwościach technologicznych i prozdrowotnych, a także pozwalających na uzyskanie znacznej poprawy stabilności dyspersji.
   SŁOWA KLUCZOWE: emulsja spożywcza o/w, stabilność, emulgatory, zagęstniki

GOSPODARKA

 • 44 Chiny – ważny partner Polski w handlu zagranicznym żywnością – Mirosława Tereszczuk
  • W ostatnich latach Chiny stały się jednym z najważniejszych rynków świata. Stopniowemu otwarciu gospodarki chińskiej na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. towarzyszyło rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy lokowali tam miliardy dolarów przyczyniając się tym samym do niezwykle szybkiego rozwoju gospodarczego tego kraju. W ten sposób Chiny stały się jednym z największych odbiorców inwestycji zagranicznych, a wymiana towarowa tego kraju z zagranicą z roku na rok wzrastała. Chiny są ważnym partnerem handlowym Polski. Dynamicznie, z roku na rok wzrasta import towarów z Chin do Polski przy utrzymującym się ujemnym bilansie handlowym. Obroty towarami rolno-spożywczymi w ostatnich latach wzrosły trzyipółkrotnie – z 124 mln w 2000 r. do 440 mln USD w 2010 r. – za sprawą dynamicznie rosnącego importu (z 120 do 403 mln USD). Polska jest importerem netto produktów rolno-spożywczych z Chin.
   SŁOWA KLUCZOWE: Chiny, wymiana handlowa, import, eksport, produkty rolno-spożywcze
 • 47 Słone i pikantne przekąski na rynkach Polski i świata – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Zamiłowanie Polaków do słonych i pikantnych przekąsek ciągle rośnie. Chipsy ziemniaczane, paluszki, chrupki oraz krakersy mają wielu zwolenników. Rynek ten wciąż jest w fazie zmian, co wiąże się ze zmieniającym się stylem życia polskich konsumentów. W 1996 r. najchętniej sięgano po słone paluszki, a od 1998 r. po chipsy ziemniaczane i tak zostało do dziś. Obecnie na sklepowych półkach każdy znajdzie coś dla siebie zarówno pod względem smaku, rodzaju, opakowania, jak i gramatury produktu.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość rynkowa słonych i pikantnych przekąsek, słone i pikantne przekąski, spożycie przekąsek

WYDARZENIA

Contents 5/2011

środa, Maj 25th, 2011

Przemysł Spożywczy 5/2011

LAW

 • 2 Breakthrough in the Activity of EC Regarding Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma
  • In 2011, the annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council will be published. Amendments to annex II in relation to some colours, aluminium-containing food additives, new food additives and extension of use of some food additives are forthcoming. Until the end of this year, the Commission Regulation on the purity criteria of food additives should be also published.
   KEY WORDS: food additives, European Commission, amendments to legislation
 • 8 Novel Food Ingredients – Review of Commission Decisions. Part I – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The European Commission, following the safety assessment as referred to in Regulation No 258/97 concerning novel foods and novel food ingredients, issues a decision, authorizing the placing on the market of novel foods or novel food ingredients, or refusals. So-far, been 50 decisions were issued, which allow the marketing of 33 new food ingredients and approve a new process technology. The decisions have not released 3 new ingredients. In the first part of the article, there is a discussion of the first group of components that were the subject of the work of the European Commission under the Regulation No. 258/97. The other ones will be discussed in the next issue of “Food Industry”.
   KEY WORDS: novel food, new food ingredients, Commission Decisions

FOOD – FEEDING

 • 14 Functional Food – What does It Mean Today? – Krzysztof Krygier
 • 18 Salt Intake – the Recommendations and the Programs of WHO and EU – Iwona Traczyk, Mirosław Jarosz

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 22 Yeast extracts – flavours- – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • The objective of this article was to characterize the yeast extracts, their commercial forms, the possibilities of their production and the impact of autolysis parameters (applied temperature and pH, type of used stocks) on the properties and composition of the yeast extract. In the article, there were also described the nucleotides – guanosine 5’-monophosphate (GMP), inosine 5’- monophosphate (IMP), being contained in the extracts as flavor enhancers, having the taste of umami, and allowing either to replace or limit the use of monosodium glutamate. The legal aspects of yeast extract were presented.
   KEY WORDS: yeast extracts, autolysis, umami
 • 28 Palm Oil Production and Responsibility for Natural Environment – Agnieszka Górecka
 • 32 High Intensity Sweeteners in Food – Katarzyna Świąder, Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • The functional properties of high intensity sweeteners authorized in Poland such as: acesulfame K, aspartame, aspartame and acesulfame salts, cyclamate and its salts, neohesperedin DC, neotame, saccharin and its salts, sucralose and thaumatin were described. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented.
   KEY WORDS: high intensity sweeteners, safety, functional properties
 • 40 Oil-in-Water Food Emulsions – Application and the Methods for Increase of Their Stability – Grażyna Bortnowska
  • The oil-in-water emulsions belong to the very dynamic developing food products intended for direct consumption or application in manufacture of more complex structures. Currently, in their production, we employ emulsifiers and thickeners of new generation, which exhibit specific technological and functional properties as well as allow obtaining considerable improvement of the dispersion stability.
   KEY WORDS: food emulsion o/w, stability, emulsifiers, thickeners

ECONOMY

 • 44 China – Important Polish Partner in Foreign Food Trade – Mirosława Tereszczuk
  • In the recent years, China has become one of the most important markets of the world. Gradual opening of the Chinese economy on the turn of seventies and eighties of the XIX c. was accompanied by a growing interest of foreign investors, who invested there billions of dollars, contributing to the process of extremely fast economic development of this country. In this way, China became one of the biggest recipients of foreign investments, and the the foreign commodity exchange of this country has been increasing with from the year to the year. China is an important commercial partner of Poland. Import of the commodities from China to Poland has been constantly increasing every year, with the maintained negative trade balance. Turnover of agro-food products during the recent years has grown three-and-half times from 124 million USD in 2000 to the 440 million USD in 2010 due to the dynamically growing import (from 120 to 403 million USD). Poland is a net importer of agro-food products from China.
   KEY WORDS: China, trade exchange, import, export, agro-food products
 • 47 Salty and Spicy Snacks on Polish and World Market – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • The Poles’ passion to salty and spicy snack is incessantly increasing. Potato chips, sticks, crunchy and crackers have many followers and loyal customers. This market is still undergoing changes, which is, to a large extent, associated with the changing lifestyle of Polish consumers. In 1996, one eagerly reached for the salt sticks and since 1998, it included potato chips and so it has remained until today. Currently, everybody may find something for himself on the shop shelves, both in terms of taste, type, packaging or product weight.
   KEY WORDS: Market value, salty and spicy snacks, snacks’ consumption

EVENTS

Spis treści nr 4/2011

piątek, Kwiecień 22nd, 2011

Przemysł Spożywczy okładka 4/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polscy producenci żywności na rynkach krajów WNP – Mirosława Tereszczuk, Łukasz Ambroziak
  • Przedstawiono konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2000-2010. W tym czasie eksport żywności do krajów WNP zwiększył się prawie trzykrotnie z 0,5 do 1,4 mld euro, podobnie import z 0,1 do 0,3 mld euro. Najważniejszymi krajami WNP, z którymi Polska prowadzi ożywioną wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi są: Rosja, Ukraina i Białoruś. Wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki ww. krajów i umocnienie się na nich pozycji polskich producentów żywności w ostatnich latach nie byłyby możliwe, gdyby nie mieli oni przewag komparatywnych nad producentami z innych państw.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), producenci żywności, handel zagraniczny, produkty rolno-spożywcze

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Zastosowanie niskiego ciśnienia w technologii żywności – Piotr P. Lewicki
  • W artykule przedstawiono korzyści ze stosowania niskiego ciśnienia w technologii żywności i sposoby uzyskiwania takiego ciśnienia. Niskie ciśnienie umożliwia prowadzenie procesów w niższej temperaturze niż w warunkach ciśnienia atmosferycznego, ogranicza kontakt produktu z tlenem, umożliwia wymianę atmosfery w opakowaniu, a także ogranicza zużycie energii w procesach zagęszczania i pozwala na szybkie chłodzenie produktów w procesach aseptycznego rozlewu. Niskie ciśnienie w układzie może być wytworzone przy wykorzystaniu zmiany objętości przy przemianie fazowej para-ciecz, wykorzystaniu energii strumienia płynu roboczego, a także stosowaniu pomp próżniowych. Omówiono wady i zalety każdego ze sposobów wytwarzania niskiego ciśnienia. Podano przykłady procesów prowadzonych w warunkach niskiego ciśnienia.
   SŁOWA KLUCZOWE: niskie ciśnienie, przemiana fazowa para-ciecz, energia strumienia płynu, pompy próżniowe
 • 14 Chloropropanole i chloroestry w produktach spożywczych – Arkadiusz Szterk, Marek Roszko, Bożena Waszkiewicz-Robak, Rita Kromołowska, Jakub Mikiciuk, Małgorzata Czerwonka
  • 3-monochloropropanol (3-MCPD) jest głównym chloropropanolem obecnym w hydrolizatach białek roślinnych HVP. Chloropropanole, oprócz HVP i sosu sojowego, występują w największych ilościach m.in. w produktach piekarniczych, serach, rybach, mięsie, wyrobach cukierniczych oraz w czosnku, preparatach dymu wędzarniczego i słodzie. Związki te powstają głównie na drodze reakcji termicznych z udziałem jonu chloru. Ich prekursorami są glicerol, monoacyloglicerydy i lisofosfolipidy. Powstawanie 3-MCPD w żywności można ograniczyć np. przez kontrolowanie stopnia hydrolizy kwasowej, a następnie zneutralizowanie środowiska bądź dekomponowanie 3-MCPD z zastosowaniem znanych substancji alkalicznych. Producenci mogą także zmodyfikować proces technologiczny np. stosując hydrolizę enzymatyczną i dodatek przypraw.
   SŁOWA KLUCZOWE: chloropropanole, chloroestry, substancje toksyczne, kwasowa hydroliza
 • 18 Rozpuszczalniki przyszłości – ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne – Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk
  • Ciecze jonowe i płyny nadkrytyczne to nowa klasa rozpuszczalników o unikatowych właściwościach, dzięki którym mogą być doskonałym zamiennikiem tradycyjnych rozpuszczalników w wielu procesach technologicznych. Nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego, spełniają więc wymagania zielonej chemii. Ich zastosowanie napotyka pewne bariery wynikające z wysokiej ceny w przypadku cieczy jonowych oraz instalowania kosztownej aparatury w przypadku ekstrakcji płynami nadkrytycznymi.
   SŁOWA KLUCZOWE: płyny nadkrytyczne, ciecze jonowe, ekstrakcja
 • 26 Metody mycia stosowane w przemyśle mleczarskim – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • Artykuł dotyczy technik mycia, jakie się stosuje w przetwórstwie mleka, z uwzględnieniem urządzeń technologicznych wykorzystywanych do produkcji wyrobów innych niż samo mleko (chodzi o twarogi, sery żółte itp.) Przedstawiono podział metod mycia z ich krótkim opisem. Zwrócono uwagę na podstawowe zagrożenia związane ze skutecznością mycia poszczególnych elementów instalacji w danym systemie mycia oraz przywołano wykorzystywane metody oceny skuteczności mycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: metody mycia, higiena w przetwórstwie mleczarskim, ocean skuteczności mycia

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 32 Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Istotną grupą prozdrowotnych produktów spożywczych są przetwory fermentowane zawierające probiotyki. Pozytywne działanie probiotyków wiąże się głównie z ich zdolnością do zapobiegania niektórym schorzeniom układu pokarmowego i immunologicznego lub zmniejszania częstotliwości ich występowania oraz łagodzeniem przebiegu tych schorzeń. Zgodnie z zaleceniami WHO/FAO z 2001 r. prozdrowotne działanie probiotyków powinno być wykazane i udokumentowane badaniami naukowymi. Niniejszy artykuł przybliża sposoby wykazywania pozytywnych skutków oddziaływania probiotyków na organizm człowieka.
   SŁOWA KLUCZOWE: probiotyk, żywność prozdrowotna, nutrigenomika
 • 34 Kazeinomakropeptyd – właściwości technologiczne i żywieniowe – Justyna Kozioł, Waldemar Gustaw
  • Kazeinomakropeptyd (CMP) jest częścią κ-kazeiny, która jest uwalniana podczas hydrolizy za pomocą enzymów proteolitycznych. CMP występuje w mleku krowim w dwóch wariantach – A i B, różniących się składem aminokwasowym. CMP jest wykorzystywany w produkcji nowej żywności o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych i w produktach specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Ma zdolność wiązania toksyn, ograniczania adhezji bakterii i wirusów. CMP jest uważany za potencjalny prebiotyk. Polipeptyd ten zmniejsza wydzielanie kwasów żołądkowych. CMP nie zawiera w swoim składzie fenyloalaniny, dlatego może być źródłem białka w diecie osób chorych na fenyloketonurię.
   SŁOWA KLUCZOWE: kazeinomakropeptyd, glikolizacja, właściwości technologiczne, fenyloketonuria

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 Opakowania do mleka i jego przetworów – Wojciech Kozak
  • W artykule zaprezentowano materiały opakowaniowe i opakowania wykorzystywane do pakowania mleka i produktów mlecznych z uwzględnieniem wymagań, jakie muszą spełniać w odniesieniu do specyficznych produktów branży mleczarskiej. Przedstawiono właściwości, wady i zalety poszczególnych rozwiązań z punktu widzenia ochrony jakości produktów mlecznych. Omówiono również poszczególne formy konstrukcyjne opakowań i ich specyficzne zastosowanie w mleczarstwie. Wskazano także współczesne trendy i nowoczesne rozwiązania zwiększające skuteczność ochrony produktów mlecznych oraz atrakcyjność produktów branży mleczarskiej na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, napoje mleczne, sery, jogurty, szkło, papier, drewno, aluminium, tworzywa sztuczne

WYDARZENIA

 • 40 Targi
 • 42 Konferencje
 • 44 Informacje biznesowe<a href= (więcej…)

Contents 4/2011

piątek, Kwiecień 22nd, 2011

Przemysł Spożywczy okładka 4/2011ECONOMY

 • 2 Polish Food Producers on CIS Countries – Mirosława Tereszczuk, Łukasz Ambroziak
  • The paper discusses the competitiveness of the Polish food producers on the Commonwealth of Independent States (CIS) countries’ markets. In the material, the competitiveness was analyzed on the ground of the results of foreign trade in agricultural products in the period 2000-2010. During ten years the export of agro-food products increased from 0.5 to 1.4 billion euro, import increased from 0.1 to 0.3 billion euro. The major CIS countries with which Poland is conducting the revived foreign trade of agri-food products are: Russia, Ukraine and Belarus. The increase in export of Polish agro-food products to CIS countries and consolidating on them of item of Polish food producers in the recent time would not be possible, if they did not have comparative edges above the producers from other countries.
   KEY WORDS: competitiveness, Commonwealth of Independent States (CIS), food producers, foreign trade, agri-food products

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 8 Application of Low Pressure Air in Food Technology – Piotr P. Lewicki
  • The paper presents advantages of processing of food in vacuum, and methods to produce low pressure in the system. Low pressure of air allows to process foods at temperatures much lower than those applied at atmospheric pressure, reduces contact of food with oxygen, and the air in packages can be substituted with inert gas. Moreover, it reduces energy intensity of liquid concentration process, and allows for quick cooling of products in aseptic processing. Low air pressure in the system can be produced taking advantage of phase change vapor-liquid, using energy of a stream of working medium, and applying vacuum pumps. Their cons and pros are presented in the paper. Examples of low pressure application in food processing are also described.
   KEY WORDS: low pressure, phase change: vapor – liquid, stream of working medium, vacuum pumps
 • 14 Chloropropanols and Chloroesters in Food Staffs – Arkadiusz Szterk, Marek Roszko, Bożena Waszkiewicz-Robak, Rita Kromołowska, Jakub Mikiciuk, Małgorzata Czerwonka
  • 3-Monochloropropanol (3 – MCPD) is the main chloropropanol found in acid – HVP (acid-hydrolyzed vegetable proteins) and was first described by Velíšek and co – workers in 1978. Besides HVP and soy sauce produced by acid hydrolysis, the food groups most likely to contain 3 – MCPD are retail ready – to – eat processed foods including bread, cakes, biscuits, cheese, cooked/cured fish, and meat; licorice confectionery; and commercial food ingredients such as processed garlic, liquid smokes, and malts. The major formation pathways include mainly thermally driven reactions that require chloride ion, the backbone of the molecule being furnished by different precursors such as glycerol, monoacylglycerols, and lysophospholipids. During the late 1980s, acid – HVP manufacturers implemented the necessary procedures to minimize 3 – MCPD formation. For example, careful control of the acid hydrolysis step and subsequent neutralization or alternatively decomposition of 3 – MCPD by a subsequent alkali treatment stage are known approaches. Further, some manufacturers have changed processes, e.g., they employ enzyme hydrolysis; addition of flavoring.
   KEY WORDS: chloropropanols, chloroesters, toxic substances, acid hydrolysis
 • 18 Solvents of the Future – Ionic Liquids and Supercritical Fluids – Ewa Majewska, Ewa Białecka-Florjańczyk
  • Ionic liquids and supercritical fluids are a new class of solvents. Their unique properties make them an excellent alternative to traditional solvents in many technological processes. They pose a threat neither to human health nor to natural environment – in that way they meet the ‘green chemistry’ requirements. Their application meets, however, some barriers which stem from high costs, when it comes to ionic liquids, and employing high pressure equipment as well as bearing expenses on compressing solvents in the case of supercritical fluid extraction.
   KEY WORDS: supercritical fluids, ionic liquids, extraction
 • 26 Cleaning Methods Used in the Dairy Industry – Joanna Piepiórka-Stepuk
  • This article applies to cleaning techniques that are used in processing milk, taking into account the technological equipment used in the manufacture of products other than milk itself (it refers to curd, cheese, etc.) The classification of cleaning methods with a short description was discussed. Attention was paid to the fundamental risks associated with the effectiveness of individual cleaning system components in the system employed in washing; the methods for assessing the effectiveness of cleaning were cited.
   KEY WORDS: washing techniques, hygiene in milk processing, assessing the effectiveness of cleaning

FOOD – FEEDING

 • 32 Health-Promoting Properties of Probiotic Microorganisms – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Major group of health-promoting foods are fermented products containing probiotics. Beneficial effects of probiotics on human health are provided by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. According to WHO/FAO guidelines from 2001 year probiotics health-claims need to be supported by scientific evidence. Here we describe selected examples of scientific approaches to verify probiotic influence on human organism.
   KEY WORDS: probiotic, pro-health food, nutrigenomics
 • 34 Caseinomacropeptide – Technological and Nutritive Properties – Justyna Kozioł, Waldemar Gustaw
  • Caseinomacropeptide (CMP) is a fragment of κ-casein that is released by proteolytic enzymes. CMP occurs in bovine milk in two genetic variants, A and B, which differ with amino acid composition. In the recent years, CMP has become a subject of growing interest, due to its beneficial, biological and functional properties. CMP has ability to bind toxins and inhibit bacterial and viral adhesion. It is also considered as a prebiotic in functional foods. It significantly reduces gastric acid secretion. CMP is the only naturally occurring protein that does not contain phenylalanine; this is why it is often utilized as a source of protein for dietary management of phenylketonuria.
   KEY WORDS: caseinomacropeptide, glycolysation, technological properties, phenylketonuria

LOGISTICS – PACKAGING

 • 37 Packaging for Milk and Dairy Products – Wojciech Kozak
  • The article gives the presentation of packaging materials and packaging used for dairy products taking into account requirements they have to fulfill in case of particular dairy products. Also, properties, advantages and disadvantages of particular solutions are discussed considering quality protection of the dairy products. Particular packaging forms and their application are indicated. The author discusses current trends and modern solutions, increasing efficiency of protection of dairy products and their attractiveness on the market.
   KEY WORDS: milk, milk drinks, cheeses, yogurts, glass, paper, wood, aluminium, plastic

EVENTS

 • 40 Fairs
 • 42 Conferences
 • 44 Business Information (więcej…)

Contents 3/2011

wtorek, Marzec 22nd, 2011

Okładka nr 3/2011 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Business “Gazelles” for Small and Medium Food Enterprises – Jadwiga Drożdż
  • Producers of agricultural products and beverages accounted for 6.7% of the most dynamic small and medium enterprises participating in the ranking “Gazele Biznesu 2010”. 235 producers of the food and beverages were qualified to this competition. They represented the majority of industries of the food industry. Production and processing of meat, production of food concentrates, fresh bread, as well as milk and dairy products were most numerously represented. The leaders of various industries have increased their sales by up to several times.
   KEY WORDS: ranking, small and medium enterprises, food industry
 • 6 Polish Dairy, Meat and Poultry Industry in the European Union – Roman Urban
  • Poland is the fifth producer of the processed food products of animal origin (with participation 8 %) in the EU. The poultry industry is found on the second position in the Community, dairy – on the fifth, and meat is recorded on the sixth position. The development of these sectors of the food industry in Poland is repeatedly faster than in the „old” EU-15. The weak point of the discussed sectors includes almost twice lower labour productivity and lower level of concentration. In the mentioned areas, big differences between Poland and UE- 15 are found in the dairy industry; smaller ones in meat, and the smallest ones – in poultry sector.
   KEY WORDS: dairy, meat, poultry industry, production, labour productivity, concentration
 • 12 Fluctuations of Pork Prices – Stanisław Stańko
  • The aim of the article was to show tendencies of pig prices in Poland in the years 2000-2011. The variation of pig prices is explained in 92% by cyclical and seasonal fluctuations and by tendency. The high increase in cereal prices which was observed since the mid of 2010 has worsened economic conditions of pig production. The decrease in the production and supply, which has a positive impact on the pig prices, will be observable in the second half of 2011. The domestic shortage of pig meat will be balanced by import.
   KEY WORDS: market, fluctuations of pig prices, pig cycle, foreign trade
 • 14 Milk Market at the Beginning of 2011 – Jadwiga Seremak-Bulge
  • The increasing demand for the milk and milk products and high world prices create bright prospects for the Polish dairy industry. The current cost-price advantages are not, however, sufficient for keeping our position in the perspective of diverging from the quoting of production. An efficiency improvement is necessary, mainly of the processing, the effectiveness of marketing activities, and organization of the sale and lower costs. It requires accelerating the process of concentration and consolidation of capital.
   KEY WORDS: milk, dairy industry, dairy products, prices, demand

LAW

 • 22 The Labelling of Meat and Meat Products – Rules of Food Law – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The label is the main source of information about the product for the consumer. The consumer has the right to get full information about the product, which should be made available to him by the manufacturer. The paper discusses the regulatory requirements regarding the labeling of meat and meat products, being sold without packaging, and the required information that must appear on the label of meat and meat products sold in the finished package.
   KEY WORDS: legislation, labeling, meat, meat products

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 28 Meat in Human Nutrition – Current Trends in Manufacture of Meat Products – Piotr Konieczny, Danuta Górecka
  • In today’s meat processing, the most intensive area of development can be observed in production of health-promoting products. This review refers to health aspects of meat consumption with particular attention being paid to the novel foodstuffs. Also, the factors influencing the promotion and market development of such meat products in the near future are discussed.
   KEY WORDS: meat and meat products, functional properties, innovations
 • 32 Meat Products Enriched with Omega-3 Fatty Acids – Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński
  • The studies conducted so far show that its is possible to replace animal fat with vegetable oil in meat products so that the finished product is characterized by a high nutritional value and is acceptable in terms of sensory aspects. Depending on the amount (0-100%) and type of oil (canola, palm, linseed, fish, olive oil), used to replace animal fat, better value of omega-6: omega-3 ratio is obtained. There is, therefore, the possibility of such enrichment of meat in the ingredients with health-promoting properties (including fatty acids from omega-3 family) that the quality of the products obtained does not not differ from the quality of traditional products.
   KEY WORDS: enrichment of foods, polyunsaturated fatty acids, omega-3, functional food
 • 35 Listeria monocytogenes. Chemical, Biological and Combined Methods of Elimination from Food – Anna Sip, Anna Gardo
  • This paper discusses influence of different substances, both natural and synthetic, on the survival of pathogenic bacteria L. monocytogenes in food. Particularly, it was stressed that most of the substances only reduce count of L. monocytogenes; thus, do not guarantee obtaining food, being completely safe food for the consumer. Moreover, it was emphasized that combination of two or more of appropriate anti-listerial factors is the best method of elimination of L. monocytogenes from food, without any loss in its sensory and nutritional attributes.
   KEY WORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination

EVENTS

 • 39 Business Information
 • 40 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 3/2011

wtorek, Marzec 22nd, 2011

Okładka nr 3/2011 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Gazele Biznesu wśród małych i średnich firm spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci artykułów spożywczych i napojów stanowili 6,7% najbardziej dynamicznych małych i średnich firm z rankingu „Gazele Biznesu 2010”. Zakwalifikowało się do niego 235 producentów żywności i napojów. Byli oni reprezentantami większości branż przemysłu spożywczego. Najliczniej reprezentowana była produkcja i przetwórstwo mięsa, produkcja koncentratów spożywczych, pieczywa świeżego oraz mleka i jego przetworów. W poszczególnych branżach liderzy tego rankingu zwiększyli swoją sprzedaż nawet o kilka razy.
   SŁOWA KLUCZOWE: ranking, małe i średnie firmy, przemysł spożywczy
 • 6 Polski przemysł mleczarski, mięsny i drobiarski w Unii – Roman Urban
  • Polska jest piątym w UE producentem przetworzonej żywności pochodzenia zwierzęcego (z udziałem 8%). Przemysł drobiarski zajmuje w UE drugą, mleczarski piątą, a mięsny szóstą pozycję. Rozwój tych działów przemysłu spożywczego jest w Polsce wielokrotnie szybszy niż w „starej” Unii (UE-15). Słabą stroną tych sektorów jest prawie dwa razy niższa wydajność pracy oraz niższy poziom koncentracji. W tych dziedzinach największe różnice między Polską a UE-15 występują w przemyśle mleczarskim, mniejsze w mięsnym, a najmniejsze w drobiarskim.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł mleczarski, mięsny, drobiarski, produkcja, wydajność, koncentracja
 • 12 Wahania cen na rynku wieprzowiny – Stanisław Stańko
  • Celem artykułu jest zobrazowanie kierunków zmian cen na rynku wieprzowiny w Polsce w latach 2000-2011. Zmienność cen w 92% wyjaśniają zmiany sezonowe, cykliczne i tendencja. Wysoka dynamika cen zbóż od połowy 2010 r. pogorszyła ekonomiczne warunki chowu trzody chlewnej. Początek skutków rynkowych wzrostu kosztów uwidoczni się w drugiej połowie 2011 r. w postaci zmniejszenia produkcji i podaży, co pozytywnie wpłynie na ceny skupu. Krajowe niedobory żywca mogą być uzupełniane importem.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek, zmiany cen wieprzowiny, cykl świński
 • 14 Rynek mleka na progu 2011 r. – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Rosnący popyt na mleko i przetwory oraz wysokie ceny światowe tworzą dobre perspektywy dla polskiego mleczarstwa. Dotychczasowe przewagi kosztowo-cenowe nie są jednak wystarczające dla zachowania naszej pozycji w perspektywie odchodzenia od kwotowania produkcji. Konieczna jest poprawa efektywności, głównie przetwórstwa, skuteczności działań marketingowych, organizacji sprzedaży oraz niższych kosztów. Wymaga to przyspieszenia procesu koncentracji i konsolidacji kapitału.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, przemysł mleczarski, przetwory mleczne, ceny, popyt

PRAWO

 • 22 Znakowanie mięsa i jego przetworów – wymagania przepisów prawnych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Dla konsumenta głównym źródłem informacji o produkcie jest jego etykieta. Konsument ma prawo do pełnej informacji o produkcie, która powinna być mu udostępniona przez producenta. W artykule omówiono wymagania przepisów prawnych dotyczące znakowania mięsa i produktów mięsnych sprzedawanych bez opakowań oraz wymagane informacje, jakie muszą znaleźć się na etykiecie mięsa i produktów mięsnych gotowych sprzedawanych w opakowaniu.
   SŁOWA KLUCZOWE: przepisy prawne, znakowanie, mięso, wyroby mięsne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 28 Mięso w żywieniu człowieka – aktualne kierunki w produkcji wyrobów mięsnych – Piotr Konieczny, Danuta Górecka
  • W produkcji mięsa i produktów mięsnych, które rozwijają się najdynamiczniej, priorytetowe znaczenie mają obecnie produkty oddziałujące korzystnie na zdrowie konsumenta. W artykule poruszono aspekty zdrowotne związane ze spożywaniem mięsa, podano przykłady takich działań i innowacyjnych produktów. Omówiono czynniki, które będą determinować rozwój tego rynku w najbliższej przyszłości. SŁOWA KLUCZOWE: mięso i produkty mięsne, właściwości funkcjonalne, innowacje
 • 32 Przetwory mięsne wzbogacone w kwasy tłuszczowe omega-3 – Joanna Rycielska, Mirosław Słowiński
  • Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że w przetworach mięsnych możliwe jest zastąpienie tłuszczu zwierzęcego olejem roślinnym, tak, aby gotowy produkt cechował się wysoką wartością odżywczą, a także był akceptowalny pod względem sensorycznym. W zależności od ilości (0-100%) i rodzaju oleju (rzepakowy, palmowy, lniany, rybi, oliwa z oliwek), stosowanego do wymiany tłuszczu zwierzęcego, następuje poprawa stosunku kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Istnieje zatem możliwość takiego wzbogacania przetworów mięsnych w składniki o charakterze prozdrowotnym (w tym kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3), aby jakość otrzymanych produktów nie różniła się od jakości produktów tradycyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wzbogacanie żywności, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, żywność funkcjonalna
 • 35 Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – chemiczne, biologiczne i kombinowane – Anna Sip, Anna Gardo
  • W artykule omówiono wpływ różnych substancji – zarówno naturalnych, jak i syntetycznych – na przeżywalność patogennych bakterii L. monocytogenes w żywności. Zwrócono uwagę, że wiele z nich redukuje jedynie liczebność L. monocytogenes, nie gwarantuje więc otrzymania żywności w pełni bezpiecznej dla konsumentów. Podkreślono ponadto, że najlepszym sposobem eliminacji bakterii L. monocytogenes z żywności, niepowodującym pogorszenia jej właściwości sensorycznych i wartości odżywczej, jest stosowanie kombinacji dwóch lub więcej odpowiednio dobranych czynników antylisteryjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie

WYDARZENIA

 • 39 Informacje biznesowe
 • 40 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Spis treści 2/2011

piątek, Luty 18th, 2011

Okładka nr 2/2011 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 2 Zagrożenia związane z żywnością. Sondaż konsumencki EFSA – Regina Wierzejska
  • Poglądy konsumentów są ważne i doceniane przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności. Z ogólnoeuropejskich badań dotyczących postrzegania przez konsumentów zagrożeń ze strony żywności wynika, że od dawna najwięcej obaw budzą pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego, a także pozostałości antybiotyków lub hormonów w mięsie. Konsumenci w Polsce są bardziej zaniepokojeni bezpieczeństwem żywności niż przeciętny konsument europejski. W bezpieczeństwie zdrowotnym żywności w Polsce za najważniejsze są uważane substancje dodatkowe. W artykule omówiono szczegółowe wyniki najnowszych badań EFSA dotyczących opinii konsumentów nt. zagrożeń dla zdrowia, jakie mogą wiązać się z żywnością oraz przeprowadzono analizę zmian w podejściu konsumentów do tego problemu.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, zagrożenie związane z żywnością, konsument

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 6 Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności – Waldemar Dzwolak
  • Niewłaściwe podejście do systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności opartych na zasadach HACCP może prowadzić do stagnacji zakładowych programów bezpieczeństwa żywności. Ciągłe doskonalenie powinno być podstawowym elementem każdego rzetelnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które prowadzi do poprawy zdrowia publicznego. W artykule zaprezentowano podstawy procesu doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z cyklem PDCA. Przedstawiono także koncepcję doskonalenia przez cele dotyczące bezpieczeństwa żywności, ustalane zgodnie z zasadą SMART. W opracowaniu wskazano także na konieczność definiowania wskaźników opisujących poszczególne obszary systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, które umożliwiają monitorowanie rozwoju systemu i racjonalne formułowanie wytycznych do ciągłego doskonalenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: ciągłe doskonalenie, HACCP, bezpieczeństwo żywności, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, doskonalenie przez cele
 • 12 Laboratorium badawcze w przemyśle spożywczym – Monika Żmudzka, Danuta Juszczakiewicz, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • W artykule przedstawiono znaczenie laboratorium w przemyśle spożywczym. Przytoczono najważniejsze akty prawne regulujące kwestię konieczności monitorowania żywności i procesu produkcji. Omówiono również znaczenie przeprowadzania badań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości żywności przez zarządzanie systemem HACCP i weryfikację poprawności jego działania. Przedstawiono podziały laboratoriów oraz różnicę pomiędzy badaniami metodami klasycznymi a alternatywnymi wraz ze wskazaniem wad i zalet poszczególnych metod.
   SŁOWA KLUCZOWE: laboratorium, wymagania prawa, badania żywności
 • 20 Wykrywanie zafałszowań żywności Izabela Przetaczek-Rożnowska, Monika Rosiak
  • Do zapewnienia bezpieczeństwa, a tym samym jakości produktów, wykorzystywane są coraz nowsze metody wykrywania zafałszowań. Jednak sposoby fałszowania są również coraz bardziej wyrafinowane i trudne do oznaczenia. Postęp w technologii żywności przyczynia się do powstawania coraz skuteczniejszych metod zafałszowania artykułów spożywczych, a wciąż rosnące ceny żywności przyczyniają się zapewne do stosowania przez producentów niezgodnych z przepisami zabiegów.
   SŁOWA KLUCZOWE: fałszowanie żywności, metody monitorowania zafałszowań
 • 30 Detekcja alergenów w żywności – metody immunodiagnostyczne – Marta Słowianek, Joanna Leszczyńska
  • Niezadeklarowane na opakowaniu produktu spożywczego alergenne składniki żywności stanowią zagrożenie dla zdrowia osób uczulonych. Dyrektywa europejska nakłada na producenta wymaganie znakowania głównych alergenów pokarmowych, których obecność i/lub ilość musi być zadeklarowana na opakowaniach produktów spożywczych. Zachodzi więc potrzeba opracowania metod detekcji i oznaczania ilościowego alergenów, które byłyby szybkie i proste w użyciu. W artykule opisano metody wykrywania i oznaczania alergenów w żywności oparte na detekcji białka. Wskazano zalety i wady stosowanych metod. Przedstawiono są także różne parametry metod, takie jak czułość, specyficzność, limit wykrywalności, limit oznaczenia ilościowego i powtarzalność.
   SŁOWA KLUCZOWE: alergeny, żywność, metody immunodiagnostyczne
 • 34 Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – fizyczne i fizykochemiczne – Anna Sip, Anna Gardo
  • W artykule omówiono fizyczne i fizykochemiczne metody eliminacji L. monocytogenes z żywności. Wyjaśniono, jakie czynniki wpływają na skuteczność ich antylisteryjnego działania. Podkreślono, że komórki L. monocytogenes są odporne na działanie wielu ekstremalnych czynników środowiskowych, ale zwykle giną podczas prawidłowo przeprowadzonej pasteryzacji. Metody nietermiczne, takie jak MAP, HHP, PEF, radiacja, UV, obróbka ultradźwiękami czy wędzenie na zimno, są znacznie mniej efektywnym sposobem oddziaływania na L. monocytogenes, gdyż zwykle jedynie ograniczają intensywność wzrostu tych bakterii.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie
 • 38 System Bax®Q7 – nowa metoda oznaczania obecności Salmonella spp. i Listeria monocytogenes -Małgorzata Stachowiak
 • 41 Cytometria przepływowa w nowoczesnej analizie żywności – Wojciech Juzwa
  • Zastosowanie cytometru przepływowego umożliwia wieloparametryczną analizę cech morfologicznych komórek, interakcji pomiędzy cząsteczkami w komórce, a także ilościowe i jakościowe oznaczanie składu mikrobiologicznego wybranych środowisk. Cytometria przepływowa pozwala na wykrywanie patogenów oraz innych mikroorganizmów niepożądanych bez konieczności wstępnej hodowli mikroorganizmów. Umożliwia analizę mikroorganizmów zaangażowanych w procesy technologiczne, charakterystykę kultur starterowych w celu precyzyjnego ustalenia ich kompozycji oraz stwarza możliwości badania organizmów wchodzących w skład naturalnej flory bakteryjnej człowieka w celu opracowania preparatów probiotycznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: cytometria przepływowa, fluorescencja, wieloparametryczna analiza komórek, ocena jakości mikrobiologicznej produktu, sortowanie komórek

LOGISTYKA

 • 45 Światowy rynek opakowań i maszyn do pakowania
 • 46 Opakowania do żywności – tendencje we wzornictwie – Natalia Czaja-Jagielska, Magdalena Ankiel-Homa
  • Opakowanie jednostkowe, stanowiące inherentną część produktu konsumpcyjnego, jest powszechnie wykorzystywane w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez kreowanie określonego wizerunku produktu czy marki. Aspekty użytkowe, ergonomiczne czy ekologiczne opakowania, wynikające zarówno z obowiązujących aktów prawnych, jak i zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu techniki i technologii, niejednokrotnie mogą stanowić element wyróżnienia produktu i nadania mu cech unikatowych. W dynamicznie rozwijającym się sektorze produktów spożywczych opakowanie jednostkowe jest przedmiotem działań innowacyjnych, co znajduje wyraz w stosowanych materiałach opakowaniowych, technologiach pakowania i znakowania oraz rozwiązaniach konstrukcyjno-graficznych.

WYDARZENIA

 • 49 Strategie koncernów spożywczych w dobie kryzysu
 • 50 Informacje biznesowe
 • 52 Polska – Unia – Świat>

(więcej…)

Contents 2/2011

piątek, Luty 18th, 2011

Cover 2/2011 Przemysł Spożywczy

FOOD – FEEDING

 • 2 Risks Connected with Food. Survey of Consumers’ Studies of EFSA – Regina Wierzejska
  • Consumers´ point of view is becoming important issue for authorities responsible for food safety. All-European surveys on consumers´ perceptions of food-related risks show that pesticide residues in food of the plant origin as well as antibiotics or hormones residues in meat are for years the highest level of worry among consumers. Polish consumers tend to worry more about food safety than Europeans citizens. In Poland, additives like colours or preservatives are the largest sources of concern. In this article there were discussed findings of the latest survey report on risk perception in the EU provided by EFSA and was conducted analysis of public perception of risks associated with food over the last years. KEY WORDS: food safety, food-related risk, consumer

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 6 Improvement of Food Safety Management Systems – Waldemar Dzwolak
  • Improper approach to food safety management systems developed on HACCP rules ay result in a stagnation of the company food safety programmes. Continuous improvement should be the main element of every reliable FSMS, which may improve a public health. In the article, some fundamentals of improvement by food safety objectives which must be defined according to SMART rule are presented. In the paper a necessity of establishing of some indexes describing of some FSMS areas is also pointed out. The indices constitute a key element in monitoring of the system development as well they are useful to establish of some rational indications to continuous improvement.
   KEY WORDS: continuous improvement, HACCP, food safety, food safety management systems, improvement by objectives
 • 12 Analytical Laboratory in Food Industry – Monika Żmudzka, Danuta Juszczakiewicz, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • This article presents the role of laboratory in food industry. Key legal acts regulating the issue of necessity to monitor food itself and its production process are cited. Importance of conducting analysis to assure food’s proper safety and quality, through HACCP system and verification of its correctness are discussed, as well. Different types of laboratories’ classification as well as differences between traditional, classical analytical methods and alternative methods, together with pros and cons of each ones, are presented.
   KEY WORDS: laboratory, regulatory requirements, food analysis
 • 20 Detection of Food Adulterations – Izabela Przetaczek-Rożnowska, Monika Rosiak
  • Expansion of analytical methods makes possible detection of adulterations in food. However, the same methods can be used for food counterfeit. Technology of food keeps abreast of the time and the ways of falsification are more and more sophisticated and it is the worse for as to detect deceptions. Notwithstanding, analysts take the advantage of the latest methods for assure consumers of authenticity and highly quality of food.
   KEY WORDS: food adulterations, detection of adulteration
 • 30 Dulterations Detection in Food Industry -Immunodiagnostic Methods -Marta Słowianek, Joanna Leszczyńska
  • Undeclared quantities of allergenic ingredients in food pose a threat to health of sensitized persons. The European Union Food Labelling Directive requires mandatory labelling of food allergens. They have to be declared on food products by the manufacturers. There is a need for reliable methods for detection and quantification of food allergens that can be applied in a fast and easy-to-use manner. This review focuses on methods for detection and quantification of allergens, which are based on protein detection. The paper describes techniques with their advantages and drawbacks. There are presented various parameters of the methods such as sensitivity, specificity, limit of detection, limit of quantification and reproducibility.
   KEY WORDS: allergens, food, immunodiagnostic methods
 • 34 Listeria monocytogenes. Methods of Elimination from Foods – Physical and Physicochemical – Anna Sip, Anna Gardo
  • Physical and physico-chemical methods of elimination of L. monocytogenes from food are discussed in this work. It is explained what factors influence their antilisterial activity. Although the cells of L. monocytogenes are resistant to many extreme environmental conditions; they are usually destroyed by proper pasteurization. Non-thermal methods, such as MAP, HHP, PEF, radiation, UV, ultrasounds or cold smoking, are significantly less effective methods of L. monocytogenes elimination, since they usually only limit intensity of growth of the discussed bacteria.
   KEY WORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination
 • 38 BaxQ7 System – New Method for Detecting Salmonella spp. and Listeria monocytogenes – Małgorzata Stachowiak
 • 41 The Flow Cytometry in Modern Food Analysis – Wojciech Juzwa
  • The application of flow cytometer allows for multi-parametric analysis of cell morphological features, interactions between cellular molecules and qualitative and quantitative evaluation of microbial composition of diverse environments. Flow cytometry enables the detection of pathogens and other undesirable microorganisms without the need to culture microbial cells. It allows for the analysis of microorganisms involved in technological processes, starter culture characteristics in order to define their appropriate composition and opens the perspectives ahead of research focusing on microorganisms being part of human flora for the purpose of probiotic preparations.
   KEY WORDS: flow cytometry, fluorescence, multi-parametric cell analysis, evaluation of microbiological product quality, cell sorting

LOGISTIC – PACKAGING

 • 45 World Market of Packaging and Machinery to Packaging
 • 46 Food Packaging – Designing Tendencies – Natalia Czaja-Jagielska, Magdalena Ankiel-Homa
  • Individual packaging is a tool for building a competitive advantage as it helps to create a brand image. Utility, ergonomic or ecological aspects, which are the consequence of law regulations or application of innovative technologies, have a potential to differentiate a product from its competitors. In the dynamically developing sector of food products, packaging can be also innovative both in the aspect of materials that it is made of, packaging technology, marking, as well as its structural elements and design

EVENTS

 • 49 Food Concerns Strategies at Crisis Time
 • 50 Business Information
 • 52 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 1/2011

niedziela, Styczeń 23rd, 2011

Okładka "Przemysł Spożywczy nr 1/2011

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wzrost światowych cen produktów rolnych i jego skutki – Roman Urban
  • Na światowych rynkach rolnych i żywnościowych ponownie notuje się duże podwyżki cen, których wielkość jest podobna do notowanej w pierwszej fazie światowego kryzysu żywnościowego. Skutki tego widoczne są już na polskim rynku zbóż, mleka oraz rzepaku i tłuszczów roślinnych, a także na rynku żywności. Może to powodować osłabienie tempa wzrostu krajowego popytu na produkty zbożowe, mleczne i olejarskie, a więc także spowolnieniem rozwoju przemysłowej produkcji żywności. Wzrost cen zbóż i śrut oleistych skutkuje gwałtownym pogorszeniem relacji cen trzody i drobiu do cen pasz.
   SŁOWA KLUCZOWE: podwyżki cen żywności, rynek żywności
 • 7 Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000 – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 9% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Wystąpili na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: Lista 2000 polskich przedsiębiorstw, producenci żywności
 • 12 Społeczna odpowiedzialność biznesu – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • W artykule podjęto próbę przedstawienia istoty tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa. Pokazano czynniki, które wpływają na wizerunek oraz proces jego budowania. Przedstawiono rolę, jaką w tym procesie odgrywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Przywołano także przykłady firm z sektora żywnościowego prowadzących działania w ramach społecznej odpowiedzialności. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wizerunek może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej, jak przedsiębiorstwa z sektora żywnościowego powinny kształtować swoje strategie wizerunkowe, jaki wpływ na budowanie wizerunku firmy mają działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu.
   SŁOWA KLUCZOWE: wizerunek, tożsamość, społeczna odpowiedzialność biznesu

PRAWO

 • 15 Substancje dodatkowe i aromaty – zganiany w znakowaniu żywności – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 8 stycznia 2010 r. wdraża pakiet rozporządzeń unijnych z 2008 r. Wnosi ona zmiany w przepisach prawnych dotyczących znakowania żywności. W artykule przedstawiono zasady znakowania żywności zawierającej substancje dodatkowe oraz aromaty, uwzględniając nowe wymagania.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, aromaty, znakowanie, przepisy prawne
 • 22 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aktualny stan prawny – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Komisja Europejska pracuje nad wykazem „ogólnych” oświadczeń zdrowotnych (tzn. innych niż dotyczących zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci). Po opublikowaniu wykazu nieumieszczone w nim oświadczenia zdrowotne zostaną zakazane z mocy prawa. Natomiast EFSA stara się określić definicję profili składników odżywczych, z którymi muszą być zgodne produkty żywnościowe lub niektóre ich kategorie, aby prawidłowo podać oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Wymagania UE będą musiały spełniać oświadczenia umieszczane nie tylko na opakowaniach produktów, ale również przy ich reklamie lub prezentacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, żywność, oświadczenia zdrowotne, produkt

