Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym „Przemysł Spożywczy” otrzymuje 20 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konfe­rencji międzynarodowych.

Contents 10/2019

ECONOMY 4 Domestic Dairy Sector After Poland’s Accession to the EU – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2019.10.1)  view more After the accession to the EU Polish dairy industry has successfully adjusted to market conditions. Conducted modernisation processed allowed for an achievement of required veterinary and hygiene standards and adapt production to market regulations in the EU. […]

Przegląd Spożywczy 10/2019

GOSPODARKA 4 Krajowy przemysł mleczarski po integracji Polski z UE – Piotr Szajner (DOI 10.15199/65.2019.10.1) Zobacz więcej Polski przemysł mleczarski dobrze dostosował się do uwarunkowań rynkowych po akcesji do UE. Procesy modernizacyjne umożliwiły osiągnięcie wymaganych standardów weterynaryjno-higienicznych i dostosowanie produkcji do regulacji rynkowych w UE. Przemiany strukturalne spowodowały wzrost koncentracji zarówno bazy surowcowej, jak i […]

Wykorzystanie bakterii fermentacji propionowej w produkcji mleczarskiej

Wykorzystanie bakterii fermentacji propionowej w mleczarstwie zwykle kojarzy się z serowarstwem i prowadzeniem fermentacji propionowej w toku produkcji serów podpuszczkowych dojrzewających typu szwajcarskiego. Tymczasem potencjał bakterii fermentacji propionowej jest znacznie większy. Sigurd Orla-Jensen, duński chemik i bakteriolog, był pierwszym naukowcem, któremu w 1909 roku udało się wyizolować z mleka i szczegółowo opisać bakterie z rodzaju […]