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 25 Żywność dla zestresowanych – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
 • 29 Celiakia – aspekty molekularne, technologiczne, dietetyczne – Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba, Leszek Jaszczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę prolamin zbóż oraz pochodzących z nich peptydów toksycznych dla chorych na celiakię oraz specyficzne reakcje układu immunologicznego u osób predysponowanych genetycznie. Zaprezentowano wyniki badań in silico (badania komputerowe) dotyczące białek i peptydów celiakiotoksycznych. Przedyskutowano metody proteolizy prolamin zbóż z wykorzystaniem wybranych szczepów mikroorganizmów oraz enzymów w celu detoksykacji tych białek. Omówiono wady i zalety diety stosowanej przez chorych na celiakię, rynek produktów bezglutenowych, a także przepisy dotyczące znakowania produktów bezglutenowych i alergennych.
   SŁOWA KLUCZOWE: celiakia, gluten, prolaminy zbóż, bioinformatyka, produkty bezglutenowe, oznakowanie produktów bezglutenowych
 • 33 Product placement – narzędzie marketingowe na rynku żywności – Bogna Pilarczyk
  • W artykule przedstawiono analizę wykorzystania product placement na rynku artykułów żywnościowych. Określono istotę oraz dokonano klasyfikacji tej formy komunikacji marketingowej. Wskazano na najczęściej lokowane marki produktów żywnościowych w filmach, sztukach teatralnych, programach telewizyjnych, grach komputerowych itp. Podjęto próbę określenia skuteczności product placement na rynku artykułów żywnościowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: lokowanie produktu, komunikacja marketingowa, reklama
 • 36 Sól z umiarem, a jodu więcej – Agnieszka Górecka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37 SWDO – system wspomagania doboru opakowań – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz- Chodorowska, Jan Świetlik
  • System wspomagania doboru opakowań świeżych owoców, warzyw i grzybów opracowano w ramach realizacji projektu PL0015 w COBRO przy współpracy z norweskim partnerem – instytutem badawczym Østfoldforskning AS oraz Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. W artykule pokazano, jakie czynniki brano pod uwagę przy wyborze asortymentu świeżych, polskich produktów ogrodniczych, które należy odpowiednio pakować, zgodnie z wymogami i oczekiwaniami wielkotowarowego, europejskiego obrotu rynkowego. Przedstawiono analizę rynków zbytu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, świeże owoce, świeże warzywa, grzyby

WYDARZENIA

 • 40 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2011 r.
 • 42 Konferencje
 • 43 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 1/2011

niedziela, Styczeń 23rd, 2011

Okładka "Przemysł Spożywczy nr 1/2011ECONOMY

 • 2 Growth in World Prices of Agri-Food Products and Its Consequences? – Roman Urban
  • On the world agricultural and food markets, great price rises are being registered again, of which the scale is similar to that one, recorded in the first phase of the food world-wide crisis. Its effects are visible already on the Polish market of cereal crops, milk and rape and vegetable fats; they are also becoming apparent on the market of the food. It can result in weakening the rate of growth of the domestic demand for cereals, dairy and oil products, that is, also in slowing down the pace of development of the industrial manufacture of foodstuffs. The rise in prices of cereal crops and oil meals results in violent worsening of the relation of prices of pigs and chickens up to the prices of fodders.
   KEY WORDS: food price rise, food market
 • 7 Polish Food Companies on Ranking List 2000 – Jadwiga Drożdż
  • The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent 9% of companies and capital groups included in List 2000 of Polish enterprises. The share of this group in turnover amounts to approximately 5%. The mentioned List contains representatives from all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceeds 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
   KEY WORDS: List 2000 of Polish companies, food producers
 • 12 Corporate Social Responsibility – Michał Kociszewski, Joanna Szwacka-Mokrzycka
  • This article attempts to present the essence of corporate identity and image. There are shown factors, which have an influence on company’s image and its creation. Moreover, there is presented a role of corporate social responsibility in this process. As examples there are cited the cases of companies operating in the food sector connected with social responsibility. The article is an attempt to find the answer to the following questions: whether the image may be an important source of competitive advantage, how should the companies from food sector form their branding strategy, and what is the influence of the actions in respect of business social responsibility field on building of the corporate image.
   KEY WORDS: image, identity, corporate social responsibility

LAW

 • 15 Food Additives and Flavourings – Changes in Food Labeling – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The new Polish Act on Safety of Food and Nutrition from 8 January 2010 implements a package of EU regulations from 2008. It introduces the changes in the legislation on food labeling. In the paper, the author presents the rules of law in labeling food containing food additives and flavourings, taking the new requirements into account.
   KEY WORDS: food additives, flavourings, labelling, legislation
 • 22 Nutrition and Health Claims – Actual Legal Status – Iwona Wrześniewska-Wal
  • The European Commission is preparing a list of health claims (different from claims regarding risk of coronary heart disease and children growth and health). After publishing of this new list of health claims, other not listed health claims will become illegal and usage of them will be forbidden. EFSA is trying to define a list of ingredients for the food products. Food products will have to be produced according to approved ingredients’ lists in order to possess proper food and health claims. The EU requirements will be applied not only as food and health claims placed on the product packages but also in products’ advertisement or presentation.
   KEY WORDS: advertisement, food, health claims, product

FOOD – FEEDING

 • 25 Food for Stressed Man – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
 • 29 Coeliac Disease – Molecular, Technological and Dietetic Aspects – Małgorzata Darewicz, Jerzy Dziuba, Leszek Jaszczak
  • This paper presents characteristic of cereal prolamins and their coeliac-toxic peptides and the immune response in people genetically predisposed. In silico studies results of coeliac-toxic proteins and peptides are presented. The methods of cereal prolamin proteolysis using selected strains of microorganisms and enzymes in detoxification of these proteins are described. Advantages and disadvantages of diet for patients with celiac disease, gluten-free products market and labeling rules of gluten-free and allergens products are described.
   KEY WORDS: Coeliac disease, gluten, cereal prolamins, bioinformatics, non – gluten products, non – gluten products labeling
 • 33 Product Placement – Marketing Tool on the Food Market – Bogna Pilarczyk
  • The main goal of the paper is to present the analysis of product placement activities on food market. First, the idea of product placement has been presented and classified. Then, food brands with the highest share of voice in various channels (e.g. movies, TV shows, computer games etc.) are presented. In conclusion, the efficacy of product placement on food market is discussed.
   KEY WORDS: product placement, marketing communications, commercial advertisement
 • 36 Salt in Moderation and Iodine More – Agnieszka Górecka

LOGISTIC – PACKAGING

 • 37 PSSS (Polish SWDO) – Packaging Selection Support System – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz- Chodorowska, Jan Świetlik
  • The Packaging Selection Support System of fresh fruit, vegetables and mushroom packaging was worked out within the frame of implementation of the project PL0015 by COBRO in cooperation with Norwegian partner – the Research Institute Østfoldforskning AS and the Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland. In the paper, there was presented a choice of the assortment of Polish fresh horticultural products which, first of all, should be suitably packed for the needs of European wholesale market turnover. An analysis of the market was described.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fresh fruit, fresh vegetables, mushrooms

EVENTS

 • 40 Chosen Fairs for Food Industry in 2011
 • 42 Conferences
 • 43 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 12/2010

czwartek, Grudzień 23rd, 2010

Okładka 12/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Konsumpcja żywności w Polsce w latach 2000-2009 – Krystyna Świetlik
  • W artykule omówiono główne kierunki zmian popytu na żywność w Polsce w latach 2000-2009. Koncentrując się na podstawowych wyznacznikach rozwoju gospodarczego (PKB, zatrudnienie i bezrobocie, dochody ludności, poziom inflacji i cen żywności), które w sposób zasadniczy wyznaczają kierunki spożycia, omówiono wpływ tych uwarunkowań na kształtowanie się wydatków na żywność oraz ilościowego spożycia żywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym.
   SŁOWA KLUCZOWE: spożycie żywności, popyt na żywność, wydatki na żywność
 • 8 Handel detaliczny artykułami żywnościowymi – Edward Maleszyk
  • Proces transformacji gospodarki polskiej wywołał wiele zmian w jej sektorach, w tym także w handlu. Największe przeobrażenia dokonały się w strukturze podmiotowej i funkcjonalnej handlu, czego przejawem są postępujące procesy koncentracji i integracji. W handlu detalicznym objęły one przede wszystkim wyodrębniające się stopniowo przedsiębiorstwa sieciowe (zarówno w postaci form koncentracji kapitałowej, jak i grup zintegrowanych przedsiębiorstw), zwłaszcza na rynku artykułów żywnościowych. W artykule naświetlono przebieg tego procesu w latach 1989-2009, wskazując na główne tendencje oraz uwarunkowania rozwoju. Zarysowano także perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorstw sieciowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel w warunkach transformacji, koncentracja i integracja handlu detalicznego, przedsiębiorstwa z sieciami handlowymi
 • 12 Zmiana stawek VAT – problemy z nią związane – Radosław Maćkowski
  • Obecny stan zaawansowania prac nad przepisami nowelizującymi regulacje dotyczące stawek VAT pozwala sądzić, że zmiany te zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2011 r. Zmiany stawek będą dotyczyły wszystkich artykułów spożywczych, w tym np. z 22 do 23% wzrośnie stawka VAT na kawę, herbatę i słodycze, a z 3 do 5% wzrośnie stawka przy sprzedaży surowych warzyw, olei spożywczych i mięsa. Jeszcze w innych przypadkach stawka VAT spadnie o 2 punkty – z 7 do 5% (np. na wyroby mleczarskie, makaron, napoje owocowe i warzywne). Zmiany stawek VAT będą dotyczyć także produktów oferowanych przez branżę piekarniczo-cukierniczą, czyli pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich (kategoria 15.81.1 w stosowanej obecnie do celów VAT klasyfikacji PKWiU z 1997 r.).

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 14 Pieczywo funkcjonalne – dlaczego należy je spożywać? – Hanna Kowalska, Agata Marzec, Monika Janowicz, Malwina Mucha
  • Pieczywo jest niezbędnym składnikiem diety człowieka. Zawiera wszystkie składniki potrzebne do życia, tj. węglowodany, białka, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy. Szczególnie bogate w w/w składniki jest pieczywo ciemne (żytnie). Istnieje potrzeba uświadamiania konsumentów, aby przynajmniej częściowo zastępowali pieczywo jasne ciemnym lub spożywali pieczywo jasne wzbogacone w naturalne dodatki poprawiające jego wartość odżywczą i przyczyniające się do zwalczania niedoborów ważnych składników codziennej diety. Ze względu na dużą różnorodność, przedstawiono walory zdrowotne wybranych rodzajów pieczywa jak np.: pieczywo wyprodukowane z zastosowaniem kultur starterowych, chrupkie, orkiszowe, z dodatkiem nasion słonecznika, wzbogacone w wapń, wzbogacone ekstraktem z nasion winogron oraz nasionami amarantusa.
   SŁOWA KLUCZOWE: pieczywo funkcjonalne, walory zdrowotne pieczywa, pieczywo orkiszowe, nasiona amarantusa
 • 18 Kawa – szkodzi czy pomaga? – Regina Wierzejska
  • Kawa jest jednym z głównych źródeł kofeiny, która pobudza działanie centralnego układu nerwowego. Wpływ kawy na zdrowie człowieka zależy od ilości i rodzaju wypijanej kawy, istniejących zaburzeń stanu zdrowia i innych czynników ryzyka, a także od nawyku picia kawy. Regularne picie kawy prowadzi na ogół do rozwoju tolerancji organizmu, co powoduje, że efekty długotrwałego spożywania kawy mogą być inne niż przy spożyciu sporadycznym. Umiarkowane picie kawy przez zdrowe osoby dorosłe, nieprzekraczające czterech filiżanek dziennie, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednocześnie wyniki niektórych badań wskazują na możliwość prewencyjnego wpływu picia kawy na rozwój cukrzycy typu 2 i innych chorób przewlekłych. Kawa zawiera zatem wiele składników, które mogą mieć zarówno korzystne, jak i szkodliwe działanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: kawa, kofeina, wpływ na zdrowie
 • 24 Paryska IPA i SIAL barometrem innowacyjności – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne targi IPA (maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego) oraz targi SIAL (produktów spożywczych) odbyły się 17-21 października br. w Paryżu. Targi te okazały się nie tylko kolejnym wielkim sukcesem organizatorów, ale stanowiły też potwierdzenie dużej dynamiki rozwoju branży spożywczej. W targowej ofercie uwagę zwracała bardzo duża liczba różnego rozdzaju innowacji zarówno w sektorze maszyn, jak i produktów spożywczych. Innowacje stały się tym samym jednym z podstawowych czynników zwiększjących konkurencyjność firm spożywczych.
 • 26 Znaczenie orzechów w żywieniu człowieka – Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska
  • W artykule omówiono skład chemiczny orzechów uwzględniając zawartość tłuszczu, białka, błonnika, witamin (E, A, B1, B3, B9) i składników mineralnych. Wykazano obecność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (w tym z rodziny n-3 i n-6), jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, błonnika, wybranych witamin z grupy B i składników mineralnych (potasu, magnezu, żelaza i selenu) oraz polifenoli, fitosteroli i melatoniny. Omówiono oddziaływanie tych składników orzechów na organizm człowieka.
   SŁOWA KLUCZOWE: orzechy, wartość odżywcza, substancje biologicznie aktywne
 • 31 Spożywczy w prestiżowym gronie – Henryk Piekut
  • Zdobycie jednej z kilku równorzędnych głównych nagród i odbieranie jej w dniu Święta Niepodległości 11 listopada, w pięknej Sali Balowej Zamku Królewskiego, to rzeczywiście wyróżnienie najwyższego stopnia. Tak uhonorowano spółkę Cuprod z Kluczborka – producenta pieczywa cukierniczego. Została ona laureatem XVI edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w grupie średnich organizacji produkcyjnych. Nagrodę z rąk wicepremiera – ministra gospodarki Waldemara Pawlaka odbierał prezes Zarządu Cuprod Sp. z o.o. Krzysztof Kozłowski, który jest jednocześnie głównym udziałowcem spółki.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 32 Jakość mikrobiologiczna żywności w krajach Unii Europejskiej na podstawie doniesień RASFF – Halina Ścieżyńska, Łukasz Mąka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Bożena Windyga, Kazimierz Karłowski
  • W artykule omówiono zgłoszenia w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące żywności w latach 2007-2009, z uwzględnieniem udziału w zgłoszeniach poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W powiadomieniach dotyczących żywności najczęściej zgłaszana była obecność w żywności Salmonella, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Porównano częstotliwość ich występowania w różnych asortymentach żywności. Najczęściej kwestionowano mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego, a także mięso i wyroby z gatunków innych niż drób.
   SŁOWA KLUCZOWE: RASFF, żywność, zanieczyszczenia mikrobiologiczne, mikroorganizmy chorobotwórcze
 • 35 Radiacyjna obróbka żywności – kierunki zastosowania – Waldemar Dzwola
  • W artykule przedstawiono oficjalne dane dotyczące światowej produkcji żywności poddanej promieniowaniu jonizującemu w 2005 r., a także dane z UE za 2005 i 2006 r. Podsumowano kierunki zastosowania promieniowania jonizującego do utrwalania jakości i bezpieczeństwa żywności. Scharakteryzowano i podano przykłady możliwości wykorzystania obróbki radiacyjnej do spowalniania procesów fizjologicznych owoców i warzyw, eliminacji szkodników płodów rolnych, eliminacji lub redukcji mikroflory patogennej oraz powodującej psucie się żywności. Podano także przykłady nietypowych kierunków zastosowania promieniowania jonizującego, np. do zwiększania szybkości suszenia surowców pochodzenia roślinnego, a także do redukcji alergenności niektórych białek oraz poziomu szkodliwych związków chemicznych powstających w żywności (N-nitrozoamin i amin biogennych).
   SŁOWA KLUCZOWE: radiacja żywności, promieniowanie jonizujące, patogeny żywności, jakość żywności, alergeny żywnościowe
 • 39 Jak obliczyć zawartość mięsa i tłuszczu wieprzowego w produktach objętych refundacją w Unii – Stanisław Tyszkiewicz
  • Władze Wspólnoty Europejskiej w ramach wspólnej organizacji rynku mięsa wieprzowego stosują refundacje wspierające eksport żywności zawierającej mięso wieprzowe. Refundacje dotyczą wszelkich przetworów z mięsa i podrobów wieprzowych, w których wsad tego surowca przekracza 80%. Kryterium wielkości tego wsadu jest oparte na analitycznym oznaczeniu zawartości tłuszczu i azotu białkowego w produkcie przy szacunkowym uwzględnieniu poprawek na azot białkowy zawarty w surowcach zawierających białko, ale niebędących mięsem i podrobami wieprzowymi. Obowiązujące przepisy nie są jednoznaczne i wymagają dokładniejszej interpretacji, którą przedstawimy w niniejszym artykule.
   SŁOWA KLUCZOWE: dopłaty do eksportu mięsa, wieprzowina, zawartość azotu białkowego, zawartość tłuszczu, zawartość wody, zawartość popiołu

WYDARZENIA

 • 42 Polska – Unia – Świat
 • 44 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 12/2010

czwartek, Grudzień 23rd, 2010

Okładka 12/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Food Consumption in Poland in 2000-2009 – Krystyna Świetlik
  • The paper is aimed at a description of main directions of changes in demand for food in Poland over the period of 2000-2009. Focusing on macroeconomic indicators of economic development (GDP, employment, unemployment rate, personal incomes, inflation rate, level of food prices) which have a considerable influence on food consumption trends their impact on food expenditure as well as on consumption in micro and macro scale was described.
   KEY WORDS: food consumption, demand for food, food expenditure
 • 8 Retail Trade of Foodstuffs – Edward Maleszyk
  • Process of transformation of Polish economy has caused many changes in its sectors, including also trade. The greatest transformations have been performed in the substantial and functional structure of trade what was manifested by the ongoing processes of concentration and integration. In respect of retail trade, they covered, first of all, the gradually distinguished network enterprises (in a form of capital concentration as well as groups if integrated enterprises), especially in the market of food products. In the present paper, the run of the discussed process in the years 1989 – 2009 was discussed; the main tendencies and conditions of development were highlighted. The perspectives for further development of network enterprises were outlined.
   KEY WORDS: trade in the conditions of transformation, concentration and integration of retail trade, enterprises with commercial networks
 • 12 Change of VAT Rates – The Related Problems – Radosław Maćkowski

FOOD – FEEDING

 • 14 Functional Bread – Why We Should Eat It? – Hanna Kowalska, Agata Marzec, Monika Janowicz, Malwina Mucha
  • Bread is an essential component of human diet. It contains all ingredients, necessary for life: carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals and fiber. Dark bread from rye is particularly rich in the above mentioned components. There is a need to increase the awareness of consumers to replace, at least partially, consumption of white bread by dark one or eating white bread enriched with natural additives to improve the value of health and contribute to combat shortages of important components of daily diet. Due to a large variety of breads, the paper presents selected types of health benefits of bread such as produced by using starter cultures, crunchy, spelled, with the addition of sunflower seeds, fortified with calcium, fortified with grape seed extract and amaranthus seeds.
   KEY WORDS: functional bread, health benefits of bread, spelled bread, amaranthus seeds
 • 18 Coffee – Does It Harm or Help? – Regina Wierzejska
  • Coffee is one of the main sources of caffeine, which is a central nervous system stimulant. Influence of coffee on human health depends on the amount of drunk coffee and brewing method, health disorders and other health risk factors as well as on the habit of coffee drinking. Effects of long-term regular coffee consumption can be different from the effects of occasional consumption. Moderate daily coffee consumption (no more than 4 cups a day) by the healthy adults is not associated with adverse effects. Currently available evidence suggests that coffee consumption may prevent several chronic diseases including type 2 diabetes mellitus. Coffee is, therefore, a mixture of compounds that may have either beneficial or harmful effects.
   KEY WORDS: coffee, caffeine, health outcomes
 • 24 Parisian IPA and SIAL as a Innovation Barometer – Agnieszka Górecka
 • 26 Importance of Nuts in Human Nutrition – Ewa Flaczyk, Joanna Kobus-Cisowska
  • In the article, the content of fat protein, dietary fiber, vitamins (E, A, B1, B3, B9), minerals (K, Mg, Fe and Se) in nuts were described. The contents of indispensable polyunsaturated fatty acids (n-3 and n-6), monounsaturated acids, fiber, the selected vitamins, minerals, phenolic compounds, phytosteroles and melatonin were revealed. The influence of the mentioned components on human body was discussed.
   KEY WORDS: nuts, nutritive value, biological active substances
 • 31 Food Producers in Prestigious Group – Henryk Piekut

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 32 Microbiological Quality of Food in the European Union Countries Based on RASFF Notifications – Halina Ścieżyńska, Łukasz Mąka, Anna Grochowska, Kamila Pawłowska, Bożena Windyga, Kazimierz Karłowski
  • RASFF notifications about food microbiological quality in 2007-2009 were discussed. Following pathogens were most frequently notified in food category: Salmonella, Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Frequency of presence of pathogenes in different kind of food was compared. Notifications about poultry meat and poultry meat products as well as meat and meat products (other than poultry) were the most frequently notified.
   KEY WORDS: RASFF, foodstuffs, microbiological contamination, pathogenic microorganisms
 • 35 Food Irradiation Treatment – Trends of Applications – Waldemar Dzwolak
  • In the article, some current data on quantity of irradiated food in the world in 2005 are presented, including some EU official data in 2005 and 2006. The paper summarizes applications of ionizing irradiation to food quality and food safety preservation. Some characteristics with many examples relating to application of irradiation treatment to inhibition of physiological processes in fruits and vegetables, elimination of food pests, elimination and/or reduction of pathogenic and food spoilage microorganisms are discussed. In the article, also some non-conventional applications of food irradiation are included, e.g. enhancement of dehydration rate during technological processes as well as reduction of allergenicity level of some food proteins and reduction of some hazardous chemicals formed in food products (N-nitrosamines and biogenic amines).
   KEY WORDS: food irradiation, ionizing irradiation, food pathogens, food quality, food allergens
 • 39 How to Estimate Pork Meat and Fat Content in the Products Covered with the Refunds of the European Union – Stanisław Tyszkiewicz
  • The European Union Authorities apply refunds supporting food export containing pork meat, in the frame of common meat market. Refunds concern the products obtained from pork meat and giblets with the participation of the raw material, exceeding 80%. Criterion of meat share capacity is based on analytical determination of fat and protein nitrogen content in the product with an approximate regard to correction of protein nitrogen contained in additional raw materials containing protein but being not pork meat or giblet. Obligatory regulations are not unambiguous and require more detailed interpretation, which is being presented in the following paper.
   KEY WORDS: export refunds to meat, pork meat, protein nitrogen content, fat content, moisture content, ash content

EVENTS

 • 42 Poland – Union – World
 • 44 Business Information (więcej…)

Contents 11/2010

wtorek, Listopad 23rd, 2010

Okładka 11/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 4 Economic Analysis of Polish Food Industry Innovativeness – Iwona Szczepaniak
  • The competitiveness of the Polish food sector is determined, above all, by lower prices and high quality in the agricultural and food sector in Poland. Among other factors of the competitiveness growth, the innovation features are particularly important. These factors may determine our competitiveness in the future. The paper presents a development of innovativeness (product, technology, organisational and marketing one) of Polish food producers. In the analysis there were used mainly the results of statistic researches of enterprises innovation activity carried out by Central Statistic Office (CSO). The mentioned analysis covers the last years before the enlargement of the EU and the first years after integration (2000-2008). The innovativeness of the Polish food industry is low. In the longer term perspective its low innovativeness may not only become a threat to our producers’ competitive position, but even to their chances of market survival.
   KEY WORDS: food industry, innovation activity, innovativeness
 • 10 Crisis Has Accelerated Processes of Concentration in Food Industry – Piotr Chechelski
  • The article presents the changes which have taken place in the Polish food industry in the recent years under the influence of transnational corporations (both production and trade corporations). The food industry branches of very high level of globalization have further concentrated their production, mainly through mergers and acquisitions of TNC on the world market, which may eventually result in monopoly of these departments. The biggest trade networks have also quickly been increasing their share in food sales as well as in the production on request under the „self brand names”. Competition on the food market of the trade and production corporations may lead to substantial transformation of companies with domestic capital.
   KEY WORDS: Globalization, the food industry, transnational corporations, crisis, company
 • 15 World Convention of Polish Engineers – Janusz M. Kowalski
 • 16 Is it possible and how to subsidize environment-promoting activity in the company? – Joana Hejft, Aleksandra Pabiańska-Walec

FOOD – FEEDING

 • 18 Cereal Products at the Button of Pyramid of Healthy Nutrition – Ewa Sicińska
  • Cereal products are the essential components of human diet. Grain contains many chemical compounds, which have a positive effect on human organisms. It is a rich source of protein, vitamins, minerals and fiber as well as phenolic acids and phytoestrogens. Most of these compounds are located in outer layers, which cause that they are removed during milling process. The results of epidemiological studies indicate that whole-grain intake is protective against cardiovascular disease, cancer, diabetes and obesity.
   KEY WORDS: cereal products, nutritive value, whole-grain products, disease prevention

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 21 Gas Chromatography – Olfactometry for Identification of Aroma Compounds in Food – Henryk Jeleń, Renata Zawirska-Wojtasiak
  • In this article, the backgrounds of GC-O (gas chromatography – olfactometry), and its application in the identification of key aroma compounds in food are described. GC-O technique uses human nose as a detector in gas chromatography, which enables a registration of odor impressions along with signals acquired by “classical” detectors. This technique enables identification of key odorants among sometimes hundreds of volatile compounds, of which majority is flavor non-active. In the article, variants of GC-O, requirements for sample preparation and some applications are described.
   KEY WORDS: GC-O, gas chromatography – olfactometry, food flavor compounds, aroma
 • 27 Water in Food Industry – Zygmunt Zander, Fabian Dajnowiec, Lidia Zander
  • Problems of water consumption in food processing industry have been discussed. It has been emphasized that the necessity of fulfilling quality requirements for technological water is as important as demand for its recycling and recovery. Literature data regarding water consumption for processing of raw materials in various branches of food industry are given as examples illustrating great requirements for water delivery during processing and possibilities of its recovery. Actions leading to reduction of water consumption per production unit are presented and discussed.
   KEY WORDS: water quality, unit water consumption, water recovery, water recycling
 • 32 Food Spices – Characteristics and Properties – Halina Makała
  • The article presents the distribution and characteristics of the spices used for both food processing and catering, and in terms of their antioxidative, antibacterial, and coloring properties. The state of micro-biological methods for decontamination of spices and seasoning of raw materials was discussed. The factors shaping the aroma of spices and durability of sensory impressions were presented.
   KEY WORDS: spices, characteristics, properties,  microbiology, decontamination

EVENTS

 • 36 Food Safety and Quality
 • 38 Unusual Jubilee of Prof. dr Antoni Rutkowski – Stanisław Gwiazda
 • 40 Information on Labeling of Foodstuffs – What and for Who?
 • 41 This year’s Polagra and Taropak Savouring a Hope – Agnieszka Górecka (więcej…)

Spis treści 11/2010

wtorek, Listopad 23rd, 2010

Okładka 11/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 4 Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego – Iwona Szczepaniak
  • Podstawą budowania przewag konkurencyjnych w sektorze spożywczym były dotychczas ceny oraz jakość produktów. Spośród innych źródeł przewag konkurencyjnych niezwykle ważna jest innowacyjność i to ona może determinować naszą konkurencyjność w przyszłości. W artykule przedstawiono analizę innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego (produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej). Wykorzystano w niej wyniki badań statystycznych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw prowadzonych przez GUS. Przeprowadzona analiza obejmuje przeważnie lata 2000-2008, tj. zarówno ostatnie lata przed rozszerzeniem UE, jak i pierwsze lata po integracji. Z analizy innowacyjności polskiego przemysłu spożywczego wynika, że jest ona dość niska, co w dalszej perspektywie może stanowić zagrożenie nie tylko dla pozycji konkurencyjnej naszych producentów, ale i ich szans przetrwania na rynku.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, działalność innowacyjna, innowacyjność
 • 10 Kryzys przyspieszył proces koncentracji w przemyśle spożywczym – Piotr Chechelski
  • W artykule przedstawiono zmiany, jakie dokonują się w polskim przemyśle spożywczym w ostatnich latach pod wpływem korporacji transnarodowych (zarówno produkcyjnych, jak i handlowych). W działach przemysłu spożywczego o bardzo dużym poziomie globalizacji nastąpiła dalsza koncentracja produkcji, głównie za sprawą fuzji i przejęć korporacji transnarodowych na rynku światowym, która może grozić monopolizacją tych działów. Największe sieci handlowe również szybko zwiększały swój udział w sprzedaży żywności oraz w produkcji na zlecenie pod markami własnymi. Konkurencja na rynku żywności ze strony korporacji handlowych i produkcyjnych może doprowadzić do istotnych przemian przedsiębiorstw z kapitałem krajowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: globalizacja, przemysł spożywczy, korporacje transnarodowe, kryzys, przedsiębiorstwa
 • 15 Światowy Zjazd Inżynierów Polskich – Janusz M. Kowalski 
  • Pierwszy Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie w dniach 8–10 września 2010 r. pod hasłem Inżynierowie Ojczyźnie i Światu. Zgromadził wielu polskich inżynierów wykształconych i pracujących w kraju oraz poza jego granicami. Patronat nad Zjazdem objął marszałek Senatu RP – Bogdan Borusewicz. Zjazd, którego organizatorami były: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, był kontynuacją inżynierskich sympozjów „Polacy Razem” organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
 • 16 Czy i jak można dofinansować działania prośrodowiskowe w firmie? – Joana Hejft, Aleksandra Pabiańska-Walec

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 18 Produkty zbożowe u podstaw piramidy zdrowego żywienia – Ewa Sicińska
  • Produkty zbożowe są niezbędnym składnikiem diety człowieka. Ziarno zawiera wiele składników pokarmowych, które wywierają pozytywny wpływ na organizm ludzki. Jest ono źródłem białka, witamin, składników mineralnych i błonnika, zawiera także kwasy fenolowe oraz fitoestrogeny. Większość cennych składników zlokalizowana jest w jego zewnętrznych tkankach co sprawia, że podczas przemiału ziarna są one usuwane. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że spożywanie produktów pełnoziarnistych przeciwdziała schorzeniom układu sercowo-naczyniowego, nowotworom, cukrzycy i otyłości.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty zbożowe, wartość odżywcza, produkty pełnoziarniste, zapobieganie chorobom

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 21 Chromatografia gazowa – olfaktometria do identyfikacji związków zapachowych żywności – Henryk Jeleń, Renata Zawirska-Wojtasiak
  • W artykule przedstawiono podstawy chromatografii gazowej w połączeniu z olfaktometrią (GC-O) i wykorzystanie tej metody w identyfikacji kluczowych związków zapachowych żywności. W metodzie GC-O nos człowieka jest detektorem w chromatografii gazowej, co pozwala na rejestrację wrażeń zapachowych razem z danymi uzyskiwanymi za pomocą „klasycznych” detektorów. Jest to metoda umożliwiająca identyfikację związków istotnych dla tworzenia zapachu produktu wśród niejednokrotnie setek związków lotnych, spośród których większość nie wykazuje aktywności zapachowej. W artykule omówiono warianty tej metody, jej zastosowanie oraz istotne wymagania dla badanych próbek.
   SŁOWA KLUCZOWE: GC-O, chromatografia gazowa – olfaktometria, związki zapachowe żywności, aromat
 • 27 Woda w przemyśle spożywczym – Zygmunt Zander, Fabian Dajnowiec, Lidia Zander
  • W artykule omówiono problemy zużycia wody w przemyśle spożywczym. Wykazano, że konieczność spełnienia wymagań jakościowych dla wody technologicznej jest równie ważna jak jej odzyskiwanie i powtórne wykorzystanie. Przytoczono dane literaturowe dotyczące zużycia wody do przerobu surowców spożywczych jako przykłady ilustrujące wielkie zapotrzebowanie na wodę w procesach technologicznych i możliwości jej odzyskiwania. Przedstawiono działania prowadzące do zmniejszenia jednostkowego zużycia wody.
   SŁOWA KLUCZOWE: jakość wody, jednostkowa zużycie wody, powtórne wykorzystanie wody, odzyskiwanie wody
 • 32 Przyprawy do żywności – charakterystyka i właściwości – Halina Makała
  • W artykule przedstawiono podział i charakterystykę przypraw stosowanych do żywności zarówno w przetwórstwie, jak i w gastronomii pod względem ich właściwości antyoksydacyjnych,antybakteryjnych i barwiących. Omówiono stan mikrobiologiczny przypraw oraz metody dekontaminacji surowców przyprawowych.Przedstawiono czynniki kształtujące aromat przypraw oraz trwałość wrażeń sensorycznych.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, charakterystyka, właściwości, mikrobiologia, dekontaminacja

WYDARZENIA

 • 36 Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • Wszystkie zagadnienia wiążące się z bezpieczeństwem żywności mają fundamentalne znaczenie dla jej producentów. Niezmiernie ważne jest właściwe rozpoznawanie obecnie występujących zagrożeń oraz stosowanie procedur ograniczających ryzyko zakażenia żywności. Nie mniej istotne dla każdego producenta żywności jest określanie mogących występować w przyszłości zagrożeń oraz metod zarządzania jakością. Pogłębieniu wiedzy w tym zakresie służyły warsztaty menedżerskie zorganizowane 20 października br., już po raz siódmy, przez -firmę Silliker w Warszawie.
 • 38 Niezwykły jubileusz prof. dr dr h.c. Antoniego Rutkowskiego – Stanisław Gwiazda
  • Profesor Antoni Rutkowski jest jedną z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych postaci z grona pracowników naukowych i dydaktycznych, współtwórcą nauki o żywności w Polsce, zarówno w zakresie kształcenia kadr, jak i organizacji placówek badawczych oraz działalności społeczno-zawodowej.Antoni Rutkowski urodził się 13 listopada 1920 r. w Poznaniu w rodzinie inteligenckiej o dużych tradycjach patriotycznych.
 • 40 Informacje na etykietach produktów spożywczych – jakie i dla kogo?
  • Podstawowym źródłem wiarygodnej informacji o produkcie spożywczym powinna być etykieta. Jednak jest ona, podobnie jak hasła reklamowe opracowane na zlecenie producenta, który chciałby, aby właśnie jego produkt kupił konsument. Czy zatem informacje na etykiecie są prawidłowe, rzetelne i zrozumiałe dla konsumenta? Niestety, nie zawsze się tak dzieje i dlatego ustawodawca wprowadził specjalne przepisy regulujące zasady i formy znakowania żywności.
 • 41 Tegoroczna Polagra i Taropak napawają optymizmem – Agnieszka Górecka
  • Podczas tegorocznych targów Polagra-Tech, Polagra-Food, Gastro Trendy zaprezentowało się ponad 650 firm, natomiast na Taropaku – ponad 600 wystawców. Łącznie we wszystkich odbywających się w tym czasie imprezach targowych oraz w targach Smaki Regionów wzięło udział blisko 1300 wystawców z ponad 30 krajów. Jest to wzrost liczby wystawców o 7% w porównaniu z 2008 r.,w którym tematyka targów była identyczna. Targi łącznie odwiedziło ok. 45 tys. gości. Swoją premierę miało aż 400 produktów, a 47 produktów zostało wyróżnionych Złotym Medalem MTP. (więcej…)

Spis treści 10/2010

wtorek, Październik 26th, 2010

Okładka nr 10/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Polskie artykuły mleczne na rynkach zagranicznych – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Członkostwo Polski w Unii Europejskiej spowodowało wzrost polskiego handlu artykułami mleczarskimi z państwami Unii Europejskiej. Poprawa pozycji eksportowej polskich artykułów mlecznych była możliwa dzięki intensywnej restrukturyzacji sektora oraz rozszerzeniu asortymentu. Polska, mając w 2009 r. szóstą co do wielkości kwotę dostaw do przemysłu, znajdowała się wśród eksporterów UE na ósmej pozycji. Podstawowym rynkiem eksportowym polskich artykułów mlecznych, podobnie jak innych państw członkowskich, jest rynek europejski, którego udział kształtuje się na poziomie ok. 80%. Jeszcze większy jest udział rynku unijnego w imporcie – ok. 90%. Warunkiem zachowania konkurencyjności polskich artykułów mlecznych na jednolitym rynku europejskim, zwłaszcza w przypadku zniesienia kwot mlecznych, będzie poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych polskiego przemysłu mleczarskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł mleczarski, kwoty mleczne, podaż mleka, eksport produktów mleczarskich, saldo obrotów handlowych, rynek UE
 • 10 Mechanizmy fiskalne wspierające działalność badawczo-rozwojową – Michał Turczyk, Edyta Janus
  • Artykuł porusza temat polityki fiskalnej ukierunkowanej na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej sektora prywatnego. W pierwszej części omówiono znaczenie innowacyjności w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a także znaczenie państwa w tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. W artykule przedstawiono ponadto mechanizmy fiskalne wspierające badania i rozwój przedsiębiorstw stosowane w różnych krajach, a także system funkcjonujący w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: instrumenty podatkowe, badania i rozwój

PRAWO

 • 12 Znakowanie produktów mlecznych – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Prawidłowe znakowanie produktów spożywczych wymaga uwzględnienia wielu aktów prawnych. Informacje zamieszczone na etykiecie można podzielić na obowiązkowe i dobrowolne. W artykule przedstawiono wymagania prawne dotyczące oznakowania mleka i produktów mlecznych w zakresie obowiązkowych danych (m.in. nazwa, skład produktu, data minimalnej trwałości, zawartość netto, warunki przechowywania) oraz innych danych nieobowiązkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkty mleczne, znakowanie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 20 Napoje mleczne – kierunki ich rozwoju – Tadeusz Grega, Grażyna Jaworska
  • W artykule scharakteryzowano nowe asortymenty napojów mlecznych wprowadzanych na rynek na świecie i w Polsce, powstające w wyniku wielu modyfikacji. Do najważniejszych kierunków rozwoju należy produkcja mlecznych napojów smakowych z dodatkiem składników zwiększających ich walory funkcjonalne, takich jak owoce, warzywa, ziarna zbóż, piwo. Na specjalną uwagę zasługują także napoje przeciwdziałające chorobom XXI w., np. z fitosterolami oraz pozbawione laktozy.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje mleczne smakowe, napoje funkcjonalne, innowacje, składniki prozdrowotne
 • 26 Mikrofiltracja – frakcjonowanie białek mleka – Justyna Żulewska
  • Mikrofiltracja (MF) to proces rozdziału składników w roztworze, którego siłą napędową jest różnica ciśnień po obu stronach membrany o wielkości porów od 0,1 do 10 μm. Proces ten w przemyśle mleczarskim jest stosowany do usuwania bakterii i przetrwalników z mleka oraz frakcjonowania miceli kazeinowych i białek serum. Podstawą rozdziału kazeiny i białek serum jest różnica w wielkości cząstek między micelami kazeinowymi (0,2 μm) a białkami serum (0,0036 μm). Dzięki fizycznemu rozdziałowi uzyskane produkty – koncentrat kazeiny micelarnej i koncentrat białek serum – charakteryzują się interesującymi właściwościami funkcjonalnymi. Stwarza to wiele możliwości rozwoju nowych produktów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mikrofiltracja, frakcjonowanie białek, micele kazeinowe, białka serum
 • 32 Ekstrakty roślinne w produktach mlecznych – Dorota Zaręba, Mariola Kozłowska, Małgorzata Ziarno
  • Ekstrakt to produkt otrzymany przez wymywanie składników z surowca roślinnego za pomocą rozpuszczalnika (na ogół organicznego) lub wody, a następnie ewentualne usunięcie rozpuszczalnika. Wiele związków aktywnych wchodzących w skład ekstraktów wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe lub przeciwutleniające, a nawet przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Te właściwości ekstraktów nie są doceniane w branży mleczarskiej, a powinny, zważywszy na synergistyczny efekt ich działania z kwasem mlekowym lub bakteriami kwasu mlekowego na mikroflorę zanieczyszczającą oraz słabe działanie na bakterie kwasu mlekowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekstrakty roślinne, substancje przeciwdrobnoustrojowe, substancje przeciwutleniające, produkty mleczne, jogurt
 • 40 Metody selekcji mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne zwiększa zapotrzebowanie na żywność funkcjonalną, której zadaniem jest wspomaganie zdrowia człowieka. Prozdrowotne działanie probiotyków przejawia się zapobieganiem, zmniejszaniem częstotliwości występowania lub łagodzeniem przebiegu niektórych schorzeń związanych z układem pokarmowym i odpornościowym. W artykule omówiono kategorie i metody selekcji szczepów probiotycznych na podstawie zalecenia WHO/FAO z 2001 r. oraz najnowsze ustalenia środowiska naukowego specjalizującego się w tej dziedzinie.
   SŁOWA KLUCZOWE: probiotyk, selekcja, żywność funkcjonalna, suplement diety, nutrigenomika
 • 46 Jak ocenić aktywność przeciwutleniajacą składników żywności – Mariola Kozłowska, Agata Górska
  • Składniki pokarmów niejednokrotnie wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka – zapobiegają lub opóźniają procesy degeneracyjne. Obecnie dużo uwagi poświęca się przeciwutleniaczom jako substancjom zdolnym do wychwytywania wolnych rodników i wspomagającym własne mechanizmy obronne organizmu. Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszą się naturalne antyoksydanty uznawane za bezpieczne, trwałe i zyskujące coraz większe zaufanie konsumenta. Jednym z kierunków badań w technologii żywności jest zatem analiza nowych produktów, głównie pochodzenia roślinnego, w celu identyfikacji związków wykazujących aktywność przeciwutleniającą. W artykule omówiono metody umożliwiające prostą i szybką ocenę właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów uzyskanych z żywności, co znacznie ułatwia i skraca badania nad poszukiwaniem antyoksydantów, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: przeciwutleniacze, żywność, aktywność przeciwutleniająca, metody oznaczania

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 50 Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. II. Ograniczenie zanieczyszczeń żywności – Anna Sip
  • W artykule wyjaśniono, dlaczego patogenne bakterie L. monocytogenes powszechnie występują w zakładach przemysłu spożywczego. Omówiono, w jaki sposób można w nich ograniczyć obecność tych bakterii i w konsekwencji zmniejszyć ryzyko ich występowania w żywności. Wyjaśniono ponadto, dlaczego całkowite wyeliminowanie bakterii L. monocytogenes ze środowiska produkcyjnego jest aż tak trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, zapobieganie, zwalczanie

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 54 Opakowania aktywne – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski

WYDARZENIA

 • 58 Informacje biznesowe
 • 60 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 10/2010

wtorek, Październik 26th, 2010

Okładka nr 10/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Polish Dairy Products on Foreign Markets – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Polish accession to the European Union has increased the Polish trade in dairy products with other European Union countries. The intensified restructuring process in the sector leading to extend the range of production caused the improvement of the Polish position as the one of the main exporters of dairy products among the EU countries. In 2009, Poland had the sixth largest industrial milk quotas among EU countries and had the eighth value of export among the EU exporters. The main export market for Polish dairy products, as well as for other Member States, is the Common European Market – it is equal to ca.80%. Even greater is the share of the EU market in imports – about 90%. The competitiveness of Polish dairy products in the Common European Market, especially in case of abolition of milk quotas, is determined by the improvement of the technical-economic indicators of Polish dairy industry.
   KEY WORDS: dairy industry, milk quotas, milk supply, exports of dairy products, trade balance, Common European Market
 • 10 Fiscal Mechanisms Supporting Research and Development – Michał Turczyk, Edyta Janus
  • The article concerns the topic of fiscal policy oriented towards the support of research and development activity within the private sector. In the initial part of the study, the significance of innovativeness in achieving the competitive advantage as well as the role of the state in creating the innovation-friendly environment is described. Moreover, the article presents fiscal mechanisms supporting research and development implemented in various countries as well as the Polish system.
   KEY WORDS: tax instruments, research and development

LAW

 • 12 The Labelling of Dairy Products – Wioletta Bogusz-Kaliś
  • The labelling milk and milk products requires taking under consideration many rules of law. In the paper the author presents the obligatory rules e.g.: the name under which the product is sold, list of ingredients, date of minimum durability, the net quantity, any special storage conditions and any other not obligatory information.
   KEY WORDS: milk products, labelling

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 20 Dairy Beverages – Trends in the Development – Tadeusz Grega, Grażyna Jaworska
  • This article characterizes a new assortment of the dairy beverages obtained due to various modifications, which are introduced on the global and Polish market. The production of dairy beverages flavored with the addition of fruits, vegetables, cereal grains or beer – the ingredients, improving their functional properties, is said to be the most important trend. A special attention should also be paid to the beverages, which prevent the diseases’ spreading of the 21st century, for example those with phytosteroles or lactose-free ones.
   KEY WORDS: dairy beverages, functional beverages, innovation, bioactive composition, health-promoting components
 • 26 Microfiltration – Fractionation of Milk Proteins – Justyna Żulewska
  • Microfiltration (MF) is a pressure-driven separation process using membranes with a pore diameter ranging from 0.1 to 10 μm. The two most common applications of MF in the dairy industry are removal of bacteria and spores from skim milk and separation of micellar casein from serum proteins (SP). Separation of micellar casein from SP in skim milk relies on the difference in size between casein micelles (0.2 μm) and SP (0.0036 μm). Physically-based separation process produces micellar casein concentrate (MCC) and serum protein concentrate (SPC) with interesting functional properties. New ingredients, such as MCC and SPC, create a lot of opportunities in the area of new food product development.
   KEY WORDS: microfiltration, protein fractionation, casein micelles, serum proteins
 • 32 Plant Extracts in Dairy Products – Dorota Zaręba, Mariola Kozłowska, Małgorzata Ziarno
  • An extract is a product made by extracting the substances of a raw plant material by using a solvent, such as organic solvent or water, and then removing the solvent eventually. Many active compounds of extracts show the antimicrobial or antioxidant activity, and even anti-inflammatory and anti-thrombotic. These proprieties of extracts are not valued in dairy industry, but they should be, taking into account the synergistic effect of their activity and lactic acid on spoilage microflora, and weak activity against lactic acid bacteria.
   KEY WORDS: plant extracts, antimicrobial compounds, antioxidant compounds, dairy products, yoghurt
 • 40 Methods of Selection of Probiotic Microorganisms – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Increased incidence of civilization diseases increases public demand for functional foods. Beneficial effects of probiotics on human health are displayed by prevention, decreasing occurrence and soothing outcome of several illnesses associated with gastrointestinal tract and immune responses. This review discusses probiotic strains’ selection categories and techniques according to WHO/FAO guidelines from 2001 and the latest improvements proposed by probiotic scientific community.
   KEY WORDS: probiotic, selection, functional food, dietary supplement, nutrigenomics
 • 46 How Evaluate the Antioxidant Capacity of Food Products – Mariola Kozłowska, Agata Górska
  • Dietary constituents present in consumed products are often beneficial for human health by preventing and inhibiting the degenerative processes. Recently much attention has been paid to antioxidants as the substances which are capable of scavenging free radicals and supporting the natural defenses of the organism. The modern food industry shows growing interest in natural antioxidants, recognized as safe, stable and thus gaining the increasing confidence of consumers. One of the strategies in the food technology studies includes the analysis of the new products, mainly of plant origin, in order to identify the substances, revealing antioxidant activity. In the article, basic and quick antioxidant activity assays, which significantly simplify and shorten the studies on new antioxidants with potential application, are described.
   KEY WORDS: antioxidants, food, antioxidant activity, determination mnethods

FOOD – FEEDING

 • 50 Bacteria Listeria monocytogenes. Part II. Limitation of Sources of Food Contamination – Anna Sip
  • This work explains why pathogenic bacteria L. monocytogenes are so commonly present in food industry plants. It discusses how the presence of these bacteria can be limited and, in consequence, how to restrict a risk of food contamination. Furthermore, it elucidates, why complete elimination of L. monocytogenes from the processing environment is so difficult, or in some cases, even impractical.
   KEYWORDS: Listeria monocytogenes, prevention, elimination (control)

LOGISTICS – PACKAGING

 • 54 Active Packaging – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski

EVENTS

 • 58 Business Information
 • 60 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 9/2010

poniedziałek, Wrzesień 27th, 2010

Okładka nr 9/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek mrożonych owoców i warzyw – Bożena Nosecka
  • Z powodu rosnącego popytu na rynkach zagranicznych, ale przede wszystkim na rynku krajowym, dynamicznie wzrasta w obecnej dekadzie produkcja warzyw mrożonych. Stabilizujące się zapotrzebowanie na rynkach zbytu i rosnąca konkurencja innych dostawców oraz niewielki wzrost zapotrzebowania na rynku wewnętrznym są natomiast powodem braku tendencji wzrostowej produkcji większości gatunków mrożonych owoców. Rynek mrożonych owoców charakteryzuje się ogromną wahliwością podaży i cen, co jest wynikiem a zarazem przyczyną braku powiązań pionowych dostawców surowca i producentów mrożonek. Na rynku mrożonych warzyw wahania podaży i cen są znacznie mniejsze, a surowiec pozyskiwany jest w 80% w ramach umów kontraktacyjnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożone owoce i warzywa, produkcja, rynek, popyt, podaż
 • 8 Finansowanie outsourcingu z wykorzystaniem pomocy publicznej – Joanna Różycka
  • Zainteresowanie wsparciem na tworzenie lub rozbudowę centrów usług wspólnych w br. przerosło oczekiwania Ministerstwa Gospodarki. Korzyści osiągane dzięki zlecaniu wykonania na zewnątrz części zadań przedsiębiorstw to przede wszystkim obniżenie kosztów oraz poprawa efektywności działalności. Możliwości pozyskania pomocy publicznej wpłynęły na znaczny wzrost liczby projektów mających na celu utworzenie w Polsce centrów usług wspólnych. Niestety, planowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w zakresie udzielania pomocy publicznej na tego typu inwestycje mogą ograniczyć liczbę dostępnych dla przedsiębiorców instrumentów wsparcia, a także możliwości łączenia pomocy z różnych źródeł.
 • 10 Mrożone dania gotowe
  • Określenie wielkości produkcji i wartości sprzedaży mrożonej żywności, w tym dań gotowych, jest utrudnione, ponieważ firmy badawcze monitorują różne segmenty tego rynku w nieco odmiennym zakresie. W ocenie Euromonitor International w 2009 r. wartość sprzedaży mrożonek na polskim rynku wynosiła 1,6 mld zł, podczas gdy w ocenie MEBMR i Nielsena na mrożonki, łącznie z mrożonymi frytkami, Polacy wydali 1,3 mld zł. Mimo tych rozbieżności, na podstawie cząstkowych danych, a także opinii głównych graczy w tym segmencie rynku można mówić o tendencjach i perspektywach dotyczących mrożonych dań gotowych.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 Przetwórstwo żywności – oczekiwania i perspektywy – Bohdan Achramowicz
  • Postępy nauki o żywności i żywieniu stwarzają potrzebę kontroli jej bezpieczeństwa i opracowania prozdrowotnych zasad odżywiania. Proponowane diety nie spełniły oczekiwań, a wzrost liczby osób otyłych i podatnych na choroby dietozależne jest niepokojący. Kryzys ekonomiczny także wywarł wpływ na sposób odżywiania się i przemysł spożywczy powinien to uwzględnić w planach rozwoju.
   SŁOWA KLUCZOWE: model żywienia, antyoksydanty, fitoestrogeny, alergie, probiotyki
 • 18 Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – Michał Dobrzyński
  • Na firmach stosujących w swej działalności urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne spoczywa wiele obowiązków wynikających z europejskiej legislacji ekologicznej. Użytkownicy urządzeń pracujących na bazie czynników z grupy HFC (tzw. F-gazów) muszą zapobiegać wyciekom czynnika chłodniczego, m.in. przez zapewnienie regularnych kontroli szczelności oraz jak najszybszą naprawę wykrytych wycieków. Choć większość tych zobowiązań ciąży na użytkownikach instalacji, to legalny dostęp do instalowania i oraz serwisu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mają wyłącznie osoby i firmy dysponujące stosownymi certyfikatami.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, czynniki chłodnicze z grupy HFC, F-gazy
 • 26 Techniki krogenicznego chłodzenia i zamrażania – Wiesław Gazda
  • W artykule przedstawiono krótki przegląd dostępnych technik chłodzenia i zamrażania kriogenicznego stosowanych w przemyśle spożywczym. Omówiono wady i zalety techniki chłodzenia kriogenicznego oraz sposoby eliminacji wad tych technik w obecnie stosowanych urządzeniach. Ponadto wskazano wybrane możliwości rozwoju technik zamrażania wynikające z połączenia techniki kriogenicznego i owiewowego zamrażania.
   SŁOWA KLUCZOWE: zamrażarki kriogeniczne, kriogenicznego zamrażanie, kriomechaniczne zamrażanie, ciekły azot

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 34 Żywność pochodzenia morskiego – konsumpcja a potencjalne zagrożenia – Piotr J. Bykowski
  • Blisko 20% białka zwierzęcego pochodzi z połowów morskich i akwakultury. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska i chemizacja są przyczynami zanieczyszczeń chemicznych występujących w organizmach żyjących w morzu. W wielu przypadkach stwierdza się niekorzystny wpływ zakumulowanych w tkankach ryb zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, np. wzrost zachorowań na nowotwory. Przez zmiany w technologiach oraz ograniczenia prawne podjęto próby ograniczenia tych niekorzystnych dla zdrowia człowieka zjawisk. Na podstawie zaprezentowanego w artykule aktualnego stanu wiedzy dotyczącego o podstawowych zanieczyszczeniach chemicznych, przy jednocześnie oraz uwzględniając bardzo małą konsumpcję ryb można stwierdzić, że w Polsce nie istnieje zagrożenie dla zdrowia konsumenta będące wynikiem zanieczyszczeń chemicznych pobieranych z żywnością pochodzenia morskiego.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywność pochodzenia morskiego, ryby, konsumpcja, zanieczyszczenia chemiczne
 • 40 Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności – Anna Sip
  • Bakterie L. monocytogenes są jednym z najgroźniejszych patogenów przenoszonych przez żywność. W pracy omówiono konsekwencje ich obecności w żywności. Szczegółowo scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń żywności bakteriami L. monocytogenes. Podkreślono, że do zanieczyszczeń nimi dochodzi najczęściej w środowisku produkcyjnym, głównie za pośrednictwem sprzętu technologicznego i pracowników. Zwrócono także uwagę na możliwość przedostawania się L. monocytogenes do gotowej już żywności w trakcie jej dystrybucji i obróbki kulinarnej. Podano ponadto kryteria bezpieczeństwa mikrobiologicznego różnych typów żywności w odniesieniu do L. monocytogenes.
   SŁOWA KLUCZOWE: Listeria monocytogenes, występowanie, źródła skażenia, przeżywalność w żywności

WYDARZENIA

 • 44 Jubileusz 60-lecia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej – Anna Kurowska
  • 17 września 2010 r. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej obchodzi jubileusz 60-lecia pracy dydaktycznej i naukowej. Wydział powstał w 1950 r. pod nazwą Wydział Chemii Spożywczej, a uprawiane dyscypliny naukowe łączyły wiedzę techniczną, chemiczną, biologiczną z technologią przemysłu spożywczego. Rozwój osiągnięć naukowych związanych z biotechnologią znalazł wyraz w zmianach nazwy wydziału.
 • 45 Brau Beviale przekonuje swoją atrakcyjną ofertą
  • Z okazji tegorocznej edycji targów Brau Beviale, w czerwcu br. w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja prasy specjalistycznej. Około 35 zaproszonych dziennikarzy z Europy, wśród nich również przedstawiciel naszej redakcji, miało sposobność bezpośredniej rozmowy zarówno z organizatorami targów, jak i z przedstawicielami branży, np. z dr. Wernerem Gloßnerem ze zrzeszenia Prywatne Browary Bawarii. Zaproszeni goście mieli również okazję poznania technologii produkcji napojów w zakładzie Coca-Cola HBC Czech Republic.
 • 46 Polska – Unia – Świat
 • 48 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 9/2010

poniedziałek, Wrzesień 27th, 2010

Cower no 9/2010 "Przemysł Spożywczy"

ECONOMY

 • 2 Market of Frozen Fruits and Vegetable – Bożena Nosecka
  • Production of frozen vegetables over the decade has dynamically increased due to growing demand on foreign markets and, first of all, on the domestic market. . The stabilizing demand and increasing competition of other producers along with a slight rise in demand on the domestic market have led to stagnation in the production of majority of frozen fruits. The market of frozen fruits is characterized by a great degree of volatility as regards supply and prices what results from a lack of vertical linkages between raw material suppliers and the producers of frozen fruits. In the market of frozen vegetables, the fluctuations of supply and prices are considerably lower and raw material in 80% is obtained within the frames of the concluded contracts.
   KEY WORDS: frozen fruits and vegetable, production, market, demand, supply
 • 8 Financing of Outsourcing Using of Public Aid Funds – Joanna Różycka
 • 10 Frozen Ready-to-Eat Meals

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 Food Processing Industry – Expectations and Perspectives – Bohdan Achremowicz
  • Advances in the field of food science and nutrition create opportunities to undertake control of food safety and to develop health-promoting rules of nutrition. Proposed diets did not fulfill expectations, and increased number of obese people and susceptible to diet-related diseases was disturbing. Economical crisis also has an impact on nutritional habits, and food industry should consider it in its developmental plans.
   KEY WORDS: nutrition model, antioxidants, phytoestrogens, allergies, probiotics
 • 18 Obligations of End-Users of Refrigeration and Air-Conditioning Equipment – Michał Dobrzyński
  • The companies which employ refrigeration and air-conditioning (RAC) equipment have numerous obligations resulting from the European ecological legislation. End-users of the said equipment, functioning on the ground of HFC refrigerants (the so-called F-gases) must prevent emissions of refrigerants, i.a. by ensuring regular leakage controls and swift repairs of any identified leaks. Even though most responsibilities are imposed on end-users of RAC gear, according to the law – the installation and service of refrigeration and air-conditioning equipment may be performed only by duly certified personnel and companies.
   KEY WORDS: refrigeration and air-conditioning equipment, HFC refrigerants, F-gases
 • 26 Techniques of Cryogenic Cooling and Freezing – Wiesław Gazda
  • The available techniques of cryogenic cooling and freezing units used in food industry are presented in a brief overview. The advantages and disadvantages of cryogenic freezing and trends in reducing disadvantages in current units are discussed. Furthermore, the selected possibilities of the development of cryogenic techniques resulting from the combination of cryogenic and air blast freezing are indicated.
   KEY WORDS: cryogenic freezers, cryogenic freezing, cryomechanical freezing, liquid nitrogen

FOOD – FEEDING

 • 34 Seafood – Consumption and Potential Threats – Piotr J. Bykowski
  • Almost 20% protein of animal origin derives from sea catches and aquaculture. Growing environmental pollution and chemization of our life are the cause of chemical contamination found in organisms living in the sea. In many cases, a negative impact of accumulated in fish tissues contaminants can be determined i.e.: impact of growth of cancer cases in humans. Through changes in technology and changes in the law-in-force, the attempts have been made to decrease those factors, being unfavorable for man. Based on the actual state of knowledge, presented in this article, concerning the basic chemical pollutants and at the same time, with a very low fish consumption, it can be stated that in Poland there is practically no health risk resulting from the effect of chemical contaminants coming from the sea organisms.
   KEY WORDS: seafood, fish, consumption, chemical contaminants
 • 40 Bacteria Listeria monocytogenes. Part I. Occurrence and Sources of Food Contamination – Anna Sip
  • L. monocytogenes is one of the most dangerous foodborne pathogen. In the paper the consequences of its occurrence in food were described. The sources of food contamination with L. monocytogenes were detailed. It was indicated that contaminations of the final products with Listeria occurred mainly in the processing environment. In addition, these contaminations are usually induced by technological equipments and workers. It was emphasized that Listeria might be transferred to final products also during distribution and culinary treatment. Furthermore, the standards of microbiological safety of different food products apply to L. monocytogenes were presented.
   KEYWORDS: Listeria monocytogenes, occurrence, sources of contamination, viability in foods

EVENTS

 • 44 The 60th Jubilee of Faculty of Biotechnology and Food Sciences of Technical University of Łódź – Anna Kurowska
 • 45 Brau Beviale Persuades of its Attractive Offer
 • 46 Poland – Union – World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 7-8/2010

niedziela, Sierpień 29th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 7-8/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne  na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 9 Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego – Roman Urban
  • Lata 2008-2009 były okresem światowego kryzysu i recesji najbardziej rozwiniętych krajów. Polska gospodarka była odporna na te zjawiska, gdyż nastąpiło jedynie spowolnienie jej rozwoju. Jeszcze mniej wrażliwy na kryzys był cały sektor żywnościowy i nasz przemysł spożywczy. W tym przemyśle nastąpiło jedynie osłabienie tendencji wzrostowych i przejściowe pogorszenie wyników, zwłaszcza inwestycji. W 2009 r. przemysł spożywczy osiągnął rekordowe wyniki finansowe, ale otoczenie rynkowe jest jeszcze mało stabilne i niepewne. Najbliższe lata będą okresem rozwoju tego sektora, ale w tempie wolniejszym niż w latach integracji z Unią Europejską.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, kryzys gospodarczy, produkcja, popyt, wyniki finansowe
 • 22 Polska jako eksporter produktów rolno-spożywczych na rynek UE – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • Lata 2004-2009 były okresem szybkiego wzrostu handlu artykułami rolno-spożywczymi zarówno w Polsce, jak i w pozostałych nowych państwach członkowskich. Ogólna pozycja nowych państw członkowskich, jako eksporterów artykułów rolno-spożywczych, jest na rynku UE nadal słaba. Wprawdzie udział nowych państw członkowskich w handlu artykułami rolno-spożywczymi na Jednolitym Rynku Europejskim podwoił się w okresie 2000-2009, ale wciąż wynosi zaledwie 10%, natomiast udział Polski – 4%. Potencjalne możliwości eksportu rolno-spożywczego nowych państw członkowskich nie są wykorzystywane. Polska gospodarka żywnościowa ma wciąż jeszcze możliwości wzrostu eksportu na rynki innych państw członkowskich i możliwości te systematycznie coraz lepiej wykorzystuje.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel artykułami rolno-spożywczymi, saldo obrotów handlowych, intensywność eksportu, Jednolity Rynek Europejski
 • 28 Sektor mleczarski w Polsce – problemy i perspektywy – Piotr Szajner
  • W polskim sektorze mleczarskim jest wciąż wiele problemów. Do najważniejszych z nich należy ciągle niezakończony proces restrukturyzacji, niewielkie spożycie mleka i jego przetworów oraz duży wpływ wahań koniunktury na rynkach zewnętrznych na sytuację ekonomiczną sektora. Reforma unijnego systemu regulacji rynku mleka zmierza do likwidacji kwot produkcyjnych, co będzie miało istotny wpływ na warunki ramowe funkcjonowania krajowego sektora, zwłaszcza na jego efektywność produkcyjną.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczarstwo, kwoty mleczne, efektywność, konkurencyjność, konsumpcja, popyt, podaż
 • 34 Energia z biomasy i biogazu – jakie wsparcie inwestycji w 2010 r. – Joanna Hejft-Wolska, Magdalena Kućma
  • Rok 2010 będzie przełomowy pod względem dostępu do zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć z zakresu produkcji energii odnawialnej (OZE) w Polsce. U schyłku okresu powszechnej dostępności funduszy europejskich otwierają się kolejne możliwości – dotacje i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 36 Napoje bezalkoholowe – nowe tendencje w produkcji – Grażyna Jaworska, Aleksandra Olczak
  • W artykule omówiono kierunki rozwoju rynku napojów bezalkoholowych. Wskazano, że konsumenci są zainteresowani nie tylko napojami jako produktami gaszącymi pragnienie, ale także jako produktami dostarczającymi szczególnych korzyści zdrowotnych. Modyfikowany jest ich skład, najczęściej przez wprowadzane dodatków wpływających na właściwości prozdrowotne tych produktów. Coraz większym zainteresowaniem konsumentów cieszą się soki naturalnie mętne, soki i napoje naturalne, napoje tzw. wellness, służące obniżaniu masy ciała, dla sportowców oraz napoje energetyzujące. Ponadto na rynek wprowadza się wody smakowe, herbatę oraz napoje łączące cechy soków owocowych oraz mleka.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, napoje funkcjonalne, składniki prozdrowotne, fortyfikacja
 • 46 Badania trwałości żywności – Monika Żmudzka, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • Określenie trwałości żywności jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania jej jakością i bezpieczeństwem. Prawidłowo wyznaczona trwałość produktu ma wpływ na kształtowanie się zaufania konsumentów do środka spożywczego, a zwłaszcza do producenta. W artykule przedstawiono ogólne informacje o trwałości produktu w kontekście jego bezpieczeństwa, a także odpowiedniej jakości. Omówiono także badania trwałościowe: bezpośrednie łącznie z badaniami obciążeniowymi oraz badaniami niehomogennego rozkładu wady, a także badania przyspieszone.
   SŁOWA KLUCZOWE:  trwałość żywności, bezpośrednie badania trwałości, przyspieszone badania trwałości
 • 52 Bezpieczeństwo barwników stosowanych w produkcji żywności- Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska, Kazimierz Karłowski
  • W trosce o bezpieczeństwo konsumenta Komisja Europejska ustanowiła program ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. Ze względu na wyniki badań sugerujące niekorzystny wpływ barwników na zdrowie człowieka, jako pierwsza zostanie oceniona ta grupa substancji. Ocena bezpieczeństwa poszczególnych dodatków ma wpływ na wymagania ustawodawstwa w zakresie substancji dodatkowych do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwniki spożywcze, ocena bezpieczeństwa, ADI
 • 62 Nowe techniki pakowania mięsa i przetworów mięsnych – Marek Cierach, Agnieszka Bilicka
  • W artykule przedstawiono informacje o szybko rozwijających się technologiach pakowania mięsa i przetworów mięsnych w atmosferze modyfikowanej. Postęp w tym zakresie obejmuje nowe materiały opakowaniowe, nowe urządzenia pakujące oraz nowe technologie. Przedstawiono także informacje o zmianach, jakie zachodzą podczas przechowywania mięsa i przetworów mięsnych w opakowaniach w atmosferze modyfikowanej. Scharakteryzowano funkcje gazów w opakowaniach w systemie MAP. Przedstawiono także wiele nowości technologicznych oraz nowe urządzenia pakujące prezentowane na tegorocznych targach IFFA 2010 we Frankfurcie.
   SŁOWA KLUCZOWE: mięso, przetwory mięsne, pakowanie próżniowe, MAP

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 68 Opakowania giętkie – nowe materiały i rozwiązania – Mirosław Bohdan
  • Opakowania giętkie wykonane z tworzyw sztucznych stanowią obecnie największą i najważniejszą grupę opakowań stosowanych w przemyśle spożywczym. Przewiduje się, że tak będzie w przyszłości. Rozwój będzie dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów tej grupy opakowań, ale będzie rosło znaczenie ich bezpieczeństwa, barierowości, wytrzymałości, atrakcyjności, wygody w ich użytkowaniu, biodegradowalności i łatwości w ich pozbyciu się. Przewiduje się, że opakowania z tworzyw sztucznych, w tym przede wszystkim opakowania giętkie, będą stopniowo eliminować inne rodzaje opakowań, w tym głównie szklane i metalowe. Głównym tego powodem jest najniższy udział ceny oraz masy tych opakowań w stosunku do zapakowanego produktu, a także uniwersalność i różnorodność form umożliwiająca pakowanie wszystkich dotychczas znanych produktów spożywczych.
    SŁOWA KLUCZOWE: polimery PE, PP, PET, PVC, opakowania giętkie, folie opakowaniowe, laminaty,  biodegradowalność
 • 76 Urządzenia transportu bliskiego i wybrane urządzenia pomocnicze – Adam Wojciechowski
  • Artykuły spożywcze i surowce do ich produkcji wymagają transportu oraz składowania. Obecnie wykonanie tych zadań jest związane z mechanizacją prac, a to wymaga wykorzystania do przemieszczania jednostek ładunkowych różnych urządzeń transportowych i pomocniczych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków pracy. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane urządzenia transportu bliskiego oraz wybrane urządzenia pomocnicze mające wpływ na prawidłowe warunki pracy, a także ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: urządzenia transportu bliskiego, układnice, dźwigi, wózki jezdniowe, przenośniki, kontenery ładunkowe, palety ładunkowe

PRAWO

 • 82 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – nowe obowiązki dla producentów – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Producenci żywności mogą umieszczać na swoich produktach jedynie oświadczenia, które są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności oraz z dyrektywą 2000/13 w sprawie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych. W 2010 r. kończą się niektóre okresy przejściowe związane z oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi. Producenci żywności będą zobowiązani do stosowania nowych przepisów.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia żywieniowe i zdrowotne, prawo żywnościowe
 • 88 Zasady znakowania żywności – Agnieszka Górecka
  • Producenci żywności wciąż mają duże problemy z prawidłowym znakowanie produktów spożywczych. Świadczą o tym wyniki kontroli przeprowadzanych przez IJHARS. Na 8688 kontroli w 21 grupach artykułów rolno-spożywczych przeprowadzonych w 2009 r. przez Inspekcję aż 35,1% skontrolowanych partii produktów oraz 24,3% partii świeżych owoców i warzyw było nieprawidłowo oznakowanych. Najwięcej niezgodności w znakowaniu stwierdzono w przypadku bułki tartej (51% zakwestionowanych partii), wyrobów garmażeryjnych, makaronów i pieczywa (ok. 47%), a najmniej, co nie znaczy mało, w przypadku przetworów owocowo-warzywnych, napojów spirytusowych, jaj, wyrobów cukierniczych (18-20% zakwestionowanych partii).
 • 92 Nieprawidłowa reklama żywności – kto I jak za nią odpowiada – Anna Ostrowska-Tomańska
  • Przedsiębiorcom trudno się bezproblemowo poruszać w gąszczu przepisów rządzących w Polsce reklamą żywności. Tym bardziej istotne jest, aby wiedzieć, jaka reklama produktów żywnościowych jest niezgodna z prawem oraz jaka kara może za to grozić i komu. Reklama żywności w Polsce jest uregulowana przez wiele przepisów nie tylko szczegółowo odnoszących się do produktów żywnościowych, ale i generalnie odnoszących się do wymagań, jakie spełniać muszą przekazy reklamowe.

WYDARZENIA

 • 94 Targowe spotkania branży spożywczej
  • Polagra-Food, Polagra-Tech i Gastro Trendy to kompleksowa oferta targowa, liczne premiery rynkowe oraz bogaty program seminariów, pokazów i konkursów. Te targi to najważniejsze wydarzenie dla branży spożywczej, które odbędzie się w połowie września w Poznaniu.
 • 98 Polska – Unia – Świat
 • 100 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 7-8/2010

niedziela, Sierpień 29th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 7-8/2010

ECONOMY

 • 16 Polish Food Industry in the Period of the World Economic Crisis – Roman Urban
  • The years 2008-2009 were a period of global crisis and the recession of most developed countries. The Polish economy was resistant to these phenomena, and there was only slow down of its development. Even less sensitive to the crisis was Polish food sector and food industry. In this industry there has been only a weakening of upward trends and transitional worsening of the results, especially of investment. In 2009, food industry achieved record financial results, but the market environment is still not very stable and uncertain. The coming years will be a period of development of this sector, but at a slower rate than in the years of integration with the European Union.
   KEY WORDS: food industry, economic crisis, production, demand, financial results
 • 22 Poland as an Exporter of Agri-Food Products in the EU Market – Janusz Rowiński, Małgorzata Bułkowska
  • The years 2004 – 2009 were a period of rapid growth in trade of agri-food products in Poland, as well as in other new Member States. The general position of new member states, as exporters of agri–food products, is on the EU market still weak. Although the share of new Member States in trade of agri-food products on the Common European Market doubled during the period 2000-2009, but still is only 10% while Polish – 4%. The potential for agri-food exports of the new Member States is not used enough. Polish food economy still has the possibilities of increased exports to the market of other Member States, and uses these possibilities systematically better and better.
   KEY WORDS: agri-food trade, trade balance, intensity of exports, Common European Market
 • 28 Dairy Industry in Poland – Problems and Perspectives – Piotr Szajner
  • Polish dairy sector still faces serious problems. The most important of them is that restructuring process has not been finalized yet followed by a low level of consumption of milk and dairy products and a significant influence of the situation on external markets on the economic situation of the domestic dairy sector. The reform of the EU dairy market regime is aimed at an abolishment of production quotas which would have a considerable impact on basic conditions within the domestic sector, particularly on the efficiency of production.
   KEY WORDS: dairy sector, milk quotas, efficiency, competitiveness, consumption, demand, supply
 • 34 Energy from Biomass and Biogas – What kind of the Investment Support in 2010 – Joanna Hejft-Wolska, Magdalena Kućma

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 36 Non-alcoholic Beverages – New Tendencies in Production – Grażyna Jaworska, Aleksandra Olczak
  • The present article presents new trends observed in the development of the market of non-alcoholic beverages. It has been revealed that consumer interest in such beverages results not only from their role as thirst-quenching beverages but also from their especially beneficial effects on human health. Their composition is modifying, usually by supplementation with the additives improving their health-promoting properties. In the development of non-alcoholic beverages the fundamental trends may be noted towards the naturally cloudy juices, natural juices and beverages, wellness beverages reducing the body mass dedicated for athletes, and energetic drinks. Moreover, flavoured waters, teas, and beverages of both juice and milk properties are launched onto a market.
   KEY WORDS: non-alcoholic beverages, functional beverages, health-promoting components, fortification
 • 46 Shelf Life Studies – Monika Żmudzka, Romualda Dolińska, Anna Bugajewska
  • Shelf life study is one of the key issues of the food safety and quality management. Properly designed shelf life of foods affects the formation of consumers trust to the product and company in particular. The article presents general information concerning shelf life of the product, in the context of its safety and adequate quality. The types of shelf life studies were discussed in the article: direct studies (challenge tests and NHDD – non homogenous distributed defect) and accelerated studies.
   KEY WORDS: shelf life studies, direct shelf life studies, accelerated shelf life studies
 • 52 Safety of Colours for Use in Foodstuffs – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska, Kazimierz Karłowski
  • Safety of the consumer is the main aim of the re-evaluation programme of food additives which has been set up by the Commission. The top priority of evaluation is given to colours, because the results of new studies have been available since the original assessment was carried out.  The re-evaluation of food additives has an effect on the food additives’ legislation. 
   KEY WORDS: food colours, safety assessment, ADI
 • 62 New Techniques of Packaging Meat and Meat Products – Marek Cierach, Agnieszka Bilicka
  • The article provides information about fast-developing technologies of packaging meat and meat products in modified atmosphere. Development in this field refers to new packaging materials, machines and technologies. Information has been given also about the changes which occur in meat and meat products stored in packages with modified atmosphere. In the article there have been characterized functions of gases in packages in MAP system. There have been also described a lot of technological novelties as far as packaging machines are concerned which were presented at this year’s IFFA 2010 trade fair in Frankfurt.
   KEY WORDS: meat, meat products, vacuum packaging, MAP

LOGISTICS – PACKAGING

 • 68 Flexible Packaging – New Materials and Solutions Mirosław Bohdan
  • Flexible packaging from artificial materials currently constitutes the largest and the most important type of packaging by the food industry. This is likely to remain the case in the future. Developments within this impact all aspects of this packaging but will probably focus upon safety, barrier levels, durability, aesthetic properties, ease of use, biodegradability and ease of disposal. Artificial materials are likely to further push other materials such as glass and metal out of use in packaging, especially flexible packaging. The main reason for this is the relatively low cost and weight of packaging made from these materials as compared to the cost and weight of the contained items. An additional consideration is the great variety of packing that can be made from these materials, allowing all known types of food products to be contained within them.
   KEY WORDS: PE, PP, PET, PVC polymers, flexible packaging, packaging films, laminates, biodegradability
 • 76 Materials Handling Equipments and Chosen Auxiliary Equipments – Adam Wojciechowski
  • Groceries and raw materials used in food industry require transportation and storing. Currently, these tasks are mechanized. This calls for various transport and auxiliary devices, necessary for moving unit loads, and ensuring proper working conditions. The paper presents the most frequently used close transport means and auxiliary devices and their advantages and disadvantages. Some threats connected with their utilization have been pointed out.
   KEY WORDS: warehouse, storage, materials handling equipment, stacker cranes, lifts, trucks, conveyors, freight containers, pallets

LAW

 • 82 Nutrition and Health Claims – New Obligations for Food Producers – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Food producers can place on their products only the claims or statements, which are in accordance with rule 1924/2006 concerning food statements and health claims for food and rule 2000/13 concerning labeling, presentation and food advertisement. There will be the end of some transitional periods regarding food statements and health claims in 2010. Food producers will be oblige  to use new rules.
   KEY WORDS: nutrition and health claims, food low
 • 88 The Rules of Labeling Food – Agnieszka Górecka
 • 92 Incorrect Food Advertisements – Who and How is responsible for It – Anna Ostrowska-Tomańska

EVENTS

 • 94 Fair’s Meetings of Polish Food Sector
 • 98 Poland – Union – World
 • 100 Business Information (więcej…)

Contents 6/2010

wtorek, Czerwiec 22nd, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010

ECONOMY

 • 2 Market of Processed Fruits and Vegetables in Poland – Bożena Nosecka
  • Prior 2008 both production and consumption of fruit and vegetable products showed a regular upward tendency, whish strengthened after the accession to the EU. The tendency reflected also increasing processing capacity and growing imports of raw materials. The world economic crisis and a slowdown of Polish economy weakened internal demand for fruits and vegetables and caused a decline in export prices. Due to depreciation of Polish currency a decline in imports was observed. Despite the decline of the utilisation level of production capacity, and thus the declining production of many products, financial indicators of the branch in 2009 were better than in the previous year. An improvement in economic situation in European countries along with acceleration of economic growth in Poland will bring upward tendencies in Polish fruit and vegetable processing sector back on the track.
   KEY WORDS: fruit and vegetable products, production, export, import
 • 8 Supporting Schedules for the Promotion of Agro-food Products – Mirosława Tereszczuk
  • Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union provides support for the information, advertising and promotional activity on the agro-food products market. In the framework of this mechanism it is possible to get partial funding for implementations of promotional and/or information programs. As part of those programs is increasing the knowledge of consumers about advantages of foodstuffs produced in European Community. Moreover, the aim of conducted action should be increasing demand for food by strengthening the product image, in particular with reference to the quality, nutritional value, food safety and production methods.
   KEY WORDS: promotion, agro-food products, food producers, promotional campaigns (programs), funds for the promotion
 • 14 Special Economic Zones. Who Can Expect Reduced Tax? – Marek Sienkiewicz

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Mycotoxins in Food – Changes in European Union Legislation – Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Ewa Lendzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski
  • Development of international trade, as well as progress in research in mycotoxins contamination of food was a reason for revision of European Union mycotoxins legislation. For alignment with Codex Alimentarius FAO/WHO standards, changes of Commission Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs was necessary. It is considered to set up maximum levels for new groups of foodstuffs such as oilseeds and apricot kernels. It is therefore appropriate to set a maximum level of ochratoxin A in spices and liqorice.
   KEY WORDS: food safety, food control, legislation, mycotoxins
 • 24 Pesticide Residues in Food – Marek Roszko, Krystyna Szymczyk
  • Pesticides form a broad group of chemical compounds commonly used in agriculture practice for plant protection. Application of pesticides in agricultural production brings about the risk that their residues will appear in the food chain and pose a threat to consumer health. Maximum residue levels of pesticides in food products are set by the European Commission. This paper briefly presents issue of pesticides as food chemical contaminants, taking into consideration analytical aspects of pesticide residues determination in food. Some results of recent research on determination of pesticide residues in selected agricultural/food products are also presented.
   KEY WORDS: pesticides, residues of pesticides, agricultural production
 • 28 Instant Dessert Dry Mixes with Alternative Sweeteners – Iwona Błasińska, Maria Jeżewska, Małgorzata Kulczak
  • The paper presents instant sugar-free dessert dry mixes (jellies, starch desserts and puddings) characteristics. The criteria of choosing intensive sweeteners and bulking agents to obtain sensory and technological quality, comparable to traditional desserts with sugar, are described. The offer of instant sugar-free products may extend convenience food market in Poland.
   KEY WORDS: sugar-free dry mixes, instant desserts, intensive sweeteners, bulking agents, convenience food

FOOD – FEEDING

 • 32 Tea – Aromatic Beverage or Super Antioxidant? – Anna Gramza-Michałowska
  • Tea (Camelia sinensis) is one of the most consumed beverages in the world. Types of tea, chemical composition and factors influencing content of selected substances are presented in the paper. Tea leave infusions are also important sources of substances possessing high antioxidant and antiradical potential, essential for the consumer’s health and food producers. According to the wide spectrum of action, also new directions of tea leaves extracts use in lipid containing systems are presented.
   KEY WORDS: tea leaves, Camelia sinensis, polyphenols, catechins, antioxidant potential

LOGISTICS – PACKAGING

 • 37  SWDO (PSSS). Why, for whom and how? – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • Packaging Selection Support System (PSSS)/Packaging Selection Platform (PSP) was prepared by Polish Packaging Research and Development Center (COBRO) in the framework of Project PL 0015: „Packaging as a stimulus for economic growth of the region and improvement of the environment protection on the regional scale”, in cooperation with Project partners: Østfoldforskning (Norway) and Institute of Logistics and Warehousing – GS1 Poland. System is addressed to Polish whole-sale suppliers of packed fresh fruit and vegetables and their business partners, i.e.: wholesale receivers, packaging producers/suppliers and LTS service providers. System recommends, which packaging is the best for certain fruit and vegetables, according to the requirements of the receivers. Preparing and introducing properly packed produce, in the form of palletized unit loads, agreed with supply chain participants, positively influence cooperation between them and the turnover of goods.
   KEY WORDS: packaging, packaging selection, fruit, vegetables

EVENTS

 • 42 Business Information
 • 44 Poland – Union – World

(więcej…)

Spis treści 6/2010

wtorek, Czerwiec 22nd, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 6/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rynek przetworów owocowych i warzywnych w Polsce – Bożena Nosecka
  • Do 2008 r. produkcja, eksport i spożycie przetworów owocowych oraz warzywnych wykazywały systematyczną tendencję wzrostową. Tendencje wzrostowe na rynku przetworów umocniły się po akcesji do UE w wyniku rozbudowy mocy przetwórczych oraz wzrostu importu produktów zasilających i wzbogacających krajową bazę surowcową. Światowy kryzys gospodarczy i spowolnienie rozwoju gospodarczego w Polsce spowodowały obniżenie w 2009 r. zapotrzebowania na przetworzone owoce i warzywa na rynku wewnętrznym oraz obniżenie cen w eksporcie. Zmniejszył się też, z powodu dewaluacji złotego, import przetworów owocowych i warzywnych. Mimo mniejszego wykorzystania mocy przetwórczych i spadku produkcji wielu przetworów, wyniki finansowe branży w 2009 r. były lepsze niż w roku poprzednim. Poprawa sytuacji gospodarczej w krajach europejskich oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce spowodują przywrócenie tendencji wzrostowych w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw w naszym kraju.
   SŁOWA KLUCZOWE: przetwory owocowe i warzywne, produkcja, eksport, import
 • 8 Wsparcie programów promocji produktów rolno-spożywczych – Mirosława Tereszczuk
  • Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej przewiduje wspieranie działalności promocyjnej, informacyjnej i reklamowej prowadzonej na rynku produktów rolno-spożywczych. W ramach tego mechanizmu można uzyskać dofinansowanie do realizacji programów promocyjnych i/lub informacyjnych. Celem działań prowadzonych w ramach tych programów jest pogłębienie wiedzy konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych wytwarzanych na terenie Wspólnoty Europejskiej i zwiększanie na nie popytu przez wzmocnienie wizerunku produktu, zwłaszcza w odniesieniu do jakości, wartości odżywczej, bezpieczeństwa żywnościowego oraz metod produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: promocja, produkty rolno-spożywcze, producenci żywności, kampanie (programy) promocyjne, fundusze promocji
 • 14 Specjalne Strefy Ekonomiczne. Kto może liczyć na ulgę podatkową? – Marek Sienkiewicz
  • Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE, strefa) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, na której działalność gospodarcza może być prowadzona na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Największą zachętą dla inwestorów w SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Przedsiębiorca może w tej formie uzyskać zwrot nakładów sięgający nawet 70% wydatków inwestycyjnych albo dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Mikotoksyny w żywności – zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej – Jacek Postupolski, Krystyna Rybińska, Ewa Lendzion, Jolanta Kurpińska-Jaworska, Małgorzata Szczęsna, Kazimierz Karłowski
  • Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Konieczne było dostosowanie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006 określającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych do wymagań Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Przyjęto limity dla nowych grup środków spożywczych – nasion oleistych i pestek moreli. Za konieczne uznano uzupełnienie ww. rozporządzenia w kwestii zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw i lukrecji.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, kontrola żywności, ustawodawstwo, miko toksyny
 • 24 Pozostałości pestycydów w żywności – Marek Roszko, Krystyna Szymczyk
  • Pestycydy to duża grupa zwązków chemicznych powszechnie wykorzystywanych w produkcji rolniczej do ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Stosowanie pestycydów w produkcji surowców roślinnych niesie ze sobą ryzyko występowania ich pozostałości w całym łańcuchu pokarmowym, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Maksymalne poziomy pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych zostały ustalone przez Komisję Europejską. W artykule przedstawiono ogólne zagadnienia związane z problematyką pestycydów jako chemicznych zanieczyszczeń żywności biorąc pod uwagę również analityczne aspekty ich oznaczania. Zaprezentowano także wyniki badań pozostałości pestycydów w produktach pochodzenia roślinnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: pestycydy, pozostałości pestycydów, produkcja rolna
 • 28 Koncentraty deserów instant z zamiennymi środkami słodzącymi – Iwona Błasińska, Maria Jeżewska, Małgorzata Kulczak
  • W artykule przedstawiono charakterystykę i sposób otrzymywania bezcukrowych koncentratów deserów instant: galaretek, kisieli i budyni. Omówiono kryteria doboru zamiennych substancji słodzących i wypełniających do tego typu produktów, niezbędnych do zapewnienia jakości sensorycznej i technologicznej, porównywalnej z tradycyjnymi deserami z cukrem. Zwrócono uwagę na możliwości rozszerzenia krajowej oferty rynkowej o nowe, słodkie produkty z grupy wygodnej żywności bezcukrowej.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezcukrowe koncentraty spożywcze, desery instant, intensywne środki słodzące, substancje wypełniające, żywność wygodna

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 32 Herbata – aromatyczny napój czy superantyoksydant? – Anna Gramza-Michałowska
  • Herbata (Camelia sinensis) jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. W artykule przedstawiono rodzaje herbaty, scharakteryzowano ich skład chemiczny oraz czynniki wpływające na zawartość poszczególnych związków. Napar z liści herbaty stanowi także bardzo ważne źródło związków przeciwutleniających i przeciwrodnikowych, istotne z punktu widzenia konsumenta oraz producenta żywności. Zaprezentowano także nowe kierunki zastosowania ekstraktów z liści herbaty jako przeciwutleniaczy w produktach zawierających tłuszcze.
   SŁOWA KLUCZOWE: liście herbaty, Camelia sinensis, polifenole, katechiny, potencjał przeciwutleniający

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 37  SWDO. Dlaczego, dla kogo i jak? – Andrzej Hejduk, Anna Kosmacz-Chodorowska
  • System Wspomagania Doboru Opakowań (SWDO) został opracowany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) w ramach realizacji projektu PL 0015 „Opakowanie jako czynnik gospodarczego rozwoju regionu i poprawy ochrony zasobów naturalnych”, przy współpracy z partnerem norweskim – Østfoldforskning oraz z krajowym – Instytutem Logistyki i Magazynowania – GS1 Polska. System ten jest przeznaczony dla wielkotowarowych, polskich dostawców pakowanych, świeżych produktów ogrodniczych oraz ich biznesowych partnerów, tj. wielkotowarowych odbiorców oraz producentów czy dostawców opakowań i usługodawców LTS (Logistyka-Transport-Spedycja). System ułatwia dobór odpowiednich opakowań dla określonych świeżych owoców i warzyw, zgodnie z wymaganiami odbiorców. Przygotowanie i wprowadzenie do obrotu rynkowego prawidłowo pakowanych – w formie paletowych jednostek ładunkowych – produktów, uzgodnione z uczestnikami łańcucha dostaw, stymuluje zarówno współpracę partnerów biznesowych, jak i obrót rynkowy.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, dobór opakowań, owoce, warzywa

WYDARZENIA

 • 41 Jakie napoje piją Polacy
  • Jeszcze kilkanaście lat temu Polacy zapytani o ulubione napoje odpowiedzieliby zgodnym chórem: „Pijemy herbatę lub kompot!”. Zamiłowanie do herbaty do tej pory wyróżnia Polaków na mapie Europy. Może jeszcze tylko Rosjanie piją jej więcej od nas. Włochom czy Francuzom picie herbaty kojarzy się głównie z leczeniem niestrawności. Wprawdzie wzorem zachodnich społeczeństw rozkochaliśmy się w kawie, to jednak ciągle co piąty Polak regularnie pije herbatę. Co dziś Polacy piją najczęściej? Wyniki badań SMG/KRC Millword/ Brown pt. „Co piją Polacy” przeprowadzone w kwietniu 2010 r. na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej 15. roku życia wskazują, że wśród ulubionych napojów znajdują się: woda, soki 100% i napoje gazowane.
 • 42 Informacje biznesowe
 • 44 Polska – Unia – Świat (więcej…)

Contents 5/2010

poniedziałek, Maj 24th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 5/2010

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 2 Food Additives – Natural = Safe? – Janusz Czapski
  • Belief that natural ingredients are completely safe to eat is very common among consumers. Supporters of this view use the argument of the long and secure their consumption or use in folk medicine. Views on the harmfulness of the various natural components are always changing, now harmless, and even acting positively on health – tomorrow harmful, and vice versa. The value of pro-health is clearly part of a marketing boost profit and sales. Use of additives of vegetable origin should be borne in mind, however, various threats posed by the volume of consumption, interaction with other ingredients or drugs, etc. It is often forgotten by legal restrictions related to novel foods, and introduced to ensure food safety.
   KEY WORDS: food additives, plant origin substances, food safety
 • 8 Novel Structure-Building Substances – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • The objective of this article is to characterize the structure-building substances, the possibilities of their modification, and the use of biotechnological methods for obtaining those substances. In the article also were describe different functional properties of these substances with the special attention to their nutritional properties.
   KEY WORDS: hydrocolloids, transglutaminase, fiber
 • 12 Superfruits – Marek Druri
  • „Superfruits”, a marketing term, first used in the food and beverage industry in 2005, refers to fruits which combine exceptional nutrient richness and antioxidant quality with appealing taste. Top eleven “superfruits “ 2008 are characterized: acai, blueberry, cranberry, wolfberry, red grapes, guarana, mango, mangosteen, noni, pomergranate, sea buckthorn.
   KEY WORDS: superfruits, nutritional value, antioxidant properties
 • 18 Aroma Stability in Reduced-Fat Food – Grażyna Bortnowska
  • Odor is an important attribute of food quality and very often affects choice and acceptance of the product by consumer. Lately a tendency has been observed to considerably decrease amount of fat in food. That causes unfavorable worsening of food rheological properties as well as a decrease of aroma stability. Knowledge, concerning low stability of aroma compounds in food is very important from practical point of view, particularly in preparations of new recipes of food products with fat replacers, which significantly change the influence of the system on odorants release.
   KEY WORDS: aroma stability, low-fat food, food emulsion
 • 22 Flavoring Substances in Meat Processing – Halina Makała
  • The article characterizes the taste of aromatic substances, highlighting and enhancing palatability of meat products. Presents the role of MSG, the nucleotide and protein hydrolysates. Types of smoke preparations are described, their possibility of use and practical applications, as well as advantages and disadvantages, and safety of their use.
   KEY WORDS: flavoring, smoke flavoring preparations, meat processing

FOOD – FEEDING

 • 28 Omega-3 Fatty Acids – Role in Nutrition, Occurrence and Use – Magdalena Maszewska, Iwona Gańko
  • Omega-3 fatty acids are present in significant amount in fishes, fish and some vegetable oils. Modern diet is characterized by high consumption of saturated fatty acids and omega-6 fatty acids and too low intake of omega-3 fatty acids. Higher intake of omega-3 fatty acids lowers the frequency of morbidity on cardiovascular dieses, brain, kidney and digestive tract and also anti-inflammation. Deficiencies of omega-3 might be counteracted by diet and by supplementation and food enriching by omega-3 fatty acids.
   KEY WORDS: polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acids, fish oil, food enrichment
 • 32 Functional Food for Persons Leading an Active Life – Arkadiusz Szterk, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Energy demand of people practicing sport depends on a variety, intensity and period of time required by physical exercises. That demand is in the range of 3500 to 7000 kcal per day, and is related to sport’s discipline. A special group of functional foods, satisfying specific, increased nutritional needs are food products designed for people who lead an active lifestyle and who practice sport. Taking into consideration the composition of nutrients, it is possible to distinguish a few groups of functional foods like protein, carbohydrate and mineral-vitamin rich products, and products containing other bio-active compounds including bio-stimulators. Based on the type of physical activity practiced, the use of appropriate type of functional food is recommended.
   KEY WORDS: sports nutrition, diet, food for athletes, energy demand

LAW

 • 38 The New Community Lists of Food Additives and Flavoring Substances Soon – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • State of play of Community lists of food additives and flavoring substances is presented in the article. The mentioned Community lists will be published as the annexes to Regulation (EC) No 1333/2008 on food additives and Regulation (EC) No 1334/2008 on flavorings.
   KEY WORDS: food additives, flavorings, Community lists
 • 42 Proposals of Changes to the Regulation on Novel Foods – Katarzyna Stoś, Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling
   KEY WORDS: novel foods, novel food ingredients, placing the novel food on the market
 • 46 Shelf Payments – Tax Cost or Criminal Fiscal Liability – Hubert Cichoń
 • 48 Expenses Financed From Grants as a Tax Deductible Cost – Krystian Bortlik

EVENTS

 • 50 World Convention of Polish Engineers
 • 52 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 5/2010

poniedziałek, Maj 24th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" 5/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Dodatki do żywności – naturalne = bezpieczne? – Janusz Czapski
  • Przekonanie, że naturalne składniki roślin są całkowicie bezpieczne jest bardzo powszechne wśród konsumentów. Zwolennicy takiego poglądu podpierają się argumentem wieloletniego bezpiecznego ich spożywania lub stosowania w lecznictwie ludowym. Znaczenie żywieniowe różnych naturalnie występujących składników ulega przewartościowaniu: dziś nieszkodliwe, a nawet działające pozytywnie na zdrowie – jutro szkodliwe, i odwrotnie. Wartość prozdrowotna jest niewątpliwie elementem marketingowym zwiększającym zysk i wartość sprzedaży. Przy stosowaniu substancji pochodzenia roślinnego jako dodatków do żywności należy mieć jednak na uwadze różne zagrożenia, wynikające z wielkości spożycia, interakcji z innymi składnikami lub lekami itp. Często zapomina się o ograniczeniach prawnych związanych z nową żywnością, wprowadzonych dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: dodatki do żywności, substancje pochodzenia roślinnego, bezpieczeństwo żywności
 • 8 Nowoczesne substancje strukturotwórcze – Elżbieta Dłużewska, Anna Florowska
  • W artykule przedstawiono charakterystykę substancji strukturotwórczych, możliwości modyfikacji ich właściwości, wykorzystanie metod biotechnologicznych do otrzymywania nowych substancji. Omówiono również inne funkcje tych substancji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji żywieniowych., m.in. funkcje błonnika pokarmowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: hydrokoloidy, transglutaminaza, błonnik pokarmowy
 • 12 Superowoce – Marek Druri
  • Superowoce to termin marketingowy, użyty po raz pierwszy w przemyśle żywnościowym w 2005 r. – oznacza owoce wyróżniające się szczególną wartością odżywczą, właściwościami antyoksydacyjnymi i interesującym smakiem. W artykule podano charakterystyki jedenastu owoców z rankingu superowoców w 2008 r.: acai, borówki amerykańskiej, żurawiny, goji, czerwonych winogron, ciernioplątu, mango, mangustanu, noni, granatu i rokitnika.
   SŁOWA KLUCZOWE: superowoce, wartość odżywcza, właściwości antyoksydacyjne
 • 18 Stabilność aromatu w żywności o zmniejszonej ilości tłuszczu – Grażyna Bortnowska
  • Zapach jest ważnym wyróżnikiem jakości żywności i bardzo często decyduje o wyborze oraz akceptacji produktu przez konsumenta. Obserwowana w ostatnim czasie tendencja do znacznego zmniejszania ilości tłuszczu w żywności powoduje, niestety, pogorszenie jej właściwości reologicznych oraz prowadzi do obniżenia stabilności aromatu. Wiedza na temat przyczyn braku stabilności substancji zapachowych w żywności ma bardzo duże znaczenie praktyczne, zwłaszcza przy opracowywaniu receptur nowych produktów spożywczych, do których zamiast tłuszczu wprowadza się jego zamienniki, wyraźnie zmieniające sposób oddziaływania układu na ich uwalnianie.
   SŁOWA KLUCZOWE: stabilność aromatu, żywność niskotłuszczowa, emulsja spożywcza
 • 22 Substancje smakowo-zapachowe w przetwórstwie mięsa – Halina Makała
  • W artykule scharakteryzowano substancje smakowo-zapachowe, podkreślające i wzmacniające smakowitość przetworów mięsnych. Przedstawiono rolę glutaminianu sodu, nukleotydów oraz hydrolizatów białkowych. Opisano rodzaje preparatów dymu wędzarniczego, możliwości praktycznego zastosowania, ich zalety i wady oraz bezpieczeństwo jego stosowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje smakowo-zapachowe, preparaty dymu wędzarniczego, przetwórstwo mięsa 

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 28 Kwasy tłuszczowe omega-3 – rola w żywieniu, występowanie, zastosowanie – Magdalena Maszewska, Iwona Gańko
  • Kwasy tłuszczowe z grupy omega-3 występują w znacznych ilościach m.in. w rybach, olejach rybich i roślinnych. Współczesna dieta charakteryzuje się zbyt dużym spożyciem tłuszczów nasyconych i kwasów omega-6, a zbyt małym kwasów omega-3. Wzrost spożycia kwasów omega-3 ma wpływ na obniżenie zachorowalności na choroby układu krążenia, pracę mózgu, nerek, narządów przewodu pokarmowego. Kwasy omega-3 działają również przeciwzapalnie. Niedoborom kwasów omega-3 można przeciwdziałać dietą oraz wprowadzając suplementację oraz wzbogacanie żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy omega-3, olej rybi
   wzbogacanie żywności
 • 32 Żywność funkcjonalna dla osób prowadzących aktywny tryb życia – Arkadiusz Szterk, Małgorzata Czerwonka, Bożena Waszkiewicz-Robak
  • Zapotrzebowanie na energię osób uprawiających sport zależy przede wszystkim od rodzaju, intensywności i czasu trwania wysiłku fizycznego. W zależności od uprawianej dyscypliny sportu wynosi zazwyczaj od 3500 do 7000 kcal dziennie. Żywność dla osób prowadzących aktywny tryb życia i uprawiających sport stanowi szczególną grupę żywności funkcjonalnej, pokrywającej specyficzne, zwiększone potrzeby żywieniowe tych osób. Biorąc pod uwagę skład odżywek, można wyróżnić następujące ich grupy: białkowe, węglowodanowe, białkowo-węglowodanowe, mineralno-witaminowe, inne – zawierające oprócz podstawowych składników odżywczych biostymulatory. W zależności od rodzaju aktywności fizycznej wskazane są do stosowania określone rodzaje tej żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: żywienie sportowców, dieta, żywność dla sportowców, zapotrzebowanie na energię 

PRAWO

 • 38 Wkrótce nowe wspólnotowe wykazy substancji dodatkowych i substancji aromatycznych – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • W artykule omówiono stan prac nad opracowaniem wspólnotowych wykazów substancji dodatkowych oraz substancji aromatycznych dopuszczonych do żywności. Wykazy te będą stanowiły załączniki do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności oraz nr 1344/2008 w sprawie aromatów.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, aromaty, wspólnotowe wykazy
 • 42 Propozycje zmian w rozporządzeniu o nowej żywności – Katarzyna Stoś, Wioletta Bogusz-Kaliś
  • Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: nowa żywność, nowe składniki żywności, wprowadzanie nowej żywności do obrotu
 • 46 Opłaty półkowe – koszt podatkowy czy odpowiedzialność karna skarbowa –  Hubert Cichoń
  • Jednym z podstawowych wymagań, jakie stawiają sieci handlowe podmiotom, które chcą za ich pośrednictwem dystrybuować swoje produkty, jest konieczność ponoszenia różnego rodzaju opłat na rzecz sieci. Opłaty te mają różny charakter, są ponoszone z różnych tytułów i w różny sposób dokumentowane w zależności od sieci handlowej oraz rodzaju umowy. Zbiorczo są jednak powszechnie nazywane opłatami półkowymi. Opłaty te stosowane są tak powszechnie, że nieraz stawały się już tłem rozstrzyganych sądownie sporów między dostawcami a sieciami handlowymi. Obowiązek ponoszenia części takich opłat sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy uznały za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uznanie opłaty za czyn nieuczciwej konkurencji może mieć zaś daleko idące skutki podatkowe, z których większość podatników je ponoszących nie zdaje sobie sprawy.
 • 48 Wydatki finansowane z dotacji jako koszt uzyskania przychodów – Krystian Bortlik
  • Jednym z kluczowych zagadnień podatkowych związanych z korzystaniem z dotacji jest sposób rozpoznawania wydatków ponoszonych z uzyskanych dotacji jako kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o PDOP). Wynika to z bogatej praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w przedmiotowym zakresie, która ukształtowała odmienną metodę rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w zależności od przeznaczenia uzyskanej dotacji; tj. w zależności od rodzaju wydatków finansowanych z danego wsparcia. 

WYDARZENIA

 • 50 Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
 • 52 Polska – Unia – Świat.

(więcej…)

Spis treści 4/2010

czwartek, Kwiecień 29th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 4/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Kryzys gospodarczy a inwestycje w polskim przemyśle spożywczym – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż
  • Wyniki produkcyjne przemysłu spożywczego w 2008 r. oraz w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazują, że skończyło się w tym sektorze ożywienie produkcyjne wywołane wejściem Polski do UE, a coraz bardziej widoczne stały się skutki światowego kryzysu gospodarczego. Przemysł spożywczy, który zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe ludności, odczuł jednak ten kryzys znacznie mniej niż inne działy polskiej gospodarki. Potwierdzają to wyniki II półrocza 2009 r., kiedy to okazało się, że spadek produkcji sprzedanej i pogorszenie wyników finansowych były tylko przejściowe. Do 2008 r. zjawiska kryzysowe nie oddziaływały na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Obniżenie tej aktywności nastąpiło dopiero w 2009 r., ale biorąc pod uwagę postępujący spadek inwestycji rozpoczętych należy sądzić, że będzie on kontynuowany w 2010 r. W kolejnych latach w przemyśle spożywczym można oczekiwać ponownego wzrostu nakładów na inwestycje.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, inwestycje, światowy kryzys gospodarczy
 • 8 Finansowe wsparcie projektów badawczo-rozwojowych – Piotr Szajner
  • Handel zagraniczny ma duże znaczenie dla sektora mleczarskiego ze względu na utrzymującą się na rynku krajowym przewagę podaży nad popytem. W kolejnych latach po akcesji do UE wzrastało dodatnie saldo wymiany handlowej. W 2009 r., w wyniku ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego oraz pogorszenia się koniunktury na światowym i unijnym rynku mleczarskim, zmniejszył się eksport. Jednocześnie odnotowano wzrost importu, a w konsekwencji spadek salda. Podobne tendencje mogą wystąpić także w 2010 r., a zdecyduje o tym spadek produkcji i skupu oraz aprecjacja złotego. Wzrost wartości waluty krajowej niekorzystnie wpływa na konkurencyjność cenową oraz opłacalność transakcji eksportowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel zagraniczny, sektor mleczarski, konkurencyjność, eksport, import
 • 12 Handel zagraniczny produktami mlecznymi – Katarzyna Berbeć, Edyta Janus
  • W artykule omówiono kluczowe możliwości zewnętrznego finansowania działań badawczo-rozwojowych przedsiębiorców, w tym z sektora spożywczego. Przedstawiono najatrakcyjniejsze schematy wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz instrumentów podatkowych. Omówiono wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczone na projekty B+R (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 oraz 4.5.2 PO IG) oraz na rozwój infrastruktury badawczorozwojowej (4.2 oraz 4.5.2 PO IG). Przedstawiono również mechanizmy podatkowe wspierające działalność badawczo-rozwojową.
   SŁOWA KLUCZOWE: dotacja, instrumenty podatkowe, innowacja, badania i rozwój

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 17 Ogrzewanie mikrofalowe w przemyśle mleczarskim – Antoni Pluta, Anna Berthold
  • Do dobrze znanych korzyści wynikających z ogrzewania mikrofalowego należy zaliczyć szybkie i bezpośrednie ogrzewanie produktu w całej masie oraz brak kontaktu z powierzchnią grzejną, a dzięki temu, zapobieganie przegrzewaniu produktu i blokowaniu przepływu. W artykule przedstawiono również wpływ ogrzewania mikrofalowego na jakość mleka. Retentat po mikrofiltracji mleka oraz śmietankę (28% tłuszczu) poddano ogrzewaniu mikrofalowemu w systemie ciągłym w temp. 110-138°C przez 5 s. Po sterylizacji próbki przechowywano w temp. 5±1°C oraz 25±1°C do 5 dni. Stwierdzono, że ogrzewanie śmietanki i retentatu odpowiednio w temp. powyżej 125 i 130°C przez 5 s, było skuteczne do sterylizacji mikrofalowej tych produktów. Ogrzewanie mikrofalowe nie powodowało niekorzystnych zmian smaku i zapachu produktu.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, retentat mleka, śmietanka, ogrzewanie, mikrofale
 • 24 Radiacyjna obróbka żywności – Waldemar Dzwolak
  • W artykule omówiono wpływ promieniowania jonizującego na składniki żywności, łącznie z powstawaniem 2-alkilocyklobutanonów w napromienianej żywności, oraz możliwości zastosowania promieniowania jonizującego do redukcji kancerogennych związków chemicznych (N-nitrozoamin i amin irradiabiogennych) obecnych w niektórych środkach spożywczych. Podano również podstawowe zasady znakowania żywności napromienionej. Artykuł jest rozszerzeniem publikacji zamieszczonej w nr. 4/2009 „Przemysłu Spożywczego” pod tytułem „Radiacyjna obróbka żywności. Stan prawy i dawki promieniowania”.
   SŁOWA KLUCZOWE: napromienianie żywności, radioliza, 2-ACB, promieniowanie jonizujące
 • 36 Program ochrony przed szkodnikami – Łukasz Peła
  • Zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego każda fi rma zajmująca się obrotem i produkcją żywności powinna wdrożyć oraz doskonalić program ochrony przed szkodnikami. Aby program ten był skuteczny, należy pamiętać, że pracownicy fi rmy świadczącej usługi DDD powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie biologii szkodników, środków biobójczych i ich stosowania oraz powinni posiadać co najmniej podstawową wiedzę nt. systemów zarządzania jakością. Należy też pamiętać o odpowiednio dobranych urządzeniach do monitorowania i zwalczania szkodników, które mogą poprawić skuteczność prowadzonych działań.
   SŁOWA KLUCZOWE: bezpieczeństwo żywności, szkodniki, ochrona przed szkodnikami

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 26 Produkty mleczne suplementowane związkami żelaza – Małgorzta Zierno, Dorota Zaręba
  • Żelazo jest zaliczane do mikroelementów niezbędnych dla organizmu człowieka. Badania krajowe i zagraniczne dowodzą, że dzieci, dziewczęta i kobiety nie spożywają wystarczającej ilości żelaza. W artykule omówiono wzbogacanie żywności w żelazo jako jedną ze strategii zapobiegania niedoborom żelaza. Żelazo dodawane do żywności można podzielić na niehemowe (nieorganiczne sole żelaza) i hemowe (pochodzenia zwierzęcego). Istotnymi czynnikami takiego wzbogacania są: trwałość produktu, koszt wzbogacania, chemiczna forma związków żelaza, ich biodostępność i wpływ na żywność (zmiana barwy, smaku i zapachu, katalizowanie utleniania tłuszczu).
   SŁOWA KLUCZOWE: żelazo, wzbogacanie, mleko, produkty mleczne
 • 30 Mleczne napoje fermentowane – wybrane aspekty zdrowotne – Stanisław Zmarlicki
  • W artykule przedstawiono poglądy na temat pochodzenia i właściwości prozdrowotnych pożytecznej mikroflory jelitowej człowieka. Omówiono także możliwości wspomagania tej mikroflory w wypełnianiu jej funkcji prozdrowotnych przez probiotyki stosowane w produkcji mlecznych napojów fermentowanych nowego typu lub preparatów farmaceutycznych. Podano przykłady stosowania probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i leczeniu niektórych chorób. Przedstawiono argumenty przemawiające za możliwością prozdrowotnego oddziaływania bakterii fermentacji mlekowej stosowanych do produkcji tradycyjnych rodzajów mleka fermentowanego.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleczne napoje fermentowane, bakterie fermentacji mlekowej, probiotyki, prebiotyki

PRAWO

 • 39 Kolejna nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Maciej Taczanowski
  • Artykuł jest krótkim przeglądem dotyczącym ostatniej nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz innych ustaw, która weszła w życie 11 marca 2010 r. Zmiany ustaw przedstawiono przez pryzmat dwóch głównych celów legislacyjnych, tj. pełnego dostosowania stanu polskiego prawa żywnościowego, w zakresie bezpieczeństwa żywności, do prawa wspólnotowego oraz doprecyzowania niektórych polskich przepisów sprawiających poważniejsze trudności interpretacyjne. Przedmiotowa nowelizacja ma w większości charakter redakcyjny i – nie narzucając podmiotom branży spożywczej istotnych nowych obowiązków – stwarza dogodniejsze warunki prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo żywnościowe, polska ustawa żywnościowa, nowelizacja

WYDARZENIA

 • 44 Forum 100 – dyskusje o przyszłości przemysłu żywnościowego
  • Ponad 140 przedstawicieli kadry zarządzającej przemysłu spożywczego, organizacji branżowych, instytucji rządowych oraz naukowców wzięło udział w „Forum 100” – spotkaniu zorganizowanym przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, które odbyło się 11 marca 2010 r. w Warszawie.
 • 47 Polska – Unia – Świat
 • 48 Informacje biznesowe.

(więcej…)

Contents 4/2010

piątek, Kwiecień 30th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 4/2010

ECONOMY

 • 2 Economic Crisis and Investments in Polish Food Industry – Iwona Szczepaniak, Jadwiga Drożdż
  • Production results of Polish food industry in 2008 and during the first months of 2009 indicate that revival in that sector connected with the accession of Poland into the EU has been finished. The effects of global financial crisis have been more and more noticeable. However since food industry meets basic consumer needs, it was less affected than other sectors of Polish economy. The results of Polish food industry in the second half of the year 2009 showed that decrease in the production sold and deteriorating of financial results were temporary. The crisis did not affect investment activity in food industry until 2008. The decline of investment activity was observed in 2009, but given the progressive decline in investments, it can be expected that it would continue in 2010. The revival of investment activity is expected in subsequent years.
   KEY WORDS: ford industry, investments, global financial crisis
 • 8 Foreign Trade of Dairy Products – Piotr Szajner
  • Reflecting permanent surpluses of dairy products on the domestic market foreign trade is considered a very important issue for Polish dairy sector. Consequent years after the accession to the EU showed an increase the positive balance of trade. Due to world economic crisis and worsening situation on the EU and the world market a decline in Polish dairy export was reported in 2009. At the same time dairy imports grew up and thus the balance considerably declined. Similar tendencies are likely to take place also in 2010, which will be caused by decline in production and procurement as well as appreciation of Polish currency. The appreciation will erode the price competitiveness and so the profitability if export transactions.
   KEY WORDS: foreign trade, dairy sector, competitiveness, export, import
 • 12 Financial Support for Research and Development Projects – Katarzyna Berbeć, Edyta Janas
  • The article entails the description of key possibilities of external financing for research and development activities for enterprises, including food sector. There are presented the most attractive support schemes within European Union Funds as well as tax instruments. The selected measures within Operational Programme Innovative Economy for R&D projects (1.4-4.1; 4.2, 4.3; 4.4 and 4.5.2 of OPIE) and for the R&D infrastructure development (4.2, 4.5.2 of OPIE) are discussed. There are also presented tax instruments for the support of R&D activities.
   KEY WORDS: grant, tax instruments, innovation, research and development

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 17 Microwave Heating in Dairy Industry – Antoni Pluta, Anna Berthold
  • Microwave treatment has well known potential advantages, which are derived from the rapid and direct heat transfer to the product, even temperature distribution throughout the material and the lack of contact with hot surfaces, which avoids overheating of the product and formation of additional heat transfer resistance. In this paper the effects of microwave treatment on the quality of milk were also presented. Retentat after milk microfiltration and cream (28% fat) were subjected to the continuous-flow microwave treatment at 110-138°C for 5 s. After heat treatment samples were stored at 5±1°C and 25±1°C for up to 5 days. It was observed that the heating temperatures above 125 and 130°C / 5 s for cream and retentat, respectively, were effective as microwave sterilization. Microwave heating had no adverse effects on product flavour.
   KEY WORDS: milk, milk retentat, cream, heating, microwave
 • 24 Irradiation of Food – Waldemar Dzwolak
  • The infl uence of ionizing irradiation on food compounds is discussed in the article. Formation af 2-alkylcyklobutanone in irradiated foods is also presented. Some possibilities of reduction in some foods cancerous compounds (N-nitrosamines and biogenic amines) by ionizing tion are shown. There are also presented some general information on labeling of irradiated food. The article is an extension of a paper published in issue No. 4/2009 of „Przemysł Spożywczy” Doses under the tile Irradiation of Food. Legal Status and Irradiation”.
   KEY WORDS: food irradiation, radiolysis, 2-ACB, ionizing irradiation
 • 36 Program of Pest Control – Łukasz Peła
  • In concord with polish and UE law every company, which produce food, should implement and improve the Pest Management. There are few necessary points for Pest Management to be eff ective. Pest Controllers should be trained in pest biology and should have minimum knowledge about quality management systems. They also should know very well pesticides and the way of use. The appropriate choice of equipment for Pest Control can help eff ectiveness of undertaken action.
   KEY WORDS: food safety, pests, pest management, pest control
 • 26 Dairy Products Supplemented with Iron Compounds – Małgorzata Ziarno, Dorota Zaręba
  • Iron is recognized as microelements requred by human organism. National and foreign research proved that children, girls and women do not consume sufficient quantities of iron. The review article presents the problem of food enrichment with iron, which is one of the strategies of the prevention to iron deficiency. There are two forms of iron added to foodstuffs: nonhaeme (inorganic salts of iron) and haeme (the animal origin). Major factors of such enrichment are: the shelf life of the product, the cost of enrichment, the chemical form of iron compounds, their bioavailability, and their influence on the food (changes of colour, taste and smell, catalyzing of fat oxygenation).
   KEY WORDS: iron, fortification, milk, dairy products
 • 30 Cultured Milks – Chosen Health Aspects – Stanisław Zmarlicki
  • The article presents the views on the origin and health promoting properties of advantageous intestinal microflora. It discusses the possibility of supporting that microflora in performing its functions, by probiotics used in production of novel cultured milks or pharmaceutical preparations. Examples are presented on the use of probiotics in prophylaxis and treatment of certain diseases. Arguments are cited supporting the view that lactic acid bacteria used in production of traditional cultured milks, have also positive influence on our health.
   KEY WORDS: milk fermented beverages, lactic acid bacteria, probiotics, prebiotics

LAW

 • 39 Consecutive amendments of the Statute on Safety of Food and Nutrition – Maciej Taczanowski
  • The article is a brief preview of the last amendments of Polish Statute on Safety of Food and Nutrition, and other statutes. The amendments entered into force on 11 March 2010. The amendments are presented in view of two leading legislation motives, i.e. to gain a full conformity of Polish food law status with Community law, within the scope of food safety, and to make some Polish provisions more precise, in case of its major interpretation problems. In general, the amendments are mainly of editorial nature and do not impose new significant obligations on food business operators, creating better conditions for the business activity.
   KEY WORDS: food law, Polish food statute, law amendments

EVENTS

 • 44 Forum 100 – Discussion on Food Industry Future
 • 47 Poland – Union – World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 3/2010

poniedziałek, Marzec 29th, 2010

okładka "Przemysł Spożywczy" 3/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Wyzwania i bariery produkcji mięsa w Polsce – Robert Mroczek
  • W 2010 r. możliwy jest wzrost produkcji mięsa wieprzowego o ok. 100 tys. t (do ok. 1800 tys. t) oraz dalsza powolna odbudowa pogłowia trzody chlewnej. Produkcja mięsa wołowego będzie podobna jak w ub.r, a drobiowego może nieznacznie wzrosnąć. Eksportujemy ponad połowę produkowanej w kraju wołowiny, głównie do krajów UE. Pogorszenie opłacalności tuczu trzody chlewnej w latach 2007-2008, m.in. ze względu na wysokie ceny zbóż i pasz, spowodowało ograniczanie produkcji żywca wieprzowego przez rolników. W latach 2008-2009 Polska stała się importerem netto mięsa wieprzowego. Pogorszyła się sytuacja finansowa zakładów przemysłu mięsnego oraz sektora drobiarskiego, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży. W latach 2008-2009 zyski sektora mięsnego były o 1/3 niższe niż w latach 2006-2007, a sektor drobiarski w 2008 r. nie wypracował zysku.
   SŁOWA KLUCZOWE: wieprzowina, wołowina, mięso drobiowe, produkcja, eksport, import, zakłady przemysłu mięsnego
 • 8 Dotacje na duże inwestycje – Michał Turczyk, Kamila Łepkowska
  • W artykule omówiono możliwości ubiegania się przez przedsiębiorstwa z sektora spożywczego o dotację na realizację dużych inwestycji o wartości przekraczającej 160 mln zł w ramach działania 4.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Omówiono zwłaszcza warunki, jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby otrzymać wsparcie, przedstawiono również proces aplikacyjny oraz zasady obliczania wysokości dotacji.
   SŁOWA KLUCZOWE: inwestycje, dotacje, innowacyjność, nowe technologie

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 12 System EUROP – klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych – Agnieszka Pawelec
  • Klasyfikacja tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP jest obowiązkowa dla zakładów prowadzących ubój bydła powyżej 3900 szt. i/lub trzody chlewnej powyżej 10 400 szt. rocznie. Sześciostopniowa skala klasyfikacji tusz wieprzowych określa procentową zawartość chudego mięsa w tuszy. Szacowania mięsności, na podstawie pomiarów grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu, dokonuje uprawniony rzeczoznawca. Wizualna ocena tusz wołowych określa poziom umięśnienia oraz otłuszczenia w pięciostopniowych skalach. Jednocześnie każda tusza wołowa zaliczana jest do jednej z piątej kategorii bydła rzeźnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: klasyfikacja, EUROP, tusze wołowe, tusze wieprzowe, IJHARS, klasy umięśnienia, klasy otłuszczenia
 • 16 Tradycyjne i niekonwencjonalne przekąski mięsne – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Przekąski z roku na rok zdobywają coraz więcej zwolenników. Jest to niezwykle dochodowy biznes. Spożycie przekąsek w Polsce i na świecie wciąż rośnie. Większość z nich jest źródłem niepełnowartościowego białka i charakteryzuje się wysoką zawartością tłuszczu, sięgającą nawet 40%, oraz soli. Pewnymi zmianami wprowadzonymi w spożywaniu mięsa oraz znanych na naszym rynku przekąsek mogą być tradycyjne przekąski mięsne, m.in. beef jerky, bakkwa lub niekonwencjonalne przekąski azjatyckie, np. pieczona szarańcza.
   SŁOWA KLUCZOWE: przekąski mięsne, beef jerky, biltong, bakkwa, pieczona szarańcza, spożycie przekąsek
 • 21 Bakterie probiotyczne w produktach mięsnych – Zbigniew J. Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska
  • Na świecie produkuje się obecnie wiele rodzajów fermentowanych wyrobów mięsnych. Najpopularniejszą grupą tych produktów są kiełbasy i szynki surowe, przy produkcji których istotną rolę odgrywają kultury startowe. W artykule wykazano skuteczność stosowania kultur startowych, które nie tylko poprawiają smak i aromat produktów oraz zapewniają im bezpieczeństwo mikrobiologiczne, ale także mogą mieć właściwości probiotyczne. Fermentowane wyroby mięsne mają tę zaletę, że tylko w tej grupie produktów mięsnych istnieje możliwość zastosowania probiotyków.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakterie probiotyczne, fermentacja, produkty mięsne, właściwości prozdrowotne
 • 25 Szkolenia pracowników obowiązek czy potrzeba
 • 26 Przyprawy i ich ekstrakty w przetwórstwie mięsa – Halina Makała
  • W artykule scharakteryzowano i opisano rolę przypraw oraz substancji aromatyzujących najczęściej stosowanych w przetwórstwie mięsa – przedstawiono przykłady zastosowania przypraw do określonego asortymentu mięsa zwierząt rzeźnych i drobiu oraz wyrobów z nich uzyskiwanych. Omówiono antyutleniające właściwości wybranych przypraw wykorzystywanych w przetwórstwie mięsa, szczególnie takich jak rozmaryn. Scharakteryzowano ekstrakty przypraw, sposoby ich pozyskiwania oraz możliwości zastosowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, właściwości, przetwórstwo mięsa
 • 29 Środki smarne a bezpieczeństwo żywności. Cz. 2 – Radosław Sutkowski
  • W artykule podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego. Uwzględniono następujące warunki środowiska produkcji: niska lub wysoka temperatura, wilgotność, stężone środki agresywne (myjące), zapylenie. W artykule zamieszczono również specyficzne zastosowania środków smarnych w przemyśle spożywczym. W odniesieniu do środków smarnych przytoczono przykłady rzeczywiście obecnych w zakładach dokumentów systemu zarządzania jakości ISO 9001;2001.
   SŁOWA KLUCZOWE: środki smarne, bezpieczeństwo żywności, dobór środków smarnych

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 33 Opakowanie a wizerunek firmy przyjaznej środowisku – Hanna Żakowska
  • Narastające problemy ekologiczne o zasięgu lokalnym i globalnym spowodowały pojawienie się nowych kierunków w projektowaniu różnych wyrobów, w tym opakowań. Coraz liczniejsza grupa świadomych klientów rezygnuje z konsumpcyjnego stylu życia na rzecz zachowań proekologicznych i oczekuje takiego podejścia od producentów. Opakowanie może stać się dobrym narzędziem w tworzeniu wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne, jeżeli narzędzie to jest wykorzystywane odpowiedzialnie, zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną i handlową.
   SŁOWA KLUCZOWE: ochrona środowiska, opakowania, odpady opakowaniowe, ślad węglowy, recykling
 • 36 Opakowania inteligentne -Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski
  • W artykule omówiono opakowania inteligentne, nazywane niekiedy sprytnymi, służące do monitorowania i dostarczania informacji o produkcie, jego jakości, a także narażeniach występujących podczas transportu, magazynowania, sprzedaży detalicznej oraz podczas użycia. Opakowanie inteligentne zdefiniowano jako opakowania zawierające wewnętrzny lub zewnętrzny wskaźnik zmieniający swoje właściwości pod wpływem warunków zewnętrznych (np. temperatury) lub zmian zachodzących wewnątrz opakowania (np. wydzielającymi się podczas starzenia produktu metabolitami). Przedstawiono również zasadę działania i podano przykłady wskaźników: jakości, temperatury i czasu (TTI) oraz obecności gazów.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania inteligentne, wskaźniki świeżości, wskaźniki czasu i temperatury, wskaźniki obecności gazu

WYDARZENIA

 • 40 Polska – Unia – Świat

(więcej…)

Contents 3/2010

poniedziałek, Marzec 29th, 2010

cover "Przemysł Spożywczy" 3/2010

ECONOMY

 • 2 Challenges and Barriers of Meat Production in Poland – Robert Mroczek
  • In 2010 the increase of meat production (up to 1800 ths. tons), as well as further slowly reconstruction of pigs headage is likely to occur. The beef production will be similar to last year, in turn the poultry production may insensibly rise. We export over half of beef meat produced in Poland, mainly to EU countries. Deterioration of cost-effectiveness of pigs fattening in the years 2007-2008, on accounted of high prices of feed and cereals, caused limitation of pigs production. In the years 2008-2009 Poland became a net importer of pig meat. Despite of sales income growth the financial condition of meat industry companies, as well as poultry sector was deteriorated. In the years 2008-2009 the profit of meat sector was at about 1/3 lower than in the years 2006-2007, whereas the poultry sector in 2008 didn’t turn a profit.
   KEY WORDS: pork, beef, poultry, export, import, meat industry companies
 • 8 Grants for Big Investments – Michał Turczyk, Kamila Łepkowska
  • The paper presents funding opportunities for implementation of large investment projects (value of above 160 M PLN) by enterprises from food processing industry within the framework of measure 4.5.1 Operational Program Innovative Economy. In particular the Paper focuses on discussing the requirements of the measure, presents main stages of the application process and explains how to determine potential level of support.
   KEY WORDS: investment, grants, innovativeness, new technologies

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 12 EUROP System – Classification of Carcasses of Slaughter Animals – Agnieszka Pawelec
  • Classification of slaughter animals in EUROP system is obligatory for the plants which slaughter more than 3900 heads of cattle and/or more than 10 400 pigs annually. The six-grade scale of classification of pork carcasses determines the percentage of lean meat in the carcass. Estimation of meatiness, on the ground of measurements of back fat and M. longissimus dorsi is performed by authorized expert. Visual evaluation of beef carcasses determines the level of musculature and fattening in five-grade scales. At the same time, each beef carcass is classified in one from five categories of slaughter cattle.
   KEY WORDS: classification, EUROP, beef carcasses, pork carcasses, IJHARS, muscle grades, fattening grades
 • 16 Traditional and Unconventional Meat Snacks – Tomasz Krzywiński, Grzegorz Tokarczyk
  • Snack market is unusually money-maker business and gains yearly more and more adherents. Consumption of snacks in Poland and all over the world still increase. Most of them are sources of low biological value proteins and contain a lot of fat (even 40%) and edible salt. A new trend in meat consumption and alternative to well known snack in Polish market could be meat snack (e.g. beef jerky, bakkwa) or unconventional Asian snacks, e.g. roast locust.
   KEY WORDS: meat snacks, beef jerky, biltong, bakkwa, roast locust, snacks consumption
 • 21 Probiotic Bacteria in Meat Products – Zbigniew J. Dolatowski, Danuta Kołożyn-Krajewska
  • There are many fermented meat products produced on the markets all over the world. The most popular group includes sausages and raw hams, in manufacture of which starter cultures play the important role. In the present paper, the efficacy of the application of starter cultures has been indicated. The mentioned cultures not only improve the flavour of the products and ensure their microbiological safety but also they possess probiotic properties. The advantage of the fermented meat products consists in the fact that the possibility of applying probiotics exists only for this group of meat products.
   KEY WORDS: probiotic bacteria, fermentation, meat products, pro-health action (health-promoting properties)
 • 26 Spices and Their Extracts in Meat Processing – Halina Makała
  • This article characterizes and describes the role of spices and flavourings which are frequently used in meat processing. There are presented examples of the using of spices to a specific range of meat from slaughter animals, poultry and products obtained out of they. In the article are discussed the antioxidant properties of selected spices used in meat processing, particularly such as rosemary. There are characterized extracts of spices, their acquisition and application options.
   KEY WORDS: spices, properties, meat processing
 • 29 Lubricants in Respect to Food Safety. Part II – Radosław Sutkowski
  • The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substance (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants – USDA H1. The article contains the examples of the documents existing in the plants using ISO 9001;2001 management quality systems concerning lubricants.
   KEY WORDS: lubricants, food safety, selection of lubricants

LOGISTICS – PACKAGING

 • 33 Packaging and Environment-Friendly Image of the Enterprise – Hanna Żakowska
  • Increasing local and global environmental problems led to the appearance of new trends in project design of different products, including packaging. Currently numerous client groups abandon their consumable lifestyle in favour of more environmental friendly behaviour, and the same is expected from the producers. Packaging can be developed as an effective tool in creating environment caring image of the enterprise, provided of course that this tool is used responsibly and according to business and production best practice.
   KEY WORDS: environment protection, packaging, packaging waste, carbon footprint, recycling
 • 36 Intelligent Packaging – Wojciech Kozak, Ryszard Cierpiszewski
  • In this paper the intelligent packaging, sometimes called smart packaging, used to provide information about storage, transport, retailing and in consumer’s home are described. Intelligent packaging is defined as packaging containing internal or external indicator that can sense environmental changes inside or outside the package. Some commercially available examples and detailed information about intelligent packaging concepts e.g. freshness indicators, time-temperature indicators and gas concentration indicators were given too.
   KEY WORDS: intelligent packaging, quality indicators, time-temperature indicators, gas indicators

EVENTS

 • 40 Poland – Union – World

(więcej…)

Spis treści 2/2010

czwartek, Luty 18th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" nr 2/2010

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Granty unijne dla branży spożywczej – Michał Jaworski, Karolina Kaptur
  • W artykule przedstawiono możliwości uzyskania dofinansowania na projekty wysoce innowacyjne oraz projekty celowe, zakładające przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników w przedsiębiorstwie, w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podano informacje o kolejnych krokach w procesie ubiegania się o dotację, od wyboru odpowiedniego schematu wsparcia, przygotowania i złożenia wniosku, do podpisania umowy o dofinansowanie. Przedstawiono również główne zasady ubiegania się o fundusze, w tym rodzaj projektów kwalifikujących się do wsparcia, czynniki zwiększające szansę na dotację, potencjalną wartość dotacji, a także kluczowe ograniczenia i wyłączenia z możliwości wnioskowania o fundusze. Zawarto także praktyczne informacje dla wnioskodawców dotyczące procesu składania wniosków o wsparcie oraz procesu oceny projektu.
   SŁOWA KLUCZOWE: dotacja, innowacja, badania i rozwój, branża spożywcza

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 8 Jakość mikrobiologiczna żywności w Polsce – Bożena Windyga, Halina Ścieżyńska
  • Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
   SŁOWA KLUCZOWE: jakość mikrobiologiczna, zatrucia pokarmowe, bakterie chorobotwórcze w żywności
 • 12 Techniki analityczne on-line w procesach produkcji żywności – Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Jarosław Czubiński
  • Produkcja żywności w zakładach przemysłu spożywczego wymaga kontrolowania parametrów procesu technologicznego, co bezpośrednio wpływa na jakość gotowego wyrobu. Techniki analityczne stosowane do oceny i kontroli jakości surowców, półproduktów czy produktów końcowych są nieustannie udoskonalane. Szybkie uzyskanie danych z przeprowadzanych analiz wpływa bezpośrednio na optymalizację, wydajność i bezpieczeństwo produkcji żywności. Dlatego zastosowanie systemów analitycznych pracujących w systemie on-line nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: systemy on-line, UV-Vis, NIR, fluorescencja, biosensory
 • 22 Przemysłowa produkcja roślin GM – fakty dokonane – Krzysztof L. Krzystyniak
  • Bezpieczeństwo genetycznie modyfikowanej (GM) żywności i paszy jest określone w ramach regulacji 1829/2003 (EC) oraz dyrektywy 2001/18/EC formułującej zasady celowego wprowadzania GMO do środowiska. Niemniej w ostatnich latach odnotowano wiele przypadków nielegalnego wprowadzenia do obrotu genetycznie modyfikowanych roślin niedopuszczonych do konsumpcji, a nawet w niektórych przypadkach niedopuszczonych do produkcji przemysłowej. Niedozwolone uwalnianie GMO do środowiska podważa zaufanie społeczeństwa. Występowanie przypadkowych lub niezamierzonych incydentów genetycznie modyfikowanych roślin może być wyeliminowane lub ograniczone.
   SŁOWA KLUCZOWE: rośliny genetycznie zmodyfikowane, bezpieczeństwo żywności, czynniki ryzyka, legislacja GMO, przemieszanie odmian transgenicznych, rozsiewanie transgenów
 • 26 Detekcja GMO w żywności – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Dopuszczenie do obrotu genetycznie modyfikowanych organizmów wywołało debatę społeczną dotyczącą prawa wyboru pomiędzy produktami zawierającymi GMO a wolnymi od nich. Gwarancją wolności wyboru jest obowiązek oznakowania produktów zawierających bądź wyprodukowanych z użyciem GMO. Spowodowało to konieczność opracowania czułych i wiarygodnych metod detekcji i analizy ilościowej. Opierają się one na analizie białek (z wykorzystaniem metod immunologicznych ELISA i LFS) lub DNA (z zastosowaniem metody PCR). Proces wykrywania GMO rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki. Kolejnym etapem jest jej redukcja do skali laboratoryjnej i analitycznej, i ona jest dopiero wykorzystana do przeprowadzenia detekcji GMO lub oznaczenia jego procentowej zawartości. Wymagania co do tych etapów zostały formalnie zawarte w stosownych normach i rozporządzeniach.
   SŁOWA KLUCZOWE: GMO, pobranie próbki, oznaczenie jakościowe, analiza ilościowa, standardy
 • 34 Metody oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia – Anna Wątroba, Krzysztof Krygier
  • W artykule usystematyzowano i uaktualniono informacje na temat metod oceny jakości tłuszczów stosowanych do smażenia. Uwzględniono metody laboratoryjne opierające się na zmianach fizycznych i chemicznych, a także szybkie testy będące ich uzupełnieniem. Na koniec w tabeli zebrano zalecenia i regulacje prawne w wybranych krajach dla tłuszczów używanych do smażenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: smażenie, ocena jakości, fizyczne i chemiczne metody, szybkie testy
 • 37 Higiena personelu w produkcji żywości – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik-Kalinowska
  • W świetle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych każdy producent żywności, bez względu na wielkość, profil i charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz jakość zdrowotną produkowanych wyrobów. Zakłady produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością powinny tworzyć oraz spełniać warunki gwarantujące wyprodukowanie zdrowego i bezpiecznego środka spożywczego. Warunki te są przede wszystkim związane z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny być zapewnione podczas całego procesu produkcyjnego. Człowiek, obecny na każdym etapie produkcji, stanowi najsłabsze ogniwo w ciągu produkcyjnym. Świadomość istniejącego zagrożenia ze strony pracownika oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny gwarantuje dobrą jakość wyrobów spożywczych.
   SŁOWA KLUCZOWE: higiena, personel, GHP, mycie, dezynfekcja
 • 42 Środki smarne a bezpieczeństwo żywności. Cz. 1 – Radosław Sutkowski
  • Konsekwencją skażenia żywności toksycznymi składnikami środków smarnych bez atestów może być degradacja marki i zahamowanie sprzedaży. Stosowanie środków smarnych w maszynach dla przemysłu spożywczego jest nieuniknione. Środki smarne przeznaczone dla przemysłu spożywczego powinny być nietoksyczne i nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Ogromne znaczenie ma to: jakie środki smarne są używane w zakładzie, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosowano w maszynach, czy zakład wdraża systemy zarządzania jakością. W części I artykułu podano przykłady rozwiązań zwiększające bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Przedstawiono informacje pomocne w doborze środków smarnych dla przemysłu spożywczego.
   SŁOWA KLUCZOWE: środki smarne, bezpieczeństwo żywności, skażenie żywności
 • 45 Kadm w środkach spożywczych – celowość obniżenia limitów – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Opoka
  • Porównano opracowane statystycznie dane pochodzące z monitoringu krajowego (2004-2008) i innych krajów Unii Europejskiej dotyczące zanieczyszczenia kadmem środków spożywczych pochodzenia roślinnego z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 629/2008. Omówiono zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem żywności kadmem w świetle ostatniej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ze stycznia 2009 r. i celowość obniżenia niektórych limitów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kadm, metale ciężkie, toksyczność kadmu, żywność, zanieczyszczenie kadmem, pobranie kadmu z żywnością

WYDARZENIA

 • 49 Żywność i żywienie w XXI w.
  • Ponad stu naukowców i przedstawicieli polskich firm spożywczych spotkało się 4 grudnia 2009 r. na Politechnice Łódzkiej na konferencji „Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego przemysłu spożywczego” aby dyskutować o przyszłości badań i kierunkach rozwoju technologii dla tego sektora. Z punktu widzenia polskiej gospodarki to ważna konferencja. Polska jest bowiem znaczącym producentem mleka, mięsa, zbóż oraz owoców i warzyw, a przemysł rolno-spożywczy jest ważnym działem krajowej gospodarki.
 • 50 Polska – Unia – Świat

52 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 2/2010

czwartek, Luty 18th, 2010

Okładka "Przemysł Spożywczy" nr 2/2010ECONOMY

 • 2 Union Grands for Food Industry in Poland – Michał Jaworski, Karolina Kaptur
  • The article presents potential grant opportunities for highly innovative projects and goal-oriented projects, including R&D works and implementation of their results in the company applying for grant, within measures 1.4-4.1 and 4.4 Operational Programme Innovative Economy (OP IE). In particular, the article includes information on following steps and procedures in the process of grant application, starting from the choice of appropriate aid measure, preparation and submission of grant application, till the moment of signing grant agreement. General principles of applying for EU funds are presented, including the type of projects eligible for co-financing, success factors increasing grant probability, potential grant values, as well as key limitations and exclusions in grant applications. Some practical information for applicants, including grant application submission and projects evaluation process, are also included.
   KEY WORDS: grant, innovation, research and development, food processing industry

TECHNICK – TECHNOLOGY

 • 8 Microbiological Quality of Food in Poland – Bożena Windyga, Halina Ścieżyńska
  • The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented
   KEY WORDS: microbiological quality, food poisoning, pathogenic bacteria in food
 • 12 On-Line Analytical Techniques in Food Production – Aleksander Siger, Krzysztof Dwiecki, Jarosław Czubiński
  • In the process of food production it is very important to monitor the parameters on the production line, which directly affects the quality of the inished products. Analytical techniques used for evaluation and quality control of raw materials, intermediates (semi-finished products) or finished products require continuous improvement. Fast data gathering from analysis directly affects the optimization, efficiency and security of food production. Therefore, the application of analytical systems operating on-line in recent years become increasingly important.
   KEY WORDS: on-line systems, UV-Vis, NIR, fluorescence, Biosensors
 • 22 Production of GM Plants – Accomplished Facts – Krzysztof L. Krzystyniak
  • Safety of genetically modified (GM) food and feed is defined within the framework of the Regulation (EC) No. 1829/2003, and Directive (EC) 2001/18/EC on the deliberate release of GMOs into the environment. Nevertheless recent years have seen a number of illegal releases of GM crops that were not approved for human consumption or in some cases even for commercial planting. These unapproved GMO releases are affecting social confidence. The possible occurrence of unintended or unexpected events in agriculture industry of GM plants can be eliminated or restricted.
   KEY WORDS: genetically modified plants, food safety, risk factors, GMO legislation, transgene admixture, transgene dispersal
 • 26 GMO Detection in Food – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • GMOs’ approval for commercialization has caused public debate on the consumers’ freedom of choice to purchase GMO-derived products or not. To protect the consumers’ freedom of choice GMO labeling regulations were issued. To make sure the successful enforcement of the GMO labeling, specific and reliable techniques had to be developed. Protein and nucleic acid-based detection techniques have been exploited, such as ELISA, lateral flow strip, and PCR. The GMO-detection process starts with acquirement of representative sample, which has to be reduced to a laboratory and analytical size. The latter one is used for GMO detection or its quantitative analysis. Requirements for the whole process are issued in proper standards and regulations.
   KEY WORDS: GMO, sampling, qualitative analysis, quantitative analysis, standards
 • 34 Methods of Quality Evaluation of Fats Used for Frying – Anna Wątroba, Krzysztof Krygier
  • The aim of this work was to systematize and update knowledge of methods of quality evaluation of fats use for frying. Laboratory methods based on physical as well as chemical changes of fats, and rapid tests being their completion were considered. At the end of the paper guidelines and regulations in different countries on fat use for frying were tabulated.
   KEY WORDS: frying, quality evaluation, physical and chemical methods, rapid tests
 • 37 Personnel Hygiene in Food Production – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik-Kalinowska
  • According to current legal regulations in Poland, every food producer, without consideration on size, profile and production nature, is responsible for safety and nutritional quality of products. The basic principles of hygiene must be assured during whole production process to fulfill those requirements. These conditions are connected with Man is the weakest point in hygiene assurance during food processing.
   KEY WORDS: hygiene, personnel, GHP, cleaning, disinfection
 • 42 Lubricants in Respect to Food Safety. Part I – Radosław Sutkowski
  • The food contamination by a little quantity of lubricants can be a real problem in food processing. The risk of perils of brand damage and reduction in productivity can be a consequence of contamination by toxic lubricant ingredients. The presence of lubricant in machine used in food sector is inevitable. The lubricant for use in food industry should be non-toxic and harmless for human health. There are three very important factors, which affect safety from lubrication point of view: the type of lubricants used in a factory, the way the machine is designed and the application of the quality management systems. The article contains the examples of solutions that ensure the necessary food safety level and the information that allows to choose the food grade lubricants. The article takes into consideration the conditions of production such as: low temperature, high temperature, humidity, concentrated aggressive substances (washing), dustiness. The study presents the law regulations concerning food grade lubricants – USDA H1. The article contains the examples of the documents, in enterprises using ISO 9001:2001 management quality systems, concerning lubricants.
   KEY WORDS: lubricants, food safety, food contamination
 • 45 Cadmium in Foodstuffs – Purposefulness to Decrease Limits – Maria Wojciechowska-Mazurek, Monika Mania, Krystyna Starska, Małgorzata Opoka
  • Statistical processed data derived from the domestic (2004-2008) and other the EU member states monitoring studies, related to existing contamination of foodstuffs of plant origin with cadmium, were compared with highest permitted levels stated in Regulation (EC) 1881/2006, amended by Regulation (EC) 629/2008. Health hazards caused by food contamination with cadmium were discussed in light of the recent opinion of the European Food Safety Authority issued in January 2009 and purposefulness of decreasing some of the prevailing limits.
   KEY WORDS: cadmium, heavy metals, toxicity of cadmium, contamination with cadmium, intake of cadmium with foods

EVENTS

 • 49 Food and Feeding in XXI Century
 • 50 Poland – Union – World
 • 52 Business Information (więcej…)

Spis treści 1/2010

czwartek, Styczeń 28th, 2010

Okładka 1/2010 "Przemysł Spożywczy"

Artykuły w wersji elektronicznej są dostępne na stronie: http://sigma-not.pl/czasopisma-65-przemysl-spozywczy-i-gastronomia-przemysl-spozywczy.html

GOSPODARKA

 • 2 Rankingowa Lista 2000 polskich przedsiębiorstw spożywczych – Jadwiga Drożdż
  • Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział w obrotach tej grupy podmiotów wyniósł ok. 6,5%. Znaleźli się na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%.
   SŁOWA KLUCZOWE: producenci żywności, przedsiębiorstwa spożywcze, wyniki ekonomiczne
 • 6 Najcenniejsze marki w sektorze żywnościowym – Hanna Górska-Warsewicz
  • Sukces marki na rynku wynika z decyzji producentów w trzech obszarach: pozycji marek w asortymencie produkcyjnym danego przedsiębiorstwa, strategii pozycjonowania marki oraz jej identyfikatorów. W artykule przedstawiono wyniki szóstego rankingu najcenniejszych polskich marek opublikowanego przez dziennik „Rzeczpospolita”. Ranking jest oparty na wartości marki w ujęciu monetarnym. Szczególną uwagę zwrócono na rankingi szczegółowe oraz podsumowanie dotychczasowych rankingów pod względem mocy marki.
   SŁOWA KLUCZOWE: pozycja marki, ranking marek, wartość marki
 • 10 Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego – Roman Urban
  • W minionym dwudziestoleciu polski przemysł spożywczy osiągnął duży postęp w efektywności i produktywności czynników wytwórczych. Wyrażał się on istotną poprawą wydajności pracy oraz zmniejszeniem wysokiej energochłonności i wodochłonności produkcji, przy nieznacznym zwiększeniu majątkochłonności. Ich wynikiem jest także wzrost siły ekonomicznej podmiotów przemysłu spożywczego i wysoka stopa zwrotu kapitału własnego, przy stałym wzroście wartości właścicielskiej. Duża poprawa efektywności produkcji żywności i napojów stanowi trwałą i solidną podstawę rozwoju tego działu polskiej gospodarki. Zapewnia ona także solidne podstawy utrzymania jego konkurencyjności zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.
   SŁOWA KLUCZOWE: produktywność, efektywność, przemysł spożywczy
 • 14 Zmiany w handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi – Janusz Rowiński
  • W okresie poprzedzającym akcesję zmienił się charakter polskiego rynku żywnościowego, nastąpiły zmiany instytucjonalne handlu zagranicznego oraz modernizacja i dostosowanie przemysłu rolno-spożywczego do standardów unijnych. W rezultacie polska gospodarka żywnościowa była w dniu członkostwa dobrze przygotowana do funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Ponieważ równocześnie polska oferta okazała się konkurencyjna cenowo, po akcesji nastąpił szybki wzrost eksportu rolno-spożywczego przede wszystkim do innych krajów członkowskich UE, a ujemne saldo ogółem obrotów tą grupą towarów przekształciło się w trwale dodatnie.
   SŁOWA KLUCZOWE: handel rolno-spożywczy, członkostwo w UE.
 • 20 Dofinansowanie szkoleń w ramach funduszy Unii Europejskiej – Joanna Plizga-Phillips, Magdalena Kućma
  • Planując budżet szkoleniowy przedsiębiorstwa na 2010 r. należy rozważyć możliwości, jakie stwarzają fundusze europejskie w zakresie dofinansowania rozwoju kadr w przedsiębiorstwie. Szczególnie w okresie dekoniunktury gospodarczej możliwość odciążenia budżetu HR (Human Resources – zasoby ludzkie) firmy, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu inwestycji kadry, może stać się dużą szansą zbudowania potencjału firmy na kolejne lata. Na jeden, maksymalnie dwuletni, projekt szkoleniowy przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro.
   SŁOWA KLUCZOWE: szkolenia, dofinansowanie inwestycji w kadry, optymalizacja polityki HR
 • 24 Jubileusz 60-lecia Wydawnictwa SIGMA-NOT
  • Wiedza fachowa na każde czasy – to motyw przewodni jubileuszu 60-lecia oficyny wydawniczej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), od trzydziestu lat znanej jako Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, którego główne uroczystości odbyły się 24 listopada 2009 r. w Warszawskim Domu Technika. SIGMA-NOT to największe wydawnictwo czasopism technicznych na polskim rynku, które obecnie wydaje 33 tytuły na poziomie merytorycznym i edytorskim porównywalnym z najwyższymi standardami obowiązującymi na światowym rynku prasy fachowej. Do tej grupy czasopism Wydawnictwa należy też nasz miesięcznik wydawany w latach 1946-1954 pod nazwą „Przemysł Rolno-Spożywczy”, a od 1955 r. już jako „Przemysł Spożywczy”.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 26 Spektroskopia NIR on-line w kontroli procesów produkcji żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr Paweł Lewicki
  • Cennych informacji nt. składu żywności może dostarczyć wnikliwe przestudiowanie widm w podczerwieni (IR) uzyskanych za pomocą spektrometrów IR. W analizie żywności wykorzystuje się najczęściej spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR). Bez wątpienia największą zaletą spektroskopii NIR jest szybkość analizy, możliwość uzyskania kilku wyników w tym samym czasie oraz brak konieczności przygotowywania próbek. Zastosowanie systemów NIR on-line umożliwia ciągłe kontrolowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, precyzyjne jego sterowanie, a w konsekwencji optymalizację.
   SŁOWA KLUCZOWE: NIR on-line, spektroskopia, podczerwień, analiza fizykochemiczna

PRAWO

 • 31 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – aspekty prawne i naukowe – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Umieszczanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności na produkcie spożywczym lub wykorzystywanie ich w reklamie takiego produktu jest uregulowane rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006. Zgodnie z tym rozporządzeniem można stosować jedynie oświadczenia,na które zezwoliła Komisja i które są włączone do wykazu dopuszczalnych oświadczeń. Obecnie wciąż trwają prace nad poszczególnymi przepisami oraz nad opracowaniem samego wykazu. W artykule przedstawiono aktualny stan prac nad wykazem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
   SŁOWA KLUCZOWE: oświadczenia zdrowotne, żywność, rynek żywnościowy, prawo żywnościowe
 • 34 Aktywne i inteligentne opakowania żywności – przepisy prawne – Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
  • W artykule omówiono aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej – rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009. Podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby muszą być produkowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej, dotyczy ich system traceability i składanie deklaracji zgodności. Omówiono także procedurę zgłaszania do oceny substancji odpowiedzialnych za aktywną i inteligentną funkcję opakowania oraz ustanowienia wspólnotowego wykazu substancji dozwolonych. Wymieniono szczegółowe informacje, jakie powinna zawierać deklaracja zgodności wyrobu.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania aktywne, opakowania inteligentne, materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, EFSA

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 40 Opakowania żywności do ogrzewania w kuchenkach mikrofalowych – Izabela Przetaczek-Rożnowska
  • Konsumenci wykorzystują kuchenki mikrofalowe do szybkiego rozmrażania, podgrzewania oraz pieczenia i gotowania posiłków. Dlatego istotny jest dobór odpowiedniego opakowania, aby podczas podgrzewania żywności w opakowaniu w polu mikrofalowym nie uległo ono deformacji, nie roztopiło się, a także nie wpłynęło w żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności. Przed doborem opakowania producent musi również podjąć decyzję czy produkt podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej ma uzyskać chrupiącą skórkę, brązowe zabarwienie czy może opakowanie ma być pomocne w ograniczeniu miejscowych przypaleń. Aby dobrać odpowiednie opakowanie, należy znać właściwości materiału, z którego jest wykonane opakowanie.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie pasywne, susceptor, receptor, pole mikrofalowe

WYDARZENIA

 • 44 Wybrane targi dla branży spożywczej w 2010 r.
 • 46 Jakość i bezpieczeństwo żywności – nowe podejście – Agnieszka Górecka
  • Firma Silliker Polska świadcząca usługi badań laboratoryjnych i doradztwa w zakresie prawa żywnościowego, wraz ze swoimi zagranicznymi partnerami z Silliker Group Corporation w październiku br. przeprowadziła już szóste doroczne warsztaty kadry menedżerskiej „Bezpieczeństwo i jakość żywności”.
 • 47 Informacje biznesowe
 • 48 Polska – Unia – Świat

(więcej…)

Contents 1/2010

sobota, Styczeń 30th, 2010

Okładka 1/2010 "Przemysł Spożywczy"ECONOMY

 • 2 Ranking List 2000 of Polish Food Industry Companies – Jadwiga Drożdż
  • The producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products represent about 10% companies and capital groups included in the List 2000 of Polish companies. The share of this group in turnover amounts to approximately 6,5%. This List contains representatives from almost all sectors of food industry. Their share in revenues of individual sectors frequently exceed 50% and in some branches of food industry it was close to 100%.
   KEY WORDS: producers of food, food enterprises, economic results
 • 6 The Most Valuable Brands in Food Sector – Hanna Górska-Warsewicz
  • The success of brand is perceived as a result of managing decisions in three areas: place of brand in the producer assortment, strategies of brand positioning as well as the elements of the brand allowing for brand identification. In the article results of the Sixth Ranking of the Most Valuable Polish Brand are introduced, published by “Rzeczpospolita” newspaper. Ranking was created based on the monetary brand value. The special attention is given to detailed rankings as well as the summary of previous rankings in the scope of the strength of the brand.
   KEY WORDS: place of brand, ranking of brands, brand value
 • 10 Productivity and Efficiency of Polish Food Industry – Roman Urban
  • During the last twenty years Polish food industry improved substantially its efficiency and productivity. Labor efficiency increased, energy and water consumption decreased with parallel small increase in fixed asset intensity. It resulted in increased economic strength of food enterprises, high rate of return on equity at constant increase of ownership value. Large increase in production effectiveness of food and beverages is a good basis for further development of that branch of Polish economy. It is also a solid base for domestic and international competitiveness of Polish food industry.
   KEY WORDS: productivity, efficiency, food industry
 • 14 The Changes in Foreign Trade of Agri-Foodstuffs – Janusz Rowiński
  • In the years before accession the Polish food market changed its shape, the foreign trade with agricultural products was privatized and agro-food industry modernized and adjusted to the EU standards. Polish food economy was therefore in the day of accession well prepared to the functioning on the European market. Prices of Polish agro-food industry were competitive and the rapid growth of export of agro-food products after accession was observed. Poland has now an important surplus in the agro-food trade with other member countries.
   KEY WORDS: key words: agri-food trade, membership in EU.
 • 20 Financing of Trainings within the European Union Funds – Joanna Plizga-Phillips, Magdalena Kućma
  • When planning training budget for 2010 a company should consider the potential of using European funds for co-financing of staff development. Especially, during the economic downturn a chance to unburden the company HR budget while intensifying training programs can become a great business opportunity to build capacity for future years. For one maximum two-year training project a company may receive up to EUR 2 million of financing.
   KEY WORDS: training, financing of investments in human resources, HR optimization
 • 24 The 60th Jubilee of Publishing House SIGMA-NOT

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 26 NIR on-Line Spectroscopy in Food Production System Control – Arkadiusz Szterk, Piotr Paweł Lewicki
  • Reliable information about food composition can be provided by careful studying infrared (IR) spectrum obtained by the IR spectrometers. Near infrared (NIR) spectroscopy is the most commonly used for chemical analysis of food. Quickness of analysis and the possibility to obtain many results at a time are undoubtedly the greatest advantages of the NIR spectroscopy. There is no necessity of preparing samples for analysis. The use of NIR on-line systems provides the possibility to check the production process in real time on a constant basis, its control with a high precision, and consequently its optimization.
   KEY WORDS: NIR on-line, spectroscopy, infrared, physicochemical analysis

LAW

 • 31 Nutrition and Health Claims – Legal and Scientific Aspects Iwona Wrześniewska-Wal
  • Food and health claim placement on the label of the food product or usage of the claim in the food product advertisement is ruled by the regulation no 1924/2006. According to this regulation only approved and listed in the register approved by the Commission claims might be used. Currently some paragraphs and the register are still under construction. Up to date status of the food and health claims register is covered in the following article.
   KEY WORDS: health claims, food, food market, European food law
 • 34 Active and Intelligent Food Packaging – Legal Regulations – Kazimiera Ćwiek-Ludwicka
  • In this article the active and intelligent food contact materials and articles are discussed in the aspects of the EU legislation – Regulation (EC) 1935/2004 and Regulation (EC) 450/2009. It is underlined that active and intelligent food packaging, similarly to traditional food packaging, must be manufactured in accordance with GMP rules, also the traceability system and declaration of compliance have to be applied. The procedures for the evaluation of substances responsible for the active and intelligent functions of food packaging, as well as establishing the Community list of allowed substances were also discussed. Detailed information related to declaration of compliance and its content for active and intelligent packaging is listed.
   KEY WORDS: active packaging, intelligent packaging, food contact materials and articles, EFSA

LOGISTICS – PACKAGING

 • 40 Packaging for Microwaved Foods Izabela Przetaczek-Rożnowska
  • Consumers use microwave ovens for thawing out a meal, warming up a lunch, cooking a cake and boiling. Therefore the package cannot be deformated during microwave irradiation and also it should not melt, distort or be otherwise affected by the hot food. Manufacturers ought to decide whether the packaging materials should permit formation of crisp crusts or a foil shielding should prevent meal from local overheating. Before making decision, the manufacturers should have sufficient knowledge about properties of packaging materials.
   KEY WORDS: passive containers, susceptor, microwave

EVENTS

 • 44 Chosen Fairs for Food Industry in 2010
 • 46 Quality and Food Safety – New Approach – Agnieszka Górecka
 • 47 Business Information
 • 48 Poland – Union – World (więcej…)

Spis treści 12/2009

środa, Grudzień 16th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 12/2009TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 2 Fałszowanie żywności od czasów starożytnych do dziś – Wojciech Sawicki
  • Media nieustannie mówią o złej jakości żywności i warunkach sanitarnych panujących u jej producentów. Wielu ludzi zachowało w pamięci smak jakiegoś rarytasu z dzieciństwa: wędliny od miejscowego rzeźnika, chleba z pobliskiej piekarni, cukierków kupowanych u wędrownego handlarza czy oranżady w proszku. Wspomnieniom często towarzyszy myśl, że teraz już tak się nie robi. Istnieje powszechne przekonanie, że dawniej jedzenie było zawsze smaczne i nieskażone, krótko mówiąc – prawdziwe. Tymczasem już w czasach antycznych opisywano proceder fałszowania żywności i próbowano z nim walczyć.
   SŁOWA KLUCZOWE: fałszowanie żywności, prawo żywnościowe
 • 8 Pomagamy lepszym – wywiad ze Stanisławem Kowalczykiem z IJHARS – Agnieszka Górecka, Henryk Piekut
  • Ze Stanisławem Kowalczykiem, Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, rozmawiają Agnieszka Górecka i Henryk Piekut. Wśród wielu zadań, jakie realizuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, najważniejszy jest nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a zwłaszcza kontrola jakości handlowej tych artykułów w produkcji i obrocie. Odpowiadamy za kontrolę wszystkich artykułów rolno- -spożywczych, a więc badamy wszystkie grupy produktowe pod względem jakości handlowej. W pierwszych trzech kwartałach 2009 r. przeprowadziliśmy łącznie 43 687 kontroli, z czego 6242 na rynku krajowym i 37 445 w obrocie z zagranicą.
 • 12 Zastosowanie metody PCR do wykrywania patogenów w żywności – Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Dorota Merlak
  • W artykule omówiono wykorzystanie różnych metod PCR do wykrywania patogenów w próbkach żywności, ze szczególnym uwzględnieniem automatycznego systemu BaxQ7®. Omówiono podstawy działania tego systemu oraz metody wykorzystywane do detekcji produktów PCR i weryfikacji ich specyficzności. System BaxQ7® pozwala na analizę obecności Salmonella sp., E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Listeria sp., Enterobacter sakazaki, Campylobacter coli/jejuni/lari, Staphylococcus aureus oraz drożdży i pleśni w różnych produktach spożywczych, znacznie skraca czas ich badania.
   SŁOWA KLUCZOWE: PCR, patogeny żywności, system BaxQ7
 • 16 Błonnik pokarmowy – korzyści zdrowotne i technologiczne – Danuta Górecka
  • Epidemiologiczne badania wskazują, że błonnik pokarmowy ma wiele zalet, zwłaszcza w zakresie obniżania poziomu cholesterolu i glukozy we krwi, przyspieszania pasażu treści pokarmowej przez jelita i zwiększania masy kału, zapobiegania otyłości, a także zmniejszania ryzyka powstawania chorób układu krążenia i nowotworów okrężnicy. To fizjologiczne działanie zależy od ilości i jakości błonnika pokarmowego oraz jego funkcjonalnych właściwości. Spożycie błonnika przez osoby dorosłe nie jest wystarczające do zapobiegania chorobom dietozależnym. Zalecenia dietetyczne dotyczące zwiększonego spożycia produktów wysokobłonnikowych, takich jak: owoce, warzywa, całe ziarna zbóż oraz nasiona roślin strączkowych powinny być rozszerzone o produkty spożywcze wzbogacone w błonnik pokarmowy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania błonnika pokarmowego pochodzącego z owoców i warzyw, zbóż i nasion roślin strączkowych w produktach spożywczych w celu poprawy jakości żywności i diety.
   SŁOWA KLUCZOWE: błonnik pokarmowy, właściwości żywieniowe błonnika, właściwości technologiczne błonnika
 • 25 Wzbogacanie żywności w witaminy – za i przeciw – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska- -Żurek
  • W artykule podano przyczyny wzbogacania żywności w składniki odżywcze. Przedstawiono ogólną charakterystykę witamin stosowanych do wzbogacania, funkcję, jaką pełnią w organizmie człowieka oraz dzienne zapotrzebowanie na nie. Przedstawiono wykaz produktów spożywczych, do wzbogacania których stosuje się preparaty zawierające witaminy. Omówiono straty poszczególnych witamin ponoszone podczas procesów przetwórczych, zwłaszcza pod wpływem światła i temperatury. Zwrócono również uwagę na zalety wzbogacania produktów spożywczych w witaminy oraz ewentualne wynikające z tego zagrożenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: witaminy, dodatki do żywności
 • 30 Powłoki jadalne – tworzenie i zastosowanie – Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart
  • Ostatnio więcej uwagi poświęca się jadalnym opakowaniom z naturalnych polimerów. W literaturze naukowej spotyka się coraz to nowsze rozwiązania, często już wprowadzone na rynek. Powłoki jadalne stosowane na produktach spożywczych mają większe zastosowanie. Niniejszy artykuł przybliża problematykę, funkcje, tworzenie i zastosowanie jadalnych powłok do żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: powłoki jadalne, opakowania biodegradowalne

GOSPODARKA

 • 33 Rola lidera w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Henryk Mruk
  • Skuteczne przewodzenie pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku żywnościowym. Lider odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Powinien w tym celu kształtować cechy przywódcze oraz dbać o własny rozwój osobisty. Istotne jest także motywowanie pracowników do osiągania celów. Znajomość pułapek decyzyjnych ogranicza ryzyko zarządzania przedsiębiorstwem w przemyśle żywnościowym.
   SŁOWA KLUCZOWE: lider, zarządzanie, rola lidera w zarządzaniu

WYDARZENIA

 • 24 Jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej Lazur
  • 23 listopada 2009 r. podwójny jubileusz 80-lecia Spółdzielni Mleczarskiej i 50-lecia tradycji serów pleśniowych obchodziła firma Lazur w Nowych Skalmierzycach. Obchody jubileuszu rozpoczęto mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowych Skalmierzycach celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Napierałę, ordynariusza diecezji kaliskiej. W kościele miało też miejsce uroczyste poświęcenie sztandaru SM Lazur.
 • 36 Noty o książkach
 • 38 Polska-Unia-Świat
 • 40 Informacje biznesowe (więcej…)

Contents 12/2009

środa, Grudzień 16th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 12/2009TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 2 Food Adulteration from Ancient Times till Present Day – Wojciech Sawicki
  • The contemporary media constantly report about deteriorating food quality and compromised hygienic conditions in food processing plants. Customers often seem to recall the taste of certain delicacies eaten in their youth: deli meat from a local butcher, freshly-baked bread from the nearest bakery, home- -made candies or instant lemonade bought from street vendors. These memories are often followed by a nostalgic, sentimental thought ‘you cannot have food produced this way any longer’. A common belief is also shared that in former times food was always tasty, not contaminated, in other words, ‘genuine’. Yet, cases of food adulteration have been known, reported, described and prosecuted since ancient times.
   KEY WORDS: food adulteration, food law
 • 8 We Help the Better – a Interview Stanisław Kowalczyk from IJHARS – Agnieszka Górecka, Henryk Piekut
 • 12 Application of PCR Techniques for the Detection of Pathogens in Food – Piotr Walczak, Elżbieta Ołtuszak-Walczak, Dorota Merlak
  • Article illustrates application of PCR techniques for the detection of food borne pathogens in food samples with particular attention paid to the BaxQ7® system. Principles of operation of this system are presented as well as methods applied for detection of PCR products and verification of their specificity. System BaxQ7® allows detection of Salmonella sp., E. coli O157:H7, Listeria monocytogenes, Listeria sp., Enterobacter sakazaki, Campylobacter coli/jejuni/lari, Staphylococcus aureus as well as yeast and molds in different food products, substantially shortening time of analysis.
   KEY WORDS: PCR, foodborne pathogens, system BaxQ7
 • 16 Dietary Fiber – Health and Technological Benefits – Danuta Górecka
  • The epidemiologic research shows that dietary fiber has an important health benefits, especially in lowering cholesterol and glucose levels, promoting normal dejection, preventing and treating obesity and can help reduce the risk of cardiovascular disease and colon cancer. These physiological effects are dependent on dietary fiber quality and quantity and its functional properties. Intake of dietary fiber by adults may not be adequate to maintain good health and prevent disease. Dietary recommendations to increase consumption of high-fiber foods such as fruits, vegetables, whole grains and legumes should be broadly supported by enrichment of food products in dietary fiber. This article shows also the possibilities of using the fiber from fruits, vegetables, cereals and legumes for improving the quality of food and diet.
   KEY WORDS: dietary fiber, dietary properties of fiber, technological properties of fiber
 • 25 Enrichment of Food Products in Vitamins – Pros and Cons – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska- -Żurek
  • In this paper, the reasons for the enriching of food in nutritional ingredients are introduced. The general characteristics of vitamins, which can be used as an enrichment product, their role for human organism and daily requirements are presented. The list of food products, which are enriched in vitamins is also presented. The loss of vitamins during technological processes, especially under the influence of light and temperature are discussed. A special attention is paid to discuss the advantages of vitamin enriched food products, and possibility of risks in respect to those modifications.
   KEY WORDS: vitamins, food additives
 • 30 Edible Films and Coatings – Formation and Use – Sabina Kokoszka, Andrzej Lenart
  • In the recent years, edible packagings based on biopolymers have received interesting attention. The recent reports pointed out the new applications often introduced to the food market. A growing interest in the edible films and coatings applied into food products has been observed in the past few years. This paper characterizes edible films and coatings, their function, and production and application in the food industry.
   KEY WORDS: edible coatings, biodegradable packaging

ECONOMY

 • 33 The Role of Leader in Company Management – Henryk Mruk
  • Efficient leadership lets the company to dominate on the food market. The leader is responsible for preparing and breaking in the company development strategy. To do it best he should form his leader skills and take care of his own, personal development. Also the important issue is to motivate employees to achieve company’s purposes. The knowledge of decision making tricks reduces the risk of company management in the food industry.
   KEY WORDS: leader, management, the role of the leader in management

EVENTS

 • 24 The 80th Jubilee of Lazur Dairy
 • 36 Notes about Books
 • 38 Poland-Union-World
 • 40 Business Information (więcej…)

Spis treści 11/2009

poniedziałek, Listopad 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy 11/2009

GOSPODARKA

 • 2 Konsolidacja mleczarstwa sposobem na kryzys gospodarczy Jadwiga Seremak-Bulge
  • Poprawiająca się opłacalność produkcji i przetwórstwa mleka, zwłaszcza po integracji, przy stabilnym, ale okresowo malejącym spożyciu, była przyczyną wzrastającej samowystarczalności Polski w produkcji mleka. Wraz z rosnącą nadwyżką podaży nad krajowym spożyciem, polskie mleczarstwo coraz bardziej uzależniało się od eksportu, który stał się jednym z podstawowych czynników prorozwojowych. Jednak dynamika eksportu osłabła w 2008 r., a w 2009 r. nastąpił jego spadek. Polskie mleczarstwo musi szybciej niż dotychczas szukać rozwiązania dotychczasowych problemów obniżających jego konkurencyjność. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wydaje się być konsolidacja.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, konkurencyjność, eksport
 • 8 Ekodotacje dla producentów branży spożywczej – Agata Kurcewicz, Michał Jaworski
  • Przedsiębiorcy realizujący projekty zmierzające do ochrony środowiska naturalnego mogą uzyskać dofinansowanie z wielu funduszy unijnych. Obecnie największym instrumentem finansującym tego typu projekty jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z którego można otrzymać wsparcie na uzyskanie certyfikatów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i systemu EMAS, a także ekoznaków. Przedsiębiorcy mogą również uzyskać wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, działań i konkursów organizowanych przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także kredytów preferencyjnych z BOŚ SA.
   SŁOWA KLUCZOWE: ekoinwestycje, ochrona środowiska, dotacje unijne, kredyty preferencyjne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Produkcja biogazu z organicznych odpadów przemysłu mięsnego -Tomasz Florowski, Andrzej Pisula
  • Obecnie polski przemysł mięsny zbiera i przerabia ok. 800 tys. t odpadów rocznie (z 1,2 mln t odpadów, jakie są wytwarzane podczas uboju ponad 24,5 mln szt. trzody chlewnej, 1,3 mln szt. bydła oraz ponad 1,5 mln t drobiu). Odpady te są przerabiane na mączkę mięsno-kostną oraz tłuszcz i spalane lub używane jako polepszacz gleby. Proces ten jest jednak bardzo kosztowny, dlatego współczesny przemysł mięsny poszukuje nowych, alternatywnych metod utylizacji, o większej ekonomicznej opłacalności. Specyfiką odpadów wytwarzanych w zakładach przemysłu mięsnego jest duża zawartość materii organicznej, którą można wykorzystać jako surowiec do fermentacji metanowej. Produkcja biogazu jest w opinii wielu ekspertów skuteczną i obecnie najbliższą ekonomicznej opłacalności metodą utylizacji odpadów poubojowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: odpady poubojowe, biogaz, produkcja biogazu
 • 18 Analiza cyklu życia – jak chronić środowisko Marek Druri
  • Analiza cyklu życia jest integralną częścią norm serii ISO 14000. Wdrożenie tych norm w firmie gwarantuje niezmienną wysoką jakość produkcji, a także stosowanie technologii przyjaznych środowisku. W artykule przedstawiono kolejność czynności analizy cyklu życia i kategorie wpływu na ekologię będące przedmiotem analizy. Omówiono zastosowanie analizy cyklu życia w procesach produkcji żywności. Analizę zilustrowano prostym przykładem procesu gotowania ziemniaków w warunkach domowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: analiza cyklu życia, LCA, ISO 14000, przetwórstwo żywności
 • 23 Cykl życia opakowań
  • Na zlecenie firmy SIG Combibloc, niemiecki Instytut Ifeu (Institut für Energie und Umweltforschung – Instytut Badań Energetycznych i Środowiskowych) przeprowadził ocenę wpływu różnych rodzajów opakowań produktów spożywczych na środowisko naturalne przy użyciu analizy porównawczej ich cyklu życia. Ogólnoeuropejskie badanie oceniające cykl życia metalowych puszek, szklanych słoików, opakowań kartonowych i woreczków syntetycznych potwierdziło, że używanie opakowań kartonowych ogranicza emisję ditlenku węgla i zużycie zasobów paliw kopalnych nawet o 60%.
 • 24 Targi Polagra atrakcyjne mimo kryzysu – Agnieszka Górecka
  • Tegoroczne poznańskie targi dla specjalistów z branży spożywczej – Polagra-Food, Gastro Trendy oraz Polagra-Tech i Pakfood były atrakcyjne mimo kryzysu gospodarczego. 800 wystawców z Polski i z zagranicy prezentowało nowoczesne produkty na ekspozycjach targowych o łącznej powierzchni 18 tys. m2, a zwiedziło je ok. 25 tys. profesjonalistów. Targi uatrakcyjniła wystawa żywności tradycyjnej – Smaki regionów oraz bogaty program interesujących wydarzeń towarzyszących.
 • 29 Instalacje rurowe – mycie w obiegu zamkniętym – Joanna Piepiórka, Sylwia Mierzejewska
  • W artykule omówiono zagrożenia higieniczne związane z myciem specyficznych elementów instalacji rurowych – kolanek, trójników oraz elementów o zmiennym przekroju poprzecznym. Zaprezentowano analizę warunków mycia na podstawie rozkładu linii prądu przepływu cieczy. Podstawą były obliczenia symulacyjne wykonane metodą elementów skończonych (FEM) przeprowadzone w środowisku Ansys Flotran
   SŁOWA KLUCZOWE: mycie, rurociągi, system CIP, warunki przepływu

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 33 Wartość odżywcza białek mleka, tłuszczu mlekowego, laktozy – Stanisław Zmarlicki
  •  W  artykule podkreślono wysoką wartość odżywczą białek mleka. Omówiono występowanie alergii – w przypadku indywidualnej wrażliwości na te białka. Scharakteryzowano właściwości odżywcze i zdrowotne tłuszczu mlecznego. Krótko zaprezentowano wybrane metody zwiększania jego wartości żywieniowej. Opisano różne aspekty nietolerancji laktozy oraz metody łagodzenia tych problemów.
   SŁOWA KLUCZOWE: białko mleka, tłuszcz mlekowy, laktoza, gęstość odżywcza mleka

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 38 Wyposażenie techniczne magazynów przetwórstwa spożywczego – Adam Wojciechowski
  •  Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane wolno stojące regały magazynowe oraz ich zalety i wady. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
   SŁOWA KLUCZOWE: magazyn, składowanie, urządzenia do składowania, regały, regały wolno stojące
 • 43 Przyszłość opakowań biodegradowalnych – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • Na konferencji pt. „Przyszłość opakowań biodegradowalnych” zaprezentowano światowe i polskie osiągnięcia w dziedzinie wytwarzania biodegradowalnych materiałów opakowaniowych i opakowań kompostowalnych. Zwrócono także uwagę m.in. na takie istotne problemy, jak terminologia, kryteria biodegradacji i kompostowania, wprowadzanie w błąd konsumentów przez nieuprawnioną reklamę opakowań z tworzyw sztucznych z udziałem degradantów jako opakowań biodegradowalnych, konieczność budowy systemów selektywnego zbierania.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania biodegradowalne i kompostowalne, selektywna zbiórka opakowań

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 11/2009

poniedziałek, Listopad 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy 11/2009

ECONOMY

 • 2 Consolidation of the Dairy Sector is the Way to Manage Crisis – Jadwiga Seremak-Bulge
  •  An improvement in the profitability of milk production and processing, particularly after the accession to the UE overlapped with a temporary decline in consumption, increased the self-sufficiency ratio in Poland. As the market surpluses kept growing, Polish dairy sector became more and more dependant on exports, that was considered as one of the main development factors. However, the export growth rate diminished in 2008 and in 2009 a decline was reported. Polish dairy sector has to accelerate the search for new paths of solving present problems leading to a decline in its competitiveness. The consolidation of the sector seems to be one of the most efficient solutions in this respect.
   KEY WORDS: dairy market, milk market, competitiveness, export
 • 8 Eco-Funds for Producers in the Food Industry – Agata Kurcewicz, Michał Jaworski
  • Entrepreneurs pursuing projects related with environmental protection are able to obtain financing from various EU funds. The biggest tool currently providing financing for such projects is the Operational Program Infrastructure and Environment, which supports the achievement of environmental management certification ISO 14001, EMAS and Eco-Marks. Entrepreneurs can also receive assistance under the regional operational programs, activities and competitions organized by both the National and Provincial Funds for Environmental Protection and Water Management, Rural Development Program and in form of preferential loans from BOŚ SA.
   KEY WORDS: ECO-investments, environmental protection, EU funds, preferential loans

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 10 Production of Biogas from Organic Wastes of Meat Industry – Tomasz Florowski, Andrzej Pisula
  • At present, Polish meat industry collects and processes about 800 thousand tons of wastes annually (out of 1.2 million tons, which are produced during slaughtering of about 24 millions hogs, 1.3 million cattle and above 1.5 million tons of chicken). All of them are processed into meat and bone meal and fat, which are either burned off or used as fertilizer. This is a very expensive process and requires development of an alternative and economically feasible methods of processing. Animal wastes contain a large amount of organic matter, which can be used in methane fermentation. In opinion of many experts, production of biogas is at present the most economical methods of animal wastes utilization.
   KEY WORDS: abbatoir waste, biogas, biogas production
 • 18Life Cycle Assessment – How to Protect the Environment – Marek Druri
  • Life Cycle Assessment – LCA is a part of the series of the ISO 14000 standards. Implementation of these standards in the business ensures permanently stable, high quality of the production, and simultaneously the technology friendly to environment. Article presents an order of the analysis of the LCA and categories of ecological impacts being a matter of that analysis. Application of the LCA in the food processing is discussed. First steps of the LCA are illustrated by a simple example of the process of the boiling potatoes at home.
   KEY WORDS: Life Cycle Assessment, LCA, ISO 14000, food processing
 • 24 Polagra Fairs Attractive in Spite of Crisis – Agnieszka Górecka
 • 29 Pipeline Installations – Cleaning in Place Systems – Joanna Piepiórka, Sylwia Mierzejewska
  • These paper presents hygienic risks connected with cleaning of specific elements of pipeline installations such as: elbows, T-sections and elements with changing cross- -section. In the article analysis of cleaning conditions is presented based on flow velocities in those elements. The analysis for the various geometry pipeline elements uses simulations computed with method of finite elements (MES) done by ANSYS FLOTRAN program.
   KEY WORDS: cleaning, pipeline, CIP system, cleaning Conditions

FOOD – FEEDING

 • 33 Nutritional Value of Milk Proteins, Fat and Lactose – Stanisław Zmarlicki
  • The article emphasizes the nutritional excellence of milk proteins and discusses the occurrence of allergies they may cause in individuals sensitive to some of those proteins. Pros and cons regarding the nutritional and health aspects of milk fat are presented and chosen methods of enhancement of its nutritional value are briefly outlined. Various aspects of lactose intolerance are described and methods to alleviate this problem are mentioned.
   KEY WORDS: milk protein, milk fat, lactose, nutritional density of milk

LOGISTICS – PACKAGING

 • 38 Technical Equipment of Warehouses in Food Processing Industry – Adam Wojciechowski
  •  Food processing industry has always been requiring transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays realisation of these tasks involves mechanization of work, and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. In the first part of the paper, the most commonly used in practice various types of free standing racks, with their advantages and drawbacks are presented. Attention has been drawn to some hazards related to exploitation of those racks.
   KEY WORDS: warehouse, storage, storage appliances, racks, free standing raks
 • 43 The Future of Biodegradable Packaging – Hanna Żakowska, Grzegorz Ganczewski
  • „The Future of Biodegradable Packaging” conference presented global and national achievements in the field of biodegradable and compostable packaging materials production and processing. The conference was also involved in such issues as terminology, biodegradation and compostability criteria, misleading consumer packaging advertising practices of plastics with degrading additives (as biodegradable packaging), the need for creating a selective collection system etc.
   KEY WORDS: biodegradable packaging and compostable, selective collection of packaging materiale

EVENTS

 • 46 Poland-Union-World
 • 48 Business Information (więcej…)

Spis treści 10/2009

wtorek, Październik 20th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 10/2009GOSPODARKA

 • 2 Perspektywy mleczarstwa a kryzys gospodarczy – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Przyczyną trudnej sytuacji mleczarstwa wspólnotowego, w tym polskiego, są opóźnienia we wdrażaniu reformy WPR na rynku mleka, problem nadwyżek produkcyjnych mleka, którego dotychczas nie rozwiązały kwoty mleczne, mimo że funkcjonują od 25 lat oraz niska konkurencyjność mleczarstwa wspólnotowego. Problem ten został ujawniony przez pogorszenie koniunktury na światowym rynku produkcji, na którym ceny powróciły do poziomu z lat 2005-2006. W najbliższym czasie sytuacja na światowym rynku mleka nie ulegnie większej zmianie.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek mleka, reforma WPR, koniunktura na rynku mleka
 • 8 Polska – krajem „doganiającym”? – Małgorzata Duczkowska-Piasecka
  • Pytanie wydaje się zasadne zważywszy z jednej strony na panujący kryzys globalny, z drugiej zaś na dobrą pozycję Polski jako kraju dzielnie sobie radzącego z kryzysem. Gospodarka Polski jest bowiem zintegrowana z rynkiem światowym, w tym z rynkiem europejskim. Owo radzenie sobie z kryzysem poprzez – jak wskazują wyniki gospodarcze – zmniejszenie tempa przyrostu PKB i niepopadnięcie w recesję gospodarczą jest jednak tylko fragmentarycznym sukcesem polskiej gospodarki. O ile można ten sukces przypisać stosunkowo małemu udziałowi wymiany międzynarodowej (w każdym znaczeniu – towarów, usług, osób i kapitału), to wyjście z kryzysu (a w Polsce ze spowolnienia) następuje wyłącznie poprzez innowacje. Tu – jak się wydaje Polska ma ogromne zaległości do nadrobienia.
 • 12 W jedności siła. Wywiad z Bronisławem Wesołowskim – Henryk Piekut
  • Z Bronisławem Wesołowskim, Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego rozmawia Henryk Piekut.
   – Stowarzyszenie SITSpoż. ma bogaty dorobek i może się chwalić wspaniałymi osiągnięciami z przeszłości. Na jakich formach działalności koncentruje się to inżynierskie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne obecnie?
   – Muszę przyznać, że rzeczywiście tych form działalności oferowaliśmy naszym członkom w przeszłości znacznie więcej niż obecnie. Niektóre z nich uchodziły za bardzo atrakcyjne. W czasach, gdy każdy wyjazd na Zachód był dla polskiego inżyniera wręcz marzeniem – czymś bardzo trudnym, dzięki organizowanym przez Stowarzyszenie wyjazdom naukowo-technicznym stawało się to osiągalne dla naszych członków.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 14 Sery podpuszczkowe o zmniejszonej zawartości tłuszczu – Antoni Pluta
  • Promocja i spożycie serów podpuszczkowych, zwłaszcza o zmniejszonej zawartości tłuszczu, powinny być w Polsce coraz większe zarówno ze względów żywieniowych, jak i ekonomicznych. W artykule przedstawiono korzyści żywieniowe i ekonomiczne dla producentów i konsumentów wynikające z produkcji serów niskotłuszczowych i o zmniejszonej zawartości tłuszczu. Przedstawiono również wybrane modyfikacje technologii produkcji serów pełnotłustych w celu otrzymania ich odpowiedników o zmniejszonej zawartości tłuszczu.
   SŁOWA KLUCZOWE: sery niskotłuszczowe, sery o zmniejszonej zawartości tłuszczu, skład, technologia, znakowanie
 • 22 Inulina – znaczenie żywieniowe i technologiczne – Danuta Górecka, Piotr Konieczny, Anna Gramza-Michałowska
  • Rozwój sektora żywnościowego, wzrost świadomości żywieniowej konsumentów oraz dbałość o zdrowie przyczyniły się do powstania rynku tzw. żywności funkcjonalnej. Ponieważ współczesny konsument coraz częściej poszukuje żywności o mniejszej wartości energetycznej oraz zawartości tłuszczu, producenci żywności podejmują próby znalezienia nowych rozwiązań technologicznych. W efekcie uzyskają produkt nie tylko zdrowszy, ale charakteryzujący się również odpowiednimi zaletami sensorycznymi. Wśród substancji spełniających wymagania zarówno producentów, jak i konsumentów żywności znajduje się inulina. Zaleca się jej stosowanie przede wszystkim do modyfikacji tekstury produktów niskotłuszczowych. Inulina jako naturalna mieszanina pochodnych fruktozy, występująca powszechnie w przyrodzie, ma wiele korzystnych właściwości funkcjonalnych. W artykule przedstawiono właściwości żywieniowe i funkcjonalne inuliny oraz kierunki jej wykorzystania w przemyśle spożywczym.
   SŁOWA KLUCZOWE: inulina, właściwości żywieniowe, zastosowanie
 • 29 Postęp w wytwarzaniu i ocenie żywności – Zbigniew Czarnecki, Bożena Danyluk, Jan Michniewicz
  • W dniach 29 czerwca – 1 lipca br. w Poznaniu odbyła się 34. Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, zorganizowana przez poznańskie środowisko naukowe reprezentowane przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. W sesji wzięło udział 220 osób reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki akademickie i instytuty prowadzące badania w dziedzinie nauki o żywności i żywieniu. Program sesji obejmował zarówno obrady podczas sesji plenarnych, jak i w ramach czterech sekcji tematycznych obejmujących część referatową i posterową.
 • 30 Produkty mleczarskie z naturalnie zwiększoną zawartością witaminy B12 – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Mleko jest doskonałym źródłem większości substancji zaliczanych do witamin z grupy B, z wyjątkiem kwasu foliowego i witaminy B12. Wielokrotnie dowiedziono, że fermentacja mlekowa poprawia wartość odżywczą mleka, chociaż może obniżać zawartość witaminy B12. Witamina B12 jest niezbędna do życia, należy jednak podkreślić, że do jej syntezy de novo jest zdolnych tylko kilka eubakterii i archea bakterii. Organizmy człowieka i zwierząt nie potrafią same syntetyzować witaminy B12. Liczne badania dowiodły, że można zwiększyć zawartość kobalamin w fermentowanych produktach mlecznych wykorzystując kultury Prop. freudenreichii.
   SŁOWA KLUCZOWE: witamina B12, bakterie propionowe, mleko, produkty mleczne
 • 36 Zakażenie bakteriofagowe – zagrożenie procesów fermentacyjnych w mleczarniach – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Infekcje bakteriofagowe są dużym problemem w przemyśle fermentacyjnym, zwłaszcza w mleczarniach. Zanieczyszczenie fagami często prowadzi do lizy kultury starterowej – powoduje pogorszenie jakości, a nawet zepsucie produktu. Bakteriofagi są wirusami infekującymi komórki bakterii. W środowiskach mleczarni najczęściej występują fagi typu 936, c2 i P335. Do klasycznych metod detekcji fagów należą: metoda płytek dwuwarstwowych, test zakwaszenia i koagulacji mleka oraz próby reduktazowe. Ze względu na długi czas oczekiwania na wyniki tych testów, opracowano nowoczesne, szybkie metody oparte na metodzie PCR. Głównymi sposobami eliminacji infekcji fagowych są sterylizacja mleka i stosowanie kultur starterowych złożonych z fagoopornych szczepów pozbawionych profagów. Natomiast eliminację wtórnych zakażeń (za główne ich źródło uważa się serwatkę) można osiągnąć przez rotację kultur starterowych i zastosowanie szeroko pojętej higieny produkcji.
   SŁOWA KLUCZOWE: fermentacja, bakteriofag, infekcja, bakterie fermentacji mlekowej, mleko, serwatka, ser, jogurt, mleczarnia

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 42 Mleko i przetwory mleczne jako źródło wapnia – Stanisław Zmarlicki
  • W artykule omówiono mleko i produkty mleczarskie jako źródło wapnia w diecie i ich rolę w zapobieganiu osteoporozie. Podkreślono znaczenie stosunku wapnia do białka w diecie (mg wapnia/1 g białka). Dla mleka i sera wynosi on od 33 do 36. Uważa się, że duże spożycie białka może mieć niekorzystny wpływ, jeżeli stosunek ten jest niższy od 20. W przypadku twarogu stosunek wapnia do białka jest mało korzystny, gdyż wynosi 7-12. W przypadku większości roślinnych i zwierzęcych produktów spożywczych, z wyjątkiem kapusty, stosunek ten wynosi znacznie poniżej 20.
   SŁOWA KLUCZOWE: mleko, produkty mleczarskie, wapń, osteoporoza
 • 47 Fosfor w produktach spożywczych – Dariusz Nowak, Joanna Jarząbek
  • Fosfor jest powszechnie obecny w żywności. Szczególnie bogatym źródłem fosforu są produkty mleczne, zbożowe, mięso i ryby. Fosfor jest również składnikiem wielu fosforanów dodawanych do żywności i jest obecny w napojach (jako kwas fosforowy), serach, kiełbasach i wielu innych produktach spożywczych. Stanowi to problem, gdyż liczne badania pokazują, że spożycie fosforu w diecie gwałtownie wzrasta.
   SŁOWA KLUCZOWE: fosfor, źródła fosforu, dodatek fosforanów
 • 51 Terroryzm żywnościowy – wytyczne WHO – Waldemar Dzwolak
  • Wdrożenie dobrych praktyk (np. GAP, GMP/GHP) w zakładach sektora rolno-spożywczego, oprócz standaryzacji jakości, może przynieść korzyści związane z działaniami zapobiegającymi terroryzmowi żywnościowemu. W artykule zaprezentowano zalecenia WHO w zakresie gotowości i reagowania w stanach zagrożenia oraz wytyczne do wdrażania środków przeciwdziałania terroryzmowi żywnościowemu w zakładach produkcji i obrotu żywnością.
   SŁOWA KLUCZOWE: terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo żywności, zalecenia WHO, zapobieganie terroryzmowi żywnościowemu

WYDARZENIA

Contents

wtorek, Październik 20th, 2009

Przemysł Spożywczy cover 10/2009

ECONOMY

 • 2 Dairy Perspectives and Economic Crisis – Jadwiga Seremak-Bulge
  • Delays in implementing the reforms, unsolved problem of raw milk surpluses, despite the quota system that has been in force for 25 years, and low competitiveness of the EU dairy sector are the main reason causing difficult situation of the dairy industry both in the EU and Poland. The problem was revealed by deteriorating situation on the world market, where the prices decreased to the level observed over the period of 2005-2006. None of major changes in this respect can be expected in short term.
   KEY WORDS: dairy milk, Common Agricultural Policy, economic situation on dairy marke
 • 8 Poland – a „Catching up” Country? – Małgorzata Duczkowska-Piasecka
 • 12 The Strength in Unity. Interview Bronisław Wesołowski – Henryk Piekut

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 14 Reduced-Fat Rennet Cheese – Antoni Pluta
  • Rennet cheeses, particularly those with reduced-fat content there are products, which promotion and consumption should increase in Poland from nutritional and economic point of view. The potential benefit for consumer and producers from the production of low-fat and reduced-fat cheeses are given in this article. Modifications of full-fat cheese production to obtain the reduced- -fat cheese are also presented.
   KEY WORDS: low-fat cheese, reduced-fat cheese, composition, technology, labeling
 • 22 Inulin – Nutritional and Technological Importance – Danuta Górecka, Piotr Konieczny, Anna Gramza-Michałowska
  • Development of food sector, higher level of nutritional education and health concerns contributed to creating market of so-called “functional food”. Since modern consumer is looking more and more often for low-fat and low-calorie products, producers make efforts to find new technological solutions leading not only to healthier food, but also to value added products demonstrating proper sensorial properties. Among compounds fulfilling these growing requirements of food producers and consumers, inulin is indicated and recommended first of all as texture modifier in low fat food products. Inulin, a heterogeneous blend of fructose polymers, found widely distributed in nature, shows several desirable functional properties. In the present study both nutritional and functional properties of inulin as well as general areas of its application in respect to food processing are described.
   KEY WORDS: inulin, nutritional properties, applications
 • 29 Progress in Food Processing and Assessment – Zbigniew Czarnecki, Bożena Danyluk, Jan Michniewicz
 • 30 Dairy Products with Naturally Increased Contents of Vitamin B12 – Dorota Zaręba, Małgorzata Ziarno
  • Milk is a perfect source of the most of vitamins of B-group, except for folic acid and vitamin B12. It is known that lactic fermentation improves the nutritional value of milk, although it could decrease the content of vitamin B12. Cobalamin is necessary for the life of all animals, and only eubacteria and archea bacteria are able to de novo biosynthesize vitamin B12. Humans and animals cannot biosynthesize vitamin B12. Numerous researches proved that the content of cobalamins in fermented dairy products could be increased using cultures of Prop. freudenreichii.
   KEY WORDS: vitamin B12, propionibacteria, milk, dairy products
 • 36 Bacteriophage Infections – A Risk to Fermentation Processes in Dairy Plants – Marcin Schmidt, Agnieszka Olejnik-Schmidt
  • Bacteriophage infection imposes a serious threat for biotechnology industry, especially in dairy field. Phage contamination often leads to lysis of starter culture causing reduction of product quality or even loss of whole batch. Bacteriophares are viruses that infect bacteria. The most predominant phage types isolated from dairy plant environments are 936, c2 and P335. Conventional phage detection techniques (double- -agar plates, milk acidification and coagulation, or redox tests) give results in few hours, thus modern techniques based on PCR were developed. To eliminate primary sources of fages milk should be sterilized and the starter cultures used should be based on phage- -unrelated and insensitive as well as prophage-free strains. Preventative measures of secondary infection (as whey is considered for being its major source) involve starter rotation and extensive cleaning and sanitization of process equipment and plant environment.
   KEY WORDS: fermentation, bacteriophage, infection, lactic acid bacteria, milk, whey, cheese, yoghurt, dairy

FOOD – FEEDING

 • 42 Dairy and Dairy Products as a Source of Calcium – Stanisław Zmarlicki
  • The article presents the information concerning the role of milk and milk products as a source of calcium in our diet and their significance in preventing the occurrence of osteoporosis. It underlines the importance of the fact, that the ratio of calcium to protein content in milk, cultured milks and cheese (mg Ca/1 g protein) ranges from 33 to 36, and is far above the value of 20 considered as a minimum, necessary to offset the adverse effect of protein on calcium balance. This ratio is less favorable for tvarog, as it amounts only to 7-12. In most of the other food products of plant and animal origin the above ratio is far below 20, with the exception of cabbage.
   KEY WORDS: milk, dairy products, calcium, osteoporosis
 • 47 Phosphorus in Food – Dariusz Nowak, Joanna Jarząbek
  • Phosphorus is found in most food. Dairy, cereal, meat and fish products are particularly rich sources of phosphorus. Phosphorus is also a component of many polyphosphate food additives and is present in most soft drinks (as phosphoric acid), cheese, sausages and other foodstuffs. This creates a problem, because many studies have shown the rapid increase in consumption of phosphorus in the diet.
   KEY WORDS: phosphorus, sources of phosphorus, phosphate additives
 • 51 Food Terrorism – WHO Guideline – Waldemar Dzwolak
  • Besides quality standardization the implementation of good practices (e.g. GAP and GMP/GHP) within food and agriculture companies enable some preventive actions against the food terrorist acts. In the article some WHO recommendations on preparedness and response during emergencies as well as a guidance on the food terrorism preventative actions in food production and retailing companies are presented.
   KEY WORDS: food terrorism, food safety, WHO recommendations, food terrorism prevention

EVENTS

Contents 9/2009

sobota, Wrzesień 19th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 9/2009

ECONOMY

 • 2 Supply and Demand on the Market of Frozen Fruit and Vegetables in Poland – Bożena Nosecka
  • A dominant position of frozen fruit and vegetables in the Polish sector of horticultural processing products has strengthened after the accession of Poland to the European Union. We also maintained the first place in production and export of frozen fruit to EU and the second place in production and export of frozen vegetables. However, in 2008/2009 a dynamic tendency in production, export and consumption of frozen vegetables has been broken due to decrease of demand in Poland and Europe caused by the economic recession. Prices in export of frozen vegetables should not be lower than the high level of the last years. Frozen fruit, as it has been so far, will be characterized by a significant variability.
   KEY WORDS: frozen fruit and vegetables, exports, imports, consumption, prices
 • 8 Competitiveness of Polish Agri-Food Producers on Ukrainian Market – Mirosława Tereszczuk
  • Ukraine is one of the most significant economic and trade partners of Poland. During 2000-2008 the foreign trade in agri-food products between Poland and Ukraine increased considerably. In 2008 the value of turnovers of foreign trade in agricultural products between Poland and Ukraine amounted almost to 650 mln Euro and were four-time higher then that in 2000. Value of exports of agri-food products from Poland to Ukraine during the years 2000-2008 increased over threefold (from 133 to 422 mln Euro). Import in this period increased over nine folds from 24 mln Euro in 2000 to 222 mln Euro in 2008. In structure of export to Ukraine dominate first of all: meat and its products live animals, fresh fruits and vegetables. Poland imports from Ukraine mainly: cereals and plant oils.
   KEY WORDS: competitiveness, agri-food products, Ukrainian market, import, export, food producers
 • 14 Fish Sector in Poland – Development Tendencies – Krzysztof Hryszko
  • In 2008 the value of fish processing in Poland reached a record level of PLN 5 billion, which was double as much as prior the accession to the EU. The development of the sector is primarily determined by exports to the EU market where smoked salmon, processed herrings and cod fillets are traded (roughly 2/3 of the export value). Despite an upward tendency, domestic demand is still relatively small. Fish processing is mostly based on imported raw material, which makes the sector dependant on the world market situation and the exchange rate.
   KEY WORDS: fishery, fish processing, foreign trade, fish consumption

LOGISTICS – PACKAGING

 • 19 Refrigerating Containers – Perishable Cargo Transport – Ludmiła Filina
  • Seaports play a significant role in the cold chain of containerized perishable cargoes. These ports have continuously to adapt to service of growing quantity of refrigerating containers. The paper presents hazard situations affecting quality of perishable cargoes transported in containers, and recommendations allowing increasing the level of transported perishable cargo safety. One of the often occurring and long-lasting risk factors is cutting off of electric supply on the seaport territory, which can result in quality loss.
   KEY WORDS: refrigerating container, perishable cargo, safety

LAW

 • 26 Synthetic Refrigerants – Review of Law Regulations – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Chlorofluorocarbons (CFC), hydrochlorofluorocarbons (HCFC) and hydrofluorocarbons (HFC) are synthetic refrigerants commonly called freons. These gasses have negative impact on ecosystem. They cause an increase in the value of Ozone Depletion Potential (ODP) and the value of Global Warming Potential (GWP). In this work, the law regulations concerning these compounds are presented
   KEY WORDS: synthetic refrigerants, freons, destruction of ozone, greenhouse effect, law regulations

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 30 Revolution in Refrigeration and Air Conditioning – Forgotten Union – Prohibitions – Michał Dobrzyński
 • 34 Culinary Beef – Post-Mortem Factors and Meat Quality – Marek Cierach, Jacek Niedźwiedź, Maciej Borzyszkowski
  • The quality of culinary beef depends not only on biotic aspects, but also, in significant degree, on post-mortem factors. This article focuses on the post-mortem factors, which are required for obtaining high quality meat. The most important factor that influences characteristic features of culinary beef is post-mortem meat aging process. Changes occurring in this process contribute to growth of proper tenderness, juiciness, bright color and high nutrition value.
   KEY WORDS: culinary beef, meat quality, post-mortem changes, meat aging, cooling, packaging

FOOD – FEEDING

 • 38 Nutraceuticals – Additives with Pro-Health Properties and Bioactive Substances in Food -Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • In the paper, the newest definition of nutraceuticals is presented. Nutraceuticals are categorized basing on different criteria, that are its origin, chemical structure and pro-health properties. Nutraceuticals with antineoplastic, antioxidative and osteogenic activity as well as those that improve blood lipid profile and generally strengthening organism are described in this work. Products with an increased amount of nutraceuticals are specified. Moreover, the paper contains a reference to legal regulation concerning nutritional and sanitary statements and the safety of the consumption of nutraceuticals.
   KEY WORDS: nutraceuticals, biologically ac tive substances, pro-health influence, nutrition and health claims
 • 43 Food Terrorism – Agents of Threats – Waldemar Dzwolak
  • One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
   KEY WORDS: bioterrorism, food terrorism, health security, food safety

EVENTS

 • 46 Poland-Union-World
 • 48 Business Information

(więcej…)

Spis treści 9/2009

sobota, Wrzesień 19th, 2009

okładka "Przemysł Spożywczy" 9/2009

GOSPODARKA

 • 2 Podaż i popyt mrożonych owoców i warzyw na polskim rynku – Bożena Nosecka
  • Po akcesji Polski do UE umocniła się dominująca pozycja mrożonych owoców i warzyw w polskim sektorze przetwórstwa artykułów ogrodniczych. Utrzymaliśmy też pierwsze miejsce w produkcji i eksporcie mrożonych owoców w UE i drugie miejsce w unijnej produkcji oraz eksporcie mrożonych warzyw. W 2008/2009 r. dynamiczna tendencja produkcji, eksportu i spożycia mrożonych warzyw została jednakże przerwana z powodu spadku popytu w kraju i Europie spowodowanym recesją gospodarczą. Ceny w eksporcie mrożonych warzyw nie powinny być niższe od wysokich cen z ostatnich lat, a dużą zmiennością, tak jak dotychczas, będą charakteryzować się ceny mrożonych owoców.
   SŁOWA KLUCZOWE: mrożonki owocowe i warzywne, eksport, import, spożycie, ceny
 • 8 Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynku ukraińskim – Mirosława Tereszczuk
  • Ukraina jest ważnym partnerem gospodarczym i handlowym Polski. W latach 2000-2008 odnotowano wzrost znaczenia handlu towarami rolno-spożywczymi między tymi krajami. W 2008 r. wzajemne obroty handlowe tymi produktami wyniosły prawie 650 mln euro i były cztery razy wyższe niż w 2000 r. Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski na Ukrainę w latach 2000-2008 wzrosła ponad trzykrotnie (ze 133 do 422 mln euro). Import w tym okresie wzrósł ponad dziewięciokrotnie – z 24 mln w 2000 r. do 222 mln euro w 2008 r. W strukturze eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę dominują przede wszystkim: mięso i jego przetwory, żywe zwierzęta oraz świeże owoce i warzywa. Polska importuje z Ukrainy głównie zboża i rośliny oleiste.
   SŁOWA KLUCZOWE: konkurencyjność, produkty rolno-spożywcze, rynek ukraiński, import, eksport, producenci żywności
 • 14 Sektor rybny w Polsce – tendencje rozwojowe – Krzysztof Hryszko
  • Wartość przetwórstwa ryb w Polsce osiągnęła w 2008 r. rekordowy poziom 5 mld zł i była ponad 2-krotnie wyższa niż przed akcesją do Unii Europejskiej. Rozwój sektora determinowany jest przede wszystkim przez eksport produktów na rynek wspólnotowy, gdzie sprzedajemy głównie wędzone łososie, przetwory ze śledzi oraz filetowane dorsze (2/3 wartości eksportu). Popyt krajowy, mimo tendencji wzrostowej jest nadal stosunkowo mały. Przetwórstwo ryb oparte jest w większości na surowcach pochodzących z importu, co uzależnia jego opłacalność od światowej sytuacji popytowo-podażowej oraz kursu walutowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: rybołówstwo, przetwórstwo ryb, handel zagraniczny, spożycie ryb

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 19 Kontenery chłodnicze – transport towarów szybko psujących się – Ludmiła Filina
  • W łańcuchu chłodniczym towarów szybko psujących się, transportowanych w kontenerach istotną rolę odgrywają porty morskie, które powinny być dostosowywane do obsługi coraz większej liczby kontenerów chłodniczych. Artykuł zawiera analizę czynników ryzyka wpływających na jakość produktów żywnościowych transportowanych w kontenerach podczas ich obsługi w porcie morskim oraz zalecenia pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo transportu tych towarów. Na przykład częste i długotrwałe odłączenie kontenera od źródła zasilania elektrycznego na terenie portu może pogorszyć jakość znajdujących się w nim szybko psujących się towarów.
   SŁOWA KLUCZOWE: kontener chłodniczy, towary szybko psujące się, bezpieczeństwo

PRAWO

 • 26 Syntetyczne czynniki chłodnicze – przegląd regulacji prawnych – Urszula Stęplewska, Krzysztof Maćkowiak, Paweł Kuleta
  • Syntetyczne czynniki chłodnicze, nazywane potocznie freonami, to chlorofluorowęglowodory (CFC), wodorochlorofluorowęglowodory (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodory (HFC). Gazy te negatywnie oddziałują na ekosystem, gdyż mają wysoki wskaźnik potencjału niszczenia ozonu (ODP) oraz potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). W artykule przedstawiono przepisy prawne odniesione do tych substancji.
   SŁOWA KLUCZOWE: czynniki chłodnicze, freony, niszczenie ozonu, efekt cieplarniany, regulacje prawne

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 30 Rewolucja w chłodnictwie i klimatyzacji – zapomniane zakazy unijne – Michał Dobrzyński
  • Współczesna gospodarka nie może istnieć bez chłodnictwa i klimatyzacji. Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne są wszędzie: w przetwórstwie żywności i transporcie chłodniczym, przy produkcji napojów, w kopalniach, hutach i rafineriach, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i elektronicznym, w telekomunikacji i bankowości, a także w klimatyzacji w biurach, samochodach oraz coraz częściej – w mieszkaniach. Trudno znaleźć zakład przemysłowy, który na jakimś etapie produkcji nie korzystałby z nich. Zagadnienie to dotyczy więc wszystkich.
 • 34 Wołowina kulinarna – czynniki poubojowe a jakość mięsa – Marek Cierach, Jacek Niedźwiedź,Maciej Borzyszkowski
  • Uzyskanie mięsa wołowego wysokiej jakości zależy nie tylko od czynników przyżyciowych, ale także w znacznym stopniu od czynników poubojowych. W artykule omówiono wpływ czynników poubojowych na kształtowanie cech jakościowych wołowiny kulinarnej. Ważny jest proces dojrzewania poubojowego, w wyniku którego kształtują się charakterystyczne cechy jakościowe wołowiny kulinarnej decydujące o jej atrakcyjności: kruchość, soczystość, jasna barwa i wysoka wartość odżywcza.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina kulinarna, jakość mięsa, przemiany poubojowe, dojrzewanie, chłodzenie, pakowanie

ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

 • 38 Nutraceutyki – dodatki prozdrowotne i bioaktywne składniki żywności – Bożena Waszkiewicz-Robak, Franciszek Świderski
  • W artykule przedstawiono najnowszą definicję nutraceutyków oraz dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, tj. pochodzenia, budowy chemicznej i prozdrowotnego oddziaływania. Omówiono nutraceutyki o działaniu ogólnie wzmacniającym, przeciwnowotworowym, przeciwutleniającym, osteogennym oraz korzystnie wpływającym na profil lipidowy krwi. Wymieniono produkty o podwyższonej zawartości substancji nutraceutycznych. Nawiązano również do przepisów prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych oraz bezpieczeństwa stosowania nutraceutyków.
   SŁOWA KLUCZOWE: nutraceutyki, substancje biologicznie aktywne, prozdrowotne oddziaływanie, oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
 • 43 Terroryzm żywnościowy – czynniki zagrożenia – Waldemar Dzwolak
  • Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
   SŁOWA KLUCZOWE: bioterroryzm, terroryzm żywnościowy, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo żywności

WYDARZENIA

 • 46 Polska-Unia-Świat
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

INVITATION TO PANEL

piątek, Sierpień 21st, 2009

How to Introduce and Finance Innovations

Developmental Challenges for Food Industry

15 of September 2009, POZNAŃ, Polagra Food – Polagra Tech, Pav.7, room A, 1 p.m.-3 p.m.

PARTICIPATION IN PANEL IS FREE

The increasing competition on the international food market forces the producers to improve the quality and safety of food products, finding out various methods of competing in order to obtain comparative advantages for a long time.

The necessity of employing new technologies requires solution of many problems:

– how to choose the technology appropriate for the size of the company, its level of development, position on the market and future developmental goals;

– how to find the means for financing innovations and progress;

– how can the enterprises cooperate with the progress-generating (scientific) units.

During the panel, experts, invited by the editorial office of “Food Industry” will discuss the following issues:

• Innovations and construction of comparative advantages

• Actions and structures of supporting the innovative processes

• Introduction of innovations in food sector, shown on the example of cluster – Nutribiomet

• Centres of transfer and introduction of technologies – technological platforms, excellence centres

• How and where to seek the sources of financing the introduction of innovative solutions

ORGANIZERS: „Przemysł Spożywczy”, SITSpoż., MTP

We invite also to visit editorial office of “Food Industry” pavilion 4, stand 31

During the POLAGRA TECH, POLAGRA FOOD in Poznań, 14-17 September 2009

Spis treści 8/2009

poniedziałek, Sierpień 31st, 2009

okładka Przemysł Spożywczy 8/2009

GOSPODARKA

 • 17 Rynek i produkcja żywności a światowy kryzys gospodarczy – Roman Urban
  • Lata 2003-2008 były okresem szybkiego rozwoju sektora żywnościowego. Pod wpływem korzystnego cyklu koniunkturalnego i integracji z UE poprawiła się sytuacja dochodowa konsumentów i rolników, przetwórców i innych podmiotów działających w otoczeniu rolnictwa i przetwórstwa. Sytuacja jednak zmieniła się w połowie 2008 r. Pod wpływem zjawisk globalnych polska gospodarka żywnościowa utraciła wysoką dynamikę rozwoju, ale dotychczas skutecznie broni się przed recesją i kryzysem gospodarczym. Zagrożenia te są mniejsze niż w innych działach polskiej gospodarki.
   SŁOWA KLUCZOWE: produkcja żywności, rynek żywności, światowy kryzys gospodarczy
 • 22 Międzynarodowe rynki rolne – co dalej? – Janusz Rowiński
  • Międzynarodowe rynki rolne są bliskie osiągnięcia stanu nowej równowagi. Najbliższe lata mogą być okresem poważnych zmian w międzynarodowym handlu rolnym. Należy się spodziewać znacznego zwiększenia znaczenia krajów rozwijających się jako producentów, eksporterów i impor-terów żywności. Szczególnie silny wpływ może wywrzeć rosnący import Chin i Indii.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynki rolne, handel rolny, produkcja żywności, popyt na żywność
 • 28 Centra usług wspólnych – optymalizacja działalności firmy – Joanna Plizga, Michał Turczyk
  • Centra usług wspólnych, związane z np. finansami, HR (Human Resources – zasoby ludzkie) czy logistyką, przyczyniają się do zmniejszenia kosztów przedsiębiorstwa, wpływają także na poprawienie jakości usług. Dlatego przedsiębiorstwo może je zastosować w celu poprawienia efektywności prowadzonej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Firma ma także szansę na dofinansowanie tworzenia lub rozbudowy centrów z funduszy unijnych. Tegoroczna alokacja środków na tego typu przedsięwzięcia przekracza 1 mld zł, a wnioski można składać w trybie ciągłym do jej wyczerpania.
   SŁOWA KLUCZOWE: centra usług wspólnych, fundusze UE, konkurencyjność przedsiębiorstw, optymalizacja działalności
 • 32 Klastry – sposób na zdynamizowanie rozwoju regionów problemowych – Katarzyna Duczkowska-Małysz
  • Klastry są porozumieniami firm kooperujących, ale i konkurujących ze sobą, połączonych wspólnym celem i przyczyniających się do zrealizowania zadań, dla których klaster utworzono. Nie ma wątpliwości, że klastry przyczyniają się do dynamizacji rozwoju regionów, zwłaszcza z dysparytetami, w tym – obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów, w których klastry zaczęły powstawać w latach siedemdziesiątych pokazują, że są to struktury wysoko innowacyjne, oparte na nowoczesnych technologiach i bazujące na nowoczesnych systemach zarządzania. Koncentracja celowo kooperujących przedsiębiorstw i instytucji oraz uniwersytetów jest wynikiem globalizacji i internacjonalizacji rynków, co wymusza osiąganie przewag konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: klastry, pionowa, pozioma i skośna kooperacja między przedsiębiorstwami, typy klastrów, korzyści ze struktury klastrowej

PRAWO

 • 36 Zmiany dyrektyw w sprawie substancji dodatkowych – Joanna Gajda-Wyrębek
  • W Unii Europejskiej toczą się prace nad projektem rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 92/2/WE w sprawie substancji dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące. Projekt przewiduje dopuszczenie do stosowania innych substancji dodatkowych oraz rozszerzenie listy zastosowań już dopuszczonych substancji dodatkowych. Opracowano również projekt rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 94/36/WE w sprawie barwników stosowanych do żywności. Wprowadzono m.in. zmiany co do stosowania likopenu w żywności. Opracowano również projekt rozporządzenia poprawiającego dyrektywę 94/35/WE w sprawie substancji słodzących. Zawiera ono m.in. warunki stosowania neotamu. Komisja Europejska opracowała także projekt rozporządzenia ustanawiającego program oceny bezpieczeństwa dopuszczonych substancji dodatkowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe do żywności, barwniki, substancje słodzące, bezpieczeństwo substancji dodatkowych do żywności

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 40 Wartość odżywcza żywności – sposoby jej ustalania – Romualda Dolińska, Monika Żmudzka, Katarzyna Wawer, Anna Bugajewska
  • W artykule omówiono metody ustalania wartości odżywczej środków spożywczych oraz sposoby zapisania jej na etykiecie produktu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych wartością odżywczą (DzU 2007 r., nr 137, poz. 967). Przedstawiono sposoby wyznaczania zawartości składników odżywczych w zależności od rodzaju środka spożywczego wraz z uwzględnieniem czynników, na jakie należy zwrócić uwagę przy zastosowaniu danej metody. Wskazano na zmiany zapisów w dyrektywie Rady z 24 września 1990 r. w sprawie oznaczania wartości odżywczej środków spożywczych (90/496/EWG), które muszą zostać implementowane do polskiego rozporządzenia.
   SŁOWA KLUCZOWE: wartość odżywcza, żywność, znakowanie żywności
 • 44 Jak mierzyć zapach? – Marek Druri
  • Zapachy odgrywają w naszym życiu większą rolę niż nam się wydaje. One mogą sterować naszym samopoczuciem, postępowaniem i emocjami. Skala hedoniczna i odpowiednie deskryptory pozwalają opisać zapach. Informacji o jego składzie jakościowym i ilościowym dostarcza chromatografia gazowa. Intensywność zapachu mierzy się metodami olfaktometrycznymi wg normy CEN 13725. Możliwość ilościowego pomiaru natężenia zapachu pozwala na wdrożenie norm ograniczających emisję smrodliwych substancji, zatruwających otoczenie.
   SŁOWA KLUCZOWE: zapach, pomiar zapachu, intensywność zapachu, metody olfaktometryczne
 • 52 Przyprawy sypkie – właściwości i innowacyjne rozwiązania – Barbara Kowrygo, Izabela Rowińska
  • W artykule omówiono główne tendencje rozwojowe na polskim rynku przypraw sypkich. Posłużono się wtórnymi źródłami informacji, w tym ze stron internetowych liderów tego rynku. Szczególną uwagę skupiono na roli przypraw w żywieniu człowieka, podziale rynkowym produktów, głównych graczach, produkcji i sprzedaży oraz działalności innowacyjnej firm. Stwierdzono, że w produkcji przypraw liczy się obecnie nie tylko jakość, ale również kreatywność.
   SŁOWA KLUCZOWE: przyprawy, rynek, liderzy, sezonowość sprzedaży, spożycie
 • 58 Wołowina kulinarna – czynniki przyżyciowe a jakość – Marek Cierach, Maciej Borzyszkowski, Jacek Niedźwiedź
  • W artykule omówiono wpływ czynników przyżyciowych na kształtowanie cech jakościowych wołowiny kulinarnej. Uzyskanie mięsa wołowego wysokiej jakości jest możliwe tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich wymaganych sposobów postępowania, a zwłaszcza właściwego obchodzenia się ze zwierzętami przed ubojem. Wywierają one ogromny wpływ na uzyskanie wołowiny akceptowanej przez konsumentów, czyli kruchej, soczystej, o jasnej barwie i wysokiej wartości żywieniowej. Wystąpienie chociażby jednego niepożądanego czynnika może prowadzić do otrzymania mięsa o niewłaściwych cechach jakościowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: wołowina kulinarna, jakość, dobrostan zwierząt, żywienie, bydło
 • 70 Centralne stacje CIP – kontrola zbiorników i czujników pomiarowych – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik
  • W artykule zaprezentowano nie omawiane dotychczas zagadnienia dotyczące higieny zbiorników magazynowych wchodzących w skład centralnych stacji mycia CIP. Zwrócono uwagę na konieczność okresowej wymiany środków myjących. Podano przykładowe programy mycia naczyń instalacji oraz kalibracji czujników pomiarowych odpowiedzialnych za poprawność zabiegów mycia.
   SŁOWA KLUCZOWE: przemysł spożywczy, higiena, mycie, stacje CIP

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 74 Robotyka w pakowaniu żywności – Jan Barczyk
  • W artykule przedstawiono wybrane problemy robotyzacji procesu pakowania wyrobów oraz dokonano przeglądu typowych zastosowań robotów przemysłowych do pakowania artykułów spożywczych. Większość obecnie oferowanych robotów przemysłowych może być wykorzystanych w procesach pakowania. Jednak wiele procesów pakowania stawia specyficzne wymagania, np. dużej szybkości działania, możliwości synchronizacji z przenośnikami taśmowymi, zachowania właściwej czystości, odpowiedniej dokładności pozycjonowania oraz żądanego udźwigu i zasięgu, czasem odporności na niską temperaturę (praca w chłodni).
   SŁOWA KLUCZOWE: robotyzacja, chwytanie produktów, pakowanie żywności packing
 • 85 Wartość rynku opakowań z tworzyw – sztucznych w Polsce – Bohdan Czerniawski
  • Artykuł zawiera wyniki analiz krajowego rynku opakowań z tworzyw sztucznych w ujęciu wartościowym. Prezentowane wyniki ujęto w odniesieniu do czterech analizowanych segmentów rynku: materiałów i opakowań giętkich (w tym folii PE, PP i folii wielowarstwowych), opakowań termoformowanych z folii sztywnych, opakowań formowanych z rozdmuchem oraz opakowań formowanych metodą wtrysku, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań produktów spożywczych. W analizie rynku wykorzystano zarówno podejście systemowe, jak i wywiady prowadzone z ekspertami. Wskazano także na przewidywane kierunki rozwoju analizowanej dziedziny.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowania, tworzywa sztuczne, analiza rynku, zużycie, wartość
 • 90 Opakowania na półkę – nowe opakowania – stare problemy – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono podstawowe wytyczne dla opakowań gotowych na półkę (SRP) dotyczące wspólnego podejścia, które wypracowano w ramach Efektywnej Obsługi Konsumenta (ECR Europe). W Polsce stosują je również przedstawiciele producentów towarów konsumenckich, w tym artykułów spożywczych, oraz dostawcy opakowań we współpracy z detalistami. Przedstawiono rodzaje SRP i wymagania funkcjonalne, jakim powinno odpowiadać opakowanie uznane za SRP.
   SŁOWA KLUCZOWE: opakowanie gotowe na półkę (SRP) (więcej…)

Contents 8/2009

poniedziałek, Sierpień 31st, 2009

okładka Przemysł Spożywczy 8/2009

ECONOMY

 • 13 Food Market and Food Production in the Face of the World Economic Crisis – Roman Urban
  • The years 2003-2008 were the period of quick development of food sector. As affected by favourable situation cycle and integration with the EU, income situation of the consumers and farmers, processors and other entities, acting in the surroundings of agriculture and processing sector was improved. The situation was, however, changed in the half of 2008. As affected by the global phenomena, Polish food sector lost its high dynamics of development but it has effectively defended against recession and economic crisis. The mentioned threats are smaller than in other sectors of Polish economy.
   KEY WORDS: food production, food market, world economic crisis
 • 22 International Agricultural Markets – what Futher? – Janusz Rowiński
  • The international agricultural markets are approaching the new equilibrium. The next years will probably be a period of important changes in the international trade of agricultural products. The developing countries will play much more important role as food producers, importers and exporters. The expected rise of import markets of China and India may have a special meaning.
   KEY WORDS: agricultural markets, agricultural trade, food production, demand on food
 • 28 Shared Services Centers – Business Optimization – Joanna Plizga, Michał Turczyk
  • Shared services centers concerning e.g. finance, HR or logistics bring substantial costs optimization and improve quality of services for enterprises. Therefore, they are one of methods to be used by companies for improvement of business effectiveness during economic slowdown. Additionally, a company may obtain funding within the EU Funds for establishment or development of SSC. This year budget for such undertakings exceeds 1 billion PLN and grant applications can be submitted until it is not used beforehand.
   KEY WORDS: shared services center, EU Funds, competitiveness of enterprises, business optimization
 • 32 Clusters – the Solution to Acceleration of Development of Underdeveloped Regions – Katarzyna Duczkowska-Małysz
  • Clusters function as the result of close cooperation among enterprises which are realising the common goals and common tasks which cluster is organized for. There is no doubt that clusters accelerate the economic growth and development also in regions with socio-economic disparities and rural areas as well. Experiences of countries, which started with cluster organization in the middle of 1970s show that cluster structures base on innovations, high technologies and new, modern systems of management. Concentration of enterprises, institutions and universities which cooperate together is the result of globalization and market internationalization cluster structures help to firms and regions compete on international markets.
   KEY WORDS: clusters, vertical, horizontal and diagonal cooperation among enterprises, types of clusters, cluster advantages

LAW

 • 36 Amendments in Directives on Food Additives – Joanna Gajda-Wyrębek
  • In the European Union, the work on the draft regulation, amending Directive 92/2/EC on food additives different than colours and sweeteners is going on. The mentioned draft document anticipates the admission of other additive substances and extension of the list of the applications of already allowed food additives. Also, the draft regulation amending Directive 94/36/EC on colours employed in food has been developed. There were introduced the changes concerning, inter alia, application of lycopene in food. The draft regulation amending Directive 94/35/Ec on the use of sweeteners was elaborated, as well. It contains, inter alia, the requirements of applying neotame. The European Commission has also developed the draft regulation, laying down the programme for evaluation of safety of the allowed food additives.
   KEY WORDS: food additives, colours, sweeteners, safety of food additives

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 40 Nutritive Value of Food – Methods of its Establishing – Romualda Dolińska, Monika Żmudzka, Katarzyna Wawer, Anna Bugajewska
  • Discussion of methods of setting the nutrition value of foodstuffs and ways of declare nutrition facts on the labels, according to the regulation of Ministry of Health 25 July 2007 on labeling by nutrition value (Official Journal of Laws 2007 no 137, item 967). Review of methods of setting the nutrition value depending on kind of food and questions concerning different methods of determination nutrition value. Modification in Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on nutrition labeling for foodstuffs, which are obligatory to implement to the Polish food law.
   KEY WORDS: nutrition value, food, food labeling
 • 44 How are Odours Measured? – Marek Druri
  • Odours in our life are more important as we think. They can affect our moods, our feelings and our actions. The hedonic scores and adequate descriptors allow describing odour character. The Gas Chromatography technique enables detecting of qualitative and quantitative compositions of odorants. Odour intensity we can be measured by olfactomeric method according to standard CEN 13725. The possibility of the precise malodours intensity measurement, allows to use standards for delimit of the bad smell emission in the environment.
   KEY WORDS: odours, odour measurement , odour intensity, olfactomeric methods
 • 52 Spices – Properties and Innovative Solution – Barbara Kowrygo, Izabela Rowińska
  • The main trends in the development of spices market were described in the article. The secondary type of data was used including internet information of market leaders. Special attention was paid to: the role of spices in human nutrition, market segmentation, main stakeholders and innovative activities of producers. It was concluded that in the production of spices creativity not quality is the main concern.
   KEY WORDS: spices, market, leaders, sales seasonality, consumption
 • 58 Culinary Beef – Living Factors and Quality – Marek Cierach, Maciej Borzyszkowski, Jacek Niedźwiedź
  • This article presents the effect of living factors responsible for the characteristic features of culinary beef. Getting high-quality meat is possible only under very particular conditions as optimal animal welfare and appropriate treatment before slaughter. Those factors are crucial for obtaining beef most appreciated by customers. It means meat which is tender, juicy, have a bright colour and high nutrition value. Failure of even one stage in this procedure can lead to unwanted effects and prevent generation of high-quality meat.
   KEY WORDS: culinary beef, quality, farm animal welfare, nutrition, cattle
 • 70 CIP System – Control of Containers and Sensors of Measuring – Joanna Piepiórka, Iwona Wojtasik
  • The work presents the questions relating to hygiene of warehouse containers which constitute the composition of central washing in CIP system. There is a necessity of periodical exchange of cleaning agents. In the paper, the washing program of installation containers and sensors of measuring calibration which are responsible for washing treatment correctness has been discussed.
   KEY WORDS: food industry, higiene, cleanning, CIP system

LOGISTICS – PACKAGING

 • 74 Robotics in Food Packaging – Jan Barczyk
  • In the paper, the selected problems of robotization of product packing processes were discussed and the review of typical application of industrials robots for packing of food products was conducted. Most of the presently offered industrial robots may be employed in packing processes. Many packing processes have, however, specific requirements, e.g. high speed of functioning, possibility of synchronizing with belt conveyors, keeping the appropriate cleanness, correct precision of situating and the required lifting and range and sometimes, resistance to low temperature (work in refrigerating rooms).
   KEY WORDS: robotization, catching of products, food
 • 85 Market Value of Plastics Packaging in Poland – Bohdan Czerniawski
  • The paper contains the results of analysis of plastic packaging consumption in Poland, in the terms of its value. The data presented are submitted in relation to four analyzed segments of the market, i.e. flexible materials and packaging (including PE, PP and multilayer films), packaging thermoformed from rigid sheets, those formed by blowing process, as well as injection moulded ones, with a special attention paid on food packaging. In the analysis of plastics packaging market both system approach and interviews with experts were applied. The forecast directions of further development in the analyzed area have been given.
   KEY WORDS: packaging, plastics, market analysis, consumption, value
 • 90 Shelf Packaging – New Packages – Old Problems – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • In the article, there were discussed basic guidelines for SRP, related to a common approach, developed within ECR Europe and adopted also in Poland by representatives of producers of consumer goods including food products and packaging providers in cooperation with retailers. In this part the following issues were presented: types of SRP and functional requirements that a packaging considered to be a SRP should meet.
   KEY WORDS: Shelf Ready Packaging (SRP)

(więcej…)

Contents 7/2009

niedziela, Lipiec 26th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 7/2009

LOGISTICS – PACKAGING

 • 2 Chain of the FMCG Supply as Management Strategy – Mateusz Boruta
  • The article is on the Efficient Consumer Response (ECR) strategy. It covers description of the strategy itself, it’s elements, best practices and benefits coming form implementation. In addition, the role of ECR in Poland has been shown – the organization facilitating development of ECR in Poland and enabling supply chain optimization according to ECR spirit.
   KEY WORDS: ECR, supply chain management, EUR pallets, Global Score Card
 • 6 Electronic Catalogue – Why is It Worth Using It and how to Use It – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • The potential benefits for suppliers and retailers of using the SA2 Data Pool are given in this article. Electronic Catalogue coming from the Data Synchronization also is a different channel of communication (e.g. by connection to other software). There is the list of Mandatory Attributes to describe and publish the product in the Data Pool. Moreover, some details considering registration documents, which are required to join the SA2 Catalogue are discussed.
   KEY WORDS: electronic catalogue, Electronic Data Interchange, GS1 system, barcodes, food industry

LAW

 • 11 Labeling of Traditional and Organic Foods – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • The growing interest of European consumers to the traditional and organic foods is a stabile tendency. Labeling and certification of traditional, regional and organic foods is regulated by law to inform and protect consumers against unlawful marketing practices and makes easier choices during shopping. European Food Law implements the system of production, labeling, registration and retailing of traditional or organic foods.
   KEY WORDS: food labeling, traditional food, organic food

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Rape-seed Oil – Its Use and Nutritional Value – Krzysztof Krygier
  • In Poland rape-seed oil has not so good opinion. Probably this is due to the still persisting opinion on previous, old varieties characterized by high content of unhealthy erucic acid, pungent odor and dark color. Today’s varieties (called very often canola) practically contain no erucic acid, have light color and no flavor, and are nutritionally very valuable. First of all the fatty acid composition is of the highest value among common fats and oils: the lowest content of unhealthy saturated fatty acids and the highest of healthy unsaturated fatty acids, especially those of n-3 fatty acids. Rape-seed oil has also a very high culinary value: very high stability, very good for frying, for production of mayonnaise like emulsions, and even as a liquid oil for some cakes.
   KEY WORDS: Rape-seed oil, canola oil, fatty acid composition, culinary value
 • 21 Ochratoxin A in Food – Małgorzata Ziarno, Magdalena Ujazdowska
  • Penicillium nordicum is relatively recently discovered species of moulds, having the ability to grow in the condition of extreme cold, although occurring also quite often in Mediterranean region. The species occurs mainly in products rich in lipids and proteins as well as in plant environment. There is a possibility of Penicillium nordicum to grow in food, mainly frozen or refrigerated stored, dried or with high salt concentration, as well as in feed. Ochratoxins, mainly OTA, are the most important secondary metabolite of this mould in food and feed. OTA is rated by IARC to 2B class of carcinogenic factors as toxin causing probably the human cancer.
   KEY WORDS: mould, Penicillium nordicum, micotoxins, OTA, ochratoxin A
 • 26 Methods of Acrylamid Reduction in Potato and Cereal Products – Waldemar Dzwolak
  • Acrylamid (AA) formed in foodstuffs at temperature exceeding 120°C is recognized as a toxic substance for human organism and since 2002 is one of the most important fields of interest for scientists and food sector. Scientific studies all over the world are focused mostly on termically processed potato and cereal products. In the article the most important methods of acrylamid reduction including the preharvest and postharvest strategies were characterized. The paper is a literature review on actual scientific works which may be implemented to obtain of AA reduction in chips, French fries, snacks, breads and other potato and cereal products.
   KEY WORDS: acrylamid, acryloamid content reduction, acryloamid precursors, food safety

ECONOMY

 • 30 The Sources of the Information about the New Products – Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak
  • The purchase of a new product is loaded with the decision risk taken by the consumer. Hence, information that goes to the consumer is very important. The knowledge of the sources of information and their importance for the consumer, play a special role for enterprises. Proper communication directed to the consumer make the diffusion process about innovative products to go faster.
   KEY WORDS: innovation product, information resources, food products
 • 33 New Forms of the Marketing Communication on the Food Market – Monika Świątkowska
  • The modern marketing communication reaching the customer in the purpose is using very much diverse, often unconventional forms of the message. Food processing enterprises are still taking advantage of traditional advertising forms on the account of mass character of produce (e.g. the advertisement in radio, television or the press). They more and more reach for custom forms of the marketing communication every now and then, such as ambient media, guerilla marketing, the whispered marketing or tryvertising. The aim of this study is characteristics of non standard forms of the advertising and their use in food products promotion as well as their influence on the consumer.
   KEY WORDS: marketing communication, food market, consumer

EVENTS

 • 37 Session of Board of SITSpoż. Association – Małgorzata Wojnarowska
 • 38 Fair Ekogala 2009 – Iwona Oleniuch
 • 39 Professional Maintenance of Cleaning – Fair ISSA/INTERCLEAN – Mikołaj Jankowiak
 • 42 Poland-Union-World
 • 44 Business Information

(więcej…)

Contents 6/2009

wtorek, Czerwiec 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 6/2009

ECONOMY

 • 2 Price Dilemma of Food Markets in 2009 – Krystyna Świetlik
  • An upward tendency in relative food prices has been observed in Poland since 2004. Conducted analysis of prices and fundamentals of main agricultural markets points out that food products are a main factor of inflation also in 2009. Major price rises are expected in the case of pork and swine fats, poultry, fish, sugar and eggs.
   KEY WORDS: food market, food prices
 • 10 Non-Alcoholic Beverages in Poland – Production, Prices, Consumption – Bożena Nosecka
  • In the present decade, the production and the consumption of non-alcoholic beverages showed a regular increasing tendency. The fastest pace of growth concerns the production and consumption of drinking water in unit packaging. An improvement in consumers’ financial situation and a insignificant growth in retail prices of non-alcoholic beverages (resulting mainly from growing efficiency of operating of the sector participants), had a positive influence on the consumption of non-alcoholic beverages. In the years 2009-2010 the pace of growth of the consumption, and thus the production, will be considerably lower than that in the previous years. It will result from a slowdown in the growth of consumer income.
   KEY WORDS: non-alcoholic beverages, juices, nectars, drinking water, market of non-alcoholic beverages
 • 14 I Agricultural Science Congress „Science-Practice” – Danuta Chyłek

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 16 Stability of Carotenoids in Food – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Stability of carotenoids varies widely in food. The unsaturated nature of carotenoids makes them susceptible to oxidation and isomerization. The stability of carotenoids upon food processing depend on: nature of carotenoids chemical structure, sort of carotenoid-containg foods, environment especially: temperature and time of food processing, light, pH, air and presence of heavy metals. Understanding of the influence of those parameters and choice of the suitable food processing ensures good properties and quality of the final products
   KEY WORDS: carotenoids, stability of carotenoids, oxidation of carotenoids, isomerization of carotenoids
 • 26 Tomatoes – the Best Source of Lycopene – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • In the article general characteristic of tomatoes, chemical composition and their beneficial properties are described. Tomatoes are valuable source of vitamins and minerals, as well as are characterized by low energy value. The most valuable component of tomatoes is lycopene, biologically active antioxidant. The main emphasis was put on the positive role of lycopene against heart and neoplastic diseases. KEY WORDS: tomatoes, lycopene, carotenoids
 • 30 Packaging of Minimally Processed Fruits and Vegetables in Modified Atmosphere – Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik
  • Modified atmosphere with reduced oxygen content and elevated content of carbon dioxide is commonly used in packaging of minimally processed fruits and vegetables. At inappropriately selected packaging and storage conditions there is a risk of the formation of anaerobic conditions. This leads to a deterioration of sensory and microbiological quality of the product. The article presents an alternative method using atmosphere with high oxygen content in packaging of minimally processed fruits and vegetables. Its effect on physiological, biochemical processes and microbiological changes in tissue of stored products are presented. Moreover, directions of studies on wider application of this packaging method are also presented.
   KEY WORDS: modified atmosphere, high oxygen concentration, minimally processed fruits and vegetables
 • 34 Alicyclobacillus acidoterrestris – Still Inevitable Problem in Juice Industry – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Bacteria Alicyclobacilli are an integral component of fruit micro-flora. Alicyclobacillus acidoterrestris can have unfavourable influence on the taste of products. In this article the presence of this bacteria in industrial processes of concentrated fruit juice production was described. A few chosen procedures of Alicyclobaclillus spp. detection and confirmation were given. Some key factors limiting the development of A. acidoterrestris in juice were characterized. The elimination of bacterial endospores or even their substantial reduction may be reached by multidirectional action of two or three factors described above.
   KEY WORDS: bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris, concentrated fruit production

LAW

 • 38 Amendments to the Act on Registration and Protection of Names and Designations of Agricultural Products, Foodstuffs and Traditional Products – Wojciech Sawicki
  • At the beginning of 2009 the Act of 24 October 2008 about changing the Act on Registration and Protection of Names and Designations of Agricultural Products and Foodstuffs as well as Traditional Products was legislated (DzU 2008, No. 216, item 1368). Significant changes include the range of registration and protection of names of agricultural products and foodstuffs as protected. Designations of Origin, Protected Geographical Indication, and Traditional Specialty Guaranteed. Moreover, issues of compliance of production process of agricultural products and foodstuffs. The Act also amended the Act of 18 October 2006 on Production of Spirit Drinks and on Registration and Protection of Geographical Indication of Spirit Drinks.
   KEY WORDS: food law, Agricultural and Food Quality Inspection, traditional Products
 • 40 GMO Food – Legal Aspects – Iwona Wrześniewska-Wal
  • At one side GMO is well acclaimed by the scientist and rise hope as the solution for many problems from the following areas: medicine, agriculture and environment protection. On the other side there are many reservations and concerns for GMO safety, whether its development is a threat for the human safety and environment. Bearing in mind those reservations European Commission decided to again assay safety of regulations discussed in this paper and concerning marketing of GMO food. Report regarding this mater should be finalized in January 2010.
   KEY WORDS: genetically modified organism (GMO), food, regulation, law, safety, consumer
 • 44 Feed GMO in Poland – Iwona Wrześniewska-Wal

EVENTS

 • 46 Non-Alcoholic Beverages Market in Poland

(więcej…)

Spis treści 7/2009

niedziela, Lipiec 26th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 7/2009

LOGISTYKA – OPAKOWANIA

 • 2 Strategia zarządzania łańcuchem dostaw FMCG – Mateusz Boruta
  • Artykuł jest poświęcony koncepcji ECR – wydajnej reakcji na potrzeby konsumenta. Zawiera omówienie koncepcji, jej elementów składowych, najlepszych praktyk i korzyści płynących z jej stosowania. Pokazana została również rola Porozumienia ECR Polska – organizacji wspierającej rozwój ECR w Polsce i pomagającej firmom wspólnie optymalizować łańcuchy dostaw w duchu ECR.
   SŁOWA KLUCZOWE: ECR, zarządzanie łańcuchem dostaw, palety EUR, globalna karta wyników
 • 6 Katalog elektroniczny – dlaczego warto z niego korzystać i w jaki sposób – Anna Kosmacz-Chodorowska
  • W artykule omówiono korzyści, jakie mogą odnieść odbiorcy i dostawcy danych korzystający z katalogu elektronicznego, jako jednego z narzędzi elektronicznej gospodarki, w tym firmy przemysłu spożywczego i ich klienci. Wymieniono usługi oferowane w ramach katalogu oraz zakres, w jakim jest możliwa dwustronna komunikacja z katalogiem SA2 Worldsync, a także możliwości współpracy tego katalogu z zewnętrznym oprogramowaniem. Przedstawiono warunki jakie musi spełniać produkt w opakowaniu w celu jego umieszczenia w katalogu oraz listę danych użytkownika i oświadczeń niezbędną do zawierania umowy, zlecenia lub zamówienia w katalogu SA2 Worldsync.
   SŁOWA KLUCZOWE: katalog elektroniczny, elektroniczna wymiana danych, system GS1, kody kreskowe, przemysł spożywczy

PRAWO

 • 11 Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej – Ewa Czarniecka-Skubina, Andrzej Janicki
  • Od kilkunastu lat w Europie można zauważyć zainteresowanie żywnością wytwarzaną metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. W celu dostarczenia informacji o produkcie i wytwórcy, a także zapobiegania nieuczciwym praktykom producentów (przywłaszczaniu nazwy, podrabianiu), stosuje się różnorodne systemy rejestracji, znakowania i certyfikacji żywności tradycyjnej, regionalnej czy ekologicznej. Chroni to konsumentów przed możliwością pomyłki i ułatwia im dokonanie wyboru podczas zakupów. Zagadnienia związane z rejestracją i ochroną produktów regionalnych, wytwarzanych tradycyjnymi metodami czy ekologicznych są określone w prawie Unii Europejskiej.
   SŁOWA KLUCZOWE: znakowanie żywności, żywność tradycyjna, żywność ekologiczna

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Olej rzepakowy – jego wartość żywieniowa i użytkowa – Krzysztof Krygier
  • W Polsce olej rzepakowy nie ma dobrej opinii, zapewne z powodu dawniej uprawianych odmian o wysokiej zawartości szkodliwego kwasu erukowego, z którego otrzymywało się olej o ostrym zapachu i ciemnej barwie. Dzisiejsze odmiany (często nazywane canola) są w zasadzie bez kwasu erukowego, a otrzymywany z nich olej jest bez zapachu, bardzo jasny i bardzo wartościowy pod względem żywieniowym. Przede wszystkim charakteryzuje się korzystnym składem kwasów tłuszczowych – najmniejsza zawartość kwasów nasyconych i największa kwasów nienasyconych, w tym kwasów n-3. Olej rzepakowy ma również wysoką wartość użytkową: bardzo wysoka stabilność, polecany jest do smażenia, do produkcji emulsji majonezowych, a nawet , w postaci ciekłej, do niektórych ciast.
   SŁOWA KLUCZOWE: olej rzepakowy, skład kwasów tłuszczowych, wartość użytkowa/kulinarna
 • 21 Ochratoksyna A w żywności – Małgorzata Ziarno, Magdalena Ujazdowska
  • Penicillium nordicum to stosunkowo niedawno odkryty gatunek pleśni, mający zdolność do wzrostu w warunkach ekstremalnego zimna, chociaż dość często występujący także w regionach śródziemnomorskich. Występuje głównie w produktach bogatych w tłuszcz i białko, ale może być także izolowany z produktów roślinnych. Istnieje niebezpieczeństwo jego rozwoju w żywności, głównie mrożonej lub przechowywanej w warunkach chłodniczych, suszonej lub z dużą zawartością chlorku sodu, a także w paszach. Najważniejszym wtórnym metabolitem tej pleśni w produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz paszach są ochratoksyny, głównie ochratoksyna A (OTA). OTA została zakwalifikowana przez IARC do kategorii 2B wśród czynników kancerogennych jako toksyna prawdopodobnie powodująca raka u ludzi.
   SŁOWA KLUCZOWE: pleśnie, Penicillium nordicum, mikotoksyny, OTA, ochratoksyna A
 • 26 Sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu w produktach skrobiowych – Waldemar Dzwola
  • Akryloamid, powstający w żywności ogrzewanej w temperaturze powyżej 120°C, od 2002 r. jest przedmiotem wzmożonego zainteresowania świata nauki i przedstawicieli sektora spożywczego ze względu na jego szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Prace badawcze prowadzone na całym świecie najwięcej uwagi poświęcają produktom ziemniaczanym i zbożowym poddawanym obróbce cieplnej. W artykule scharakteryzowano najważniejsze sposoby zmniejszania zawartości akryloamidu podejmowane w ramach strategii przedzbiorczej i pozbiorczej. Dokonano na podstawie literatury przeglądu aktualnych prac badawczych, które mogą znaleźć zastosowanie w praktycznych działaniach związanych ze zmniejszeniem zawartości akryloamidu w chipsach, frytkach, snackach, pieczywie i innych przetworach ziemniaczanych i zbożowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: akryloamid, redukcja akryloamidu, prekursory akryloamidu, bezpieczeństwo żywności

GOSPODARKA

 • 30 Źródła informacji o nowych produktach – Bogdan Sojkin, Tomasz Olejniczak
  • Zakup nowego produktu żywnościowego obarczony jest znacznym ryzykiem decyzji dla konsumenta. W tym procesie istotne znaczenie mają informacje, które docierają do konsumenta, dotyczące nowej oferty produktów żywnościowych. Znajomość tych źródeł oraz ich znaczenia dla konsumenta odgrywa szczególną rolę dla przedsiębiorstw. Odpowiedni komunikat skierowany do konsumenta przyspiesza proces dyfuzji innowacji produktowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: innowacja produktowa, produkty żywnościowe, źródła informacji
 • 33Niestandardowe reklamy na rynku żywności – Monika Świątkowska
  • Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje różnorodne, często niekonwencjonalne formy przekazu. Przedsiębiorstwa branży spożywczej, ze względu na masowy charakter produktu, w dalszym ciągu korzystają z tradycyjnej reklamy w radio, telewizji czy prasie, ale także coraz częściej sięgają po niestandardowe jej formy (ambient media, guerilla marketing, marketing szeptany czy tryvertising). W artykule scharakteryzowano wybrane niestandardowe formy reklamy i omówiono ich wykorzystanie w promocji produktów spożywczych, a także ich wpływ na konsumenta.
   SŁOWA KLUCZOWE: reklama, rynek żywności, konsument

WYDARZENIA

 • 37 Posiedzenie ZG SITSpoż. – Małgorzata Wojnarowska
  • 3 czerwca br. w warszawskim Domu Technika NOT odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tematem przewodnim obrad było sprawozdanie z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w 2008 r. Spotkaniu przewodniczył doc. dr hab. Andrzej Borys – przewodniczący Zarządu Głównego SITSpoż.
 • 38 Targi Ekogala 2009 – Iwona Leniuch
  • Już po raz trzeci do Rzeszowa przyjechali producenci żywności ekologicznej z Polski i zza granicy na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej Ekogala 2009. Impreza odbyła się w dniach 22-24 maja. Pierwsza edycja (w 2007 r.) miała charakter targów krajowych, jednak udany debiut i zainteresowanie uczestników sprawiły, że obecnie jest to wydarzenie o randze międzynarodowej i największa impreza promująca żywność wyłącznie ekologiczną w Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 39 Profesjonalne utrzymanie czystości – tragi ISSA/INTERCLEAN – Mikołaj Jankowiak
  • Już po raz czwarty mieliśmy okazję podziwiać najnowsze technologie i innowacje z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości. W dniach 13-15 maja br. w Centrum EXPO XXI w Warszawie odbyła się kolejna, polska edycja Międzynarodowych Targów Czystości ISSA/INTERCLEAN Europa Środkowo-Wschodnia 2009.
 • 40 Euro Lider Rynku dla Instytutu Biotechnologii Przemysłu Spożywczego – Krystyna Zielińska
  • W tegorocznym konkursie zorganizowanym przez Interres International Fair, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno- -Spożywczego po raz kolejny został wyróżniony tytułem Lidera i Euro Lidera Rynku w kategorii najlepszy produkt w Polsce, za rozwiązanie: „grupa biopreparatów do kiszenia pasz probiotycznych”. Gala finałowa Forum Liderów Polskich, połączona z uroczystą ceremonią wręczenia nagród, odbyła się 23 maja 2009 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.
 • 42 Polska-Unia-Świat
 • 44 Informacje biznesowe

(więcej…)

Spis treści 6/2009

wtorek, Czerwiec 23rd, 2009

Przemysł Spożywczy okładka 6/2009

GOSPODARKA

 • 2 Cenowe dylematy rynku żywnościowego w 2009 r. – Krystyna Świetlik
  • Od 2004 r. utrzymuje się w Polsce tendencja relatywnego wzrostu cen towarów spożywczych. Analiza sytuacji cenowej i podażowo-popytowej na poszczególnych rynkach branżowych żywności w pierwszych miesiącach 2009 r. wskazuje, że także w br. wzrost cen żywności będzie głównym czynnikiem powodującym inflację. Należy się liczyć z wydatnym wzrostem cen mięsa wieprzowego i drobiowego oraz tłuszczów wieprzowych, ryb, cukru i jaj.
   SŁOWA KLUCZOWE: rynek żywnościowy, ceny żywności
 • 10 Napoje bezalkoholowe – produkcja, ceny, spożycie – Bożena Nosecka
  • Produkcja i spożycie napojów bezalkoholowych wykazywały w obecnej dekadzie systematyczną tendencję wzrostową, a najszybciej zwiększała się produkcja i konsumpcja wód w opakowaniach jednostkowych. Wzrostowi spożycia napojów bezalkoholowych sprzyjała w ostatnich latach poprawa sytuacji dochodowej konsumentów i niewielkie tempo wzrostu cen detalicznych tych produktów, wynikające w bardzo dużym stopniu z poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów tego sektora. W latach 2009-2010 tempo wzrostu spożycia, a w konsekwencji produkcji, będzie znacznie niższe niż w latach poprzednich z powodu zahamowania dynamiki wzrostu dochodów konsumentów.
   SŁOWA KLUCZOWE: napoje bezalkoholowe, soki, nektary, wody, rynek napojów bezalkoholowych
 • 14 I Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” — Danuta Chyłek
  • W dniach 14-15 maja 2009 r. w Puławach odbył się I Kongres Nauk Rolniczych pod hasłem „Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich”. Inicjatorem i głównym organizatorem Kongresu był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a współorganizatorami tego wydarzenia: Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB. Honorowy Patronat nad Kongresem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 16 Stabilność karotenoidów w żywności – Arkadiusz Szterk, Piotr P. Lewicki
  • Stabilność karotenoidów w żywności jest bardzo zróżnicowana. Występowanie w karotenoidach wielu wiązań podwójnych powoduje, że związki te są podatne na reakcje utleniania oraz izomeryzację. Stabilność karotenoidów zależy od ich budowy chemicznej, produktu, w jakim się znajdują, środowiska, głównie temperatury i czasu trwania procesu technologicznego, obecności światła, pH, tlenu oraz obecności metali ciężkich. Zrozumienie wpływu tych parametrów na stabilność karotenoidów oraz dobór odpowiedniego procesu technologicznego gwarantują uzyskanie finalnego produktu o naturalnej barwie i wysokiej jakości.
   SŁOWA KLUCZOWE: karotenoidy, stabilność karotenoidów, utlenianie karotenoidów, izomeryzacja karotenoidów
 • 26 Pomidory – najlepsze źródło likopenu – Krystyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę pomidorów i ich skład chemiczny. Omówiono ich prozdrowotne właściwości. Pomidory są cennym źródłem witamin i minerałów, a jednocześnie cechują się niską wartością energetyczną. Najcenniejszym składnikiem pomidorów jest likopen, biologicznie aktywny antyoksydant. Zwrócono uwagę na jego rolę w zwalczaniu chorób serca oraz niektórych chorób nowotworowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: pomidory, likopen, karotenoidy
 • 30 Pakowanie mało przetworzonych owoców i warzyw w atmosferze modyfikowanej – Elżbieta Radziejewska-Kubzdela, Róża Biegańska-Marecik
  • Atmosfera modyfikowana o obniżonej zawartości tlenu i podwyższonej ditlenku węgla jest powszechnie stosowana do pakowania mało przetworzonych owoców i warzyw. W przypadku niewłaściwie dobranych warunków pakowania i przechowywania istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia warunków beztlenowych. Prowadzi to do pogorszenia jakości sensorycznej i mikrobiologicznej produktu. W artykule przedstawiono alternatywną metodę wykorzystującą atmosferę o wysokiej zawartości tlenu do pakowania warzyw i owoców mało przetworzonych. Opisano jej wpływ na procesy fizjologiczne, biochemiczne i zmiany mikrobiologiczne zachodzące w tkance przechowywanych produktów. Nakreślono również kierunki badań nad szerszym zastosowaniem tej metody pakowania.
   SŁOWA KLUCZOWE: atmosfera modyfikowana, wysokie stężenie tlenu, owoce i warzywa mało przetworzone
 • 34 Bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris – problem aktualny w przemyśle sokowniczym – Alina Kunicka-Styczyńska
  • Bakterie z rodzaju Alicyclobacillus stanowią naturalną mikroflorę owoców. Alicyclobacillus acidoterrestris może niekorzystnie wpływać na smak koncentratów soków owocowych. W artykule przedstawiono występowanie tej bakterii w procesie produkcji koncentratów. Opisano wybrane procedury wykrywania i potwierdzenia obecności Alicyclobaclillus spp. Scharakteryzowano również czynniki ograniczające rozwój bakterii A. acidoterrestris w sokach. Eliminację spor bakterii w produkcie lub znaczące obniżenie ich liczby można osiągnąć przez równoczesne stosowanie kilku z opisanych metod inaktywacji spor.
   SŁOWA KLUCZOWE: bakterie Alicyclobacillus acidoterrestris, produkcja koncentratów owocowych

PRAWO

 • 38 Nowelizacja ustawy o ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych, spożywczych i tradycyjnych – Wojciech Sawicki
  • Na początku 2009 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (DzU z 2008 r. nr 216, poz. 1368). Zasadnicze zmiany dotyczą zakresu rejestracji i ochrony ww. nazw produktów rolnych i środków spożywczych. Uregulowano również kwestie kontroli zgodności procesu wytwarzania produktów rolnych i środków spożywczych ze specyfikacją. Nowelizacja dotyczy także ustawy z 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.
   SŁOWA KLUCZOWE: prawo żywnościowe, IJHARS, produkty tradycyjne
 • 40 Żywność GMO – aspekty prawne – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Organizmy genetycznie modyfikowane (GMO) z jednej strony budzą entuzjazm i duże nadzieje na rozwiązanie wielu problemów: w medycynie, rolnictwie czy ochronie środowiska, z drugiej strony zaś istnieje wiele zastrzeżeń i obaw społeczeństwa, czy GMO są bezpieczne, czy ich tworzenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka i przyrody. Kierując się tymi zastrzeżeniami, Komisja Europejska postanowiła jeszcze raz ocenić bezpieczeństwo omówionych w artykule regulacji prawnych dotyczących wprowadzania do obrotu żywności GMO. Raport w tej sprawie ma powstać w styczniu 2010 r.
   SŁOWA KLUCZOWE: organizmy genetycznie modyfikowane (GMO), żywność, przepisy, prawo, bezpieczeństwo, konsument
 • 44 Pasze GMO w Polsce – Iwona Wrześniewska-Wal
  • Obecny kształt polskich przepisów dotyczących pasz GMO jest próbą osiągnięcia kompromisu pomiędzy producentami, ekologami oraz Komisją Europejską, co wydaje się wyjątkowo trudne, jeśli nawet nie niemożliwe.

WYDARZENIA

 • 45 Polska-Unia-Świat
 • 46 Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce
  • Z roku na rok Polacy wydają o kilkaset milionów złotych więcej na napoje bezalkoholowe. W 2008 r. wartość sprzedaży osiągnęła 10,8 mld zł (wzrost o 1,6 mld zł w porównaniu z 2007 r.). Z „Raportu o rynku napojów bezalkoholowych w Polsce w 2008 r.”, opracowanego we współpracy z ekspertami z IERiGŻ PIB oraz SGGW na podstawie danych ACNielsen Polska, GUS oraz Canadean wynika, że Polacy rozsmakowali się w napojach gazowanych, wodach butelkowanych i napojach owocowych. Nieco wolniej rośnie natomiast spożycie soków i nektarów. Głównymi przyczynami tak dynamicznego rozwoju jest dopływ do branży kapitału inwestorów strategicznych oraz skuteczność kampanii reklamowych.
 • 48 Informacje biznesowe

(więcej…)

Spis treści 5/2009

niedziela, Maj 24th, 2009

okładka nr 5/2009 "Przemysł Spożywczy"

PRAWO

 • 2 Trudności z interpretacją przepisów o substancjach dodatkowych -Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka,Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • W artykule omówiono zapisy krajowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094), co do których jest najwięcej zapytań ze strony jego użytkowników. Przedstawiono właściwą interpretację wybranych zapisów dotyczących: substancji pomagających w przetwarzaniu, funkcji technologicznej oraz dopuszczalnych dawek substancji dodatkowej, zasady przenoszenia oraz odwróconej zasady przenoszenia, stosowania substancji słodzących i konserwantów, podejścia do kategorii środków spożywczych, w tym produktów tradycyjnych, oraz stosowania substancji dodatkowych w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
   SŁOWA KLUCZOWE: substancje dodatkowe, praktyczne zastosowanie, interpretacja przepisów
 • 8 Przewodnik po najnowszych przepisach dotyczących substancji dodatkowych, aromatów i enzymów – Joanna Gajda-Wyrębek
  • W październiku ub.r. ukazały się trzy rozporządzenia Ministra Zdrowia:
   rozporządzenie z 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (DzU nr 177, poz. 1094),
   rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie stosowania oraz oznakowania aromatów (DzU nr 177, poz. 1092),
   rozporządzenie Ministra Zdrowia z 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (DzU nr 177, poz. 1093).

TECHNIKA – TECHNOLOGIA

 • 10 Barwniki do żywności – trudności z ich doborem i stosowaniem – Elżbieta Dłużewska, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawiono charakterystykę naturalnych i syntetycznych barwników stosowanych do barwienia żywności. Omówiono trudności, jakie mogą wystąpić przy doborze i stosowaniu barwników. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ składu barwionej żywności, pH środowiska, parametrów procesu technologicznego i warunków przechowywania na destabilizację barwy.
   SŁOWA KLUCZOWE: barwniki spożywcze, klasyfikacja, stabilność, żywność
 • 18 Aromaty naturalne wyizolowane z surowców roślinnych – Katarzyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych naturalnych olejków eterycznych stosowanych do aromatyzacji żywności w przemyśle spożywczym z uwzględnieniem ich aktywności biologicznej. Opisano podstawowe metody służące do otrzymywania olejków eterycznych. Przedstawiono ogólne przepisy obowiązujące obecnie w krajach Unii Europejskiej, a dotyczące stosowania aromatów w produkcji żywności.
   SŁOWA KLUCZOWE: aromaty naturalne, substancje aromatyczne, olejki eteryczne
 • 24 Pullulan – nowy dodatek do żywności – Małgorzata Gniewosz
  • W artykule omówiono charakterystykę i wykorzystanie pullulanu w przemyśle spożywczym. Został on niedawno zatwierdzony przez Unię Europejską jako dodatek do żywności i dopuszczony do stosowania w Polsce. Wskazano na unikatowe cechy pullulanu oraz możliwości użycia go w postaci kapsułek, powłok i filmów. Przedstawiono także wyniki badań naukowych stwierdzające, że pullulan może być stosowany w żywności przeznaczonej dla diabetyków i osób odchudzających się.
   SŁOWA KLUCZOWE: pullulan, kapsułki, powłoki jadalne, filmy
 • 30 Olejki eteryczne – naturalne substancje antydrobnoustrojowe – Alicja Kunicka-Styczyńska
  • Olejki eteryczne są substancjami pochodzenia naturalnego, wykazującymi silne działanie antydrobnoustrojowe i antyutleniające. Od wieków wprowadzane do żywności nie tylko poprawiały smak produktów, ale również je stabilizowały. W artykule omówiono pochodzenie i ogólną charakterystykę chemiczną olejków, a także właściwości bakteriostatyczne i fungistatyczne wybranych olejków eterycznych wobec mikroflory saprofitycznej lub patogennej żywności. Podano przykłady wykorzystania olejków do stabilizacji mikrobiologicznej żywności. Ze względu na istotne zmiany właściwości organoleptycznych żywności, stosowanie olejków eterycznych jako jedynych konserwantów wydaje się być ograniczone do niektórych matryc.
   SŁOWA KLUCZOWE: olejki eteryczne, działanie przeciwdrobnoustrojowe
 • 34 Polifenole w żywności. Wpływ na cechy organoleptyczne żywności – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • W artykule przedstawiono znaczenie związków polifenolowych w kształtowaniu cech sensorycznych żywności: barwy, smaku, wyglądu zewnętrznego (osady i zmętnienia). Omówiono główne grupy związków fenolowych wpływających na cechy sensoryczne: kwasy fenolowe, antocyjany, katechiny, flawonole, procyjanidyny oraz ich spolimeryzowane i skondensowane pochodne, w tym taniny. Przedstawiono wpływ warunków przetwarzania i przechowywania żywności na przemiany polifenoli, w tym procesy: enzymatycznego i nieenzymatycznego brunatnienia, polimeryzacji, kondensacji i kopigmentacji polifenoli. Omówiono też wpływ prostych fenoli występujących w żywności pochodzenia zwierzęcego (głównie mleka i produktów mlecznych) na wybrane cechy sensoryczne.
   SŁOWA KLUCZOWE: polifenole, flawonoidy, antocyjany, barwa, smakowitość, osady i zmętnienia, cechy sensoryczne żywności
 • 40 Słodko-gorzka prawda o stewii – Joanna Ziembicka
  • W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania substancji o właściwościach słodzących, zawartych w roślinie Stenia Rebaudiana Bertoni, w produkcji żywności. Dokonano charakterystyki tej rośliny ze szczególnym uwzględnieniem przypisywanych jej zalet oraz potencjalnych zagrożeń związanych z jej spożywaniem. Przeanalizowano aktualne sposoby wykorzystywania stewii i wyekstrahowanych z niej związków w żywności dostępnej na światowym rynku. Rozważono także przyczyny ograniczenia jej obecnego zastosowania oraz perspektywy na przyszłość, przede wszystkim w świetle ustawodawstwa unijnego.
   SŁOWA KLUCZOWE: Stevia Rebaudiana Bertoni, stewia, słodzik, nowa żywność

GOSPODARKA

 • 44 Rynek lodów w Polsce – Piotr Szajner
  • Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. Produkcja w latach 2003-2007 wzrosła o 34,5% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy polskie, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Kondycja finansowa firm w latach 2007-2008 ulegała systematycznej poprawie. Eksport lodów po integracji z UE wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
   SŁOWA KLUCZOWE: lody, rynek lodów, produkcja lodów, eksport lodów, konsumpcja lodów

WYDARZENIA

 • 48 Anuga FoodTec – targi innowacyjności dla branży spożywczej – Agnieszka Górecka
  • Targi Anuga FoodTec, odbywające się co trzy lata w Kolonii w Niemczech, i w tym roku potwierdziły, że są największymi i najważniejszymi w Europie targami urządzeń dla branży spożywczej. Liczba wystawców i odwiedzających była porównywalna z tą sprzed trzech lat. W czasach światowego kryzysu taki wynik jest zadowalający i stanowi pozytywny sygnał dla branży. Producenci żywności wykazują wciąż duże zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami i uważają targi Anuga FoodTec za istotną platformę wymiany informacji oraz nawiązywania kontaktów biznesowych.
 • 51 Nowoczesne dodatki dla piekarnictwa i cukiernictwa -Agnieszka Górecka
  • „Substancje dodatkowe przyjazne konsumentowi w piekarnictwie i cukiernictwie” – pod takim tytułem odbyła się w marcu br. XII konferencja naukowo-promocyjna Polskiej Izby Dodatków do Żywności. Substancje dodatkowe są wprowadzane do wyrobów piekarsko-ciastkarskich w celu podwyższenia ich atrakcyjności. W zaspokajaniu oczekiwań konsumentów coraz większą rolę odgrywają nowe strukturotwórcze i prozdrowotne dodatki do żywności.
 • 52 Noty o książkach
 • 54 Polska-Unia-Świat
 • 56 Informacje biznesowe

(więcej…)

Contents 5/2009

niedziela, Maj 24th, 2009

okładka nr 5/2009 "Przemysł Spożywczy"

LAW

 • 2 Difficulties with Interpretation of the Food Additives Regulation – Joanna Gajda-Wyrębek, Jolanta Jarecka, Katarzyna Kuźma, Martyna Mirkowska
  • The parts of the regulation of Ministry of Health of 18 September 2008 on food additives, which are the most difficult for users were discussed in the article. There is described the proper interpretation concerning: processing aids, technological function and maximum levels of food additive, carry-over and adverse carry-over principle, the use of sweeteners and preservatives, the approach to food categories including traditional products and the use of food additives in foodstuffs intended for special nutritional uses.
   KEY WORDS: food additives, use in practice, interpretation of the regulation
 • 8 Guide of the Newest Regulations Concerning Food Additives, Flavors and Enzymes – Joanna Gajda-Wyrębek

TECHNICS – TECHNOLOGY

 • 10 Food Colors – Problems with their Choice and Application – Elżbieta Dłużewska, Andrzej Gasik
  • The characteristics of the natural and synthetic dyes used in the coloring of food are presented in the paper. The problems, which can arise in the choosing, and application of colors are discussed. A special attention is given to the effect of the chemical composition of colored food as well as pH of the environment, technological process variables and storage conditions on the stability of food color.
   KEY WORDS: food colorants, classification, stability, food
 • 18 Natural Flavors Isolated from Vegetable Materials – Katarzyna Nowak, Barbara Żmudzińska-Żurek
  • In the paper the general characteristics of selected natural essential oils, as the most important flavors in the food industry, are described taking into consideration their biological activity. The natural essential oils are manufactured from various plants using a number of methods such as pressing, steam distillation, as well as organic solvent, enzymatic and biochemical extractions. These methods and the law regulations regarding the use of aromas in food production in the European Union members are presented.
   KEY WORDS: natural flavors, natural substances, essential oils
 • 24 Pullulan – a New Food Additive – Małgorzata Gniewosz
  • The characteristic and pullulan utilization in food industry is presented in the paper. Recently pullulan was confirmed by the European Union as food additive and admitted to applying in Poland. Unique properties of pullulan are pointed out as well as the possibilities of utilization in the form of capsules, coatings and films. The results of scientific investigations, which proved the positive effect of pullulan incorporated into the food products for diabetics and persons losing weight are also presented.
   KEY WORDS: pullulan, capsules, edible coating, films
 • 30 Essentials Oils – Natural Antimicrobial Substances – Alicja Kunicka-Styczyńska
  • Essential oils are substances of natural origin exhibiting strong antimicrobial and antioxidant activities. Essential oils have been added to food for ages, improving its taste and stability. The report shows an origin and general characteristics of essential oils. Bacteriostatic and fungistatic activities of chosen oils against saprophytic or pathogenic food microflora are described. The examples of essential oils application for microbiological stabilization of food are described. Because of considerable changes in sensory features of food, the use of essential oils as sole stabilizers seems to be limited to some food varieties.
   KEY WORDS: essentials oils, antimicrobial activities
 • 34 Polyphenols in Food. Influence on Sensory Properties of Food – Marta Mitek, Andrzej Gasik
  • This work presents influence of polyphenol compounds in formulating sensory features of food such as color, taste and physical features (haze and cloudiness). Main groups of phenol compounds that influence sensory features i.e. phenolic acids, anthocyanins, catechins, flavonols, procyanidins and their polymerized and condensed derivatives including tannins are discussed. Influence of processing and storage conditions on polyphenol changes including enzymatic and non-enzymatic browning, polymerization, condensation and copigmentation are presented. Influence of basic polyphenol present in dairy products on chosen sensory features is also discussed.
   KEY WORDS: polyphenols, flavonoids, anthocyanins, color, flavor, haze and sediments, sensory properties of food
 • 40 Sweet-and-Bitter. Truth of Stevia – Joanna Ziembicka
  • The article discusses the possibilities of the use of Stevia Rebaudiana Bertoni as a sweetener in food manufacturing. The analysis includes the characteristics of Stevia, with particular stress on its qualities and potential threats connected with its consumption. There are also presented current ways of Stevia utilization and applications in food manufacturing on various markets. Additionally, main reasons for the limitations of Stevia usage as a food component are given. The separate part of the article refers to the perspectives for Stevia utilization as a food ingredient in the light of the EU legislation.
   KEY WORDS: Stevia Rebaudiana Bertoni, stevia, sweetener, novel food

ECONOMY

 • 44 Ice-Cream Market in Poland – Piotr Szajner
  • The Polish market of ice cream is featured with a permanent and relatively high growth rate. Over the period of 2003-2007 ice cream production increased by 35%. At the same time the production capacities were strongly concentrated. Despite of a leading position of a foreign company domestic enterprises have got a considerable share in the market. After accession of Poland to the EU the ice cream exports constantly increased. The consumption of ice cream in Poland is still low and shows strong seasonal variations.
   KEY WORDS: ice-cream, market of ice-cream, production of ice-cream, export of ice-cream, consumption of ice-cream

EVENTS

 • 48 Anuga FoodTec – Fair of Innovativeness for Food Industry – Agnieszka Górecka
 • 51 The Latest Additives for Bakery and Confectionery – Agnieszka Górecka

(więcej…)

Spis treści 12

poniedziałek, Czerwiec 8th, 2009

Przemysł Spożywczy okładka nr 12/2006

RYNEK

 • 2 Sektor mięsny w Polsce i w Niemczech – M. Szczególska
  • Niemiecki i polski sektor mięsny mają silną pozycję w Unii Europejskiej. Niemcy są największym producentem mięsa w Unii, a Polska jest największym producentem mięsa wśród nowych państw członkowskich. W obu krajach podobne są struktury przetwórstwa, w Polsce jest jednak niższa wydajność pracy. Przewaga cenowa polskiego sektora mięsnego wzrasta wraz ze stopniem przetworzenia produktów i ma trwały charakter. Jest to istotne, gdyż Niemcy są głównym rynkiem zbytu polskiego przemysłu spożywczego.

ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

 • 6 Rolnictwo i produkty ekologiczne wspierane działaniami promocyjnymi – K. Krajewski, M. Świątkowska
  • W artykule przeanalizowano warunki funkcjonowania oraz wsparcia rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle tendencji występujących w krajach Unii w tym zakresie. Poddano analizie warunki produkcji i sytuację na rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Określono potencjalne i realne bariery rynku i handlu produktami ekologicznymi. Przedstawiono zasady prowadzenia kampanii społecznych i na tym tle założenia kampanii rolnictwa ekologicznego. Scharakteryzowano założenia kreatywne, podstawowe cele i przebieg obecnie trwającej w Polsce kampanii rolnictwa ekologicznego finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
 • 12 Kanały dystrybucji żywności ekologicznej – R. Nestorowicz
  • Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i poziomu zamożności społeczeństw europejskich, w tym również Polaków, rośnie zainteresowanie żywnością ekologiczną. Żywność ekologiczna jest uprawiana, przetwarzana i przechowywana wyłącznie w naturalny sposób, przy jej uprawie stosowane są biologiczne metody ochrony roślin i całkowicie wyeliminowane syntetyczne pestycydy. Zasady jej produkcji, przetwórstwa i oznakowania reguluje ustawodawstwo unijne – rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z 24 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami. W artykule omówiono dystrybucję produktów ekologicznych mających odpowiednie certyfikaty potwierdzające ekologiczne pochodzenie.

OPINIE

 • 14 Jakość żywności w XXI w. – czy mamy powody wyłącznie do zadowolenia? – E. Mrówka
  • Tytuł tegorocznej konferencji Komitetu Nauk o Żywności (KNoŻ) PAN – „Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI w.” – sprowokował mnie do przedstawienia stanowiska nt. jakości żywności w aspekcie wyników kontroli Inspekcji Handlowej. Doroczne konferencje KNoŻ stanowią niezaprzeczalnie najpoważniejsze forum wymiany informacji o aktualnych kierunkach badań w nauce o żywności w Polsce. Na tegorocznej sesji, podobnie jak w latach ubiegłych, wiele miejsca poświęcono jakości żywności. Prezentowano różne definicje tego pojęcia, lecz zasadniczo ograniczano je do bezpieczeństwa zdrowotnego produktu, pomijając aspekt jakości handlowej żywności i bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta.

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

 • 16 60 lat Stowarzyszenia – D. Chyłek, T. Dąbrowska
  • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego obchodziło w dniach 17-18 listopada 2006 r. jubileusz 60 lat działalności. W statucie organizacji z 2003 r. w § 6 zapisano, że celem SITSpoż. jest przede wszystkim „inspirowanie oraz udział w rozwijaniu nauki, techniki i gospodarki w przetwórstwie spożywczym, wyżywieniu ludności i dziedzinach pokrewnych; popieranie pracy twórczej, organizowanie i doskonalenie kwalifikacji oraz obrona interesów zawodowych członków oraz wytwarzanie więzi środowiskowej, zawodowej i towarzyskiej wśród członków oraz organizowanie i niesienie im pomocy”. Cele te Stowarzyszenie realizowało przez 60 lat.

TECHNOLOGIA

 • 20 Żywność dla najmłodszych – S. Kalisz, M. Mitek
  • Żywność dla niemowląt i małych dzieci stanowi specyficzną gałąź przemysłu spożywczego. Proces produkcji tej żywności jest zróżnicowany zależnie od rodzaju produktu oraz wieku dziecka. Wyróżnia się tu szczególną dbałość o jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego. Reguluje to ustawodawstwo zarówno polskie, jak i unijne. Najczęściej żywność ta występuje na rynku pod postacią preparatów sypkich, ciekłych oraz gotowych do spożycia zup, deserów i innych typów konserw w opakowaniach szklanych.
 • 26 Enzymatyczna modyfikacja białek serwatkowych – J. Leman
  • Oceniono przydatność enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych do otrzymywania żywności o zaplanowanych i pożądanych właściwościach, w tym hydrolizatów o ściśle zdefiniowanym profilu peptydowym. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie enzymatycznej hydrolizy, zwłaszcza w kombinacji z ogrzewaniem lub presuryzacją, do dealergizacji białek serwatkowych. Wskazano również na możliwość wykorzystania oporności β-laktoglobuliny na hydrolizę pepsyną lub peptydazami bakteryjnymi do otrzymywania jej wysoko oczyszczonych preparatów oraz na przydatność transglutaminazy do otrzymywania z białek serwatkowych jadalnych osłonek produktów żywnościowych. Podano przykłady zastosowania enzymatycznej modyfikacji białek serwatkowych w produktach dietetyczno-odżywczo-leczniczych.

OPROGRAMOWANIE

 • 24 Oprogramowanie branżowe ERP do zarządzania przedsiębiorstwem dla branży napojów – J. Szablewski, H. Schalk
  • W branży napojów potrzebne są rozwiązania, które zagwarantują przedsiębiorstwu przewagę rynkową i pozwolą osiągnąć długotrwałe korzyści. Zakłady produkujące napoje nie mogą prężnie funkcjonować bez zintegrowanego w skali całego przedsiębiorstwa oprogramowania, które uwzględnia wszystkie branżowe, ustawowe, a także indywidualne wymagania dotyczące m.in. bezbłędnej kontroli pochodzenia surowca i produktu, zarządzania liniami produkcyjnymi oraz rozliczenia kierowców i pojazdów. Oprogramowanie takie nie powinno ograniczać działań przedsiębiorstwa, a przeciwnie – powinno umożliwiać jego ekspansję i rozwój.

TECHNIKA

 • 30 Nowe urządzenia i technologie dla przemysłu spożywczego. Polagra-Food 2006 – A. Górecka
  • W polskim sektorze produkcji artykułów spożywczych i napojów od 2003 r. trwa duże ożywienie inwestycyjne. W latach 2003-2004 szczególnie duży wzrost inwestycji odnotowano w tzw. sektorach wrażliwych, w których konieczne było dostosowanie zakładów do unijnych standardów weterynaryjnych. W 2005 r. skala inwestowania nieco się obniżyła, ale i tak była wyższa niż w latach poprzednich. Zmienia się jednak struktura inwestowania. Producenci żywności obecnie ukierunkowują strategię inwestycyjną na poprawę konkurencyjności swoich wyrobów. Inwestują bardziej w prace nad rozwojem produktu i modernizację linii technologicznych. Tendencje te znalazły potwierdzenie na tegorocznej Polagrze Food, podczas której zaprezentowano nie tylko dużo nowych produktów spożywczych, ale także innowacyjnych rozwiązań technicznych.
 • 33 Złote Medale MTP w kategorii maszyny i urządzenia – A. Górecka

SUROWCE

 • 35 Amerykańska żurawina – unikalne zbiory i właściwości zdrowotne. Dziennikarska wizyta w Ocean Spray (USA) – A. Górecka
  • Ocean Spray, światowy lider w produkcji soków i wielu innych produktów na bazie żurawiny, zaprosił dziennikarzy z całego świata na tegoroczne zbiory żurawiny. Spotkanie, w którym jako jedyna z krajów Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczyła redakcja „Przemysłu Spożywczego”, odbyło się 17-18 października br. w stanie Massachusetts w USA słynącym z uprawy żurawiny. Podczas dwudniowego pobytu na półwyspie Cape Cod dziennikarze zwiedzili muzeum żurawiny obrazujące historię, techniki uprawy i zbioru tej rośliny. Podziwiano też niezwykle widowiskowe, mokre zbiory żurawiny. Zwiedzano również zakład przetwórczy w Middleboro oraz centralę firmy Ocean Spray w Lakeville-Middleboro. W bogatym programie dziennikarskiego wyjazdu organizatorzy przewidzieli także seminaria nt. właściwości zdrowotnych żurawiny oraz dodatków do żywności z żurawiny.
 • 38 Jakość owocników pieczarki dla przetwórstwa a sposób uprawy – J. Damięcka, K. Szudyga
  • Pieczarka Agaricus bisporus jest najważniejszym grzybem uprawnym w Polsce, gdyż charakteryzuje się wysoką wydajnością owocników (25-35 kg z 1 m2), doskonałej jakości.Dlatego owocniki pieczarki znajdują licznych odbiorców w krajach Unii Europejskiej i Rosji. Na jakość pieczarek mają wpływ: gatunek, odmiana, metoda uprawy, obecność chorób i szkodników, stosowane środki ochrony oraz warunki zbioru i przechowywania. Obecnie dla przetwórstwa uprawia się tzw. odmiany pośrednie (in-between group), bowiem łatwo wiążą owocniki, a ich jakość jest odpowiednia dla przemysłu. Grzyby dostarczane do zakładu przetwórczego muszą być świeże, czyste, zdrowe, pozbawione obcych zapachów, bez śladów chorób i szkodników.

42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści nr 11

  poniedziałek, Czerwiec 8th, 2009

  Przemysł Spożywczy nr 11/2006

  OCHRONA ŚRODOWISKA

  • 2 Ochrona środowiska w przemyśle spożywczym – K. Pielech-Przybylska
   • W artykule przedstawiono najważniejsze osiągnięcia polskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem działań podjętych przez przemysł spożywczy, w zakresie ochrony środowiska na tle przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ostatnie dziesięć lat ochrony środowiska w Polsce to ponad 60 mld zł (opracowanie własne wg danych GUS) wydatków inwestycyjnych, przeznaczonych m.in. na ochronę powietrza, gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami, zmniejszenie hałasu i ochronę przed promieniowaniem jonizującym. Towarzyszące temu ogromne przeobrażenia polskiego przemysłu, w tym spożywczego, świadczą o jego dynamicznym rozwoju i wzroście jego pozycji na rynku unijnym.
  • 8 Prawne aspekty gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem specyfiki zakładów przetwórstwa spożywczego – J. Rotko
   • Na pojęcie zakładowej gospodarki wodno-ściekowej składają się różne przedsięwzięcia inwestycyjne, technologiczne, organizacyjne oraz prawne, związane z pozyskiwaniem wody do procesów produkcyjnych oraz odprowadzaniem powstałych z nich ścieków. Omawiając aspekty prawne tego zagadnienia, należy rozpatrywać je w kontekście szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza prawa wodnego. Ważna jest również problematyka związana z możliwością korzystania z infrastruktury sieci komunalnych (wodociągowych i kanalizacyjnych) i to też będzie przedmiotem tego artykułu.

  TECHNIKA

  • 12 Uzdatnianie wody technologicznej – R. Kowalczyk
   • Przedstawiono ogólne wymagania stawiane wodzie technologicznej w przemyśle spożywczym, źródła zaopatrzenia w wodę, zużycie wody w poszczególnych branżach i energochłonność jej uzdatniania. Omówiono tradycyjne i alternatywne metody uzdatniania wody do celów technologicznych, takie jak odżelazianie, odmanganianie, filtracja z wykorzystaniem mas chemicznie aktywnych, wykorzystanie technik membranowych i dezynfekcję.
  • 19 Ekonomiczne rozwiązania w gospodarce osadami
  • 20 Dopłaty do przetwórstwa masła, masła skoncentrowanego i śmietanki
   • Dopłaty są jednym z najważniejszych programów Wspólnej Polityki Rolnej wspierającym rynek mleka i przetworów mlecznych w Unii Europejskiej. Dzięki temu programowi producenci wyrobów cukierniczych i lodów mogą uzyskać dopłaty do masła lub masła skoncentrowanego albo śmietanki, jeśli wykorzystają je do wyprodukowania określonych artykułów żywnościowych.

  TECHNOLOGIA

  • 22 Innowacja i zróżnicowanie
   • Preferencje i potrzeby konsumentów ulegają ciągłym zmianom, zwłaszcza gdy są związane z dietą i zdrowiem. Wiele z tych trendów przyjmuje się bardzo szybko, ale ich atrakcyjność zwykle maleje, gdy pojawia się następny, fascynujący produkt. Aby podtrzymać zainteresowanie konsumentów, producenci żywności powinni nauczyć się przewidywać trendy rynkowe. Identyfikacja tego, co konsumenci uznają za korzystne i wartościowe oraz reagowanie na to przez wprowadzenie innowacyjnych produktów, pozwoli producentom żywności przekonać wymagających klientów. Sandra Bock, regionalny menedżer sprzedaży w firmie National Starch Food Innovation z siedzibą w Niemczech wyjaśnia, w jaki sposób specjalistyczne dodatki spożywcze mogą inspirować innowacyjność produktów

  TARGI

  • 25 Targi Polagra-Food 2006 – dużo nowych produktów i informacji
   • Tegoroczne Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego Polagra-Food 2006 w Poznaniu pobiły rekordy poprzedniej edycji, którą określano jako przełomową. W I półroczu br. przemysł spożywczy zwiększył obroty o 8%, a zysk o 18%. Poprawiła się również płynność finansowa firm większości sektorów (dane z raportu „Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do UE”, IERiGŻ). Polagra-Food 2006 potwierdza zatem tezę, że przemysł spożywczy ma się dobrze.

  RYNEK MLEKA

  • 32 Konsekwencje negocjacji WTO dla przemysłu mleczarskiego Unii Europejskiej – R. Gasek
   • Negocjacje na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) zostały zawieszone 24 lipca br. Powodem były zbyt duże rozbieżności pomiędzy stanowiskami prezentowanymi przez najważniejszych członków WTO. Zgodnie z treścią oświadczenia wydanego tego samego dnia przez komisarza UE ds. handlu, Petera Mandelsona, za przerwanie rokowań odpowiedzialne są USA, które nie chciały dostrzec elastyczności prezentowanej przez innych członków WTO. (Od red.: Informacje o przebiegu rokowań w ramach WTO zostały opublikowane w „Przemyśle Spożywczym” w numerach 1/2005 i 8/2006).
  • 34 Działania reklamowe na rynku mleka w Polsce – M. Świątkowska
   • Przez wiele lat mleko było produktem anonimowym, nie kojarzącym się z żadną marką. W 1995 r. wykreowano z sukcesem unikatową, doskonale rozpoznawalną markę mleka UHT – Łaciate. Producenci mleka zaczęli inwestować w kolejne komercyjne kampanie reklamowe własnych marek. W artykule przedstawiono wybrane kampanie reklamowe mleka w Polsce, wskazując na ich efektywność oraz zastosowane środki. Stwierdzono, że najlepsze rezultaty przynoszą wspólne działania reklamowe producentów produktów mleczarskich.

  OPROGRAMOWANIE

  • 36 System CSB optymalizuje procesy produkcyjno-administracyjne w branży piekarskiej i cukierniczej – A. Krzywiński, H. Schalk
   • Przedsiębiorstwo Klemme AG jest liczącym się na rynku europejskim i konsekwentnie umacniającym swoją pozycję rynkową producentem mrożonego pieczywa. Inwestycje, jakie zakład poczynił w najnowocześniejsze technologie produkcyjne, zwracają się, gdyż rośnie popyt na produkty mrożone w całej Europie.

  BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

  • 38 Czy istnieje potrzeba znakowania żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych? – H. Mojska
   • Izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych powstają z izomerów cis w wyniku przemysłowego utwardzania olejów roślinnych i rybich oraz w czasie procesu biouwodornienia przebiegającego w żwaczu zwierząt przeżuwających. W licznych badaniach wykazano, że spożywanie izomerów trans kwasów tłuszczowych miało działanie aterogenne przez wpływ na poziom lipoprotein w surowicy krwi. Wykazano także, że izomery trans zaburzają metabolizm kwasów linolowego α-linolenowego do ich długołańcuchowych metabolitów. Głównym źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych w diecie człowieka są produkty cukiernicze, produkty smażone w głębokim tłuszczu (np. frytki ziemniaczane) i margaryna kostkowa. Znakowanie żywności zawartością izomerów trans kwasów tłuszczowych, nadal nieuregulowane prawnie w Europie, pozwoliłoby konsumentom na wybór tych produktów, w których zawartość izomerów trans jest najniższa.

  LUDZIE NAUKI

  • 42 Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Pijanowskim, wybitnym działaczu Stowarzyszenia – S. Tyszkiewicz
   • Stowarzyszenie Techników Przemysłu Spożywczego, obecnie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, powstało 12 listopada 1946 r. Formalne powołanie Stowarzyszenia poprzedziło zorganizowane 19 czerwca 1946 r., w lokalu Podsekretariatu Stanu ds. Przemysłu Spożywczego w Ministerstwie Aprowizacji i Handlu, spotkanie fachowców, przedstawicieli przemysłu spożywczego, władz centralnych i terenowych oraz naukowców, na którym wyłoniono Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia oraz uzgodniono jego statutowe cele i założenia organizacyjne. W gronie osób zaproszonych na to spotkanie był 40-letni wówczas profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik Katedry Technologii Żywności, doktor habilitowany Eugeniusz Pijanowski – bohater naszych wspomnień.

  ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA

  • 45 Ekologiczne produkty z całego świata
   • W Austrii, w ekologicznym gospodarstwie w Kellau niedaleko Salzburga, odbyła się konferencja poprzedzająca BioFach 2007 – największe Międzynarodowe Targi Bioproduktów, które odbędą się od 15 do 18 lutego 2007 r. w Norymberdze w Niemczech.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 47 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym?

  50 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  52 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 10/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 10/2006

  RYNEK

  • 2 Rynek mleka w trzecim roku po integracji – J. Seremak-Bulge
   • Przyszłość polskiego mleczarstwa wydaje się niepewna, mimo tego, że w pierwszych dwóch latach po akcesji eksport przetworów mlecznych dynamicznie wzrastał. Zapowiada to spadek eksportu jaki nastąpił w pierwszej połowie 2006 r. Kwoty mleczne zostały przekroczone w roku kwotowym 2005/2006 o 3%, po uwzględnieniu korekty na zawartość tłuszczu i transferów kwoty bezpośredniej do kwoty hurtowej. Rolnicy którzy przekroczyli kwoty będą zobowiązani zapłacić do końca października opłatę specjalną w łącznej wysokości 350 mln zł. Wprawdzie rezerwa restrukturyzacyjna, która została uruchomiona w kwietniu 2006 r. zabezpieczy rolników przed niebezpieczeństwem przekroczenia kwoty w roku 2006/2007, ale zbyt niska kwota przyznana Polsce będzie utrudniać dalszą restrukturyzację produkcji mleka. Szansą na utrzymanie potencjału produkcyjnego i eksportu na obecnym poziomie jest utrzymanie co najmniej do 2013 r., produkcji mleka na własne potrzeby w małych gospodarstwach.
  • 8 Rynek wysoko przetworzonych wyrobów mleczarskich w Polce i w Niemczech – P. Szajner
   • Sery i twarogi są w Polsce segmentem rynku mleczarskiego o wysokiej dynamice rozwoju. Wskazuje na to rosnąca produkcja, popyt krajowy i obroty handlu zagranicznego. W Niemczech, podobnie jak w Polsce, sery należą do głównych produktów tego sektora. Porównanie polskiej i niemieckiej branży serowarskiej wykazuje więcej różnic niż podobieństw. Różnice dotyczą koncentracji produkcji, poziomu spożycia i wymiany międzynarodowej, podobieństwa zaś obejmują przede wszystkim strukturę produkcji, tj. duży udział serów twarogowych. Rynek jogurtów i napojów mlecznych w Polsce charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2000-2005 produkcja wzrosła o 40% i w przypadku jogurtów jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają inwestorzy zagraniczni. Po integracji z UE eksport wykazuje tendencję wzrostową, ale ma mniejszy udział w produkcji niż w Niemczech. Spożycie jogurtu i napojów mlecznych jest w Polsce prawie cztery razy mniejsze niż w Niemczech, co wynika z różnicy w dochodach oraz ze znacznego samozaopatrzenia polskich rodzin rolniczych.
  • 16 Co nowego na Poleko
   • Setki nowych produktów, nowe ekspozycje specjalne oraz bogaty program specjalistycznych konferencji i seminariów to najciekawsze atrakcje tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych Poleko, które odbędą się 21-24 listopada 2006 r. w Poznaniu. Tematem wiodącym targów będą „Zmiany klimatu”, ze względu na przypadającą w tym roku pierwszą rocznicę wejścia w życie protokołu z Kioto oraz zapoczątkowanie przez Komisję Europejską wieloletniej kampanii pod tym właśnie tytułem. Honorowy patronat nad tymi największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami ekologicznymi objął Minister Środowiska.
  • 18 Konsumenci produktów mleczarskich – H. Górska-Warsewicz
   • Intensywnie rozwijający się rynek produktów mleczarskich można podzielić pod kątem konsumentów z uwzględnieniem czynników warunkujących proces decyzyjny. Jest to związane z występowaniem produktów innowacyjnych o znacznej wartości dodanej i wytworzonych zgodnie ze strategią niskich kosztów.

  USTAWODAWSTWO

  • 20 Jednolita interpretacja przepisów prawnych problemem mleczarstwa – E. Nitecka
   • Zmiany ustawodawstwa UE dotyczące wymagań higienicznych i bezpieczeństwa żywności są wynikiem wieloletnich prac nad modernizacją i ujednoliceniem prawa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumenta uznano za priorytety prawa żywnościowego UE. Zostało to wyrażone w Białej Księdze w sprawie bezpieczeństwa żywności w 2000 r. Biała Księga w ostatnich latach była strategicznym dokumentem budowania nowego prawa żywnościowego UE.
  • 24 Nowelizacja dyrektyw Unii Europejskiej dotycząca dodatków do żywności – A. Rutkowski
   • W artykule omówiono nowe elementy, jakie wprowadza nowelizacja dyrektywy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej 2006/52/WE z 5 lipca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/2/WE o dodatkach do żywności innych aniżeli barwniki i substancje słodzące oraz dyrektywę 94/35/WE o substancjach słodzących używanych w żywności.
  • 27 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia wchodzi w życie – M. Taczanowski
   • 27września 2006 r. w Dzienniku Ustaw (DzU nr 171, poz. 1225) opublikowano ustawę z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zastępuje ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Nowa ustawa wchodzi w życie 28 października 2006 r. [1].

  OPROGRAMOWANIE

  • 30 Planowanie produkcji w zintegrowanym systemie zarządzania procesami – J. Szablewski, H. Schalk
   • Planowanie produkcji w standardowym pakiecie oprogramowania branżowego musi być zgodne z wymaganiami wynikającymi ze specyfiki branżowej oraz z indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Spełnienie tych, często różnorodnych, wymagań w ramach standardowego systemu informatycznego klasy ERP jest możliwe dzięki stworzeniu wydajnego i elastycznego narzędzia planowania, które może uwzględnić wszystkie – często odmienne – procesy produkcyjne w przemyśle spożywczym. Implementacja modułu planowania odbywa się przez konfigurację z poziomu systemu z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych parametrów i procesów.

  TECHNOLOGIA

  • 34 Wykorzystanie preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym – E. Hać-Szymańczuk
   • W produktach spożywczych oprócz składników odżywczych znajdują się także tzw. substancje nieodżywcze o właściwościach zdrowotnych, a nawet leczniczych. Produkty będące nośnikami takich substancji są nazywane żywnością funkcjonalną, żywnością prozdrowotną lub leczniczą żywnością docelową [6, 7, 26]. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu błonnika pokarmowego oraz preparatów błonnikowych w przemyśle spożywczym i jego znaczeniu w żywieniu człowieka [1, 2, 7, 10].

  ANALIZA ŻYWNOŚCI

  • 40 Instrumentalne metody określania dojrzałości fermentowanych produktów mlecznych – A. Bzducha, M. W. Obiedziński
   • W artykule przedstawiono główne kierunki przemian biochemicznych zachodzących podczas dojrzewania fermentowanych produktów mlecznych. Wskazano instrumentalne metody jakościowego i ilościowego określania tych przemian, co w połączeniu z wielowymiarową analizą danych może służyć monitorowaniu dojrzałości produktów fermentowanych.

  PROMOCJA – REKLAMA

  • 46 W jaki sposób promować spożycie mleka i przetworów mlecznych? – A. Rosłaniec
   • Wśród wielu działań na rzecz rozwoju rynku mleka i jego przetworów w Polsce, szczególnej uwagi wymaga promocja ich spożycia. Oprócz wymiernej funkcji ekonomicznej wspomagającej rynek mleka i zwiększającej popyt na artykuły mleczarskie, działania promocyjne spełniają także ważną funkcję społeczno-edukacyjną w prawidłowym żywieniu. Celem promocji spożycia mleka i jego przetworów powinno być odwrócenie niekorzystnej, utrzymującej się w Polsce od ponad 10 lat, spadkowej tendencji do spożycia artykułów mleczarskich przez budowanie pozytywnego wizerunku tej grupy produktów oraz kreowanie odpowiednich nawyków żywieniowych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

  BADANIA KONSUMENCKIE

  • 49 Żywność funkcjonalna w opinii polskich i belgijskich konsumentów – E. Sosińska, K. Terlicka, K. Krygier
   • Wzrost świadomości istnienia związku między odpowiednią dietą a stanem zdrowia, a także wpływ rozwoju cywilizacji na styl życia przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania konsumentów żywnością funkcjonalną. Na polskim rynku stale zwiększa się liczba nowych produktów funkcjonalnych, ale konsumenci niewiele o nich wiedzą. W artykule przedstawiono wyniki badań na temat wiedzy, akceptacji i spożycia żywności funkcjonalnej wśród polskich i belgijskich konsumentów. Określenie żywność funkcjonalna zna jedynie 4% polskich konsumentów, a w Belgii – 49% badanych.

  53 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  55 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 9/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 9/2006

  RYNEK

  • 2 Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój największych firm przemysłu spożywczego – P. Chechelski
   • Porównano wyniki finansowe największych firm z kapitałem krajowym i filii korporacji transnarodowych działających w polskim przemyśle spożywczym przed i po integracji z Unią Europejską. Okazało się, że przychody ze sprzedaży i zatrudnienie rosły w tym czasie szybciej w firmach z krajowym kapitałem, natomiast pozostałe wskaźniki finansowe były znacznie lepsze w firmach globalnych.
  • 8 Przetwórstwo owoców i warzyw po akcesji Polski do Unii Europejskiej – B. Nosecka
   • Po akcesji Polski do UE utrzymała się tendencja wzrostowa w produkcji większości przetworów owocowych i warzywnych. Wzrósł eksport niemal wszystkich przetworów. Zwiększyła się też skala reeksportu przetworów wytwarzanych z produktów innych stref klimatycznych. Spośród produktów strefy umiarkowanej wyższy był jedynie import zagęszczonego soku jabłkowego i koncentratu pomidorowego. Główne problemy branży to: zahamowanie tempa wzrostu popytu na rynku krajowym (co powoduje stabilizację cen detalicznych i cen zbytu), małe znaczenie powiązań pionowych między zakładami przetwórczymi a dostawcami surowca oraz brak promocji rodzimych przetworów na rynkach zbytu. Silnymi stronami sektora są: duża koncentracja produkcji, wysoki poziom technologii w większości zakładów i bardzo bogata oferta podażowa jednostek przetwórczych.
  • 13 Produkcja i dystrybucja produktów mrożonych w Polsce – R. Koźmiński
   • Sezon letni 2006 już się kończy. Rynkowi liderzy – producenci mrożonek tego gorącego lata odnotowali rekordową sprzedaż swoich wyrobów, a niektórym zabrakło ich nawet w magazynie. Na wyniki tej branży mają wpływ przede wszystkim duże zmiany pogody, poziom konsumpcji i wielkość zbiorów płodów rolnych. Wkrótce dostępne będą dokładne analizy wyników osiągniętych w tym sezonie, zostaną też opracowane nowe prognozy na okres jesienno-zimowy 2006/2007 dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego.
  • 17 Rynek żywności mrożonej – H. Górska-Warsewicz
   • W artykule przedstawiono wybrane determinanty rozwoju rynku żywności mrożonej. Przeanalizowano wielkość sprzedaży wybranych kategorii, koncentrację sprzedaży oraz innowacyjność mrożonej pizzy, frytek, dań gotowych, warzyw i mieszanek warzywnych.
  • 20 Postępowanie antydumpingowe przeciwko chińskim importerom mrożonych truskawek – J. Jędrzejewska
   • Polska jest największym producentem w Unii Europejskiej mrożonych truskawek przemysłowych, traktowanych przez odbiorców jako naturalny półprodukt do produkcji jogurtów, serków, lodów, dżemów itp. W latach 2002-2004 produkcja mrożonych truskawek w krajach UE-15 wynosiła odpowiednio 138 tys. t, 92,5 tys. t i 123 tys. t. W tym samym okresie w Polsce wyprodukowano: w 2002 r. – 135 tys. t, w 2003 r. – 90 tys. t, w 2004 r. – 120 tys. t mrożonych truskawek.

  OPAKOWANIA

  • 22 Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006
   • Wrozwoju opakowań dla przemysłu spożywczego obserwuje się obecnie dwie podstawowe tendencje – pierwsza związana jest z ochronną oraz informacyjną funkcją opakowań, a druga z ekologią. W pierwszym kierunku rozwoju opakowań na uwagę zasługują opakowania chroniące wybrany parametr jakościowy produktu. Drugi kierunek rozwoju związany jest z poszukiwaniem materiałów do produkcji opakowań na bazie naturalnych i syntetycznych związków przyjaznych dla środowiska naturalnego. Te kryteria znajdują odzwierciedlenie w funkcjach opakowań dla żywności nagrodzonych w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Opakowań PakStar 2006, zorganizowanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Krajową Izbą Opakowań (KIO), Zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl. Laureaci konkursu mają otwartą drogę do współzawodnictwa w Światowym Konkursie Opakowań WORLDSTAR.

  OPROGRAMOWANIE

  • 24 Organizacja logistyki i centralnego magazynu paletowego w grupie przedsiębiorstw – J. Szablewski, H. Schalk
   • Fuzje w przemyśle spożywczym wymagają strukturalnych zmian w organizacji przedsiębiorstw. Nowe wyzwania, konsolidacja i koncentracja na rynkach, wymagają odpowiedniej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniającej zmienioną organizację procesów logistycznych. Należy zwrócić uwagę nie tylko na zewnętrzną logistykę, lecz w szczególności na wewnętrzny przepływ towarów w obrębie jednego zakładu albo całego wielozakładowego przedsiębiorstwa.

  TRANSPORT

  • 28 Transport chłodniczy – osiągnięcia i wyzwania – A. Jarczyk
   • Transport chłodniczy, stanowiący podstawowe ogniwo w łańcuchu chłodniczym, ma za zadanie zaopatrzenie konsumentów w bezpieczne, wysokiej jakości produkty, mimo ich ograniczonej trwałości. Do towarów takich zalicza się przede wszystkim produkty żywnościowe, kwiaty, rośliny, farmaceutyki, a także inne substancje chemiczne. Rozróżnia się trzy podstawowe rodzaje transportu chłodniczego: morski (statki konwencjonalne, kontenerowce), lądowy (drogowy i kolejowy) i powietrzny. System transportu wykorzystujący połączone rodzaje transportu chłodniczego (co najmniej dwa) określany jest jako intermodal transport.

  TECHNOLOGIA

  • 30 Zamrażanie i składowanie mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach – Z. Błoński
   • W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w czasie realizacji projektu celowego. Prace prowadzone w warunkach przemysłowych pozwoliły na wybór odpowiedniej folii oraz precyzyjne określenie parametrów technologicznych niezbędnych do zamrożenia i długotrwałego składowania mięsa wieprzowego i wołowego w tuszach, zapakowanego w worki foliowe. Wskazano również korzyści wynikające z wdrożenia do praktyki gospodarczej nowej procedury technologicznej.
  • 33 Sprężone powietrze w zakładach spożywczych – uzdatnianie – K. Olborska, J. Duszyński, P. P. Lewicki
   • Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Chociaż jest wydajne i bezpieczne dla środowiska, zawiera wiele zanieczyszczeń, które szczególnie w przemyśle spożywczym stanowią bardzo poważny problem. Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu atmosferycznym (zasysanym przez sprężarkę), wilgoć i przegrzany olej (pochodzący z układu smarowania kompresora), a także zabrudzenia z rurociągów są mieszaniną związków o stopniu agresywności porównywalnym z kwasami. Wiele produktów ma kontakt ze sprężonym powietrzem w różnych procesach technologicznych, dlatego też może ono bezpośrednio wpływać na jakość produkowanej żywność. Stosowanie tego medium w procesach produkcyjnych bez odpowiedniego przygotowania, czyli uzdatnienia niesie ze sobą możliwość strat finansowych oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności.

  SUROWCE

  • 36 Rola czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego – T. Florowski, A. Pisula
   • W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania możliwościami wykorzystania czynników genetycznych w kształtowaniu jakości tusz i mięsa wieprzowego. Dotychczas głównym z badanych czynników było określenie genetycznego podłoża powstawania takich wad jakości mięsa jak PSE i „acid meat”, co pozwoliło na ograniczenie częstotliwości ich występowania. Obecnie badania prowadzone w wielu ośrodkach naukowych koncentrują się na określeniu genów odpowiedzialnych m.in. za mięsność i otłuszczenie tusz, zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz składu kwasów tłuszczowych. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z jakością surowca wieprzowego i genetycznymi czynnikami mającymi udział w jej kształtowaniu. Omówiono m.in. problematykę występowania wad jakości krajowej wieprzowiny oraz zagadnienia wpływu rasy i genotypu świń na jakość pozyskiwanego mięsa.

  USTAWODAWSTWO

  • 40 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

  42 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  44 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 8/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 8/2006

  RYNEK

  • 20 Gospodarka żywnościowa w trzecim roku po wejściu Polski do Unii Europejskiej – R. Urban
   • Polska gospodarka żywnościowa jest wciąż dużym beneficjentem integracji z UE. Utrzymuje się dobra sytuacja ekonomiczna rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Jest to efekt dużego wsparcia dochodów rolnictwa oraz otwarcia dla polskich producentów żywnościowych chłonnego rynku europejskiego. Stale maleją efekty dochodowo-cenowe integracji. Utrzymuje się wysoka dynamika eksportu rolno-spożywczego oraz zwiększa się popyt krajowy. Trwa ożywienie produkcyjne i inwestycyjne w przemyśle spożywczym. Nie nastąpiło natomiast spodziewane ożywienie inwestycyjne w rolnictwie, ani popytu na rynku środków produkcji dla rolnictwa.
  • 24 Wsparcie dla przetwórstwa spożywczego na lata 2007-2013 – M. Wigier
   • W latach 2007-2013 przemysł spożywczy w Polsce uzyska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dostęp do publicznych środków finansowych na inwestycje z zakresu poprawy konkurencyjności. Średnia roczna wartość pomocy przyznana na realizację działania będzie zbliżona do środków, które są obecnie przeznaczone na dofinansowanie inwestycji w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. Wartość pomocy finansowej będzie jednak zależała od wielkości przedsiębiorstwa i jego kondycji ekonomicznej oraz korzyści, jakie mogą osiągnąć producenci rolni.
  • 28 Konkurencyjność polskich producentów żywności – I. Szczepaniak
   • Wskaźniki ekonomiczne przemysłu spożywczego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wskazują, że producenci żywności mają istotną przewagę konkurencyjną, głównie obejmującą ceny i umiejętnie to wykorzystują. Powszechny wzrost aktywności eksportowej producentów żywności, zwłaszcza na rynkach UE, sprawił, że umocnili tam swoją pozycję. W większości branż zostały zakończone procesy dostosowawcze zakładów do standardów UE, które w efekcie istotnie poprawiły ich konkurencyjność i to nie tylko konkurencyjność cenową.
  • 34 Runda Doha – negocjacje rolne – J. Rowiński
   • Wiadomo było, że wielostronne negocjacje, znane pod nazwą Rundy Doha, prowadzone od listopada 2001 r. w ramach Światowej Organizacji Handlu, będą bardzo trudne. Jednak jeszcze niedawno nie spodziewano się, że ze względu na brak postępu zostaną zawieszone na czas nieograniczony. Tymczasem Rada ds. Ogólnych WTO 28 lipca 2006 r. na wniosek dyrektora generalnego WTO Pascala Lamy podjęła taką właśnie decyzję. Niewątpliwie zaskoczyła ona postronnych obserwatorów, nieśledzących zbyt dokładnie przebiegu rokowań. Mogło się bowiem wydawać, że Runda Doha przebiega zgodnie ze znanym od kilku dziesięcioleci rytuałem wielostronnych negocjacji handlowych GATT.

  USTAWODAWSTWO

  • 38 Nowa ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – uchwalona – M. Taczanowski
   • 13lipca 2006 r., Sejm RP uchwalił Ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia [1]. Senat RP rozpatrzył ustawę 3 sierpnia 2006 r., wprowadzając do niej 32 poprawki, motywowane przede wszystkim zapewnieniem zgodności tekstu ustawy z zasadami techniki prawodawczej. Będą one z kolei rozpatrzone przez Sejm RP, jak się planuje, na 23 posiedzeniu w dniach 22-25 sierpnia bieżącego roku. W sprzyjających okolicznościach, ustawa będzie od tego momentu gotowa do podpisu prezydenta RP, wymaganego do jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.
  • 42 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące środków spożywczych – Ł. Bobeł
   • Na szczeblu Unii Europejskiej brak jest obecnie aktu prawnego, który regulowałby w sposób generalny zasady posługiwania się przez producentów żywności oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi w znakowaniu, reklamie i prezentacji środków spożywczych1. Ten stan rzeczy ulegnie jednak zapewne zmianie w niedalekiej przyszłości, wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącego się do oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących środków spożywczych.
  • 48 Kierunki zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych do żywności- J. Gajda
   • W Białej Księdze dotyczącej bezpieczeństwa żywności Komisja zapowiedziała, że dokona przeglądu i uproszczenia obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących substancji dodatkowych do żywności. Opracowano projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji dodatkowych, które ma zastąpić obowiązujące dyrektywy w tym zakresie. Wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących substancji dodatkowych przyczyni się do wzrostu innowacyjności w przemyśle oraz zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów. W artykule omówiono główne kierunki prac legislacyjnych w zakresie substancji dodatkowych do żywności.

  DODATKI DO ŻYWNOŚCI

  • 52 Bezpieczeństwo aspartamu potwierdził Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności – J. Gajda
   • Aspartam zaliczany do substancji słodzących o intensywnych właściwościach słodzących jest od wielu lat stosowany w produkcji żywności. Jest on jednym z najlepiej przebadanych składników żywności; ponad 200 badań naukowych potwierdziło jego bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. Przedmiotem badań był nie tylko aspartam, lecz również produkty jego rozkładu: kwas asparaginowy, fenyloalanina i metanol; wszystkie te substancje występują naturalnie w organizmie człowieka.
  • 54 Jak konsumenci postrzegają informacje o substancjach dodatkowych – I. Ozimek
   • W procesach produkcyjnych powszechnie stosuje się dodatki do żywności. Analizując wyniki badań prowadzonych wśród konsumentów w latach 1994-2004, a dotyczących postrzegania informacji o substancjach dodatkowych przez konsumentów stwierdzono, że zainteresowanie informacją o występowaniu substancji dodatkowych w kupowanej żywności utrzymywało się w analizowanym okresie na względnie stałym poziomie. Co najmniej ponad 50% respondentów dostrzegało znaczenie tej informacji. Ponadto pomimo istnienia regulacji prawnych stwierdzono, że ankietowani najbardziej obawiali się substancji dodatkowych w żywności.

  SYSTEMY JAKOŚCI

  • 56 Rozwój rodziny norm ISO serii 22000:2005 – K. Mokrosińska
   • ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain („Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla wszystkich organizacji łańcucha, żywnościowego”) stworzyła dużą szansę na zwiększenie stopnia ujednolicenia merytorycznej interpretacji wymagań w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności zarówno w skali globalnej, jak i w poszczególnych krajach.

  TECHNOLOGIA

  • 58 Wzbogacanie produktów mleczarskich w witaminy i kwasy omega-3
   • Witaminy są to związki organiczne, których organizm potrzebuje do podtrzymywania swoich funkcji życiowych, takich jak wzrost, rozmnażanie czy metabolizm. Obecnie znanych jest 13 witamin. Każda z nich ma do spełnienia szczególne zadania, które nie mogą być zrealizowane przez inne witaminy. Jeśli w organizmie brak którejś z witamin, dochodzi do charakterystycznych schorzeń wywołanych ich niedoborem.
  • 60 Zastosowanie sprężonego powietrza w zakładach spożywczych – K. Olborska, J. Duszyński,P. P. Lewicki
   • Sprężone powietrze jest jednym z ważniejszych nośników energii. Łatwość zastosowania darmowego surowca, przyjaznego dla środowiska i bezpieczeństwo w razie wycieku powodują, że sprężone powietrze jest stosowane wszędzie: od małych zakładów do ogromnych kompleksów fabrycznych. Sprężone powietrze, jakkolwiek jest medium wydajnym i niezawodnym, zawiera wiele zanieczyszczeń, które – zwłaszcza w przemyśle spożywczym – stanowią bardzo poważny problem.

  PROMOCJA – MARKETING

  • 69 Przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego
   • W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. Na podstawie informacji publikowanych przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (wg danych na 31 grudnia 2005 r.) w Polsce 7183 gospodarstwa prowadzą produkcję metodami ekologicznymi. W porównaniu z 2004 r. ich liczba wzrosła o 3423 gospodarstw, tj. o 91%. Zajmują one łączną powierzchnię 167 740 ha gruntów rolnych. Najwięcej gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi jest w województwie małopolskim – 1177 gospodarstwa. Niestety, są to małe gospodarstwa o niewielkiej produkcji towarowej.
  • 70 Wspólnotowe programy promocji żywności – D. Goszczyński
   • Od ponad sześciu lat Unia Europejska za pomocą mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych” współfinansuje działania informacyjne i promocyjne prowadzone na terenie państw Wspólnoty oraz na obszarze niektórych państw trzecich. Zasadniczym jego celem jest wspieranie kampanii, które dostarczają konsumentom wiedzę na temat walorów, specyficznych cech oraz jakości produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych na terenie UE, a tym samym wpływających na wzrost ich sprzedaży.
  • 72 Jak tworzyć reklamę na rynku artykułów spożywczych – B. Pilarczyk
   • Reklama stanowi powszechnie wykorzystywane narzędzie w promocji artykułów spożywczych. Celem artykułu jest ukazanie kolejnych etapów w procesie tworzenia kampanii reklamowej i zwrócenie uwagi na ważniejsze aspekty komunikacji na tym rynku. Wiodące znaczenie reklamy w strategii promocji artykułów spożywczych wymaga kreatywnego podejścia do budowania przekazów reklamowych oraz odpowiedniego doboru mediów. Przekazy reklamowe akcentują wpływ na zdrowie i naturalne pochodzenie produktów. Odwołują się też często do emocji i tradycji. Coraz większego znaczenia nabiera indywidualizacja form przekazu reklamowego oraz wykorzystanie niestandardowych mediów.
  • 76 Public relations w firmach przemysłu spożywczego – M. Świątkowska
   • Działania z zakresu public relations są bardzo ważnym elementem funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Służą one kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy w mediach, wspierają pozostałe działania marketingowe i promocyjne. Ich znaczenie wzrasta zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, gdy wizerunek firmy ulega zaburzeniu i konieczna jest jego naprawa. Świadczą o tym przytoczone przykłady: firmy Coca-Cola, Jeronimo Martins oraz Constar.

  OPAKOWANIA

  • 82 Funkcje opakowania a wizerunek produktu – M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski
   • Produkty żywnościowe wymagają opakowania spełniającego najwyższe standardy jakości, zapewniającego jak najwyższą jakość zapakowanej żywności oraz wygodnego dla konsumenta. Opakowanie to również nośnik reklamy i wizerunku rynkowego produktu. Współczesny klient 70% decyzji zakupowych podejmuje przy półce sklepowej. W krajach wysoko rozwiniętych od dawna dostrzeżono opakowanie jako obszar biznesu, pozwalający na efektywne inwestycje kapitałowe. Ten boom na rozszerzenie znaczenia opakowań doprowadził środowisko naturalne do krawędzi katastrofy ekologicznej, dlatego obecnie coraz większe znaczenie mają opakowania przyjazne środowisku.
  • 86 Opakowania żywności z polilaktydu (PLA) – H. Żakowska
   • Nowe, biodegradowalne materiały opakowaniowe należą do grupy polimerów zaprojektowanych w celu degradacji przez enzymatyczne działanie mikroorganizmów. Polimery biodegradowalne mogą być produkowane przy użyciu technologii korzystających zarówno z surowców odnawialnych, jak i petrochemicznych. Przykładem polimeru wytwarzanego całkowicie ze źródeł odnawialnych jest polilaktyd (PLA) produkowany ze skrobi kukurydzianej. Dzięki swoim właściwościom – dobrej wytrzymałości i sztywności, przezroczystości, odporności na działanie tłuszczów, dobrej barierowości dla tlenu i aromatów, dużej przepuszczalności pary wodnej – można go stosować przy pakowaniu żywności. Polilaktyd ulega kompostowaniu w warunkach przemysłowych. Wszystkie opakowania uzyskały certyfikat zgodnie z normą EN 13432 wydany przez DINCERTCO, uprawniający do znakowania znakiem przydatności do kompostowania.
  • 90 Giętkie folie w opakowaniach żywności – M. Mieliwodzka
   • Czynniki bezpośrednio związane z właściwościami fizykochemicznymi produktu spożywczego (skład chemiczny, stan fizyczny – ciało stałe, płyn, tekstura, zawartość wilgoci), czas przechowywania oraz warunki, w jakich produkt będzie przechowywany od zapakowania, przez transport i dystrybucję aż do użycia przez konsumenta, determinują wybór materiału opakowaniowego. Wybór opakowania jest kompromisem między wymaganiami narzuconymi metodą utrwalania czy pakowania a aspektami ekonomicznymi, przede wszystkim ceną. W artykule przedstawiono niektóre możliwości wykorzystania folii giętkich w opakowaniach żywności.
  • 96 Klient w radzie nadzorczej przedsiębiorstwa – A. Krzywiński, H. Schalk
   • W artykułach specjalistycznych i literaturze fachowej, podczas konferencji i seminariów pojęciami SCM, CRM i ECR określa się wiele koncepcji, które oferują dostosowanie przedsiębiorstwa do coraz większych wymagań rynku i wzmożonej konkurencji. SCM, CRM i ECR – to obiecująco brzmiące skróty oznaczające zadania operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

  KONFERENCJA

  • 103 Bezpieczne opakowanie – K. Olborska, I. Sitkiewicz
   • 9maja 2006 r. w Warszawie odbyło się sympozjum nt. bezpiecznych opakowań z wykorzystaniem technologii MGA, zorganizowane przez firmę Michael Huber Polska. Uczestniczyło w nim ponad 180 gości reprezentujących producentów i dystrybutorów opakowań, zakładów poligraficznych, producentów wyrobów spożywczych, instytutów i ośrodków badawczych.
  • 106 Stan i perspektywy przemysłu rolno-spożywczego
   • Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej przez Radę Gospodarki Żywnościowej 17-18 maja 2006 r. w Warszawie-Miedzeszynie, dzięki staraniom RGŻ, przedstawiono po raz pierwszy publikację „Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego”, która obrazuje stan przemysłu rolno-żywnościowego w ujęciu branżowym oraz prognozy rozwoju na lata 2007-2013. Goście konferencji – wysokiej rangi specjaliści z zakresu gospodarki żywnościowej – zaprezentowali obecny stan przemysłu rolno-spożywczego. Odbyła się także dyskusja na temat zmian, jakie powinny zostać wprowadzone, aby usunąć bieżące przeszkody utrudniające rozwój tego sektora gospodarki i zapewnić jego dalszy rozwój. Najważniejsze zagadnienia omówiono poniżej.
  • 107 Konsolidacja systemów kontroli żywności w Polsce
   • Podczas konferencji „Konsolidacja systemów kontroli żywności w Polsce”, która odbyła się 11 lipca br. w gmachu Senatu RP, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, Ministerstwa Środowiska oraz świata nauki i przemysłu spożywczego dyskutowali na temat utworzenia jednolitego i zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności.

  108 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  110 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 7/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009

  Przemysł Spożywczy okładka 7/2006

  USTAWODAWSTWO

  • 2 Jakość żywności, produkcja i obrót w definicjach projektu ustawy. Projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – M. Taczanowski
   • 5 maja 2006 r. przesłano do Sejmu RP długo oczekiwany rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ma ona zastąpić obecnie obowiązującą Ustawę z 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. 20 czerwca 2006 r. Sejmowa Komisja Zdrowia zaaprobowała projekt do drugiego czytania. Przyjęcie ustawy umożliwi uzyskanie większej zgodności z prawem wspólnotowym, zwłaszcza po wejściu w życie 1 stycznia 2006 r. nowych rozporządzeń wspólnotowych z dziedziny higieny żywności i urzędowej kontroli [1]. Projektowana ustawa wprowadza pewne zmiany w dotychczasowej terminologii polskiego prawa żywnościowego.

  RYNEK

  • 10 Rynek lodów w Polsce. Stan ekonomiczny sektora – P. Szajner
   • Rynek lodów w Polsce charakteryzuje się stałą i dość wysoką dynamiką rozwoju. W latach 2001-2005 produkcja wzrosła o ok. 25% i jest bardzo skoncentrowana. Duży udział w rynku mają firmy krajowe, mimo że liderem jest koncern zagraniczny. Wyniki finansowe tych firm w latach 2003-2005 ulegały systematycznej poprawie. Po integracji z UE eksport lodów wykazuje tendencję wzrostową. Spożycie lodów w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie i charakteryzuje się dużą sezonowością.
  • 12 Współdziałanie – strategia działania przedsiębiorstwa – U. Kłosiewicz-Górecka
   • W artykule przedstawiono wyniki badań, poparte przykładami z praktyki gospodarczej, wskazujące na wzrost znaczenia współpracy firmy z podmiotami stanowiącymi jej otoczenie. Umiejętne współdziałanie przedsiębiorstwa nie tylko z kontrahentami i klientami, ale także z konkurentami oraz różnymi organizacjami i instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu firmy stwarza nowe możliwości wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Wskazano również na korzyści, jakie wynikają z koncentracji terytorialnej firm działających w danej sferze rynkowej (klaster).

  LOGISTYKA

  • 16 Technologie informacyjne w zarządzaniu łańcuchami i sieciami dostaw na rynku żywności – W. Szymanowski
   • W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw żywności (Food Supply Chain & Network – FSCN), znajdujących zastosowanie w budowie nowoczesnych systemów dystrybucji żywności świeżej i przetworzonej (mrożonej). Wprowadzenie koncepcji traceability umożliwia analizę ruchu ładunków i ich pochodzenia, a dzięki temu śledzenie ruchu żywności oraz ich składników przez wszystkie fazy jej produkcji i dystrybucji. Ujednolicenie w skali globalnej systemów kodów kreskowych pozwala zidentyfikować miejsce produktu żywnościowego w przestrzeni i w czasie, jego nadawcy i przeznaczenia w łańcuchu żywnościowym. Temu służy wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Information & Communication Technology – ICT). Przedstawione zasady spójności i „przezroczystości” wymiany danych, a także informacji pomiędzy uczestnikami łańcuchów oraz sieci dostaw stwarzają warunki do efektywnego i skutecznego funkcjonowania systemów dostaw żywności, zapewniając im bezpieczeństwo oraz jakość, przy pełnym wykorzystaniu zasobów, dzięki elastyczności reakcji wobec zmian zachodzących na rynku.

  OPROGRAMOWANIE

  • 20 Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkujących napoje – J. Szablewski, H. Schalk
   • W 2004 r. niemieckie przedsiębiorstwo Staatliche Mineralbrunnen AG z Frankonii, do którego należą trzy zakłady produkcyjne (w Bad Brückenau, Oberleichtersbach i Siegsdorf), zdecydowało się na wdrożenie kompleksowego rozwiązania ERP, jakim jest System CSB. Konsekwentna reorganizacja procesów gospodarczych przedsiębiorstwa w celu dalszego umocnienia jego pozycji rynkowej była podstawą wszystkich decyzji zarządu.

  ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE

  • 22 Suplementy diety pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych – D. Czajkowska
   • Przedstawiono proponowane przez International Alliance of Dietary-Food Supplements Associations (IADSA) limity zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych dla grup suplementów diety określanych jako: rośliny i ekstrakty roślinne do bezpośredniego stosowania w produktach do spożycia; oleje rybne stosowane w produktach do spożycia; składniki pochodzenia zwierzęcego w suplementach diety. Podane wartości porównano z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami zanieczyszczeń w produktach spożywczych, zamieszczonymi w rozporządzeniach polskich i europejskich.
  • 26 Alergia na białka mleka a procesy technologiczne. Mleko krowie jest bardzo zdrowe, ale nie dla wszystkich – M. Ziarno
   • Białka mleka charakteryzują się unikalnym składem aminokwasowym i dlatego są ważnym składnikiem diety ludzi. Paradoksalnie, prawie wszystkie białka mleka krowiego mogą powodować alergie. W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z alergią na białka mleka krowiego, jak również rozwiązania technologiczne mające na celu obniżenie alergenności.

  TECHNOLOGIA

  • 30 Oleje tłoczone na zimno – M. Wroniak, K. Krygier
   • W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie konsumentów olejami jadalnymi. Wysokiej jakości oleje tłoczone na zimno, otrzymane wyłącznie metodami mechanicznymi, w niskiej temperaturze tłoczenia, mogą być spożywane jako nierafinowane. Technologia tłoczenia na zimno jest prosta, tania i ekologiczna. Jednak jej istotnymi wadami jest niska wydajność i problemy z uzyskaniem stałej jakości produktu związanej z jakością surowca. W artykule przedstawiono znaczenie olejów tłoczonych na zimno. Omówiono technologię tłoczenia na zimno ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na jakość oleju, omówiono wady i zalety tej metody, porównano jakość oleju tłoczonego na zimno i rafinowanego.

  TARGI

  • 33 Innowacyjność na Międzynarodowych Targach Brau Beviale 2006 – A. Górecka
   • W Centrum Targowym w Norymberdze podczas konferencji prasowej poprzedzającej międzynarodowe targi dóbr inwestycyjnych dla przemysłu napojów alkoholowych i bezalkoholowych Brau Beviale udział wzięło 49 dziennikarzy prasy fachowej, głównie z Europy (z 10 krajów). Przedstawiciele targów Bernd Diederichs, Roland Kast i Petra Trommer informując o tematyce tegorocznej edycji targów, które odbędą się 15-17 listopada, szczególną wagę przywiązywali do innowacyjnych rozwiązań, które będą prezentowali wystawcy Brau Beviale 2006.

  PRAWO WSPÓLNOTOWE

  • 36 Co nowego we wspólnotowym prawie żywnościowym? – Ł. Bobeł, M. Wojciechowska

  38 POLSKA – UNIA – ŚWIAT

  40 INFORMACJE BIZNESOWE

  (więcej…)

  Spis treści 6/2006

  niedziela, Czerwiec 14th, 2009